Goudsche Courant, donderdag 21 juli 1898

Donderdag SI Juli 1898 So 7636 37ste Jaargang mmm mmm NieulvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Sf ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN LOTEN in de Verloling der EOLLAHDSCHE MAATmFHJ VAN LANIEOÜW Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRmKHIAI ZOOIV Frïj f 1 per lot 11 loten voor f 10 s iïïSbC Patent H Stollen ItltllttUt InuiMtt niMct Der grosse Erfolg rf êrrungen hal Anfu zu rêt lohMentn werthtosen Nachahmungen g itbm MutkauftdiüteruiMenstetBscharfenH StoUen nur ron unt titreot wtar In tolobm Ekvtbandluaivi Iê tmn UHÊêfPlêkMt wm nabttaUimtl tmgahtottM SZ P eistiiiten amf ZeugniMe graOi und f Warmng Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EQFLATTEN ABCEITBATEN EN LUSTEN ook volg ens op te geven Profiel ISpoedIgc aflevering Metle nltvoerlns Cooeurreere nde prijzen Ooada Dnk vaa A BBINKMAN k ZOON Eïennede geef ik aan den Handel kennis dat Tan af I 8 tlllll mijn zoon G NIebnrg niet meer in mijne zaken werkzaam is Wed NIEBÜRG Reetwijk te GOUDA tea orerstaan Tan den Notaris G C FOBTOIJN DROOGLEEVEtt op WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1898 des morgena te el uren in het Hotel dii Zaluc aan de Markt Tan No 1 Een op goeden stand gelegen goed onderhouden WINRELHÜIS WOONHUIS en ERF aan den Langen Tiendewog te Gmda Wjk D No 54 Te aanTaarden 15 September 1898 No 2 Een rnim ingericht goed betimmerd G eloo a Txr Tan ouds de brander de Lhubc laatst gebrnikt voor Koekbakkerg SCHUUR ERVEN ea GROND aan de Ve t te Gouda Wp O No 634 groot 3 Aren 85 Centiaren Te aanvaarden 15 December 1898 No 3 Een ruim v PAKHUIS ERF en GROND aan de Spieringstraat te Gouda Wflk F No 42 groot 1 Are 20 Centiaren Te aanTaarden 15 December 1898 En No 4 en 5 Twee HUIZEN ERVEN en GROND in de Drapiersteeg aan den Raam e Oottda Wgk O Nos 266 en 267 groot I Are 20 Centiaren Terstond te aanTaarden De perceelen zgn te bezichtigen op den 5en 6en 8 n es 9en Angostns aanstaande van 10 tot 3 uren en op den Terkoopdag Tan 9 tot II uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FÜBTÜIJN DROOGLEEVER te Qouda Ti DÏK S GRAVEÏÏWEG BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Nieuwerlcerk aid IJuel maken bekend dat de passage OTer een gedeelte Tan den s GraTenweg en wel Tan af degrensscheiding der gemeente CapéUe ajd l hitl tot aan den Spoorweg overweg Tan den 25n lULI tot den 5e SEPTEMBER a s Toorfi en Woertulgen en fee zal zgn MfUKSliOVKX en dat tydens de aisluiting de route kan genomen worden langs den bermweg Tan den Polder Prins Alexander Nieumrk rk aid IJuel 18 Juli 1898 Burgemeester en Wethouders Toornoemd De Secretaris De Burgemeester H D LAMAAR tak VOORTHUIJSEN RROI IMCSFEEST Aangeboden een 6R00TE PARTIJ Eijn DEMENGEOEN ook genegen in kleine Partijen te Terkoiopen Adres G MlillJER AMERONOEN Stedelijko Qasfaliriek te GOUDA De prjjs van het gas is 6 cent per M eu TQOr I oktooatellon of Motoren 4 i et Onder zekere Toorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis rerbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Uohtgasmeters bedraagt de hnur 10 cent per maand Bewoners Tan perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betalipg van eenige centen per week in hnnr bekomen EI BLEEKERS Een JONGEMAN 28 jaar ongeh reeds geruimen tyd op een Wasch en Bleekenj werkzaam geweest zijnde doch door opheffing derzelfde ZOEKT PLAATSIiHG op een andere duadanige inrichting Brieren franco onder No 245G aan het Bareaa dezer Conrant Openbare Verkooping te GOUDA ten oTerstaan Tan den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op Dinsdag 16 Augustus 1898 des morgens te 9 uren ten sterfhnize Tan Mej de Wed F vam dek Schelden aan den Langen Tiendeweg Wgk D n 54 te Qouda van eenen netten goed onderhouden INBOEDEL waarbij GEWERKT GOUD en ZILVER en JUWEELBN Voorts de INVENTARIS van een KRUIDENIERSWINKEL de nog aanwezige voorraad KRUIDENIEUSWARBN en een groote party KLOMPEN Daags te voren Tan 9 tot 12 en ran 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaria DelftscheSlaolie KAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN S TAATSSPOORW EGEN ITaar het Zuiden van Liml 3urg en het Gen ldal De byzonder goedkoops Vacantiekaarten naar twee der Stations der Ijjnen Maastricht Simpeheld en Sittard Berzogenrath zfln des WOENSDAGS en des ZATERDAGS ook te XJTBECBT en te QOUDA verkrvjgbaar Prfls Ie klasse f 8 2e klasse 6 3e klasse 4 Osldigheidsdunr li dagen Nadere inlichtingen worden door de Stations verstrekt Wie zeker zyu wii de Echt L Eikel Cacao l ontvangen tesamciri gesteld en na vele proofnemiogen in den 1 handel gekomen onder dexi naam des uitvinders Dr MiohaeliB vervaardigd op da beste machines in het weroldberoemde 6tabblissoment van Gebi StoUwerck te Keulen sische Cikel Cacao is vierkanten bussen Deze Eikol Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dageiykach gebruik een 2 theelepels van t pceder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebmikea Verkrijgbaar b j e voomaamste E Tl Apothdcers enz i Kol Va Ko prrolbn e t 1 80 e 0 9Ói e 0 35 GtneiaalTartaeenwoordigei voor Nederland JuHus Mattenkledt Amsterdam Kalveistraat 103 Koninklijke Maehinale Fabriek DE HONIGBLOEM vrn II van 8chaik Co gevestigd te a Gravenhage Kepplerttraat 20 en 9 nabjj de Begentesselaan van Z M den KONING an BELGIË Indien gij hoest gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Extract IsAL ELI A liTTIIE FLACONS vau 40 Cte 70 Cts en J verkrygbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven I9S Gmdn D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILD Veerstnl B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecltt 1 C RATELAND Bosicóp B B T WIJK Oudevialrr M KOLKMAN Waddiiuiveev A SLEGT NTEUW EHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot bet levereu van be t Zeeuwsch Tarwebrood il 14 Cent per Kilo E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPMEÉKUJIBS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot ft uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttoti nur ZONDAGS niet IVIeaw onovertrofléii Prof Dr I iebers welbekend lEHïïW iCaACBT lI IXIS Alleen echt met Fabrielumcrk tot oortdnrende radicale en Hv H zekere genezing van alle zelfs sIcR de meest hardnekkige zenuw l jnl stiekterir vooral ontstaan door EflfiiB afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekzocht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpijn alechte spijavertenng Onvermogen Impotenz Pollutioae enz Uitvoerige proapectGssen Pnjsper flosoli 11 1 fl 2 fl 8 dubbele flosch 116 j eiitriwilDepot M itth v d Vegte Zaltbommel Depots Hftppel s firavoiilnige C J W Buftbilié Itüttordiim M Clebiiii Jo AmBtonlam Lobnj en Porton Utrecht en bii iillo tlro sten 1 ©Pi j PDIKE OUDi SCHIEDAMMER GENEVEE Merk i NIGHTCAP Verkrijgbaar by Rl PEETER8 Jz N B Als bewijs ran eclillieid is ctiohot on kurk steeda roorzion v n don naam dor Firma P HOPPK d j tah vELmJ 1 Dubbele Buurt B 10 I hl iliili n t Millrilitu rikriiiliiii TAILLEUR Bultenlandscli Overzieht Volgens een gerucht is Zola naar Brasael vertrokken Labori moet Maandag gezegd b bben dat bij Zola geraden had en reis naar Holland te doen Nader verzekert men dat Zola Frankrijk met verlaten heeft maar zyn verblyf verborgen hondt ora nog niet de aanzegging van zyn vonnis te outvangeo Hfl zal in October weer voor de rechters TerBchyoen ♦ De toestand van bet Spaansche leger te Santiago ook al bad het nog wel patronen dcbgot op het oogenblik der capitulatie toch diep treurig geweest te sflo Generaal Toral deelde aan y n orerwinnaar mede dat nl zgn generaals gewond of gedood waren Hg had geen kolonel meer over en hotendien bad hg iD de stad metallerlei moeiUikhedeo te kampen Er wa geen eten meer te krggen voor geld of goede woorden De stad leverde een Ireurigeo aanblik op Aile winkels waren uitgeplunderd Overal stonden levende Igken langs de fersterkingen aitgehonfcerde Spaaoicbe soldaten £ en groot aantal rtucbtelinfren die in de stad en de naaste omgeving opgehoopt waren lerergerde den toestand De Amerikaansche troepen zullen dese half verpeste stad niet binnengaan ma r op de beovels om de stad kampeeren van waar zg baar voldoeode kunnen bewaken De stad moet eerst schoongemaakt worden vóór menseben met gewend aan znlke ievensomstaodigheden lo zulk een khmaat er kunnen verloeveo Tot nn toe gaat het met den gezondheidstoestand der Araerikaao che soldaten niet slecht Driehonderd hadden er Zaterdag gele koorts doch er vraren ooji elechts vgf aterfgevallHO voorgekomen De geneesheeren zgn er echter tocb voor een deel van de troepen naar Amerika terug te zenden totdat bet natte jaargetgden voorbg is Dan kan het wper teragkomen ♦ President Mao Kioley heeft een staatastuk uitgevaardigd waarin bat bestuur van de provincie Santiago de Cuba geregeld wordt Dit is het eerste stuk van dezen aard ooit door eea President van de Vereenigde Htaten opgesteld bet ia gericht aan Alger die Sbafter seinde dat bet itak in het EogeUch en het Spaansch openbaar gemaakt moet worden Er behoort een proclamatie bg waarin de iormeele vedtigiog van een nieow staatkuDdig bewind op Goha wordt bekend gemaakt Alle havens en plaatsen door de Amerikaanscbe zee of landmacht in bezit genomen znllen voor den handel van alle natiën open stam van de FEVILLETOM Het Leven te Baden Een Susstiche Roman 68 yZeg ons ten minste oen woord tot afscheid gij steenen gast schreeuwde Bii dossof Wia scheidt er op deze wigsa van TrieDdeo Die smeerlap die oanraardige CaTiuc ner aap schreeuwde BindaBsaf luidkeels en des te driester naarmate de trein steoda suelter en sneller ging en hl dua ongestraft aan zjja scbimpsolieutea kon lucht geven f Jou vrek Jou pluimstrqkerl Jou kroeglooper 1 Het is mij onbekend of Bind iaaof di laatste benaming op dat oogenblik heeft uitgevonden dan of hij haar uit de derde of nerde hand heeft overgenomen xeker is het dat zy aan twee jongeliedon die op het perron slondeB en die ïd de oatuurweteDschappen studeerden zeer scheen te bevallen ea dat men haar eenige dagen later in bet destijds te Heidelberg verschijnende periodieke blad onder den titel A tout venant je oraohe kön w dervinden 1 Wat Litwinof betreft hij kwam op zgn refrein terug Kook rook rtook I Daar zijn aoo daoht hij tegenwoordig te Heidelberg meer dan honderd jonge Russen ze atudeeren allen in de chemie in de pbyaioa in de physiologie en willen van niets 1 Hiitorisoh artikelen oorlogscontrabande natuarlyk uitgezonderd zullen de rechten betaald worden geldig op het tydstip van den invoer Oe inlandaohe politiemscht zat zooveel doeolgk in dienst blgreo ook de lagere reohtbaoken De belaogrgkste wgziging in het tarief voor Santiago ia de vermindering van de tongelden voor Gchepen van minstens 2000 ton Uadvermogen van een dollar tot 20 cents per tou De geruchten over het op banden tgn van een staatsgreep