Goudsche Courant, donderdag 14 juli 1898

11 8 14 l ll 7 14 7 81 88 1 14 10 14 ff ff 10 11 8 11 ff ff 10 11 ff l ll V ff 10 18 18 1 18 IN 1 14 1 B ll 10 11 de WAterkada nabg 4a aanlagplaats vkn da Cbarloiiche veerboot te vrater gevallen eo verdronken Een matroos van bet etoomacbip Dresden nprong btt meinja t fstood na doen slaagde er niet in haar te redden Haar Igkje is nog niet gevonden Het 5e reg iof uit Amersfoort maakte gisteren een miliiwire martefa naar Bearn Bg paleis te Boestdgk gekomen wachtte de bet gislereamiddag is een J V d V won ntlo Si hiedamsobendijk No 180 te Uot erdaiu aan Directe Spoorwegverbindingen met tiOUUA Zomerdlenst 189 Aangevangen t Mei TUd vai Greenwich noKDl ROTTI DilM i i 9 41 9i7 4 11 4 II t lS i il e U 7 11 t t i l r I I 4 11 t li I l u a M 1 01 10 11 1 l ll 10 11 i 1 1 81 IM l ll 41 1 10 1I 14 10 84 10 14 11 8 4 01 4 l 8 15 Mi 1 17 7 1i I 1 17 10 10 84J 8 lO lS 1 2 1 l M e ll IM 7 51 40 I IS 10 11 U ll 11 10 11 17 1 44 1 10 1 4 4 01 t t tOJI 1 4 c 10 11 1 01 10 41 01 1 47 4 l 1 15 i li 4 10 4 17 1 04 4 14 1 10 4i i li 4 M 7 10 7 4 I U 00 U D 4 Vl N H A t fla nta U ll llill ll K 8 14 8 41 4 41 4 11 11 10 1 1 1 7 11 41 t 1 19 Ill U ll 1 1 8 11 11 11 4 1 4Ï t 41 4 11 I U 187 1 17 I8 17 10 14 U U 1 41 Il 10 11 10 44 11 41 11 17 11 88 11 11 4 88 ff 4 81 ff 4 il ff r 1 04 ff 4 17 1 11 7 10 7 40 8 I Ól U ol 11 80 BOUD k k MBTHDIH ndt 1 14 4 4110 17 4 11 1 10 t tl lO lf i i Anut W 8 011 0510 Si 11 48 1 00 8 37 1 40 10 01 11 17 Arnit CS 8 10 t II 10 iO 108111 1 1110 11 11 41 l D Il T H I C H f tb nm 84 til 7 88 8 14 I 07 10 111 10 87 11 00 11 10 If iS I IO 8 17 4 11 1 1114 1 87 I 10 11 10 84 lO il 10 14 10 84 lK l n 7 05 I IO 1 01 U U 1 181 41 4 41 J0 7 4I 48 Ajolt W 7 10 8 11 1 10 11 30 3 08 4 001 001 111 00 10 00 ll ioloaild LM l ll IMl 11 11 i l 4 47 1 41 7 411 48 II 10 10 i 47 08 18 S ll door 1 17 ff ff 1 87 7 10 ff 1 41 S I4 ff I 41 ff 14 7 11 1 41 10 81 15 i nl 1 80 1 04 18 4 7 8 io 10 51 nu 11 11 17 8 1 81 10 11 ll 41 11£l g i 00 110 10 18 10 81 11 8 11 01 1 87 S OI 8 1 s li 4 41 Ml 1 80 1 81 7 i 8 07 1 18 10 01 O U ff 10 11 ff U ii 11 14 ff ff 8 414 11 ff t 1 10 7 18 lO II ff ff ff ff 4 14 ff I iM l 10 11 11 1 0 Uii Braniw k komeo bertolitm Tin wfttenDood WoHanbüiUl is voor een gedeelU over troorod eo in Uhram xga boizao ooderipoeld en ïogdTflllan en moDicbeo TerdroDkrn OOSTEHII JK Ho o A Uft Ia bet komitut Fogaru in bet zatdeo to Zevenbargeo u door eao wolkbreuk en ririertja bait D sgii oevers gettedeo en heeft dea oogit grootaodeeU veroield zereo gemeenten over etroomd en by Kisalik de epoorLruggen w geeleard Te Trilj en Sioj ia Zaid DeliuatiS beeft Zoodeg de eerde weer berbealdeigk gebeefd ééai heng De loldaten hebben in de buurt honderd tenten opgMill o om de dorpelingen in op te nemen BINNENLAND EERSTE KAMER Zitting Tan Maandag 11 JoH De zitting werd i kvoad te 9 oor geopend De Miuiiter van Marine de beet ICoSII deed meded elÏDg dat na kennisntmiog van de gew sigde motie van den beer ras Atcb ao Wijok bg Tolitreki Reen bexwatir bad eaobet verioek van den vooritslUr te Toldoen om al ook hem toe 16 laten als adiuct AdmiaiMtrateer bg de marine die niet voldaan hebben aüd bet eiail axamen bebtteo afgelegd Da heer Van Aaob van Wgck verklaarde daarop d t er ibaoi voor hem aaoleidiDR waa om de motie in t trekken lotoBBchea meende by nog éf iprekers te moeten beantwoorden die verUden week over de motie het woord hebben Ke oeid Uepaaldeiyk meende hg te mogen eggen dat hg volitrekt niet de Keuer wil laten rrgeeren door moties en hg meende dit vooral te mogen zeggen waar by steedi ii geweest tegen verwerping ven begrootiogen om rtJanen daar bniteo gelegen Hg trad voorts in een Ditvoerit e beschouwing ten betooge dat hg ten allen tgde is opgekomen tegen deii eticb om exAmen af te leggen ten einde toegelaten te worden voor een ander eiamen De