Goudsche Courant, dinsdag 19 juli 1898

Dinsdag 19 Juli J808 37iste Jaarsans IVó 7634 miwm coiRAfF NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd r AA Telefooi N Dé Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VÜF CENTEN NATIONALS PLüWEffiLEN PETTEN ge haal nienw Toor Baaran fiietBfydera n or Optookten VLAQOGN 3 El lang 60 udi 1 4 1 E rte Tiendeweg QODDA Vlaggen in alle gfo Uen VtOBVVU Siamf CarHlia onaan C MifMIKt en M Ziiidam 15 Johanom Locu olidni J L Sail m A f W n ll OTERUUti 14 Jo i J A Slngt 3m S Kawmil 40 j ONDEroBfBff Di It JjaU nawren dijk te OooMtt 19 i W C PrantM A da Brngo K m Kwri 19 j 9 AJsiQEMEEN BEKE Jl iI y BISEDS MKBB DAN 50 JAAR Xm u iili bet li 4e adre iw r o 0 lrbüide4 Frontt t Paiutasie Meubeloa p Tan os A Md Tulleni Klriweg £ Z3 73a leOUDA Telefihiam JKt at ADVERTENTIEN Gouwe C 253 L P WELTER Peperstrwt K 8 i Wi a i mWltfUWBMtalta Stoom Zagerl en Sdiaye4 I M ll J VERGEER GOUDA IHW p LEVERT Aa b U ggaaohw k f ti i 9 MHEwESi ook vo g n8 op te geven Profiel KW rag i i a MIÉlMMHH CROeiST Slpoediii e Aflevering flTette iiitTffertng Coaenrveerende prljzeo REY DEL MUNDO lmTs I K 3CdjlLIj ZiA 1 0£S C IL KJlrBIi jA ÈT3D iPOisrca iPüRs J I EeMg Agsiït TTQor üouda en Om ts osi J C DE RUITER ROB TE TlEHDEltEG 10 GOUDA KRONINGS HORLOGES Vêin rMMtidagl8Jum A tllVTEWtiïftCiAAIID Birltjtr OOaXBA VMS B ia tctoriawater uifd eVïttoria3ronfeOberlahnsteiat ytm3 TafelüRANk Van h£ onmUj k€ itn s Ji ecfenfsiMfei i LOTEN m de Verloting der mmm mmmu m mssm Afd GOUDA eln OMSTREKEfff üijn vrkri gi M bij A Bftll KMAM ZOOM njs f 1 jeï lot U laten Toor f 10 TAN ZlfdestoflTen f law elèn Pelhielies igkNTJiN FASSBUBNDSBnËl PUSSES BUCRES aja rmSOI £ E$ri ABAFLÏÏIES feOüSEll CËIMTIIURS Mots Ms Strikjes Enkels MEBI n IBAITD AETIKELEi lyi voor elk taaómeembaar bod Vffti makea in t bïzondeir at leal i £ Ktt TtO m0fiïËLIGE € OtJP0fIliS Vóér ÜUonses é ürkrÉéc i iAg Bet goedkoopate ndcea in Wa i E A rCkBN m NATIONAAL yiage ca d tt c h DBOORiATIBJrATOBtJ KHJDEKVLAGaBN Wollen en Katoenen WIMPELS en QBAKJB FBANjaH £ OOBDfiN KWAS E£M Mterder alle toorteu wie AIRTTK BJLEN aiij van PRIMA KWALITEIT liflU asï dk SeÏEoen WiÉrun Émk Paeatcommiasis a n Heemn Aunemers geuieten rnim rabat Qooda Dntk aa A aBINKW 4 Ju ZOON jir mm Be8 nölrtiddag s ran 5 6 GESLOTEN BBltenlandsch Overzicht In den krijgsraad Zaterdag te Washington ehoaden in legOQwoord gbeid van Mc Eioley de ministers van buitenlandsehe zaken marineen oorlog heeft men den geheelen stand lanzaken nagegaan en de algemeene opinio was dat men na Portorico moest aaoTallen en heteskader tan Watson naar do knat ao Spanjezenden Des namiddags om halfifll werd aan het departement ao oorlog de Tolgende depêche aangeplakt De toorwaarden der capitulatie van Santiago omvatten alle troepen en 1 het krygsmateriaal binnen het gebied waarover de capitnlatie loopt De Veraenigde Staten verbinden zich om loo spoedig mogel k alle Spaansche troepen nit het gebied in qnaestie naar Spanje te vervoeren Do troepen jollen ïioh zooveel mogelijk nabij het gareizoea waar zg thans liggen inschepen de Spaansche oiBcieren zullen hun wapenen behouden do onderofficieren en soldaten mogen alles wat bon persoonijk toebehoort behouden De Spaansche commandant wordt gemachtigd do militaire archieven mede te