Goudsche Courant, dinsdag 19 juli 1898

hebben Je kent me toch zeker wel ik ben de brandstichter van Oostendam Later zou hg gezegd bebbe n Er zat vanr acht wel wat gebanreuc Bg oer zooals gezegd om één uur a nachts over en om twee uor ongeveer werd de noodlqttige brand door de bewoners ontdekt Van P wount te Zwgndracht net op de grensscheiding van dia gemeente en HeodrikIdo Ambacbt Het slachtofier vau den brand te Zwgudrecht was zaer bemind bg de hoisgenooten vad Veldhorst zij Was de oudste dochter eaner arme weduwe te Pottersboak wier steun zg was Naar aanleiding van het voorstel der afdeeliog Alfen hoeft het hoofdbastuur dar Bollandsche maatsobappg van Laodbour in overweging gegeven af te wachten bet gewijzigde ontwerpBoterwet dat door de regeering zal worden ingediende Volgens aan dat bestnur ged ine officieose mededeeling zal die wet alle bepalingen bevatten dia in billgkheid tot de beacberming van den natuurboterbandet kunnen geëiacht worden STADSNIEUWS GOUDA 18 Juli 1898 Heden morgen arriveerde hier ter stede ten ongeveer half twaalf 4 escadrons Cavalerie mat de stat en de mnziek uit den Haag op bunoe doortocht naar Ondawater onder commando van kolonel WupperiuHn Ten ongeveer een our vertrokken zg verder uitgeleid door den Majoor van het bier in garoizoso liggend Sa bataitlon van bet 4a regiment infanterie Gisteren morgen ten ongeveer half twaalf reed de heer v d R met zgn dochtertje beiden per fiets op den Zwarten dgk daar het dochtertje van genoemde heer de fiets nog niet goed machtig was keek de beer v d R om en kwam in het water tareoht De heer M de Vletter daar wandeleode bracht de heer V d R op het drooge Een viertal zoogenaamde heeron ging Zaterdag de wadreouen te Clingendaal bezoeken ten einde eon genoegtgken dag te hebben aigenIgk om een goeden vlag Ie staan dit schaen bun gelukt te zgn daar zg ieder een i 3U op zak hadden niet tevreden met dsn uifslag wilden ig hun zak nog meer apekkan au maakten een heer nit Haarlem eveneens in hun coupé gezeten een f35 en goud horloge met ketting lichter De politïe hiervan in kennis gesteld nam bet viertal made met het g9volg dat de heer zgn hortege terogkraeg daar evenwel zij verder geen strafbaar feit badden gepleegd werden zg op vrga voeten gesteld Niett enataaode de vele waarsobuwingeu makau die kwartjeavinders nog steeds onder alle klassen slachtoffers fi Het programma van dm ooderlingen zwemwedstrgd te bonden op Zondag 24 Jolt 1898 in de stadelgke zweminrichting aan de Houtmanagrocht alhier luidt als volgt Afdeeling A Snetzwemmen op du bont Lengte derbaan 40 Meter Voor jongens beneden da 14 jaar Prga Diploma en luxe artikel Premie Diploma en luxe artikel Snetzwemmen op ds borat Lengte derbaan 40 Meter Vrge deelname Prijzen alsboven Afdeeling B Snelzwemmen op den rug Lengte der baan 10 30 Het Tsralag der oommisBie van rapporteurs omtrent het onderzoek in de afdeelingen der Provinciate Staten van de provinciale begroetingen voor het dienstjaar 1899 ia door Gedeputeerde Staten dadelijk beantwoord met een memorie Ged Sinten het wenscbetgk achtende dat bet adrea aan de hooge reGjeering verzoekende wijziging van de jaarwedde van den griffier der Staten ea van de maxima voor de jaarwedden van de griffieambtenaren waartoe het voorstel met groote ingenomenheid door de afdeelingen werd begroet door de Prov Staten zelve wordt vastgesteld hebben derhalve een ontwerpadres aan H M de EoniogiaRegentes ter vaststelting aangeboden Gedep Stoten beamen dat zooveel mogelijk suinigbeid moet worden betracht ten eind niet noodeloos de provinciale betastingen te moeten verhoogen maar ook zg wgien er op dat fie voorgestelde verhooging der opcenten in hoofdsaak noodig is geworden door de vermindering van de boofdsüm der personcele na de herziening der wet op hel een verachil opleverende van ruim Dit belangriihe verschil treft de financiën op een tgdstip waarop van nnttige