Goudsche Courant, donderdag 21 juli 1898

i B a de Ambacblscbool Ie Rotterdam van I 2000 tot t 3000 aao de Dordrecbtscbe ambacbtscbool fan i 1000 tot f 1500 aao de lodaBirieBcbool oor meiije te Kot I tardam fan f 2000 tot f 3000 Acbtereenvolgens goedgtikeard 1 Vaitelelliog tot 1 Jan 1904 vao bet tarief van 1 recbten voor bet bevaren van de QoQvre I oDTeranderd I recbten op bet gebrnik rao het acheepTHr 1 kanaal tuBSchen Ryn eo Scbie met iDToering I van een aboonemoiit ala sinds siods 1895 rour I de Gonwe bestaat 1 Tan braggeld aan de brag orer de Oa e I Maat onTeraoderd I Achtereenvolgens goedgekeurd sonder b 1 raadslaging 1 Wgziging der verordening op bet boawen 1 op de see of rivierwaterkeerende dgken en hei I graven in deze 1 Wgziging van bet belnit der Staten van d i 24en Joli 1883 bstreffen e bet onderbond van den Rgo in bet belang der echeepvoart Het TOor gez menlgke rekening van bet rgk en de provincie verbeteren van de aanle plaatsen van bet veer tasicben MaaBBlois n Rozenburg Sobgidie aanvrasg voor de NatiooaU TentooD t Iling van Vronwenarbeid met bet amendement van de heeren dr Ruyicb Conrad I Micbiels van Yerdayneo P C Evers P R Mees en W Th Gevers Deynoot op bet af wgzend praeadviea Het amend strekt om een sabsidie te verleeuen van i 1500 De heer Rujsch dit amendement toeliebteude meent dat het afw zead praeadvies gegrond Bchyot op minder volledige toelicbtiog van de aanvraag Het amendement is uader gewyzigd in dien zin dat de provincie voor f 1500 zal deelnemen in bet waarborgfonds van de teatoonsteljiog Elet voorstel is geheel afgescheiden van de vrouwenbeweging eo bet wis door de heeren Conrad en Bvers mede onderteekend vóór banne benoeming tot gedeputeerden En wat nn de zaak zelve betreft wg it spr er op dat de proviocie op versobilleod gebied induatriee e kunst stennt eo dat t dus op baren weg ligt ook steno te virleeneo aan zoodaoige tentoonstelliDg waar de kunst in verscbillende vormen aaoscboowelijk wordt voorgesteld Ook da ZQivelbereidJDg de bloemeTicaltatir debyeD teelt worden t p de tentoonstelling vertegenwdOrdigd ea ook op dit gebied van laod en tninboDW plergt de gemeente vaak subsidie te verleeneo Evenzeer de opleiding van vroedvrouwen ziekenverplegiog door vrouwen eoz worden meer dan eens door de proviocie ondersteund Het met zooveel volharding en toew diog totstand gebraobta werk dat strekt om de zelfstandige positie van loovele vronweo te verzekeren of te verbeteren verdient zekerniet minder de onderstenniog der provincie Met vertrouwen wordt het voorstel derhalve iu de welwillendheid der vergadering aanbevolen De beer Van Weel bestrydt oamens de j meerderheid vao het college van Gedep Staten bet voorstel Niet uit gemis aan appreciatie van bet werk dezer vrouwen waarlgk deze teotoonstetling was niet noodig om ons te leereo wat de vrouwen vermogen Doch bet ligt niet op den weg der proviccie om deze tentoonitelHng te stenoën die voor een groot deet ook strekt tot het houden van congressen en overigens is de kampong de clou van de tentoonsteltiag Na replieken wordt bet voorstel van dr Rnysch c s verworpen met 53 tegen 26 etemmeo Het afwyzend prapadvies wordt daarOp goedgekeard Verkiezing van een lid van Gedeputeerde Stoten het Beo dronken mao te Arnhem die abaotaot zwemmen wilde kwam in den Ryn toaacheo een paar schepen iu ep verdronk Gisterenmiddag werd aan de Stadbouderaiyo te a Bage een ll jarige knaap door een loco motief van een zaudtrein overreden Het linkerbeen werd afgereden Gisteren arriveerden op Soestdyk de Vorst eo Vorstin vao Beotheim Steinfort met enkele kinderen Zy blyven ongeveer acht dagen Ieder heeft zegt de Kampioen inde groote stndeo Wel eens van die rywielgekken getien die de aaostellerige en misdadigegewoonte hebben kleine kioderen vóór zicb tusscben bet tuur en bon lichaam mee tevoeren Zoo n vent is te Rotterdam komeote vallen met het gevolg natuurlijk dat hetkind ernstig verwond werd Maar is er ooin een onzer wetboeken geen artikel te vinden om met zoo