Goudsche Courant, zaterdag 16 juli 1898

Zaterdag 16 Juli J808 37ste Jaargang No 7632 mmm mmkwr NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TcMm N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TdefMii De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Ataonderlyke Nommers VIJF CENTEN Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUOA LEVERT EOFLATTEN AHffEITSATEN EN LIJSTEH ook volg eiis op te g even Profiel Spoedige ailewering üette ultwoering Concurreerende prijzen LOTEN in de Verloting der mmm mmmsm m umm Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn vnrkrijgfbaar bij A BRll KMAlV ZOOIV Prijs f 1 psr lot 11 loten voor f 10 ECHT l Oberlahnsteui ainfCIEU IOCIiVieTORIABIlOII OBCKUiviSWH Maaltchapp0 tot ÊxploUaUe van de Vietorkt Bnm MoMoar wtor StOmiofiA BotMattm êO BoUentam V BaeuwUk OKBOBKN £ liubetb Wilbeldina oaden J Slool en N Ootiorom Willent onden W Tim Triefe en P Hoogeadoorn Adriuin ondtn B Vermeolen n M M Kvinkelenbeig MARKTBERICHTEN Qonda 14 JuH 18U8 H kleinn unroar wu da ttminiiii b Ungrgk rutar eu warden oor maaat alia rlikelen liaogir prguii besteed TerwK Jarige Zaeuwi ƒ 10 7S i 1 1 1Ü Nieuwe dito k Miodaradilo lO 10 30 Afwijkende ü Polder SO k f 1 Z Bo tge BOi 6 IO Polder 6 2S i ƒ 6 5 1 buileutaadecba per 70 kilogram 4 60 4 4 76 Oareti Wipter i Zomer i Cberallier ƒ 1 60 i 8 60 Uafer per beet S BO a 4 i per 100 kilo 8 16 1 S SO llenoepzaail lolandieh 8 a 60 Buitanlaadicbe 8 60 i S 7I Kaoa riataad 6 76 ü 7 S6 Karweizatd r a per 80 Kilo Koollaad nieuw a ƒ Krwleu Kookerwten a Kiel kokende ƒ i Bnitenlandreba Toarerwten per 80 Kiloi 6 i J6 Boouen Bruico boonon a Witte booneo ƒ if Dui enboonen 7 86 7 60 Paardanboonen Mali per lOu Kilo Bonte Amerikaatiaebe f 4 60 4 86 Cinquautina 6 76 il 6 Odette 4 75 4 6 J6 Inlaudtcbe meetvug i f VBfciiiBitT Melkvee aauveer handel en prijzon Vette varkene goede aanvoer ban del vrijwel 16 è 18 et per balf KO Iliggati voor Kogoland redel aanvoer bandel vrgwol 17 k18 ot per balf KG Magere biggen good aanroer handel matig 0 86 a 1 16 per weak Vette aohnpen goede aanvoer haoilcl vrijwel ƒ 17a S4 Wei I ammeren goeite anuvoor bandel vlug 8 11 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug 8 il 18 l okkaUfron 9 1 10 Graakalveron aanvoer baudel Aangevoerd 148 partgen kaai Hantlol vlug Ie qual ƒ 14 i 18 8o qiial IS i 88 Zwaardere 87 ü NoordHollaadaehe i Boter redelyke aanvoer handel vrgwel Ooaboter I i 1 10 WeiboUr 0 86 It 0 6 por Kilo APVERTENTIEW OITZICHTEASEI HEBREN en DAMESPRUIKEN TODFETS SCBEIDINGEN en verder HAAUWEBKEN munten uit door BOUKDK AKWBHKINU by H p m mmmm Coiffeur KUiu eif Oimda BUUUEMEESTEtt en WETH0UDK118 n Öooda zullen DIN8DA0 den 26 JULI 1898 dee middagi ton ure op het Rtauiiiiii bQ eakele lasobrQTïng AANBESTEDEN Het uitvoeren van Bü ITEN VERF WliJlK EN aan eepige Geineciiteg bouwen IsUohkingen worden gegeven door den OemMnte Boawmeeeter Hjnddgyrt pi CafrcDffft JJ B J W TEW Dubbele Buurt B 10 T A I L i E U R Gouda Druk van A BUINKMA 1 ZOON D elftsche Slaolie RKOX IKGSF EEST Aangeboden een OIIOOTE PAUTIJ rijn DEMMGEOM ook genegen in kleine Partijen te lerkoopen Adm C ¥ AëlÊ f AMERONUEN E CASSrTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBESKUBBS MAANDAG DINBÜAQ DONDERDAG en ZATËKUAG nn 8 tot S uur WüENSDAQ eo VRIJDAG van ttotS aur ZONDAGS niet jonf af oad door onMi M Meriiflo f oril ryl c nikkSr wulka nptilgwR tMnligm wyM da iail tot loor da alnryke inriobtlng daB r ipaAF bftak kAn m wal kwkrljBg iitweFT aii mMtr iMt nld nUt PryslSceits Ar oilneiTiBn aIvo porto tttthl byMn tw i Ü TH duur arat lN l n iIb ipuirliftDk Ich RatMn ii nb van