Goudsche Courant, zaterdag 16 juli 1898

11 80 1 8 11 41 1 1 11 88 1 88 l 18 48 1 4 8 en 18 knoop aoelbeid zal hebben Man denkt bet sebip al in Jaaoari te water te laten d t ua een korter tgdavertonp dan nog ooit ergons gebenrd is Dadelgk daarna komt ev weer een pantserMhip op atap l OofTTBlVBUK HoitOAam De krggeread van Rzeezow in OaliciJ b efi twee personen A t wegens deelneming aan de onlssten waren aangeklaagd vrygeeproken eo twee aadere tot een co twee weken hechtenis mei vasten veroordeeld Uvwkviuit De gewezen ritmeestar Botajef en de prefect van politie Nowelitsj de moordenaars vnn de Hongaarscbe Anna Szimoo zgn eergirterocbtend in Filippopel gewurgd blaok en tram ea watarleïding kebbett daa diaaat moe en slaken Uit Bongarge meldt mes dat in bet diatriet Fn raa en io Zevenber o het grootste gedeelte van den oogst door bet water veraiald Tengevolge van eeo wolkbreuk is etn riviartje buiten zgne oevers getreden eo beeft aerea gemeenten onder water geaet Bg bet etiUKUi Kiaelik werd door de kracht van bat water eea spoorbrug weggeslagen aoodat het verkeer gestremd werd Het beriehl dat de zoon van da wiokeli r ter in gouden sieraden woneode PriDsengracbt le AmaUrdam zoo zgn gearresteerd is onjaist Wel zgn twee knapen verdacht Tan dien diefftat met braak aangebondra docbzg blijvea alle schold ontkenneo torwgl ook gaene precio a zyo ontdekt BINNENLAND De zilveren medaille voor 24 jarigen tronwen militairen dienst werd gister uitgereikt aan den adjadant onderofBoier H t Hart van hel 2e bat 4e reg infanterie te Leiden De zomer van 1898 Te Harliogeo viel Woensdagavond omstreeks 5 oor sneeuw Te Hilverium he ft Maandagaiodd C vaa Rbeeneo dezelfde die indertijd een man redde uit deo ingeetorten welpot aan den Trom penberg in een vlaag ran drookaosehap n woede zgae vrouw zeor rnsttg miabandeld waarbij bg haar met een mee eene diepe wond langa den hils to over het gezicht toebracht Dd vroow vlaohtte naar eeo keooii waar zij tbaca oodergeneeekaodige behandeling i4 Haar toeitaod is niet zonder gevaar Van Rheenen ia gitter geboeid naar Amsterdam vervoerd en ter beeebikking gesteld vaoden officier van jnatitie N t j q Bg het staven der regimeotso infanterie zal leo in den a s wititor opleidiogskloaien voor bet kader worden gebonden Door da firma Perry Co ie Amaterdam is wederom een aardige reclame bedacht Op alle scholen laat ze onder de kinderen een kaartje verspreid D waarop alle voornaamste feiten en gebettrteaissen sedert de sticbting van bet Kooinkvgk der Nederlandbu staan vermeld Natuurlyk is daarbg bet jaartal van de oprichting der firma niet vergeten Men meldt uit Deo Haag Een negenjarig meisje dat slecht ter been ia en eelal door een barer zusjes ioeensportkar gereden wordt viel g storocbteod io den Prinsenstraat nit baar wagnntje jniat op het oogenblik dat een kolenwagen aankwam Het kind werd door bfi zware voertuig overreden n waa bgoa onmiddelgk dood Volgens officieele berichten zal de Kenlscbe Hagel verzeker ioK Maatscbappy aan de verzekerden in de gemeente Kesael hebben uitte keeren een bedrag van p m i 500 0U0 voor de schade door den Joogaten bageUlag veroorzaakt Oe fret op Fereoonlyke Dienatpticbt welke als hoofdbeginael bevat £ on ieder die tot den dieoat bg de militie wordt verplicht is overeenkomstig de bepaliDgen dezer wet gebonden xgn dieoHt in persoon vaar te nemen ia in de iStaatacoDraoic van giater afgekondigd Zg is door H M de KoningioRegenies deo 2dea Juli 1898 te Soastdyk oodarteekend eo ataat in bet tStaaiiblad no 170 Zg treedt op 1 September 1898 in werking In de afdeeling Maatscbappelgk Werk der Elaagscbe tentoonstelling vnn Vrouwenarbeid treft men en keorig poppenhois