motie werd ingetrokken bet doel van ioterpsllant was bereikt De vergadering werd daftroft gesloten tot gi teren voormiddag 11 nor Zitting ven Diosdag 12 Juli De Kamer heelt goedgekeurd de gezondbeïdeovereenkomst van Venetië Wgziging in de vtrkiesing der Q meenteraden voor gronawgi iging Het voomtel tot aanboow van een gepantserd schip voor Ind S werd verdedigd door den hnr Van Alpben die echter verhooging der defensieve kracht door twaarder patitaering en lanceer inrichting voor torpedo s asnboveelt Uet sohip is eea aanwinst bepasldelgk voor de Indistibe Eoemacht en hg raadt voortuttiug van den unbouw aan ook ter voorkoming der desorganÏMtie der Rgkiwerf De beer Uatgers wenioht dat de Kamer ftieb niet tot een vobip verbinde maar sicb gebonddD iaI achten tot goedkeuring vso s Ministers verdere plannen tot verbelerinft der tarvallen vloot De restauratie der vloot eiiobt z i meer dan 4V miltioeu sjaars en vooral il ooodig eeo gepantserde Aviso Ook ter reprssentatie buitenlands e als Edninklgk jaeU d beer Scbimraelpeonick van der Oye waaraobawt tegen den aandrang oq meer millioanen te besteden aan de loot wier te genwoordige toestand behoudens gcleidelgke nitbrtiding voor oose poHtiekr heteeknnis hem bevredigt Hot voorgestelde lohip is t i uer bruikbaar v 10 amim T H 10 S 8B Maoidmlit door 7 1 41 NUrawttVwlL Up IM lUHortUm ll aO IM C btMidu ï ti 3n ♦ M Hiiuworknk l Ot 11 Hoordnokt 11 Ml H a sn II U f f 8 80 8 41 I il t OI 1 08 7 80 7 41 7 S 8 07 8 11 Qoad KuTfl kuiien M oorkap Ue ZoMmaMrZogvurd Voorborg Hut 8 4 8 88 8 1 17 38 iH B VoorbuffC Zo l rmii r Z M d ZoToohuUen Moorkffpoll Onnil 1 41 i lo 1 1 i il 8 15 i 48 7 81 08 uouda Undo Woord ITbMkl ff 8 10 7 0 7 41 8 1K Utreckl 5 8 88 7 4i 8 87 Waordeo 8 40 8 53 0 UudBW 8 14 ff Qoucla 1 17 1 01 De beer Van der Potte ii voorstander van het schip hg zon echter deKumer niet willen bindan aan haar votom teuopxicbteder nieuwe plannen en betoofit dat verbeteriug der Murine zaak il van de politiek vao het gebeele Kabinet Met het oog op de ioterostiontle cooflikten over de Phittippgnen n Cbioa vras4 i hg veri terkiog der mariti me krachten in Iniië Minister Roëll ontwikkelt het voorgsiteldo een krachtig bewapend ftcbip is argentnr dan kroiiers en is geeohikt voor het doel ook voor don bnitenlandecbeo dieoit Bier te laode ïa bet bestemd voor de vtelling Den Helder Aviio i sgni niet strikt ooodig eo de Koningin zon geen jacht verlangen zooUng de sirgdvaardigheid der vloot niet voltooid is De Mioiater zou geleidsïgk Ie vloot versterken eo aaabevoleu verbeteringen overwegen Bij koloniën hoopt h gelden te vrag voor verbetering di r deleasieve middelen in ladië Volledige torpedodienvt is te kostbaar ïo Indië is bet streven der regeering allereertt oaar voorkomen van biooeul vervi ikkelingan Het ontwerp ït aangenomen De rgwielbèlasting werd daarna aangraomen met 20 tegeu 12 stemmen Met bei stoomttbip Drandon ego ta Rotterdam gisteren 63 paerden bestemd Toor de cavalerie bier te laode uit Engeland aangevoerd lo de gaaieente Cadzand Zeeland moeteenlid van den raad gekozen worden Dit zooTrgdag plaats hebben maar niemand wm candidaat gesteld t Id verband met de nieuwe bepahpgeo van invoer in Nederland van rondvee eo schapen afkomstig oit Duitschland en bestemd voor de slechtbank zat op verlangen der regeering door de BtaatsspoorwegUABtBchappg worden oveigegaap tot het openen van iorichtingen aan de Nederlaodvrbe grenssta ionB voor zoover deze DOg nift bestaan voor de kenring der scbapeo buiten de veewagens ten einde de dieren binnen die inrichtingen bg elkander te houden In verband met de groole drukte van bet reiztgersvervoer met de a s krooingifeeiten zoden voor de spoorw gbraggen op verschil lende Ignen nadere bepalingen worden vaitgestetd nopens de beperkingen van openen en slaiteo dier bruggen voor de cheepvaart Gemeng de Borichten Seo jontrea