Goudsche Courant, maandag 18 juli 1898

No 7633 Maandag 18 Juli 1808 I ste Jaargang HoNnnKLUKf ftï llf nva V pïi fiOüMHË COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J Teltfaai Na at ADVERTENXIEN worden geplaatst van 1 5 regeld a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsniimte Iniiending van Advertoitiën tot 1 uur des midd TdefMi Na dt De Uitgave dezer Cotirant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Atconderlyke Nommers VIJF CENTEN Geurig en Onachaüalijk lverlB e legen hrandmglieid klierachtiffe aange wlttt n andere liehimmtrixeK t aonden êtrakktid en itekingen bij tertvierimjtn mnlerlianden en voeten bij ichurft dauuofn e Zuivert van onrein inaect onder in en op het vel en baar 10 Ceota per dooa BUBUEMBESTER n WETHOUDERS tu Gouda zullen DINSDAG dim 2G JULI 1888 dea middag ten 1 ure op bet RitpHüii bg aokale ioacbrgriiig AANBESTEDEN Het uitvoeren van BÜITENVEBFWERKEN aan eenige Gemeente gebouwen gegeren door den Inlichtingen worden Qemeente Bouwmeeater Nieuw onovertroffen l rof l r I teljert w lln kciHl IIIOV KEACBT ILIXIR AUmu ccbt Dirt faiaitUmerk tot oortdarende radicale en zekere genezing Tan alle zelfs de meeHi hardnekkige xenuw ziekten vooral ontstaan duor afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing ran elke zwiüite UleekzQcht tienaawdheid HooMpijn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgsTerterin Onvermogen ImpoteDz PoUutione eaz Uitvoerige prospectussen Prijitper flwch fl 1 ft f fl duhbelo flificli cntraiU DepAt Malth t 1 Vogt ZitUboiiirael DeiiÖU Huppel s iiruvwihüKo J W Hiiubili llottortlnm M Uel liri o A initoriliitii liohrij eii Porttiii UtreclU en bil iillo drogiutoii KR0NIKC8FEEST Aangeboden oen GUOOÏE 1 AUÏI I Fijn DEMENGEOEN ook genegen in kleine Purtijen te Terkoopan Adrea G MI iJEK AMEBONGEN FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN etomlscke WugcbcriJ Ti II OPPËNIIEIMFJt 10 Kruiekade JMterdam QabreTetaiird door Z M dan Koning dar Balian lioofddap t Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az dwoialiteit roor het atoomen en rerTea vau alia Uearan en Dameagarderoben alaook alle Kindargoaderen gpacula inrichting roor het atoom a tan plnohtt mantela veeren bont ene Oordgnen tafelklefden eni worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alia goederen betzg gestuomil of geverfd s worden onachadelgk voor de gezondhaid en jvalgena ataal bawarkt E CASSITO TANDA11T8 Gouda Turfmarkt aPBXSKUSMlf MAANDAG DI1Ï8DAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot S nnr WOENSDAG en VRIJDAG van ttoti nnr ZONDAOS niet Een ware Schal voor de ongelukkig aluohtoflbra der Zellbevlekkiug Onanie en gehe raa uitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIMG Hollandacha nitgave met 27 alb Prji 2 buiden Ieder die aan da verachrikkelgke gevolgen van deie ondeu lyit moet het leaen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijk dniieud vau een leksren dood Te verkregen bg hetVerlaga Magazin te UipEig Neuuarkt 34 franco tegen ineeiiding van het bedrag ook in poatiegala en in eiken boakbandel in Holland OouiU Drak via A BKINKIIAN k S UON De KRANS BIERHALLE zal morgen ZATERRAG worden HEMOPEIIB De expWtatie zal geschieden door den Heer S VA nEB HIST die door het leteren Van prima waar gepaard met prompte en nette bediening