Goudsche Courant, woensdag 20 juli 1898

Oüuda 8 10 8 SB 10 14 9 8B 9 4 10 11 ll U 11 31 U IS 19 53 Moordrecht door 7 8S n 48 f V V f 11 J8 1 NieuwerVerk 8 49 ff 11 86 1 7 OitpeÜB 8 B6 ff V V 11 48 1 14 Ro t rii m 6 30 a ss 08 sn M 9 4810 13 lO SO ll SS tl li 83 1 83 vexia 4 49 4 53 5 96 6 54 6 11 7 34 7 5 6 7 H ff ff ff 84 ff 5 18 ff ff ff ff 3 15 5 38 ff ff 8 99 16 5 37 6 53 6 89 6 89 8 04 8 84 aUage 6 46 7 80 7 40 8 35 9 46 lO U 11 87 U 85 18 88 1 35 S 4E 3 40 4 4 33 6 80 6 19 7 80 7 55 9 88 10 06 Voorburg 5 68 ff ff ff ff W 17 ff ff ff 1 41 ff ff ff 4 39 ff 6 18 ff 9 34 Zoetermeer Zecwaard 6 6 ff ff 10 88 ff ff 1 56 ff ff ff 4 53 ff 6 80 ff 9 48 ff ZavenhuMen Moerkapelle 6 17 ff 10 43 ff ff ff i OO ff ff ff 6 04 ff 6 39 ff ff 69 ff GnuHs 6J8 7 48 108 9 03 10 16 10 54 11 67 1 06 19 80 9 17 S U 4 08 4 57 6 15 6 6 50 7 48 8 88 10 10 10 38 tioada 6 80 6 39 Oudew 6 85 6 56 Waard 6 43 7 3 Utreehl 6 03 De ondervinding by het lager onderwys opgedaan heelt mij geleerd dat wanneer iemand vraagt vermindering van scho dgeld uithoofde van minverraogendheid hy werkelijk niet kan betalen een schoolgeld van 30 of zelfs niet van ƒ 18 Nu komt het my voordat wanneer iemand vraagt vermindering van schoolgeld voor het gymnasium hy dan valt in een categorie menschan die men niet minvermogend noemen kan want wanneer men in liet geheel geen schoilgeld te betalen heeft dan heeft men toch zjker alle onkosten aan boeken voor het gyawffisium hetgeen zeker minstens gelijk kan worden gesteld met het schoolgeld voor de lagere burgerschool waarvoor gewoonlijk vermindering wordt gevraagd Ik aoht hem geen minvermogende die vrijstellin van de helft vraagt en dan bovendien nog moet betalen zijne boeken Daarom ben ik ook tegen het denkbeeld van den heer Bellaart om in een voorstel betreffende vrystelling van schoolgeld op het gymnasium te spreken van verminderd schoolgeld Want wat zou de vermindering eigenlijk moeten wezen 5 pCt Dat is zeker geen vermindering voor minvermogenden wanneer men rekent dat op de tweede burgerscholen voor jongens en meisjes bat schoolgeld wordt verminderd tot dit be draagt ƒ 30 dus dat wordt ƒ 10 hetgeen voor minvermogenden te betalen is Zoo is dan de eerste burgerschool voor jongens waar anders ƒ 18 wordt betaald het verminderd schoolgeld 80 cent per maand Het komt my voor dat op de zoo even aangevoerde gronden niet van verminderd schoolgeld kan worden gesproken wanneer dat nog bedraagt 50 behalve de boeken Ik ben dus tegen het voorstel van B en W en wensch mjj geheel te houden aan het oorspronkelijke voorstel Van den heer Herman wanneer hij maar niet spreekt van verminderd schoolgeld gelijk B en W Of het schoolgeld geheel betalen of geheele ontheffing De Voorzitter Het voorstel van den heer Herman strekt alleen tot ontheffing van do betaling van schoolgeld De heer van de Velde Met uw verlof M de V In de toelichting heeft de heer Herman zoo even B en W de bevoegdheid toegekend om ook een verminderd schoolgeld te heffen Dat acht ik niet gewenscht Wanneer hy zich geheel houdt aan het veorstel zooals het luidt dan wil ik er gaarne mgne volle adhaesie aan betaling van dit schoolgeld kan telkens vooreeii jaar hetzy geheel hetzy gedeeltelijk vrijstelling worden verleend Ik kan mg loch voorstellen dat wanneerer menschen zyn die de kosten niet geheel enal kuijnen drag4 men hen gedeeltelyk tegemoet komt Ik ben het dus in zooverre nietmet den heer van de Velde eens dat wij alleenzouden hebben geheel en al onvermogendenenbetalenden Wg hebben dat op alle scholen er zyn er die totaal onvermogend zijn en erzyn ei die nog wel iets kunnen bijdragen enook die de voile kosten kunnen betalen Ikzou volstrekt geen bezwaar maken indien hetvoorstel mocht worden aangenomen de bepaling erby te maken dat er ook zullen iijn die maar gedeeltelyk hebben te betalen Wo lt vpr i lml Overhemden Fronts Posterijen en Telegraphic