die een heer per fiets op den Nieuwe Dadbatsweg te Scbevsningèn den dienst bewees sgo hoed die was afgewaaid op te rapen en over te reiken ontving de milde gift van een tieo KQldenstuk Op de Oroote Markt te Rage werd Wgisteran een 15 jarig meisje door de politie op heeterdatid betrapt op zakkaorolleo Gister is gearresteerd nn gsvankelgk naar het Hois van bewaring te Almelo overgehraoht de gemeenteontvanger vao Denekamp K ver dacht van verduistering van gemeentegeld N tt Ct doet zich de Een eigenaa ig geval gemeente Hoogeveen oor Omstreeks halfvier zevenjarig meisje A It SS 1 1 7 1 14 l i 10 11 u ll ll l U U U M ll St 11 41 il li M i tO 10 11 10 1 ff t lO M ff 10 41 ff Ml 10 1 10 84 11 17 Ol Di UTHICHfT 4 Aldaar ia zonder stemming tot lid van dnn gemeenteraad gekozen de heer K Visssr Nz Des avonds werd hem eens serenade gnbracht met muziek on fakkellicht Daarvoor was door de deelnemers geen vargtmning gevraagd Naar men zegt aal nu proces ver bast wordea opgemaakt Het bg ondere vap de zaak in dat zij hg bet kantongerecht moet worden bebsndeld waarbg de gekozen deorwaarder en ds voorsitter der liberale kiesvereenigin die het initiatief voor den optocht nam kantonrechter is Kouiügio te Mird den stoet aan het begin der KooioginDetaaa op terwgl de K atfti op het balcou van bet piilets vericheea Het gebeele regiment defileerde voor de Koningin terwgl de stafmnziek hare maziek deed booren Na een oponthoud van een nor op den Brink tfl Baarn keerde bet regiment naar Ammfoort torog Dtt Staatupoorweg Maat ebappij zal een nieuw station met woning oor don itetioosebef te WoUheten op de tgn Arsbem Utrecbt laten bouwen Pas getroowd Voor e woning van een pas gehuwd paartje in de Keizerstraat ta Amiiterdsm had zicb Zondagavond een menigt nioowsgierigen verzameld De jonggetrouwden badden ruzie eo meeoende dat zg uiet voor elkaar paoten kwamen zg tot het bcs oit dat ieder zgna weegs zoo gaan Het aanwezige boeltje werd verdeeld eo beiden gingen naar bon respectieve ouders terng Te Utrecht moet thans de dader zgn ontdekt van een in 1893 in de Boteratraat aldaar geple en moord Dikwerf wordt er gesproken over prgzen die men voor plaatsen op den Dam in Amsterdam zoo betalen Uit da beste bron wordt nu medegedeeld dat de baizen van de firma s Hofbuis en Van Kattenburg aan derden verhuurd ziJQ die voor sommige ramen f 1000 f 500 en f 200 vragen Plaatsen boten op het dak zgn te verkrggen voor f 15 Ook bg V d Moeien zgn al 4 plaatsei a f 100 per stuk verboord Zeemaoshoop en de Uroote Club blgven uit sluititnd gereserveerd voor de leden Het bestour van Zaemanaboop zal bov i bphet dak zetelen lu een vlaag van waanzin heeft Miïandag de 30jarig jnngedochter P v d IJ te Noordelooa met een mes etti bare moeder aan het hoofd en daarnn bare zoeter aan de bfenden ernstig verwond zoodat èoor beidjfo geneeskundige bjilp moist worden ingeroepen HECHïZAKEN Voor de Arrondivsements U cl tbank te Kotterdam werden Dinsdag veroordeeld de volgende personen A T 48 jaar te Gouda wegem het niet heUlea der hondenbelasting tot f 10 boete subs t dagen hechtenis T V S 17 jaar broodbakker te Capelle a d Usel wegens misbaadeling tot 2 50 boete subs 2 dagen hechtenis Vervolgens stond terecht D U 3G jaar uitlrager te Schoonhoven a wien ten laste was gelegd als zoo hg den 7 Juni in den tuin van den beer Schreuder te Schoonhoven den g meenteveldwacht r J v d Berg die daar verschofco was omdat er den vorlgen di strnikroovers wareu geweest moedwillig met een steen t en hot linkerbeen hebben gegooid S 4I ff 4 1 81 1 41 1 41 ff 1 811 ff l M 1 17 8 14 4 01 1 10 l ll ff ff TJl Ml 1 41 l ll 1I I4 Bebl beweerde naar de jongens gooid te hebben die in de graobt aau het varen waren eo bg ongeluk een veldwachter te hebben eeraskt Zeer waarKhijniyk was deze vy khMiDg niet daar de plaats wa Van da Barg zat juist den tegmovergestefden kaot