Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1898

SYste Jaargang Woensdag 13 Juli 1898 No 7629 GotMHE mmm I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefoM No e ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer j o j ƒ 1 OK imanon i t i HTSM LnjM 1 10 Centen Uroote letters worden berekend De pnjs per dne maanden u ƒ i Jo franco per x F wM HH 5tT Inzending van Advertentiën tot 1 uur deo midd Telefoon No De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Afaonderlyke Nommers VIJF CENTEN APVERTENTIEN V De Heer en MeTronw BOEKMEUER RiHoLEVBR beilanken voor de blgken ran belangstelling by de geboorte hunner Dochter ontrangen Bezoeken worden hij voorkeur afgewaeht Womtdag 13 en Donderdag 14 Juli van OlsrziCHTEABEI HEBREN en DAMESPRUIKEN TODFETS SCHEIDIN6EN on verdere HAABWERKBN munten nit door HOLIEDE AFWEEKINU bij H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Gouda ZEEPHOUT by WOLW en € o WESTHAVEN 108 E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPHBEKUUBN MAANDAG DINSDAG DONDEUDAG en ZATEKDAG vm tot 5 uur WOENSDAG en VRIJDAG van f tot nur ZONDAGS niet A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA UeToelt zich asn tot het leveren van beet Zeeuwscli Tarweteood ï 14 Cent per Kilo Wat RlMuiiiiUek la de biste UwijMaf te w Ml gftpkerPaiiiExpeller l la ut het Ml MW SU la wenden tsgoi If II Buat Ha alaada Ia leder lulacesb ARker Paifl Expeile PiTl 50 oenl 76 o ot u 1 26 de M k Vwr den b da maaate Apelhrtan en b r AjiÖaliter Oa ta Rotterdam Te GOÜDA bg C LÜGEU Apotheker Markt en bg WOLB F Co Westhaven 19S Een ware Schat Toor de ojjgelakkige slaohtoCFers der Zelfberlekking Onanie en geheüue uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G Hollandsohe uitgave met 27 fb Prgs 2 fulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeu Igdt moet het leien de opreohte leenng die het geeft redt jaarlgk dnitend van een lekeren dood Te verkrggen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland JtOPl PD IKE ODD E m SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NIGHTCAP Verkr gbaar bjjt M PEETERS Jz Uouds Druk van A BBtNKUAM k ZOON N B All bewiji van eohtheid ii flaohot on kurk iteeda voorsion van den naam der Firn F BOPPB Stedelpe Gasfabriek te GOUDA De priJs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasraeters bedraagt de bnor 10 cent per maand ONINKLURE Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen i e KoninklijkeMaehinttle Fabriek DB HONIGBLOEMa ivn H I van Schaik Co gevestigd te s Qravenhage li epplerttraat U en 0 nabg de tiegent sselaan van Z M den KONIKG Van BELGIË Indien gij hoesti gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DmivenBorst Honig Extract 1 j L E3IL I A ISTTHÜE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrggbaar bg Firma WOLFF Co Westhaven 1 Omdn D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H V4N MILD Veerstal B 126 te atmda A BÜUMAN MoqrdnxlU J C RATELAND Sosicop B V WIJK Qudmatrr M KOLKMAN Waddinmeeti Nlenw onovertroffen Prof ür I iobors welbekend UlirW KSACHT BUXBR Alleen echt met Fabnekamerk tot oortdnrende radicale en M M zekere genezing van alle zelfs SlBn de meest Imdiiekkige xenuw WPOÊ iekteti vooral ontstaan door VSKB afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Poltutione enz Uitvoerige prospectussen l rysper