Benoemd 1 Aug Tot brievcngaarder te Sandpooit slation A Broyn thans brievenbesteller te Alkma r i Verplaatst 1 Juli De telegrafist J C Benkers van hst boofdtslegraafkantoor naar het bypost en telegraafkantoor Haarlemfnerplein te Amsterdam de klerk der posterijen en telegraphio life klasse P van der Mpolen van het bijposten lelegraalkantoor Haarlemmerplein naar het boofdtelearaafkantoor te Amsterdam 1 Ang Do klerk der postpryon en telegraphie 2de klaise B Bpigraver van Amsterdam telegraafkantoor naar Venlo telegraafkantoor Eervol ontslagen 16 Joli D klerk der poiteryeu en to egruphie 2de klasse J Kunst te Amsterdam telegraafkantoor Overleden 9 Juli De K nn Dijk brievengsarder te Suawoude P VERSCHEIDENHEID Vrijdag was hot te Londen de heetste dag dion men dezen zomer nog gehad had Dn groot te warmte was 82 graden in do schaduw Er kwameu verscheiden gevallen vau zonnesteek voor Ook een redmiddel 1 Eeu vreemdeling iie in een restaurant kwam m pieren voor Syo ontbyt wilde hebben maar niel op bet woord kon komen redde zich er uit op de volgande wijie Kellnor wat loopt daar op de binnenplaats Een haan myohecr Ah zoo En hoe ooem je hpt vrouwtje vau den baan V Do hen mynheer En hoe noem ja de kinderen tan don haan en zyn vrouwtje Kuiken s myubeer Maar hoe noem j de kuikens voordatze kuikens zyn P Eieren mynheer Breng my er twee Onze zomer Salomo en Ben Akiba hebben toch maar gelijk gehad toen zo oitriepen dat pr niets nieuws onder de zon was Oozo harfstacbtige zomer heelt ook reeds eeu voorganger gohnd raisjchieu wel meer dan één In het jaar 185G begon hel 31 Maart te regenen en byna zonder tuasoheupoozen hield do regen tot Pefrns en Paolus 29 Juni aan Den 13en Juni Antoniusdag viel er sneeuw die de opgeschoten halmen van het koren geheel bedekte Den 14en Juni sneeuwde het eveneens Het spreekt vanzelf dat door bet een en ander brood en aardappelen geweldig in prys stegen Gelukkig beeft toen het volgende jaar zich ls een bywndor vruchtbaar gekenmerkt Moge 1899 dit goedo voorbeeld volgen Te Auxerre Prankryk is Vrgdagavond een ballon opgestegen van kapitein Lecomte die Zaterdagmiddag te Petit Vaur behouden en wel is neergekomen By de ontlading heeft echter een onvoorzichtig rooker een brandende lucifer tegen den ballon geworpen met het gevolg dat er een ontplofBng heeft plaats gehad waarby de luchtreiziger en aoht andore personen min of meer ernstige brandwonden hebben bekomen De heer Bellaart Ik meen dat de heer van de Velde wel eenigszins laat komt met zyne bespreking nadat door den Voorzitten is gezegd dat B en W de besprekingen gehoord hebbende voorstellen om de verordening aldus vast te stellen dat van de heffing kan worden afgewekun door van on of minvermogenden een verminderd schoolgeld te heffen of hen niets te laten betalen Waarom de heer van de Velde nu zegt dat dat mijn voorstel is daarvan ben ik niet erg overtuigd ik heb het hem alleen hooreq zeggen het ia echter het voorstel van B en W Maar toch wil ik daarover wel dit zeggen of dat al of niet aan B en W wordt opgedragen het doet er niets toe want wanneer B en W overtuigd zijn dat de onders van zoo n leerling niets kunnen betalen dan zullen zy ook wel toegeven of men zou nog verder moeten willen gaan en ook het geld voor de boeken geven De heer van Galen ü is zoo tlfpn begon nen M de V tot my te zeggen dat het niet waar was myne bewering dat het aangehaalde artikel er niet van spreel t dat ook de verordening op de invordering op nieuw moet worden v stgesteld In dat artikel staat dui delyk de verordeningen op de heffing en niet die op de invordering Maar ik wil die kwestie laten rnsten omdat zy op het moment niet van het grootste gewicht is U hebt ook tot mij gezegd waarom ik niet tegen de bepaling om de besli ssing aan B en W op te dragen ben opgekomen toen zij gemaakt werd met betrekking tot de lagere scholen en burger avondschool voor ambachtslieden