Goudsche Courant, maandag 18 juli 1898

Rotterdus 4 46 6 68 6 16 6 61 7 86 7 5 8 40 9 88 9 63 10 19 11 86 11 60 18 97 44 8 5U S 4Ï 4 05 4 4 i 86 6 85 6 17 7 86 8 9 87 10 10 Onell Hteuwerkerk 4 66 6 08 a 10 89 1 54 4 50 8 87 r a 9 47 f 6 04 6 11 10 36 8 01 4 67 6 84 a 9 64 UoordiMht 6 11 6 19 10 43 8 08 5 04 6 41 w a 10 61 Soiid 6 17 6 86 6 88 7 10 7 46 8 11 9 9 47 10 18 10 41 U B4 18 08 12 47 8 14 1 0 4 05 4 84 6 10 5 46 5 66 6 47 7 46 8 10 10 07 10 30 eODDA DEN HAAS IB vena Gouda 7 30 8 30 9 17 9 88 9 87 10 14 11 16 11 18 18 16 18 66 8 14 3 46 4 49 4 68 6 86 5 64 6 11 7 84 7 68 8 33 8 54 10 10 39 11 10 ZeveBliuizaD Moflrkapelle 7 48 8 4 11 80 1 8 It 6 7 4 a 10 18 a Zoetermoer Zegwaard 7 63 8 61 11 41 1 19 6 18 8 15 a 10 81 a a Voorborg a Ha e 8 07 08 t It f n 11 66 1 88 6 88 H K 8 88 a 10 38 a 8 1 6 46 9 08 9 4 7 80 6 9 66 10 88 10 44 11 46 18 46 1 48 8 48 4 15 5 15 5 87 6 63 6 88 6 88 8 04 8 84 9 9 81 10 88 11 6 11 44 aHago Voorburg 7 40 8 36 9 46 10 11 11 87 11 36 18 81 1 86 3 4E 3 40 4 4 33 6 30 6 18 7 80 7 55 9 88 10 06 5 68 10 17 1 41 4 39 6 18 a n 9 34 a Zoetarmeer Zegwaard 6 6 10 88 1 S6 4 68 6 30 a u 8 48 a 6 17 10 48 8 06 5 04 1 6 38 ff H 8 68 a Gnuda 6 88 7 48 8 08 9 0S 10 16 10 54 11 67 18 06 18 60 8 17 8 14 4 08 4 87 5 16 6 6 60 7 48 8 88 10 10 10 88 8 0 C D A l T a K C H r viu Teru 6 65 8 86 door lOjm j 0 0 U 11 A A M T R K D A M Ueida 6 80 6 39 6 34 7 18 7 5S 1 14 9 07 10 19 10 67 18 00 18 10 18 63 8 10 3 17 4 88 6 80 6 47 6 0 6 18 8 14 9 48 10 S7 4 11 E 0 7 5 8 86 10 17 10 81 Uudew 6 86 6 55 11 14 8 37 6 87 7 10 10 84K Bt W 8 01 9 06 10 36 12 48 6 00 6 37 8 40 10 01 11 J7 Woard 6 48 7 8 8 10 11 88 18 87 8 46 3 34 6 45 6 84 7 18 8 43 10 36 10 41 Um t 0 3 8 30 9 88 10 60 103 6 16 8 66 10 18 11 1 Utreokt 6 03 7 04 7 48 8 88 8 66 9 89 10 61 11 45 19 S9 l 8t 3 08 rno 5 04 6 88 4 7 39 69 10 61 11 1 Utreokt 6 96 6 38 7 45 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 11 38 18 08 1 87 8 08 S 86 3 66 4 48 6 86 6 30 6 66 7 66 S50 8 07 8 85 10 08 10 341 Wonrden 6 49 6 63 8 08 1 16 10 38 11 65 18 24 3 47 4 16 6 50 7 18 9 10 9 88 1 10 64 i m t ri it 7 06 8 10 9 06 11 16 8 63 1 46 4 416 90 7 4 9 4 üudow 8 14 Gouda 8 S7 06 10 46 4 84 9 86 kma W 7 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 6 36 8 00 10 0 6 59 10 68 11 10 18 11 19 8 40 4 87 6 10 6 07 7 10 8 88 9 48 8 66 1 4 ll lo aouiU 1 08 8 1 10 09 18 61 8 t 4 47 6 4 7 48 t 48 11 1 Directe SporwegverblDdlngen met GOUDA Zomerdlenst 1898 AaogevaugeD I Mei TUd vao Greenwich ROUDA ROTTSD M viiewe Oottda 6 7 86 8 10 8 85 10 14 9 6 9 B1 10 11 11 18 11 8118 18 18 58 S ll 3 48 3 i7 4 S8 4 5S 6 88 5 51 0 14 I Sl 7 66 8 80 6 86 10 04 10 86 l l MoorilMoht door 7 88 fc 48 11 8 6 5 8 08 10 11 NieuworVmk 7 S 8 48 11 86 1 7 6 18 f 1 09 10 18 0 Mlle 7 48 8 66 t H M i 1 14 5 19 r 8 18 10 86 Rottnrdta 8 80 7 66 8 88 9 06 9 80 9 84 9 4810 18 10 80 11 38 51 18 88 1 88 8 80 4 4 15 5 g8 5 10 5 40 t lti 38 7 80 8 86 8 48 9 1 1 10 1 10 S4 10 64 11 80 Katterdus 4 46 MS M6 Öl 7 SB 7 5 8 40 9 88 9 68 10 19 11 86 11 60 18 97 1 44 8 50 S 4ï 4 05 i t 5 85 6 86 8 17 7 85 8 9 87 10 10 Verkrügbsar b i M PEETER8 Jz N B AU bowija van echtheid ii oftchot en kurk steedi vwxA EÏeü vftu deu ua m der l irDi P HOPPK hebbeOi ie bd ook bevig Tericbrikteo Dit ia wel bet record raa hoogapriogeD Uüfmtche blade ifmeld a dat eeu laodedfU man bet volgende lepsalde toen er