op waa van de baieo Eisch f 25 sobs 5 ikgeabeebten is Maaadigavood ontving bet N r d D bet volgend telegrmm it IndiS Kolonel Van Heatsz is met het 14e bataljon bat korps marechaonsees eo de laodiogtdirisia naar Edi vertrokken om daar veertien dogen te blgven Ooï van Kola Radja zgn driehonderd man osar Edi gedirigeerd Hedeo zgn de troepen va i Ëdt oitgemkt Insubordinatie Militaire Schets Commandant van de wacbtic Deze roep klonk nit den mond van den adjndantooder officter van de week voor de poUtiewaebt dar kazerne en deed eau reeds bejaard sergeant in wachtienoe gekleed met de woorden Preseots Adjndsntlf snel te voorachgn komen Na bet saluut blijft de geroepene in militar hooding ktsHn en erbisekt ziehtbau nu bg bemerkt dat zijn zoon en collt a met neergesl n oogen in arrestanten tenae naast den adjudant staat eo hg den Isst van draan boort voer dsn vader zoo zacht mogelgk ingekleed Sergeant Ernst u gelieve den sargoaut Krnst Jr voorloopiK o arrest te stellen Versaft blgft de vsder eerst nog staan alsof bg de order niet begrgpt maar toen de adjudant verzachtend liet volgen Ja Ernst je zoon heeft zich vergatao en deo kapitein gebrotaliseerd zgn b oed vloeit o wat Bnel richt hij xieb eeusklaps op eu ii all heas dnidelgk Zgn kind heeft misdreven en hg de vader moet hem in arrest tielJen tis versobrikkelgk maar hg zal zgn plicht volbrengen De moeilijkste gang iu zijn leven wordt doordeo ouden sergeant in dit korte traject afgelegdzonder t sprekeo Werktoigelgk onteloit bghet arrestao ten lokaal zonder sgn kind slechtsev n aan te zien maar oauwelgks heeft deadjndbnt zich omgekeud of met een stem vclrstikt door trsnon valt de oude oau da borstvan zgn zoon en snikt niet boos muar alagebroken 0 mgu kind mgn alles wat hebje ged n Je hebt je carrière varschopt enons beider geluk verwoest m Nanwelüks echter ilast hg eenlilik op het kalme fiioke eerlgke g ziuht van zgn jongen of hg herstelt zich spoedig want terwgl tgn zooD hem ferm en geruit In de oogen kgkt verneemt hgi Vader ik heb pattg getrokken voor vermeend onrecht zocHils u mg altijd hebt geleerd lo tngn ijver ben ik echter te ver ingaan en het heilig vuur mgner verdadiging werd iosabordinatie Schreiend nemen vader en coon afsebaid Hst was zgn eeoig kind dat hg thans achter slot en grendel had gebracht zgn lieveliog aa afgod na den dood van sgne vrouw Dat kind bad hg opgevoed en bewaakt in duizend vijzen Alles had bg zich ontzegd Qm zgo joa en eene goede positie te bssorgen en had daarvoor zelf bijna gebrek geleden Hoe menig loonwacht bad hg niet er voor verriobt maar goddank hg was tot dusver beloond geworden Zgn toon bad goed gestudeerd wns ulfs aen keappe kop en als braaf eo flink bg ieder gezien Het ideaal van den vader scheen bewaarheid te sullen orden Zijn jongen zon officier en dus zgn meerdere in rang worden i ii I SO i i l lt 10 04 10 11 i ii l M 10 11 10 11 1 1 17 10 10 1 47 M 10 01 JO lO DT 1M0 1 17 IJ7 1 14 1 41 47 10 M u in 11 1 11 44 i lO 7 10 7 81 1 11 l ll I IO I H 80 l ll 10JI5 ff OM ff 4I lil ff 1 18 10 10 10 8 IM Op 18 jsrigen leeftgd was hg reeds sergeant en dos zgn ooll maar da zoon son vooruit komen wsnt fag bad gestudeerd en de vadar niet Op den cursus deed hg zgu best in alle deeten zoodat met gerusthttid mocht worden aaonenomen dat hg het vofgeod jaarden stand na Milm bonikt dio ia bat oog nn d oudrio aoldaat bet basta waf Dat alloa loa dd door aan ankal brataal woord tarlaroa gaaa i a looo tou protooatatraf krggan raa dao earsna wordeo gesoaden ea daardoor da boop op dao officieraraog roorgned oioetan lataa rana Dau gedacbtan doorkrailtao b t boold van dan onden aergeaat en werdfta ook ga ltaljjk bewaarbaid ErnttJr ward gaatraft at H dagen prorooit eo Terwgderiiig ran dan carrat Da oergie vao den joagen ondaroflBciar waa tektar niet gebroken officier woa an aoa bg werden Enkele maaadeo ilechta na den