aao Bet hooien buis is gemaakt aao de Ambacbtiecbool te Ilotierdam De kinderen der Toy nbee vereeniging aldaar hebben het g eel ingericht Het zagen en bekleedeo der menbe leo schilderen der behangsels naai u der gordgnen beddengoed poppengotd bet vertairdigeo van vloerkineden matten eti h ninere voor werpen t alles is gedaan door kinderen au 6 tot 12 jaar onder leiding vsn de dames der vereen iging Het buis zat verloot wordon ten bate van de Toy n beevereen igfng een der examens in Zold Holland was een Xadtpirant uie voor de negende maal op kwaui en ne toch eindelg mocht slagen Op den Amer heeft een visscher io één zet 0 pond viscb bemachtigd Dinsdagavond tuaachen 10 en half 11 meldde lich een persoon aan in de vnn Bpeyksiraat ia sGravenhage om een jongmenseh te spreken wien hg de boodschap bracht dat bg aau de pastorie in de da CostaairRat moett komen Niets kwaad vermoedende giog het joogmaoacb mede Onderweg werd hem toen om een kleinigheid evraagd wat werd geweigerd In de TasmnDot aat werd hg toen onverboedn aangevallen waarop on oog een paar kerels aankwamen die hem allen te Igf gingen Het jongmenseh tokte zich ecbter los en nam de vluebt met scbterlating vao gn hoed dieo hg kwyt wai geraakt Het ia ie hopen dat de politie aan wie direct aangifte gedaan is erin ulaafi desiraairoovera op te sporen en tevens in die bouri goed toezicht zal honden want ook met de bedelarg is ter erg De hoofdcommissie voor bet boldeblyk aan U M de Koningin Regentes sal op Maandag 18 Joli des namiddags te twee oren in de raadzaal v n bei stadhuis ie Amsterdam eene vergadering houden ter bespreking au da wiJM waarop de aanbieding van het huldebtgk aal geschieden In alie provinciën van Nederland liad xich iti biiiin Mie geraeeniei eene plaatselgko r im Uit den Hars wordt gemeld dat op de Broeken de ibermomeier tot onder bet vriesponi daalde In Andreaaberg heeft het geaoeenwd Het vreemdelingenverkeer io den Harz is door bet gure weder gering De atad Bronswgk is overstroomd Hot water staat reeds 30 c M hooger dao de hoogste waterstand in 1881 is geweest De parken Rtitan Zomerdlenst 1898 Aanscvan t ji I Mei TUd van Greenwich t W i BI 14 t Sl 7 15 8 S0 i t l l 10 04 P4 ROTTX DAUiiioN 1 S ti 3 i7 4 18 4 18 M iT iaj 8 1 1 14 r 4 1 1 88 8 80 i 4 11 8 81 1 10 11 88 11 80 18 87 10 18 10 88 10 88 8 04 11 r ui aj a M 8 11 8 1 0 4 O F V 04 8 41 10 01 8 17 88 88 7 10 7 48 8 11 il 101 1 84 18 08 18 47 8 4 1 0 4 08 4 84 W 8 46 8 88 t 7 48 8 80 lO Q lo o 801104 UEN H t A e tU irÜÏ I 7 80 8 80 17 8 8 87 10 14 11 18 11 18 18 18 18 88 8 14 8 48 4 4 4 88 88 S 84I 11 7 84 7 88 33 8 84 10 lO Stv 11 10 De tweede dochter van den hertog Kari Theodor in Beierao hertogin S3phie die onlaoga ia verloofd met graaf Turing van Jetteobach ia eene belangwekkende vericbgning Vroegtgdig vereenigde de prinaea een uitstekenden aanleg met een ernatigen wil In het Grieitacb haar lieveliogavak en io het Latgn heeft ze het tot eene ongewone hoogte gehjacht Baar hacdexsmplaar van Homerus ia van een groot I l 1untal kailtieekeniugen voorzien bet bawgi van een ongffwone vigt Fraoach ea JËDgelaeh spreekt u als haar moedertaal Ze beeft ook nog Roaaiach en Hongaars eo op haar laatate Alrika rsis salis Arabiaeb geloerd Voorts toont a 48 8 10 88 lO U 11 48 11 87 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 18 08 11 87 UO r U4 TBI H T Uanm I o OD IIA 4 M NT II 1104 tl 8 14 07 10 1 10 87 18 00 18 10 11 8 8 80 3 17 4 88 8 80 8 47 8 08 8 8 8 8 dooi 10 171 j 4 4 o 7 t n 80 7 81 S S8 10 17 10 88 11 1 J0 l0 84U i W 8 01 0S 10 8818 48 8 00 8 87 8 40 10 01 11 87 11 8 18J7 8 41S 8 84 48 8 84 7 18 8 4810 88 10 4lUrtt 0 8 8 80 8 10 80 108 818 8 88 10 18 ll I 