bet vertrouwen hoopt waardig te worden on zich beleefd aanb T lt Lot vooral op de ECJHT Jumdteelceaing met rood lettarai JJberlahnstein f OIHEaEUKBfK VICTOKtMBROM OBC tlA 0Srtlll j7 i 1 i Maatachapp0 tot ExploüaUe van de Pietoritt Bnm Kantoor mor NederlmuL Boompje éO Ootterdam Per ban 00 et doozen GO en 30 et pakjes 15 et ipuitje ÖO en 35 et NlKlIW MIDDEL tegen anot bg Hoendara en alle I loimgedierte ii 0 45 per i fleecb Doozen roet voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pak jei 10 et Allea met gebruikaaanwgzing Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN ABCIIT ATEH 1 Umil ook volgfens op te geven Profiel l§lpoedige aflev rlng Hette nltwoering Concurreerende prijzen LOTEN in dc Verloting der mmm mmism w lanbeoüw Afd GOUDA en OMSTREKEN z l Tkrijgbaar bij A BRINKMAN dL zinm Prijs f 1 p9T lot 11 loten voor f 10 Het groote aantal zenuwkwalen vu EADf fhuofd ilJn ftf t t da TMnfciuds k itMk B vu apoplcxls htritnti irn rtn tot trotgiiri Bog Ht nds lln midtltliiD dooi da medlKfao mtaoicbtp Muewaad Benrt mui d B b1 ov b tüd k t i fT to dAt sIJ doorbat KObrolk m k D vu des MaTondlntan wac Dknalljk Imnta da hold mm pbyalolodMtia ontdakkiai gadun baan dia aa hondarda pnabiaml f ii tb ovarda lalMaUiranMvarbraldla en tarwljl llTfti ataoRcbAppallJka krlDsm a hoocata balufaWUug walA avnu aaiw watdAsd bUlkt t sijn vost da aad lanawVwAlan lljdanda nauuliatd Da a anaiawllH ü mtlgavoft dat AooT dan faareKeQ Ofltolar vu QaiODdhail I r Somui Wslaamua ta Ttlibofta Ba banut op da on drrvindtag opgndaAit In taaa BO Jarlga pnikttjk no r watMwhlBa a hrt hvsM MMa P r 4 Ca wwimm laiirt Mhlfct é r d kvld aiHiMd liyk h a a w el M 4e Mle ld Hat dase faBAaawtJia vardan rkaltjk loUttaranda raaolfattM l atfa a n au kU nulMi uiT Bl opKaof dat nm aan door dan nltTtodai iMabtavan vi a tOVÉR ZENUWLIJDEN en BEROERTE hlnnm kartan t r dR AnUlflérnk verarhenAn la Dit bo k a baratnlatKltaaB varkaCgnMa puV ll h vfnitaaiibAn vfrklnrincno omtrent hfit waien d r niauirera tbarnpta n da d u sda telfa jn wan io tB gpvallnn vfirkivgdu ultwerkinf maar ook vjndt man durin wataMaobappaiUka varhaiidvlIuKt ii Qltile inpdlavhv blMdrn dia aan ctoto fnet flwljie K wUd lUn loomade araahrlft van tal van K nlfioliTlftsn van hooggaplaauta canaeakaudigf n ondar walka r aéatèra nd dr yraftaaar aan a foiytllirtak la Pariji r a Raagamant 10 Stoia rabar and dr pralttlaaaraal gaaaatliMr aan bat IraaktiaNt aa aatlaht aOfearaalaa taoltiimtbOr eaha lafitattla QrattMaa aMd dr arraad arta taJUHaaaa Dr F Foraatlar naaahatr dlraelaar Vaa bat baapltaat ta A a Sabaharatli Or lakartaf Itaatari tataafahi a Emi Dariat aiii tTr laaaaikaar dlraataBr tfarialvaaa ltiarafHtlaalM lartalitlai vaar NaawWdara t rarl a nta tl Hea r 334 Caaial van Aiokaafeaoh aMd ir U Cq Dr Saibaah artapd aria a ZIHtaHi ObarttabWit laohl na ir ta WaaiUHb Dr O aaflaval ta La Farrltra Cara lia vaa tgt Oaaaall Ctatral hyaiiM t a Saai la FraakMlk aa vaWandareo Aan allfn vlnr n M a l l r f MtdMlvr ta mt mm n t mmm4 wKClillcheld lljdaa waarvan da kfentaakanaa KUn ahraalaak baattpl a Igralaa aabMa haaf Mt k MdaadraM Brwtaarftkaltaarktid Aa aa d id alap iaaafeald SakaiaatWttawiMt m aabahataWkB laaataad vardar 11a ihkan diftdaor beroafta r traffian wardn n Bos Ujdan au da nrolna daarna inoala arlawriaita aavahaiMa lat