werken waatioe de de verschuldigde rente ver Het jacht is 110 Engelsoha voet lang 20 voet breed en 10 To t diep en heeft 13 koppen aan boord Da maohinea geleverd door da firma Roea and Duncan te Glasgow zgn 200 paardekrachten terk Het jacht dat met vlaggen versierd ia hadgisteren veel bekgka Hbl Dinsdag a s zullen de liberale lexlen van de Provinciale Staten van Zaid Uollaod een diner aanbieden aan den heer mr G J Goekoop voormalig lid van Gedeputeerde Staten van Zaid Holhnd thans gekozen tot lid van de Provinciale Staten Aan dit diner zullen ook deelnemen de heer J W Hein van Rockanje die herkozen tot lid der Staten van ZoidHolland voor het kiesdistrict Brielle bedankt beeft ten gunste van mr Goekoop De studies der teerlingen van de School voor Kuustugverbeid te Haarlem vervaardigd sedert September 1897 zullen bg het begin dor zomervacaotie van 17 Jnii tot 1 Ahgustua a s voor het pubtiok kosteloos worden tentoongesteld van s morgens 10 lot s middags 4 uur Ook het werk der klasee voor practische metaalindustrie en dat Aar beeldhoowklaase in bont zal ter bezichtigiüg zgn gesteld Nieuwe leeHiugen voor den aanstaanden avondcursus kannen zich sanmelden op het Museum van Kon stug verheid Paviljoen Toontel to4 rhoogiog d r proTÏnciale Bobsidiea n d VereenigiDjt de Amblchtitcbool te Rolterdam tot f 3000 de Dordrechtache Ambftohtsichool tot f 1500 de IndaatrieBchool ▼ oor meiajet te Rotterdaoi tot f 3000 ea met d t tot toekeaniDfc eeiier gratificatie yan f 1250 UD dea heer H Paal Toor de opmaking raa de plannen TOor bet kraokziuDigeogeotiobt ie Endegeest Dezelfde comiatMie heeft ziob eenparig rereenigd met het vooratel van Qed Staten beirefifeode de vattfltelling rao rechten voor het beraren Tan de GoQwn maar geeft in overweging of oiet in de toekomst een abonnement op de Gonwe voor leilBchepeo most worden ÏDgeTOard berekend naar en aantal van minder dan 100 reizen per jaar looals tbam voor stoomscbepen bestaat bv van 60 reizen per jaar belasting personeel f 35 000 provinciale tengevolge Staten besloten meerderd is Op een vraag in zake ile vervuiling der kanalen tnsachen de Maaa en Scheveningen antwoorden Ged Staten dat men met grond op de onderlinge samenwerking van de bg de zaak betrokken waterscbaps en gemeentehe sturen mag vertrouwen G S meenen dat op dit oogeoblik au bun kant niet andara te doen valt maar zulleu er naar streven eone goede oplosaiog te bevorderen onder bereidverklaring hunne medewerking te verleenen opdat het rapport der staatscommissie waarbg voorloopige maatregelen worden voorgesteld ter kennis van de staten worde gebracht Ook Ged Staten achtten verpleging van behoeftige krankzinnigen bisnen het rgk wen Bchelgk behoudens plaatsing in bet buitenland bij oogenbtikkelgk plaatsgebrek Ged Staten hebben geen bezwaar tegen de gevraagde verandering van den betrokken begrootingspost in dien zin dat ook voor het oprichten van bgzoudere bewaarscholen aobaidie kunne worden verleend De aanmerkiug van een lid op den hygiëniflchen toestand van bet gebouw der Academie van beeldende kunsten te aGravenhage zulten Ged Staten aan het geneeskundig staatatoezicht overbrengen Men wenschte dat de premiën voor stieren keuring werden gesplitst on oveir meerderenverdeeld met uitbreiding van den t d derdiaponibelatelling der stieren en gotgktgdigvermindering van het dekgeld maar Ged Staten achtten het reglement ter bevorderingder veefokkerg nog tekort ia Werking om tebeslisBeu welks wgzigingen daarin weascbetykzgo In het Oosterdok te Amsterdam tigt op het oogeublik vastgemeerd het stoomjacht Conatantgn van de Nederlandschf Nieaw Guinea Bandelmaatachappg directeur de heer C W van Renesae van Daivenbode Het jacht meet 180 ton bruto 78 ton netto en heeft een taadrnimte van 3000 picol Want joist dit is het eigenaardige dat het bovenge dealte van het vaartnig dos boven den waterspiegel geheel bet voorkomen heeit van