Goudsche Courant, donderdag 14 juli 1898

37ste Jaargang Donderdag 14 Juli J898 No 7630 GOVMHË COlftMT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 a regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon So M De Uitgave dezer Coorant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN S Geurig eu Onschadelijk Zuiverloraret legen linmderigiad Uurachtige aangeachU en onaere lidvamt rtnen m wonden eirakhtidentUkingen bij verxvieringtn winterhanden en voetn bij tchur t dauuorm etu Zuirert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos ZIJ die iet te Tordnan hebben tu of Ter hnldigd zgn aan de Salatensehap van ibjnlfronw NELA ANTHONIA TAN IJZENDOORN Weduwe Tan den Heer Jak dv Oiüts gewoond hebbende te Oouda en aldaar 19 Jani jl oTerledeu worden Terzocht daarTan TÓir den 1 AUGUSTUS a 8 opgaaf of betaling te doen ten Kantore van den Notaris G C FOKTÜIJN DROOGLEËVEB te Goxida Sociët eit Ons Geno egen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE Toor het Lidmaatichap der Sociëteit zal plaati hebben op ZATERDAG 30 JULI a en de Ballotage Lget op ZATERDAG 17 JULI a e geeloten wordt Namena bet Bettuur F HERMAN Fz Secrttarü Gouda 12 Juli 1898 DelftscheSlaolie FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IK chemische WasscherIJ VAN H OPPENIIEIMEK 19 KruUUade Botterdam QibreTettérd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit TOor het itoomen en Terre van alle Heerenen Dameigarderoben aliook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het toornen van pluche mantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de uieuwate en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onaohadelgk voor de gezondheid en valgena itaal bewerkt A BOAS Kon Cliir Pedicure AMSTEL 149 b d Hoog Sluis Anislerdam zal a a DONDERDAG U JULI zgne ge achte Abonné a bezoeken ia te CoHMUtteermt of te OutbleOe in t HoUl dk Zalkc van t tot uur Muttteptliche en pjjnlooze be handeling van MjtMlO0m en van Xagelê welk in t vleeach of in de hoogt groeien Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp UTRECHT Spoedige en nette aflevering Lage prUien DBP6T bg Gez BECKERS in Modes i Tor 1 M Het tiwte oMcliadalylM ia k makkelykitc poMBinlddal voor Hetfta eo voonldAOMi n Klndtncbocnwark tl de Apprv ur vin C Miller t Oe Berlta BeatlK8lr l4 M ito tioed ÖüSff op nMm en fafariekameck r ty r WMillen Ie nneenpirt lehMeM leeien P w el tr W t Turfmarkt 248 GOUDA Een Loopjongen gevraagd G c Roin Markt Hoek Kerksteeg KROKIKGSFËËST Aangeboden een GROOTE PARTIJ Fijn DEMEMEOM ook genegen in kleine JPartiJen te rerkoopen Adrei C MEMER AMEBONGEN Elkel €acao tanbevolen tloor HII enees en Jchei kaniUfen Bekroand met Gouden en 7 ilvereu Medailles roedKoatu Veriterkend en Aangenaam vau Sutaak Met melk gekookt zeer aan J Uigebruikhii kindereu zwakke persoaen en klierachtige ge st Uen Fabrieksmerk Met water toebereid is zg als geneeêkraohtlge drank uitstekend by diarrhee ook voor zuigelingen en kleine kinderen Ue echte Bikel Cacao van KRAEPELIBN ét BOLU is alum verkrijgbaar in vierkante bossen van een V Kilogr ƒ 1 70 Kgr li 0 90 en Kgf fO SO voorzien van Etiquet waarop nevenataand fabrieksmerk on hanteekeniag van de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM Bofleveranciras Zeist Zenuw en Maaglijders wordt uit overtuiging als een werkelgka hulp in dea nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOEFOEL S Boekh Zaltbomn el Het Monument ter aandenken aan wijlen Mr A A VAN BERGER IJZEI UOOR uadert zijne voltooing nog enkele FototjfraAën zijn a 10 CEI IT verkrijgbaar bij A Brinkman Zn m Van e iie ieverinj ov gebleveaa 2000 stakfl Eoogenaamie juiat 1 wae kUi9 fotit ii niat olgeni mod l uitwcwrt 1 TB per Htuk TwhtilrMka un H fl l anilhoiiwani uitT rk o n l t DcM UIKKB w rM nU r n Pel o 1 X 31KI cU grivit diia het FA ra K b l bwlakkeud donhrrbnila mt b iiaAi l mnJon eu v n 1 biMd trMi u ToonicQ Klali VOMnurf Engelsehe Spori Dubbel Purdeo Dekens ranieklrnr jr on l ux i bcDMiJ ni t praohtigP b d tnnpvn iroorii ii bUiltin wij ni I fanng OlechtH door mknQAn ▼ het v k Lemerkbu fnaUn k i P tih i wwh Ujk w rd fl BMtslliuMa to niidaii nat doi Ujk ftdro TOoraltlMteUBc f TUBbOOn MUI Tenendhnis Herknar OoBmwadlt MMUohappy Hclmbert A 0 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEir AMITSATEN EN LUSTES ook volg ens op te geven Profiel filpoedige allevering Hetle uitvoering Coneurreerende prijzen Xet yooraLÏ op de BCJHT liandteeikening xaet rood lettersi Oberlahnsfein W ttCTEUROlKVICTOKIABROH OBCRUHHSTfW Overal 2£elfe verkrijgbaar MaaUehappif tot XkeploUaHe van de FietoriO Brm Kanttor voor Nederland Bootnpie éO Botterdam Per baH 90 et doozen GO en 30 et pakjes 15 et epnitie 60 eu 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bjj Hoenders en alle P laimgedierte ii 0 45 per flesch Doozen met voer ter yerdelgiog van ratten eu muizen 35 en 20 et Pak jes 10 et Alles met gebruiksaanwfliiug LOTEN in de Verloting der EOLLANESEHEIIAATSDIAFFIJ 7AN LANBS07W Afil GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijjjbaar bij A BRI RMAI ZOOIV Prijs f 1 per lot 11 loten voor f IQ DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBAM fieceêtiga te URMrBMHMtiB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt gelden onder eertte hgpotkecair verband op hutmeu en lande rUen Geeft 3i U en 4 pandbrleven uit tegea den koers van 9S o en ÊOOi o in stukken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Gouoa voor de pandbrleeen bg de Heeren H J OOIEB Ck Kassiers en Commissionnairs in Effecten voor de hypotheken bg den Heer W J FORTUIJN DROOGLEEVER Haven aldaar Directeuren DROOGLEEVER FORTUYN Ma S JULES ENTHOVEN Kegelba an ARMO I IE Vrije Baan Wedstrijd Fracla tigre pxijzep J Jl WOI EMBERG Patent H Stollen amc DuAdinit Warnung ttmimmmrtiammiiltaMlaiiiiiiHtmtM f lk 4b Mtr iMK b Kkwr M H MaOMS tmm m mt f eMm C k m i mtm l M nuf matst 1 11 illll l i H l l iMlaMafl Bannmiii Buitenlaodsch OverzIcbU Ëea telegmm o Shnfter d MaM l KftTood Mgt de dag ii Tra k lni geweeit Er ia weioig geTocbteo Sedert twae oor wMÏt de witte vlag Ik oferweeg ean foorslel Toor de OTergsTe Ik beb de stad geheel iDgeiloieo uu de Doordiijde wareo de lioiëa Taomiddag om Tg ToUooid Morgeq zaUeo twee Dieuwe batteryen io Btelling zgn Er heerscht grooti ellende ooder de TlochteliogoD uit Saotiago Ik doe myD beat beo te holpeo maar ilaeg er niet gebeel in Wordt er ofer deo Trede ooderhaDdeld Officieel wordt het ootkend loowel te W 8biDgton all te MadriJ Doch de bladen aemen bet Toor waar aao erlellen lelfs bgRODderhedeD weteo reed feiteo eo cgferB te ooemea De iCorrospondencia Miütarc eo de Correo Mtlitar bevestigeo de mededeetiog tan E Li raU dat er coder oaadelingen r o aaogrknoopt en een telegram oit