Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1898

Oeuda 1M 1 10 I St a io 14 t4 Mootdreoht door T ll 4i Nieuwerkark i a v 1 49 a t t f Oapalla IA f S lt s te RetUrdan SO 1 U 1 18 Cl a ao 4 a 4l 10 11 4 48 8 61 16 61 7 16 7 81 1 40 8 18 a 8s lo ie 11 88 u ie 11 17 1 44 1 60 8 4 4 08 4 41 8 16 6 86 17 7 18 1 1 87 10 10 OapeUa 4 81 08 v v lo ia f s 1 64 t f 4 60 V 17 f 1 47 Hlauwerkark 8 04 11 f t 10 8 n f 1 01 Ê 4 67 r S 8 84 f 1 84 lloorlreeht 8 11 8 11 0 fl v 10 48 P v 1 01 r v 8 04 a V 8 41 V f 10 01 Ooada 17 16 S 7 10 7 48 8 47 10 18 10 41 11 14 11 08 11 47 1 14 i n 4 06 4 84 6 10 8 46 6 66 47 7 46 1 10 10 07 10 80 Booda 7 80 1 J0 9 17 a i8 67 10 14 11 16 11 18 11 18 U ia 1 14 a 48 4 41 4 61 8 18 6 84 8 11 7 34 7 61 89 8 64 10 10 81 ll lC ZeveahuiseO MoerksjMlIe 7 48 1 41 a a a a a ll M a 1 1 a a a 8 7 a a a ♦ a a 10 11 a 7 68 8 61 a a a a 11 41 a 1 10 a a a 618 a a 8 16 a a 10 11 Voorburg 8 07 8 08 f a 11 68 1 18 a a a 6 88 a a 8 81 a 10 88 s Han 8 11 a oi a 48 B8 10 18 10 44 11 48 11 18 48 1 46 1 41 4 16 8 16 6 87 6 88 8 11 80 8 04 8 84 a a ii 10 88 11 6 11 44 sHsge 6 40 7 10 7 40 l li a 4 10 11 11 17 11 88 11 11 1 86 8 46 8 40 4 4 SS 6 80 8 11 7 10 7 66 B ll 10 08 Voorburg 6 61 f a a a 10 17 a a a 1 41 a a a 4 80 a 18 8 14 a a t a 10 11 a a a 1 68 a a a 4 68 80 1 48 a Kavauhnisan Moerkapella 17 a a 9 10 48 V a a 1 08 a a a 6 04 a 8 81 a 1 61 a Oouda Ml 7 41 8 08 a 08 10 1 10 14 11 87 11 06 11 60 1 17 8 14 4 08 4 17 6 16 80 7 48 8 11 10 10 10 3 Directe SpoorwegverblDdingea net GOUDA ZoinerdleDSt 1898 AaDKevasgeD 1 Mei TUd v s Greeswlcti 80PD1 KOTTI BaÜTiiemT 10 11 ll tl 11 91 11 18 li tl 1 11 S 4 3 t7 4 18 4 li 11 18 l t 11 88 1 7 S 1S 11 41 1 14 i ia 10 80 11 88 61 11 81 1J8 1 80 4 4 11 8 18 8 10 t iS i tl 6 14 7 B1 aOUOl BEN Hitetlni e O U I k k MtlTBRDaH eedR 6 8 8 14 M8 10 87 4 11 S SO 7 81 8 18 lO lT t Amat W 8 01 9 0810 88 18 48 6 00 6 87 8 40 10 81 11 87 Amat 0 8 8 SO 9 98 10 60 1 OS 6 18 8 68 10 18 W W fl 0 I D k f T K K 0 H 1 fiM fUM 6 84 7 11 MS 8 14 MT 10 19 10 8T 18 00 18 10 18 18 8 80 8 17 4 88 8 80 8 47 A 0 S Sfi S 8 door 10 11 V f n l4 8 87 f w 8 87 7 10 10 84 8 10 fff 11 88 f iiJ7 8 48 8 84 8 48 6 14 7 18 8 4810 8610 41 7 04 7 48 8 8f 8 88 S8 10 81 11 48 18 88 1 84 8 08 8 80 6 04 6 88 4 7 89 10 61 11 18 1U 16 1038 U 88 18 08 1 87 8 08 8 80 8J8 4 a 8 88 6 80 6 88 7 18 60 V 07 9 86 10 08 10 84 f 10 88 f 11 81 11 84 f f 8 47 4 U 6 80 7 18 9 10 9 88 10 84 f 10 48 f ff 4 84 y 9 88 10 88 U 10 IMl t 00 8 40 4 8 6 80 8 07 7 88 1 88 8 40 0 88 10 84 ILlOlOmda i t O a 7 06 8 10 9 08 11 16 8 88 8 48 4 46 6 80 7 41 9 48 Amst W 7 80 8 88 9 80 ll SO S 08 4 00 6 00 6 88 8 00 10 00 8 09 9 18 10 8f 18 81 8 86 4 47 8 41 7 48 8 49 1110 die ii lgliiiktie tot atsnd d n ul man ToortMD eeD keoa bebbflo tid vgf atfttiona in Londen in plnata vnn nn drie en tan één met den Hoek En bet rollend initeriul dnt nn reel ta wenacben latt l er leker ook Kedneht op terb teren Nur t Dbl TarnMot komt dr Kjkmn direotanr no hat bnctariologiaah Uboratoriom ta B t n nn net rerlol bier ta Inoda eroatig in unmerking roor bet boogleerur mbt ta Utrecht in de pluta i n prof ran Oreibaek de Meger De Groot Hertog rnn Sokien komt 5 Ang ts tergezald nn igo dochter te Uchenningen De beer B W Monlgn boofdinapaotenr lau politie ta Rotterdam ul mat ingang ran den len Angoatna den politiedienat met penaioea verlaten in bem rerlieit bet korpi aarin bg gednrende rnim 32 jaren diende aan geacht ebef Na in 1866 ala iaapectenr nn politie in dienat dier gemeente getreden te zyn werd de heer Mouign na een apoediga bflTorderiog tot ioapectear nn politie late klaaae no ongeveer 10 jaren geleden tot hooldinapectaor benoemd Ala loodanig trad hg ala cbei ran den actienn dienat op Op de aeeratarie aener plattelanaohe gemeente werd nn iemand dia eldera