8 88 8 10 1 lt 4 I8 8 1 86 8 08 8 80 8 04 88 4 7 8 8 10 51 1 l UJ 8 88 8 80 8 18 7 8 8 9 07 8 10 08 lO Sll 8 10 1 88 1 10 5 lVaM y 4 84 8 4 17 8 80 8 07 7J 8 8 8 48 t 10 t4 11 10 aaida lltnlEnTs 83 7 4 8 8Ï 8 4 9 00 0 10 18 10 88 11 88 18 08 1 S7 8 08 8 8 8 88 4J8 8 88 8 80 8 S8 Wo rd B 8 4 8 63 8 08 1 10 S8 11 55 18 84 8 47 4 18 80 7 18 1 0 8 4 h riDneft Mu Aê itrU b m in Febroari door dcD lUftd TftB HidenuMk opgeUgd d lOfit dan met md opeahutigbfid 9oi bei de geWOODiU Mtlc f AD de wereld gold Üe tuk bleef daarbg en bet ooifleg soa Eooder twgfel ele eeo votdoeade tref zga b ecbonwd ele kotooel Picqueri sicb oi t bemoeid bftd met de minUterieele rerkUriog Zgo brief uo deo precideot rro deo mioii terried wMrio bg de feiten voor welke bg geitrufi in heriDDeriog breogt en dreigt ze te berbaleo beeft de miDieterrMd doen belloifcen bem opoieaw te TerTolgen Dy de bniicoekiog b j kolonel Picqaart bebbeo de overbeidftpsreoDeo eeo meubflliitab verzegeld dat zy DÏei wildeu opeobreken ea waarop geea ileDtd stak y bobbeo kolonel Pieqoirt doeo Terwittigeo datzyden Tolgeodea dag sondeo teragkomea om m zya t eo woordigbeid dit meabeUtbk te doortoeken KoloDfll Picqnart is echteroïet aan zya wooiog TerRchenen Hy beeft ecbter zyo verdediger mr Labori opgedragec deo rechter van inliructie Fabre te meldea dat bji sieh te zyoer beecbikking bield Ër gaaa geruobisQ door eokele Paryncbe bledoo dat de Daittobe regeering het Fraoscbe taatibeitaor officie beeft doéb weten dat tonder Teratoring der goede vertt udiioudinff toeb volledig licht sripreid zoa kunnen worden over de laak Dreyfni De Frankf Ztg ipreekt deze gtfrachteo beiliit tegen zeggende tUei il beel wat aoden ieraand een opbelderiag te evan die hg weoneht daa iemand dia geen licbt wil een opbeldenni Mn te bieden of op te dringen Dat Dreyfun toor sooTsr Dnittoblaod in aanmerking koi t oninhutdig ie ia dnidelyk officieel door den beer Vod BqIow verklaard Hoe zeer het gevoel van gereob tin beid reeds alom baan breekt blijkt nit bet it dat de ftotiiemietitcbe Ketcbaboteo die bet itreveo der vrienden van Drejfu nog wel altyd bnuhonwt aU jHdiiobe Macbe toch niet kan nalaten te verklaren dat de berxiening van bat procai Drejfai noodwendig ia gtworden De arreilatie van Kstarbazy door de ref eering toegelaten maar iiiet nitgHtokt betrelt de telegrammen ooderteekend HjnocbeeD SperanzA welka Picqaart in Jooi zgn toegetondeo luer bljjkt dni nit dat deze vervolging verbind hondt met de Dreyfor zaak daar Eflterbjizy qit vrees voor bet getnigenii van Picqttait getracht beeft deze mat zyn valsflbe telegram m D te verderven Sebeorer Keitner van wien de Memorial de Vowes gezegd bad dat by ziob terng bad getrokken uit de ry iler verdedigers ao Dreyfas beeft aan dat blad en ecbryveo gericht weario hg zegt Ik beo heden gelyk ik giiteren waa en verdediger van de verdrukte onecbuld want mgne overtaiging ia niet verzwakt Üoor de teRenstanders offioiael of niet van de zaak welke ik verdedig Onder deae omitandigheden zal aaoitaaoden Maandag te Vertailles bat tweede proces Zola beginnen Indien het dezen eo ajjn vrienden met ban edert verworpen beroep in oaisatie wtrefFeode de bevo dbeid an bet bof te Veriaillea erom Ie doeo geweest is de behandeling banner zaak nit te atellea tot er een nieaw ministerie son Rekomen zgn en de inslapanda bthiDgitaltiog sou ijjn herleefd daa hebben sy bun doel volkomen bereikt De aandacht ia thana weer byna evenzeer ge spanneB ala voor hei eerste proces en door de twee geruchtmakende arreataliea van eergisteren en Dinsdag beeft de r geering daartoe raimsohoots bggedragen Emobmnd Verleden week ie op de werf te Devenport het panteeraehip Ocmn ven