een pleizierjacht terwgt het ondergedeelte toch voor lading is ingericht Het jacht werd te Port Glasgow door de firma Robert Duncan Co Ltd gebouwd naar hot jacht Mnrguerithe van den heer Rothschild Men hoopt daardoor uu en dan een goede charterpartg van het gouvememeut te krggen Ook ten aanzien van de vooritellen Toor bet gebrnik van hetacheepvaartkanaal tosschen Rgn an Sohia en betreffende het braggeld orer de Onde Maas Tereenigt de commiBBie zich eenparig met Ged Staten Door den minister van Oorlog is bepaald dat de foeriers van de niet bereden artillerie de genie en de infanterie in plaats van met het geweer zuilen bewapend worden mat de revolver Omtrent het afwgseni praeadviea van Qed Staten tan oid Holland op bet verzoek van regenten van het krankzinnigengeBticht te VGraTenfaage ter bekoming van geldelpen atenn Toor dea bonw van een bnitengeaticht op bet landgoed Oad Bosenbarg onder Loosduinen ia het oordeol der oommiaaie ad hoc niet eenBtemmig Sen kleine minderheid acht den grond van Ged Staten onjoiit speciaal wat de behoefte aan plaatsrnimte in de oaaate toakomat betreft en meent d t nader overleg moet worden gepleegd om de bezwaren die er tegen het treden in bet adrea mochten bestaan ait de weg te mimen Bg bat instructie bataljoaj te Kampea zgn weer 21 jongelingen in dienst gesteld 12 werden geneeskundig ongeschikt bevonden Van de troepen die in September de groote manoeuvres in Gelderland zullen boaden wordt bet grootste gedeelte ingekwartierd te Apeldoorn Beekbergen en Loenen terwgt tentenkamp n ïullen betrokken worden op de heide op twee plaatsen nabg Apeldoorn an een ta Loeoau Op het Loo wordt de verplegingstrein ingekwartierd Ook in Yelp Rbeden en Worth Rheden zullen troepensfdeelingen verbigven Gemengde Berichten Zaterdagavond ontstond in trein 44 H S M nabij Rijawgk eau hevige twist tuaacben een paar Amatardamschs werklieden waarbg zg elkander verwondden Het publiek zag zich genoodzaakt de hulp van t personeel in te roepen en trok daartoe aan de noodrem Teen de trein tot staan was gebracht werden de vechtenden gescheiden In Den Haag werden zij echter uit den trein verwgderd en aan da politie overgegeven die proces ver baal op maakte flUDe groote meerderheid is echter van een ander gevoelen oitaluitend omdat zy de financieele z de van het verzoek niet aanlokkeiyk vindt en bepsftldeiyk htt asagaan van eene geldleening daar de provincie met deze partioaliere instelling haar niet vrg van bedenking voorkomt Daarom atelt zg voor afwgzend op het verzoek te beschikken Zy acht intnsaohen alleszins ernstige nadere overweging waard of er al dan niet behoefte aan meerdere plantsvnimte voor armlastige Zaidhollaodgche krankzinnigen is of ni de naaate toekomit verwacht kan worden Zg stelt daarom voor Ged Staten alt te noodigen een nader onderzoek in te stelten naar da verboodiog taaachen plaats rnimtd n plaatabefaoefte en speciaal om te willen mededflelen Ie het aantal armlastige patiënten waarvoor de provincie aobaidie rerieent en Se het aantal plaatsen waarover bg contract kan worden beschikt Tegen de voorstellen van Ged Staten tot wësiging der verordening op het boowen op dgken het onderhond van den Rgn het verbeteren van de aanlegplaateen van het veer tnsBchen Maasalnis en Bozenbnrg en die betreffende wgaigiog of vaststelling van verachitlande polderreglementen bestaat bg de commiaaie ad hoc geen bexwaar Naar wg vernemen moot Van P die onder verdenking staat den brand bg Adriaans Steehouwer te Heodrik Ido Ambacbt gesticht ta hehbea bg welken brand de 23 jarige zoon van Steebouwer omkwam ook ernstig verdacht worden de aansteker te zgn van den reeds vermelden brand bg G Veldhorst te Zwgndrecht waarbg de 19 jarige Lgotje de Heer uit Pottershoek bet leven verloor Er schgnen echter tegen Vau P nog geen voldoende bewgzen te zgn om hem te arreateeran hg bevindt zich nog altgd op vrga voeten Gisternacht om