fleacli tt 1 tl 8 11 3i dubbele HmoIi entnud Depól Mnltli A Volfto Znllbommol Tlenöts C tlnppol s tirnveiiliage O J W Siininhé Roltordsra M ClabiHi o AmatordBin Lobrij en Porton Utrecht en bii nlle drogisten KROMHiGSFEEST Aangeboden een GROOTE PARTIJ Fijn DEMEÏfGEOEN ook genegen in kleine Partijen te verkoöpen Adres C MlüUEB AMKRONGBN Bukroond Tentnoii atiAll ingSahoenmakttry UaK Aug IPat W reWUiro mdo RoUoou Appre tuar Llpurln 8 t n ÏO midiolwi oor bet ionder mo ite poetw TWi Uo wi x no ƒ BöhoenWBTk V rkryRbii r floiHl op nMm tl f l riokMMrk LOTEN in de Verloting der mmim mmm m landbouw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijg baar bij A BRII RMAN Z00 Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 Het groote aantal zenuwkwalen TUEsn fhoflfdiiUnaf totdevaorafga ndekaKt ekeaenvuapoplnla htrMitb r rt tM trotM M nog iteeds alle mldd lfla door do mediHc lie wetena hap aaneewend Kent un den nieowwi tüd ko t dflflnrtofl dat xij door hflt gebrnik maken van den eenvondlntflnwflg nanelljk luift d hnU mm pbyfliologlactie ontdekking gedaan lieeft die na honderde proefnemingen tbana over de geheele wereld Terbreldla en tenrJJl i üi wetenecbappeltjke krmgen de hoonte baUiigatemng wekl Unu oene weldaad blijkt te bIJo voer da aan cenuwkwalen lijdende menacbbeld Deae geneeBwUKe la nitcevoaden door den gewesen Offlcier Tan Qesondbeit Dr Itoman Welumun te Tilibofen en berast ep de on derrindiniFopgedaan in eene EO Jarige praktijk Uoor waMehlu van het h fd m mrI par worden daartoe geaehtkte HtolTeii d or de hnld BwiMd llljk aan hot el n desed ld Met deze geneeHwijze werden werkalijk aohitterende reenttaten TeAncea es itj maakte lOQveel opgang dat van een door deo aitrlnder gaaebrevea werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kart voorkemlag n gineilnB binnen kerten tifd reedi de 111e dnik vernclienpn ts Dit boekje berat ntot alleen tot bet greate publiek venitsanbare verklaringen omtrent liet wezen der nlenwere therapie en de daarmede selb In wanhoingp Kevallen verkregen nitwerking maar ook vindt men daarin w etenach appel ij ke verhnndelingen uit de medlecho binden die aan deze geneeBwijES gewild liJn oomedo afBchrift van tal van getulnoUrltten van hooggepUaUte gene en kondigen onddt welke P altre med dr romaof aan da volykllnlek te Pariia rue Reugamont 10 sTiiBgreiier med dr praktliaeraad neflBasheer aaa bat kraakzinnlgen flBillot de Charenlon SanlUtmth Dr Cohn ta Stettin BroMmann mad dr arroad arti teJSkUBgaa Dr P Fereitler aBneaBheer dlreateur van het hsapltaal te Agen flihiinratb Dr Sohertai kaateel SHtaBMa Bad Erai Dar M mad dr gentBihsBr dtrtBtaur der ga vaao therapeuUeohe inriohting veer HnewDMers te Parijs ma St Honoré 334 Coniul van AioKanliaal m i dr ta CorAi Dr BBsbaok arroad arta de Zlrknlti Otarttabierit Jeohl med dr te Wetnen Dr C BongavBl la La Farrlèra Eürs IM vaa dea CaeBBli Ceatral d hygikae t de Santi in Frankrijk en vele anderen f een genesing of lanlMng boiuMr kwaal gevonden I Toar beroerte ea uütee redn hebben wegene NjjMe net daliBHiliBW Aan alten wier aennwKeatel aieer of minder aanaadann ta af aan aaaaMrnnedasonnwaabtlKheld lljdea waarvan dekenteekeeen stjn elirenleobi fio dpi a niaralBe aflkeMhaefdpijn tIaedeRdrang areol prik k e U aar hnld gelaagdheid iaiielea bald Hohanetlika eemit en onbehaBeHlka laeatand