n kinderbenl eens nadpr af terekeneci i Den ietwat ruwen vorm daargelaten bevat deze waarschuwing tegen een verkeerde ge woonte waartegen niet geooeg gewaarschuwd kan worden genoeg bebartiganavaardigs om haar hier aan te halen 8 9 87 10 109 47 9 64 10 61 8 80 in m 10 80 7 52 8 33 8 64 10 10 39 11 10 8 4 10 19 8 15 10 11 8 89 t 10 88 r 8 84 9 9 89 10 88 11 6 1 44 ten met 1 Januari e k den prya vanbetliobtgaa met ééo cent per kubieken meter te verlagen eo dien te brengen als dien vau bet kookgas op 6 cent per kubieken meter Voor den alsdan in te voeren montgaameter zal de pryi 7 cent per kubieken meter zyo le Woerden id te Alfen de teekeoschoo e 1 Hellevoetsluis de ambachtateekeosebool te i Bodegraven de school voor aankomende am 1 bachtsliedeo te Leiden de iodnstrietcbool voor I meiijea te s Grave nbage de Academie van I Beeldende Kooiten aldaar de avondaobool i voor Ambacbtsliedeu te Gonda de teekeiischool te Brielle die te Scbeveningen deYereeniging tot opleiding vao bewaarscboolbooderesiien e Leid o bet Sophia Kioderziekenbaia te Ro I terdim de Vereeuiging voor laridboowoude wy te Middelbarnis de commissie van to I zicht op de rykeproefveldpn I By art 76 boofdatuk VIII der uitgaven 1 verklaart de heer Kemink zich tegen de ui I breiding van de provinciale bemoeiiug met het lager oaderwya door de snbkidieeriog vao ge I meentelijke bewaarscboleo Hy atett diarom 1 voor e tu duarvoor oitgetrokkeu som van I f 2000 te laten vervallen met intrekking van het te dezer zake genomen bestnit vao 185 1 Het amendement van deo heer Eemink tot I inlrekkiog van bet beslait van 10 Juli 1856 eu om d n post te laten vervallen wordt ver würpen met 42 tsgen 26 stemmen Het amendement Muller om in deotcscbry viig de woorden gemeeutelyke bewaarscholen 1 ta behoodeo wordt verVorpen mot 39 tegen 30 stemmen I Bg de inkomsten is vastgestjld de heffing vuD 10 opcenten op bet gebouwd 10 op h t 1 I oogebound en 7 op het personeel I I De begrootingen worden zooder boofdelgke I stemming vastgesteld I I De beer van Kempen verzoekt Gedep Staten I om by de inhuldiging van H M deKoniogm 1 I oamena de Provinciale Staten aan IJ M de I betuiging vao liefde en gehechtheid te willen I aanbieden I De voorzitter verklaart dat Gedep Staten I dit voorstel hoogeiyk apprecieerende daaraan I gaarne uitvoering zullen geven vertrouwende I dat het volle instemming by de vergadering I zal vioden Toejuiching I De vergadering is namens de Koningin door I Hr Ma commissaris gestoten I Men meldt uit Amaterdara I De afdeeling vao deo R K Volksbond I verklaart bare verbooding tot de stakende I timmerlieden met de volgende woorden Het I uitbreken der staking in bet Van LennepkwirI tier droeg aanvankelyk de goedkeuring en I toestemming der afdeeling weg aangezien de I redenen welke tot die staking leidden eer I afdeeling alleszius gewet igd toeschenen De I afdeeling is echter wegens bandeUogeo van eokole leiders der gecombineerde VHreenigingen boiten weten van de afdeeliog eo niet io overeenstemmiog met de afspraken verplicht gewordeo deo daaruit voortgevloerd30 onzuiveren toestand niet langer te erkennen ala dien waarin de samenwerking werd aangegaan waardoor dan ook de samen werking U verbroken Aan het ZotpheniOfae gymnasiam worden voortaan ook toehoorders toegelateu onder goedkeuring van curatoren en zonder examen Het ichooigeld dat voor gewooe leerliogeo 120 per kwartaal bediaagt zal voor de toe j hoorders zgn per aar voor 1 oor w eka f 10 voor 2 oren f 15 voor 3 oren f 20 voor 4 of metir uren f25 Naar men verneemt ia de levering vatt h t inbuldigiDgsvoorwerk dat op 13 September avonds in tegenwoordigheid vin H M te Scbeveningeo zal worden afgestokeo opgedrageo aan de pyrotechnioua A Gall te Rotterdam die eergisteravond een welgeslaagd proefstuk vóór bet Kurhaue vertooude ten aanscbouwe vao deverlicbtiueseommisHieen het uitv comité Gemeng de Berichten De raad der gemeente Alkmaar heeft bealo Uitgebracht 69 Ktemmen De heer mr G 1 J Goekoop verkrijgt 46 stemmen