afrafeaa iwira laapal awMalUk Ukkaa itlirhM dar rrieiilaB Mt vaafl uraada alja plaaliaHll a larUta arii akkfii vaa lahaifa n Mril dk raad mAar laaaaakuilM bclianilfilnit lawrrat ilJnt mur door da beküda mlodabn ala nthondlngHB aa k iidwat rk ar wrijvflD rlPotrliMran atiuiallol of aabadalrVra t B n of Uadcinc buBW kwaal nvvBdai hebUn n ttn alott aft dl vr a c vw l vwM a w a r f utajütaajlAaB habbn waffana vfrachUnaalon alt iWf aaakaadaad aaiat vaalaa ardaawlai la M baaM MlMa MÉ dateiiiaj w flikkarinoan tn taakar wardila vaar ia aatan rakftaada p a oadar Sal v aarbaaW flfiade aaraa hMwaaa krlabtllag la aa bal alapaa vaa haataa aa vaalaa au al da drla eaMnriBTwi wUJdat j traabta l aaa k a w mE w laaaad l a l itff aaa taaia ala ook aau aa a paraaaea la vaal Mt kat kaaN ararkaa en vmatalljka reaetia wiïlas vaiikfaaj vwrdt drtata d i C r das iiicb hnt bovu vamtlda wotkja aam tancbaffan hctwallBopaaamac kaatataaa aaffaaaa wordt door AM t rdaM door M 4 LKIIAX ék r K vWnnKAVrRwkoi lr Apotbakèr Xorto Hooflrte L da Qaardbrac ir m I BRT rORTOÜL UHaatraclit bU Ite brgiennnnt unülalBala lentooaalhUlutla d l r Up tie lonnte bygiennnnt unülal Uaa aw da Madlada JsrU aiaf thUlutla i iwUfllal UT r KattardBua KR wkkm Keninklijke Maehinate Fabriek DB BONIOBLOEHc v nn II i van Schaik ëL Co gerestigd te gOravenfiagey Heppierttraai 99 en S9 BHby de R ntoiHel ftii vaa Z M den KONING tau BELGIË Indien gij hoeatïl gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cta 70 Cta en I verkrggbaar hg Firm WOLFF Co Weathaven f 09 fioudn D MIËB1ES Kleiweg E 100 Gouda E U TAK MILU Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrethl J C RATELAND Boj fop B V WIJK Oudeaaur M KOLKMAN Waddinm een Chemische Vyasscherij en Stoom Ververij 5 DE WIT èn Comp UTKBCHT I Spoellge en nette aflevering I Iiage prUsen 5 DEP6T bg Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA A SLEGT NIEUW ËHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot bet Itmerem van beat t Zeeuwsch Tarwebrood a 14 Ctnt per Kilt StoHwerck sche Borstbqpbomi gefabriceerd na vooli brift vn den Bon UniTersiteitiiProf Oehm Hobad Dr HariSM Boon hebben sedert 60 Jaren ah emcfatend middd tegen hoesten faeeackheid en aandoening der ademingsorganen oitsfeekende diensten beweaen By spoedigo afwineling Tan weme en koude lucht is t bijzonder aanbevelen wardig een bonbon te gebraiken Verpakking Oeele pa ea 25 cent Alom verkri gbaar ONTVANGEN eeae nieuwe zending Schoolschriften VEL 12 stuks è 32 Ct A BRINKMAN ZN I Dit No l estaat uit twee bladen EERSTE BLAD KEI IVISt EVIKG De BUKGEMEËSTKR rao Goada brenct by dexe Ier keooia tsb da bèlaogbobbendeu dat door den Heer Directaur der Directe BelastingaD enx te Kotterdun op deo IS Juti 1SU8 executoir ia verklaard Ken Kohier dar Peraooeale Belattiug dienitl898 Dat Toormelil Kohier ter invordering is geatdd io kandeB van den Heer OoLvaager dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijuen aaaalag op den bjj de wet bepaalden voet te roldoeo en dat bedm ingaat de tehnqo ran zes wekea binnen welken de teclamea bebooren te worden ingediend OondA den 16 Juli 1S98 D Borgemeeater Toomoenid B L MARTENS BUROEMEESTEK on WETHOUDEBS anÜouda breBgen ter kennii van de IngeceteneD dat de Rekeoing fan de Inkomaten an Uitgaren der Gemaeate ofer het dienstjaar 1897 gedurende