stapel goloopfn ergtsieren is er de kiel gelegd van dt Impla cabl ftfn pant flr rl7ip dat ir O0 ton inhoud Ulrecte Spoorwegverbindingen met GüUDil 10 14 15 M lO U 11 11 8 SS li 4 8 4 8 it txt H OS 11 J 84 4aiO U 10 80 U a e ti 7 i 7 1 1 40 ll 4 4i 4 tS nooili I 7 K Moonlnokl door 7 M Niauwarlrart 7 S Oapalla IA ntl rrt m 1 8 0 1 U Kottardui Oapalla Niauwarkerk Uoordnebt li ada Gouda t 48 7 88 8 07 8 18 8 48 8 81 8 08 8 08 KeTaahuiian MoarkapaUe KoatsrmaerZegwaard Voorbarg Ha 7 8 8 88 4 7 40 aHan 1 48 Voorunrg B KS Koetarmaer ZsKvaard enaliiiiiga UoerkapeUe 17 t OS 8 08 ftnuri J 88 7 8 8 80 88 48 8 08 Uoida Iludaw Waard irirarht 8 84 7 11 7 88 8 10 10 48 10 8 11 10 18 11 8 14 t 8 87 iM MB Ouda aonda 8 ÏS mitsie gevormd Verder beftaan eommissifin in Nederlandaeb Ooet Indi in Nedert WeatIidië to het buitenland als Vereenigde Stoten vao NoordBmerika Argentgneche Republiek België Cbinii Doitscbe Kgk Frankrgk GrootBritaooiS en Ierland ItaÜS Oranje Vryttaat Soropeescb en Aziatifch Torkye KoostaotiDOpel en Smyrna Znid Atr kaan che Republiek en Zwnaerlaof In eeo albnm sgn vermeld al de namfo der versebilleDde com missieledeo eo dtartaascbea vindt mee peo teekeoingen van historische gebouwen enz gezichten io Oost eo West Indië de wapent der verschillende proviocïëo en gemeenten Alles il zeer staiiittiek bewerkt door de calligrafen de Gebrs Gre enttok te Baambrogge De beksnde zwemmer C W t Hasselt zal aa 8 AoKastui niet meer aan wedsirüdfn deelnemen Hy zal de Rotierdamsche Zwemdub eeo mooien drlokboorn aanbieden als wisselprgs te beatemmeo voor de in baar bassin te houden wedstrjjdeu in gekleed doiken Wie dezen prya twee maal achter elkaar of drie maal in bet geheel wint krygt hem in eigendom Tot deaknndige voor de verzwaring der zeedyken van hei Westelyk deel van het eiland IJselmonde onder de gemeenten Pernis tloogvliet en gedeelielyk Poortngaal is benoemd de heer H Paul ingenieur te Leiden Wij vernemen dat dit najaar weder eene aanzienlijke promotie is te verwachten onder deambteuaren 2e Se en 4 kl by den actievendienst van sUj ki bjla iiogen Tel Gemengde Berichten Te Volleodam moeit de diemt ia de Roomscbe kerk gistermorgen gestaakt worden dear eeo krankzinnige die onmogelgk maakte Uit de kerk verwgderd sproug hg daarna in de haven doch werd gered Bg was te Volleodam op een doorreis van Kampen naar Amsterdam anr een professor zoo geraadpleegd worden Hy is naar Kampen teraggebracht met behulp van veldwachters uit Ëdam By een veehouder aan den Haarlemmerweg te Siotordgk ia een poging tot inbraak beproefd door hei oitaogdeo vao eeo ruit De dieven vgf mannen of jongens die io een open rijtuig waren f akoman werden door den boef die door bei gedruiseh was gewekt te paard gevolgd eo op den Haarlemmerdijk achterhaald waarna zg aan de politie werden overgeleverd Een meiaje van 11 faar te Rotterdam dal voor bare moeder een moDthitjet ran f 10 moest gaan wisselen ging daarmede naar da kermis te Schiedam en maakte dsar snlka rooie verteringen aao rondrgden in een draaimolen dat het de aandacht trok waarap da politie hei kind naar Rotterdam teragbracbt Men meldt nit Vreeswgir aan de N R Ct c De Bchipbrug over de Lek alhier die met hfct oog op de drukke scheepvaart verleden jaar züb o groote verbeterin j onderging door bet aaobrengeD van mechaaiache beweegkracht zal dit jaar opnieuw onderbanden worden genomen en eeo groote verandering ondergaan die rooral met het oog op hei verkeer over de brug eene groote verbetering zal blijken te zgn In de volgende maand Sil men beginnen met hei verhoogan van den veerweg enteveoi zollen dan aan vgf brogsch pen aao de noordzgde en een 4 iat aao de zoid zgde vgzels worden