in Oostenrgk Demen volgens den Weener correspondent van de tTemps een vasteren vorm aan Hg seint dat de keizer zgo eersten ministers graaf Than voor Ooeteorgk en baron Banffy voor Qongarg eou hebben opgedragen te onderhandelen ovpr de vernieuwing of voorioopïge verlenging van bet compromis taascben beide staten zonder toestemming der parlementen En verder zou de keizer graaf Tbon gemachtigd hebben om zijo nieuwe taalwet waartegen de Duitschera zich als één man bigren verzetten af te kondigen krachtens artikel 14 der grondwet Dr Lejrd heeft te Parga een onderhoud gehad met een correspondent van de Exchange Telegraph Company In eenige Engelscbe bladen viuden wg daarvan het verslag min of meer verkort opgenomen Dr Leyde noemde verachillende maatregelen op waaruit voldoeode blgkt dat bnl onbillgk ii de Tranavaalscbe regeering t b schnldigen dat zg de goudindustrie tegenwerkt Integendoal doet zij al wat in baar macht i om die ngverheid te steunen De gezant spfak ook beslist tegen dat de belasting in de Republiek zoo boog is Directe belasting ia er zoo goed aU niot De inkomeude rechten zijn lager dan in de Kaapkolonie Machinerieën bv betalen slechts 1 pet maar de Kaapkolonie beft daarop een doorvoerrecht vau 5 pet De perscampagne in Frankrgk en Daitschland is meer tegen de ontworpen teeniog gericht meent dr Lejda dan tegen de algemeeoe politiek der Traasvaalacbe regeering Ook had dr Lejda een woord over de au serein itei tak westie te zeggen Hg had alle hoop dat Transvaal s aanspraken in deze erkend zouden worden Zondag ia dr Leyds vau Parya naar BruF Bel vertrokken Daar blglt bg drie of vier dagen dan gaat bg naar den Haag Verspreide Berichten Spaoje eo de Vereeaigde Staten Uit Manila wordt geseind dat Aguinatdo anders hooren maar over vijf of eob jaar eijn er raat nauweltjkB vijftien man op de collegiea van diezelfde beroemde profcSBoren 2 De wind zal omslaan en de rook zich op een anderen kant werpen Eook rook rook I Het was avond toen h door Kassei stoomde Met de duisternis was er ook een seker smachtend verlangen even als een gier op hem nedergedaald en terwgl hg in een hoek van den wagon dook begon hij luid te weeneu Lang vloeiden zijne tranen zonder hem verlicbting te gohenkec en ze Konden zeker nog bitterder geweest zijn die tranen Indien hg had kunnen vermoeden dat op dienselfden tgd in een der hotels van Kassei Tatiana siek teer ziek lag Van bet hoofdeneind van haar bed zat de oude Capitohna Markowna onrustig ontateld en verkoelde het brandende hoofd van het arme meuje Taojat sprak zg yom Godswil sta mij toe aan Grigori Miohailowitob te telegrateeren nNeen Tante antwoordde zij op dringenden toon fhet is oonoodig wees maar biet bang Geef me wat drinken t zal wel overgaan Ën werkelgk herstelde zg zeer spoedig en eene week later zetten de beide vrouwen hare reis voort XXVII Z nder zich te Petersburg of te Moskou op te honden keerde Litwinof op zg n vaderlijk landgoed terug Hij schrikte bg den aanblik van zgn vader zoo aeer waa deze veranderd De oude man was over Deze voorspelling van Litwinof iv uitgekomen In den zomer van 1806 studeerden er te Heidelberg 18 Ruasen in den winter vsn datzeltde jaar II Mil den kapitein generaal Angustintwoeparlanuntaira getoudeo beeft om hem den eiich te ctpitnteeren omdat öO OtX opstandelingen de stad omriogen en gereed zyn hnar te hestormen terwgl Spanje geen versterking meer kan zeoden Aaguetin antwoordde dat hg zal strydeu tot het uiterste al is er geen boop Aguinaldo acht het zeer moeiiyk ziob van Manila meester te makeo wegens de versterkingen die de stad omriogen De Amerikanen wachten nog meer troepen af en zullen waarschynlgk eerst in September na aüoop van bet regenseizoen en als de warmte wat minder drukkend geworden ia met de krggsverriohtingen aanvangen Te Manila heeracht gebrok aan graan maar r st en tleesch is er nog genoeg voor vorBobeiden maanden Engeland Maandagavond is er een vreeselyke ontploffing te Londen geweest in het Empress Theatre dat behoort bg de internationale tentooDStelting n Ëarl s Court Gelukkig was de namiddagvourstelling afgeloopen Het programma daarvan omvatte ook een zeegevecht tu sohen forten aan Und en een gepantserde vloot in een haven waarbg echte kanonnen torpedo s enz te pas komen De schietvoorreod hiervoor werd bewaard in een afzoodertyk magazyn en daarin ontstond op onverklaarbare yze brand Toen d aanwesige brand weergasten begonnen met wator inspniteu verergerde de brand telkens omdat de meeste ontplofbare stoffen van dien aard waren dat bespuitingzedeedoutvlammen Eon geweldige ontploffing volgde Eén mao werd gedood verscheiden andere die er dicht bg atoud n werden omvergeworpen en ernstig gekwetst Dd ontplofHog was zoo sterk dat zg alle ruiten vau de naburige hoizen binnen het tentoQusteningsterrein verbrycelde De ïn de lacht geslingerde torpedo s eo bommen ontploften achtereenvolgena en enkele kwamen neer op bet dak van de nan de tentoonstelling paleode kantoren waarin dientengevolge brand ontstond de kantoren brandden geheel uit Gelukkig bleven de bedreigde hoofdgebouwen van de teLtoonstelliog gespaard maar de archieven van de koloniale tentoonstelling die daar het volgend jaar zal worden gehouden verbrandden Een bulletin meldt dat de prins van Walea de linker knieschyf gebroken heeft Het ongeluk den prina vau Wales overkomen gebeurde op Waddeadon Manor in Buckingbamsbire waar hij de gast was van baron Ferdinand de Uothscbild De prioa ging de trap af glipte nit en viel Gelyk men weet brak by zijo kmeacbgf Maandagmiddag vertrok de komst van zijn zoon verheugd voor zoover over t geheel iemand die reeds met het leven heeft afgerekend zich uog verheugen kan Hg gaf hem terstond zgne zaken die geheet in de war waren over en verwisselde het tgdelijke met het eeuwige nadat hg zich nog eenige wekeu bad voor esleept Litwinof bleef in het oude vaderlijke huia alleen en begon met een bezwaard gemoed zonder hoop zonder lust en zonder geld zijn land te bebouwen Dit laatste is zooala aan velen bekend zal zgn in RuBland geen aangename zaak en wg zullen er mair niet ovnr uitw den boe ook aan Litwinof de ergste ondervindingen in dit opzicht niet g s laard bieren Van veranderingen on nieuwe inrichtingen kon zooa s van zelf spreekt geen sprake zgn de toepasaing van de in het buitenland verworven kennis scheen voor onbepaaldeu tgd uitgesteld de nood dwong van den eenen dag op den anderen te leven en allerlei materieele en rooreele ontberingen te dulden Het nieuwe kon slechts onvoldoende worden ingevoerd het ouds had zgn kracht verloren onwetendheid en slechtheid ontmoetten elkander overal de oude orde tot in zgne grondvesten geschokt was nog door geen nieu we vervangen en alleen bet eeoo groote woord ffvrgbeid zweefde evenals de Reeat Gods over de wateren Vóór alles werd er volharding en geduld gevorderd en dat niet dat Igdelgke geduld maar eeu werkzaam een energisnh geduld dat zelfs des noods haar toevlucht neemt tot slimme kunatgrepen Deze toestand viel aan Litwinof bg zgne gemoedsstemming dubbel swaar Hg bad boitendien reeds weinig luat in het leven van waar zon bg DU nog zelfa luat tot arbeideii en wroeten gebod hebben t ds prins naar Londen Aan het station Aylesbury werd de prins in een