TOor bom too ooodlottigen dag behoort eergeant £ raat Jr raadi tot het detachemeat kolouiale troepen dat op een Zaterdagmorgen aan boord Taa da tKoaingin Wilbelniina op rertrek wacht naar lodië Het aficbeid ia reedi genoman en familie en rieudan brengen op bet plankier taande dan rerirekkeadan nog eea laatate groet waarbjj da kapel na het 7e Regiment niet b gr jpt dat B op bet oogenhlik dat de toawea loa wordeo gemaakt en het whip ich in bawaning italt ioralteade met haar 0ü pent on être inienx qa an aaia de ia familie f de harten breekt ran da telen waaronder ook den onden erg ant Ern t dia daar bon dierbaren nen ertrekken Is twintig jarea later Op een mooien sonoigen Jalidag na en de Hagenaars die weinig ol niatB te doen hebben zich op om naar den Maliehaan te iiaan hiertoe opgewekt door bet volgeode beriebt daags ta voren in de dagbladen opgenomen Morieaoohtsnd ta 10 ure aal door de troepen van bet garnizoen alhier eene gioote parade worden gehoodoa ter nitreikmg van den eeressbel aan den gepeoflionneerden kapitein der lofantetie van het O I b er ridder 4a klasse der Militaire Willemsorde Kroat Beeds een half uur voor den aangegeven tgd fltaan de troepen in groot tenue gekleed opge afcold aan ds wesïigds van bet Malieveld terwijl da niet ingedeelde officieren den staf vormende aan de tegenovergestelde zgde hebben plaats genomen Aan den ingang van de paradeplaats komt begeleid door een adjudant de held van h t teest aanstappsQ in gezelschap tan eeo ond bnrgsrfaeer versierd met de zilveren medaille voor tronwen dienst Weinig moeite koBt bet om da fiioke krachtige gestalte met bet innemende thans gebruinde gelaat den jongen ssrgsant £ rnst van eertgds en ia bet kleine door oaderdom van zorg gebogen voorkomen van deil grgzen borgerheer diens vader te berkenoen In zgn eenvoud had de vader zijn aooa bg deze pleohiigheid niet willen vergesetlen msar de oon bad er op gestaan Wat ik ben geworden c zeide bg sbeb ik aan uw vootbeeld en lessen ie danken U behoort dos ook uw deel te hahhen Veel leed hebt a door mij ondervonden bet lief moet n nu ook met mg deelenl enelndalgk had de vader toegeetemd Nadat de carré is geformeerd in welka niddeo de beid mst zgn vader bet glanspnot vormen wordt door den adjudant de order der benoeming voorgelezen waarna de generaal bat woord neemt Kalm aenvondig zooder ontroering ittaat daar da held aan te booren hoe zgn doden van moed beleid eu tronw worden verheerlykt maar naowelgks heeft de generaal ook hrt woord gericht tot deo vader ea dezen toegevoegd dat ook het leger trotoch is op dianaren zooals hg of het gevoel wordt deo lOon te machtig en onder het drukken van ago vaders bood kan hg niet voorkomen dat enkele tranen over c n gelitteekenden wang vloeien De feestdag werd besloten met een diner door de officieren van bet garnizoen deo held aaugebodea waar ook de oude sergeant aaaaat en waarbij de kapitein als laatste woord op de vele speechen antwoordde Ik heb mgne jeugd eo kraiMit aan bet vaderland gegeven de overige jaren van mgn leven boop ik te wgden aaa hem die daarop het meeste recht beeft omdat ik aans ign trouw aoldatenhart heb gebroken door mgne insnbordiDatia c Da looD beeft woord gebonden Ala hetnooi weer is konnsn de Haganaars meestalin bet Booob twee heeren langzaam gearmdlian waadalan aan oude grgze en een jongegrinniode de een varoierd met de zil rerenraadailla en den ander gedecoreerd met deMilitaire Willemsorde Dat zgu Ercit vader en zoon £ Ct STADSNIEUWS OOUDA 12 Juli 1898 Bet ten overstwui van Camtoran aan bat Gymnaainm gaboaden orergaogeexainan bad dan vol ndan nitalag Uit I naar II bevorderd A Bekhof £ J J van der Hègden W A Hoek P L fioBOoa Q UmiA da Sebappar A van Utea dgk Mot beraxaasw J da Ner van Bobbarich Niet bevordud t Uit U oaw UI J van Andal J W van den Boaeb £ J HarU K Koogman L d Jong H W van Looo G M Poo £ J Wieotjes Met taak W M Swellengrebel Met herexamen D W Westerbaan van Haansbfrgen en A R Visser Niet bevorderd 2 Ëen leerlisg was door ziekte verhinderd bet exsmen bg te wonen Uit ni naar IV S H F J Berkelbach van de Sprenkel A B eno L ven Dantzig L W van Bijn van Alkemad H A Schouten M J A de Vrger Met herexamen J A Fokker Niet bevorderdkl Uit IV naar V E Tb Bttobner J W A Bglsma Maria Fortogu Droc leever Qendrika W Kramers H Kanning J C P J Vorster W Zugdsm Met taak Ë de Vries Met herexamen P U van Reedt Dortland Niet bevorderd 3 Uit V naar VI D Boar U Pool Uet taak D A Vorster Met herexamen W P A Jonker De volgorde der namen is alpbabetisob VERGADERING V4N dim GEMEENTERAAD op Vrgdag 15 Jnlt 1898 soamiddsgs U nur Aan de orda v De rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid over het jaar 1897 De rekeningen der Hoffman s stichtingen over het jaar 1897 Het voorstel tot bet opuieow vsststelteu der verordeoingen op de heffing en de ievordering van schoolgeld op het Gymnasium en van L es ter Secretarie Het alhier in garnizoen sgnde 5e Bataljon 4e Rngiment Infanterie zal morgen Donderdag worden gfiospecteerd door deo Kolonel Duycker Commaoduit van gemeld Regiment Door dijkgraaf en hoogheem aden v n Rgoland is Zaterdag te Leiden aaobestoAd het verboogen van den IJseldgk boven Gouda Minito ioRchrgver P de Vos Hz te BergArabacht voor f 1984 Zevenhvikkn Tot wethouder alhier is gekozen de heer Ca van der Wilt die zich deze benoeming na eau dag beraad beeft Iftten welgevallen Lrkkkkkebk Een maand of vier geladen is een familie van Kralingen naar hier verhuisd dia in bet bezit is van een kleinen gelen bond Doaderdagmoi n wgaf de vroow zich per boot oaar elders en werd tot de boot oit eleide gedaan door een buurvrouw dis hst hondje mede terug nam Bet beeet was echter niet op zgn gemak eo nas eepeklaps apoorloos verdweaen Des avonds was het oog met terecht Dep anderen morgen kwam het disr van de Vreeswgksche boot waar bet te Kraliogscbe Veer op besorgd wat Het beestje was vsn Lekkerkerk naar sgn vroegere woonplaata gewandeld en voor bet huis gaan sitteo waar sgn meester gewoond bad De buren die het trouwe diervberkauden bezorgden het op de boot NiKOWKKiLEi K a i IJsEi J l Zstord hield de zangvereeniging Harmonie alhier een bniteogewohe vergadering ten einde bet iogekomen verzoek te bespreken vat dn feestcom missie om oamelgk ter gelegenheid van ds iobnldigingsfessten eanige nummers te willen zingen Met algemeene stemmen werd l esloken Mn dat verzoek te voldoen Aan den direoteot ia het overgelaten welke stukken gezongen zullen worden A B Zaterdag beginnen de buitengewone repetities BcHooNiiovaH De kerm mI dit jaar alhier afavangen Jf Augustus Evenals in andere gemeenten zgn de standplaatsen uitsluitend voor enkele gelegenheden bepaald en ook in verband daarmede de standplaataen geroeid voor één carootsel één stoomcaronseal één theater één groote heigoet wafel en poftertjsakraam terwgl verder gslantsrieen koeken andera soortgaigke kfamen als vroeger eeo standplaats kunnen vindao volgens gewoon Uriaf OnDXWATiRa Bj de iohuldigin isfee8tenalhit r zal o a een optocht worden gebonden voorstellende den tweeden intocht in Oudewater van Prins V illem III op 20 September 1672 De volgorde zal sgn als folgt Commissie in rgtuig Lid der commissie te paard Eeo muziekkorps Heraut te paard Veldmaarschalk ban D Wirtz te paard Adjudant te paard Trompetter ttaatache roiterg Commandant staatlche roiterg Standaarddrager Afdeoling stoataeba ruiters Prins Willem UI ie jnard 2 pages ie voet Da graven van Zoyleateyn Willem de Hornes en de Mérode te paard 3 odjadanten te paard Mnzi ckorps Graaf JohoD Belgieua de Homes bg deze gel enheid benoemd tot goaveraeur der stad te paard Majoor laglaby tted majoor te voet Baljuw twee burgemeesters 7 schepenen atadssecretaria as etaOsboda allaa ta Toet Tamboer hal lebaardiora kommandant id m vaandrig id ufdaeling hellebaardiers Kommandaat Spaanscha mitttg standbarddroger idem afdaeliog Spoonacbe ruiters VEKSCMIEIDENHEID Bet was te verwacbteo dat de berichtw der geredde passagiers van de Bourgogne bg nader onderuek eenigszioi gewgztgd tonden wor den De omstandighedeD leenden ztch niet bg zonder voor nauwkeurig wsarnemen maar na alles wst bekend ia geworden kliokt het toch vreemd nu door mevrouw Lsgosse de eeutge geredde vroawelgke passagier te booren verzekeren dat welde tusscheodekspassagtsrs maar niet dü manschappen iitb sehaudelgk hebben gedragen Mistcbieo komt een en ander aan het lipbt bg het onderzoek dat kapitein B H Smith commissaris van de strandvonders in Canada naar de aanvaring tosschen detCrumartynhiret OD de BoQrgogoe instelt Vreemd is het dat men nu er aan begint te twgfelen of de Bourgogne na de aanvarinu wel rnzonken i De twgfel berust op de mededeeliug dat op den avond na de aanvaring om acht uur alzoo zestien uren na de ramp de derdo officier van het Biitsche zeilschip uoodseinen heelt opgemerkt De Grecian c de stoomboot die de Cromart rsbire op sleeptouw hi genomen antwoordde dat sg hulp zon nden maar een paar minuten daarop bndden de seinen opgehouden en werd van bet in nood verkeerende schip niets meer bemerkt Kannen deze noodseïnea niet atkomsUg zgn geweest van de Bourgogne c Zeu men niet knnnen aannemen dat het schip op dat uur f aog niet gezonken was en ook nn misschien nog roiiddrgft De verklaring der passagiers dal de kBoorgognec veertig minuten ot korter na de aanvaring gezonken zou zgn is bgden panischen schrik van niet zou heel groote waarde De iTimesc vestigt ook de aandacht op het booren van noudseinen om acht uur des avonds na de aanvaring n verbindt daaraan de opmerkinp dat do mist zoo dik was dat men niet tip twintig meters afstand kon zteu Bggevolg meent het blad dat niemand gezien kan hebben dat de Bourgogne zonk en acht het niet onwaarschgnlgk dat het schip woa ontredderd ronddrgft la verband hiermede wordt herinnerd aan het geval van d Amérique die volgens de gebeele bemanning gezonken was en dtn iocb een paar maanden later drgveode gevonden werd 358 Staata loterij Ie KluaK Trokkinff van Wo int laf lü Juli Nn 41lt 763 1118 on 18 7i toiler lOon No 67 t on 1173 lüder 41 0 Ko 4814 oil 18UII ieder SOO No 3B30 0018 14I4II oa 18 19 iodor lOO PrüüOii M 10 17 7nt t26i 8141 10 6i 134 1 5811 U7 l 48 17114 t ei Sttl 10733 13474 UTI 18798 SI 17111 317 n7 10B40 13801 11803 18809 117 17 i 6419 S1 108 9 13 11 16819 18810 19 1807 4 7 838 1 10196 13699 1 918 18901 111 9813 t 0 8973 UM98 IStll 1 939 18911 930 2838 494 8378 10910 13701 16938 18941 319 1974 496 8898 10984 13713 169 0 18988 4 3 2978 O 8 0 11014 19740 1IB87 1901 4 0 8088 580 8411 110 9 19868 ISOOI 190 4 8 3094 689 I4 11094 13919 18041 11074 E7I 3097 6818 8480 1118 l u40 18UÜ 19148 88 1119 81 8491 lUBU 139 8 18098 19189 8 8 3144 781 8 10 l UOS 13l 8 18094 19114 C84 3169 737 18 11931 140S0 18108 19139 894 184 848 8970 11413 140 3 18169 l 167 798 8 0g 6912 8693 11441 14180 U184 191 7 818 9334 nSK 894 11609 14143 18847 11106 883 8346 8197 07t 116 8 14144 181 6 I93U 14 9414 8S96 8818 11791 14164 1681 19180 1081 8411 8844 8884 11799 141 8 mU 19 68 1044 9611 83 8 8878 11810 14108 1 3 9 lg llOi 9 IO 6990 8877 US90 14X8 16886 19 77 tui 8811 8401 S8S1 11908 14178 18370 19864 1198 8830 MI3 8974 11914 14388 1839 1976 1131 3838 6419 8984 11968 14308 18401 19783 1243 3878 8 19 9081 11974 14814 16483 19 0I 1166 8747 8871 114 11986 149 0 104 1 1982 1178 3801 0713 9X7 11998 144 7 1849 19848 1811 4000 6740 9181 11094 14461 16 1 19893 1491 4009 8748 9381 11038 14481 18884 199 1441 4030 87 9 9 1 18068 14475 196 9 19997 1488 40 1 061 9 91 11084 14669 16681 19984 1 18 4101 7081 9608 12097 14808 18786 20O21 1 40 4108 70 9818 12139 14708 16910 10039 1 91 4189 7106 9646 11164 14738 170 10043 1 0 4116 7895 9666 11178 14769 17198 100 8 1611 4301 7861 9708 114 4 14812 17933 20086 1622 4376 7391 9710 11467 14812 I740A 20114 1813 4439 7461 9744 12486 14814 17 78 20171 1784 444 7 31 9846 136 8 14947 17683 80188 1990 4482 7 43 9881 11 36 14974 17617 10110 80 0 4 13 76 6 9 99 11601 14983 17648 20810 1096 4617 7670 9943 11608 14987 17643 20293 2097 4686 7617 99 9 119 7 16092 17679 10347 2101 4610 772 lOOOl 12760 16093 17832 20849 1114 4612 7741 10016 11399 15179 17876 10389 1116 4637 7763 100S8 11913 15207 18017 2I808 1197 4646 788 10080 12999 16262 18101 20847 3141 4668 7008 10136 11972 1 311 18184 10709 1149 4768 794110139 18007 U3 1S 18134 10710 2214 4809 7977102 1 130 0 16937 18181 20781 2l6l 481 0 8016 10186 18146 1 344 18174 20768 2360 4831 032 10381 131 2 16888 18286 20901 8996 4837 80Ü6 10391 13194 1 442 1888 20956 2411 4904 8102 10412 13W 154 3 18386 10969 l 9 4919 8186 10457 19309 1 461 18998 10993 BI 4aS8 8118 l H6S 133SB lUSl 18387 Ui 8S48 1038 8111 10483 13 89 UU4 ISSttl 10 l 9 51 3 BSSn iOS 19392 U Al 1$ U nt 8 8S SUS 8138 1053 13418 UMS 1866 SOOSj Overhemden Fronts 11 i MlHIllI A van OS As Hd TuUrar Klmwq K 7S 73a QODDA Bi urs vati Amsterdam Vibrt MlOkn Vi 8 MV 101 99V 81 84 l 19 97 18 97 191 3 i A 16 1041 96 86 100 4 8 99 1001 4i loiV 198 Hi U 6 98 118 7 19 JULI NlOUUKD Cut N l W 8 dik diUi dito 9 diio dito dilo 9 liaNaa übl Oaudl 1991 891 iTUll Inuiiiruiiiiit 1961 81 6 OuiTKilft 01 1 1D papier 1888 6 dilo ia sitror 1969 I roKTUOAL Obl mot ooupoD 8 dito tioket 9 llutUNU OU HioMnl 1994 4 dito OeooM 1890 4 dito liiiRotki 1889 4 dito h j llob 1919 90 4 dito ia goud toon 1989 8 dito dilo dito 1914 1 Kr KjB l oriHit Kkuld 1891 4 TuiKllj Uepr üoBT Ie l 1890 4 JS iMninx uria D im leminit aena C ZuidApi Itcp t obl 16911 Ui ili i lbl Buit Hek 1880 ViKtüliau Obl 4 onbvp 1891 Awataan x lbli itioa 1896 8 HiiTTaitUAM atad laeu 1694 9 Man N Afr lUadalir aand Areedib Ttb My Certifiitatan l tlM tao1iapp j dito Arn Ujrpottieokb paodbr 4 ult Mij derVoratot t aaad a Or Uvpotbookli paodbr SI Nederlandaohe bank aaad N d Handelraaataeh dito N W k l w llïp b puidbr 3 Itott llyiiotbeskb paodbr 9 Utr Uvpotbgokb dito 91 OoMTlSH ÜMt lloug bank aand Uu i Ilypotbeakbaak pamlb 41 108 II 90 lil Uil 108 117 AüBaiKA Kqui kypotb paoilb ï 100 Vil Maxw I l r l ton ert NfD IIoll IJ 8p ir rw My a nd My tot Kiipl r Bt Hpw aand Nod liid Hpoorwogn aand Ned uid Afr Spm aand 6 dito dito liita 1891 dilo I iTMjaBpoor l 1887 89 A Kol 1 8 64 Zuid Ital Mpomii A H obl 3 I7 Poj K Waru ban Weenro aand 4 160 licab Or JtuH Hpw Nlj obl 41 8 iUtiacbe dito aand l attowa dito aand 7 7 IwanK l ombr dito asud 6 lOftl KanV nb Aiow Hp kap opl 4 101 Vi dito dito oblig 4 100 AHiaiiA m I ae 8p Mi obl 8 14 Ohio Il North W pr O aand If dito dito Win 8t I oter obl 7 l 77 Dsttvar It Hiü Ur Hpm i ert v a Il llliaoW Ceatrat old in froud 4 108 Loniar Natbrillt Oort vjwnd 66 Mesiro N Spw M lebYp 0 6 lOt Mia KanMia 4p Jt pre aand 1 l ia N ïork OiiUa O It Waal aand ll i dito i onn Obio oblig o lil Oregon tJalif I kyp in goud 6 üt Paul Minn ki anit obl 7i 181 Un Fae Hooflün ob ig t dito dito I ine nol Ie hjrp 01 Camaiia Oau Boutb Chart T a Dd 01 Vw C Kallat IsNa lob d r O 8 Amatard Omnibua M aand 178 Eotterd TramweK Haala nand 1977 N D Stad Amtterdnm aand 3 10 l 8tad Uolterdam aand I 1061 Bll ilE Htad Antwerpen 1987 100 Slad Bruaael 1886 i 10 Huns Xbain Kriiillr Orielieb 4 1 1 Ooarma StaauUenig I860 6 ll i K K Oou Il Cr IBBOI Spakji Stad Madrid 8 1168 l8 Nli Vtr It A li Spoel o in 11 iJ ADVERTENTIEN iN HTBAEEIl BEEBBN en DAHBB PRUIKEN TODPETS SCHBIDDiGEN en verdere JlAAUWKKKEtf munten uit doür SOLIBDË AFWEBKINU bji H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur KUUmti amuhi KROMVCSFUEST Aangeboden e n GROOTS PAUTU Fijn DEMMQRQM ook fi ni n in klMne J art4jen te ver koopen Adi AJtUBONCmN