verder alle Eteken die door beroerte getreOieii werden ea nog lUden aan de gevolgen daarna looals verlaMmlRBea oaverMogan tot ipraken iwire tongval moalelljk llkkea atijrheld dar gewHohlen nat veorldursnde pile plaatBelt ke zwakte venwakklng van gatiBu en enz eiii al die reeda oodet geneeaknndige behandeling geweest zijn maar dooT de bekande middelen ala ontbondlngaenenkondwaterkonr wrijven eleetriseeren atoomlooi of leebadelFïeï hebben en ten alette zlJ die vreea cevoelcnToai verRohiJnHelen ale iloh aaHhaudaiid angitlg voelen verdoowino la bat heeflf heeflBli fllkkarinaen en 4onker worden voor de oogsn drukkende pit onder U voorhooft aefatei U de eerea bat vee en van kflebeling In en het lapen van handan en voelen aan al deze drie eategorün van Bonnwlljdora la ook aan jongs meiijei l dende aan Iilsakiacht en kraahteloDihild ook an geionde isifl eaa Jongs personen dis vssl met bat hoefd werken en geextelljke reaotle willen Toerkooen wordt dringend aangeraden Kieh het boven Vermelde werkje aan te schalTen hetwelk op aanvrage keateleos en franeo verBonden wordt door Amxtcrdnni door SI C LKBAW C Heiligeweg 43 Hottcrdam V E van AA TRX HOLFf Apotheker Korte Hoofsteeg t VlrtTht l OBRV dk POKTOK Ondegracht bt de Qaardbnig F IBLOp dn longntn hv ienniech mfilielnale ti nti3onateUlug In de Kr W el e a n ana s o he OeneaawiJie door de Me liittlie Jurtj neet de fillvrrwn WcdaUl h hrowwd DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK tiecetUgd te QHMWBXHMHB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt gelden onder eertte hypothecair verband op htUmen ea lande rffeu Geeft 3i U en 4 pandbrieven uit tegen den koers van 9S U en f OOJ o in stokken van ƒ 1000 500 100 en 50 Inlichtingen t bekomen te Goooi voor de ptmdbriecen bjj de Heeren M J OQIER Co Kassiers en Gommissionnairs in Effecten voor de hj potheken bg den Heer W J FORTUUN DROOGLEEVER Haven aldaar HandteeJiMainff met rood letters Directeuren DROOGLEEVER FORTUYN Mr S JULES ENTHOVEN Maataehappg tot ExpUtUaHe tan de Vteioria Birm KatU oor voor NederUttuL Boompje éO Sotterdam tQoedkoopste en loliedit adres voor Ve rvoer van Inboedel zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens bg A GRAVE8TEIJN Oude Oouwe AUes wordt tegen Transport tehade ver ekerd Sjgs Patent H StoUen e mug mi ttümtmm I er tmwt Brfl l9 1 f mMt PWmt H aiolisia a s VKrthlmm XaMaAHMHvm MaÉsi m titlttilmmmttttUm mfmH aultm j I aar MT aM aMat sakr MMas Ckaataaahala éurn nur HêUl M ail mW aa O aaaiaMaJIK BuUenlandsch Overzlcbt Db wapeBBtiUUnd Toor Saotiago door generaal Shaftfr loegeBUao om rreBmdeliogen nonweD ea ktoderen in veiligbeid te brengBo ÏB geëindigd Het bombardement fan de atad Ib begonnen Tegen dit bombatdetnent al Santiago met baitand blgken Ie tijn Want uit alle berichten die orer beigneo ie de stad geschiedt tot ooe komen blgkk dat het er treurig nitziet Uit Sibonej wordt gemeld dat Vrgdagafond bg bet vallen der dniBternts in het hoofdkwartier lan 3hafUr een lange optocht aankwam ameugesteld nït de hoofden van het ciriele bewind van Santiigo de civiele gouTeroeur bnrgemeMter de president der rechtbank n huaoB ambtanaren kwamen de beBohArming van Shafter itiroeppo Want naar boDne Tooratelling is de toestand a de sttid beklagenswaardig en onbondbaar de iuwonera Igden gebrek de troepen xgo gedemoraliseerd een