veertien dagen de Zon en FaestdageQ uitgesonderd op de Secretarie ter lezing van een ieder ia sedergelegd van dei moi na ten tien tot das naniddaga ten éëu ure terpijl bovendien tegen betaling dar kosten afschrift dier rekening kan wurden verkregw Goada den U Juli 1898 Burgainwster en Wetboudars voornoemd a L MARTENS De Seeretaris BROUWER Bflltenlapdscti Overalcht De Amerikaanieba aatoritaileD gaan daattd waarsobgotjjk vanavond biuDaa Gaoaraa T ral handelende op laat van miaraobalk Blanco vroeg om balftien giaterochtaod nitatal tot twulf unr middaga om naar Madrid ta winan Dat nitatel werd daaria verlengd Tagelgkertgd atalde Toral voor een eommiatie van Spanjaarden en Amerikanen la bMoamrn om het ovar de vonrwanrdao van de overgave aena te worden Miles en Shaftar den brief vaa Toral duhbeltinnig achtende vroegen even voor den middag een onderhond met den Spaanaehen ganeraal Toral daalde ban maila dat hg jniat van Blanoo volmacht had gekregen om ta oapitniearao Er werd toen een comroinia beooamd ota da bgaooderbeilen te regelao Toral kooa daarin voor da Spaaoteha Selaogan daa Eogelaeban Tica conanl Maioa generaal Tolon Ml dan ei van ganaralen ataf da Amerilraaen koten ganeraal Wbaeler generaal Lawton en kapitein Wilej Men verwacht dat da Amerikaauache oorlogsacbepea vanavond FEiJtLLET01 Het Leven te Baden Em RiMiieie Axmk Niet dwang baar om de Tolh waarheid te zeggen niets verhinderde baar hem met beloften te troosten alloa oa de lange baan te achntven en tot ay bet oogaoblik van baar vertrek in t ontekere te laten tot op haar vertrek naar Italië met haar man t Maar aij heeft toch zijn levArerwoest zy keeft twee levens verwoeati Neen tegAiver Tatiaoa beeft aïj geen schuld Hg alleen Litwinof bij is achutdig en hg heeft geen recht die verantwoordelgliheid van tiob af te sohniven die het bewustzyn süoer schuld l em als een g rén jak beeft opgelegd Dat gaf hij toe Baar wat nif te beginnen Hg wierp aich opnieuw op de sofa en weder ver vlogen de minuten me de snelheid van den wind iZo ik aan baar verlangen voldoen dacht bg fftij bemint mijj s is de mgne 1 En ligt er niet in OOM wederkeerige genegenheid in die bartstoch die na zooveel jaren met ongehoorde kracht is teruggekeerd ieta onweerstaanbaan evenals eeMUataarwetP Te Petersburg leven Zon ik dan de eerato lijn die in dei elgke positie verkeerde En waarheen hadden wg dan opk kunnen vluchten Hü werd nadenkend en het beeld van Iriaa koo ala het voor alle eeuwigheid in zga hart waa gegrift doek weder betooTetead finvervekkead fow btn de baai vaa Saatiage bianaoatoomeo maar waaracfagulijk blgvao er ilacbta weinige hier Volgens aan taUgram door de New York Herald alt Waahiagtoa onvaogen varsakert men io regeeriogakringen dat Mac S plaj da Filippgaeo niet wenacbt ta behoodeo Hg sou zich vargaooftgao met bat ailaod Goam MariaDne ailaodeo an sea koleoatation mita Spaaja aan Cuba ooafbankelgkfarid veriakert en Portorico aan de Veroeotgde Statea afstaat Uao Einley ton gaen oorlogsicbatiiiig wenicban voor ta atallen bg gelooft dat hpaDJe liever den oorlog soa voortsattao dan obg maar gaU dalgke laatan op aiob ta nemen Da ragearing ia niet voornemens Santiago onder bat baataar van de Cubaaan ta atallen Het na ontruimde grondgebied tal onder bat militaire en maritieme gezag vau de Veraeirigde