Ik geloof dat we die kwesties niet doof elkander moeten halen Het is een groot verschil of men de menschen tegemoet komt in de betaling van schoolgeld voor de lagere school of yoor het gymnasium Ik vind dat van de vrystelling van schoolgeld voor het gymnasium eene uitzondering moet worden gemaakt en daarbij niet zooals voor de lagere scholen wel het geval is iets door de vingers moet worden gezien dat moet bepaald eene uitzondering blijven dus levert dat een groot verschil met de lagere school Dan heb ik gezegd dat de Raad zich de bevoegdheid tot het verleenen van ontheffing moet voorbehouden ü hebt het laten voorkomen M de V alsof Ik de meening heb willen te kennen geven dat B en W niet in staat of capabel waren daarover te oordeelen Integendeel ik geloof dat B en W dat evengoed kunnen als de Gemeenteraad misschien zelfs beter nog omdat zjj veel beter zich in de gelegenheid kunnen stellen om zich van de zaken der inwoners op de hoogte te stellen maar ik heb dat alleen te berdeigebracht omdat ik wil laten uitkomen dat dat eene uitzondering zon ijjn die geheele of gedeeltelyke Trystelling van schoolgeld voor het fymnasinm Ik geloof daarom dat de Raad at aan zich moet houden Ik kan mg ook niet neerleggen by het voorstel door den heer Herman of zooals dat door B en W is gewijzigd Ik zou dan ook het voorstel wel in overweging willen geven om b r deze inlasaing te doen van de OIrecle Spoorwegverbindingen met ttOÜÜA Zomerdicnst 1898 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich nOUDA BOTTX DlMvinmi 9 53 10 19 11 86 11 50 ff 10 99 ff ff ff 10 36 10 43 10 13 li 4 11 54 1S 08 4 46 5 59 6 15 6 61 7 S6 7 69 S 40 4 66 6 03 ff ff ff ff ff 6 04 6 11 ff ff ff ff 5 11 6 19 ff ff ff ff ff 6 17 6 96 6 88 7 10 7 46 8 11 0 o O U 1 A I K N H A G vi 18 10 19 56 8 14 3 45 ff 1 8 ff ff 1 19 ff 1 88 ir II UAti 1 49 MS 4 1K 9 17 9 98 9 87 10 14 11 16 Burgej lUke Stand GEBOREN 15 Juli Oornelis naders A de JoDg en T W Vos Arend Willem onder J H Kok en M J Wostecburgor 16 Jaoobo onders Q A Birendse en E van Vliet Gysberta Theodora Maria oudera T van Buren eu A J Fennet Machiel ouders A de Jong eu G Harreman 17 Pieiornelle ouders G den Hertog en M do Jong 18 Johannes Antoniua oaders G Brouwer en J Verm olen 19 Maria Adrian ouders G van Hoorn en W van Leenwen OVERLEDEN 15 Juli G Snikkenbnrg huiivr van J de Grauw 53 j Il m 16 G Janaen 10 m 17 G P J van Weeaol 58 j 18 M Uithol bnii r van P Ventoap 48 j 9 45 9 66 10 85 10 44 11 45 I t A U 1 K B O H 1 viu rerM 6 34 7 19 7 63 8 14 9 07 10 19 10 67 18 00 18 10 19 63 9 90 8 17 4 38 5 80 6 47 6 05 6 65 S6 door ff ff 11 14 ff ff ff 8 37 ff ff 6 87 ff ff 7 10 8 10 ff ff 11 8 ff 18 87 9 45 8 84 46 6 84 7 18 8 48 10 86 7 04 7 4S 8 91 8 56 9 89 10 61 11 45 18 38 1 81 3 118 8 50 5 04 6 88 4 7 39 5 10 61 G o D ü A A M S T h H D A M bouil 6 9 8 14 9 48 10 57 4 11 5 J0 7 51 8 86 10 17 10 811 lArnit W 8 019 0610 3 12 43 6 00 6 87 8 40 10 09 11 87 ♦ lAnist aS 8 20 9 88 10 60 103 6 16 8 56 10 18 ll 1 11 12 10 341 10 5 4 in l 7 06 8 10 9 06 11 16 8 53 3 46 4 45 6 10 7 4 9 4 AmiuW 7 80 8 96 9 80 11 80 3 08 4 00 6 00 6 85 8 00 10 0 11 10 aouda 0 9 1110 09 19 51 8 56 4 47 49 7 4 8 49 11 1 Utreolil 5 85 6 33 7 45 8 37 8 49 9 00 9 90 10 16 10 88 11 38 19 08 1 37 8 08 8 86 3 55 4 48 5 86 6 0 6 56 7 66 50 9 07 9 85 10 08 MVoardea 6 49 6 53 8 06 9 16 10 88 11 66 18 84 8 47 4 16 6 60 7 18 9 10 9 98 Oudaw 8 14 10 46 4 94 ff ff aouda 8 87 9 06 9 96 9 9 10 9 11 10 11 11 1 0 8 40 4 37 6 80 6 07 7 39 8 98 9 49 g 10 34 treedfe de xul weer binnen om de otde te hentellen en w t eindelyk eeo arrest hoadenda dftt het beroep ia cniatie van Zola niet van cheraendeD aard ïs Labori verfalaart daarop dat de beklaagden Terttek zolleD laten gaan De president deelt na aan de jory IedeD mede dat zg frg sgn maar hun plaateen behonden Na in raadkamer beraadalaaijd te hebben verwnrpt het bof dfc coaclnaifio vau