eeo werkmaa bjj bem io disast trad Eerbiedig groeteit op 2Q pa8 afatand Toor ntgDheer ea merroov en foor de kioderea die DOg door de mÏD wordeo gedragen Zelfa groeten bij het voorbygaan vaa bet bols van den laodbeer al waren ook de bewoners afWBEÏg en nog tal van andere atipt voorgescbre vao eerbewijzen allea op Btraffe van boete of opsloiting io den kelder Deze arme man heeft l tfat l 12 boete gebad en ia zea dtgeninden kelder opgesloten geweeat omdat bij zonder Toorkennia ran cgn heer en m ester was ge tronwd I BINNENLAND Men Bcbryft nit Haarlem f9 Door de werklieden aan de centrale werkplaats van de H IJ Speorwegmaatschappy ia een fonds opgericht ter onderatenniug van honne wouwen ledere week wordt i 0 10 ingelegd Overlydt de man reedf hy het eerste jaar van deelname dan ontvangt de wadowe alleen bet ioteggeld terog Geschied het overl deu in het tweede jaar dan ontvangt zy f 50 en EOO klimt dit voor ieder jaar met I 50 op tot eon maximum van f 400 U bereikt In het belang der werving van stokers voor de Koninkiykn Nedeil zeemacht zullen door twee riviervaartatgen tochten langs de wa terwegeo worden ondernomen Door da kommandaoteu dier vaartaigen zal aan de bargemeedtera der te bezoehen gemeenten en omliggende plaatsen tgdig kennis worden gegeven van den datum van hunne komst fn in ver tocht honne hulp te dezer zake te verleenen Uiialag der Statenverkiezing t Brielltfc Uitgebracht 2052 stemmen Gekozen Mr G J GOEKOOP 0 b met 1468 stemmen De heer D Breeanee lib kreeg 358 de he T A van Beekum Maorisae antir 184 stem men Een lOO tal itiaitmakers zyu te Amsterdam dageiykach aan den arbeid tot bet naziender wegen met het oog of t e Inbaldigiog feeflteo Vanwege het gemeente bestanr wordt alles gedaan om ongelukken te voorkomen Zoo is ef o a een ond9rzoAk ingesteld naar de draagkracht van hootea belderloiken en fseren roosters Yer cbeidene zijd afgekeuid Zooals reeds gemeld werd ia dozer dagen aan de acbool voor knnateaa dwerk te Amsterdam gereed gekomen de japon welke Hare Majesteit de KoniogiD by de lohnldiging zal dragen Namens hare Maj ateiten werd de japon bezichtigd door eene der dames van het hof die daarvan aan Hure Majesteiten verslag muest uitbrengen De bencbrgving mocht in alle op zichten de hooge goedkeuring van Hare Majeatfiteiu wegdragen Uit de gemeente Loosdrecht werd aan H M de Koningin een adres gezonden begiooeiid met den aauhef EdeUcbtbare Majesteit Door den heer K Kater zyn eenige bekende persoDOD te Amaterdam aangezocht zich tot eeu raad van verzoenintf te vormen teneinde pogingen in het werk te stellen om de a1g mepneoitsluitiog waarmede de Amsterdnmpfln Ummermanspatroona gedreigd hebben te voorkomen De maeate der bedoelde personen hebben echter geantwoord dftt zg t minder gewenscht achten nu toascbenbeide te treden En ook waren enkele heeren te zeer met werk overladen om zich LeBchibbaar t kunnen tellen De heer Kater zon echter nog een tweeda pogiDt doen om zulk een commiasie tot ataud te brengen zegt bet Volk9bl c Naar men verneemt zullen aeu de vlootparade voor de Koningin by Moerdyk in Septembnr de volgende oortogfgchepen HoltaDd en iZeeJandc en by mogelyke terugkomst uit Curasao ook de Friesland c de pantserschepen Piet Bcinc en ETert9en € de mooitora Krokodil en Cerberus € de kanonneerbooten sBarkc en Hadda en Hefringc eenige torpbdobooten en nog eeu paar kleinere