Statea gaeteld worden totdat da Spanjaarden Cuba gaheal hebban oatraimd V Aau de Dailj Cbroniile wordt ait Waahiagtoo gaieiod Da otargave van Santiago Ifidt al dadelgk tot een Amerikaanache bedtnura organiaatie op Cuba De militaire gonnrceor 1 allareertt bet ovargagavan gebied omvattaod elf daiaand kwadraatmglan rageareu met neger troepen au andere gele koortavrge soldaten alt poUtiamaoht De vlnchtetingeo worden naar ban haardsteden taroggaaoadaD De door gala koorta aaagetaat raglmaotaa gaan bat gab rgte in ATImo da niet aangetaate legimeoteo gaan evaotueal naar Portorico Ue vredeikaasen haeian atark varbatard ook doordien Amerika tbaoa geneigd haat dan aisch van een krggaacbattiog alioolt de Filippyneo behalve een koleoitation aldaar prgt te gevan au lich mat Cuba Tortorico eo de Ladroaao te vargeaoagen Mocht Spanje date voorwaardan aanoemao dan sou aan spoedig alaitan vsn den vreda mogalgk zgn Da publieke opioia io Amerika verzet tich meer en meer tegen het behoud van da Filippgoen tarwgl men ia regaeriogakringen maar en meer geaaigd ia geen kr jgatcbatting ta eiacbea Intasacben b gft bet onduidelgk waarom generaal Toral geeapitalaard beeft tegen de naar bet haett stellige bevalen der Spaanacha regeering en op een oogaoblik dat da Amarikauen doorellaode gebrek aan voedaal en tiekte verzwakt bepiald niet in sisat waren Santiago ta baatorman Da correspoodent der Timea ta New York aaint dat vermoedelgk slechts een deel der waarheid dienaangaaode bekend ia Niemaod eet inderdaad welken omvang da gele kooria beeft gekregen Maar alle deakundigan erkennen dat de Amerikanen laar alacht toegerast eu onvoorbereid waren voor dargalgka op Dit duurde echter niot lang bg bedacht Rich en wees in een utettwen aanval van toorn dio bermneringen en dat betoovarend beeld van zich ffüg reikt mij den drank in eene gouden aohaal toe riep hg ait amaar nw drank is vergiftigd en uwe blanke hand is bevlekt Voort I Met u hier te blgven nadat ik mijne verloofde mi e edele deugdzame rerloofde verjaagd heb dat zou 1st eerloos laaghartig zgn t Tol bitteren weemoed vouwde hy krampachtig de handen l uit de diepte van zijn gemoed was een ander beeld opgedoemd een beeld met de uitdrukking van Igden tn de onbewegelgke trekkejl van sprakelooB verwgt io den acheidenden blik Op deze wgze kwelde Litwinof cieh pog lang Eindelijk kwam hg weder tot eenige rust want bg had oen bestuit genomen reeds van bet eerste oogenblik was dat bij bem opgekomen Het vertoonde zich aanvankelijk aau hem als een verwijdetd nauw merkbaar pont te midden van den storm en dan nacht van zijn inwendigen strgd kwam vervolgens nader en nader en boorde zich eindelijk i o zijn hart evenals een koud itomp jtuk gzar Litwinof trok als na opnieuw zjja koiïer uit den boek te vooracbgn pakte zgn goed met eeDB zekere onverschillige kalmte riep den bediende l etaalde igoe rekening en zond aan Irina een brief ia het Ruuitoh van den volgenden inhoud fik weet niet of gg thans meer schuld hebt dan vro fer maar ik voel in ieder geval den slag mg thans toegebracht sterker veri sterker Het is na genoeg Gg Jtogt mg dat gij niet kunt en ik herhaal u ik kan dat niet wat gg van mg verlangt ik kan het niet èn wil bet niet Antwoord ffl niet gjj a t niet Id ttMt nj het eeoige ant operatifo Nooit tallen da Amarikanaa zoo