Labori betreffende den zamenhaog van de zaak Zola met bet proces EaUrbazj en gelaat dat onmiddellgk orergegaan zal worden tot de loting Toor de geztrorenen Labori ilelt nienwe coQclaiiiëu over de voorziening in caseatie De procurenr generaal vraagt verwerping De Ligant constateert namena de civiele part voor de tweede maal dat Zola en Perrenx het debat ontwyken Georges Glémencean roept Wg zouden het et ontwykeu als meo om Terglinde ons bewgs te leveren I Kreten Het land mt De deur oit Joden I Er ontstaat een onbeicbrijfelgk tnmalt zoodat het hof weldra weer bioneokomt om de orda te heretellen De president dreif t het publiek zeer ernstig met etreage maatregelen Tgdens de schorsing hebben Zola en Perreax door hnn advocaten vergezeld zich naar de griffie begeven om het hooger beroep te teekenen tegen bet arrest waarbg hun geweigerd wordt Goncluüies te etellen over den aameobaDg van de twee zaken vóór de loting tot samenstelling Tan de jury Nb bet pleidooi van Flojer voor de loden Tan den krggtraad en een kort requisitoir veroordeelt het bof Zola en Perrenx tot een jaar gevangenis en 3000 fra boete en hoofde Igk in de kosten In ign kort requisitoir proteaieert de procarenr generaal heftig tegen hft doel dat Zola najaagt die zgn trots dienstbaar gemaakt heeft aan een afecfanWgke samenspaoDing Zola is reeds door de jury veroordeeld het hof zal hem op zgn beurt voor de tweede voor de derde maal veroordeeien opdat volledig recht gedaan worde Frankrgk is gesobandvlekt door de tAurorei bet leger ia beleedigd en belasterd men heeft het leger voorgesteld als vgaodig aan de repobliek Dat zgn diogen waaraan men een eind moet weten te maken De proonreur generaal vraagt toepaaaiDg Tan de wet Het hof velt Tonnis na een beraadslaging van een kwartier De zitting w dt te half tier opgeheven Sr hebben heftige iooneelen plaats na afloop van de zitting ar worden alagen uitgedeeld en eenige personen worden in hechtenis genomen Men xegt dat vier tweegeTechten zollen plaats hebben I tussohen Déroniède en Hnbbard Paqain en Déroniède Hubbard ea Babert Qnérin en Bréobard Bg het Tertrek van Zola lalt niets anders voor dan dat rgaodige kreten aangeheTen worden ZWHDBM NOORWKOBN Te Altona zgn 14 en 15 JoH kort na het middageten 165 soldaten van betSebataillon van het 31ste regiment ziek geworden De oorzaak ia tot nog toe onbekend ZwrraBBLAND Het ie der politie te Zurich gelokt een meisjeibandelaar te arreateeren juist toen fay op bet pont stond om met een troep joage meisjes naar Znid Amerika te vertrekken fLotterdam Capella Kieuwerkerk BAoordrecbt OHd Gouda 7 30 8 30 Zeveabuiien Haerkspelle 7 49 8 49 Zoetermeer Zegwaard 7 63 8 51 Voorburg 3 07 t OS Hate 8 19 9 0 BaAziUE Sedert een paai maanden doet een beroemd beelkondige Edoardo Silvn veel van zich preken in de atad Sao Paolo in den Braziliaanscben Staat van denzelfden naam De meest niteentoopende gebreken en ziekten kan hg zeggen de dagbladen genezen zonder geneesmiddelen en alleen door de magnetische kracht welke bg bezit Blinden geeft bg het gezicht lanmen de kracht in ban beenen terog wie aan kanker Igdt vindt bg hem genezing Allps wat gebreken beeft en de reiskosten bg elkaar kan halen oederneemt oa een tocht naar den wouderdnkter die nooit studie van de geDeesknode heeft gemaakt doih van zgn Tak iugenienr is De gezondheidscommissie heeft hem gornimen tgd met rn t gelat n doch is than tuiachenbeide eekomen zoodat Ednardo Silva zgn praetijk heelt moeten atakec OoSTENRÏjr HoNOAttIJB De 0ber8cblee8ieche Wanderer meldt dat gistermorgen Troeg bg het neerdalen van de arbeiders in de Gotthardt schacht Tan dePanlusmgo de kooi met 23 mijnwerkers in de diepte stortte Allen kwamen om Bet ODgelok wa het gerolg van bet losschieten van het touw uit de sluiting De kooi viel 250 meter diep BINNENLAND In de jongste bestuursvergadering d r Nederlendsbhe Earner van Koophandel te Londen