Goudsche Courant, maandag 18 juli 1898

y No 7633 Maandag 18 Juli 1898 378te Jaargang A P MARTENS R MiNlJFACTlRERl GaREK kh GeMAARTE GoëiIrëN Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ro S JLDVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regfels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaateruimte y rf a Inzending van Advectentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 i Afzonderlijke Nommers viJF CENTEN t T ri AaDstaanden MAANDAG 18 M begiii de f R I fl T li i halfjaaiIlijksiiihe opeuimng Alle Goederen zuien tefeii BetUli miMë worden aangeboden lu f f b P Extra koopjes in JAPONSfj dh Gelleuri 0Ê men zh liË ETALAGE De prijzen zijfi beneden alle Concurrentie fQ Crescent Cycles zijn de beste Amerikaansche R IJ W I E L E N Liélit Sterk en Elegant A lleenverkoop Tiesema s Eywlelhandel larkt A 54 Gouda Meent No 21 Rotterdam OPENING 1 iignstiis Speciaal Magazijn van Wol Saj et en Bre ikatoen Door contracten met de eerste n grootste Spinners van Wollen en Katoenen Garens is dit magazijn in staat van de kleinste tót de grootste hoeveelheid te leveren tot prijzen buiten alle concurrentie Hierdoor zal voor Motterdam en omstreken in een groote behoefte voorzien worden daar in dit artikel wel de minste soorten tot coneurreerende prijzen worden aangeboden doch de betere en degelijke soorten veel te hoog genoteerd bl jven lilt de rïiliriek DE € Al§l€ilDË verkrggbaar als SIROOP on op KOGELFLESSCHEN J E EOODE FaliiekZeujjsttaatSS FEESTEN te GOnOi OP 51 AUGUSTUS 1898 DilIllES en HEEREI die willen deelnemen aan een RIJWIELEH BLOEMEU COESÖ waaraan prijzen verbonden worden uitg enoodigd eene VERGADERIMG bij te wonen op IIIAAIVDAG den 25 JULI e k s avonds te 8 uur op de bovenzaal van het Schaakbord Kleiweg alhier DE SUBCOMMISSIE Machinale en Chemische zuivering en ontsmeUing van Bedden en Matrassen bij Getr DE BAAOT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 TWEEDE BLAD 4 VERGAbERINGVANDËNGËMËËNTËRAiD VRIJDAG 15 JULI 1898 1 VoMolg I Aaa de orda De Tokeniogen der gesubsidieerde instatliagen Tfta weldadigboid over bet iaar 1897 h AobterePDVolgfua wordepi goedgekeord de rakebidgeD van het y i iD li475 41 ai iGaBtbriil oluitaode liet een urgerlyk Armbestuur Jla teode tnet een batt aaldo fao f 475 41 Si Catbarioi batig saldo ran ww St Ëluabetbi G fltbuif V alaitende met e ff batig laldo rag f 3035 54 Weea eo Alpmoeseoniibuis in oDtvaDgsi eu mtgaaf tot eeo bedrag fan f 15071 47 i fiefltadelingenhais sluitende metj eea batig qildo lèa t 5 08i IsraplitiBcb Armbeataar jaluiteode met een batig aaldo Tan i 7 12 j Aaa dfl orde t De rekeoiogeD der Hoffnau a atiohtin eto over bet jaar 1897 Deirekeniog vau de Volkagaarkeuken sluitende mfet een bbtig saldo vao f 155 94 De rekeoiug van het Hoffman gesticbt sluiieode met eea batiit laldo Tan f 637 81 Worden zouder hoofdelyk stemming goedgekenrd Aan de orde Het Toorate tot bet opnieav Ttststellen der Terordeaingeu op da heffing en de ioTorderiog Tan Bcboolgeld op bet Gymnaainm en raa Leges tar Secretarie De Voorzitter Wordt oier dü voorstel ook het woord verlangd De beer Herman M de Voorzitter naar aanleiding Tan bet beden ingekomen adres ran de Peer wenaob ik een enkel woord te spreken op de lagere scbolen dezer geme ntn geldt d i bepaling dat on en minvermogenden trijstelling kau worden verleend ran bet betalen van schoolgeld by da Rgks Hoogere Bargerachool ii dezelfde bepaling geldende en op bet gymoa iam niet daarom zon ik io orerwegtng willen geven aan 6 en W om dit voor het gymnaainm eveneens toe te staaD ik beo er voor om ook die jongelieden die bet gymnasium wentcbeo te bezoeken te steunen en doe by deie bet volgende vooratel De ondergeteekende heeft de eer voor te stellen tossoben de Ie en 2q alinea van het eenig