éêa nur moet Van P uit Dordrecht naat Zwyndrecbt zgn overgevaren Hü zon toen tegen de voerachippers geaegd De commissie nit da Stftten belast met bat onderzoek van de adressen van de raden der gemeente Hillegeraberg en Bergschenhoek acht het verleenen van een nieaw aabsidie voor de beatrating van den Bergweg onder genoemde gemeenten in het algemeen niet gawensobt te minder daar de nakoming der voorwanrden omtrent voortdurend voldoend onderhoad blgkbaar te wensoheu laat De meerderheid aobt een nieuw snbaidia niet voldoende gerechtvaar digd Sen lid meende dat het principieel bezwaar niet den doorslag kou geren Eenparig was echter de commissie van msening dat in elk geval allereerst son moeten vaststaan dat de verandering daarvoor eene afdoende verbetering kan zgn Zg deelt te dien aanzien geheel den twgfsl yau Ged Staten en adviseert daarom afwijzend te beschikken Directe Spoorwegverbindingen met GüUÜiL Zomerdlenst 1S98 JtangcvaDgen 1 Nel lyd van Greenwtcb OOUDA ROTTX DAM iie 10 86 11 1 S 10 04 10 11 10 18 10 85 10 34 8 48 3 17 U al 18 18 11 88 n M 11 48 51 18 88 18 8 1 1 7 1 14 1 88 4 58 S 88 5 51 S 14 7 31 7 55 8 S0 8 51 9 56 9 10 14 9 S8 9 61 10 11 ll U S 86 S 4i 8 4 l il t ce Owid T 1 10 8 09 8 16 8 85 5 18 S 19 5 8 MowdiMbt door 7 S Nianrwkeik T S 8 48 9 10 10 16 6 10 6 40 Ü IO B S8 7 60 9 80 t u 9 4S lo lS lo SO 11 88 OnMll IM 8 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 6 17 6 87 6 84 0 41 6 47 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 RottardM aO 7 i tft 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 11 86 11 60 18 87 9 88 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 8 63 6 16 6 61 7 85 7 BS 8 40 5 68 6 08 11 6 19 6 95 4 46 4 66 6 04 5 11 5 17 6 45 55 S OB 4 06 4 24 11 64 18 08 18 47 7 46 8 11 9 9 47 10 18 6 38 7 10 OOUDA DB1N HAAQtlu Tein 18 16 18 56 8 14 8 46 4 49 8 83 8 64 7 68 84 8 15 8 89 8 84 10 10 18 10 81 10 8 10 38 6 86 6 64 6 11 7 34 4 68 5 7 6 18 6 88 B S7 11 18 11 80 11 41 11 66 1 9 17 9 88 9 67 10 14 11 16 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 ftotterduu Oapalla Hiaaweikerk UoordiKht ftoiid 7 80 7 48 7 68 8 07 8 19 1 8 1 19 1 88 1 48 11 6 5 53 6 88 6 89 8 04 8 48 4 16 6 16 9 46 9 56 1o 86 10 44 11 46 9 88 9 34 9 48 9 59 10 10 6 18 6 18 6 30 6 89 6 60 7 65 4 33 4 89 4 53 6 04 5 15 11 36 4E 1 86 1 41 1 6 8 06 8 17 11 87 9 46 Gouda ZaraahuiunMoarhpaUo ZoalennaerZegwaard Voorburg Ha a 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 8 85 7 80 7 40 5 46 6 58 6 6 6 17 6J8 aHago Voorbnrg Zoetannaer Zaewaard ZaTenlimMn Moerkapelle nnnda 10 88 8 98 8 14 7 48 11 60 18 06 11 67 10 16 8 08 7 48 4 08 4 87 e O U D A 1 T K B C H T viM nru G O D ü A A M M T H B D A M 6 84 7 18 7 68 6 89 6 6 7 8 5 80 5 86 6 48 6 03 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 18 10 18 68 8 80 8 17 4 88 5 90 8 47 6 06 6 66 8 26 door 10 1 4 jq j j 7 4 gjj 10 17 0 8 I Uonda Ottdew Waard iriraabt 11 88 18 87 8 46 8 34 6 45 6 4 7 18 8 4S 10 8610 41 Amst 0 8 8 80 9 8810 60 108 6 16 8 56 10 18 11 41 8 10 8 88 8 55 9 89 10 51 11 46 19 88 1 8 8 08 S 60 6 04 6 88 4 7 89 59 10 51 11 1 7 04 7 48 ïJï Sr 6 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 i rTo l6 10 88 U 88 8 08 1 87 3 08 8 86 3 55 4 48 5 85 0 80 6 66 7 66 50 9 07 9 86 10 08 10 84 WMÏdaa 6 49 6 68 8 06 9 16 10 88 11 66 18 84 8 47 4 16 O BU 7 15 7 0 8 26 9 80 11 80 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 Oude 8 14 1Ï in s oO 8 40 liw 6 M 6 07 7 8 8 9 49 9 56 10 84 11 10 Houd 8 09 9 1819 6918 618 56 4 47 6 4 7 49 8 491 LI Oosda 8 87 9 06 9 86 40 Mettr Trge deelniime Pi xan al boren Afdealing C Doikeo Diepte 2 Mater Pryzea als boreo AidraliDg D Hindernis ïweaiiDen Prfljen als boven Afdaaling E Gacoatnmeerde Tobbenweditrgd Fr jzeo als boven benevens een prg voor het aardigste coatoum De deelname ia opengesteld voor aboDoéadur zweminrichting beneden de 16 jaar Boven de 16 jaar ie