kwam het rapport ter sprake dat door een commissie nit haar midden was nif ebracbt omtrent den achteroitgang van den Nederlaodsohen kaashandel te Londen De commissie was van oordeel dat die aiihteruitgaog voornamelgk te wgteo was aan 1 concarreniie van Canada 2 de productie van mioderwaardige kaas d w 7 fabriekskaas in Nederland 3 den nmaak van het Ëogeleohe publiek 4 den boogeren prgs die in andere lUnden voor onze beate kaas wordt verkregen Zg meende dat 1 het invoeren van een wettelgken standaard en het duidelgk oudersobeiden taaschen kaas boven en beneden dien standaard door het aannemen van een verBcbillenden vorm voor de kaas van weinig of geen Tetgenatte 2 een verbeterde bereidingswijze Teel zonden bgdragen om het standpunt der beste Hollaodache kaas op de Londenaobe markt te verboogeo Ook werd op eenige verbetering in de wgze van verzeudiug aangedrongen Naar wg Ternemec kan spoedig verwacht worden de nieuwe regeling der belooningen en vergoedingen voor de rgksontvaugers De percentage wgze belooning wordt daarbg door vast tractament vervangen Met ingang van 15 deser xgo tang 50 kommiezen 4de klasse bg den actieven dienst vbd s rgka belastingen en geplsatst p de grenspoaten Bg kon bealait is een gewgzigde maatstaf ingesteld voor de rangsofaikkiuK van de telegraafkautoreu in klassen Door dezen maatregel ia een bUlgker verhoudinK gebracht in de verdeeling van de vereenigde post en telegraafkantoren tusscben de post en de telegraafambtenaren volgens het bekende K B van 23 Maart 1894 Van de 106 jongelingen die zich badden aangemeld voor het adelborst examen zija er 33 bg het geneexknndig onderzoek ongeschikt bevonden Aan de N S c worJ e oitslig van de wedstrgden te Bgssel waar vgf Nederlandsche zwemmers uitkwamen ats volgt ceseind I Lange afstand 1609 M 1 Watkins Brussel 2 Flyderts Brnsael 3 Amsterdam EI 100 lU saelzwemmen op den bojk 1 Plngh Brussel j 2 Donwes Dekker Leiden 3 Watkini Bruasel i 80 11 18 11 80 11 41 11 56 U lïl 100 M Rogzwemmen 1 J D Bloe men Rotterdam 2 Meyer Amsterdam ly Duiken l Marcna Brussel 2 Ferraman Brosiel 100 M Voor clobteams van verschillende landen met ieder vgf zwemmers l BnieBRl 2 Holland 3 Antwerpen Hindernissweinmen 100 M 1 DoowesDekker Leiden 2 CornnltHsen Aniste dam Gemengfde Berichten lo den nacht van Zaterdag op Zondag te omstreeks één nar waren een drietal personen ia den Zwaanshals te Rotterdam aan het Techten De politie kwam er aan te pas en een hunner de werkman W J wonende Geldeloozepad no 72 werd gearresteerd om naar het politiebnreao in de Almondestraat te worden gebracht Dit wae het sein tot een zeer hevig verzet waarbg nit het pohliek met Bteeoen geworpen werd en de politie met de sabels sloeg en met revolvtjrs op de raenschen schoot met loaae patronen De poÜtipagent 0 J E werd in die mate met de steepen in Ö0 rug getroffen dat hij boiteu dieust gesteld moest worden De arrestant W J werd door enti slag met een sabel aan het hoofd verwond paar de agenten tsgenwoordig des naotita ook in de meest sfgelegen en eenzaamste wgken geheel alleen loopen hebben aomroigen banner Toor eigen rekeuioK revolvers aangekocht om zicb te kunnen verdedigen of hnn aanvallers ten mioate op behaorlgken afstand te houden Gisterenoehtend is op de Maas bg bet Kralingscheveer te Rotterdam eene schnit geladen met zaod met het omgooien van het zeil vol water geloopen eu onmiddelgk gezonken Üe opvarenden hebben zich weten te redden De atoomtram Staitsspoor vervoerde eergistereo ruim 13 000 reizigers van en naarSchevening n Tftrwijl de opvarenden van d logger Voortzetting van den reeder Zonneveld gi terenoobtend te Maaaslnis beaig waren de boegspriet op te hgsohen brak de atrop rlaarvan enkreeg de dertienjarige Saaien wonende aan de Hehans aldaar de boegspriet in den nek Het kind was terstond dood Eau andnr der bemanning die ook door de boegspriet werd getroffen is licht gekwetst