terwgl 23 briefjes iu blanco zijn ingeleverd l Gisterochtend omstreeks 10 uren brak er een hevige brand uit in het station te Wouw N B Het gebouw dat bewoond werd door den statiooschef brandde geheel uit De telegraaftoeetelleo weri eo gered doch de ftemeenschap was verbroken Per rywiel word hiervan keonie gegeven aan de stations Bergeo op Zoom en Roaendaal In het vorige jaar werden e Assen door eeo onbezoldigd ryks veld wachter oit Groningen eenige proceaseQrerbaal opgemaakt tegen winkeliers die margarine boter io den winkel voorhanden zouden gehad hebbeo io voorwerpen waarop niet de naam vao d e boter voorkomt De kaotoorecbter sprak toen de gedaagde personen vry omdat het bleek dat de naam wel op de boter voorkwam De erbalisaot wsrd naar zijn eigeo verklaring voor bet opmaken van ieder proces ver baal door particoliereo betaald en genoot bovendien reis en verblgfkosti o Hy zeide den betrokkeo personen niet atn piocen verbaal te znlleu opmak i Deze man beeft thans weder op dezelfdewyze tegen een aantal kleine wiokeÜers aldaarprocesverbaal opgemaakt die zich on tarzelfder zake Vrydag voor bot kaotoogerecbt moeten verantiroorden A C Dti heer Goekoop aldus gekozen zQude be I tuigt 7gn weli emeeoden daok aan de vergade ring en niet minder aan deo man door wiens I ver loven zon luf verheien offervaardigheid I bet bem gegeven is na eoo veertiendaaKScbe 1 afwezigheid deze belaogrijke betrekking weder 1 te kunnen opvatten Doze beide omëtaod ghedeo het veitronweo van dese vergaderi g I en de welwillendheid van deo heer HeiD leKg o 1 hem dure verplichtingen op die hg hoopt te I vervullen maar waarby h y geen streep zal I afweken van de tot doaver door hem gevolgde I gedragstyn al mocht die dan de goedkeuring I van de meerderheid dejr kiezers van Midd I barois niet verwerven waartegenover bet bl k 1 van vertrouwon taat hem door de gruota 1 meerderheid der kiezen van het district Brie Ie I I geschonken Om zöo taak naar bebooren teknonen vervullen behoeft hy opnieuw den kracbtigen eteon en de medewerking tynet collega s van Provinciale Staten eo van de nitoemende Provinciale griffie Daarvoor zich aanbevelend verklaart by met dankbaarheid de hem opgedragen geI wichtige betrekking op nieuw te aanvaarden Te Oud Gastel is eergisteren de 19 jarige zoou fan den beer Akkermans hy bet zwemmen verdronken Eeuige oogenbükkeo tater is zyn lyk opgehaald Te Deventer brak eergïatermiddag door een onbekende oorai k een hevige brand oit in den wiokel vao den heer Ongering De geheele winkel ia uitgebrand Alles is verzekerd Nabij De Koog is aan bet strand door J Van der Wal een steur gevoudeo vao oo eveer 2 meter leogte Een lljarige knaap te Poortvllet ia b dooralikkeo van een paardeboon ge4ikt Toejnicbing I Wgziging der byzoüdere reglementen voor I de polders Het oude laod van Stryen Oad I tionavootnra Vliet C A Nieuw Stad NieowI landscbeo polder ei MaJroel Vaititelliog van I een byzonder reglvnieat voor den OoatboortI Bobeo polder Wyzigiog idem voor deo ZuidI zgder en Boezempolder I Achtereenvolgens goedgekeurd I 2 Afwgzend praeadtiea van Gedep Staten I op verzoek van regenten over bet kraukzioI nigeogesticbt te s Gravenhage om provincialen I steun voor den boaw en de meubileering van I een boitengeaticbt op het landgoed OudI Rocenbnrg onder Loosduinen I De groote meerderheid der commissie ad hoc I met dat praeadvïes inateoimende stelt voor I ged Staton uit te noodigen een nader onderzoek I omtrent de aanwezige plaatsruimte in te 1 stallen en speciaal te willen mededeelen lo I Bet aantal armlastige patiënten waarvoor de I proviocie subsidie verleent en 2o bet aaotal I plaatsen waarover bij contract kau worden I befchikt I Na repliek van de heeren Royscfa Michivis I Muller en Crena de Jongh wordt het voorstel I van deo heer Micbies v Verdoyneo opdracht I om eene fioancïeele regeling mot regenten vin I het kraokzinoigengestiebt te s Gravenbage te I treffen met 41 tegen 37 stemmen verworpen I en de conclahie van bet rapport goedgekeotd