aanfal op de stad kan niet meer nordeo afgeslagen Indien de Amerikanen haar bombardeeren ui generaal Toral genoodzaakt zgn de stad Ofor te geven ondanks d bevelen uit Madrid an oodsnks de weaachen van maarBchalk Blanco Want aan een aanval van de land en teeK de Kooati Sohafter dien zich voorgenomen heeft kan de stad niet hot hoofd bieden De meeningen loopen te Madrid uiteen over de kwestie van oorlog of vrede De militairen beweren dat het leger op Cnba nog bgoa on aangetast is selfs als SantiaKO valt Sagatita moet de Regentes de kwestie van vartronweo gesteld hebben Het gerucht loopt dat de minister van oorlog opnieow telegrammen vsn Blanco ontvangen heeft waarin deze zegt dat het leger en de vrgwiltigers op Caba voortzetting van den atrgd verlaugen daar Kg oiertnigd zijn te land de orerwiuniog te behalen De advocaat Demanc e Dreyfns verdediger heeft aan f arrian een brief gezonden waarin bg verklaart d t de stukken door Cavsigoac in de kamer voorgelezen noch aan bem noch aan Dreyfos medegedeeld zgn In Hongarge is men te midden der overige politieke bekomtternissen thans ook volstrekt niet inganomen met het ontwerp voor een eigen toltanef zoals dit is saamgesteld dooz een psrlaoentaire oommisBie raat bet o op de mo FEVtLLETOIM Het Leven te Baden Bm Siutiacke Büman Tante dan toohl riep TsUana met een zweempje vsn ongeduld ia haar stem Ctpitolins Msrkowna hoorde haar niot Mg maar fja sei ze tot Litwinof ik ui alle weder goed maken Knik ten miutta met ket boofd knik msar eens eventjes I e Litwinof ton op dat ot ablik wel hebben wUlea terven Het woordje ja aprak hij eobtsr niet ait et knikte evenmin met bet hoofd Het een brief in de hand kwam TbUbbb weder te v TSohijn CspitoUna Markowna sprong oogeoblik keiyk op hare oude plasts en boog bet hoofd diep voorover alsof ie verdiept was in de rekeningen en papieren die op de tafel lagen TatuDB Dsdeide Litwinof yDiar ia de brief Asrvan ik n gesproken heb Qq tolt hem wel dsdelgk op den post brengen niet waarP Litwinof sloeg de oogen naar haar op Daar stond ÏDdeidasd sija rechter voor hem Tatiina had oen boager slanker voorkomen haar geUnt dat op dit oivgenÜik van eene angewone Mthoonheid tnud e Hobasn geheel versteend evenals bij ma standbeeld near borat bawoog EÏoh nieten de langeeffenajapon kaar anw on de leden aloot viel in lange plooien gelijkheid ven de Ansgleiohc dit jaar niet sou tot stand komen en Oostenrijk Uongarge als het ware son dvingen tot een formeele afscheiding Alle gematigde bladen en zelts verschillende regeeringsorgaaen zgn het er volkomen over eens dat dit autonome tarieven ontwerp het beate bewga levert voor denoodzskelgkheid eener toleenbeid tosachen de beide Rgkeo en dat een tarievenoorlog door Honpnrye verklaard asn Oostenrgk zoo nitloopeo op groot nadeel voor beide partgao Bgna eenstemmig enkele magyaaraohe uitgesondeid verzet zicb de pers dan ook daartegen en spreekt sg als haar overtuiging nit dat indien ook al g u o ertoiging uit dat indien ook al geen overeenkomst wordt getroffen wat bet quotenvrsagatuk betreft toch de de commerciëele betrekkingen tosschen beide rgkeo der monarchie gehandhaafd moeten bigven op ongeveer dezefde baaia als vroeger Groot Bucces daarentegen wordt vprwacbt van de onderhandelingen tnsacheo de beide kooinkrgken van bet Scandinavische schiereiland en Ueoemarkeo