Id de collecte Qroote Kerk te sGraven bage ia gevonden een gouden horloge Bg de politie te Rotterdam is de opoporing en ïn beslagneming vsrzoobt van 25 Oostenrijkfiohe en Hongargsche banknoten van 1000 florgnen Er ia eene belooaiog op de opsporing gesteld K Nbl Zondagavond is nabg Heemskerk een tienjarige knaap die zich vermaakte met telkens op en v n de tram Alkmaar Beverwgk ce springen er ouder geraakt waarbg zgn beide beenen verbrgzeld werden Bg aankomst in het gasthuis te Üaarlem as het kind reeds dood Tgdens de barddraverg te Sappemi er werddoor iemand een voorwerp verloren ter waardevan pi m £ 20 De eerlgke vinder werd beloond met 4 centen om eens in dendraaimolen te knuoen gaan N G C 4 18 t t S 12 S l i U 4 ii i n 51 S ll 7 31 6 10 6 40 10 32 7 60 19 97 1 44 9 50 B 4 4 05 ff l f 4 ff ff ff ff 9 01 ff ff ff 2 08 n 47 9 14 H im 4 06 24 4 4 4 50 4 57 6 04 5 10 De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in Den Haag verhengd zich ook in de belangstelling van het bnitenland O a heeft de Uitnoodigtogscommissie logies bezorgd aan twee reportsters van Engelsche bladen en op het eind der tolgonde wpek wordt het bezoek verwacht van Mrs May Wright Sewall de vrouw die met baar weli prekendbeid en baar stelregel Verschil van opinie ia eenig opzicht belet geen samenwerking iu zaken waarover men het eens ist den grooten Nationaleo Vronwenraad der Vereenigde Sinten heeft opgericht dien zü thans presideert Men zal trachten haar over te halen in de coogreazaal een lezing te honden over do organisatie der vronwen Uit Amsterdam meldt men aan de N R Ct € De staking der timmerlieden in het Van Lennepkwartier zal waarscbgniyk in deze week eindigen Wel is Zondag het stakinsiscomité in eene vergadering van gezellen gemachtigd de staking kalm door te zettan maar met de deabetreffende motie ig ook aan hel comité opgedragen om als door particulieren overleg wordt nitgelokt te verklaren datde Amsterdamscbe timnferlieden den f trgd alsnog willen eindigen En men weet dat twee particulieren de heeren Hovy en Konvetö reeds hebben aangeboden eene conferentie voor te bereiden Daar is no dus nismand meer die in waarheid na aanstaanden Zaterdag de staking nog wil doen voortduren Van beide zgden wordt de bemiddeling der heeren Hovy en Eooveld dankbaar aanvaard Dat bet nn iu deze week tot een einde kome De besturen der drie vereeoigingen welke uit do oorspronkeipe combinatie zgn overgebleven sedert Patrimonium en de R K Volksbond een anderen weg zgn ingeslagen hebben nn tot de besturen van deie beide laatstgenoemde vereenigingen een scherp scbrgven gericht waarin zg bet verwgt doen dat Patrimoninm en Volksbond die een wapenstilstand tot na de inhnldigingsfeesten aanrieden de gezellen aan de genade der pitroons willen overgeven in den wintert dus in oen ttjd van nood en behoefte als de werklieden het zwakst staan STADSNIEUWS GOUDA 19 Juli 1898 Op bet conoonrs hippiqne gister D op het tportterrein teVGraveobRgegehoadeD verwierf da bear A P M Dopper Aï nn Haastrecht de 3a prgs voor de mooist ea best ingespannen Hollandache of Friescbe sjees RECHTZAKEN GisterenToormiddag stelde de officier Tan jastitio nit Dordrecht jhr mr Bosch ridder van Rosenthal een onderiioek te Zwijndrecht in op het terrein n den brand bij G Veldhorst Naar men Terzekerde smeolde het Tnur gisterennacht nog op soiumige plaatsen wat gelukkig door huren bemerkt nerd Hedenochtend ging Van P in gezeUohap vandrie veldwachters naar Dordrecht waar hg doorde jnititie werd gehoord s Middags was hjweer te Zwyndreohl terog D C ATJEH De correipoodeat der N E Ct te Bata via seint onder dagteekeninp van gisteren De troepenmacht tan Willems keerde van do VU Moekims terug over Djsrenng Toengkoeb Tenpingrajn en vond weinig tegenstand WIEI ERIIIEIJWIS 7 56 8 02 8 0 3 16 8 96 10 04 10 11 10 18 10 95 10 84 8 30 8 6 9 66 10 S6 11 18 8 48 9 10 lO lH 10 64 II Sn 6 17 6 97 