I Toekenning van eene gratificatie van f 1250 1I aan deo beer H Paul voor het opmaken vande plannen van het k ran kzioDlge o gesticht teEudegeebt eo bet honden van oppertoe icbt opdo uitvoering ao htt werk duor bet geveovan de door Gedep Stateo gevraagde machtiging daartoe Het voorstel wordt aangenomen met 59 tegeo 12 stemmen Wijziging Provinciale Begrooting 1898 ld dienst 1897 Beide goedgekeurd Provinciale Begrooting Oor 1899 voor zooveel htt ryksbestunr betreft goedgekeurd waarna bet adres an Gedep Stateo lan H M de Koningin omtrent de traktementen van den griffier en de griffie ambtenaren wordt vastgesteld zooate het ia voorgedragfo Provinciale Begrootingeo oor 1899 voor de nkel provinciale en huishoudelijke iukom sten en uitgaven met de daarby bebooreode subsidieposten voor de Koninkiyke mnziekschool te s Graveobage de ambachtacbolen te n Gravenhage Leiden en Gorinchem de te kenschool te Scboonhoveo de ambachtsteekenachool te Maa slois id te Noordwgk id OOllD ROTTÏ DAM Urn ll n 18 18 18 68 S ll 8 48 3 1 4 S8 4 6811 88 1 6 6 11 86 1 7 6 18 r 11 48 1 I U 6 19 61 18 88 1 8 8 80 4 4 16 6 88 6 10 W ï Sp rwe erW dl n GOUD 2 t l 8 I M l W va fir lch 8 80 8 6 9 66 10 04 10 36 l 18 10 11 10 18 10 85 10 S4 10 84 H n 7 66 8 02 8 08 S I6 8 86 6 88 6 51 B 14 7 31 Ooud 6 l n 8 10 8 86 10 14 9 86 9 54 10 11 11 18 Moordrsoht dooi 1 88 48 8 48 10 10 1 Ni awBrV k 7 8 l 5 40 4 10 88 7 50 7 86 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 2 5 1 3 4 i 4 06 4 4 4 50 4 57 6 04 t lO 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 Ki5 80 V 8j LHLjkid i JMlLiH 11 36 11 511 12 27 9 58 10 19 10 89 10 86 10 43 6 68 6 08 6 11 8 10 8 86 4 46 4 66 6 04 5 11 6 17 Hstterdtm Otpelle HUuwBrkeTk Moordrocbt 9nudM 16 61 7 86 7 68 S 40 9 88 H nll 4 16 4 84 11 64 1 08 18 47 a o l D A D B N H A A iu lOu 11 18 18 16 18 66 8 14 8 46 4 49 4 6311 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 66 1 88 5 38 It U 46 1 48 9 48 4 15 6 16 6 87 6 86 r 64 6 11 7 34 88 7 lO 1 46 8 11 9 9 47 10 18 9 17 9 88 9 67 10 14 11 15 8 80 8 48 8 61 9 03 9 08 Gouda ZereahuiHD MoBrkitpelle ZoBtariiioar ZogiHuud Voorburg H w 6 83 6 82 39 8 04 7 SU 7 49 7 68 8 07 8 18 10 06 7 55 9 88 9 34 48 9 69 8 9S 10 10 10 8 6 18 6 18 6 80 6 39 H iO 4 38 4 39 4 68 5 04 6 16 1 35 1 41 1 65 2 06 8 17 2 4C 18 88 11 36 9 46 tè 10 88 10 44 11 46 11 97 10 11 10 17 10 82 10 43 10 64 9 46 7 40 sHsge 5 46 7 20 Voorburg 6 68 ZoelArmeer ZAswurd v 6 1 48 4 0S 8 14 4 27 12 60 18 06 11 87 10 16 eTeQbuiEea Moerkapelle 6 17 9 08 8 08 o o U ü A A M M fc K D A M 6 9 9 14 9 8 tO SI i n 6 20 7 61 l 26 10 17 in S o 1 D A ü TBïCHT ii eri 1 8 14 9 07 10 19 10 61 18 00 18 10 12 58 9 20 8 17 4 88 6 80 6 47 6 06 6 55 8 S6 door lO l o o 1 u lt I9 Mï A Wt 2 g W 8 019 06108618 48 6 0Ó 37 8 40 10 01 11 89 12 87 8 46 8 84 6 46 24 1 18 8 43 10 S6 10 41 1 8 20 9 22 10 60 103 6 16 8 66 10 18 8 56 9 89 10 61 11 46 U S8 1 81 8 08 8 60 6 04 6 2 8 4 1 89 6 10 61 U fimid 88 1 48 11 87 11 41 6 84 7 19 7 63 6 39 6 56 7 8 Uottda Uudew Woerd irtrachl 8 10 8 a 5 20 6 36 6 43 6 03 7 04 7 49 4 Ulroolil WoetdoD 6 49 6 68 8 06 Oude 8 14 aoudi 8 87 9 0 9 16 6 6 6 38 1 46 8 8 8 4 0 J T 1 V l f d f T JS O 7 8 8 10 9 06 6 JSJJiJ 10 9 16 0 46 I I 59 10 69 11 10 18 11 1 5 6 0 Ol i 8 8 88 9 4 66 1 84U ie ud 8 0 9 1 10 18 61 8 6 4 47 49 7 4 8 49 IU STADSNIEUWS GOUDA 20 Juli 1898 Volkïmuziekuitvoering op Donderdag 21 Joli 1898 des avonds tn acht ore iu de maziektent op de Markt door het muziekkorps der d d Sohottery onder directie van den heer J G Arentz PROGRAMMA Adieo aox 4 Marscb G Mann La tréaor des locas Ouverture T Hofimao Deox Myatèras Valse A Korn L AUace Paotaaie A Sellenick La Jülie Parfumenae Polka J Offenbach Poète et Pay t Ouverture Snppé Sommabole Fantasie Bellioi Luatige Brüder Valie R Vollstedt Crescent Cycle Galop G Maoo No 1 2 3 5 6 8 en 9 1ste uitvoering Vrgd g a s zal des avonds te half negen in de zaal iKonstminc der sociteit Ons Genoegen c alhier een Protest meet ug worden gehouden tegen de