Madrid meldt d t de V S eiacbeo den afstand Tan Caba eu Tan Portorico 1 200 000 000 peeetaa KbadeiooBaftalllDg en bezetting Tan de Pbilippynen totdat deze aom zal beta ld zyn Uil New York wordt dit echter tegengesproken De correapondent fan de Times te New York legt dat men in atabtelyke kringen te Washington en ook de minister van oorlog vreest dat de Amerikanen by Saptiago niet sterk genoeg zQu om de Spanjaarden te beletten westwaarte terug te trekken na Santiago oütrnimd te bebben hetgeen Shatter zelf trouwens na al go generaals aldaar geraadpleegd te hebben te kennen gaf toao hg aauried Toral s aanbod om Santiago te ontruimen iodien hg met zgn leger gepakt en gezakt mocht terugtrekken aan te nemen Mac Kinley seinde terng aandriogond op onTOorwaardelgke capitulatie In ioTloedrijke kringen gelooH men dat oTerwegingen ran geheel anderen aard dan militaire Mac nley zoo deden besinitao hg gelooft niet alleen dat de Anerikanen Santiago kannen bezetten maar ook dat eg de Spaanicbe becetting geTangen zullaa nemen en rerwaoht daarran een spoedigen Trede Dezelfde corretpondent meidteen merkwaardigen omkeer in de publieke opinie ia Noord Amerika ten aanzien Tan Spanje Oe moed dien sg betoond hebben in ban tegen poed beeft daarop en ook op deo toon Tan de pers groeten invloed gehad Vele bladen pleiten nn Toor het spoedig slniteo tbo Trede FEVILLBTOK Het Leven te Baden JBm Rutgiseke Bomtm 47 De measdien met wie gij omgaan moet baat ge gij veracht de wereld maar lult gg ook de kracht bezitten die wereld vaarwel te zeggen den krans te vertrappen waamede zy u gekroond heeft om bet oordeel der menschen tegen u op te roepen het oordeel dier gehate liedea f Vraag bet u af ïrina of gij niet een last op u neemt te zwaar voor Uwe aohouders Ik wit u niet berispeD m ar ik moet u herinneren dat ge reeds eeamaal die beteoveriog niet bebt kunnen weerstaan Ik kan a slechts weinig aanbieden voor hst vele wat gy PnJ S Verneem dan mgu laatste woord indien ge u niet itert genoeg gevoelt om monïeu of nog heden alles prijs te gevm en mjj te volgen zie hoe stout ik durf spreken indien ga de oabekeude donkere tMkomat de eenzaamheid en het oordeel der mea chen vreest indien ge geen ertronwen in a zelf bezit x het mij dan open en rond en ik verlut 1 ik verlaat u met een gebroken hart maar zal n aiSBen voor uwe oprechtluid Indien gij ngae aehooue en heerlyke koDii4nn zalk een klein en onbeduidend mensob als ik beo hebt lief gekr en en wezmlijk b reid zyt om sijn lot te deelsa zoo reik my de bond en laat ons g n4 enscfaappolijk den oeht onzen moeielgkea weg asuavaarden Wees op Toor Spanje nojï aqnnemelgke Toorwaardeo ZIJ willen Spanje oTertuigen dat zijn waarachtig belang een eetTolleo vrede eiscbi Het eerebetooQ aan Corvera schgnt mede godeeltrigk het uitvloeisel van deze gewgzigde gevoelens men ziet in Cerfera t i a een slnchtoffer en een zondebok men f jegenl hem meer a s eeu held dan als gevangeofi Naar laid van epn telegram uit Madrid aan de Temps gaat bet gerucht dat het ministerie aan den beer Saganta zgn ontslag Bsnbood Ue minister president ormde een nieaw kabinet met Oamazo Navarro Ilodrigo Almodovar Montero ftioa CbinchUia en Martian Campos kapitein generaal van Madrid f In de nota van de Porte aan de vier mogendheden over Kreta staat te lezen dat d ICretasche nationale vergadering die de vtootvoogden met het