lidoiaatflchap van de Goodaobe Zwemclob vei plichtend De vedatrfjden beginnen te 1 nar De deelnemera moeten te half een op het terrein aanwezig z a en kampen in volgorde door het lot te bepalen te beginnen met de laagste oummer Inschrg ingen worden ingew cht vóór of op Woensdag 21 Juli 1898 bg den Secretaris of bg den Zwemmeester Grüuder De loting hoeft plaats op Donderdag 21 Juli a s door het Bestuur De mededingers begeven ziiib op een gegeven teek te water gekleed ia zwembroek tricot met schouderbedefcking en pantalon tot aan de knie zg houden sicb in de bon aangewezen baan op verbeurte van recht op prgs of premie en verliezen hun recht op prgs of premie wanneer zg niet gereed zijn bg de oproeping bg hinderen hunner concurreotan of gebruikmakiog van hulpmiddeleiu Bg gelgke aanspraak van twee of meer mededingers op prtjn of premie mout worden overgflzwommen wie dit niet wil wordt beneden den ander gesteld zoo geen van beiden wil overzwemmen beslist bet lot De Jury houdt aanteekeniog van den tgd waarin de baan is afgelegd tegao haar uitspraak is geen verzet mogalgk Gisteren avond werden door de politie 2 minderjarige Dnitschers aaugahouden en over de grenzen getransporteerd OüDEWATBR Voor het examen apothekersbftdienda gehouden ta Breda 15 an IG Juli j l zgn o a gestangd de heer A van Ameyda alhier De minister van oorlog heeft da Kamer inÜLhtingen doen toekomen op bet adres van G Radix te Woerden houdende varzoek om galgksteltiog van bet daggftd der werklieden aan het Centraal magaxgn van klaediog en uitrusting te Woerdao aan dat d r werklieden aan het Centraal magazgo te Delft Daaruit bigkt dat op 1 Juli 1897 de daggelden van de werklieden dar 3de klasse van de magazgneu te Amsterdam eo te Delft met f 0 10 7 gn verhoogd Aangezien de materiaele positie van da werklieden bg bat Centraal magazgn te Woerden in verband mat het vorenstaHode voldoeode werd gescbt werden de daggelden van dat personeel nagenoeg onveranderd gelaten Door adressant werd bg adres hooger toon verzocht H Door het hoofd van het Centraal magazgo te Woerden werd io overwi giag gegeven zoo mogelgk in gonstigeu zin op hot verzoek te beschikten Door den directeur der Centrale magazijnen van militaire kleeding en uitru tiu werd geadviseerd om bet verzoek af te wgzeo aangetien naar zgne mtening de werklieden bfj bet Centraal magazgn te Woerden een billgk daggeld genieten De bootdiotendant vereenifïde zich met dit advies nadat door diea opperofficier van den directeur der Centrale magazgnen nadere inlichtingen waren ootvpngen opgenomen in een bijlage bg deze inlichtingen I RECHTZAKEN De Hooga Raad waas eergisteren arrest in zake een verzoek om op de kiezerstgst geplaatst ta worden van drie personen te Haastrecht aan wie door den kantonrechter te Schoonhoven da eed werd opgelegd dat het niet waar is dat zg in 1867 1868 of 1869 zich hebbeo doen inlgven bg het pausalgk leger en zulks op grond dat zij met botrekking tot eene desbetreffende bewering niet erkend of ontkend hadden zonder toestemming des Koninga zich bg het pauselgk leger te hebben doen inlgven Yau deze beslissing verzochten de requiranten vernietiging op grond dat waar het verzoek bg den kantonrechter als eene burgerlgke zaak wordt berecht de eed slechts kan opgelegd worden in de gevallen van en overeenkomstig eenige bepalingen van bet Borg Wetboek De Hooge Raad heeft evenwel s kantonrechters beslissing gehandhaafd uit overweging dat de kantonrechter omtrent het opleggen en den inhoud van den eed geheel vrg is gelaten en de bedoelde bepalingen van bet wetboek niet van toepassing zgn LUST van brieven geadreueerd aan onbekendea gadurende de fa helft dar maand Juni 1898 en terug te verkrggen door tnssohenkomst van het Postkantoor te Gouda Vfrzondeo van GOUDA wed P Hoogeodooru Amsterdam Lncasaen Arnhem L Groeoeve d Krimpen s d L Jhr van Merle Loosduinen C Kleibeoka K v d Slnijs Gonda J B