veroordeeUng vao de gebr Hoogerhuizeo AU Bprekers zollen optreden de bh J H Schaper Lid der Prov Staten en vao den Gemeebteraad te Grooingen eu Q Vliegen Bedactear van de Sociaal Democraatc Aan de aardappelbenrs te Brakel is de handel io Gelderache kralen iu volten gang reeds werden 1000 H L per dag verkocht De beitemmiug i meest oair Rotterdam Gouda en andere groote plaatsen waarheen de aardappels met kleine scheepjes vervoerd worden Kafbllb a d IJhel wgk kaeten Alhier komen ongeveer 40 verdachte ziekteverschyneelen voor De aangetasten worden door een hevige koortn aangegrepen Door bet gemeeotabestuor bqu eenige voorzorgsmaatregelen genomen Door regenten van het oude en nieuwe gaatbttii werd gisteren aanbesteed het bonweo van een ziekenbuia met aanhooren o a werd ingeschreven door da hb C P W Deaaiug oor i 64900 en J J Doim alhier voor f 60920 ZOETERMEER Door den gemeenteraad alhier is besloten f 600 en door dien van Zegwaard f150 af te zooderen als tegemottkomiog in de koeten van de feestviering ter gelegenheid vaa de Inhuldiging van H M de Kooingin Haabtrboht De molenaar Z verloor gistermorgeo op den dyk een zak graan vanzgo wagen Daar by grooteo haast had beval b den knecht hem te latf U liggen tot de terugkomst Bij bet terugkomen was het graao weg en daar niemand anders dan de botboer uit H voorbygekomeu was m est by daarvan weten Gister middag kwam die persooo uit G terag om baiswaaris te keeren De knecht en bias draafden bem achterna en werkeiyb had by hem op den wagen Bg bet vragen hoe hg daaraan kwam antwoordde hy hem te G van iemand voor 25 stuivers gekocht te hebben De politie verscheen int jsbcbeo en koen de knecht den zak herkende reqnireerde de agent dat by den zak zou terug geven Daaraan wilde hy niet voldoen doch toen hy bg den kraag gepakt werd nam men den zak van dan wagen die dadelyk naar het raadhai gebracht werd De politie zal no een verder onderzoek iostellea Zbvbnhüizen 18 Joli Dinsdag jl werd eon onzer ingezetenen des morgens half drie wakker van den rook die In de kamer was Terstond staat hg op vliegt naar bniteo en merkt dat de deur van t achterhuis aao tsmenteo is Geheel de deur was met olie besmeerd terwgl de straat vóór de dear duidelgk de sporen van petroleum had achtergelaten terwyl overal afgeschrapte lucifers op deb grond lagen De boren wakker maken en den brand blussehen was het werk van toogenblik Men kau niet vermoeden wie deze daad bedreven heeft De bewoner beeft natnurlgb terstond aangifte gedaan bg de jnstitïe die onderzoek instelde maar wie het niet haeft mogen gelukken den bedrgver van deze daad te ontdekken OüDEWATEE 19 Joli Vau gisterenmiddag tot heden morgen zgn alhier ingekwartierd de itaf en de muziek vao het 3de regiment hazaren uit VHage De overige officieren en manschappen waren doorgetrokken tot de naburige gemeenten Snelrewaard en Lioscboten aAvonds van 8 9 uQi gaf de muiiek op de maikt eene uitvoering van verschillende nommera en tot alot Wien Keêrlands bloed enz Dat het aan belangstelling hg een zoo schoon gratis concert niet ontbrak behoeft niet te worden gemeld Erihpek a d Lbk Alhier is een schattr met bouwgereedschap verbrand WouDiK De kerkenideii der Nederlandich Hervormde Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde gemeenten de pnatoor der RoomachKatholieke gemeente eo het Israëlietii ch kerkbestoar hebben aao den burgemeester bet verzoek gericht om op de avonden vao de krooiogafeealeo 8 eo 9 September de lokalen waar sterke drank wordt verkocht vroeger te sloiten of althaos het oor van sinitiog niet later te atelleo OüDEKKBRK a d IJsel Van tgd tot tyd moet de politie nog proces verbaal opmaken tegen personeo die zooder vergonning vao den i urgemeester of zelfs in itryd met diens verbod ventten langa de hnizeo ver baiten de kom der gemeente Al wat het karakter draagt vao vermomde bedelarg hiyft geweerd Komt dus iemaod venten wavvao liet t yfelaohlig of min of meer zeker ia dat hg geen vergunning heeft dan zal men wel doen naar de vergunning