aangebracht waardoor de helling bg evantueelen hoogeo of lagen wateratand vaei gerioger zal kannen gemaakt worden Totnotoe waren alechta een tweetal brng schepen aan elke jio één van vgzeliTOortieB waardoor bg boogen waterstand de helliag wtü steil werd ook stond in dat geval de veerwOf 1 88 7 88 M 8 09 S l 8 88 10 04 10 11 10 18 10 88 10 84 10 84 ll l MO II SJ 7 80 8 48 8 10 10 18 IM 8 811 4 4 08 1 44 1 84 8 01 8 4 4 4 80 4 87 17 8 87 8J4 8 87 47 84 10 18 f f 10 81 10 88 r 10 88 11 8 n 44 7 8 1 88 0 08 f 8 84 48 n 8 8 8 88 10 10 10 8 8 7 818 8 88 8 87 84 8 18 8 8 8 84 8 48 4 11 8 18 8 88 8 18 K 8 I4 8 4é 18 81 1 18 1 41 1 88 S Ot 8 17 4 88 4 8 4 88 8 04 18 18 8 18 8 80 8 8 8 80 7 80 8 14 18 80 4 08 4 87 7 48 7 05 8 10 8 08 11 18 8 58 8 48 4 4V8 80 7 4t 7 80 8 88 80 11 30 3 08 4 00 S O1H 88 8 00 10 0 8 0 18 lO Ot 18 1 8 88 4 47 8 4 7 48 8 4 lU 10 1 Kpuui oader wslar WMrdaor de brug voor ToaCgMigera aa rgtaigan niat broiklwar ma Ooor da Terboogiog vao da laodhoofdeo an aa gadaalU tan dao Teaiwag mat 50 C M nU nu hiantaa aan aida worden gemankt Giataranaiiddag tisgan tan 1 aat de groote internationnle iiramwadatrgdea te Rénal ud aar de Nederlandaehe zwemmera mededoagt o Sr waren onge eer 74 deememera De wedatrjjden hndden pinata in het Canal da U Bute Denle Men aeint dat de pryaan ala volgt bebanld ön Lange nfatnnd 1609 M 1 Watkina Braaael 2 FIjderta Broaaal 3 Merer Amaterdani 100 H anelawemmen op dan boik 1 ngh Broaaal 2 Donwea Dekker Leiden 13 Watkina Brnaael lil 100 M Hogiwammen 1 J D Bloemen Rotterdam 2 Mryer Amaterdam IT Uniken 1 Maroni Broaaal Feremm Bcaaaol 100 H Voor clebteama ao terachillendelanden met ieder 5 iwemmera 1 Brnaael 2 Bolland 3 Antwerpen Biederniaiwemmeo 100 M 1 DonweaDekker Leidan 2 Corneliaaen Amaterdam Het weer waa tijdena de wadatrgden beitengewoon mooi het water 62 graden en oiter mate mil Er waren een 10 000 toeschoo ware Toen de Hollandache clabtvam at tweede aankwam ging er een boeraatje roor üollaod op De pryaen söo gifltera ond om 8 nor op het atadhnia met toeapraken niigaraikt De dag werd met een banket bealoten Haptiat Seal 29 jaren kaaaiarilooper rerdaoht tan verdniateriog en oplichting ran pi m i 1800 gepleegd op 12 Jnli ia loortTlocbtig De eommiaaaria au politie le Maaatriehi tereoekt opaporing aanbooding en overbrenging RECHTZAKEN Bij de behandeling van Mi atraftaak roor het rereehtahof te Arnhem deed zich eergtite ran bet volgende incident voor Hr W J CoUon Aberaon ala toegevoegd verdediger optredende voor een gedetineerde die door de reehtbank te Arnhem wegene po ging tot moord tot 4 jaar gevaogeniaatraf wai veroordeeld beklaagde zich bg den aaovnni van zgn pleidooi dat hem ter gri£Fie van het hof inzage der ntokken geweigerd waa Ten daga dat de atokkan voor o verdediger beBcbikbaar moeten ago waian zy niet tor griffie aanwezig Mr Colton Abenon achtte hietdoor de rechten der verdediging op bedenkelijke wg O geacboodao en deelde aan bet hof roede dat hji den miniater van jnttitie van het gevat ioa in kanoie atellen De lechlfaank te Amaterdam veroordeelde giater den atraatcolportenr v d Mey wegena maje teitaachannia tot 9 maanden gevaogeniaatraf ATJIEH Oiza oonaapondent te Batavia aeint ooa onder dagtaekeniog van giater Te üdi werden bg eene hinderlaag een adolborat en 8 matrozen licht gewond Db vgaud vlochtta met achterlating van 20 doodeo Van Heataa ia naar Perlak De Lnitaaanta Boacb an Lotje zgn nit den diaoat ontslagen Blgkena van den gonrarnenr generaal vanNederlandacnIndië ontvangen telegraphiicbeberichten zijn bij de jongite in Aljeh Pedir to £ di geleverde geveckten geaoeuveld de vanhet Neaerlaodicbe leger bg dat in India gedetacheerde lelniteoant