Bfnomvaartnigen deelnemen De vloot zaI staan onder hevel van acboutby nacht Engelbregt In de Auersfoortscbe Ct las men onlangsde volgBude advertentie Een tienjarige vroolyke knaap nu pen provinciestad die twtie maanden vacanlie heeft zou gaafne io een andere plaats gaan logeeri n in een gezin waar joagens zyn lielst in bot bezit Van fietsen Zy die hem inviteeren willen worden rriendelyk verzocht brieven te zenden c enz Men meldt nit Amsterdam De algemeene uitsluiting waa mndede nerkRtakende timmerlieden tegen beden 16 Jnli door de patroons ver een iging waren bedreigd il uitgesteld tot 23 Juli Eene vergadering van patroons beeft gisteravond de hier volgende resola ie genomen De vergadering van patroons gehoord de verioeken der beatureD ao de afdeelingen Amsterdam van Patrimonium en ll K Volksbond gehoord de ingekomen vei zoeken der heeren Hofy en Konveld alle ten doel hebbende de voorgenomen oitJnitiog der timmerlieden op 16 Juli niet te Uten doorgaan iloch deze eltbans nog eene week uit te stellen onder verplichting ddt hnnnerzyds alles in het werk gesteld zal worden om alsnog tol eene bevredigende oplossing te komen gelet op de verklaring van de afdeelingen van Patrimonium n Volkabnnd dat deze de thans oitgebroken staking iu het Yan Lann pkwartier ten sterkste afkeuren besinit met lë4 tegen 65 stemmen de verzoeken tot uitstel der oitsloiting tot 23 JaH in te willigen onder nadrukkelyke aarichuwiog dat dit de laatste concessie is Welke door de patroons kan wordfin gedaan Gemeng de Berichten Te Kampen deed dezer ddgen de sigareimaker J Abma aangifte van zyn 14e kind Daar No 13 de voornamen draagt vauH M deKoniagio Regentes kreeg deze kleine de Toornamffn onzer Koningin Toen Altard Dykaira jl Zondagoiiddag teBe tgum zyn vrouw wilde afhalen werd hemdaar door eenige iugezeteaen verweten dat hyde inbreker is by G Haitsmn te Britsam Eenvan dezen was een onderteekeoaar van het iagezo iden stuk iu H Frieach Volksblad waarindit ook werd gezegd Tegen deze personen heeltAUard Dykstra eergiiteren een aanklacht ingediend by den officier ran justitie te Leenwarden Tel Het station Rozendaal verkeerde Vryd avoud ten gevolge van een gebrek aan de mschine der electri chu verlichting io volalngendaiaternis AI n mngftlijko htilpmidfielfn werden nan grwend De wachtkamers waren verlicht door trein lantaarns Jien treffend ongeval bad plaats op de scheepatimmerwerf te Woudsen Terwyl een schuit van de werf werd gelaten werd de zoon van den scheopatimmerman door een touw meegesleurd en bewusteloos opgenomen Deerne roet werd verbrijzeld en is reeds geamputeerd terwyl by op verscheideneo plaatsen bovendien gekwetst is Uit aOravenhsge meldt men By de uitgrnvingea lo het duin ter hoogte van de Laan van Meerdervoort ia op 1 50 meter DeKtseh peil gevonden het skelet van een groot deel van den kop van een walviscb De afstand van de ptek waar het gevonden io naar de strandlyo ia 23000 meter Een perroon te Ami terdam zieh alsscbippt r voordoende bood te koop aan vmr dekzeilen en een handkar opgevende stil te gaan leven Alles was ontvreemd en hy leeit thans stil doch niet volgens zyn e bedoeling Gisten en middag viel te Hülegersberg een jongetje van 3 jaar ie wntor en werd levenloos opgehaald In een vlaag van krankzmnigheid aproug de dochter van de wed v d K te Noordeloos geheel ontkleed lo de Vliet Daaroit gehaald verwoudde zy met