nemen van het district dat aan de Amerikanen is overgegeven Wat de vrijwilligers de onder de wapenen geroepenen en de vryscharen betreft zfl kunnen als zj willen in Cnba bleven en worden op hun eerewoord vrijgelaten maar zjj moeten hun wapenen afgeven De Spaansebe troepen zullen met krflgseer Santiago verlaten en zullen hnn wapenen op een afgesproken plaats ter beschikking stellen van de Amerikanen Er is overeengekomen dat de Amerikaansche commissarissen aan hunne regeering zullen vragen of de Spaansche soldaten da wapenen die zj met zooveel dapperheid gehanteerd hebben mogen medaoemeu naar Spanje Duor deze bepaling staat de qnaestie van de teruggave der wapenen geheel aan do Amerikaansche i egeering Volgen generaal Toral beloopt het aantal Spaansche soldaten die na r Spanje moeten vervoerd worden ongeveer 24 000 Ondanks den twyfel door de Spaansoho ministers uitgesproken aan de juistheid vsn het bericht der capitulatie tan Santiago maakt men zich te Madrid gereed voor het sluiten tan een vredeacontract met de Vereenigde Staten onder de minst ongunstige voorwaarden Eu tevens zorgt Sagaeta er voor dat het sluiten van den vrede zoo min mogelyk aanleiding zal geven tot onlosten en beroeringen in het land en vooral in de hoofdstad ook al zouden do vredesvonrwaarden uitvallen teaen de ver f EVlLLETOlX Het Leven te Baden Sm Russische Roman Voordat bij den sprong aam Ic am hem een doodskop voor de voeten dien hij ter zijde ohoof DoiBT do doodskop sprak tot hem Waarom schuift gy mij weg FjOqs mocht ik leven thans mag ik in het stof liggen Ook gij zult dit lot piet ontgaan Kn zoo was het VVaeka waagde den sprong en was er bijna reeds geheel orer toen hij met de biolen bleef hangen en den nek brak By deze g legenhoid moet ik opmerken dat mgne Trienden de Slawoülen die hot er op gemunt hebhen om doodskoppen en bedorven natiéu ran zich te stooten deze geschiedenis wal mochten ter harta nomen Maar waartoe dat alles P viel Litwinof hem ongeduldig in do rede ik heb haast rennchoon mij irOpdat gij antwoordde Potugin terwijl ïijne oogen tintelden van een goroel van vriendichufp zoo als Litwinof nooit bij hem gezocht zou hebben opdat gij geen dood mensohenhoofd van u stoot misschien daar g goed en braaf tyt gelukt het a dan den noodlottigon steen over te springen Ik zal u niet langer lastig valleti sta mij alleen toe u nog eenmaal tot afscheid te omarmen tflk zal den sprong niet wagen merkte Litwinof op terwijl hij Fotugin driemaal omhelsde Het weemoedig gevoel dat zyn ziel Tervuldo had voor een wacbtiog vaagde optimiatan in Spanje Het militaire bewind ib feiteiyk iogeateld door het opschorten van alte Btaataborgertyke raohtea die de Grondwet den Spanjaarden waarborgt De bedoeling van dasen maatregel blgkt voldoende nit de proclamatie van dea kapi teingeneraal waarin wordt aangezegd dat geeo enkele vergadering zal kounea worden geboaden zonder vergnDning der militaire overheid eo waarin verboden wordt geacbritten of gravures te pabliceeren zouder daartoe verlof te bebben gekregen De rdgeering beft dns bet recht van vergaderen en de vnjheid der drukpers op in de boop daardoor een aitbarating van Oarlistiscbe of KepubtikeioBcbe opgewondenheid te voorkomen En tevens is een acherpe cansoor op tele grammen en mogelyk ook op brieven nitSpanje