Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1898

4 88 8 80 8 18 7 80 7 66 8 98 10 01 4 88 e 8 18 8 84 f 81 8 80 8 48 l f 8 9 89 8 18 6 6 1 7 48 8 88 10 10 10 8 u g bg het kind waa Tom da moodot bg de wit kwam sag sg tot baar oatzeiting dat het beaat al een handje geheel had fgoReten en het gezicbt op gruwelgke wijze geschonden Waararbynlgk zal het wiabt dood gaan en dat ia maar gelukkig Door de redactie van H t Volkidagbisdc is oen sohrgven gericht aan e o aantal laodfteoooten van versehiüeQde godsdienstige eo politieke richting om hnn meeuiog te vragen in zake het proces Hoger buis met name of twgfel aa0 da aan da joistheid van het vonnis gerechtvaardigd is en of zg dezen twgfel van genoegzame grond oebtten voor eeo hernieuwde opeolMre babandeliog laniis i lken weg ook De Sogli correapondaat van de sjavabodee meldt dd 30 Mei eeu treurige geschiedenis die op de Hendrik is voorgevallen £ en onderofficier die zich in booi re mate ontstemd gevoelde over een hem opgelegde straf wilde een ander onderofficier pasoeeren di hedi een weinig io den weg atond zonder eenige andere aanleiding doorstak hg dezen met een mes hem de woorden toevoegende Dan moet jg maar voor bet geheel boeten De wond was doodelgk eo reeda eenige uren UtM het zal zoo w t 12 uur smiddaga geweest sgo bewoog zieb een treorïge stoet voorafgegaan door muziek langs bet strand om den vermoorde de laatste eer te bewgzno De zoajc ia dadelgk in onderzoek genomen en de krijgsraad moet reeds zitting genomen hebben Een treurige geschiedenis voorwaar te meer daar de verslagene eeo oppasaend man was die goed stond aangeschreven en helaas eeo weduwe met naar ik hoor drie kinderen in Bolland achtflrlaat Ëen 16 jarige sobeepsjager te Qronio n is van zün op hul gealagAo paard afgeworpen in de leidsnU verward geraakt door bat diar eeo oiodweega meegesïeepl en daardoor gedood Gistermiddag werd de inboedel van een bewoner vsn een pand aan de Isaac Hnbsrtstraat te Rotterdam wegene baurschnld op strest gezet Niemand van het gezin waa op dat oogenblik aanwezig eo het boeltje zag er zoo treurig oit dat do vuilnisman niet andera dacht of bet was voor hem bestemd zoodat bg het op zgn vniloiskar w braobt Dioadagavond om kwart voor achten zonk door onbekende oorzaak in de Maas voor de Westeruaven te Rotterdam een l ggermolea van de heeren Moens Blokbniien De bemanning wilt zich nog tgdig in roeibooteo te redden Uit Zevenwoode wordt gemeld De handel in boter is in Friesland niet fienrig Sedert eenige weken wordt al verhooging van prgs verwacht doch tot nog toe tevergeefs De boterkoopers kochten in den laatsten tgd tegen prgzen die te hoog waren om aan de Ëngelsche markt winit te maken De Ëngelache markt was in de laatate df n zeer flauw veel boter bl ef onverkocht eo groote hoeveelheden zgn in de koele luchtkamers aldaar opgeslagen om flenriger markten af te wachten flaar het oordeel der f rieschte boterhandelaars ia dan ook in den eersten tgd geen hooger prgs te verwachten want wordt de prgs hooger dan zal natuurlgk de voorraad nit de koelkamers ter markt gevoerd worden en da prgs weer doen dalen De middenprgs der eerste kenr in Friesland ia tegenwoordig geregeld f 35 50 terwgl gewoonlglÉ om dozen tgd tju t jaar die prgs t 40 ia per i vat Dat er nog gebrek ia aui predikaaten bg de N d Herv Kerk blgkt dat ar ankale ga Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 AaogevaageD 1 Mei TUd vai Greeawlcli l i i i nOUDA ltOTTX DlUilwnt ll l li lS ll iS t ll 8 Ü 8 J7 4 18 4 1111 18 l 1 1 11 88 1 7 S U U 4 e 1 14 t ia 11 lt SS 1 88 8 80 4 4 11 8 81 1 10 8 81 I Sl S U 7 81 9 10 g u IB a u 10 11 11 11 7 86 8 88 8 08 8 18 8 88 10 04 10 88 11 1810 11 10 18 10 88 10 84 10 84 II ao o M ♦ in u i ll M 8 48 10 10 18 11 88 11 80 18 87 18 1 81 7 88 7 81 8 40 6 17 6 87 8 84 8 41 8 47 8 8 87 10 10 8 47 8 84 10 01 80 10 07 lO SO 8 88 7 10 7 48 8 11 8 47 10 18 11 84 lt 08 18 47 oouDi BKN aaas