i 1t apent Nk iadtr fitwerplng Hloit ai li do apMrbMik iit i nnti rh n geeft tenwiykortyd Nil niwiligil te tyn i d i lUkArbuik tHnr i T oi rllg aOr te AniUm sn p I P iiinaw da luat Wt aiiarAR Hiientliiifi t g reoih nf vooruitb VtTzonilhiilH Mcrkiir romniandit Ha tNcli U 8 l uho t II o Amaltrtlani ï r HeninkHJkeMaeMnale Fabriek DB HüNIGBLOEMt vnn II van 8chaik Co gevestigd te üOravenhage Hepphurttraat M eh 0e naby de Regeutesselaan rati Z M den KONING van BELGIË Inilien gij hoetttl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Su porior nrui enBor t Honig Eitract aivdEJLI A liTTIïEJ FLACONS van 40 CU TO t m verkrflgbaar hj v Firma WOLFF Co Weathaven f Hmda D MlEtUES Klenreg E 100 Gouda E H TAM MILD VeenUl B 126 ie ouiia A BÜUMAN Moordntkt J C BATELANÜ Bm oop B f WIJK Ouiiewa r M KOLKMAN Waddinmee A SLEGT NIEUWEHAVEN GOUDA i Bere H lich aan tot het lecerem fu beêl Zeeuwscli Tarwebrood a 14 Ceil per Kik FEMSCHE STOOMVEEYEEU au ehemiseke WiSHherij TAN II opPEi iiFJini 19 KruMnuU Botterdam Gtbreretecrd door Z M den Koniog dn Belgni Hoofddepót roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en Terrea rau alle Ueerenen Dameigarderüben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het itootii B rao lilache montelH veeren hout enz Oordynea tafelkleeden enz worden naar de nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen faetzg gestoomd of gererfd worden onschadelgk roor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt OMPILli k MÖLi S Eikel Ca ao Aanberoirn door HU Uenem en Ncfeei kundlten Bekrotnd nirl iouden en iliereii Hedaillcs yoeduanm Vertterkend en Aangenaam tan Smaak Met melk gekookt zeer aan K J y tgeln uik bg kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen FabrUkmurt Met water toebereid is zj als geneeskrachtige drank uitstekend bg diarrhee ook voor zuigelingen en kleine kinderen JJe echte Bikel Cacao van KBABPELIEN HOLIU i alam verkrijgbaar in vierkante bossen van een i Kilogr 1 70 Kgr a 0 90 en s Kgr a f 0 50 voorzien van Etiquet waarop nerenataand tabriekamerk en hanteekening Tan de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM Xet vooraf op d HoneTeran der8 SSoiat Een ware Schat Toar de oagelnkkige alachtolbrt der Zelfberlekking Onanie en gehe jne nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau g i lfuewaki Uollandache oitgave met 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan de rerachrikkelgke gevolgen van deze ondeugd I i moet het lezen de wreefate leenng die het geeft redt jurlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlogs Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bednu ook in postzegels en in elkeu bowluudel in HolUod Stedelijke C asfa1 nek ie GOUDA De prjis van bet gas ïe 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4Vi c Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiAng achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeten bedraagt de baar 10 eeot per maaud Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen eni tegen betaling van eenige centen per week in buur bekomen r F D 1KB ODD £ SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIQHTGAP Verkrljgbuir b ji M PEETER8 Jz NB AU böwijo an eobtheid ii Mohet en kurk Bt ed roor JtandteeJcBaiaff jaet rood letter C HIEDAM f ion n den osais der Firms P HOPPB V tRL 2 BuUenlaDdscli Overzicht ïn de cooloiri der Fraoscfae Kamer braobtende boricbien oictrent de vvrschillende hoiszotkiageu en aneaUtiea onrnit en ontroeringteweeg De antuemieten en oatiootltsteD waren zeer zenawachtig en taardigdeo een dele gatie naar deo miaiiter Sirrieo al om te ragen waarom Pioqnart