6 84 6 41 6 47 9 87 9 47 9 4 10 61 10 07 8 10 10 30 10 10 13 10 91 10 33 10 38 10 89 11 10 Cordang in Berlijn Da Dnitachers hebben onzen laDdKenoot Cordang eer iisteren op de Friedenao baan in hnn midden gebad Men seint ons dat meu algemeen zijn ryden heeft bewonderd en dat hem veel lof ie toegecwaaid H won glaosr k over den afstand van 200 km Hjl had nipt Hnret Köohener po Armstrong tegenover jiich maar Fischer en Stépbane De eerste bloef niet minder dan 26 baanteogteo achter hem de 2de werd 33 maal door hem gelapt Cordang s tijd was 4 uur 34 min zyn eigen record staat op 4 nor 25 min 10 g sec VERGADERING V4Pi DEN GEUEENTËIl4iD VRIJDAG 15 JULI 1898 Vervolg De heer Herman In de eerste plaats wenscb ik den heer Bellaart te antwoorden met dezelfde woorden waarmede ik het gesprokene van den beer de Raadt heb beantwoord n 1 wanneer er meuscben zyn die niet totaal onvermogend zyn dan kunnen zy gedeeltelijke ontheffing verkrijgen Ik meen dat goed te hebben uitgedrukt met te zeggen dat B en W die voldoende overtuigd zjjn van de finantiëele omstandigheden der inwoners zelf wel zullen te rade gaan of algebeele of gedeeltelijke ontheffing moet worden geheven De heer van Iterson vreest dat wanneer iemand vrijstelling van het schoolgeld hepft verkregen en hy heelt het geluk te erven men van die vrystoUing zal blijven genieten Ik kan met die gedachte niet meegaan Ik heb van hen die eene dergelyke vraag doen dus die eene zeer fatsoenlijke opvoeding hebben genoten maar misschien alleen het vermogen ontbreekt om hunne kinderen eene dergelyke positie te doen verkrijgen eene te hooge gedachte dan dat zy wanneer zij b v erven iets anders zullen doen dan met een zeer dankbaar gevoel naar B eu W komen om hen te bedanken voor de faciliteit aan hen bewezen in den tyd van hun onvermogen En wat zyn voorstel betreft om de aanvrage elk jaar te doen herhalen wanneer B en W zien dat het met een niet betalend leerling niet goed gaat of wanneer de finaucieele omstan digheden det ouders beter worden dan hebben B en W vanzelf de macht om te zeggen wy snbsidieeren niet meer Ik vind dus betamen dement van den heer van Iterson volkomen overbodig De heer de Raadt Naar aanleiding van het zoo even düor den heer Herman gesprokene heb ik myn araendement ingetrokken omdat ik volkomen overtuigd ben dat B en W de bevoegde personen zijn om daarover te oordeelen Had de herhaalde aanvrage in het voorstel gestaan dan had ik er niet tegen geweest maar nu dat er eenmaal niet in staat ben ik volkomen overtuigd dat wanneer de aanvragen niet meer onder de bedoelde categorie van menschen valt B en W de verleende vrystelling zullen doen ophouden Daarom beu ik nu ook niet voor het amendement van den heer van Iterson De heer Bellaart Wanneer ik het wel heb heeft da beer Herman in zyn voorstel gezet dat op aanvrage het schoolgeld voor on of minvermogenden uiet zal worden geheven En zoo oven bezigt hy de uitdrukking dat in zijn voorstel staat algebeele of gedeeltelijke ontheffing Nu wensch ik toch te weten wat hy gezegd heeft De heer Herman Ik heb gezegd dat wanneer het geval zich voordoet B en W toch de personen zyn om te beoordeelen of gedeeltelyke of algebeele vrijstelling zal worden verleend Dat is toch zoo gemakkelijk mogelyk De heer Bellaart Wanneer het niet in het voorstel staat kan ik het daarin niet lezen De heer Herman Enfin dan kan ik er mee medegaan dat in hot voorstel wordt gesproken van algebeele of gedeeltelijke ontheffing De heer van Iterson Ik wenscb even te antwoorden op het door don heer Herman gesprokene daj eenigen invloed zou kunnen hebben gelgknet in het algemeen zeer weuschelyk te achten is dat zyn woorden invlosd hebben Hy heeft eene verwachting omtrent het eergevoel van de menschen die ik niet deel Ik heb hierbij iiiet het oog bepaald op de Gottwenaars maar spreek in bet algemeen Maar wanneer ik bepaalde feiten weet uit andere