rartoeft bet roigende aobrgTen ontvangen omtrent da banoodigde papieren roor tgn hawelgk Zoo U atilgegram telegram rrg sakar gilteren beeft ooTangen Heelt dat n e d Oe papeiren op Heeft geaooden en nog nooit ontnngen Zoo ia mgn nrzoak too n e d loo gou of apoadig orer wil aniren Want ik moet ipoaddig weer wog weea zoo rliadelgk en atnir mg met ate Rng gaade ipoat te Iing Met bat drogen der torf in Drenthe ataat bet niet te baat Met da liobtere loorten gaat t nogal maar wat de iwaardere betreft kan er Toorloopig aan veraobeptüg ntet gedacht worden £ o daar de voorraad oade tnrf door de maeate lervenera tegen ftinka prgzan opgeroimd ia konden de torfacbippera in de laatite maanden zoo goed ala nieta verdienen De iteenfabriekeo BcbgneD weioig bnndatof noodig te bobben en dat lal er bg de dati prgsan wel niet beter op worden In Juni ia ar in bet gebeele Bgk geen enkel geval van mond en klanwieer onder het vee gtoonitataerd De tantjea in het Haaguhe Boach mogen naar men verneemt nog een jaar bigven ataan Er zonden evenwel voorachrilton worden gagevan betreSende de aren van alniting t Nieuwe t acbrjit Et beeft een gernohl geloopen dat ook onze landgenoot da heer Eden met belacbelijke familiaritait door Jan Piel en Klaaa iteede Jaap e lanoomd die ign lerogreia uit Amerika deed met de Bonrgogne verdronken ton agn Maar dat ia ongegrond gebleken en da Japerg kan worden voortgeiet Gemengde Berichten I IO M9 LSI 8 1 48 7 S 1 08 uoada a Ottdew Woerd Ulraekt UtrMiht 6 86 6 S8 7 4 8 87 8 49 9 00 Woerden 6 49 6 SS 8 06 16 Ottdew 8 14 f f Oottda 8 87 8 08 0J8 Te Amaterdam ia Zaterdagnacht eon 63jarig nachtwaker dia dienat deed bg een vrachtrgder in de Swammordamatraal nit het zolderraam gettoit Zwaar aan bat boold verwond ia do man naar bet Binnengaathuia vervoerd alwaar hji ia overleden Hel ongolnk ia la wgtan aao drankmiabruik Te Rgaaal lal 14 Joli aan groot internationaal wemfeeat worden gehouden Uil Nederland België Eogalaod en nit Frankrgk ia deelnoming toegezegd £ r ign tot nog toe 146 deelnemen in esebrevea Bg deo atoomoarouaaolbonder Tewe op de kermia ta Schiedam i in den nacht rag Zaterdag op Zondag iogebroken en pl m f Ü30 onkvraamd Te Leeo warden heeft een alfiariga jongen lioh opgabaogen naar men vermoedt nit ontavredenheid omdat bem verganoiog waa geweigerd om te gaan viaecheo Da 24 jaiiga W H Haerdink verdacht in den nacht van Vrgdag op Zaterdag den 21jarigen barbierabedieode Juzepb Frieaer in de Zandatraak te Rotterdam met een mee in den onderbuik te hebben gestoken en daawage gearreiteerd ia na verhoor door de politie voorloopig op vrga voeten geatald In Weeoen ait een dief in de inatrneti dia 320 diafatallan hooft geploegd Niet alleen al hg wat noodig had atol bg maar dikwgla uit louter plezier voor zgo vak lo dit laatste geval nam by een klainigbaid mede ala teeken dat hg er geweeat waa en liet koatbaarder sake eenvoudig liggen Qiateranmiddag viel n acbildar dia aas 9D villa in bet Prinaenviokenpark te e Oravenhage werkzaam waa van het dak af Dood werd hg naar hoia gebracht Een vrouw en drie kinderen bigven achter Te Zaamalag in Zeeuwaeh Ytaandaren ia de wadnwe H Moena 102 jaar geworden In het gaathnia te H vre ia een man overleden in den onderdoni van 104 jaar Bg was daar twintig jaren lang wegona lichaamsgebreken verpleegd Een jaar ia nu voorbjigagaan aedert de pootraiaiger Andree mat zijn beide reiagenooten te Spitabergeo ia opgeetegen en nog altgd ia er nieta van beu vereomen Den 28aD Juni waa do ballon reeda gevold ea wachtten Aodree op zuidenwind om over da Noordpool been te zweven De wiodeo bleveo echter toen evenals na in deze maand Bteeda noordelgk Eiodelgk kwam ar don 17n te Tromaoeaeo boot aan die het beticht bracht dat bet drietal den Uden Joli doa beden vóór oen jaar om halfdrie onder gnaatige onaataadlg