artikel te voegen de volgende zinsnede van kinderen wier ondera naar bet gevoelen van B en W onvermogend tot het betalen daarvan zyo wordt geen schoolgeld geheven De beer van Galen In de eerste plaats geloof ik niet dat een dergelyk voorstel in behandeling kan komen het ia alleen een kwestie van vorm de verordening tot heffing van choolgeld voor bet gymnaainm is aan de orde dia moeten wy vastatelieo niet die op de ioforderiog loodat het voorstal van den heei Heraan geen recht van bestaan heeft en de beer Herman wil die bevoegdheid ge en aan B en W en ik betwyfel of B en W die bevoegdheid wel op zich zouden wtllen nemen die bevoegdheid behoort by den raad Wordt verfolgd INGEZONDEN Goüda 15 Jnli 1898 Qeaehtt Redoiiiet De bewoners der T tpenersteeg alhier vartOfllten U£ d beleefd ala itadiniönws io n blad te willen vermelden dat zich sedert lang in bovengenoemde ateeg een buort comité beeft S evOrmd tot bet versieren dier steeg 0m o l a onkosten er self van te dragan Boogacbtend de bevonera d r Gappeoerste P S Bedenen wy zulks verzoeken zyn om bet geval te voorkomen dat niet be wooers van de Gappeaeriteag het mogen wagen zooala meer gebeurd is by ver schillende men cben geld te gaan vragen tot het versiereu van de Cappenersteeg Mijnheer de Redacteur Vergun my nog eenmaal een klein plaatsje in uw geacht blad Ingevolgde een sterfgeval in het garnizoen alhier werd dpOT den vader der overledene woonachtig te amerïk aan den Directeur der algemeene begraafplaats den hear Binnendgk opgedragen de begrafenis rytuig p aan mij te bestellen doch aangezien den heer de Goey firma Bloaq fteeds in deze d dieniiten voor bet Byk uitvoerde werd aan genoemde firma de tgkwagen bestield en aan my de volgkoetsen hetgüen door ons beiden werd aangenomen Doch wat gebenrt Op het claatsteoogenbtik had de heer de Goey den trearigen moed om te beda oken eo ternyl de volgkoetsen al reeds waren Vsngetreden stond de Direetear zonder lijkwagen eo is door my in alleryt moeten voorzien wordun om nog de lykwagen te leveren Oommentair overbodig Hoogachtend Uw Dw Dienaar J N BOTH aonda 15 Juli 98 Lykkoetsen zyu oor rekening van bet Byk votgkoeiseo voor rekening der familie AANBESTEDINGEN Aan het ministerie van waterstaat is gisteren o a aanbesteed De aanleg van rijkstelefoonlynen langs den ataatSR poor weg van Rotterdam naar Gonda en van Gonda naar Zevenboizen alsmede de daar mede in verband i taande werkaaam beden Mioite insobryTer was G Alblaa te Waddingsveen f 6873 Het byipanoen van vi r draden aan de palen der telefooolyij langs den staat poorweg van s Gravenhage naar i evenhnizen Minste in schryvar was G Alblas te Waddingaveea f 2860 ATJÏEH De regeering heeft gister bet vo gende officieel telegram ontvangen Den twaalfden dezer ia opgerukt naar Eedei Perlak Geen tegenstand ondervonden Alleen werden een Adelborst vgf minderen der landingadiviaie en een fasetier ongevaarlyk verwond door negen Atjsbere die in hinderlaag lageu gewapend met donderbos eo alle negen neer r eaohotea werden Uitspraak van bet g erechtshol Berlyn 6 JuH Gasgloeilichtprocea De actiën van de Duitscbe Gasgloeilicht Maat schappy die gisteren 24 lager genoteerd werden liepen heden opnieuw 22 pCt achteruit By het ryksgerechtihot rond namelyk de uitspraak vau het vonnis in de patentprocesaen plaats Het rykagerechtshot bevestigde de oordeelen van het kantongerecht en het hooge gerechtshof Hamin in welke Aüer met zijne aanklachten afgewezen werd Zooala reeds vroeger medegedeeld is zyn den 19 December 1894 by vonnis van het rykagerechtshof aan da Duitscbe gasgloeilicht maatBchappy in Berlyn anerconsortium de onrechtmatige waarschuwingen tegen de Gautjcfaergasgloeihchtbranders op strafie van 300 guldenvoor elk afzonderlgk geval verboden en laterheeft het