tot invoering van een soort Zoltveraio krachtens welken de dne landen elkaar vrgen luroer toestaan van die artikeleo waaraan zg het meest behoefte hebben Vooral aan een verbetering der nog altijd eeoigssins geapannen verhoudingen tuaschen deRcgeeriog te Stockholm en te Chriatiaoia zou zolk een Zollvarein ten goede komen Verspreide Berichten Spaige en de VereeDigde Staten De Amerikaanacbe minister van oorlog beeft een telegram an Shafter uit Plaja del Ëste openbaar gemaakt van 10 dezer M Bet meldt dat het lichte geschut van de Spanjaarden eenige mlonten over vieren het vuur heeft geopend Het werd spoedig tot zwygeo gebraobt £ r is is bgna geen geweervnnr geweest de Spanjaarden verlieten bon loopgraven niet Wg badden drie lichtgewonden seint Shafter Morgen zal ik troepen genoeg hebben om de wegen ten noordwesten van Santiago te bezetteD Bet Ministerie van oorlog te Washington heeft Zondag bericht ontvangen dat het bombardement van Santiago begonnen ia De Brooklyn de Texas en de Indiana begonnen Zondagmiddag te kwart over vgven bet bdmbardement Zg vuurden over de hoogten aan de knit in de richting van Santiago dat vgf mglen landwaarts in ligt maar bet was niet mogelgk de kanonnen genoeg elevatie te geven en de projectielen bereikten de stad niet Zoowel de kanonnen ran 20 cm als het als van marmer neder en bedekte hiite voeten Tatiana zag recht voor zioh haan en haar strakki konde blik geleek eveneens op een eUtidbeetd Daarin las Litwinof n n vonnis hij bukte nam den brief uit de onbewegelyk uitgntrekte band en verwgderdo sich zwijgend CapitoUaa Markowna vloog op Tatiana toe manr deze weerde hare omhelzing af sloeg de oogen neder on keerde terwijl een vlaehtig rood zieh over baar gelaat verspreidde met do woordm en nu schicl k naar de slaapkamer terug Oapitolina Markowna volgde haar met gebogen boofd Op den brief stond het adrea van eene vriendin van Tatiana te Oreaden eene Duitache die kleine woningen verhaarde Litwinof liet den brief in de bus vsllen en het was hem alsof hy met dat kleine stukje papier z d ganaohe levan zijn verlodeo in het graf had doen zinken Uij ging de stad uit en waodeldfl langen tijd op de nauwe voetpaden taascboB de w nbergen rond Eveiala men dos zomers te ver geefs bet gegons eener lastige lieg wtl ontwgken zoo kon hij een gevoel van verachting voor zich zelf niet van sioh i t n de rol dio hij by deze laatste aamenkomst had gespeeld was te arbarmelgk gevreest Ëu toen hij naar bet bütet twugkeerde en korten tijd daarna naar da damea infoVmeerde ontving hg ten antwoord dat lij zioh t tond na zgn vertrek naar het spoorwegstation badden begevm n met den trein Boden verlaten hadden Hare bagage was ingepikt geweeat en zij hadden da rekening reeds des morgens betaald Ktaorblgkelgk bod Tatiana Lit viaof venocht den brief op den post te bezorgen met het doel om bem te verwijderen Hij vroeg den portiar of de dasses niet soms oen briaQe voor hem Bwaardere geschut nménn beproefd maar het sehietan had geen nitwerking het dnorde ongevBer een nnr Volgena een telegram van World uit Was hiogton 18 bg Santiago alleen de artillerie werkzaam geweeat Het vour werd looveel mogelgk op de forten gericht om de oorlogsBohepen in staat te stellen ds baai bionen te gaan Shatter aeint dat de verliezen der Amerikanen gisteren bedragen hebben een kapitein