te vrasen en er op te letien of deze wel geldig ii De politie duet het mogelyke en der bedelury ia zoo goed ala geheel de kop ing jdruht De bargery bigvu echter krachtig meewerken om dit kwaad te keeren door niets te koopen vao verdachte venters eo nooit aao de deur ie geveo Dat geld ia betsr aao de eigen armen besteel RECHTZAKEN De arrondiaBement rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren D R 36 jaar uitdrager te Schoonhoven wegens mishaudeliog tot t 15 boete subii 5 dagen hechtenis VERGADERING V4Pi DEK GEMEENTeRAiD VRIJDAG 15 JULI 1898 Vertnlg I De Voorzitter Hebt u een bepaald voorstel I tot wyziging van het voorstel van den heer I Herman I De heer Herman Ik meen dat de gedachte I van den beer van Galen geheel en al ligt I opgesloten in hot voorstel van B en W I De Voorzitter Wanneer ik de bedoeling I van den heer van Galen wel begryp zou hy I willen lezen Voor kinderen wier ouders I onvermogend tot betaling daarvan zyn kan I jaarlyks door den Gemeenteraad vrystelling I van schoolgeld worden verleend I De heer van Galen Ën daarbg hetzy I geheel hetzy gedeelteiyk I De Voorzitter Deze verordening moet worI den onderworpen aan de koninkiyke goedkenI ring ik betwyfel wanneer niet eeu bepaald I bedrag wordt genoemd of dat geen bezwaar I zal ondervinden Stelt u dns een bepaald geI deelte vau de heffing voor I De heer van Galen De helft of een vierde I gedeelte I De Voorzitter Ja wat is het don I De heer van Galen De helft I De Voorzitter Het laatste gedeelte van het I voorstel van den heer van Galen luidt dus 8 nu vrystelling van schoolgeld worden I verleend of vermindering met de helft I Dat voorstel wordt eveneens voldoende onI dersteund zoodot het een onderwerp van beI raadslf fing kan uitmaken I De heer van de Ve de Cit hoofde van I twee oorzaken weuach ik my te verklaren I tegen het voorstel van den heer van Galen I in de eerste plaats om de aanvrage in den I Raad te brengen telkens en in de tweede I plaats om het verminderde schoolgeldc Ik I acht het voor iedereen hoogst moeilyk uit te I makeo of een aanstaand student zoo kunnen betalen ƒ 50 of 100 Wel kan ik my I in een byzonder geval voorstellen dat er reden I is geheele vrystelling te verleenen wanneer in I zoo n geval der vader iu het vooruitzicht wordt I gesteld dat hg zyo zoon kosteloos kan laten I stndeeren Maar wanneer dat niet het geval I is zal het altyd moeilykheden opleveren èn I voor den Raad èn voor B en W om te beI slissen het bedrag te halveeren I Bovendien acht ik het ook niet gewenscht I dat de aanvr e om vrystelling ieder jaar iu I den Kaad wordt bediscussieerd In tegenstelling I met de ondervinding van Au heer van Iterson I heeft mgne dertienjarige ondervinding mg I geleerd dat de ouders absoluut niet vragen om I vermindering van schoolgeld wanneer dat niet I boog noodzakelgk is er is my geen een geval 1 bekend dat de aanvrage is gedaan wanneer I er niet alle reden toe waa Dat zien wg ook I dageiyksch op de koatelooze scholen en de tosI Bchenscholen Integendeel wanneer de ouders I slechts half kunnen betalen dan betalen zy I liever geheel dan vermindering te vr en dat I is hun eergevoel dan tena Myne ondervinding I is dat wanneer vermindering gevraagd wordt I dat hoog en hoog noodig is Op grond daarI van geloof ik niet dat het noodig is te spreI ken van verminderingc van schoolgeld voor I het gymnasium Ik blgf mg dns geheel honden I aan het voorstel van den heer Herman I De heer van Iterson Ik heb volstrekt niet I gesproken over de aanvra$ze om vermindering I van schoolgeld voor de lagere scholen maar I speciaal voor het gymnasiaal onderwys ik I heb voortdurend het woord minerval f gebruikt I hei n donkt my genoegzaam aanduidde dat I ik niet sprak van de lagere school maar uitI sluitend van bet gymnasium In het woord I minerval ligt dat al opgesloten eo ook de I SMk zelf vaaroTer wg het hebben wgit uit dat ik speciaal het oog heb gehad op de vry O stelling van schoolgeld voor het gymnasiaal onderwys Kn ik geloof wanneer de heer vao de Velde spreekt van zyne dertienjarige onde vinding dat dat zgue ondervinding iu Gouda u zal zyn maar ik haal daar op het oogenblik nog een hrielje uit mgn zak waarop de naam g staat aaogeteekend van iemand hier in de i stad wiens kinderen voor niet op school gaan 1 maar die uiettemin vgt huizen heeft j Stemmen Onbezwaard De heer vau Iterson Ik weet zeer goed hoe moeilyk het is achter die zaken te komen maar daarom moet men toch niet te veel rekenen op het eergevoel van de menschen 1 Ik geloof hoe meer men die dingen onderzoek I hoe treuriger ondervinding men dienaangaande I te meer op doet 1 De Voorzitter Mag ik bet er voor houden dat deze voorstellen voldoende zyn toegelicht t 1 Oan geef ik in overweging tot stemming over 1 te gaan 1 De heer van de Velde M de V De Voorzitter De heer van de Velde hee t 1 reeds tweemaal het woord gevoerd De heer vao de Velde Ik vraag het woord I voor een peraoonlyk feit I De Voorzitter Viodt de vergadering goed I dat de heer van de Velde voor de derde maal 1 het woord voert I De heer van de Velde Met toestemming 1 der vergadering voor de derde maal het woord I voerende Ik wensch op het laatst gesprokene door den heer van Iterson te antwoorden dat I de aanvrage om vermindering van schoolgeld altyd zeer consientient worden onderzocht door de commissie in verband met de commiss e voor het armbestuur Dus al mocht vermindering zyn toegekend aau iemand die vyf huizen heeft dan zyn die zeker zoozeer bezwaard dat zy eigenlyk geen bezitting zyn De heer Noothoven van Goor Ik wensch Nook nog eeo eukel woord te zeggen naar aan I leiding van het gesprokene door de heeren van iIterson eu van Galen Tot den heer van Galen 1 dat het gratis toelaten op de lagere school door I de wet op het lager onderwys tot de bevoegd I heden van B en W wordt gerekend Ën lot I de heer vun Iterson dat als hg dergeiyke be 1 zwaren heeft hg die ter tafel kan brengen in 1 de vergadering van B en V dan zyn ze daar 1 waar ze bebooren 1 De Voorzitter Ik sluit thans de discuss e I over deze voorstellen en zal ze in stemming 1 brengen I In stemmiiïg gebracht wordt 1 a het aub amendepient van Iterson aang I nomen met 13 stemmen tegen l die vanden heer van de Velde I b het amen dement Herman verworpen m t 8 tegen 6 stemmen Voor stemmen de heeren Noothoven van Goor Tan Iterson Jager Herman Nederhorst on van de Velde Tegen stemmen de peeren van Galen Bellaart Viugerling Hoogenboom Krook de Haadt Jaspers en Straater c het voorstel van Galen verworpen met 8 stemmen tegen 6 Tegen stemmen de heeren Noothoven van Goor van Iterson Bellaart Jager Herman Nederhorst van de Velde en de Raadt Voor stemmen de heeren van Galen Vingerliog Hoogenboom Krook Jaspers en Straater d het voorstel van B en W aangenomenmet 13 stemmen tegen 1 die van den heervan Galen De aldus gewgzigde verordening op de hefHng van schoolgeld op het gymnasium wordt daarop zonder hoofdelgke stemming vastgesteld en eveneens de verordening op de invordering daarvan De Voorzitter Mag ik dan nu naar aanleiding der gevallen beslissing achten dat de Gemeenteraad heeft besloten het adres van J A dePeer te teilen in handen van B en W ter fine van afdoening Dienovereenkomstig wordt zonder discuss e en zonder hoofdeiyke stemming besloten De Voorzitter Aan de orde is thans de I verordening tot heffing van Leges ter Secretane jen die op de invordering daarvAn 1 Achtereenvolgens worden deze beide verord I ningen zonder discussie en zonder hoofdelyke I stemming opnieuw ongewgzigd vastgesteld I De Voorzitter Thans ia aan de orde het voorstel van B eu W om aan de commissi I die zich bereid heeft verklaard tot regeling der I feestviering by gelegenheid van de troon I bestgging van H M de Koningin een subsidie uit de gemeentekas te verleenen van 1000 I De heer van Galen Als ik my niet verg s 1 biykt uit het voorstel dat ik zoo even heb 1 hooren voorlezen dat de commissie voor de I feestviering besloten heeft o n tot het doen I honden van eene aubade door de kinderen en I daarmede gepaard laten gaan een feestje voor I de kinderen van de openbare scholen Stemmen V n alle scholen l j De beer van Galen Mgne vraag was jnis 1 of daaronder ook begrepen zyn de kinderen van I de bgzondere scholen Stemmen Van alle lagere scholen Zonder hoofdelyke stemming wordt daarna besloten overeentcomstig het voorstel van 3 eu W De Voorzitter Ik ef thans het woord aanden heer de Raadt die mg dat zoo even heeftgevra d I De beer de Raadt Naar aanleiding van het I aanhangig zün van een wetsontwerp on den 1 leerplicht heb ik gemeend aan B en W te I moeten vrogen of zg er al over gedacht hebben ens op te maken voor Gouda wat het zon zyn indien die wet werd ingevoerd of het niet mogeiyk was dat B en W ons inlichten of daarin niet een gevaar bestaat voor onze gemeente Wanneer ook andere gemeenten dat deden zou dat misschien invloed kunnen hebben Ik denk dat dat voor Gonda eene vreeeelyke geschiedenis zon zgn De Voorzitter Wanneer ik de bedoeling van de heer de Raadt wel hegryp zou hg gaarne zien dat werd nagegaan wat de invoering van de wet op den leerplicht aan onze gemeente zou kosten Ik zal uw verzoek by B en W overbrengen Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten AVJEH Onze oorraapoudent te Batavia aeiot ons onder dagteekeoing van hedeo Van Bent heeft hetovericbotder oproeriga benden vao Tampiaog geslagen en Noordwaarts van Ëdi gedreven Op 29 Juni is de luitenant Preaseo licht gewond In Dambeaoi zgu vijf viiandeo gedood N R Ct Bet volgend officieel beriobt ia gister ontvangen Rust ia Ëdi hersteld nadat de talrgk terugi ekonien vgand voor onze troepen s nachts overgM naar de uoordknat gevlucht is c Kaotoogerecht te Gouda Zitting vao Woensdag 20 Juli 1898 De Tolgeodn penonea zya Teroordeeld w geui Orettreding Pro reglemut M r d W eu D C M te ZeTeaboiieii ieder tot 1 of 2 digan Politie oTertrediog te Goada C A zwerrende tot f l of 2 dagen J B te Qoada tot f 1 of 1 dag 8 C eo P de H te Gooda No 1 tot f 1 of 2 dagen eu No 2 tot f 0 50 of 1 dag P S eu C J U K te Goada No 1 tot f 0 50 of 1 dag eo No 2 tot f 1 of 2 d H B ea A M te Gouda ieder lot f 1 of 2 dageo G V ea M B te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag A r H te Gouda tot f 1 of 1 dag Th W B ie Gonda tot f 0 50 of 1 dag Politie overtreding te WaddiogiTeeu N V D te WaddingiT ea tol f 1 of 2 dagen StraatBi bendnTy A K J d U A P d K C G A d B J P B P J B 0 C K allen teGouda ieder tot f 0 50 of 1 d g B S te Ooudi tel I 1 of 2 dagxo Naohtromoer en openbare droultenecbap N A 1 d V te NienwerVork a d IJeel tot f 2 of 4 dagen Openbare diookeuachap W J A te Boikoop tot f 3 of 3 dagen M de J t Gouda tut t 2 of 2 dagen K T te Gooda tot f 1 of 1 dag F T B en P J Ie Gouda P V te Ooit doageradeel D 8 en B H te Botterdam ieder tot i 1 of 2 dagen A B te Utreobt en J L te Gonda ieder tot f 2 of 2 dageo J A te Gouda tot f 5 of 3 yA en C B t Waddingeveun tol 1 of 3 dageo Openbare drookitoscfaBp bg rncidire O V te Gonda tot f 5 of 3 dagen A L te Goada tot f 3 of 3 dagen Openbare dronkenaobap by 2de berhaling D S tl Gouda tot een week hecbleni Openbare dronkeudcbap bg 6de berhaling C K te Gooda lot drie weken beobteoie n IEt EnNlEUWIS Keiüer Frans Jozepb ia te Iscbl door de nielryders gebuldigd Eenige bonderden wielryders met fakkels en militaire muziek defileerden voor den keizer Da gryze Torst dankla 10 bartelyke woorden voor die eer Vier ËD fll8cbe wielrüdem dr Harria en zyn beide broedere robitect ïn en de stodent Ssjer werden te Kicfiaton lol f 20 boete elk veroordeeld wrgeos te bard rgdeo Dat komt meer voor doch hier bleek dat de verba iseerden gemeen behandeld waren Vier oren bleven zy in een cel opneiloien terwijl de politie oederzoobt of namen en tdreeaen wel naar waarheid werden opgegeven Bovendien werd Sajer door eeo conalabel mishandeld De Na tional Cyclists Union c dieode namens dit vi rtal een aaoklaobt io Overhemden Fronts eiöEDi i iiceiïïi A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephoou Mo 3t