bewind over het binnenland willen belasten een vergadpricg Tan opstnndelingenhoofdlieden i die de vail Kheid van eigendom den handel de ogverheid en de ru t en orde op Kreta zwaar hebben benadeeld eo hnn mohammedaao che landgenooten op allerlei manier schade hebben berokkend liet besluit om zoo n lichaam over bet eÜBid haas te laten zegt de Purte is i i f trgd met recht eo billnkbeid en met de verzekeringen van de Zea betreSiande da soavereiuiteit van do Porte eo de integriteit van hèt Ottomansofae grondgebied De Portee kau den toestand zöoalg de mogendbei en hem willen niet erkennen en Bchnift al e verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zich af Een QOta van dergelgken inhoud bebben de Ttirkscbe gezanten bg de ze groote mogendheden ontvangen Oe Engeische en Ilaftsische regoering moeten de Portec gerni t hebbeo gesteld met de opmerking dat de besloten maatregelen van tydelgken aard zgn Gisteravond is er huiszoeking gedaan bg den oud lniteuant kolonel Picquart Er zgn papieren in beslag genomen en meegevoerd Hamard ooder chef Tanden Teiligbeidsdienst kwam te kwart orer eiren aan de prefectuur Tan politie met Ëiterbazy en diens maitresse Mme Prtjs die hg beide in hechtenis had genomen De ministerraad besloot dat de ministar Tan oorlog bg den minister van justitie een klacht zal indienen tegen kolonel Picqoart en zgn advocaat Lebloia wegens het openbaar maken van stukken waardoor de veiiigheid van deo ttaat naar bniten in gevaar ton kannen worden gebracht echter verzekerd dat bet mya onwankelbaar besluit is 1 allot of niett Het is onverstandig maar ik kan niet aiders ik kan niet Irina Ik bemin u te sterk Uw G L De brief beviel Litwinof zelf niet hy drukte niet volkomen juist uit wat hg zeggen wilde hjj bevatte sgofl inziens te veel rerkeerde wondingen waardoor hij na eens te hoogdravend klonk dan weder naar boekentaal geleek ook was hij volstrekt niet beter dan vele van de brieven die hg verscheurd had nuar hy bevatte toch het voornaamste en Litwinof wis te vermoeid te overspannen om iets beters te kunnen maken Bovendien verstond hy over t geheel de kunst niet om zijne gedachten i oed uit te drukken eo zyn stijl was even gebrekkig sis van allen die geen srhryveu gewoon eijn Zgn eerste brief was dos waarscbynigk da beste was althans do natuurlijkste en als t ware de taal vaa sjjn hort zelf Maar boe don ook Litwinof zond zijn epistel aan Irina af Het volgende korte briefje behelsde Irina s antwoord Kom by mg Hy is van daag dan geheelen dog afwezig Uw brief heeft mij ten hoogste geschokt Ik doe niets dan peinzen eo nijn hoqfd loopt om Ik lyd veel maar gy bemint ray oc ik ben geluk kig Kom I Uwe L Zij zat in haar kamer toen Litwinof binnentrad Hetzelfde meisje dat hom gisteren io den gang oi gewtoht had had hem ook du binnengeleid Up de ti el v i Irioa stead een open ronde doos met kan Dft fociatistische atftevaardiR de Fonrijière versocht gisteren de lïegeering te mogen interpelleeren over den brief vin kolonel Picquart De minis er prestdant verzoent di interpellatie wn maand uit ie stelten De minister van oorlog CavaignaQ merkte op dat de Kamer niet eiken dag een zaak in bespreking ksu nemen wasromtrent dn ilegeering inlichtingen heeft verschaft De Kamer kan geen rekeniug honden met de verklftrlng van iemand die de stukken nooit beeft gezien Da Kamer besloot met 498 tegen 24 atemmen