niet gevangen genomen was De min ster antwooicdde dat de regeeriog baarplicht kende en dien zoo Tolvoertfn Maar vele wsrsa voorfti verontnrtardigd over bet nemen van maatregelen t eo Pieqaart eu Ësterbszy op het oogenblik dat de zitting ZOQ worden gesloten Dia terontwsardi iiig uitte zich in tumnlt toen Sarriea op de tribune het lDtttnKsdtfcreet giug voorlezen Hevige protesten baisjien ao de beide aitertto syden 1 m De aotisfmieten rispen Het ia schaodeiyk Oy wiltoos uaar bui zenden Qg wilt niet spreken Sariien as het bealoit voor Ben protest van de üü ndmaiaon ward door de bel van den VQorzitter overstamd jleroep van = leve de RepQbli k en de zitting was gesloten Het famoer daurde foort Volgens een dépêche oit Manilla hebben de Amerikanen tich meestfr gemaakt van FasoUaria Dos waar y een Amerikaanscbeo gonterneor bebben aobtargelatan De reuring heelt aan generaal Blanco getelegrafeerd om tot bet uitarsle tegDUattnd te bieden De laatste berichten ait Washington melden dat Santiago ieh beeft overgegeven Na herbaalde deliberaties tusacben generaal Sbafter en generaal Toral nadat de AmerikaaaBChe generaal uit Washington bevel had ontvaogen zoo niet tot oaniddeliyke on voorwaarde yke ofergave werd besloten opnieow de vyandalgkheden te openen scbgoi generaal Toral toi het inzicht gekomen te zyn dat een langer verzet i tteloos soo ign £ e9 ietwat ondaidetijk gesteld telegram zegt dat de 8pan aarden oostelgk Gaba san de Amerikaoen afstaan maar ali voorwaarde stellen de overbrenging van de Spaanscbe troepen naar hna vaderland op de Amerif kaansche schepen een tydiog die waarlgk wel nadere bevestigiDg eischt Waarom heeft Shafter zoo lang gedraald met den tweeden aanval Heeft men hem van nit Washington een wenÉ gegeven om te wachten tot generaal Mit de opperbevelhebber was aangekomen f Was de verdediging Tan Santikgo zoo goed voorbereid Heeft een gevoel van humaniteit of vreet voor te veel schade van een toekomstige bezitting de A me FEVILLETOX Het lieven te Baden Sen RMuUeie Soma Een geleid vso piardengetrepi l sloordo hem in zijne overdenkiug Hij ging ter tijde Irina Mhoot hem te purd voorbij met de soaberen generaal Doait tioh Zg herkende liitwioor kpikte b m toe et terwijt zij h r paard een slag met de karwats gaf rende li verder Hare donkore voile fladderde io dee wind Pas si vitel nom de Pifla pis i vitel riepde gttunal terw l hy haar mA noeitfc TOlgde XXVT Toen Lttwinof den volgeadeti morgen pas van den bankier was teruggekeerd met wipn b j nogmaals over de vrisvUalligheid van onzen geldkoerienover de beate wUze om baiten slands geld teeobtffengo rktn had overhandigde de portier hem eea brief herkende Irins s schrift en ging sender hem te e Bsa e donker vooi tobI God weet waarom kwan bij hem op naar sqne kamer De brief wu in t Fraasoh gesohreven en van den volgendra inhoud Uga wsardste 1 XkJ heb den geheelen aacht over uw voorste nagadacM Oij sgt oprecht jenai sMi gtwesst ik wil W ook jefsos n s n ik kan rikansn weerhonden Santiago dadelgk plat te schieten en ze de stad zooveel mogelgk doen sparen Zeker is het dat den Spanjaarden in dezen rampzaligen oorlog a lei tegenloopt Want indien de derde ttryder in het veld generaal Vellpw Jack de vreeieiyke gete koorts eerder zyn verwoestende invloed op de Araerikaansohe troepen hsd doen gelden zou het leger der Vereeoigde Staten wellicht reed gedecimeerd zgo Santiago is genomen doch de gele koorts beersobt onder da Amerikanen Stellige beriohten omtrent het aantal slachtoffers die reeds door Vellow Jack gaaaaht sijo onder de Amerikanen ontbreken flet is dan ook in t belang der Amerikanen de