ingesteld Van den eigenlgkea toestand van bot r k van koning Alphonsnsxalten wy dus niet veel vernemen gedurendeden eersten tyd Da Aurora c bevat een langen open brief van Zola aan Brisoon Het volgende ia daarvan de korte inbond Zola betreurt bet dat Briason die bet toonbeeld van republikeinicbe dengd waa zgn zedelyke sonveroiniteit beeft prya ïegeven door party te kiezen gelgk bg deed Sidert gg aan bet bewind zyt daobt ik U te goed ingelicht voegt Zola eraan toe om niet a s ik overtuigd te zyn dat geen minister zal kannen aanblyven zoolang de zaak Dreyfus niet wettelgk geliquideerd is Ër ia iets verrota ÏD Frankrgk tiet leven zal zijn gewonen loop niet hernemen voor men bet zniveringswerk gedaan zal bebben Het ministerie dat de reviaie zal ten uitvoer leggen zaleen groot ministerie zyn De revolatie in de zoidwesteiyke provinciën van Cbina neemt steeds ernstiger verbondingen aan Zy ricbt zich ditmaal met rechtstreeks tegen de vreemdelingen eu de missionariaBen mnar zeer bepaald tegen de Mandajoe dynaitie en baar beambten Oergelyke opstanden na zgn in Zuid Cbina wel is waar niets nieavs onlusten in Kwantoeng keeren elk jaar geregeld terug maar de Eegeering slaagde gewoon lyk er in Ó9Zq spoedig te onderdrukken Thans ia dit niet bet gevat en scbgnt men inderdaad machteloos te staan tegenover bet leger van opstandelingen die geleid worden door de hoofden van geheime genootschappen De toekomst zal moeten leeren of deze bionenlandsobe oproeren de ontbinding vaa bet oogenblik plaats gemaakt voor medelijden met dien eenzamen ongelukLigan man ffMaar ik moet weg ik moet weg Hg hep onrustig de kamer op en neder Wil ik iets voor u dragon P vroeg Potugin gedienstig f Neen ik dank u doe geon moeite ik zal zelf alles wel dragen Hg zette zgn hoed op en nam de reiszak in do hand Terwgl bij reads op den drempel van da deur stond vroeg hij iBebt gg haar gezien Ja j Hoe ia het met haar P Potugin zweeg een oogenblik j ij had u gisteren rerwaobt en zij verwacht n vandaig nog ff Ah I Nu zeg baar dan neen t is niet noo dig vaarwel vaarwel fOod befaoada u rigori Michailo witch Sn nu nog een laatste woord gij hebt nog tijd genoeg Gij keert naar Rusland terug om daar werkzaam te sgn te arb iden Vergun een oud man die helaas niets meer dan aeo babbelaar is u een raad mede te fBven Wat gij ook onderneemt Grigori Miohal lowitch vraag n altgd eerst af Zijt gij daarmede in den meest eigenlijken en strangen zin van het woard bevorderlgk aan de oivilisatia verwezenlijkt gg één uwer ideas dragen uwe bemoeiingen dat Europeesche karakter dat in Busland alleen zegen geluk en nut kan aanbrengen f Is het zoo dan maar moedig voorwaarts gg volgt den rechten weg eo uwe zaak is edel God lof gg zatt niet mear alleen staan hier en daar staat reeds aan trouwe post een pioniar Ko nu wees Gode aanbevolen denk dikwijls aan my I Heooclscbe Hgk waartoe door Japan reeds van baiien pogingen zgn aangewend te verhaasten lotasacbeo zal naar nit Yokohama gemeld wordt markies Ito ood minister president van Japan binnenkort een bezoek brengen aan Cbma en een samenkomst hebben met LitJoeng Tajang Verspreide Berichten Spanje en de Vereenigde Staten Ëen ait New York van 15 Juli gedagteekende telegram Inidt Men heeft versobeideu mgnen laten springen die in de baai van New