koninklyke hoofdgerechtahof in Hamin by vonnis van 28 Maart 1898 de genoemdemaatschapp eveneens op straffe van 300 guldenvoor elk geval van hunne gebraikelyke waarschuwing tegen de gasgloeilichtbranders vanGantsch verboden De daartegen ingebrachte bezwaren zyn door het ryki gerechtshof heden afgewezen Door de velen processen in hei byzonder door die van den heer Gautzscbltegen de Aüer maatBohappy ia na dnidelyk aan bet licht geateld 1 dat noch de door de Auer maatschappy in den handel gebrachte gasgloeilichtbranders noch hunne kousjes door patenten beschermd zyn Integendeel volgens een totaal niet gepatenteerd geweest zynde behandeling gefiabriceerd werden Onder de voorspiegeling dat het fabrikaat gepatenteerd was verder door bedreiging met strafvervolging en schadevergoeding alsook door de reclame van de onwaardigste soort is de duer maatschappy in staat geweest jarenlang het publiek te Beangstigen en te dwingen by behoefte aan gloeilichtbranders en kousjes slechts hunne waren te gebruiken Het lag toch voor de hand dat zulke dreigementen hunne ui iwerkiug niet zouden missen w het toch zeker geen aangename zaak zou zyn met het gerecht in aanraking te kernen en de tyd tot onwelkome gerechtsprocessen aan te moeten wenden daarom hoofdzakelijk heeft steeds het pnbliek de fabrikaten van de Auer maatschappy tot enorm hooge pryzen boven de daaraan gelykstaande en veel goedkooper fabrikaten van andere firma s geprefereerd in elk geval tot eigen nadeel Door de bovengemelde vonnissen en processen in de toestand van de Auer maatschappy voldoende geschetst en voornamelyk duidelyk aan het licht gebracht dat het publiek tegen de bedreigde vervolgingen en verderen l e aantergingen door de Anermaatschappy verder gen waard is De genoemde maatschappy zal het voortaan niet meer durven wagen hun fabrikaat als gepatenteerd op te geven en dit zal het zekerste bewijs zyu dat bet patent nooit bestaan heeft RECHTZAKEN Voor de rechtbank te Dordrecht bad zich gistermiddag te veraiitsroorden de 22j8rige varansgezel Antooif de Jel die op 4 Jnni zyn stiefvader Fieter Plaiaier in de Heerheymanasinsrtraat aldaar een messteek in den buik toebracht tengevolge waarvan deze eeoige oogenblibken later overleed De bdbandeting van df ze zaak had plaats in tegenwoordigheid van een ovartalryk publiek Er werden 13 getuigen gehoord onder wie 2 als deskondigen ol de geneesbeereis dr J G Meiliuk en D J Admiraal Beiden verklaarden dat aan den linkerkant van den navel zich een wond vertoonde van ruim eeu ceotiraeter die met eeo scherp werktuig moeit zgn veroorzaakt By bee sectleonderzoek bleek er in de buikslagader een wond te zijn van een centimeter die ook met een scberp werktuig moest zyn veroorzaakt en door welke rarwonding eene inwendige verbloeding plaats bad dia noodzakeiyk den dood tengevolge moest hebben Uit het getnigeoverboor bl k dat Flaisier meermalen bedreigingen had geuit tegeo zyn stiefzoon omdat by dezen als da oorzaak traschouwde van de pogingen zyner vroow om tot eohtscheidiog te geraken Ia werkelykheid waa dit ech er te wyten aan bet wangedrag van Plaiaier die herhaaldelijk in bebchonkea toestand verkeerde eo zich met anc ere vrouwen ophield De beklaagde wions bonding zeer guastig wa stond daarentegen bekend als een zeer tppassend persoon die veel van zyn moeder hield Hy bekende en verklaarde in drift gehandeld te hebben uit vrees voor zyn vader die hem al meermalen bedreigd had en hem brt eerst by de keel greep Daarover bestond echter by de getuigen geen eenstemmigheid Het O M waargenomen doQr den officier van JQstitie mr Bosch van Rosenthal iscbte tegen den beklragde met het oog op zyne gODsiige antecedenten tiene gevangenisstrar van slechts 9 mftanden wegens miahandeling den dood teo gevolge hebbend Mr G W