de interpelUtie ein maand uit te stellen Verspreide Borioliten Spanje en de Vereenij tle Staten Volgeni een ambteigk bericht nit Havana vao giiteren zgn de rgandetgkhedon hervat De aanval ia boKOnaen bjj San Juan maar de Spanjaarden hebben hnn stellingen behouden eo de tgaud moest zgn vooruitgeschoven werken op de hoogten van San luan prgngeven De vloot heeft tegelgkertgd d stad gebombardeerd Te acht nor hield het vuren op Onze troepen hebhen zich bewonderenswaardig gedragen bon vertieien zgn niet tilrgk Men verzekert dat de Amerikangn als vredeavoorwaarden geateld bebben afstand van Cnba en Portorico oorlogsKchattinx van 1200 miU iOon e u haven op de Csnariarhe eiUnden en be7 etting van de Fitippgnen tot de oorlogsschatting voldaan ia Ooze voorwaarden ign onaannemelgk Volgens een tel raro dat de Trlbuna gisteren om 6i uur uit Kingston beeft ontvangen heeft Santiago zich overgegeven Bet eskader van commodore Watnon is voorzien van de nieuwe kaarten van de Spaanaohe kosten De cfiicieren die nog niet aan boord waren hebben bevel gekregen zich dadol yk in te schepen Aangezien de Spaansohe ofUcieren geen cent rgk zijn heeft de minister van marine Long ervoor gezorgd dat hun dagelgks een zekere om gelda wordt verstrektDe minister van oorlog heeft bevel gegeven alle onderzeetcbe rognen ia de Amerikaanscho havens op te roimen De ingenieurs raden aU snelste en veiligste middel aao ze te lat n springen Inlichtingen van gezaghebbende Kgde verkregen geven reoht tot de verzekering dat Spanje den or1og zal voortzetten tot het een eervollen vrede kan bedingen welke offers het ook zal moeten brengen om zgn recht te haadbareo en den onrechtvaardigen aanval der Amerikanea af te weren tel waarin zo verstrooid met de oene hand aan t schikken was terwyl zo in de andore Lilwinofa brief vasthield y bad juist opgehouden met scbroïen b odgtedeo aren gozwollen en er hingen nog tranen aan baar wimpers terwijl men de sporen van andere nog duidelijk op hare wangen kon waarntmen Litwinof bleef op den drempel ttanu zij scheen zgn bÏDDenkomon niet te bemerken f Weent ge f vroeg hy verbaasd Zij keek op het do band door hare volle lokken glyden en glimlachte Waarom weent geP vroeg Litwinof Zy toonde hem zwijgend zyn brief fÜsarom dus zeido bij dralend Kom bier ga naast me zitten zeide ze geefme je hand Ja ik schreide verwondert jedat f Zij wees weder op den brief tU dat oen kleinigheid f Litwinof lette zicit neder Ik weet dat het geen kleiuigheid is Irina ik heb ja dat immers ook in den brief gez d Ik bi r p nwe positie Maar als ge aan uwe liefde voor my gelooft indien myn woorden je overtuigd bebben dan moet ge immers gevoelen vat ik by hflt zien van die tranen ondervind Ik ben hier gekomen oren als ae aangeklaagde eo wacht myn vonnis Wotzal hel liiüt I ven of dood Van ow antwoord boiBalles af Zie me alleen niet zoo met die oogen aan zy doen me denken aan vroegere tydeo aan de dogoo te Moskou Irina kreeg plotseliDg oen kleur eikkoerdo zich OBS alsof zy zelf r e IteteokenEs vsn haijwik voelde irOe moest n schamen mijn vriend t geen ge daar zoo even j Kgd hebt GjJ weaaoht nt n ant Fkankruk De tegen Pioquart ingediende aanklacht in recdi door een langdurige h liizneking gevolgd d i luttnorlgltf wel een antwoord op zijn briff van aterdag aan Brifson maar bptreft toch feiten welke hem gebracht hebhen voor Hnn rnsd van