York lagen naar de verordening dat geea schepen na bet ondergaan der ton de haven mogen binnenvaren btyft voorloopig nog van kracht De Herald verneemt uit Havana dat Blanco gezegd beeft dat als by het beletten kan geen vrede gesloten zal worden waarbg Spanje zjjn oppergezag over Coba pryigeeft Ëen Qit Washington van 16 Juli ontvangen tal ram meldt Na een langdurig onderhoud met Mac Kintey gisterenavond beeft minister Alger gezegd dat Amerika besloten heeft niet toe te geven aan den eisoh van de Spanjaarden om ban wapenen te mogen meenomen als z Santiago ontruimen Jion uit Santiago vaa 15 Juli ontvangen teUgVam meldt De Amerikaanscbe ea Spaansche troepen blgven bun stellingen nog be zetten wegens de moeiiykbeden ondervonden bg de onderhandelingen orer de voorwaarden waarop Santiago zich zat overgeven Het telegram nit Washington van 16 Juli 9 u 20 vm meldt Het departement van oorlog Iaat een balletin aanplakken meldende dat de Spanjaarden by Santiago zieb overgegeven bebben De bgzonderbeden volgen seint Sbafter Fbankrijk Het Paryacbe blad La Jonr wordt wegens artikelen ia verbind met de Dreyfns zaak niet alleen vervolgd door de Indépeodance beige maar ook door de Brnsseische Soir en door den senator Trarieux Te Pirys verzekert men dat de pans overeenkomstig het verzoek van de Fran obe regeei iogt geweigerd beeft in de oprichting van een Tnrksch gezantschap in bat Yatikaan toe ta atemmen De hoed van Cavaignao ia Vrijdag II voor Litwinof liep de trap at sprong in het rijtuig en reed naar het station zonder ook maar nene enkele maal om te zien naar da stad waarin hij zooveel van zijn eigen laven achlerliet Het was niet zgn eigen wil maar eau golf waaraan hjj zioh in zijne wanhoop bad toevertrouwd die hem voortzweopte Keads nam hij plaats m den waggon pGrigon Uichailowitch Grigori U hoorde hij eene smeakenda stem achter zich fluisteren Hg beefde Is het wezenlijk IrinaP Ja zij was het Gehuld i i de sjaal van haar kamermeisje met een reishoed op de ongekamde baren gedrukt staat zg daar op het perron en ziet hem met hare smaohtende oogon vol verlangen smeekend a n f Keer terug keer terug ik ben tot u gekomen zoggen die oogen En wat wat beloven ze niet al 1 Zg is niet in staat een schrede te doen aan woord te spreken alles aan haar tot zelfs de wanorde in hare kleediag achgot om erbarming ta smaeken Litwinof hield zich mat moeite op de been en zou bijkans op hiifir toagavlogen zgn maar de golf aan welke hij zich had overgegeven hield hem terug Hij sprong iu den waggon an wees Irina op de plaats naast ziob Zij begreep hem Nog was het tgd Slechts ééne Bobreda ééne enkele beweging en twee meoBchenlevens waren voor eeuwig aan elkander varbonden geweest Onderwgl zg draalde liet ziob een sohel gefluit booreu en de trein zette zioh ia beweging Litwinof wierp tioh achterover Irina waggelde naar een bank toe an viel daarop nedar tot groote verbazing van een dip omaat die toevallig op bet station aanwezig was Hij kende Irina maar weinig doch interesseerde zioh toch caei voor haar en meenda toen hg haar daar hewustelooa aag liggen de P rgseDurs een voorwerp geweest van ergernis De minister zat gedurende den rit naar da revue te Longcbamps naast den President in bet rytuig en terwyt de twaa generaals die tegenover Félix Paura hadden plaats