Èekbont toegevoegd verdediger vroeg vrgapraak snbsidiair eene mindere atraf De Rechtbank ta Amsterdaoi veroordeelde gister J A VOD Bronkfanrat den IS jarigen knaap die in een köffietiuia aaa de Govert FIÏDckatraat een anderen jongen uwt en mes een steek in het hati toebracht waardoor de dood werd veroorzaakt tot 2 jaar gerangenintraf De raebtbank qaaliflceerde hat feit ali Eware miahandeling met doodelyk gevolg eo nam aan dat de beklaagd opsettalgk maar niet met se If verdediging gehandeld bad De Haagacbe Rechtbank deed giater ai spraak in do zaak van May eo De Grairf verdaeht van diefatal met braak in 1894 te Delft gepleegd te hebben waarvoor deatyda Statbonder eo Ruis veroordeeld werden ondersefaeidenlyk tot 6 eo 4 jaren gevangeniastraf Zy veroordeelde Willem May tot 2 jaren gevaoganiaatraf en sprak Maarten De Graaf try eo gelastte diens invryheidatelling Het Hoog Militair Gereohtabof beeft geapprobeerd het vonnis van den krygsraad te Leeuwarden waarby de gewezen 2e luitanaDt der infanter e L G J P da Boorboni wegeca desertie ia veroordeeld fiot een militaire gevangenisatraf voor dan tyd ran vier maanden met ontzegging voor den tyd van vijf jaren van het recht om bet Ryk als militair of ala militair geëmployeerde te dienen VERSCHEIDENHEID lien Amerikaansche ceeofficier kapitein Phi Upa v4li de sTexasf liet na de overwinniog bvi Santiago zyn officieren en bemanning allen het hoofd ontblooten en God danken voorden goeden uitslag vao den atrgd en toen er aan boord van het Spaanecbe schip Oqaendoc wliarmee by alaaga was een geweldige ontploffing kwam en syne maasobappeo jniobten riep hy roet donderanda stem Stilte I Die arme karela daar zyo aan bet sterven Eeo Doitsch blad vertelt de volgeoda anecdote Er was niets tar wereld waarvoor Zyne Majesteit geeo belangstelling koestarda Op een goeden dag kwam de vont echter tot de orertoiging dat hy wellicht aan de chirurgie niet zooveel aandacht had gevyd als aan andere kunsten en wetenschappen en dadelyk liet hy BCggen dat hy den volgenden ocbteud een bezoek zon brengen aan de operatieve kliniek van professor von Schwarzkopf Z jne Majesteit kwam juiit bytyds voor de amputatie van een been De professor zette den patient het been af met de hem eigen bekwaamheid wat aan Zyne Majesteit een luid bravo meio Heber Schwarzkopf ontlokte Beveelt Uwe Majesteit ook het aodera beeo f vroeg de professor onderdanig Een van de voornaamste magiatratap vao Londen had op lieh genomen eeo vergadedering te leiden waarin een reiziger die pas oit Argeottnië was teruggekeerd eeo lazing over dat land zou hoadeo óp het vastgestelde uur beklom de aaagniillt deo voorzitterszetel en gaf hg bet woord aso den spreker Toeo verdiepte by zirh io erostige gepeinzen ol wellicht liet hy zich door een lichten slaap bevangen man weet het niet recht Io elk geval verloor hy de jaiste notitie van tyd eo pjaata want het volgende gebeurde De lezer sprak met veel vnnr enzaeroodarhoodend Hij vermaakte zyo publiek eo da vroolykhsld die eerst beacbeideo eo aober was aao den dag gekoman uitte zich weldra io een hartelyk gelach By dit geluid ontwaakte oDze magistraat uit zyo droomeo maar toch oiet geheel Hy oam plotseling een strenge houding aan wierp vertoornde blikken om zich heen en riep met laide stem Ik herinner er aan dal teekenen van goed of afkeuring var boden zyn Ala dat ongepaat laebeo nial ophoudt zal ik da zaal doen ontruimen Het publiek en de lezer zelf wareo eerst geheel onder deo iodrak vao desa terecbtwyzing die in da xachtzaal tboisbefaoorde Maar toen baratte eep soo algemeen en luid gelach los dat de oogalokkige preiident bemerkte maar te laat dat er geen beklai de voor bem atond I g BBMBgBMg Burgerlijke Stand GEBOREN 14 Jnli Abraham Jobanoea onden 0 da 0rail n M 0 Bapnon