onderzoek Waar dus het nnnisterin Mélioe ich van een aanklacht heeft onthouden gaat het tegenwoordige rainieterie het overtroeven door Cavaigoac ie machtigen xgn collega van justitie in deo arm te nemen Ên deie z t dfidelgk de jns itie in hsweging De tegenstanders van Dreyfus eischen in hnn woede de inbechtenisaeuing van Pirquart wegens schending van hot dienitgeheim en de sfjibrn Parole heeft weereen lensati nieuwtje volgens hetwelk eenige stekken van httdotnierOreyfuH uit het miDiotene van oorlog zonden zgn verdwenen en een onderzoek zou T n geopend waar zjj gebleven sgu liet trekt de enndactit dat de rede over de zaak Dreyfut in d i Kamïr gehouden tt0 f nergens is aangeplakt hoewel tot aanplakking besloten was DriTaciii ANo Vóór het uÜbreken van den FranscbDuït schon oorlog bevond czaar Alexander II ztch in gezelschap van koning Willem I te Kms Zg waren eens op een avond t zameo la oen zaal aan welks andere uiteinde Bismarck stond te wachtefi on den afloop van het gesprek Bezorgd stoad de staatsman te kgken want hg wiist niet hoe Rusland ich zou honden Opeens stond de groote hond van Czaar Alexander die nnder dient stoel lag op wandelde recht naar Bism urck hieof voor hem staao kwispeUtaartte en lekte hem de hand Totn klonk door de gansohe zaal de stem vftQ den Ozaar die de bewegingen vin zgn bond had gevolgd en die nu uitriep tVüiat go wei dat de hond de vrienden van K O meester kent Bismarck zei later toen bg dit vertelde Ik voelde mg geruit gesteld liet was een historisch oogenbtik voor onze politiek c De gewesen hoofdredacteur van de Kreuzzeitung Fibr von Hainmerstein Umt den 22steu Jnli uit het tuchthuis hg heeft dan driekwart gedeelte vnn de 3 jaar tuchthtllisstrnf uitgezeten Maar er is een bepaling in de wei volgens welke een gersngene ontalagen kan worden wanneer hg hnt drievierde gedeelte van zgn straftijd heeft uitgezeten hIs hg zich onberispelgk gedragen en verbeterd beeft Kn deze bepaling zal men in dat geval toepassen woord to voniomeii alsof ge dournan twijfrion kont Myu tranen donn u zeer mnar f hebt zo niet begrepen Uw brief hoeft me tot verschillende Iwsohoiiwingen goroerd Gij schrijft nij dat myiio liefde voor al het andere vorran Rn faoefi rtat xelfi al hetgeen gy vroeger gedaan hebt llmns vrnchtoloos is gewordrn en ik vroeg mij af of de manalleonvan de liefde leven kan P of hg daarvan ten slotte niet verzadigd zal zyn ciet naar hozigbeid verlangen eu er dan over k agon zal dat men hem daarvan af keerig hoeftV maskt Ziediar do gedaohte die mij schrik aanjaagt do zaak waarvoor ik vree maar niet dat wat gij onderstelt Litwinof en Irina zagen clknodor wedcrkoerig oplettend aan als wilden de een nog dieper iil de ziel des aaderen zien tlïeper dan het mai elyk is dieper dan de spraak het vermag uit te drukken Dio vrees is overbodig ik hek my waarsrhynlijk niet goed uitgedrokt VorVolingP Werkeloosheid bg de nieuwe krachten die uwo liefde mg goren zaU O Irina i eloof mjj iujiwe liefde ligt eeno gonsche wereld en ik zelT kan op het oogenblik nog nist alles berekenen wat ziefa daaruit onlwikkelan zal Irina werd nadenkend Wooc zallfn wy dan heen f fluisterde zij Waarheen f Laat ons daarover straks spreken fle zjjt dos liereid Irina Zyt ge Ze ug hem aan Ko ge zult gelukkig zfjnF gO Irina I Go zult niets missen f Kimmer i Zy hoog zich over di doos es begon do kanton te schikken