plaatsen dat het eergevoel der menschen niet te kort schoot om vrystelling van het minerval te vragen torwyl zy toch wel degelyk bezitters waren en dns lang niet onvermogend dan wil ik toch met de ondervinding die ik daaromtrent heb ik zou de namen kunnen noemen den Raad der gemeente Gouda willen waarschuwen voor te groote verwachtingen van het algemeen eergevoel Do Voorzitter B en W hebben de discussie gehoord en zyn overtuigd dat de weusoheljjkheid gebleken is niet een uniform schoolgeld te heffen maar zooveel mogelyk tegemoet te komen aan de denkbeelden die hier zyn geuit Daarom doen B en W het volgende voorstel n l om aan het eenige artikel dor verordening op de heffing als derde alinea toe te voegen i Voor kinderen wier onders minof onvermogend zyn tot betaling van dit schoolgeld wordt de helft n dit bedrag of geen schoolgeld geheven de beslissing hierover bernst by B en W aan welk College daartoe jaarlyks eene aanvrage moet worden ingediend De heer van der Velde Ik kan my met h YMiatel v n B en W niet vereenigeu Faillenr Kleiweg B 73 73a GOUDA Telephoon Xo 31 Ucurs van mslerd im Vrkrs 8lotkrs 11 JULI s Vi Nu K LAND Corl Ned W S 21 8 97V 101 86 841 887 97 98 7 l ISV 36 74 21 t5 1041 96 S6Vi 1001 100 64 663 489 1001 42 1011 198 141 66 9 l 981 128 V 108 86 80 118 112 808 217 4 171 dito dito dito 3 981 ïHiw dito dito 3 llimoj 01 1 Goudl 1881 88 2 iTiLlE Insohruving 1862 81 6OosTBNR Obl in papier 186S 6 dito in zilver 18118 5 l oBTLOiL Obl met ooupoo 3 dito ticket 8 36 Ku LAND Obl Binnenl 1894 4 dito Geoona 1880 4 dilobiiRoths 1889 4 i dito by Hob 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanji Perpet aohuld 1881 4 ÏUBKEIJ Gepr Conv leen 1890 4 Ge leening aetie D Goc leening aerie C ZüidAfb Rpp V obl 1893 5 Mexico Obl Buil Soh 1880 6 ViNrzDBLi Obl 4 onbep 1881 AMSTBEBiM Oliligatien 1896 3 EoTTiBDiM Sted koii 1894 3 Nbd N Afr Hsnilola aand Arend b Tab Mij Certiflontsn DoHMaatachappij dito Am Hypotheokb pundbr 4 C ult Mü der Voratenl aand t Gr Hypotheokb pandbr 31 Nederlandacho bauk aand Ned Ilandelmaataob dito N W II Pao Hyp b pandbr 3 Kotl Hypotheokb pandbr 3 Utr Hypolbookb dito SV OosTïNH OistHong bank and KusL Hypotheekbank pandb 41 Ahebiica Equt hypolh poudb I Maiw L O Pr Ljen ort N n Holl IJ Spoor Mü and Mfl tnt Eipl V St Spw and Ned Itid Spoorwegm aand Nod Zuid Afr Spm a nd 6 dito dito dito 1891 dilo 5 i iTiLlB Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 54 69 Zuid Ital Spamij A H obl S 1 57 Poi N Waraohau Weoncn aand 41 160 EOSL Gr Ru a Spw Mij obl 41 98 76 Baltischo dito uand 75 1001 102 100 14V 1377 187 103 6e 102 U l 161 112 136 Faetowa dito aad 5 Iwang Dombr dito and 5 Kurak Oh Azoiv 8p kap opl 4 14 dito dito oblig 4 Amebika Geul l o Sp Mg oW 8 Ohio North W pr C v aand IS i dilo dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Or Spm corl v Illiaoia Central obl in goud 4 Louiav NaahvilliCort v nand Meii o N Spw M la liyp o 6 Mise Kangas V 4pCt prof aand N York Onlas o k West aand dilo Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud 6 SI Paul Minn St Manit obl 7 Uil Pao Hoof lijn ob ig 6 dito dito Line Col lo hyp O 6 601 Va 178 197 1061 l 5 l 100 lOO no i 1181 Canada Can South Oborl v aan 1 V N C Rail Na lo h d o Ö Amalerd Omoibua Mij aand ttoUard Triimwo Maata nand Neü Stad Amaterdftra aand 3 Stad Roltordam and 8 BgLGlÉ Stad AntHorpeli 1887 21 Stad Brussel 1886 2 HoNG Thoiaa Uegullr Gpaelaoh 4 OosTEV Slaalaleenig 1860 5 K K 0 151 B Cr 1880 3 ü8 115 Sl ANjE Stad Madrid S 1888 Neu Ver llez Av Spo d riTl 1 ADVERTENTIEN OFZICHTBAEEü HEEREN an DAMESPRUIKEN TOUPETS SCHEIDINGEN on verdere HAARWERKEN munten nit door SOLIBDE AFWERKING by H P VAN WIJKflAARDEPi Coiffeur Kleiweg Gouda Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE W IT en Comp I UTRECHT I Spoeiige en natta aflevering I ge prUsan DBPfiT by Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA