Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1898

Vrijdag 15 Juli 1808 37ste Jaargang So 7031 MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefM ti St ADVERTENTIEN worden geplaatst an 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tdefoea Ro a De Uit ve dezer Courant gpeschiedt da ge lij kt met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is lJ26 franco per post ƒ 1 70 Ateonderlijke Nonuners V UF CENTEN Opeiil are Yerkooping te GOUDA Of WUEN8DA0 27 JGLl 1898 de morgeni to 0 nren aui hot Winkelhaia Wgk A Nr 152 wu da Hsrbt te Oouda tbd den nog overgebleven voorraad Nieuwe Manufacturen J U T1 T T=TKT Voorti TOONBANKEN met MAHÜNIEaOUTEN BLAD een BKANDKA8T UBDBELEN enz Dugfi te voren van 10 tot l i en van 2 tot 5 aren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaria G C FOETUIJN DUOOGLBEVEB te Gmda vM HAAG K ONINKLUKE Koni nkHjlse Machinale FabrUik DB HONIGBLOEM vm II IV van Schaik Co geveatigd te s Gravenhage Hepplentraat 99 en M i naby de Regent BHeloan HOFLEÏEpANCIERS van Z M den KONING van BELGIË IniHett gij hoestil gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior fccniven Bowt Honig Eitract IsO EJLI A IïT T iaiE b LAUONS van 40 Ct 70 Ct en 1 verkrygbaar hy Firma WOLFF Co Weathaven § 9 Imda D MIËUIES Kleiweg E 100 Oouda E H V MILD Veonital B 126 te Jouda A BOUMAN Moonlrtckl J C BATELANÜ Bothot V B V WIJK Oudmaier M KOLKMAN Waddinmeen mkÊÊmÊmmmimÊi ÊmmmÊmÊam E CASSITO TANDAllïS Gouda Txarfmarkt MAANDAO dÜ UAO DONDEllüAO en ZATERDAG van S tot ft uur WOENSDAG enVIlUDAQvan ttot nor ZONDAGS niet A SLÉGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het teceren van Zeeuwscli Tarwebrood a 14 Cenl per Kilo D J TAN 7Em i 1 Dul bele Buurt B 10 Ph JTAILLBUR JI Ml DE RAADT Westliaven 2 00 Peperst raat 7 8 9 U m r liiricliliiig tot Meubileeriii van gelieele Huizen des verlangd ook in hiinr g ALGEMEEi BEKEI I g M KEEDS MEEU DAN 50 JAAU 2 S P C al § liet lieNle adres voor o IIEÜBELEH SFIEBELS EAHSIAUPEÜ 5 Q 4 T antasie Meubelen g KINDERWAGENS enz enz 3 P W iouwe C 25 L r WELTÏjEj I eperstraat K 3 en 6 S Het groote aantal zenuwkwalen vanrenp rhnnMpijnaf lotd voorafEtaand kaiit aki ntiiivui poplaxta b rMBlMrotrta tM tnitM rm noK atAi di alt midilAlnn door de nifdlHclie wsUaiarhap aanenwaod Kant amo dan nleamti tUd komt da T toi dat k J door littt gnbrolk iiiaknn van dan Mnrondltprtao wag aaaiel Jk langa da hald pliyafiilogiactin ontdekking gadaan tteefn dia iia hoiid rdfl nroflf amliigflD tbaoa ovnr dagaliaalewaratd ▼ nrlirald 1h nn tnrwljl al in watanacliapunlljka kriagan da hoogatA balangitalllng wekt tavma aaua Idaad blijkt tfl xijn roor da aan aenawkwalan lijdanda ntenaonhald Im gtmeoawiji ia oltgeToa den lnor den Enwnten OffloUr Tan Oaaondbeit I r Boman Waliamaon ta VtUttafan an barnat op da on di rvIndlnK npgt itaan in aam b Jarige praktijk f aar waiMClilar n het li M hisaI p rdNB ward iadaKrt a lilktr t ffenda rdeb ld PBBMdl ll kMiiih s Bvw tel medegedeeld HatdaaegflBeanwiJEfl wnrden warkelijk toUtt F BdarwicÜtnt n vwkngan en Rl maakta looveal opgang dat van I ll dooi den aitrhidar gaaalmvaa warkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE ktrt voorkomtai aa flaMil hinnan kartan tl d r eda da Kie drak vemrbanen in Uit boekja berat niet alleaa tot kat graat pnbliek vcrataaDbare verklaringen oaitrfnt het wespu der ni iawere ttiaraptn en de daarraeda clfa lu wanbopljca ffevalleii verkregea uitwerking maar ook vindt men daarin wataneoliappalijka verbiiTitlolinicpii uit i p ineillaehe blitden dia ami doie gatinenwijxe gepijd ilin toomedn afachrift van tal vnri KPtolirarlirtften van kooggeplaatata gen e e kundige a ondar welka P ÉéalAra nad r prafMier aaa d lalykilnltk ta Parljt raa Hoagaawat 16 Stetagrabar mai dr yrattliaaraad Baaaaabaar aaa kat krant laalgin lloht de Charaataa tawUtanth Or CoM ta Slatlin flroaamaaa mad dr arraad arti laJöhUaaaa Or P Foraitlar genstalicir dlraelaiip van hat koipllaal te Ag n QthalMralk Dr Saharlai katfM Manfali Bad Cnii OariBi med dr Banaaahaar dirtdtaur der galvaao tltarapaittlKhB Inrioktlafl waor laaitinSJMVB Parlia n St Haaeré 334 Coniul von AiohaHtaah ad dr ta Cerfa Br BaMaoh arraad aria da IHhHi Okar taftivil Jaohl raad dr ta Waanaa Dr C Boagaval la La Farrlèra CEara lid aa aa Caaiatl Caaiw d hygüna I da Kaali In Frankrijk en vele anderen f Aan allnn wier aeiintrK atel neer f nalndar itiHiKMiMin M f mné MBBMmada aennwMelitlBhald Itjtleii iraarran dakeoteekeaenzlio ikraRleaka haanplla ailBrataniokala baor r i btoadaadraa r Uaf kallwarhal ataagdkatd alagataaaKaM ghanMll kaa ratt aa tikagaH ka la d verder aU afekan dia éênt iMCoavte gatroffan ward a aa nog UJden aaa da gaVofcan daarra l t aU verlaamtagaN oavarmaaaM UI afrakaa iwara toagval mtlalllk Ukan aHJfWd dar tawriaEwa mt aar Ï ifinda plja plaataaHifca twafta vanwakklaf van fakaagaik aai amlj alk reeda oader genaenkandiga Rtiandellng gaweeet aljn maar door da bekflada middelea ala eatboadingaaa kondwatarknnr Tljveo electriaeernn atoomlool of zeabadetpfean ganeclng of taügUig bonaar kwaal gavondan heboen en ten Rlelta dj die reen gevoelen T r lier ert i uartoe radan liabban wagena Terach naalen ata ilah aaakeudead nBit B voalan yardoawlng la bat baafl baafdalja al daliaH flii tNfckanaaan an daakar erdaa vaar d aogen dmtiRnde pijn ontl r hst vaarkaaN aaWng la da asraa bal vo aa IR krlaial R Ir aa bat alapiR van handen an voettn aan al deie dri eatagorMa Ttn iiwlUderii tiR ook aaa Jaaga mtlajM lljdaRda aan blaakiHcht en traohtelaothald ok an gaaonda lalft aan jonga parianaa dfa vaat aial bat board warton eu geeHtelijhe roactie willen Toarkoman wordt dringend aan gnradea ilch bat bovaa vermelde werkje aan Ir si haffen hetwrlk op aaarraga koalalaaa aa frango var aobden wordt door AmntetdikM door M I KBAM dl 4 u llniliKetveg 4S lt tt ra iN W K VMH NASrKM KOl rV Apotheker Korte HooMaag LVtrerht I ORRV dt POBTOIH nnd gra lit bIJ de Qaardbrn K VSL Up de langata hTgienniB li nKtdinlnnlH tKutnouiitellIng U de I r WaiaanaaaiD aabe Geneaaviiaa r de Beir f lïediaolta Jartj aaet de Xllvrm edBlile bekreend LOTEN in de Verloting der lOlLANBSCEÉ UAATSGIAFFIJ TAN LANDBOUW Afd lOUDA en OMSTREKEJf zijn verkrijffbaar bij A BRIi RMA ZOOIV Prijs fl per lot 11 loten vaor f 10 mtmtmiÊimimmmmt Kegf3lbaan HAllMOiMK Vrije Baan Wedstrijd J JT WOIJDEnfBERC m l Patent H StoUen Jï inmMi MÊÊÊÊm Diiiuci W BP ntTMm OW f l w I t X r front Erfeta imtn fW mt H iSlaUew Ülcttw oaorertrofE Prof Dr Ltebera welbekeaid ZSVVW SHADBT ILIZIB tUn eckt met F riekiBwrk tot oortdarendef iradicftle en zekere genezing rsn alle zelfit de meest hardnekkige zenuw ziekten t rooral oDtttaan door afdwalingen op jeogdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleeknicht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Mai yn slechte apysTertering OnTemtogen ImpoteDz Pollatione enz lïiU roerige prospectcsseii Prijs per ilowb a 1 fl ï fl 8 duhbetofleMh fl 6 OntraalDepdt MnttL r d Vegte Zaftbommel DopuU Happei s Gravenlif C J W Snnbihé Rotterdam M Cldhan Co Amflterdam Lobry eii Porton Utrechl en bti nUe drogist i tOgflB Jtobt kortom UTnl ü d bNte fawiVviag t g Rbeomitiek LaUenMMMii yrt i iMtk t l ll l lll ia t Aiihyfaiilx ieBBr WM wet èm itnili ta ieder j w jdkerfaiRfxiielierT FlV W oaet 75 oaat an 1 25 de SmkA Vaorkudaa Is it maaate Apotfaakan aa bii r Ai Riottai t Ca la Bottai aiii Te GOUDA by C LUGEii Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 tfcOP PDIKE ODDE E1TEVEE Merks NIGHTCAP aa SCHIEDAMMER VerkrijglMutr bij PEETERS Jz A tA bow ja vaa ecbthoïd ia CRchot en kurk ateodi vooi siüu van den naam dor FinoB P HOPPE Ken ware Schat Toor de ongelnkkige alncfafcofferfl der Ze fberlekking Onanie en gehe jne aitapatUngen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBCWARIKC HoUaudgche uigave met 27 afb Prps 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de opreehte leenng die bet geeft redt jaariyke duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagBMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedraff ook in postzegels en ia eiken boekhandel in Hollimd Stedelijke Qas£al riek te GOUDA De priJB van het gaa is 6 cent per M en voor Kooktoestelten of Motoren 4Vi Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratia aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgasmetera bedraagt de baar 10 tent per maand Bewoners Van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekel ks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestelten enz tflfen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomen Stollwerck sche Borstbonbons gehbitoeerd na vuonwhrift van den 1 kon UniveraitoitS FroC Oehm EoSrail Dr Harlets Bonn hebbeq sedert 50 Jaren ak Twnobtend uiddel tegeo hoMten 1 heeeckheid eo aandoening der ademings1 organen uitstoekende diensten bewezen 1 Bg spüodigo afwisseling van warme I en koudo lucht is t bijzonder aanbeveleua 1 wardig een bonbon te gebnuken Verpakking Oeele pakjes it 26 cent Alom verkriigiiaar BBKcBlaadsct Overziclit De gele koorts copze beats bondgenoot zooals dfl Spanjaarden aeideo heeft doi bet Amerikaaoachfl kamp by Santiago aangetast Kd de loldatea moetsn er zooveel van de gevolgen van het regensaizoen te Igden hebbeo dat de regeering geen bgzoaderheden openbaar dnrft maken Dit zon ho betrenrenswaardig het ook moge zgo voor d zegeviereuda Amerikanen eéo stap konnen zgn tot den vrede want ook de Amerikanen moeten na sterk gaan verlaogeD naar een spoedigen afloop van de vgandelgkhedeo en Spanje doet dat ongetwyfetd reeds laeg Aan n aodefen kant mag maa d vraag stellen of de Spanjaarden nu niet versterkt sallen worden in hen opvatting dat zg zich geen ernstige nadeeleo behoeven te geirowten vaat dat zy dan vgond nog geduchte slagen kannen toebrengen te land en dit zoa het slnilen van don vrede weer kannen vertragan Misechien lalIen de Am erikaneo nn dadelgk een aiterste poging doen om Santiago te nemen wat het ook moge kosten maar zg loopeo de kans dat gboeraal Linares zijn troepen naar de westkust van de baai overbrengt en van dau in de richting vaa Manzaeillo oprukt bet Amerikaansche cordon strekt zich zoo ver niet nit en de CabaneD in die streek znllen de Spaojaarden wel niet den weg kannen versperren Sagasta verkeert in een sesr mosilgke positie Moet hy den oorlog blgveu voortzetten of sal hg vrede trachten te sluiten Welke gevolgen zal bet eene besloit hebben en welke bet andere Zal bg bq machte zgu de staatsini teltiugen van Spanje de monarchie en de dynastie ta bf Bcbermen tegen de ouvermgdelgke woelingen van Garliiten en Kapublikemen Kan hg en revolotia voorkomen of baar soo se aitbreekt onderdrokken f Zgn bonding wordt op dit oogenblik meer bepaald door deze en soortgolgke overw iogen van binnenlaadsohe staatkunde dan door de militaire gevolgen van den gevosrden stryd Oe onzuiverheid van desen toestand maakt het voor een kabinet dat geen vAsten steun vindt en vinden kan hg bet volk onmogelgk een besloit te nemen waarvan de gevolgen thand iet te voorzien zgn Daarom tracht S asta den eenigen weg in te staan die nog tot iets kan leiden by wit voor de regeering voor de djoastie traobteu dto steun u verwerven van bet leger Het ministerie moet worden herzien gewy FEVILLETOJX Het Leven te Baden Sm StutiieJie Rmutn Wees aiit boos op my mijo Hefata omdat ïk my in sulke oogenblikfcou oMt dit beazolwerk bezig boud Ik beo varplieht een bal te bexoekoti men heeft ny dese voddra gesondeo om er eenig uit te Boaken Aeh I het is te twoarl riep ze oensktsps uit ea dmkte kaar gehut tegen den rand vso de doos Opnieuw stroomt n de tranen haar alt da ooffSD Zy keerde sioh schieiyk on ten einde de kanteQ niet nat ta maken ylrina ga schreit weer begen Litwiaof oorustifei yNu ja weer riel Trias er op in Ach Gri gori kwel me niet kwdl je self niet langer I DisMi wy ons Keen geweld aan I Wat doet hot er t dM ik schrei f Ën begryp ik self dan waarom dte tta fia vloeien P Ue weet ge kent mya besluit ge weet dit ik het niet veranderen zal dat ik bereid ben tet koe zei je ook tot alles of tot nuts wat wilt ga nog meer F Oenieteo w onze vryheid waartoe OBs waderkeeri die kluiatars aangelegd F Wy sya tksaa alleen gy bemi t my ik bemin e bebben wa dan Diets anders te doon dan wedarkeeri elkanders geTOslaos uit te Torsohen F Zie my aan ïk wilde my niet beter voordoen dan ik ben ik beb er met geen enkel woord van rapt dat het aifi veel heeft gekost Bi ae fdldhtao als ttdbw te sohmMn ik bedrieg ma zigd aangevuld en de nieuwe maooen moeten vertegenwoordigers zgn van het leger Ken Kabinet das waarvan Martinez Campos zooat niet in naam dan toch inderdaad de leider wezen zon Want alle berichten uit Spanje doen zien dat de dagen van het kabinat ISa asta gotetd zgn e e De Oreyfnazaak neemt steeds grooter kfmetiagen aan Katerhazy co Picqoart yn gevangen genomen andat huiszoeking by hen gedaan wai De Autoritéc vreest dat Cavaigoao in die rerschrikketyke zaak zgn weg uiet zal inden Sommige bladen zwijgen opzettalgk nog over Je kwestie of verklaren dat zy bun oordeet opschorten De Radical de Siècle c de aAnrorec de Petitfl Rópublique zeggen dat men niet kan voorzien boe ver Cavaignac den weg ran willekeur en geweld xal bswandeleo dien by on opgegaan is De Itatiaantebe Kamer ia Maandag op reces gegaan maar niet dan na aan bet kabinetPeltouz nog een kleine voldoening te hebben bezorgd Met de aanzienlijke meerderheid van 206 tegen 40 stemmen werd nl een door de liegeering ondersteunde dagorde van den afgevaardigde Catisaano aangenoeien waerbg de Kamer mat verklaringen der regeeriog b tref lende de noodzakelijkheid vao middelen tot iiandhaiiog der opeobare rust en orde besluit tot artikelsgewgze behandeling van een daartoe Htrekkend wetsontwerp Eerst had PeMonx nog een rede gehooden die klonk als een klok Op de vraag van versehilleüde sprekers welke vereeoigingen de R geeriog eigeolyk dacht te Ireffan verklaarde de minister president dat het ontfTorp zon gericht zyn tegen al zolke fereenigingep die revolutionaire propaganda beoogen en bet volk aaodryren tot klassen haat Verspreide Bericliten Spanje ea de Vereeolgde Staten De Spoaoscbe regeeriog heeft geen enkel bericht ontvangen volgeot hetwelk Santiago 7 icb overgegeven blieft Men verneemt dat da hedfu te Washington gebonden kabinetsraad gunstig geitemd wai voor het denkbeeld dat de inneming van Santiago door bestorming en onverschillig wat het koaten moge moet wordeo doorgazet de troepen dan naar de hooger gelegen plaatsen tarng moeten worden gezonden en het garni zelf niet ik weet dat ik misdadig bon on da bij reoht heeft rmij te doOdoD fjsat ons rrij zyn zag ik Oe dag is onzer onser ii de eeuwigheid I Zij atond op van haar fauteail sag Litwioof met oen half beschaanulea lach van boven tot beneden aan en streek met haren blooten arm oeoe lok door de trsaan bevochtigd uit kat gezicht Een kostbaar etuk kaot viel daarliy van de tafol op den grond onder Irina s voeten Yeraohtelijk trapte zij er op Beval ik je dan van daag niet F Iten ik sedert gisteren leeüjk geworden P Zeg bemint go mg F Zy omvatte hem met beide srmon drukte zijn hoofd vast aan hare borst en hare lokken niet meer byeongehouden door de kam die op den grond gevallen was vielen in at hsre geurige volheid over hem heoQ en begroeven zyn gelaai XXIV Litwinof liep in ci inB kamer op an neder het hoofd gebogen en in gedachten verdiep Uy moest nu van de theorie tot de praktijk overgaan en middelen beramen tot zïjno vlucht tot z ne vorhuizing naar dan rraemdo Zonderling evanvel 1 Hij dacht niet zoozeer aan die middelen en wegen als wel daarsas of het dan wazenlyk en ootwyfelbaar tot die besliuiog gekomen was waarop hij zoo nanhoadend hsd saogedroiigen Of dan het taaiste onherroepotyke woord gesproken was F Maar Irina had hem immers by het afscheid gezegd Breng alles in gereedheid en als ge gereed zijt deel het me dan mede Dus nïet laagor getwijfeld I Er moet een b n gemaakt worden Rn Litwinof begon vooreerst plannen te maken Het roornaamate waa nataorljjk wadar het gald LUwiaof besat alles Koeo der stad samengesteld uit troepen die imnnnm ign vuor de ziekte MiA merkt op dat er hier io de offioieete krisgvo eene zekere bezorgdheid hserscht rermdtt door telegrammen welke gewagen van den veraobrikkeiyken toestand waaarin de Amerikaansche troepen geraakt syn door de regeoa en de stormen maar byzonderheden wordo niet openbasr gemaakt nit vrees de publisfca opinie te veel te verontruateo Vo ns eem telegram nit Havana bebbea de pogingeo van de Amerikanen om trw sn UI ontochepen op het strand hy Payoooa bg Pinai in de provincie Santa Clarr en in des omtrek gsfaald wegens den t enstaod van iei ipH nizoso en de forten Na afloop van den ministerraad verklaarden Ie ministers dst een nieuws sommatie tot uvergftve aan den commandant vsn Santiago geriotU was maar dat deze geweigerd had De UtortregeoB die 12 JnÜ te Playa det Kate lyo gevallen hebbeo de liniën van de t eleg raara onder water gezet de Amerikaoea uit bun verwhansiogeo verdreven de wégen nagenoig onbegaanbaar gemaakt De ragen zaU v rnioedeiyk de aankomst aa het ftslegeringeg Bchut vertri en Da Cobanen ottéét aanvoering van Garcia hebben zich verschanst nan Weerszgdeo van den veg waarlangs de SpanjiiMiden moeten komen als Toral ai zoo willen trekken De Amerikanen houden de fltelling n bezet die den Unkervleagel vao de Spanjaarden bedreigen Zy hebben den telegraafkabel tosseben Havana eo Santiago over Oienfnegos Trinidad en Manunillo gekapt Volgens sen bericht van de New York heeft Milei om gesondtieidsredonen bevolen Siboney te verbranden Volgens de Tribunec van Washington verwscbteo de officieren van gszondbeid elk oogenblik het uitbreken van de gale koorts onder de troepen van Santiago Er zijn at enkele lichte gevallen Telegrammen uit Washington maken gewag vao de verontwaardiging van den gezagvoerder n de ofBciereo van den kraiter Saiattouis over de zoogenaamde gesprekken van admiraal errera met verslaggevers van de AmenkaanRche bladen die allemaal verzonnen blyken te wezen Geen enkele interviewer is by Cervera toegelaten Frank BUK Ds Sièotec opent een inaebrgving om do irteren van Picqnart en mr Demange en de nota van Dreyfus naast de redevoering van Cavaignac aan te plakken Ds Parijtche correspondent van de Ind peodance zegt over de vervolging tegeo Picqaarl togeitold Dit nieowe proces zal alleen door bij elkander genomen 1339 gulden san gereed gald zeker maar cane geringe som maar die toeh voor de eerste behoeften volstaan kon en dan wilde hij ook terstond aan zgn vader schrijven an deien verzoeken hem zooveel geld te zenden als hem mogelgk waa Hg koe das noods het boieh of een dael van zijne laiideryoh rerkoopen Maar onder welk voorwendsel zou hg daarmede bg zgn vader aankomen F Nu ulk een voorwendsel zst er wel te vindon cyn Wel sprak Irina van bare juweelen maar daarop mag men niet rekenen het ia lieter die voor moaielijtcsr tgden te bewaren Bovendien bezat hg nog een fraaiea chronometer van Ganeefsoh maaksel waarvoor men hem wel 400 francs zal gevon Litwinof nam zijn hoed en ging naar den bankier tot wien hg langs oen omweg de vraag richtte of hij bg dringend f eval oen krediet kon bekomen Maar de kassiers Ie Baden zgn voorzichtige en slimme lieden en plegen bg dergelgke aanzoeken uf terstond een roerig gezicht te zetten en zien or dan uit als reldblosmen die door da zeisen geknakt zgn uf ze lachen iemand brutaal eu doudbedaard in het gezicht uit tls hielden zij de vraag voor eene onicbnldtge grap Daarop het zij tot zgn schande gezegd beproefde hij in t voorbggaan zgn n luk zelfs bij de roolatte ja hg zette eon daalder op bet getal 80 dat zgn leeftgd aanwees Hg deed het om zijn kapitaal te vergrooten en af te ronden en inderdaad al vergrootte hg bet ook niet zoo bad bg hot toch met een verlies van 89 gulden tot eene ronde som gemaakt Bene tweede zorg was die voor ofln pas maar voor eene vrouw is een pas niat zoo bepaald noodzakelijk en er zgn landen waar by volstrekt niet gevorderd wordt soosls ba r in België ea in Üngelandj dooh zoo hft sssisenhof btbaadeld knnaen worden Bet d bat cal pobliak zijn Hebben wy doa daar de gelegenheid zoo tang gezocht eo die volkomen tioht zal versobaffen f Znllen Picqoart un liobtois volle vryheid geoietao om zich Ie ferdedigeo Zullen ag kunnen zeggen al wat y weten en at wat £ y op bat hart hebben Tc Een nieuwe huiszoeking i gisterochtend geschied Uit een gutrravoud ontvangen telegram blykt dat Picqoart workolyk in heeblenis ia genomen Reeds ia medegedeeld wat vermoedelijk den grondslag geleferd heeft tot de beHhnldii iagen tegen I ioqusrt iugnbracbt eo tegenover mr Labori tgdaus hst Zola proces beeft Picqnart arkend dat zekere nota van Uavai de waarheid nabgkwam Picqaart heeft mr Labotï zyn verdediging toevertrouw deze is gisterochtend aan den rechter van ioatroolte Fsbro gaan zeggen dat Picqnart zich ter bescbikklog van de justitie stslt De hmiEoeking by Ësterbazy beeft een paar uren na do huiszoeking by Pioqoari plaats gehad Nadat de rechter van inilructie Uortulus en de soni ohef van den veiligheidsdienst llamard een groot aanisl paptereo oonranten nnz in beslag had genomen ia tegenwoordigheid vsn Marguerite Pays en daarna de mftitrease van Ëiterhuy in heebtanis badden genomni waohtlon zy tot de majoor thuis kwam Katerfaaty had in een bonlevard oafé n kennis ontmoet die hem zaide dat er een huiszoeking by hem ploata bad 0 dat weet ik wet dst is maar voor deo vorm antwoordde de majoor Maar toen hy om negen uur thuis kwam en Bortotus hem mededeelde dat hy z o arrestant was viel de majoor bgoa neer van schrik tig deed eerst vergsefache jogingen om iets te toggea o de tranen stroomden hen over de wangen Hy bad begrepon dat t niet maar voor don vorm waa ikrialos nam hem een kort verhoor af in den loop waarvan ds majoor heftig tsgen zyn arrestatie geprotesteerd moet aebbefi dreigend uitroepend Nu als men zo6 doet dan zal ik K k zeggen wat ik weet I Terwyl by door llamard ooar dtgevangenia van do Sant overgebracht werd sprak bg gaan woord Marguerite Pays is naar SaintLazare gebracht Byna atle bladen vertellen dat Trarieos Labori Leblois en andsra vrienden van Zola tergiaterenavoad langdurig beraadslaagd hebben over de wending dis de gebenrteniasfn genomen bebtteu en over de gedragilyn die luen na moet volgen Ekoklaku Maandag is te Londen een nïeawe electriscbe noodlg kan men zich ook wel n m vreemdelingen pas aaDichafl an Litwinof daobt zeer ernstig aan dat alios en was vast l esloten om t n plan Um itvoer te brengea evenwel mengde zich tagon ijii wit iets oadar zgne besehouwingnn wat alles behalve attif ja bjjna grappig was Was zjjne gehoelo onderne ming dsn niet eene IslTe bespottet ke dwaasheid F Is or dan wel ooit in werkelijkheid een man met oeoa vrouw op da vtnoht gegaan F Is het niet vent moer eon bedrijf dat zelfs op het toooeet on in romans reeds belschet tt en vervelend wordt gevondeo dst in het werkelijke loven hoogstens door jonge lafbekkoa met onzuivere bedoolingec bij teeronervaren en kleinsteodicho meiajae vol romantische idees wordt Ie pas gebracht F Hij herinnerde teb hoe een zgner vrienden de ontslagen kornet Batzof met een gehuurd driespan eo koopmanedoohter out voerde ua ut hy vooraf het meisje otf i n hsn ouders dronken gemaakt had on hoe het tater bleek dat hij zelf li bedrogene was en bijna nog stokslagen op dea koop toe twkomon had Litwinof werd Imos op ziob zelf wegens die onvoegzame opwclliagea en bg de gedachte aan Tatiaaa oen haar plotseling vertrok aan at dat leed en al die schande voelde hg hst maaral to diep dat hetfwta bg ondernomen bail volstrekt B Boherts was en dat hy volkomen gelijk had toen hy tot Irina zeide dat er voor hare rer geen Andoien nitweg bestond Kn opnieuw uudervood hd bij het noemeq van haar naam eene brandende zoete tegetyk niykr gewaarwording in z neQ boezem vergat alle bezwaar