ti im 7 80 8 80 8 17 8 88 9 87 10 14 li l8 11 18 18 18 18 88 8 14 8 48 4 48 4 88 8 88 S 64 8 11 7 84 7 88 83 8 84 10 10 89 U O le 7 48 8 48 11 80V 1 8 8 7 4 10 18 7 88 8 61 tA 11 41W 1 1 818 8 18 10 81 8 07 8 08 t r r 11 881 1 88 8 88 8 89 10 88 8 1 8 8 08 8 48 88 10 88 10 44 1 1 48 18 18 4 1 41 8 48 4 16 6 16 6 87 6 88 6 88 8 8 1 04 8 84 8 88 10 88 U B 1 44 ra Tm 7 40 8 81 M8 10 11 11 87 11 88 Ï8 88 1 88 8 41 8 40 4 4 88 8 80 6 18 7 80 7 66 8 88 10 08 a O V u a 1 MaTtiOaH 6 9 8 14 9 48 10 7 4 11 8 80 7 61 8 86 10 17 in Sl jl Ol 9 06 10 88 18 49 6 00 6 87 8 40 10 09 U 87 108 618 8 6810 18 11 41 8Ul 04 1 TIIUMI lama i 8 14 07 10 18 10 7 18 00 18 10 18 68 8 80 3 17 4 88 8J 6 47 8 06 6 66 8 S6 door 10 17ls JtU I4 8 87 SMi r 7 10 10 84 4 87 H t r r to lAnuL W vS Ol 9 0610 8818 f 8 10 11 88 18 97 8 46 8 34 Ht 8 94 7 18 8 4810 86 10 4lU jJk o lo tO 1 7 04 7 4 £ J£ JJ8JI 88JjU lJU U 2Jfjyi8 8 50 6 04 P 88 4 7 89 6 10 61 1I 18 j Wf rwT Öo 9 90 10 16 lois U S8 11 08 1 S7 8 08 8 86 8 88 4 4ir6 86 6 aO 8 68 7 68 6 9 07 9 88 10 08 10 84 Utreokl 6 86 8 33 7 46 8 87 8 49 8 00 Woerden 8 4 6 68 8 06 9 16 10 88 11 66 18 94 Oudew 8 14 10 46 Ooida 8 87 8 08 M 88 10 6 11 10 11 11 8 60 7 IS 9 10 9 88 1 10 84 Uaiit n Ü 7 06 8 10 9 08 11 18 8 68 8 48 4 46 6 80 7 411 4 9 88 iA Bai W 7 80 8 88 9 80 11 80 8 08 4 00 6 00 8 88 8 00 10 0 7 88 8 88 8 4 8 68 10 14 a KlEtoada 8 0 8 1B 18 89 18 81 i 86 4 47 8 8 1 48 8 9 11 1 pooiwtg gwMBd Totnnd nnhrtWtUTlM Ution Dur da dij Toor era Londtowtia polilie rwhtbink iratdt wwr eeo saokUeht ODdor oobt t g n mr dokter uit bei VTeft Kad beflcholdiKd vad eeo 00 vettige operatie die den dood vao de Mtienta ten ge olg bkd BOBLAND Da ttd Barditajai in bel oaTeroement Kiëf ui den Slatao Joli in topunbur rerkocbt worden wegene eeo ecbotd Tan uagtiQüeg vier uillioan roebel Ale liefbebbere worden genoemd een leer boog gaplaatet persoon en de eigenaar nn eeo aial door lobBldan batwaarde wgk ran da itad Bcuiii Da B iMaieba halpkrniaer tCindad da Cadii oommandant de loitaoaot ter zee Jedenco Ebarit ia aaigiitercaobt onverweobt tm La Corona komende te Antwerpen biunengeloopan na te Vliieiugen aan Hollaodacben iuodi aan boord geDomen te beUbeo Dit bezoek ie te meer gebeimzionig wq de naam ao bet obip op den Ooag waa uitgawiacbt en alliwn op da lanUarn ta lian wa De commandant ie in den loup van den morgen aan wat ge weeat om rolgeni zgn zeggen een onderbond la hebban met dan Spannicben coniiil niemand ia aan boord toegelaten Toen de maritieme oomninarii en de cbef an hel loodavezen lich aan boord ran den krniier wilden begeren haalt b4t aobip onmiddellgk bet anker gelicht rn ia met onbekende beilemniiog vertrokken Uan verdiept zich te Antwerpen in giaaingen over dit geheimzinnig bezoek eo brengt het in varband mat twea andere dergelijke bezoekrn daier dagen nl de aankomst te Liefkeaahoek van eeo Spaanicb toomachip onder Engelaoha vlag de Taiao en die van bet Kngalnhe atoomuhip li Cberiott dat oorlogebenoodigdbedan aan boord bad welke het egt men in de Taaaw beed overgeladen Itaue Op onganetige berichten over de gezondheid van den pane ia tot nog toe ateede een teganipraak gevolgd Ook CvMr dagen zgn waar minder goade beiiebtan over den toeitand van Leo XIII verrpreid die nn door dieoilgiarta dr Lapponi worden tegeogeeprokeo De ganaeihear achtte de gezondheid van den kerkTorat alleaiini bevredigend De pooi ii van ago jODgite ongaateldbeid volkomen genezae Iiy beeft Maandag wadar uitgeatrakte waudelingoB gfmaakt in den tuin van betVatikaan waar hy eenige dagen lang niet bnd kannen leeman Na afloop daarvan ontving Z B da kaïdinaali Kampolla Mocenni en Maiella BINNENLAND EBRSTK KAMEI Zitting TKQ WotDsdftft 13 Jdü Ds Eanti Ki iar bflbudtlde gister het Mt rp betreffendfl don Noordoo t r LocuU 6poorir g Ook d b r Rangen tprsk ar ttK D op l iyka grond D ftia d hwr Laaa giHt r n en heriooerda dat da Regaering de thAna oorgaatelde