geooman zooah bet past en bet protocol bovendien voorschrgft onbeweeglyk bleven bg de loejaicbingen der menigte wgl deze alleen den President golden die de natie vertegenwoordigt ging de hoed van Cavaignao in regelmatig tempo met die van Fanre onafgebroken van het miniaterieele hoofd als ware Cavaignao minstens vice president van den Staat De Figaro vestigt de aandacht op deze zonderlinge bandelwgze van den minister van Oorlog £ an bonlevardier berekent in den Figtroc dat op 14 Jolii ter gelegenheid van den nationalen feestdag te Pargs tien h twaalf millioen frank onder de menachea zgn gekomen c Globaal berekend brachten spoortreinen en andere openbare middelen van vervoer twee millioen vreemdeliagea aan Op versohillende pleinen en straten speelden 500 orkesten die kooderd vgftig duizend frank kosttaa voor dria avonden TUEKUE Het Tnrksche legerbeatanr bestelt in Daitaohland 1000 stnkken aneWurend veldgesohot van het nienwste model iBik stak kost omstreeks f 4800 Het contract moet nog door den Saltan geteekand worden BINNENLAND Provinciale Staten ZÜID HOLLAND Door de heeren Rngacb Conrad Michiels van Verduynen P C Evers P B Mees en W Tb Gavers Deyooot leden der Provinsiale Staten van Zoid Holland is hg amendement op da voordracht van Gadep Staten voorgesteld aan het hoofdbeataur der vereeoiging Nationale Tentoonstelling van vronwenarbeid te s Gravenhage Wèl een provinciaal mhsidie toe ta kannen namelyk tot ean bedrag van f 150Q Door de commissie ad hoc uit de Prov Staten van Znid HoUand ii voorgesteld de provinciale rekening over 1896 goed te keuren in ontvang ad f 804 865 04 in nitgiaf ad f 722 381 65i en das sloitande met een voordealig slet van f 82 483 39 De commissie nit de Staten van ZnidHol land beeft ziob eenparig vereenigd met bet qu une attaque de nerfs haar aangetast had hg hield het daarom voor den plicht u un galant ohovalior om haar te hulp te komen Maar hoe groot was zijn verbazing toen zg bg het eerste woord dat hg tot haar richtte opstond den haar aangeboden arm afwees on met snelle schreden da straat opijlde BinncQ weinige oogenblikken was zg in den dichten navel die in de eerste herfstdagen tu hot Sohwnrzwald niet ongewoon is verdwenen XXVL Wg waren eens ia de gelegenheid do hut eener arme boerin binnen te treden op hetzelfde oogonblik dat zg haren eenigen teer beminden zoon verloren had eo vonden baar tot onze niet geringe verwondering volkomen bedaard ja bgna vrooljjk Varwonder u daarover uiet zeide haar man die geraden scheen ta hebben wat ar bg mij omging ig is thans versteend Dat wai ook de toestand van Litwinof hij was versteend Kaeds terstond in do eerste uren na zijn vertrek had ziob een gevoel van rust van hem meester gemaakt Ofschoon bg geheel vernietigd en hopelor s ongelukkig was rustte bg nochtans uit hij ruttte uit na het badwelnende onweder dat in da laatste week slag op slag over xgn hoofd was losgebarsten Het had hem des ta sterker aangegrepen daar hy eigenlgk tegen dergelgke stormen volstrekt niet opgewassen wai Qean enkele straal van hoop vertoonde zich mear aan hem en hij leide er zioh thans op toe om te vergeten vi5i5r alle dingen te vergeten hij reisde daar hg nu tooh eenmaal weg moest naar Hus and zonder evenwel voor zich zelf het ecu of ander plan ta hebben JTordt MTFofyrf