draagstoel uit het rytuig naar den trein gebracht Toengebearda er weer eon ongeluk doordat van den draagt stoel die uit het hospitaal kwam een handvat en twee pooten brak Men wiat echter nog te verhoeden dat de prins op den grond viel Zwitserland De werklieden in bet bouwvak te Qeoève rnim vier duizend man hebben gisteren gestaakt BINNENLAAT Provinciale Staten ZUID HOLLAND Vergadering van Dinidag 19 Jali De geloofsSrievea van bet nieuwbenoemde lid voor Brielle den beer Goekoop orden commissoriaal gemaakt Tot toelating wordt besloten op voorstel der commissie ad hoc Een nader beawaarsobrift van den heer Verhagen nit Hardinzretd tegen de toelating van den heer Hoogsudoorn wordt verzonden naar de commissie ad hoc Da heer Van der Lith brengt over de geloofsbrieven nader rapport uit De commissie stalt thans eenstemming voor den beer Hoogendoorn toe te laten en wel op grond van h t resultaat van nader verkregen inlichtingen Daaruit blyki dat bat stemboreau nooit onvoltallig is geweest maar telkens by kortstondige afwezigheid van een der leden door den aecretsris der gemeente werd aangevuld Geen der kiezers ia in de vervulling van zyn plicht belemmerd geworden eu geen enkele kiezer buiten de beer Verbagen beeft dan ook vroege of on gereclameerd Tot toelating van den heer Hoogendoorn vrordt zooder boofdelgke stemming besloten De beeren Goekoop en Hoogendoorn worden binnengeleid en door den voorzitter beëedigd en nemen zitting Ingekomen de adresaeu van cScfaeveningi belang en van de Vereeniging voor handelen Dyverbeid te s Graveohage tot ondersteuning van de sabaidie aonvraag voor de haven van Scbeveoingen In handen van Ged Stftten Het departemont Vlaardingen van bet Nut beeft aan de vergadering een provinciaal subsidie gsvraagd voor zyne teekenacbool Ingekomen mededeelmg dat de heer Conrad zyn ontslag neemt als lid van gedep Staten In de vacature zal nog hed n na de pauze worden voorzien Provinciale rekening voor 189G Goedgekeurd met een voordeelig abt van f 82 48IJ 39 Verhooging van provinciale subsidiei Zoo verliep er oen jnar verliep er een tweede en begon het derde Het groote idee van de emancipatie begon langzamerhand verwezenlijkt te worden en ging in vleeach en blosd over het in den grond bedolven zaad ontkiemde reeda en bet zou zgnen vijanden zoo min geheimen als openbaren niet meer gelukken bet te vertreden Ofschoon Litwinof het grootste deel van zijn goed zgoen boeren ter bearbeiding had overgegeven zag hg locb op de stukken die bg onder zgn rechtstreekseb bestuur gehouden bad oenige zoo ook siet groote resultaten Hij had de fabriek weder aan drn gang gebracht oene boarderg met vgf vrye knechten waarvan bij er in t geheel veertig bezat opgericht en ook de hoofdschulden betaald Langzamerhand begon ook zgn levenslust yedor tos te namen en deed hg weder denken aan den ouden Litwinof Wet is waar veriiet het diep gevoelde eo voor de mensohen verborgene gevoel van amart hen nimmer gehaol en hoewel nog jong werd hg toch rroegtgdig zeer ernstig z er stil sloot zich binnen de enge grenzen van zgn werkkring geheel op en verbrak alle voratandhouding alle betrekking met zgne vroegere bekenden Maar die bgna doodelgke onveracbilligheid had ham verlaten en fajj bewoog zioh eu handelde weder ala een levend menscb Eveneens verdwenen ook de laatste aporen vso den hartstocht die hem vroeger gekluisterd had ds gebeurtenissen te Baden kwamen hem ala een droom voor En Irins P Ook de herinnering aan baar verzwakte en verdween on nog maar zeer zwak gevoelde Litwinof het gevaar dat achter de nevelen die baar beeld langza merhand omhuld bodden slnimerdei