beden was opgeetegen De anelbeid van dan ballon bedroeg 35 K M in het nnr en men kon bem een nor lang naar het noorden tien wagdrgven Sedert heeft men nitgozooderd eeo enkele poatdnif waarvan bet nog twgfelachtig ia of die wel van Andree afkomatig waa van de reiaigera nieta poaitiefa vernomen Wel habhen zg tal van metalen bnaaen meegenomeo daar fleaachen met berichten door bet drgvend ga zonden worden verbrgzeld doch van die bnaaen hoeft men totontoe geen enkele gevonden Andrea zalf had aiterlgk een jaar voor ego tocht gerekend en dat jaar ia thant voorbg Men meldt nit Amaterdam Uit den zilrerwiakel der weduwe Beek aan da Prinaeugiacbt zgn giaterutcht tuaMtaen drie nnr en htlf vier door middel van braak ontvreemd 300 14 karaats gooden ringen ea eonige 14 karaats gondan kettingen tot aoo gezamenlgke waarde van f 1000 De dieven hebben do zware bont waarmede hot venatarloik gestoten waa weten te vetwgderea en in de glaarnit eene opening t atootea Andere koatbaarheden ook jnweeleo ringan dia in de wintelkaat wann nitgeatald bleven onaangeroerd De weduwe en hare dienstbode die io een boveDacfaterkamer sliepen hebhen dea nachts oiets vernomen De horeo zeiden eenig geraas gehoord te hebbon In de laatste dagen dar vorige week kwammen tot de ontdekking dat io de fabriek vanvordoorzaamde levtnamiddeleo van de firmaD en Oobr T te Leiden door oen paarwerklieden eene niet onbelangrgke hoeveelheidapek en vleescbwaren was ontvreemd Deawegein verhoor genomen bekenden de verdachtenzich aan dit misdrijf te hebben schuldig gemaakt toodat ti gen hen proces verbaal wordopgemaaki L C Te Wieldrecht gemeente Dubbeldam ia gieter een kind van elf maanden dat door de moeder even al eeo gelaten was ia een tob mat zeepaop gevallen Ondenka de pogingen die oumiddellgk werden aangewend is men er niet in gealaagd hot leven van het kind weder op te wakken Mod scbrgft aan de N B Ct c Door do schuld van het pobliek zelf is in de omstreken van Haarlem eeo der achoooate bnitenplaation voor bet openbaar verkeer gealoten en wel bet boitenverblgf Yolietbeek te Vellen waatin men nroDlangkoo wandelen zonder allea gezien te hebben en waarin bgzouder veel aantrekkelijks ia sooals een heremiet oude taveeroen enz Het buiten was sedert dezen winter niet üowoond en nn oordeelden velen bet geoorloofd de tbeerozen die tegen het buia opgrreien af te rukken bloemen te plokken planten te vernieleo zich teoKang te verschaften tot die gedeelten waar doidelgk vermeld atond dat de toei ng verbodea wai enz Zoodag waa do plsata gesloten en nn is natnnrigk Yolaen in last Het hotel Paviljoen te Zoidbroek tevens atationakoffiehnia ia gister geheel afgebrand De heer Vanderbilt vond toen zgn verblgfin Weenen bekend waa aan het ontbgt 1 7 bedelbrieven Bg zond ze ongeopend naar de post temg Eet Tergaan van de Bourgogne Drie geredde stokers der kBoorgogoe hebbeo bet volgende verbaal gedaan Wy wareo in de macbiDekamer toen de aaQvariog plaats bad Dadelgk stoDdeo de macbinet stÜf dooh ze weraeo terstond weer in beweging gezet in de hoop Sable eiland te bereiken Vgf minnten na de aanvaring bfgOD bet water in de machinekamer door te dringen De pompen weigerden dienat en weldra waren de vuren uitgedoofd eo stonden de machines weder stil Het sloitea der leni dearen kon het binnendringende water niet t enhonden en de chef macbinist ziende dat alle hoop op behoud vervlogen wa gaf het noodsignaal Allen stormden naar de aitgaugan der machine kamer dooh vgfkien personen vonden er den dood ïn De drie geredde stokers kwamen te laat ou in een der tloepen plaats te inden waarom se zich in zee tortten in de hoop door het £ ogelKhe sobip op merkt te wortlen Nyfeler een passtgter die in een loep zat welke zóó overladen was dat ze is gezonken verhaalt dat de kapilein tot bet laatste toe op de commando brog gettaan heeft Ver schrikkelgk is het wedervaren van deo heer Aohard Hg zat met zgn vronw en twee kinderen in een sloep toen de ichoorsteen van de Bonrgogne erop viel en de sloep verpletterde Zgn vronw werd lettarlgk in tweeën gehakt S 40 1 10 sa 7 80 Gelnkkig zgn er eenige geredde pauagiers die da gemchten welke over de wreedheid dar bemauDiug loopen tegenspreken Een Taa ben beweert dat allen hadden kannen gered worden als meu minder opgewondea ware geweest Versebeidene paasagieii hadden aaoiianlgka gsldaoamen bg zich £ en der reroDgelokleo is Ismaol Tooesoaff bggeoaemd de gedochte Torki de geliefkoosde kampvechter van deo saltan Op bet oc enblik der catastrophe itond bg te midden der menigte links en rechts vaistalagen nitdealende omdat hij geen boot kon machtig wordeq De geredde dame mevroow Lagaase prgtthet gedrag der Franscbe matrozen Zekerlgk zegt ze zgn ar wreedheden gepleegd maardoor de Italianen en Hongaren ooder de bemanning £ an dezer lieden heeft beproefdmevroBW Lagasse te vermoorden Mag meade verklaringen dezer dame geloof en dan beeftze nog een man het leven gered door hembij de haren te grijpen STADSNIEUWS OOÜDA 12 Juli 1898 Bg het admissie exameo aan de fgka hoogere hnrgerachool alhier zgn heden geslaagd voor de Ie klasse J A Broer D H van Booren Q P Groeneweg W P Montgo P O van Nee H A Bakker Niemeger J A Raabe Th da Rnwe voorw J Smit Q A van derStraaten J A Teginck X Trgbiti M de Jaogb ellen voor volledig onderwgs P Olanmaoa J P Emcii G ran Egk Annette Monasch E M Ottolander alten voor enkele laasenj Afgewezeir 15 Het examen voor de hoogere klassen wordt Vrgdag foortgeset In de giiteren gebondeo algemeene ve adaring van de Goadsche Zwemclab deelde ket bestaar mede dat met het oog op de vele jonge krachten die tot de vereeoiging waren toegetreden het basr gewenscht voorkwam dat ook bet bestnur in die handen averging Het nienw gekozen bestaar is als volgt samengesteld A C L Breebaart voorzitter A W Hnber vicevoorzitter D C Samsotn secretirii J Samsom vice secretaris A Goedswaagen peoningmeMter Gisteren werd one inzage gesehonken van eeo sehrgveo van Mevr Sohook Haver te Amsterdam geriobt aan het Bestnur van de Dageraad afd Goode De geachteacbrgtster verklaart hierin om welke reden zg de vei deriog van de Dageraad alhier Zondag l l heeft moeten telenratellen Ëin ongesteldheid maakte het baar onmogetgk op te treden Mevr S deelt een en ander mede nietc zoo gaat zg voort omdat ik verooderatel dat mgn persoontje u zoodanig interesseert doch om mg te verantwoorden en omdat ik niet gaarne word beecboowd als tiebtvaardig een vergadering telenr te stellen L Met een tot laten eindigt Mevl baar sympathiek sobrgven AhtKn Tan de soheepstimmerwerf vao den heer A Pannevis alhier werd mat goed gevolg te water gelaten een stalen klippernchip genaamd cDolfiin groot ongeveer 145 tast gebouwd voor rekening van den heerP Staasa te Rotterdam NiBTiwBRKBBK a d IJsEL E rgistereoavoad is alhier eeo vierjarig meisje ta water geraakt en verdronken 8 10 8 81 M 7 88 8 8 0 8 10 8 18 10 81 It ll 10 04 10 11 10 18 10 18 10 84 8 48 1 10 it ia 10 84 U 0 ATJIKH De correspondent der N R Ct c seint onder daffteekeaiog vao gieter Uen heeft vernomen dat Fwtglima Polim üoh in de bergen bg Padang Tidji bevindt Lnitanant kolonel WiUeme gaat er met 2 bataljons nit Segli heeo Ëeo andere troepenmacht gaat er baen van Eenng Reong nit De resident vaa Timor seinde den 7n Jani uit Koepang lYerwikkeliogen tnsschenstrandeo bergbevolkiog Laraotocka nog niet befiindigd Tosschen inlanders an Portageescbe zgde en vao onztn kant werd weder gevochten Staatjes Naitimoe Bedoki en Inaana op het eiland Timor niet ver van Portagaeacbe grena geraakten met elkaar in oorlog aenige ontmoatiogea koatten van waerazgden eeo paar dooden en gewonden eeo viertal koppen warden gesneld c Tengevolge van de werkstaking onder de mgowerkers in Walee begint ook io Nederlandaob lndiS gebrek te heerschan aan goede steenkolen z t de Javabode Cardiffe zgn om zoo te zeggen niet te krggeo en Anatrs lisohe kolen die anden niet meer dan 12 gnldea gelden worden thans gaarne voor 24 galden genomen De Kouinkigke Peketraart maataehappg zal om zich bg voorbaat tegen een mogelgken nood te wapenen tegen de helft dezer maand zelf een schip naar Australië zenden om steenkolen aan te voeren De afvoer van Ombihen Kolen minder volgens berichten van Padang sterk omdat de Pedirexpeditie eeo groot aantal van de daar ta werk gestelde dwangarbeiders in beslag nam terwgl vriie koelies voor dien mgnarbeid niet te krggen zgn Waar nn in alle oootracten voor de levering van bnitenlandsohe kolen aan de Indische regeering de zg strike rclaasole is opgenomen is bet zeker niet onm Igk dat eenige takken van dienst boofdzakelgk de staataspoorw en en het departement van marine eerleniit gedurende geroimen tgd geheel verstoken sollen bigven van den sanvoer vao Cardiff koten en moeten zg die dan naokoopeo dan zal dit alleen a prix toat kannen gesobiedan £ a dasaiettagenstaanda gaat men steeds voort de goaTernemeots OmbiliSo kolen tot den spotprgs an f 13 per ton vrg in de bonkers te leveren aan de Kouinkigke Paketvaart en de Nederlsndscbe Stoom vaartmaatschappgen terwgl die maatsohappgen spoedig bgna bet dobbele znllen moeten betalen oor andere soorten van steenkolen Op deze wgze worden naar men ons opmerkte de booife dividenden dier stoomvaartlgoeu wsarop de prgs der steeokoleo oatunrlyk van grooteo invloed is feitelgk betaald door de regeering die naar reeds loo raim aubsidiaart De aandacht van de direoteoren vao finaneiSn en van onderwijf eeredienst en ogverbeid cal op deze abnormaliteit wel reeds gevallen zgn mur voor toogeobtik valt daaraan niet veel te doen de comptabiliteitswet ei ioht no aeomul dat de regular isatieprys voor den verkoop aan particulieren voor een bepaalden tgd te gelgk moet worden vaatgeateld instede den beheerder der exploitatie den prgs over eenkomstig de markt te laten vaststellen Uit Ambon verneemt de Javabode dai het vermoedelgke resultaat van het onderzoek naaf de aardbeving zal zgo het gevestigd bigven op dat eiland en de residentiaboofd plaata dne niet eldera over te brengen maar den wederopbonw op andere wgze te doen geschieden op het voorbeeld van Japan eo andere landen om haar tegen aardbevingen beter bestand te doeii zgn PosterUeo en Telegrapble Vaeante directies Post en telegraafksntoor te Wageoiogen Jaarwedde 2300 en vrije woning Penaioensgrondslag f2650 Borgtocht f10700 Poat en telegraafkantoorteWaalwgk Jaarwedde f2100 en vrge woniog Pensioeosgrondalag f2400 Borgtoeht f1800 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken rrgheid wordt gelaten om zich aan ta melden hebben toch ingevolge de bapalingen van het Eoninklgk beslnit van 21 Maart 1894 no 27 de postambtenaren voor deze direotiea den voorrang Sollicitatiea ia ta seadan vóór 6 Angustiu a s Banoraidt 1 Joli Tot 2dan klerk bg het Hoofdbastanr 0 M Voigt Bevorderd 1 Jnti Tot Isten klerk bg het Boofdbeitonr de 2ds klerk I Hoekstra 1 Sapt Tot onderdirectanr de commiezen der Telegraphie 1ste kl B Knflppa te Rotterdam en G t Lfitkebnhl jr te Amaterdam met varplaataiog rasp naar Arnhem en naar Groningen Verplaatat 1 Aag Da ooamuMB der poatargan lita kl II C Haaneqoin van a QraTenhage naar VHertogaoboach en B F Boekhold van a Hertogenboach naar s Gravenhaga 1 Oet De commies dar poitarqen 4da kl H Winters van Amaterdam naar Utrecht da eomuiea dar postergen en telagr hie 4de hl J Seholten van Utrecht naar Amiterdam Korvol ontalagao 1 Aag De briaTonga rder ta MtddaobtarttMg A J G Admiraal Overladao 27 Joni De adaistent ten apoorwegpoatkantore no 2 standplaats Antwerpen F H Miner VERSCHEIDKNHEID Ëergietermiddag waa in het Oosteinde Schoutenatraat en aangrenzende straten ta Rotterda u eea algemeene veohtparty ontstaan tnsacben jongens wel een honderdtal die elkaar met steenen wierpen hetgeen de bewoners niet ten onrechte deed vreezen voor bnn rniten Ëen bewooer van de Schontenstraat die zgo zoontje onder de veebtersbazaa opmerkte pakte hem bg zgo kraag en bracht hem naar den politiepost in de Van der Leckestraat waar hg verzocht of men hem eens eeo poos e in het bok wilde opslniteo Dit geschiedde maar het duurde niet lang of eeo agent kwam den vader verzoeken sgn lief zoontje weer af te haten want zelfs de politie wiit met zoo n rakker geen hais te houden 1 Zondagmorgen liepen op het Van Hogendorpsplein te Rotterdam twee meifjes te wandelen die eensklaps bg een rooster van het riool bleven staan en een gehuil en gejammer aanhieven waardoor zei fa een riolen rooster verteerd zon wordan Io een miniam van tgd bad zich een aantal medelgdende lielen om de kinderen verumeld ao aan deelneming geen gebrek Wat ia t er metsziea Wat scheelt er an kinderen Heb ie pgn Bé je gevallen neen ze stonden oot recht overeiad H it o jonge je wat gedaan Al die vragen kwamen ale nit één mood en na veel moeite kreeg men ten antwoord Hi bi hi m n orlozie hi bi hi Nou wat jeorloiie hebba ze tgegapt € Hi hi bi nee in triool gevallec jopge sjonge r orlozie in t riool da s zondec De alom tegenwoordige politie agent liet ook bier vooral toen hg van verre reeds de jam merende kinderstemmen hoorde niet lang op zich wachten ea toen bij van de toedracht der zaak op de hoogte was gebracht vatte bg gelgk een schatten bewakende Cerberus post op het riool opdat geeo diefachtige hand bet daarin verzouken kleinood zon kunnen rooveo lomiddels wa al een man weggesneld die weldra terugkwam met eeo haak en no zonder zgo Zondegsebe broek te ontzien moedig in de modder daar beneden begon ts grabbelen eerat rnchteloos msar toen toen kwam er een straal van vreogde op de zoo diep bedroefde kindergezicbteo want uit bet riool haalde hg op een blikken horloge dat een waarde vertegenwoordigd bad van tien centen Met 22 December van dit jaar zal het te Parga verboden zgn te rooken Namelgk uit Bcboorataenen Overwegende dat de zware rook oit de teeds vermeerderende fabriekaachoor steenen de lacht verduistert in de woningen dringt de gevels der baizen en de openbare gedenk teekeoen zwart maakt en aantast en de lucht der stad verpeste beeft de prefect vao politie bevolen dat binnen G maanden na da d teekeoing van zgo beslnit 22 Jnni jL het verboden zal zijd zwarten dikken en aanboodenden rook doeo ontstaan welke de naburige buizen kin henadeeleu of de lucht in de straten van Pargi verpesten De prefect verklaart io den aanhef dat er verschillende praotische eu afdoende middelen bestaan om genoemde nadeelen binnen de grenzen van het mog elgke te temperen Hg noemt als zoodanig bet hooger optrekken vao de achoorsteenen het gebruiken van geschikte brandstoffen en het toepassen van rookverbraodiog Ten noorden van het dorp Boartange woont in een boowvailig stulpje de 55 jarige Remke Ruiter geheel alleen Reeds jaren woont hg er tetreden met zgn lot vlgtig rgn stukje grond bewerkende zgn varken verzorgende en toch i de man stekeblind Reeds jaren kan hg niets zien sedert zgn 28e jaar Maar trote deze omstandigheid redt de man zieh alléén spit tgnan akker poot de aardappelen houdt ze Bcboon en rooit ze alles op den tast I Uit Pest wordt aan de Kuln Zeitg c ge chreveo dat het er in Hongaarache ambtanaarskringeu treurig begint nit te zien Bgnaeiken dag komen schandelgke dingen aan hstlicht en de omstandigheid dat geprivitigeerdaMisdadigers vrggesproken of ontoerekenbaarverklaard worden werkt daar aanstekalgk Afperiing bedrog en verduistering van openbare gelden zgn aan de orde van den dag Te Arad hebben hoogere belastin ambtenaren eeav iudig lOO CKX florguen onder elkaar verdeeld ayn ambtenaar dar poitergen is er met SO CXK fl vaa door gegaan maar te Bremen aangebonden de kassier eener bank die 29 000 fl verdo rd bad schoot zicb dood eeo andera kassier U v t een aanzienlgk bedrag naar Finme verdwenen Het aantal self noorden naemt steeds toe verfedM w k 4Pest aoht op één dag Men vreest d W odcIikort nog tal van schandelijke dinun ao li ylicht znllen komen Omtrent de ondheidkundige afdeeling der Bakkergtentoonstelling kan worden medegedeeld dat het hoofdidée daarvan is de voorstelling van een Hollandsche eetkamer uit het jaar 1600 Verschillende antiquairs en particuUerwi in den Haag werken samen om die Oad HolUndsche eetzaal zoo nauwkeurig mogelgk overeen te brengen met de werkelgkheid uit die tgden Ook m dit vertrek zal een anngenchte taiel te vinden zgn met eeu keur van spgzea en tafelrersieriogen waarbg de vette keuken c van teniers de leidende gedachte ia geweest Onmiddel gk aan de eetzaal grenst een in de tgden vaa voorheen bg boeren enbuitenlui zoo begeerde pronkkamerc wau moeder de vrouw op hare wgze een soort tentoonstelling placht te houden van al haar huisraad waarmede zy baarne eeos wou uitpakkent Zware zilveren ja zelfs gouden koffieserviezen eetlepels enz blinkend massief kenkengerei kortom alles waarmede maar te pronken viel kreeg een plaatsje in die keuken welke eigenlgk het woonvertrek van de gelukkige bewoners vormde In een afzonderlnk vertrek zullen overigens tentoongesteld worden oude prenten boekwerken enz allee betrekking hebbende op hot ed e bakkersvak de kookkunst en aanverwante vakken uit den goeden oaden tgd aSS oStaats loterij la Klaaae Tralcking van Dinadig 18 Juli No ISliS 6000 No 1108 eo 4310 iedor 100 No 4484 10880 1887 lal04 ItSOi eo 80840 ieder ƒ 100 S lljll 80 2 1S 7 2688 95 8731 188 8713 194 1884 143 8S88 281 2896 285 2120 298 2923 831 2988 170 8046 430 8112 5 4 3U3 916 8124 18 8876 640 389 178 3803 718 SS18 918 3351 986 8432 966 3446 9 8 3478 979 3474 1039 3489 1047 8631 1078 3560 1174 3684 1188 seal 1237 3028 1294 S074 1819 3889 1326 3844 13S7 3876 1471 3981 1683 3962 1644 8974 1548 8977 1661 4060 1682 4081 1630 4066 1678 4068 1710 4188 1781 4140 1918 4164 1889 4190 1891 4220 1991 4801 1084 4392 2094 4378 2164 4336 2167 4471 2160 4419 8818 4481 1220 4491 2127 4684 2817 4648 8844 4676 2609 4808 2660 4861 1168 4741 i567 4794 14986 18071 149SS 18120 14999 18133 14996 18148 16038 18808 1S009 18831 15190 18350 16197 18893 15998 18407 1 388 18108 16346 11442 1E359 1 4I4 15421 18494 16488 18581 16687 18640 15600 18646 15781 18705 15899 18704 15905 I88SI 15968 19015 15995 19056 16005 19140 16008 19987 16076 19246 19115 19990 10180 19209 10125 1 404 10145 194 16191 19618 16388 19524 16894 19938 16465 19941 16501 19754 16640 19778 19709 19780 19718 19900 19744 19911 16843 19974 9866 20020 17008 20044 17028 20097 17059 10126 17070 20136 17083 20169 17101 20192 17118 10248 17230 20151 17401 2 259 17428 20292 17495 20321 17482 20499 17499 20593 17972 10915 17728 20957 17791 20992 17868 10749 17911 20763 17918 10791 18016 10800 18086 80989 18090 5111 5161 5109 6287 5847 5424 5468 5524 6624 5706 6750 6782 5816 6885 68 6 6874 6401 406 8407 6416 6420 Prycon ¥ aa 20 4780 7355 9945 12598 4795 7401 10069 19597 4894 7409 10061 12938 4887 7417 10196 12899 4891 7418 10213 12788 6010 7468 10249 18802 6110 7479 1028 18817 7484 10379 18849 7507 10389 12890 7670 10417 12389 7885 10484 12908 7838 10633 1298Ü 7703 10541 11937 7989 10642 12990 7971 10199 19983 8081 10948 18138 5578 8159 10884 13171 5623 8161 10746 18819 6957 8304 111789 13841 8369 10730 13J73 8380 10882 13393 8S86 10839 13469 8419 10982 18498 8487 