en twee minderen gedood een Initeoaot en drie minderen gewond DurraciiLiNo Aan de Einisbülteler Chansaee in Hamburg heeft de pol tie eau werkplaats van valaohe monters ontdekt met lithografiscbe steeoen voor het vervaardigen van valsche muntbiljelten aB 5 mark en briefkaarten van 10 pfennig Van de vaUcbe briefjes moeten er al in omloop zyu alle gemerkt j 159 38 t eu gedagteekond uit Berign van 13 Januari 1881 Te Dresden zouden enndaag twaalt honderd timmerlui het werk noerlegRen als da patroons niet den acbtnurawerkdag invoeren Wat men in Dnitscbtand alioo onder grobor Uofng verstaat Te Msagdeaburg was over eao officier van bet beilsleger vonnis geveld omdat hg in een oonrant te Maagdenburg een advertontie bad faten plaatsen halzende dat in een aangekondigde bgeenkomst ede grootste iengeoaarvan AfaagdenburgNeoatadt ontmaskerd sou worJeu Hiermee waa de duivel bedoeld doch t stond er niet bg Ën dus kon deze of gene ingezetene of misschien wel allemaal meenen dat op de vergadering bun doopceel werd geltuht Daarom werd de officier door de BchepenrecbtbaDk veroordeeld wegens grobor Unfug Maar het gerechtohof beeft dit vonnis vernietigd OoflTENEI Jl HON O A RU B Over de verwMstiogen die de aardbeving van den 2en in DalmstiÜ beeft sangerichk worden onder anderen deze bgKOuderhedeo gemeld In het dorp Sign warden alle huizen baBohadigd en vielen twee boerenwoningen in In Vojoio zakten lle huizen in de kerk gedeeltelgk eenentwintig oiensohen bezeerden zicb In Torjake dat ook grootendi eli verwoest is werden twaalf menscbeu gewond de meeste zwaar in Caparioa ruim v ertig msoschen In Orab en Oolardon sgn vgf dooden an drie zwaargewonden de beide kerkan zgn ernatig betchadigd ochtergeUten liaddon naar dozo anlwoordo ontkennend en schson zich zelfs over dia vraag te verwonderon Litwinof keerde hem den rug too eu sloot aioh vervolgens in zgne kamer op H j reriiet deze niet vuór don volgenden dag en brteht het grootste gedeelte van don nacht met sohrgvon door om telkens het gesohreveno weder te verscheuren Boeda brak de dageraad aai toen hg zqoe taak volbracht bad hot was aea brief aan Irina XXIU De brief was van den volgenden inbond W e verloofde is gisteren weggereml wy zullen elkander nooit wederzien ik weet niet eens nat zekerheid wat zij voomemone is te doen waar te blijven Zij been allee met zioh genomen wal mg tot dusverre dierbaar en waard scheen al mijn plannen voornemena en verwachtingen zgn met haar verdwenen mgno moeiten mijne veeljarige werkzaamheid Ejjn vergeefsoh geweest mijne studiën hebben geene beteekeoia meer egn tol niets meer nst dat sllêa ia dood ik zelf sooals ik vroeger was ban dood sedert gisteren ia alles begraven Ik voel hst duidet k ik zie ik weet bat en betreur bat toch met t Is niet om te klagen dit ik u daarover onderhoud ik heb immers geen reden tot klagen wanneer gij me bemint Irina t Ik wilde a maar zeggen dat van dat jong voriedon dat begraven ts van al die inspanning ea plannen die lu rook en stof cgn verdwenen mij nieU anders ia overgebleven dsn mijne liefde voor u Buiten deta liefde bezit ik mets meer baar mgn eenigsn aiAat noemen sou oavoldoeode sgn ik ga zelf ge Feahkruk De Joxtn publiceert onder het opacbrift Het coaplot Dreyfna een Iwig artikel waarin gese d wordt Wg kunnen verzekeren dat tangevolge van de verklancgen van