dealDamiDg io uudealen in het knpiiul froeger baateed bg de itoomtraoihJQ £ de Nykark 8 8t 1 4 8 l C Oaoda T Uaerdreoht door T 8I Hianwarkork 7 i Oapalle a 1 EalteTdaa KM l ii t il 4 48 4 88 8 04 8 11 8 17 8 81 8 08 8 11 8 18 8 81 Oapalla Klaswarkerk Moordraeht Baada Souda Eeveahuiien Moerkepalli Zoetertaear tegwaard Toorhnrg e Hay e ÜHÜa Tootbarg Zoatemeer Zeicwaard ievenbuiien Hoerkapelle Onada 6 40 6 69 8 6 17 6JS 7 48 0 8 7 18 7 88 6 19 8 68 7 8 8 10 8 18 6 48 8 08 ttalda Üalew Waard t tllraekt De heel Van Lier verdedigde het ouiwerp iili aan krachtig middel tot bevordoriog tbq het aeburaoha verkeer in b t Noord ooiteo daa Unda waardoor de volkawelrurt bevorderd wordt De atoomtram koit oiet vect minder dan eeo locuUpoorweg Hy liet in dasen apoorwett teuu voor haudel on nyverheid d brflnfft hul tp aan il tnritfw nn Mn det Bageariog voor d iodteniog tan b t ootwerp De beer Alberda verdedigt ioagelgkt bet ootwrp dat tal itrekkon tot bevordering der alKemeene welvaart co Oaarom eeo gelukkig antecedent op evart De beer Crflmora verwacht voordwttoD voor de rgkaiokomstfla dü de door da toeaamiog der bevolbiog voortvlooieode belaBttagatgging Ëeo fctooratram ia oodoelmatifi voor teenkolea eiToer De beer Uegoat vooripelt ook ganstige fioaocieele oitkouiateu op grond der retaltatflD der loeailspoorwHiien ia Zaid Limbarg De Mmiater vu Wateratut deelt die verwaobtingen aoht deu ataat geroepeo door aanleg der locMlverbiodlagflD eo de aoodxakelgke verkeerimiddelen te bei rdereo Het wetaootwerp wordt aangeLomen met 34 tegeo 7 atemmen Tegen de heeren Vui Pallaadt Laao Rotger Niip n tot Pannerdeo Van LlJndHn Roeken en RaoKvra Nog is aangenomen bet wetaontwerp betrekkelijk de Noord HoUandachfl xeeweriog De heer Fransen van de Pattu he ft zyn interpellatie inzake Delfland ternggenomen na de verachgning van bet Provinciaal rapport en nadat nit hei rajiport der ri kacommiiMie gebleken ia dat reeda m werking ia een proefneming om het gebruik der zeealuiB krachtens vergunning van 1880 igdelgk baiten werking te stellen Op de interpellatie vaa den heer Ber ma inzake vee iov i in België deelde de mlniater van baitenlandschü zaken mede dat de Belgische regeering zich bereid verklaarde de grenzen voor ons vee te heropenen mita toaschen een Nederlandsch en een Belgisch deaknndige overleg worde gepleegd omtrent de voorwaarden der toelating van ons vee De minister heeft reeds aan België te kennen gegeven dat onzerz da een deskundige voor aat duel derwaarts zal gezonden worden De kamer is hierop op reces geacheiden Onder de vrpemdelitigeu die Dinsdag DelH bezochten behoorde Paagertfo Ario Mataram da Tertegsnwoordiger van den Soeaoeboenao van Bolo met gevolg die van uit een boii op de markt de maskerade zag voorbgtnfkon Hat boofdbeataur der poit en tel rsaf heeft het paraoooal der poatergeD er op gewezen dat hoewel da Mndaidiog Tan bet beroep op de adreaxgde vaa briefkaarten geoorloofd i dflfie aandatding soo kort mogelyk behoort te zga en dut bet niet geoorloofd is daarin op te nemen eane opsomming vao tal van arlikelen of voorwer n waarin ha ode wordt gedreven of van firma s mastichappgen eoz welke ia een of andere hoedaDiMheid door den afsander wurden vertegeowoordigd Tot dnaver is in bedoeld opzicht eenigs vrggevigbeid betraobt maar er is gebleken dat die aanduidingen langzamerhand hier eii dasr calk een omvang aannemen dat bvperkiug dringend noodig ia om ta voorkomen dat de adreasgde worde overladen net mededeelingeu eo aankondigingen welke schade doen aan de doidelgkbsid van hst iidrea Aan hen die bri fkaart lormuUeran in voorraad hebben welke niet aan de bovenomsohreveD eisohen voldoen aal pene opgaaf worden gevraagd van htft voorhnnden getal exemplaren waarin al worden overwogen gedurende welken tgd nog gelegenheid zal worden gegeven om dien voorraad te verbruiken 8 88 ts 10 18 10 88 10 88 10 48 in 4 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 8 47 4 16 4 84 9 U 8 40 4 87 6 90 8 07 Uit da aanplakbitjatten ter opwekking totdienstneming bg de mariniers blgkt dat dehandgelden by indieoattreding hg het korpsaooroede de premiëo bg een reüogagement beUogrgk sgn verhoogd zoodat eerstbedoi lden tbana booger sgn dan de handgelden voor betIndiache l er £ en reoroot van 19 jur ont vangt nn f240 als premie welk bedra tenvolle wordt uitbetaald In da gemeente Boogeveen werd dezer dagen zonder stemminx eeo lid van den gemeenteraad gekoxoD en d 8 avonds werd hem een serenade gebracht mei maziek en fakkeUIcbt Daarvoor waa eebter door dadeeloemeraJEean vergunning gevraagd en naar men ze t zollan zg ua daarvoor worden vnrvolgd met dit bgzondere dat ig moesten worden ge oani d door d o gekozene die deurwaarder i hg bet kaotoagerecht es den kaotonrecbter die sta voorzitter dsr liberale kiesverfeoigiog bet iottLitief voor den optocht he ft f enomen Bgeeogeroepen dooreen voorltopig comité ergsderden Maandagavond te Rotterdam afgevaardigden van oen 36 tal vereaniRingeo daar ter stede met bedoeling cooals bleek om maatregelen te trefileo ter voorbereiding van ene beweging door bet geheele Und tot verhrggen van slgebeele Zi odag rasi De discosiiëo waren eindeloos doordien het oomité niet net eeo plan van uitvoering ter tafel kwam erwgl groot verschil van gevoetea onder d afgavaardigd n ouderlin blenk te befctaan Terwgl toch sommigen waren voor absolnta Zondagnreat vreesden anderen daarvan een eerkten htap naar Zoodagabeiligiog u noemde eeo derde Zondagsrust onmog Igk maar wel Mn rustdag s weeks voor alleu de gebruikelgke ittrgd dos die al j iren bestost Het slot was dat aen uitgebreide commissie werd benoemd om eenigzins definitieve plannen te ontwerpen Gemengde Berichten Omatreeka half een in den afgeloopen nacht aioegen de lammen uit bet dak van het win kelbois in de Veeoenstiaat in Den Haag waarin itevettigd is bat laarceomagazgn an de firma Paanakker tn Co Spoedig was de braodwepr ter plaatse en onder leiding van den coniman dant werd met 3 stralen op de waterleiding de braad gebloacht De brand sohgnt ontataan te zgn op een der achterhoven magazgaen dat geheel is nit gebrand Flouderden paren schoenen en laarzen werden mede verbrand Er is ook indeorerige bergplaatsen aanzientgke waterschade Bg bet ontdekken van den brand wbb nie mand in het perceel Bet pitraonael dat omatrefks middernacht was heengegaan bad b egeuaamd geen brandlucht bo panrd Ook het belendende erceel van den gondamid Abrabamaon kroeg eau de overkapping aan de ochtengde eenige brandschade In een der gastbuizoo te Alkmaar is een man opgenomen die door bedelen aan deu ko t kwam en oedeit jaren mrt één been in bflt verband en op een krok liep Hg meende dat dit lichaamsdeel thans moest worden afgezet De dokters die hem behandelden achtten dit hter onnoodig alleen constateerden zü eene verstgviog der spieren tengevoltte van bot bgeenbinden van dat been Het ia niet onmogelgk dat hg na varloop van tgd weer op twee goede beenao zal knnnen gaan De gemeenteraad van ia re heeft 10 000 frcs toegaataan voor de nagelaten betrekkingen Her omgekomen scbepeliugen van het a s la Bourgogne Voorts U en beroep gedaan op den weldadigheid der ttadgcoootan De eerate lyst geeft aen bf drag van ruim 25 000 frs fuin Bet st la Bretagne heeft den omtrek van Sable Island doorzocht maar niet gevonden Gisttfren zoo bet onderzoek naar de toedracht van de ramp te Halifax beginnen 8 8U 8 4 4 08 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 4 41 4 80 4 87 8 04 8 10 t n 4 08 4 84 1 88 1 41 1 66 8 08 8 17 4 08 4 87 8 14 18 80 In en Engelseb dorp te Rasenin liincolnahire liet Maandag een vrouw haar kind van vgf maanden een oogenhlik in de wieg alleen en ging den tuin in Kort daarop kwam een 7 n ie het huis uitaeloopen en riep dat de maaitaa laada 28 en 23 jarui vacant ign o a Wavarvaan in Utrneht aa Spqk ia Zoid Bolland Werk aa ean wildeman Op ean bmilolt in da bnurtachap de Groanaatraat onder Qroeeaan echoot een rilde Dnitaeher aant de lamp it eo toen het donker waa echoot hg Toor de grap met loe krait in da menigte Hg raakte nn hg ongelnk ean hnnrjongelje van 10 jaren een allerliet t kereltje De prop vloog deien tegen dan au kweuta den knaap l6ó dat hg naar hoi gedragen moeat Worden en den volgendan dMt op raad van den arte naar het t t Ëlisabathagaathoii la Arnhem moeat worden vervoerd In aen kaaawinkel aan de Veenkade te a Graveohage heeft aen winkelier bjj oogelnk aaoi atakje van den vinger van aen meiije aigeaneden doordien dit maiaje een itakje kaai ilde wegnemen terwgl de winkelier baaig wa mat angden Te Utrecht hebben dieven geld nit eene f uuantmeter geetolen Ër lagen nog eeaige centatnkk n op den grond welke de dieven niet badden medegeoomen Men Mint nit Amaterdam Oialaravond ging het garncht dal er eene werkvtaking waa nitgebrokeo ondrr de werklieden aan de Nederlanduhe fabriek van werktnigen en epoorwegmatarieel aan de Wittanbnrgerg ht Bg onderzoek bleek dat aan dia fabriek geen timmerlieden enkel wagaomtkere werkiaam agn die dav mtt de parliaele werkilaking io hat Van Lonnepkwar tier in geen verbinding ataan Wal wordt op de terreinen aldaar een vrg groot werk nitgevoerd door den aanuemer den heer D Schol waaraan een 40 tal werklieden arbeiden doch de aannemer vanekarde dat hij van eene taking geen kennie droeg Aanleiding tot dit gerucht waa waarachgnlijk dat de beer Schot bet bekende patroona maniii il heaft dom aanplakken waarin gewaarichnwd wordt legen het olhooden der partieele werkilaking in het Van Lannephwarli r Bg een beioek aan bet lokaal vaa het arbeiduetretariaat io de Ilozeetraat werd veriekerd dat de werklieden van dan heer Schot inderdaad da bewegiag inllen bigven itaonen aoodat hnn nitilnitiog leker ii lu deu vergadering van het arbeidiiecretarieat ia beilolen om met alle gepaata middelen de itakera te atannan Da bedevaarttraiBen van Kevelaar mat b atémming naar Holland inllen gedurende het aanataanda eeiuwn voor zooverre lii van de H 8 M ign te Nijmegen en voor zooverre ig van de S S zgn to Groeabeek de donaneformaliteiten ondergaan AVJBH De eorreipondent der cN R Ct te Batavia aeiot onder dagtaekening van giiteren Dan Uden dreef de troep van Beotaz den vjjand van Edi narr £ di Tjont otar Plawa Pootong en de benveli van Blang Sekodji De vgand had 80 dnoden Aan oma agda werden 3 militairen beneden deu rang van officier gedood en licht gewond da Ie luitenant dai infanterie h E F Wagergang an de 2da lalt nant dar infanterie H A Gert van Wgk au 18 militairen beneden de rang van officier Vandaag gaaleen troep naar Perlak om den vgand uit Pödawa Pootoog te verdrgren en ta vnorkomen dat Tenngkoa Tapa naar Pariak verder ooatwaarts gaat De N R Ct teekent daarkg aan Bg deze krggivenichtingen volgt kolonel Van OentE dezelfde taktiek die hg in 1890 den generaal Van Tejn ale zgn ohef van den ataf hielp toepaaean dat ii eerit de £ di badraigda vjjanden naar bat noorden naar Edi Tjoat temgwarpan om zich vervolgen tegen hen in het znidaa in de richting van Edi Baear en Pariak ta wandan Da krachtige lea toen toagedieod aan dia itaatjae tar oovtkaat die de van de ooordknit koiatroomende kwaadwilligen ateun haddon varlaand an da boefa van 137 0 KI doUari diezg all achadevargoading voor onaa oorlogikoaten haddan op ta brengen en in enkele maanden aanmivaidan hadden tot reanltaat dat bet acht jaren lang over het algemeen raatig bleef onder da vaata bavolkiog en da van de noordknit tüdalgli ovarkomao peperplantan Dat nl in éia dag aan inccat kon rordan behaald waartoe in 1890 ettelgke dagen van ernatig trgden noodig waren bewgat voldoende hoo ear de toeatanden op die kut aadert zgn varhalard Wg mogen dan ook v erwachtan dat aa da hoofden van Perlak Bagoh Oleh Oadjak Edi Tjoet en Sim ang Olim bet wettig gezag beter znllen atannen dan vroeger en dal na het taragwerpan dar zwervende banden geeetdrgfara de mak np de Ooatkaat van Atjah apoadig lal ign baratald Da miaiater van koloniSo heeft girtman in da Earata Kamer madegedaeld het Tolgend telegram nit Batavia omtrent de aetia voor Edi oAdei paraoonigka aanvaaring van kolonaV T a HaatBii Eargialarea U Juli ii da vgand bg Edi nit zgne itallingan verdreven met achtarlatiag van 80 doodan Onzarzgdi 2 hiaelian en 1 ialandar gavneaveld gewond en la loitenant een 2e ioitenant en 18 militairen benaden dan rang van officier Giiteren 12 Juli troepen opgerukt naar Pariak tan aniden van Edi Set cHbId ontving van zgn correepoadant ta Batavia het vnigende telegram Maandag heaft kolonel Van Heutaz mt t twee bataljona dan vgand boitan £ di omaingald Van de Atjehen werden 80 man gedood an velen gewond Ean aantal ontanapten Onzerzgda bedroeg het verlies vier dooden minderen en twea gewonde loitenaole Uit Medan wordt over hetialfda feit gemeld Kolonel Van Bentaz heeft Maandag Tenngkae Tapa in Edi overvallen Da vgand nam de vlocht met acbteilating van tachtig dooden Aan onze zgde werden drie minderen gedood De kluizenaar Tenngkoe Tapa ii het hoofd van aea bande partygangera die reeda op den 4en Jnli door overete Moorraei werd oiteengealagen in een gevecht waarbg de vgand 50 dooden achterliet en aan onze zgde aen officier en 14 minderen werden gewond De bende van Tenngkoa Tapa die zich na dit echec weder verzameld had ia thani door kolonel van ïlentnz opnieuw en mat zware verliezen niteengedreven Het inelle en krachtige optreden van kolonel Van Ueotaz heaft dne ook hier inccei gehad Men il den vgand bigkbaar onverhot di op t Ijjl gevallen hetgeen natonrlgk ean moorddadig gevolg moeit hebben De vijand kon niet vluchten al had hg gewild en moent zich don wel hardnekkig verdedigen dak bg dit gedaan haeft bigkl wel uit het feit dat onzarzijdi vier dooden te bvtreuren zgn banevena de verwoodiog van twea officieren STADSNIEUWS GOUDA 13 Jnli 1898 Amhkkstol De h er C Zanen Wz alhier ia voor i 42 520 minste iniehrgver voor het verboogen en verawaren van eeo gedeelte van den Drie Vrieodenpolder en het maken van een dwarodgk in dien polder met bgkomende werken ouder Dinteloord OouDKRAK B de gisteren gebonden her stemming voor twee leden van den Gemeenteraad alhier zgn gekoxeo de bh Dr T Beekeokimp en O Br e ijlt HËCHTZAK EN Diefstal en heling van graan Io eene hottengewone sitting der arrondi eementi rechtbank ta Rotterdam kamer van vacantia werd heden bg breedvoerig gemotiveerd voonii oitapraak gedaan in de zaab van P H J Uenzel B Eomegn K v d Bijl en J G Lieihoot wegene diefstal van 28 balen tarwe io den nacht van 20 op 21 Maart nit bet RgnBchip Mannheim 31 liggende in de Maas voor Katendrocbt en in de Ziiak van J B de Jong opkooper te Charloia wegens heling dier ptftg tarwe De rechtbank veroordeelde de eerste en 4e beklaagde ieder tot 3 jaar en de 2e 3e en 5e beklaagde ieder tot 4 jaar gevangenisstraf Voor alle beklaagden gelastte de rechtbank in mindering bringing der preventieve hechtenis De eisch waa tegen ieder hnnner 4 jaar gevangenisstraf Jaap Eden heeft de gelegenheid waar geoomeo Zaterdag reed hg nog eens weer te Baffato doch t waa alweer mie over mgl iret voorgift won Oldfield 2e wat Willey 3a Bald 4e Jaap Eden Cooper won het 2 mglkampioeoiehept in 4 min 13 sec van Major Taylor Gardiner en Kembler Jacqnelin hondt vol Ondanks zgndroevige fignnr in Dnitoehland België Zwitserland an Italië tegenover Ini nn legeren rang ia hg v weer ernstig aan t trainen te Pargi In den 24 anrs edatrgd om den bold orc ta Konbaiz gebrnikte Horet de winner drie liter melk 3 liter sterke koffie 4 liter tapiooa soep 2 dotgo raowe ei ren 2 kilo filet 2 gebraden kippen 1 kilo suiker 8 fieksobeo ouden Bordeadx wgn 4 flevachenport 6 fi Vieby vater 7 fl gele Chartrense 1 brood en vela litert sterke thee RobI de2de deed t iets matiger doch zes oA vóór t eied gebrnikte hg met Hnret tooh een copiens maal io bet estaoeant VERSCHEIDENHEID Da strgd tnsoch da mgnwerkers van Walea mat de patroons is voorloopig bggelegd dank zg der tueachenkomat van de Britscbe regeering Reeds bg den aanvang van den itrgd heeft de minister vad koophandel de heer Ritchie krachtens de Cooeiltaton Act van 1895 i en gedelegeerde naar Wales gezonden om een onderzoek in te stellen naar de oortakeo van bet geeebil en aan beide partgen TiodaavooralallaB te doos De m ttoigaiiura hebboB zioh ia hei eent verzet tef deaa poging tot venoanicg sg faebben xtlta hetvournemao te kennen gegeven om geen bemiddeling van derd D aan te oesaen Zy wilde gehe de elfde tactiek volgen dia bolooet Dyer roet zooveel saccot in raktgk bad gebracht tgdeoa de werkilaking in het macbineboowvak Maar de heer Ititobic hoeft niet afgelaten en denk ag zgn vastb ndeodbeid bebben de voorloopige beaprekingtn gelfid tot eeo overeeokomvt krachtens welke bet Werk onmiddellijk zal worden hervat terwgl beid partgen snlleu gaan ooderhaodeten over een definitieve regeling van hat geschil Voorloopig ia das d etrgd beslecht De tSwobodat te Sofia kondigt aan dat zg eenigen tgd niet zal vereehgnen daar al bare redacteara in de gevangenw zitten Bg een oploop van eeoige daizenden menseben die tengevolge van een vechtpartg teKenlen was ontstaan heeft de politie om demenigte te verdrgvoo de brandweer tabnip geroepen liet komt dikwgta voordat reitiifara die aan oen of ander stalioo even nitatappen bon coap niet kunnen terogtjndeo waardoor allerlei boiwaren ontstaan en o a vaak vertraging in het vertrek der treinen De Ftaniche Westerspoorwpgmaatsehappy heeft na als proef np de Ign Pargn St Ualo op eiken waggon een groot doidalgK zichtbaarkenteeken laten wbilderen i sterrelwlden zwaluwen hazen vlaggen enz voontellinften die de reizigers venl gemakkelijker ootboodeu dan een nummer van ier of vgf cijfers t II opmerkelijk oat deze dcwlmatige maatr el die al jaren geUden iv aanbevolen eo als we ons niil vergissen ook reeds bier en daar word toe pntit niet vrel loeUer algemeeu iv geworden en nn nog weer als een splinter Dien wa oitvioding van de Kransche Ouest kon worden aangediend Te Ktooaterzande gamaent Honteniise beeft een kramer nog altijd zgn atandplaata met sgn kraam hoewel de kermis reeds eeo veertien dagen achter deu rng ia Naar men beweert heeft zgn huïieigenaar hem de bewoning aa zgn voit verblijf onmogelgk gemaakt toodat de man met zgn vrouw en kinderen zeer tot ergernis van de aotoriteiten tot zijn toaie woning zgn toevlucht zoeken noest Van eeo vroeaalgk tooneel w rcn Zondagavond vele Bortgberi getuige In een drok deel der stad prong een jon man in het water Een buorko tsier wierp hoed en mantel of ed sprong hem na Mur de jonge man wilde zich verdrinken slu van zich af De koeteier gaf niet op ea pakte den drenkt Iïng beet maar deze weerde zich dermate dat de redder hem moeat losloteo en zich na iwetgkt zelf door zwemmen kon redden terwijl da ander onder het water verdween 358 Staats loteriJ Ie Klawe TrekltinR van Doad irdi 14 Juli Ko HOU ƒ 20000 No 1497 1500 Prijten vee 10 1 1 0t iO 97S3 US20 14881 It4l9 lli9l 1 7 96 a etui III03S 1171 I48II7 l tS8 18561 546 S450 677 101169 11863 14971 1684 19174 846 8590 7015 10083 11880 15908 17099 19849 861 8649 7380 10117 1911 15185 17146 19571 1459 4108 7880 10175 11791 15 59 17309 19794 lit5 4818 7507 10566 IS8U 15509 17368 lOnSt 1580 4893 7656 107S1 847 16770 17779 80164 1696 6003 769110970 19811 15906 17998 10114 171 5 74 7704 11070 18981 16081 18013 108H 1731 6000 9141 11114 144 0 16410 18058 iOSOS 1794 6011 9746 11165 14541 16416 USti 10971 1840 609 Igy E O Xi A £ B NIEIAND KAN ZICH BEROEIEM nooit ziek geweest tezgnof op tminstlgden e zonder er don schgn van te hebben Men gevoelt en zeker onwelzga dat zich kenmerkt door zenuwpgn of door eene algemeene zwakle te wijten aan gebrek nan eetlust en de onvoldoendheid van eene herstellende voeding Zonder werkelyk ziek te zgn heeft men ech 4 ter een spierversterkend middel noodig om zgne gezondheid te herstellen Laat ons het voorbeeld verhalen van Mme Margoerie vrouw van een brigadier der douanen te Valdebloie Alpea Maritimes Frankrgk deze persoon wm sedert twee jaren Igdende aan eene algemeene vlakte en aan gebrek aan eetlnst nam bgna geen voedael zg was ook ten pi ooi aad hevige schele hoofdpgn Mme Margoerie van dag tot dag verzwakkende besloot er een middel tegen te nemen en koos Pink Pillen voor bleekte personen van dokte Williama na de eerste doozen kon zg er over oordeelen door eeue spoedige verbetering hoe werkdadig en heilzaam dit middel ia bet algemeen onwatzgn dat zg gejoelde ia geheel verdwenen en nut de eetlnat ia de geaondhoid tamgg komen De Pink Pillen zgn de oaovertreffelijka spierveraterker zg hergeven kracht oon de zwakken en kannen voor niemand uadeelig zgn zelfa niet voor de teergevoeligsten Keer werkdadig tegen bloedarmoede rhoomatiak leuuwpgn garen zg de achoone kleuren tera eu handelen in al de zwakteverachgnaeten hg de vrouw en ooienen op den man eene werkdadige uitwerking twen al de ziekten veroorzaaldi door te veel arbeid of bnitensporigheden Prga t 1 7 de doos f 9 per G doozen Verkrggl r bg Sitaniuè Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending teigen poatwiseel Overhemden Fronts MMl i MCIIinEI A van OS Al Md Taillenr Kleiweg K 73 73a QOUUA Telepliuam IS Beurs van inslcrdaiii 14 IVU I Vrkn ülntkri NinaaunNii Vt Ned W a 6 97V 101 8 Vl 65 H 1 61 98 H l n i 16 1D4 9 S6V1 loof 100 64 668 489 lOOV 41 iol 19 141 51 l 118 7 108 65 80 118 UI 108 17 l 54V 7 150 91 n h 100 101 100 ♦ IMV 1 103 66 101 uy 4 17V dito ilito dito 3 dim dito dito 8 HoNOiH l Gaudl 18B1 8SI lTU tR In ebrgvinK 18At 8l S STRNK bi in papier 1898 S dito in silver 18A8 B I oaTuojLL Obl met ooupon 8 dito tieket 8 86 4 dito Owooi 1880 4 ditobiitUhi 1SBtf 4 dito hij Hub 188 0 4 dito in goud leen 1888 A dito dito dito 1884 8 Hr MjR Feï tobuld 1881 4 TuiKiiJ Uapr Coav leen 1890 4 Oer leening serie D i eo leaning serie C ninAra Uep V obl U 8 8 MKMco Obl BultSoh 1880 8 ViHFZuai 4 Ohl 4 onbep 1881 BTaRi iii ObllKStieo 189B 8 llorriRDAH Hteil leeu 1894 8 Nau N Afr Hkndelsr aaud Ar6ndib r b Mi CerUftc ien DeliMtstMhappij dito Am Uviiotheekn peudbr 4 Jult Mij lor Vorttent umd s Or llypoVheekt nendbr S l Hnderlendtcbe Sink sand Ned HHndelmMtsnbe dito N W Ik Pm Ilyp b peodbr 8 nott Uy potbeekti pudbr 8 t Jtr Kypotheekb dito 8V OwriMR Oiet HoDg bink aand UusL Hypotheekbank psndh 4Vi Ahroika Kqui kvpoth poudb I 50 178 197 106 198 100 lOO u f 118V Mazw h Q Pr Lian rerl Nzn HoU U BpO irir Mi aaiid My tot Kxpl V Ht Hpw aand Ned Ifld Spoorwi imd Ned Zaid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 tTAUB Hpoorwl 1887 89 A Kol 1 8 MAul 8pwm A H obl 8 PoL WtnotiKQ Weenen aand 4 Rnsu Or Kuu Hpw M j obl 4l t Kiltiaohe dito and Fuwwft dito aand IwoDg iKiubr dito und B Konk Oh Atoir gp kap opl 4 dito dito obti 4 Ahkrika C M Pao Hp MjJ otd A Ohio h North W or O v tnai dito dito Win Ht Pater obl 7 Denver k Hio Ur Bpm oert v r Illinois Jentrsl nl l in goni 4 Louiav k NsthvIIHCort fJMm Mflxi o N Bpw M lehvp o 8 Mis4 Kui Rtv 4pCt pret aand K York Onlasio k West Rtnd dito Penn Obio obUg A Oregon Calif Ie byp to good 8 St Paul Minn It Maait obl 1 Ud Pro Uoof lijn ob ig A dito dito Line Cot le hyp O 8 CiNADA Can 8outb Chert v oand Vn C Ballw k Ha lo h d 0 0 Amiterd Jnnibos Mi oand 115 7 NZU V T B K Av T ttpo l WMTt tj t Il d f r B o r Jnli m QEBüKEN 12 Jnli Ofrlc andara D na der Sloot en A A rap KUreren 13 loaeph Antonina onder J H Wendt en M K Wemniere Hnibert Johiuinei o leni 1 H Verkerk en A Scheeribonwer OVEBLBDEN 11 Jnli J T U Nemeholten Sm 12 A rtn Ooeterom 20 i K Frinaenberg 78 i GBBDWDi II fnli H J Weeldere eg f Verechnt J Melker en P M Bchinknl P nn der Wuli en S C WwMan 1 TU der Jtgt n 8 Tudw Pont