11003 13606 8434 1108 13634 8449 11088 13669 6978 8471 U106 13i90 5997 8583 11U0 18914 9085 8549 11159 18841 6161 89M 11292 13898 9166 8988 11354 18718 6164 8709 11480 13719 6184 8765 11486 18724 9203 8820 11561 18728 9297 8849 11574 18737 8867 11684 13758 8 72 11658 13791 8899 11729 18827 8942 11721 14066 898 11789 14116 6481 8998 11777 14166 6598 9081 11848 14183 06t7 9209 11977 14195 6611 9118 lanol 14184 0564 9270 18058 14288 9664 9298 190n3 14380 99 2 9304 12067 14889 6643 9867 11114 14887 6957 9889 13183 14415 9741 9410 11136 14649 9786 1451 11194 14898 6781 9485 12197 14570 6839 9520 12214 14660 8S71 9655 18860 14985 7819 9889 18178 14168 7181 9680 11401 14758 7113 9746 11407 14784 108 9768 11486 14816 7111 9832 11490 14839 7259 9891 12486 14887 7190 9906 11416 14814 7386 1 Klaaae lo Lijat No 1899 m i 1909 on No 80116 m z 10135 BnrgariUke Stand OEBOREN 8 Joli Adriu Mtrti oadairi L VearmaD en H Noordogruf 9 CorDolia Joh nnaa oudara C lan OoiUnrgk en J M Schriak Wilhalmaa Job nnea Martina oodeta U J Renriogs en BI O EntpeD Qerritje o dera A N d Rotte D B T D Sinten 10 Thoiiiaa Jobannea ondera J L Jaapen en J 3 Blom J eobna Petrua oadara J Simonie eo T J ren Blokl od Garardaa Hendrikaa oo wa B J Neeracholten en C de Korte Eliubeth Coraeti ondere A de Moog eo A C Kua tan 11 Leriu ondera C O an Willign D P C d Qingl Fnuuia Willemiu ondera A ru der Steig ea A H a deo HeDT l OVERLEDEN 8 Joli M C Smeekeae bnian aen L O tm Veliao 81 j M T n Eeteo wed J Horoei 80 j 10 B Smitab mp 1 d W Spee 4 w Overhemden Fronts BöiEMi i lycimi A van os As Md Tsillenr Kleiweg B 73 73a GOUDA Telephmmi Xo 31 Amsterdam Vrkn ülotkra Beurs van 89 98 971 101 85 86 84V 17 88 7 98 97 13 74 11 Vi 86 104 96 36Vi 100 100 84 698 489 lOOV 41 101 198 1467 55 17 98 188 108 86 80 118 112 808 117 150 98 nv 100 108 100 1 V 187 is 103 56 102 iiy 16 112 186 8 17 11 JULI NIOIEI UIS Cait Ned W 9 IVa dito dito dito 3 dito dito dito 3 llaKOlll übl Ueudl 1881 881 36 SciuNU Obl Binnanl 1894 4 dito Oeooni 1880 4 dito bij Kotba 1889 4 dito hj Hob 1889 90 4 dito in goud leon 1883 9 dito dito dito 1884 S SrAliii Perpet aobuld 1831 4 Tuuiu Gepr Conr leen 1890 4 Gao laeoloK aeria D Oeo taenina aeria C ZciDAri Eep T obl 1891 6 Hexiuu Ubl Buit Sob 1880 6 VlHizliiu Obl 4 onbep 1881 59 Maxw L O Fr I ien cort Nu Holl IJ Bpoorw Mij aaiid HIJ tot Kipl T St Hp aand Nod Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afr Spm aand 9 dito dito dito 1891 dito 6 IIAU Spoorwl 1887 80 A ieobl 3 76 M ll 60 V 178 197 106 ir 100 106 ioov 119 118 8 l 115 Zuid Ital Spwmy A H obl 8 PoLir Waraohau Weenen aand 4 Uoal Or Rnaa Spw Mij obl 4Vi Italtiaohe dito aand Fatiowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Karak Cb Aaov Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AMiaiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 ühic k North W pr U r aand dito dito Win St Petor obl 7 Denrer k RIo Qr Hpra cort v a lllinoia Jentral obt in goud 4 I ouiar k NaihtilliCort vjund Mexico N Spw M lo hjrp o 9 Miaa Kaniaa r 4pCt prei aand N York Outaaio k Weat aand dito Ponn Ohio oblig 8 Oregon Calir Ie byn in goud 6 9t Paul Mimi k Manu obl 7 Un Pao Hoof lUn obig 9 dito dito Lino Col Ie byp O 6 CiKADA Can South Cbert r aand VlH C Itallar Si Na 1 o b d o O Amaterd Omnibua Mij nand Kotterd TramwoifMaata aand Nki Stad Amaterdam aand 3 Stad UoUorilam aand 3 BlLuiE Stad Antnerpen 1887 1 BM Druaaal 1886 11 HoNO Tbelaa llogullr ieaalaoh 4 OoeTBNn Stantaleenig 1890 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Brmji Stad Madrid 3 1868 NlD Ver Bar Ayb Spoel oorl ADVERTENTIEN ONZICHTBARE HEEREN en DAMSB PHOIKfiN TOUFETS SCHEIDIRGEH en rerdere HAARWERKEN mnnten nit door 80UBDB APWBRKINO bg H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Ktetteeg Oouda JIO i B J Dubbele Buurt B TAILLE