de Houdt Rotterdam G Wolters AutWfrpeo Mevr J Vroomuni Gardone De Directeur v h Post en T tegraafkantoor VORSTEB VERGADERIPiGVANDËNGEMËËNTERiiD VRIJDAG 15 JULI 1898 VervAlff De Voorzitter Ik wensch hierop eerst even te autvAlorden In de eerste plaats heeft de heer van Galen gezegd dat niet noodig zou zgn zooals B en W hebben voorgesteld de opnieuw vaststelting van de verordening niet alteen op de heffing maar ook van die op de invordering van dit schoolgeld Wanneer nu de Raad ongewgzigd opnieuw had vastgesteld alleen de verordening op de heffing en niet die op dn invordering dan zou de verordening van heden wezen de heffingsverordening vastgesteld op 12 October 1Ö94 liet zal dus wel geen nader betoog behoeven dat de bewering van den heer van Galen dat die verordening niet eveneens opnieuw zou behoeven te worden vastgesteld verkeerd is In de tweede plaats beeit de heer van Galen beweerd dat aangezien B en W voorstellen deze verordeningen opnieuw va t te stellen de Raad niet bevoegd zou zijn daarin wgziging te brengen dat dus die vaststelling zou moeten zijn woordelijk zooals het voorstel van B en W luidt De Raad beeft echter geen verordening vast te stellen volgens den woordelgken inhoud van een voorstel van B en W maar heeft de bevoegdheid daarin veranderingen aan te brengen op voorstel van zgne leden Dat ia een recht dat den Raad toekomt en ik geloof dat het evenzeer geen nader betoog behoeft dat den Raad ook heden dat recht toekomt Wat betreft de opvatting van den heer van Galen dat B eu W niet bevoegd zouden zgn om te bepalen wanneer de ouders on of minvermogend zijn tot betaling van dit schoolgeld het volgende De heer Herman gaat waarschguljjk uit van de verosderstelling dat B e i W die betast zgn met het Dag Bestuur van de gemeente en met het beheer van de gemeente financiën an meer in I dagelgksche aauiaking komen met de bevoltting van de gemeente beter dan een groot college zooflla de gemeenteraad in ataat zijn ta beoordeelen wanneer men al of niet on of minvermogend is Iletzelfde heeft de Raad bepaald in de verordening op de heffing van het schoolgeld op de lagere scholen en eveneens is hetzelfde opgenomen in de verordening op de heffing van schoolgeld voor de Ambachtsschoot voor Ambachtslieden En ik kan mg niet herinneren dat de heer van Galen toenmaals is opgekomen tegen de bepiling die in die verordeningen staat Als duj eene bepaling zou worden opge iomen in den zin van het door den heer van Galen gesprokene dan zouden B en W nu voor het gymnasium niet bevoegd niet in staat worden geacht tot iets waartoe zg dat ten aanzien van andere scholen wet zgn Wat de kwestie betreft of het nuttig en noodig is het voorstel van den heer Herman om die bepaling in de verordening op te nemen dat staat aan bet oordeel van den ilemeenteraad De heer Herman M de V u drukt daar geheel mgno meening uit Ik heb voorgesteld dat te onderwerpen aan het oardeet van B en W omdat zooals a reeds terecht zeide voor alle scholen het advies van B en W wordt gevraagd eu op hun voorstel vrgstelting van de betaling van schoolgeld wordt verleend Ik ga dus geheel mede met uwe gedachte dat het Dag Bestuur beter dan vele leden van den Raad op da hoogte is van de finantieele positie van vele Gouwenaars De heer de Raadt Het doet mg bepaald genoegen dat wanneer dit voorstel aangenomen wordt in Gouda gelegenheid zal bestaan ook voor kinderen van on en minvermogende ouders om gebruik te maken van het onderwgs aan het gymnasium Alteen zon ik aan het voorstel willen toevoegen dat die vrgstelting jaarlgks opnieuw moet worden aaugevraagdj Zoo n jongen zou misschien drie vier jaren in eene klasse kunnen btgven zitten in welk geval het natnurlgk jammer zou zgn van het geld dat daarvoor uitgegeven werd Daarom zou ik die toevoeging willen voorstellen De heer Jager Ik heb het voorstel vanden heer Herman ondersteund omdat ik geloof dat het zeer