minister Cnvaignac in de Kamer eau boodschapper ia gezonden naar trchwarttkoppeo om met den chef van den Unitrchen apionnendianstovBreen te komen wat geantwoord aal worden op de twee brieven die door den minister vgn voorgelezeo De verdedigers van den verrader Dreyfoa willen da tosBchonkomst der Doitsche rcgeering uitlokken Voor het begin van het procas Zola te Versailles De regreringspers doet voorzien dat kolonel Picquart onverwgld in hpchtenis genomen at wordeo wegens ego brief aan dan ministerpresident Brisson De Aororec zal gerechtelgk worden vervolgd ornaat zij in strgd met de wet do debaltAn van bet lasterproces der icbriftkv ndigen tegen Zols 60 Perreiix heeft gepablieaard VaaBBNHJüfc Stafkh Ëan waterbooB heeft Utaelri Ie Misaonri overstroomd Dertien menschen zijn voor zoover bekend vrdronken maar het verlies aan menaohenlevens i vermoedelgk grooter BINNENLAND In de gitter te B Gravenhage gehouden atg vergaiïering der UroedarBohsp van Gand Notariiseo voorzitter mr Treub verklaarde de groote meerderheid zich tegen het behoud van den bestaanden toestand bftrekkelgk de vertekenng van de dagteektnlog van ooderbandsche akten tegatiovar derden en tegen behoud der formaliteit van de registratie Algemeen werd goedgekeurd de nitiluiteode opdracht vau de verzekering van den datnm Ban den notaria met inachtneming zooveel moKolgk van de belangen vfin den fiieoi Voorts werd wensohelgk geacht behoud der formshteit van de registratie van autbentieke akten als conlröle voorschrifteu daarvoor geldende Aan t slot eenor correspondentie nit Londen in de nanrl Ct c lezen wg de volgende mededeeling dia ongetwijfeld ao belang is voor den dienst op tzuidernet onzer S H en voor de maatschappij ZaeIaodi eËr ia een amalgamatia van da SontbËislero en de London Chatham Dof r op het touw gezet Zooals men weet bedient de laatste maatichappg Qoeeoborougb Komt heel op in dexo liefdo deze liefde ia mgn alles inbaar ligt mgne toekomst mija lot mijn bedigdom mijn tehuis ig kent me Irina ge weet dot alle ophef mg vreemd is en tegan ngn gemoed str dt on hoe sterk dia woorden ook zgn mof o suit ga toch de oprechtheid daarvan niet bstwgfelen o suit ze met overdreven vinden Het ia gean knaap die in een oogunblik vsn opwellende geeatvnvoering onbedschte beloften voor o uitsprsk msar eon msu wien de jaren wijzer hebben gemaakt on dlo eenvoudig en reohtmt bgkans met aohrik voor u uitapreekt wat hij als waar bevonden heeft Ja uwe hefde heafl mü alles vergoed alles alles I Oordeel dan zelf i of ik dat alles iu de macht van etn ander laten knn of ik hem toeaioan mag voortaan over u te besohikkon dij zult hem toebehoorenen togelgk mgn gaHsoho beslaan m jn bartebloed uitmaken en ik zelf ikP Ik zal da rol van toeaohouwer van toeeobonwor vsn mgn eigen leren moeten spelen F Neen dat is onmogelijk onnogsiijkl Om alaehta daal te nemen beimeljjk deel te nemen aan datgene waarvoor ik toch geheel en aittluitend leef n dat zou sohando zgn Ik weet walk een root offer ik van u varisng zooder eonig recht daarop U hebben want wat kan iemand recht geven op eens nudera olTerP Alleen niet uit zotfzuoht handel ik w voor een egoïst zou bet gemakketgker en beter ztja zich in t geheel niet in zulk eon toes aad te begeven Js müne eischeo zgn groot en et zal mg niet vsrwonderen als ga ar van aobrikt H ordê aefwifd