een mes eerst bare moeder aan het hoofd en daarna hare zuster aan de handen zoo deerlyk dat geoeefiknndige hulp moest worden ingeroepen Gisterochtend is zy onder streoge bewaking naar een krankziuntgengei ticht vervoerd Volgens de Tel zou te bniten Utrecht een ge al van cholera zyn voorgekomen t Kan waar zyu en tücb onwaar t kan nl een geval zyn van cholera nostras een inlandsche ziekte waarvan er jaariyks eenit e voorkomen maar die behalve enkele oiteriyke verBchyuselen met de werkeiyke cholera de gevreesde ohotera asiaticac nietti gempen heeft Op last der justitie werd giatermiddng ts Utrecht de in de Boter traat woneode werkman R K door de politie gearresteerd en naat het hootdborean van politie overgebracht vanwaar hy per celwagen naar de gevangeuis is vervoerd Tegen R K waren reedi in 1893 in verband met den op zekeren Dikmana gepleegden moord zware vermoedens gerezen doch hoewel by geruimen tyd in preventieve hechtenis doorbracht moest hy ten slotte wegens gebrek nen bewys toch weder io vrijheid worden gesteld Thans moeten zich echter nieuwe getaigen hebbeo opgedaan wier verklaringen voor K zoo bezwarend zyn dat de justitie daariu aanleiding schyot te hebben gevonden de zaak opnieuw in behandeling te nemeu Aldus meldt het U D STADSNIEUWS GOUDA 15 Jnli 1898 Iu eene j l Vrydag gebonden vergadering van de betrokken sub commissie werd bealoten ter gelegenheid van de feesten op 31 Augoatus a s een bloemencorso voor rijwielen te orgauiaeeren Aan genoemd bloemencorso kan ieder wielrydater of wielryder deelnemen dns ook zy die niet in Goada woonachtig zyn Voor ieder der volgende groepen zullen de daarby vermelde pryzen uitgeloofd worden lo Voor de sctioonst versierde dames ry wielen f 25 f 15 f 10 n f 5 2 Voor de Bchoonat versierde heeren rywielen f 25 f 15 f 10 eu f 5 3 Voor de aardigste of fraaiste costnuma i 25 f 15 f 10 en f5 4 Voor de fraaiste groepenf 50 enf 25 Hit ligt in de bedoeling van de commissie des avonds weder een rondgang te houden met de wersierde en alsdan verlichte rywielen en Zftl voor de schoonst versierde rywielen pryzen vao i 25 f 15 f 10 en f 5 beeobikbasr stellen De pryzen Eullen bestaan nit kaDstroorwerpeo desverkiezende kunnen die tegen geld worden ingeruild Ten einde eene zoo onpartydlg mogelyke beoordeeling te verkrygeu stelt de commissie 7ich voor de jury voor de heoordeeling same te stellen uit personen uit verschillende plaatsen die op het gebied van deroratieven kunst een goeden naam hebhen Per advertentie zijn tegen Maandag 25 Joli r k alle wielrydsters en wielrydera opgeroepen tot het bg wonen van eene byeenkomst op de bovenzaal van het Café Schaakbord alhier Staande die vergadering kan ieder die aau het corso wiï deelnemen zich hij da commissie doen ioschryven en betaald daarby f 1 inleggeld Dit bedrag wordt by werkeiyke deelneming aan het corso teruggegeven De feestcommissie hoopt dat ook vele dames wielrydsters genoemde byeenkomst zullen bywonen en zich voor het corso zullen doen inachryven Reclame van rywielfahrikanteo kan in den stoet worden toegelaten de wyze van reclame maken moet echter vooraf aan de goedkeuring der commissie onderworpen wordeu Den heer W Pera kommies verificateur alhier is by hflsluit van Zgoe Excellentie den Minister van Financiën met ingang van deo Ie Auguatus o verplaatst naar Alkmaar Het Utr Dagbl verneemt nit goede bron dat de heer