natuurlgk is eo geen bevreemding wekken kan wanneer bg de behandeling van een voorstel tot het opflieuw vaststellen der verordeningen op de heffing en de invordering van schoolgelden een voorstel wordt gedaan om eene andere bepaling daarin op te nemen Waaneer wg nagaan dat bg het lager onderwgs en zelfs bg het middelbaar onderwgs bepalmgen zgn gemaakt of toestemming wordt g even om kinderen van min of onvermogenden die scholen kosteloos te doen bezoeken dan vind ik dat er in Gouda behoefte is om ook daaraan te voldoen Het is toevallig dat el nu ook een adres is ingekomen welk adres op eene leemte wgst Ik geloof dat do Gemeenteraad een goed werk zou doen met die leemte aan te vullen en B en W in de gelegenheid te stellen dien kinderen kosteloos toegang tot het gymnasium te verleenen De Voorzitter Stelt de heer de Raadt een sul amendement voor op het amendement van den heer Herman De heer Herman Ik wensch aan de prudentie van B en W over ta laten na te gaan of zoo n jongen waardig is dat hg op die inrichting bljjlt Wanneer B eu W de vrgheid hebben tot toelating is daarmede vanzelf aongewezen dat zg ook atilzwggand de controle hebban Het spreekt toch vanzelf dat wanneer B en W zagen dat zoo n teerUng gaat Jeuken ik verteer het geld vatt de stad zg hem zonden zeggen dat dat niet opgaat Ik geloof dat dat in de bevoegdheid die ik aan B en W wensch te geven ligt opgesloten De heer de Raadt M de V Ut trek mgn amendement in De heer Bellaart Ik zou heel gaarne met het voorstel van den heer Herman meegaan maar als ik goed gehoord heb heeft de heer Herman maar ééne uitzondering gemaakt voor het betalen van schoolgeld n l ten volle of niets Ik meen dat in de kwalificatie minof onvermogend ligt opgesloten dat ook eene gedeeltelijke vrgatelling kan worden verleend Ik zou daarom den heer Herman wel in overweging willen gaven zgn amendement indien geest te wgzigen De heer van Iterson Ik zou er mg zeer i goed mede kunnen vereenigen dat telkens voor een jaar bg B en W de aanvrage om vrgatelling van het minerval te mogen hebben inkwam Vooreerst omdat het mogelgk te achten is dat misschien die min of onvermogend zgn in den tgd dat hun zoon op bet gymnasium komt intuaschen erfden Wanneer faun zoon dan eenmaal op het gymnasium was toegelaten zouden zg terwgt 2g in goeden doen verkeeren daarvan gebruik maken om hunnen zoon op het gymnasium te laten zonder te be talen En ik geloof dat bet uit een ander oogpunt nog gewenschtar is verondersteld b v B en W voor een jaar vrgatelling van het minerval hebben verleend en zg naderhand bemerkt hebben dat de menschen die zg dachten dat arm waren eigeulgk wel kunnen betalen Ik heb wel gehoord in andere gemeenten dat ouders waren vrggesteld van de betaling van het minerval van wie naderhand bleek dat zg wel degelgk konden betalen Ik wil dat nu niet bepaald van de inwoners van Gouda zeggen maar ik ken gemeenten waar van die aanvrage een groot misbruik gemoakt werd Dat leidt er mg toe met het amendement van den heer de Raadt mee te gaan om in de verordening op te nemen dat de aanvrage telkens voor een jaar moet worden gedaan Bti of het zoo gewenscht is ook gedeeltelijke vrgstellingen te verleenen dat geloot ik ook riet want dan zullen er legio aonvrogen inkomen dan zullen er vete menseben zgn die van die bepaling wenschen gebruik te maken om vonr een gedeelte van het schoolgeld hunne kinderen op die onderwgs inrichting te krggen Ik voor mg zou dus zeer goed met het voorstel van den heer Herman kunnen meegaan aangevuld zooals de heer de Baadt heeft voorgesteld De Voorzitter Mag ik den heer van Iteraon opmerken dat de heer de Raadt heeft ver laard geen voorstel te zulten doen zoodat wanneer een voorstel in dien geest door u wordt gewenscht u daartoe het initiatief moet nemen Wenscht u een zoodanig voorstel te doen De heer van Iterson Jawel M de V De Voorzitter Mag ik u dan verzoeken het schriftelijk