iata darvan herhalen Volgaat telagtamman nit Madrid heef Sogaata jich aa de avanfbgeenkomat van bat kabinet atark ttadaliavend oilgelaten Wg verlangen den areda aaide hg miu het een aarTolla trade ii Wg tgu na bsais Amarika a vradearoorwaarden te waten ta komaa Xoudar vloot kan Spanje op Cuba dan atrijd niet langer volbondao want da Anerikauen kunnaa tilaittaad ooa daar ailhongweo Doa ware bet volhoaden van den atrgd op Cuba uoodeloos bloedvergieten a Oistat weinig niaaws ia take Drayfot maarman verwacht dat ar ieli gabaaraa tal Erloopen garoehteo dat partooan van aaniien dia een rol apeelden iu het proces Zola varklaringen zullen afleggen of e o stap aollandoen bg dan rechter itn inatroelia welkegroota gevolgen zullen kanoen hebben Bat ianiet daidalgk wat hiermae bedoeld wordt Walvarwaan man nog de arraatatie van ar Lebloia Een blad meldt dat haf beval ran iakaehtanimaming tegen Picquart ala het misdrgf waarvan hg beeohuldigd werd varmaMda SpioDiMga kraebtani art 1 al 1 vaa de wat van llTApril 1886 Da tHatina daalt made dat Zola en Parrenx aanataiadan Maandag ta VaraaiUee aoadtn rerac ijiioo om zich dadatgk ta varwgdaren oa geprotestaeid te behbeo t gea da gavaogenoeming van Picqaan waardoor zg vab bun vooroaamatao gateige beroofd tondeo zijn Sinda wanneer s het oumogelgk getnigan dia zien in beobtaaia havinden te dagvaarden an ta latrn vertóhgnen t Hen aal dan toch aarat dienao af ta wachten f de regaering de ver ehgning vaa Picquart zoo durven weigeren Veertig van de tachtig getuigen hebban edt een dagvaarding ontfangen Verspreide Berichten Spanje en de Vereeaigde SUten Sagaita verklaart dal noch da regearing noci Blanco zieb mat da overgaaf van Santiago hebban bemoeid Toral waa bevoegd om de atad ovar te gavea op sgn Tarantwoording Men meldt dat bet garoisoen van Santiago eiah overgegeven heeft In een beiluit vau das kapitein goneraal tan Msdrid dat aan de moren van de atad ia aangaplakt ataat Er ii aan koniokljjk bealuii gevallen waarbg de grondwet io het ko f diokrgk wordt geachorst In dan tbaoa woord te geven dat ik kou aannemen Ik vertrek morgen vroog roei den eersten trein Vaarwel leef lukkig Wg zulten elkander waarschijnlgk nooit wederzien Litwinof verliat den gehAelen avond zgn kamer niet of hg iets verwachtte iod weet het Üm streeks zeven uur kwam er tweemaal eene gesluierde dame dicht bjj de deur van zjjn hotel Nadat t een weinig ter zjjde was getreden en eon blik in de verte had geworpen maakte zg eene rastbsradene beweging met de hand en naderde de dear voor de derde maal f Kaar wilt gg been Irins fawlownap klonk het achter haar iiij k rde zich sohielljlc om Het was Potogin diè haar naderde Zjj bleef staan ijjde op bem toe ea greep egnhand fBreng mij weg breng mg wag riep zij balten adem f Wat scheelt u Irina FawlownaM Breng mg weg herbaalde zg met verdubbelde kracht als gg niet wilt dat ik daar voor altijd zal blgven Potugin boog onderdanig het hoofd en heide verwijderded zich scbielgk Den volgenden morgen toon Litwinof reeds geheel reisvaaidig was kwam Potugin bg hem in de kamer Zwijgend naderde bij hem en drukte hem zwggend de band Ook Litwinof eide niets beide zogen er ernstig uit en beproefden te vergeefs te lachen Ik ben gekomen om u goede reis te wenstïhen aaide Potugin eindat jk be t aadan ataat van beleg