M J Bonman zyue tweede opera het zangdrama Het Meilief van Gulpen r geheel voltooid heeft en dat de vervaardiging van het klaviernittrekeel aan een onzer kundignte musici is opgedragen Weldra zal doa het werk geheel ter opvoering gereed zyu Of t daartoe erhter spoedig komeu zal BoDGQEATBN Twee ongelnkken op één dag Het zoontje van den heer C Griffioen 8 jaar oud il by hot gebruik van een wortel gestikt Het 7jaHg eenig zoontje van Van Danren werd levenloos uit het witer opgehaald Stoi wük Twee medemionaais dongen bier enkele dagen geleden om de gnost eener juuge dame No zooals dat wel meer gaat het einde waa eene kolossale vechtparty Maar dan worden zulke lui bepaald gevaarlijk ook voor hem die trachten wil ze te scheiden Dat ondervond de arbeider P N tot zyne schade want toon by met een bezemsteel op de beide verliefde varkens se behooren tot het gealacht der kralRtaarten de minnenden lossloeg werd hy door een ervan zoodanig in het been gebeten dat genteakondigs hulp noodzakeiyk bleek Gelukkig kon de dokter constateeren dat de scbynhaar ernstige wonde niet gevaariyk was BeRO AMBACiir Ds landbouwer C V alhier deze week een stier uit het land hatende die nog al voor mak te boek staat werd onverwacht i door dezen in het water geslingerd Gelukkig was de aanraking van dien aard dai de man alleen een nat pak opliep Alweder een hewgs dat men niet te voorzichtig met die beestjes kan omgaan OuDiwATiit De hen W J A M k Wi Ihier is tag 1 Sapt a benoemd tot ooderwjier un de E K jongeDiechoolte Woerden Een kranige baloooing Eene jofironw nit Linichoten bj familie te Ondewater een daagje op bezoek ijode wilde terena aan die gelege beid proflteeren om in een winkel eenige inkoopen te gaan doen doch toen het op betalen aankwam bemerkte ig o sehrik dat baar portemonnaie mal rnim 30 gniden loek was aerloren of gerold Denieltden weg dien zg gekomen wa zoekend terug gaande kwam het aermiste schaap al spoedig terecht het zoontje an d K had nl da poiteiaonnaie gevonden en oveibandigde deze welgemoed aan de jnffronw die den jongen in de folheid barer biydschap beloonde met oen twee en een half centitnk De eerlijke ainder weigerde echter deze belooning aan te nemen ADVERTEWTIEN DANKBETUiamGT Aangenaam verrast door de vele blyken van belangstelling by gelegenheid van mgn 25jarig jubile als hoofd der school voor Chr Nat Ond alhier betuig ik daarvoor mfln oprechten dank J VAM DE PUTTE ONZICHTBARE HEERSN en DAMESPRUIKEN TOUPETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWEBKEN munten nit door aOLIEDE AFWEEKING bj H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur KMteeg Oouda Betrekking of Associatie gezocht te of bj Gouda door alg ontw Jongmensch met eenig kap Voorkeur daar waar geen opvolger ia Bekend met eorreapondentie eu adm Fr Br Lett P Z aan t o KUIJP S Advert Bureau den Haag Ope il3are Yerkooping te GOUDA op WOENSDAG 27 JULI 1898 des morgens te 9 oren aan het Winkelhuis Wp A Nr 152 aau de Markt te Gouda van den nog overgebleven voon aad Nieuwe Manufacturen Voorts TOONBANKEN met MAHONIEHOUTEN BLAD een BEANDKAST MEDBELEN enz Daags te voren van 10 tot 12 en van 2 tot uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOETUIJN DEOOGLEEVEE te Oouda MUZIEKINSTRÜ MENTEN tot prijien conenmereBde met de eetBte m om lind he tiande Meguünea VIOLEN Een ft ond Tyr Inatr v 85 mm EROnSADTOMAAT § ORGELHANDEL Emige prachtige 8T0AY CLASK OROEIS voor reroiiii dardiD prii Vaa 195 oor ƒ 176 Van ƒ 176 oor 165 li C DE LAHQ OOUDA LIKDOORNMIDDELa Teveiu tegen eett en terirtfesi in Fleschjm ii 0 9A Verkrggboar bg DROGIST Kleiweg E 100 OÏOOTl MiKKT ¥€ lTIiTTtli l VAN DEN GITÏÏMOOP in het Schoen en Laarzen Magazijn van B Traaïi irÖ3 C3 EïXSX 00 Nog slechts enkele dagen Jgt zal een GROOTE PARTIJ BSchoenen en Laarzen tegen onge ienó lage prijzen worden opgeruimó alles echt Noord JBrabantsch Schoen werk Green Marktgoed zooals hier 2 Magazijnen zijn AanhevtHenH i Fotografie SÏIDIO Door deze heb ik de eer te berichten dat ik van den Heer M D W SELS waar ik voor m ne vestiging alhier ruim 3 jaar ben werkzaam geweest alle bestaande Negatieven lie b overgenomen zoodat dus alle nalie§telllngeil MJ mij verkrijgbaar zijn Onder beleefde aanbeveling Hoogachtend Pa VAIJ DEE WAALS otlutoeeten Singel 362 mj den xtenaeweg Te een nieuwe en echte verfstof waAT ATOIAN door iedere zninige huisvrouw in staat is zelf alle Stoffen en KleedinggtuHken zonder moeite en zonder eenige toegeving te verven COTOZAS h verkrijgbaar in 18 kleuren en tinten tast de stoffen niet aan bespaart tjd ea geld en mnnt uit boven alle thans in den handel zijnde veristofieu Verkrijgbaar by Jt BOBB te Gouda in bnsjes van 20 30 en 60 ot Men neme de proef Staalkaarten en gebruiksaanw zingen gratis verkrijgbaar Wy Overal Wederverkoopers gevraagd Imnaakkmideii üt Elesschenliiclit B ood riessclieiilak C C KROM De KRANS BIERHALLE is weder GEOPEND Deze inrichting die geheel naar de laatste eischeu des tgds is ingericht zal wordeu geëxploteerd door den heer J VAN UEB KIST die door levering van de beste consumptie en nette bediening het vertrouwen hoopt waardig te worden en zich daarom beleed aanbeveelt tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel Eoowel binnen als bniten de stad met geiloten wagens A g RAVES TEUN Oude Gouwe I uiorat tegen Tramport iehade venteherd Jiobt kortoni tawiMa top hmémfjam Mnr Nta Expeller Wat togBii I UB to mndaa togOB pq eo TtB ailarlei urd Ygf is Mat kot VMtevtfwM Yf wMt ém itoaèa ta Mer hoiigeib s AnkBrfaiiiIxpeller FiÏB so oaiit 76 oeat aa fl l6 ie fieaoli TaorlïandeB b 4e maaota Apothekan an bu r km Mn k Oa ta Botteidam Te GOUDA bg C LUGEK Apotheker Markt en bg WOLFP Co Westhaven 198 lAATSCHAFFIJ TOT EXPLOITATIE VAN S TAATSSPOORW EGEH ITaar het Zuiden van Lim turg en het fleu ldal De bgzoniler goedkoope Tacantiekaarteu naar twee der Stations der Ignen Maattricht Simpelveld en Sittard Berzogenrath zgn des WOENSDAGS en des ZATERDAGS ook te UTRECBX en te OOUJOA verkrggbaar Prgs Ie klasse f 2e klwse 6 Se klasse 4 Geldigheidsdnur 14 dagen Nadere inlichtingen worden door de Btationt verstrekt P G G EM De Vermoorder vaa alle liseoten aporiaafeurs Harkt hoek Kerksteet BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen DINSDAG den 26 JULI 1398 des middags ten IVi ure op het Baadhdis bg enkele inschryving AANBESTEDEN Het uitvoeren van BÜITENVERFWERKKN aan eenige Gemeente gebouwen Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmees ter JAN ROND I Korte Grooneadaal I 199 200 Magazgo ran jlJzerwaren Qereedscliappen HUISHOUD ARTIKELEN Keukenfornuizen Specialiteit in Gereedschappen voor alle vakken SCHAREN en MESSEN BRBVKBMirBElV HH BoctoreQ anobevolen P D IKE ODO £ SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTOAP f ST