stvrftecgfers zooveel mogelgk te varswij eD Wait dit zou Spanje ondanks bet verlies van zgn vloot en Santiago kunnen doen besiniten den oorlog tot bet niterste vol te houden De gele koorts is een bondgenoot tegen üe Amenkaaeo dia bbn meer zal helpen dan de ptatonisobe niendsohap van Doitacblaad Ala men de telegrammen nit Hongkong mag gelooveo hebben da Doiischari den Spanjaarden zelfs inderdaad hulp verleend Generaal Agninaldo na igo eigen proclamatie president van de Philippynsehe repnbliek zond 6 Juli een gewapende sloombool naar het Grande eiland in de Sobighay om het eitnd te nememen De Dnitache kruiser Irene echter kwam tnsschea beide Pit werd aan admiraal Dewey medegedeeld die de Raleich en de Coooord zond met bevel het eiland in bezit te nemen en het aan de inBurgenten te overbrodigeo De ialeigh vaarde eenige schoten af £ en projectiel uit een 6 inch kanon vernielde bet huis van den commandant De witte vlag werd toen geheschen 400 Spanjaarden met bon wapenen waarvan er honderd ziek waren honderd vroawen en 400 000 patronen werden door Aguinaldo ia ootvdcgst genomen Toen de A meriksaoschs schepen in de Snbigboy versebenen Hcbtte de Dui be kruiser Irene het anker en stoomde naar de Marioelesbay Agotnaldo deelde mede dat Doitscberi en de Spanjaarden hem zekere voorslagen badden gedaan Manilla wordt nog steeds door de Spanjaarden versterkt Vgftien nienwe kanonnen zgn opgesteld Zo de Pasig rivier zal men eenige booten doen zinken De insargenteo onder Agniaaldo zonden DinAlag de stad hebben aangevallen De Deitsche partyen in Oostenrgk behbtft niet met u vloobten ik heb er do kracht niel toe i Ik gOToel dst ik my voor do tweede maal hsd u t ezondig ik veracht m zelf on mijne zwakheid ik overlosd m j met verwijtingen maar ik kan nirt itntiers Te vergeofs zeg ik tot ray zelf dat ik aw geluk verwoest heb dat gij thans werkelijk bet recht hebt ra eene lichtsiaaige coquetlo te noemen dal ik alleen van sUes de sohuld ben dat ik u de plochtigste beloften heb gegeven Ik fer cht my zelf maar ik kan niet anders handelen ik kan niet ik kan niet 1 Ik wil mif niet rechtvaardigon wil u niet zeggen dat ik mij liet modesiepen dat alles zou toob nieti beteekeoen maar ik wit u soggen en n herhalen en nogmaals herhalen ik ben de uwe de uva voor eeuwig besobik over my faoo gij wilt wanneer gü wilt ik ben de uwe T Maar met a vluohten a verlaten neon I neen neon Ik bezwoer u q Te redden ik zelf hoopte alle evenals in bet vonr te verbranden Maar er ichijot Toor mg geen redding meer te zyn te diep schijnt het veinif mii Ie hebben doordrongeo die giftige dampkring dien aiemand ongestraft jaren mag inademen Ik heb lang goa rzeld om u dezen brief te sofarijven want de gedachte aan uwe toekomst Aan hetgeen gij in ovenjling voornemens waart te doen pünigde my v eeseipki iotusschon vertrouw ik op uwe liefde voor mij ik bield het voor oneertyk de geheels waarheid voor u te verzwegen te meer OBsdst gg nisiehieu reeds de groote maatregelen tot volvoering ran on plao genogien hebt Ach 1 het wu heerlgk maar onmogelijk O mijn vriend houd mij voor eene ijdele zwakko vrouw veracht mg maar verlaat mjj niet verlaat uwe Irina niet Ik roei gaan knokt gyoeg la mij om dia warald den strgd voor hen taal opnieaw aaovsard ig hwbben hou veto nitgeaproken niet alleen over de weigering der regeering om de laalwstteo van 8adeni op U heffen maar ook over de bepalingen van het wetiontwerp van graftf Thun Ia antwoord op da mededaeliog van de leidbrs der versehillenf e troepen ha4 graaf Thin beo uitgeuoodigd tot een bgeenkomst WMfio by vertroQWelgk mededeeling soo doen ru den inbond der