mag gaaa varga dering wordea gehouden aondar varlof vaa da militaire verbeid au bat ii verboden gaachriltaa of teekaniagan opaabaar ta maken tonder verlof Achthonderd Spaanicha krijgagavanganan agn aan boord van da Harvard ta l ortaoianth Nawhaopabire aaagakamaa Sjjaa de helft syn tiak aan malaria tachtig awaar Zeven waraii ondarweg gaatorveo FaaKKauK Ual Darl TogeblaU varnaamt bat volgende Zooala hakend ia waa Picquart dageao die dan krggaraad in bat procaa DrajrIaa da ga beime atokkao moaat voorleggen op grond waarvan da ax kapiteia varooideeld ia Daar nu aauiga dier geheime ttokken apoorlooa aljn verdwenen vermoedt men dat Picqoart aaaieb toageSigend baaft Daarom wardeeo huiatoaking by hem iogeatald Het Joarnal daaraatogaa houdt vol dat Pitqaart rardaehl wordt van apionaaga Volgens bet Joarnal moet da minittm vaa jastitia oornamaaa tgn da a helen i in da Dre rfaawaaliag B tar Tarantwoording la roepsB Omtrent Eawrbas wordt msdagadeald dathg dan aacbt in la 8aa ago gavangaua graoUndaela slapaleoa heeft doorgebracht II jj moet zich arenlang all een kranktfnuige bebbeaaangaateld en toen la slompe eaaralaabUi aidvsrvallen ago Bij weigarda alle vowlial en baticbgot alaof bet idéé Bie hem vervolgt datmen hem wil vergiftigen Votgem Laa Oroitada rbamauit beeft Eatarbaax aan gokeimzioaigbatoek ontvangen van aan fl kanda DegevanHenbawaardara moeten opglEarkt babbel dat Eitarbat na dit baioek tiefalbaar garnttsren bedaarder was II Nbl DuiTSciitiHa Aan da Nienw Gajneeieha Oonpagnia t Berlijn wordt gemald dal baar itoomboot Jobann Albracbt Jigda Ilarmit ailandeo Nieuw Ouioaa waarhaau ig gevaren wai om aebipbreokelingen te balen van den icboanar WaicooM op een rif gevaren en oiel vlot gekomen is Da boot ia varlorto maar da bamaoniag is garsd la Barign baalt aaa toer walka aan jonge vrouw Fedora Vona eiken avond in bel Bip podrons verricht vaal bgval Deia jaogadaas apriagt ta paard ovar een landaoar baan waarin zich vier peraonen bevinden D landauer ia 250 M hoog au 3 M braad Toen te dit voor den aaraten kaar varriehtia tehean ie de Initjas In hal rjjtnii niet gawaaraebnwd ta Kd hoe weet gg dat ik van daag op nda ga vroeg Litwinof Potngin koek verlegen om zioh heen Ik beo hel te weten gekomen zooals gg ziet Ons laatota gesprok nam t n slotte zulk eene sondartlDge wending ik wilde u met laten vertrekken tonder van mijn hartelükste uleelneming la venakeren Gij stelt belang ia my nu terwiil Ik vertrek Potugin zag Litwinof droefgeestig un Ach Grigori MiehaÜowitoh l on hy na ejea geznohtte hebben rhet is thans geen tud voor s lavondigheden en fijoe zetten Gj igt helaas zooob ik bespeurd heb vrij onverschillig voor onze vaderlandsche literatanr en hebt daarom miaaoh a gooo idee van Waska BualajefP Van wien Van Waak Bnslajef dien waaghals uit Novgorod in do Mengelingen van Dinalof Wat voor een BuslajefM bromde Litwinof weinig verlegen door dese oaverwaehte weadlnf m het gesprek Ik ken hem niet Nu dat doet er niet toe Ik wilde maar op het volgende opmerkzaam maken Nadat Waaka Bea ligef met z oe vnonden van Nowgorod naar Jaruio lem ter bedevaart gegun was en hij daar gebaad bad in den beülgen Joitlaan besteeg hj en berg Thabor en vond op den top daarvan McTkleen wurover het nog niemand gelukt was heen te springen a Wsska wilde bier z ja getpk beproeven