in te dieoen De heer van Itersoa Mgne bedoeling is te lezen dat vrijstelling van de betaling van dit schoolgeld telkens voor een jaar aangevraagd door B en W kan worden verleend Als ik het voorstel van u zou mogen hebben zou ik de bewoordingen daaraan knnnen toevoegen De Voorzitter De heer van Iterson stelt dus voor aan het Dit wordt voldoende ondersteund zoodat het een onderwerp van beraadslaging kon uitmaken Wordt vPr oI Ml MARKTBERICHTEN Binn0nlaiKlsche Granen EOTTERDAM 11 Juli 1898 TARWE per H L 8 70 ü 10 80 par 100 K G U 60 1 18 60 Canada par II li 8 ü ƒ 8 50 ROGGE per H L 8 fi ƒ 6 60 HAVHR por H L S 16 4 16 por 100 K S 7 J0 a 8 PAARDBBOONRN par H L f WITTE BOONEN par H L BRUINE BOONEN par H L ƒ i BLAUWE KRWTEN KooVaoortan per H L 7 S6 a 8 Niet kooltaoorten ü KANABIEZAAD par H L 6 i 6 60 Per Telegraaf Tarwe 25 cent hooier per hretolitor ƒ 9 a 11 06 por houdord liilograra 12 76 4 18 60 v J 0 = K === JW Overhemden Fronts A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 1 GODDA TeUfphoon Xo 3t Beurs van Amsterdam Iotkrs 87V Vrkrs 887 98 7V 101 86V 86 84V 17 8 88 Va 98 5 Vl 131 ir 1041 98 35Vl lOOV 100 64 668 489 lOOV 48 101 198 U8V 66 99 98 128 V 108 86 80 118V 112V 208 817 100 J M e 67 160 4 17 16 JÜLL Nbdmland Gort Nad W 8 S J dito dito iito 3 dito dito dito 8 HoNOlB 01 1 Geudl 1881 88 2 Italië luaohrjjTing 1862 81 6 GosTENU Obl in papier 1868 6 dito in Eilrorl868 6 PoïTUQAL Obl met coupon 8 dito ticket S 36 RuiUND Obl Binnenl 1891 dito Gecona 1880 4 dito bij Rolha 1889 i dito bü Hob 1889 90 4 d to in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SPAKlE Ferpet lohnld 1881 4 Tdbkiij Gepr Conv leen 1890 4 Ger leening aerie B Gac laming aerie C ZdidAf Rep obl 1898 6 Mexico Obl Buit Soh 1880 6 Venezuela Obl 4 onbop 1881 AdSTEüDAH Obligatien 1896 8 BoTTEltDAM Sted leeu 1894 8 Ned N Aft Handelaf aand Arend b Tab Mij Cortifioaten DeliMaatsebappü dito Arn Hypotbeelcb paudbr 4 OuU Mij derVoriten aand a Gr Hypotlieekb pandbr 3 i Nederlandaoha bank aand Ned Handelmaatach dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Eott Hypotheekb pandbr S Utr Hypolheakb dito 3 OoSTBNB Ooat Hong bank aand ROSL Hypotheekbank pandb 4Vi Amebiea Equt hypolh pandb 6 Maiw L G Pr Lien cert Ned Hell IJ Spoori Mg aand My tot Expl r St Spw aand j Nad lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Italië Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 7 It ll loov 102 100 14 187 12 103 68 102 11 161 112 136 147 H 60 V 178 197 105 106 ion 100 116 nt i 88 11 Zuid Ital Spumij A H obl 3 PoL N WaTBohau Weenen aand 4 Rnal Gr Ruia Spw Mü obl 4Vi Baltiaohe dito aaud Paatowa dito aand 6 Iwang Ilomhr dito aand 6 Kurak Ch Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahemka Cent Pac Sp Mij obl I Obio Nortb W pr C aand dito dilo Win St Poter obl 7 Denver Rio Gr Spm oert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louiav NashfilliCart v aand Mexico N Spw Mit Ie hyp o 6j Miaa Kaniaa v 4pCt praf aand N York OnHsio Woat aand dito Ponn Obio oblig 6 Oregon Calif la fayp in goud GJ St Paul Minn dManit obl 7 Uu Pao Iloof lijn ob ig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 5 Canada Can South Oliert v aanrl Ven O Rollw li Na Ie b d r O Amaterd Omnlbue Mg nand Rotterd TramwBKMaata aand Ned Stad Amaterdam aand 3 Stad Rolterdam nand 8 Bblwe Stad Antwerpen 1887 a Slad Bruaael 1886 2 i HONO Theiia Regnllr Gosalacb 4 OusTENE Stnataieenig 1860 6 K K Oojt B Cr 1880 8 SpiNjr Stad Madrid 3 1868 Nlü Ver B z A li Spool onrt ADVERTENTIEN ONZICHTBARE HEBREN en DAMESPRUIKEN TOPETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWEBKEN mnnten nil door SOLIEDE AFWERKING bö H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Qouda Mej HOOFTMAN Kleiweg No 1 VRAAGT tegen 1 Ang een fatsoenlijke DEITSTBODE van Blommestein s Inkt is prOvfonderVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APtLDOORN HOILAND