voorstalteo door zgo kftl ioet bij deo Uyksraad in te dienen Bierover werd een vergadering an da partyfaiders belegd n daarin werd besloten dat beeren Hoclieoburger Pergelt en ürosi tkk naar den miniRter presidant zooden beglffln om hem te zeggen dat de DnitscUe gf ep n een bespreking van de boofdtrakken ddr nieowe taalwet niet wemahen De redenen Miftrom zg dit weigeren werden uiteengezet d vooroaftmste daarvan is dat de Ouitiche g pen in de nieuwe taalwetten niet eea tfjrbetering van da toesttnden in lloheme e Moravië zien maar n er lschtering Hiermede achten de leiders der Duitsche groepen de onderhandelingen over deze qoMstie gtSiodigd TbauH auat graaf Than op dbn kroisweg Mgt de sVoaa Ztg s Hg moet kiezen tusicheo tfü staattgreep of de vervoUing van de vennhen der Duit chers In welken geest deze lieslisfling zal uiivalten is van meer belang k r Ooiitenrgk dan voor de Dnitschers in Ousteni k Want Oostfnryk zal ntteen vallen als de slryd der nationaliteiten te scherp wordt gemaakt Doch dit ziet de Ooitenrgksehe regeering niet in De commiuie tot onderzoek van Btaatsrekenittgen heett in Engeland den minister van oorlog Lord liLUSuowne een slechten dienstr bewezen Want het i t gebleken dat naar het oordeel van dezen minister do Urittcfae officieren die ouder bevel van Bir John Willoughby en onder leiding wan dr Jameson d n bekenden rooftocht in de Zuid Af rikaaosche Bepuhliek maakten zich niet aau aleclit gedriw habben schuldig gemaakt De drie jongste weder in den dienst opgenomen omciereu hebben namelyk het volle Indrag van de hun hg hun ontslag uitbetaalde schadeloosstelling aan het ministerie van financiün teragbetoald kapitein White 1200 pond kapitein Grey 1600 pond en majoor White 1750 pond sterling De overste Rhodes de broeder van Cecil Bbodes behoudt zgnpensioen van 300 pond t joars en majoor Willoughby die evenals Bhodes niet weder ia den dienst is opgenomen heeft 1133 pond schadevergoeding ontvangen Men ie nu verlangend om te raarwot te zeggen on toch knn ik in haar niet zonder n leven Wij zullen spoedig naar l etemburg twngkeoren volg ons daar been blijf daar wy zullen wet oen Werkkring voor u vinden gij zult laar uwe rtudien nuttig Ïd jpraktijk kunnen brengen allo n Uyf io myne nabijheid bemin mjj zoo nis ik bon met al mijne swakheden en Kebrekon en wees verzekerd dat geen hart n ooit zoo innig k 1 beminnen als bet hart van uvro Irina Kom iq oedig zeer spoedig bij mij ik zal dien tuaichoutijd in de grootste onrust doorbrengen UV uwel Het bloe d schoot den bedrogen Litwinof met alle m cht naar hot boofd om flanrop traag eti moeiol k weder nonr het hart to vloeienen daar te atollen Hij had den brief on einde gelezen en evenals toen te Moèkou viel bij machteloos op de sofn neder eu Woef daar onbewegelijk liggen Om hem hwn gaapte er een diopo oiodelooze afgrond en gedachteloos wanhopend staarde hij in de duisternis Dus we derom wederom bedrog of neen erger dan bedrog leugen en gemeenheid Zijn leven yh verwoest al zyn arbeid was mot den wortel aO al vernietigd en zelfs die laatste steun t in stukken geslagen I Volg ons naar PeteVsburg herhaalde hjj met een bittereo loj li w j zullen een werkkring voor tt vinden Wie zijn die wy Dat doet denken aan haar verleden aan dat sohandelyk geheim dat tij zocht uit te dooren te verbranden I Dat is die wereld van iotriges van geheime vorbintenissen die geschiedonis van de Behkgs en Dolskys En welk eene toekomst welk eene woardigoMot wacht mij daarP Ia hare nabgheid te leven haar te bezoeken me hooren hoe Lord Lansdownc deze poxt zal weten to verdedigen Verspreide Berichten Spai e eo de VereeDigtle SUten Generaal MiUs heelt Dinsdag bet opperbevel over het leger aanvaard en zat da verdere krygsverriobtingen persooulyk leiden De voorwoArden die de Amerikanen aannemeiyk achten agn ten eerste de overgave van de stad maar voorts vai de geboete proviocia Santiago met inbegrip vaa da garnizoaoeo van Maurauillo llüt j uin Guantiioamo en BaraitHi De regeeiiog te Washington lou wtl totstam men in het teraitzendeo van de Spaaoacbe soldaten naar Spanje en d ofBcieren zouden bun d en mogan behouden maar geen andera concessie souden to estaao worden Aso de Times wordt uit Manila geseind Agaiualdo houdt zyn hoofdkwartier te Cavita in het gouferneurshnia vanwaar hg Kga operation tsgen da Spanjaarden socder msdawarkiag van de Amsrikftoen leidt Dab 7n dezer is er a nachti een laogdorig geveohV geweest tasschen Spanjaarden en opslandrlingon tan euidan van Manila welk gevecht getgk andere auoit oiyke zich vooroamelyk jiderscheiddfl door een geweldig kroitverspiiten aan waara kanten zonder reinllaat De staat van laken te Manila heet nog oltyd desperaat Da gebw le Amerikaaasobe expediti waarvan reeds een g de lte ia aangekomen wordt uiterlijk op het eind der msaod verwacht Da Amerl kaansche troepen Igden aan buikloop enz lAO liggen er io bet gasthuis Hun uniform Bobynt ook voor eea tropisch klimaat ongeschikt Schootbij Dacht Dewsy beaft een aïgfehottls blokkade afgekondigd De bawagingao der Duitiche vloot big ven verdacht Ken telegram van 1 1 40 gisteren van Hbafter meldt dat de Spoujaarden algasaif n hebbea benoemd om over de voorwaarden voor de overgave an Santiago te onderhandelen Na een conferentie op het Wittn Huis is een dépêche gezonden uan Hbafter hem opdragende de Spaaoache voorstelloo te verwerpen Weiger alle seinde men behalve de oomiddetlyke overgaaf Gisteren seinde men uit Waibingtoi San tiago beeft ch ov rgeg v n De 8piMfl he regeeriog beaft aau Hlsnco geieind maatregelen te nemen om tot het uiterst loe tagenweer ta bieden FuANKUIJk Waarom kolonel Pieqaart eigenigk vervolgd wordt ïant men io den Figaro Uet blad haar dr hodorvon melancholie van de dame naarde node to drelen die zich in d groote wereld verveelt flii toch daarbuiten niot leven kun do hnisvriond te süo vso haar en natuurigk ook van yoe Kxoellenlie zoo lang zoo lang de oaprioe duurt en de p brjlsrhe vriend zgne bekoorlijkheid niet verloren heeft om dan door don somberen Oeawraal of door mgaheer Finikof te worden afgelost dat is mo etyk aangenaam en misschien zelfs nuttig zjj preekt immers vim de noltlge aanwending mijner tslonteH terw l dat andere plan onmogelijk onmoge gkjs Tjitwinof wm der wanb iop nabij leilvro uitdrukking in Irina s hri f wekte zijn toom op bare verxekeringon van de o u veranderlijk beid barer liefde heleodigden hem Dut niag 7 00 niet btyvrn riep hij eindetijk uit rik zal haar niet toeslaan zoo wr mot a gn loven to spelen Iflj sprong op en greep jiaw zgn hoed Maar wat zou hij doen Naar hsar teegasa Ussr brief beantwoorden P Hy bleef sUse en liet hesluitelooB de armen zskkmi Ja wat zou by doen Had hy hfsr niet zelf de noodlottige keus gesteld f Alt ujlgevallen als bij gewensebt bsdf maar elke keus is sas dit lot onderworpen M hsd hasf besluit veranderd dat ie wsitr i zg zelf had hem eerst verkliürd dittzy bereid was allee te laten vares en hem te votgen ook dat il waar maar zg ontkende ha e snhuld immers volstrekt niet eg noemde zich immors te t eene zwakke vrouw zy wilde hem Wot bedriegen hooft meoriich zelf bedrogen wat i daartegen in te brengen F Zy veinst ten minste niot Jtg zoq t i e ne uitvluchten Eg is oprecht tegen hem o r bt ztinder goaade