dtr infantene J Qoldenberg de ziekenoppaaeer C Ja Vaohaae No 31053 en de fnaeüers A vaa Loon No 32971 eo K Stapel No 34544 aanbdkomea woadan overledan de korporaal H J Dirkaan No 22179 en de fnaelier P C F Haibacb No 33606 en gavrond de lelai taoanta dar infanterie jbr J A G tod Schmidt aaf Altenatadt ea L É F Wagergang en de2elniteiMbtiB der infanterie J F van Kroonaa B A Garth van Wgk Stct STADSNIEUWS QOUDA 15 Juli rSsii JB et ia ona aangenaam onze lezers ta kannen Bkeedeelen dat ooa Van bevo e zgde wordt maegadeeld dat ook aan het atation alhier raMatiekaartan naar Blaaatrfcht Simpelvelden Bittard Hen enraUi op Zaterdag en Woenadag allen aitgageven worden Het overgangHxaman aas de Qgki hoogere borgaraohoot alhier geboaden op 13 en 14 deaar had deo volgenden nitalag Vao da le naar de 2e ktaaae werden bevorderd P U Monkgn H C tan dar eyi J Manecbot E vaa Dantzig Alida P Eartbef gen P Broer J L HnlIemaD Adriana D J van der Breggeo U C £ Stakman K Goodawaard J van Rgo van Alkemada J de Jongh H J Doelemao W den 9artog J J Bot endoorn H W Oremer M J J Nielaen Met taak C de Groot van Ëmbden Mat herexamen Johanna M P van Kampen O Burgeradgk P N Sprogt Cornelia E A A M Hardgzer Voor enkele teotea Geeina C Sprogt S Ckti I vaa der Want Niet bevorderd 5 Van de 2e naar de 3e klaaae L Mok Nelly Boote A J W Vorvier C A Muller A W Hnber A P van Nea Met laak A T J Toeting L C Becking E G Quellhorst H J Kolkman J amaon W F Th vui der Bgl Met herexamen L H l oawea Dekker J Schim van der Loefi P G deMot Voor eokele leaaeo M J Sprogt Niet bevorderd G voor voll ood en 6 voor eakale leaafu Van de 3a naar de 4e klaaae A A Johanna de Bidder Sophia G A C J Schouten W M Goaier J K van Gelder A T van der Leedeo J J Mnnnika de Jongh A A Boon A W ten Boacb G A de Raadt J C Kapign A van der Leeden Met taak J M Rademaker Met berezameo G J Bon Ma J Binnendgk J G Bargeredgk W P Stakman J K Sigmond M Eikelenboom Voor eokele leeaen Sophia Rond Cornelia A Brinkman Niet bevorderd 4 Van de 4e naar de 5e klaaae B D W J van Garderen M Hoogendgk W Haverkamp P Haverkamp J H Gebleo A D Donk P P Inklaar A C Uijée W W Sohipperi L N Swart J L Lafeber Met taak L Ga dea Berger C E Volker A Tom Met herexamen = G A Abendanon J L A W Knappert H F G Boa M Uhl A L J Breebaart H W P Bonte Voor eokele leagen A Monaaob N Schinkel Niet bevorderd 5 voor vol oaderwga en 1 voor eokele laiaen Tot de 2de klaaae is voorw toegelaten D G M de Vriea Tot de 4de klaaae voorw to elatan F H J M Bofard en J de Viseer Bg de heden gehoodeo keuringen werden voor het vtamboek goedgekeurd de lichtbrnine merrie van deo beer J F Hgkoop te Waddiexveea eo de donkerbruine merrie van den beer A F M Dopper te Haaatrecht Een premie van f 100 werd toegekend aan de bruine merrie Koningin ven den beer Pb van der Breggen te Waddioxreen Ben premie van f 50 aa e bruine i errle Anna van den beer J C van der Torren te Waddioxreen Een premie van f 50 aan de braine merrie Jonkvrouw en de zwarte merrie Kaatje van dan beer J S van der Torren Kz te Zerenhuizen Een premie van f 50 aan de zwarte merrie Nanny en de donkerbruine merrie Bei van den h er Ph van der Breggen te Waddingaveen Door de rechtbank te Rotterdam is giateren bei failliaaement nitgeaprokeo van Jacoboa Broere bouwman te Zevenbnizen Rechtercommieaarii mr S Gratama curator mr M M Sehim van der Loeff advocaat eo procureur ta Gouda Mej J E Hage alhier is benoemd tot igdelgk ooderwgzerea te Beeie Noord Holland Cappbu a j IJhicl Weder heeft zich albier een geval van typhus voorgedaan eeo lï jarig meiaje ia ahn die ziekte overleden Lbkkkkïebk Een man vao 82 jaar heeft zich de nacht om 12 uur alhier verdronken Naar men wil hebben godailieaatige overpeinzingen bem tot dien atap geleid OuDEiLKKEK a d IJbbl Aaugeoomen hel beroep bg da Ned Herv Kerk te Barneveld door ds B H Boooatra alhier VERSCHEIDENHEID De heer Fr van Brnaael lid der Tweede Kamer van België en zich noemende afgevaardigde van deo landbouw aebrgfi in een lokaal Vlaamsch blaadje eeo artikel over de grenat naaitie waaruit blgkt dat niet alleeL onze veebandalaari maar ook vele Belgische landbouwers bet openen der grenzen waou o prisMS Sophie een levendige betauftttelliag voor oatoarwet nsehappen namciyk pbiticaeutcheniie In da bibliotheek der hertogin ii helletrie epaarsaam modehteratnor ia t geheel sirt vertegenwoordigd dau otegaa vindt toen er veracbetdeae werken o w de exarte wctenBcbappi o Onder de dichters neemt ShakUpeare eana eercplaata io Ztjn BHamleic cbgtit veel door de priosea geleien te zgn D aabteekeningen hier en daar wgi n aiei op een gebrekkig deleiiantiame maar op gver en ueaondr rerstand Zg speelt ook uitstekend viool en piano tarwgt zg in Tegeroaee Meran haar zoMerverbl vea ala ene koene paardrgdBt r zwema er berghektimater en fietater bekend aUat D n 25 Juli zat de pnoau het ooderlgko bota verlaten om bare nieuwe woning iu Mfiochente gaan betrekken Man achrgtt haar het vooroemen toe zich aao het examen te onderwerpen voor het vak waaria baar vader da heriogelgka oogarat zooveel roem heeft behaald In de baone Zoid Soharwoode be t mendeaen zomer reeda 3749 ratteo gedood Aan premise i daarvoor uitgekeerd f 408 20 Sedert 6 Juli wordt wegenf de geringe vacgat 15 ooot per atah betaalt VEBGIDERING VANDEN GKNKENTERAiD VaUüAU 15 JULI 1898 Voorzitter da Burgemeeater Tegenwoordig d bh Noatbovea vaa Goor Jager Herman Nederhorat Koogenboom van de Velde van GalsD van Itoraon Bellaart Krook Straater Viogerling Jaapera en de Raadt Afwezig de hb Prtnoe en Oeaaing tarwgt er eene vacature ia De Notuleo der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter Door Oed Steten ii goedgekeurd de wgzigiag der gemeente bagrootiog voor 1898 AauKeoomao voor kenui eving Ingekomen 1 Bet rapport der raadaconmiasie belaat r eatt met bet onderzoek der rekeaing van dd Bcbotierg over 1897 De commiaaio ateit voor deze goed te kenrea Ter visie 2 Een Brief van de Commiasie over debank van leeoiog inzendende de keniBgoverhet dienstjaar 1897 eindigende I Aprit 1898 Ter visie De Rekening der gemeeote over 1897 ivordt gettetd in banden eaner commiasie waarin worden benoemd de bh Iloogenboom Jaspers en Krook Een voorstel van B en W betreffsodebet saldo der rekening over 1897 grootf 33931 49 om dit te brengen op de begrooiios voor 1898 Ter viaie 5 Een vooraiel van B en W tot oninbaarverklaring van een aantal posten van deptaatidgke directe belaating tot een bedrag van f 357 65 Ter vitio 6 Een voordraehi tot benoeming voor 2 onderwgzereseen aan de 2de Borgerachool voorMsiaies Voor de vacature orftstaan door het vertrek van Mvi F U Koch zgn gesteld Mej A B G vAtf SLEE te Rhenen Mej Ma C H v o HORN v o BOS te Voorschoten 3 Mej B STA8 te s Hage Voor de vacature ontstaan door het vertrek van Mej Grooihof zgn geaield Mej J P BUUGEUSDIJK te Gooda A B vA s HORN v n BOS m te yoorsehofen B STA8 te s Hage Ter viaie Een verordening op de heffing vanschoolgeld op de bewaarscboleft der gemeente Gouda Tor visie Een vooraiel vnn B en W tot tomgI koop van een stukje grond aan den Groenewog van W van Soest Ter visie 9 Een voorstel van B en W tot wgzigingin d 4 voorstellen betreffende de oprichting vaneen penaioenfenda voor de ambtenaren dergemeente en hunne weduwen en weezen De Voorzitter De raadsleden hebben deze wgzigingen reeds ontvangen ik heb voor dit te behandelen bg de behandeling van de verordening uiuiHBie uuu met r ort orgeawl de flOOT te 10 Een adres van de feestcommissie houdende verzoek om eene subsidie met r van B en W waarin wordt voorgeslfeestcommissie eene subsidie vanverleenen De beer Noothoven van Goor M da Voorzitter zon het niet mogelgk zgn dit aog beden te behandelen De Voorzitter Indien de vergadering dit gwdkenr zal ik dit na pnot 3 der i enda aan de orde stellen 11 Een ftdrps van J A de Peer verzpeff kende voor zgn zoon gedeeltelgke of geheeleontheffing van schoolgeld aan het gymnasium Dit zal bohandeld worden bg punt 3 dotf Wordt vervolgd fl agenda Overliemdsn Fronts wwi i mMiira A van os Al Ud Tailleur KMweg B 73 730 OODDA Ttileph m Mm Al Beurs van Amstcrd ini U JULI Vikrt ülalkra s V NiDjauKo t Ned W S t t 18 8 7V 101 Vl 88 y 17 88 118 7 i IS a SI 1 81 104 ll 381 ii 1001 100 84 881 488 lOOI i 41 101 ID8 141 81 l 8 108 88 80 118 111 108 17 100 ♦ 87 Ito 8 100 101 100 uv 187 H l 103 17 dilo dito dito 3 dilo dilo dilo S lliiNoia UU Ueudl 1111 81 i iTlua iiaeliru ing lial Sl i OoaTKNa Obl ia papier ISAS A dito in lilver 18 8 6 VoaTOOAL Otil met ooupoa 8 dilo tiekel 8 36 auiUND OU Binnenl 18 4 4 dito OflflODi 1880 4 dilo bil Rolba 18811 4 dit b Hob 18B 0 4 dilo ia pud bee 1883 tdilo dilo dito 1884 5 SptKJ Perpel aohidd 1881 4 TvitaiJ iept CoDv leen 1800 4 Oer ieeoitijf aeria D iix laOQin aeria C ZuluAra Kap V obl IIDI 1 Mmico Obl Buit 8oh 1880 8 VaNiauau Obl 4 ooiiep 1881 AxiraaiiAii ObUnaliae 1818 8 llnnaaiiili Hl d laeu 18114 3 Na N Afr Ilutdali and Areai b Tab Mti Oertiliealeii I aliM ataehappy dito Am Uypotbeekb paudbr 4 CulLMij ctur Voritanl aaud Or Uypolbaekh paudbr 3 Naderlandwhe beak naad Ngd HaDdalmaalHb dite N W k Vk llvp b paodbt 3 lloU Ilj iiollieaüh pandlir 3 i Ittr llypolheekb dilo 8 08Tai 0 al Ilon bank and Hvat Hypotbeekbauk pandb Aaaaiu Rqui kvpotli panilb 8 m ♦ 11 Maiw I 1 Pr Lieu rett Nan IIoH U Spoorw My uod Mij tot Kipl V Si 8pw aand Ked lud BpeorwagiB aaad Nad uid Afr Hpn aaad 8 dilo dito dito IMl div 8 IrtuaSpoorwl 1887 81 A Eebl i Zuid IUI Spwinii A H obl 8 Poi Waraobau Heenea aaad 4 Hoau r RuH 8p Uy obl 4 HalUaeha dilo aand Faitowa dito aaad 8 I ani nonbr dito aaad 8 Kunk Cb Aia 8p kap opl 4 dilo dito oblig 4 AxauiA rigiii Pac Bp MiJ obl 8 Ohio k Nortb W pr O v aand dito dito ma St Poter obl 7 Danver k Kio Ur Hpm eert v a lllinoii oatral obl in Koad 4 101 11 18 lli 138 Louiir k Naibvilli orl v Band 68 Meiiro N Spw M le hïp o 8 MÏM Katifaa f 4pCt pret aand N Vork Ontaaio k Waal aand dilo l ann Okio oblIg 8 Otqfon Calif Ie hyp in good Ht Paul Minn k Uauil obl 7 Uu Pao Hoof lijn obig 8 dito dilo liino Ooi la hyp O 8 10 ril 1 77 105 106 OlHiU Oan Houlb ChBrt v aan l Vm O K llw k Na leh d e 0 Amatard Omnibui Mij aand Sollerd Tram eK Maali aand Nao Stad Amilerdam aand 3 Stad Uolterdnm aand 8 Bluiie Slad Antwerpen 1887 IIJO 100 lisv lU 118 7 Blad Brua il 1888 i j lluMO Tbeiaa Beaullr Ueaalioh 4 OusTiaa SlaalaUanig 1880 8 K K Onal B Cr 1880 3 UpiKja HM Madrid 3 1888 Na V r H It vil Spoel e irt ADVERTEWTIEN OUZICHTBAEEII HEEREN en DAME8 PRDIKBN TODFETS SCBEIDIReEN en verdere IIAAHWKIIKEN mnatennit door SOUEÜË AFWESKINU by B P VAN WUNaHRDKH Coiffeur KUtieeg Oouda Stedel ke Gasfabriek te GOUDA De prija van het gaa ia 6 oent per H ea voor Kooktoeitellen of Hotoreo 4 et Onder zekere voorwaarden worden percaelen gratie aan de boofdbaia verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 6 lichlgaametera b lraagt de baar 10 cent per maand Bewonen m peroeelen van ten hoogata 2 25 per week kannen wekelflka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen oui tegen betaling vaif erniige oentan per week in hnnr bakonun