Goudsche Courant, vrijdag 22 juli 1898

te treflen voor de eerstvolgende dagen want laat zy het aanr taanden Zaterdag zonder in te grgpen tot het uiterste komen dan zal zy allicht baar doel nooit meer knnnen bereiken Gemeng de Berichten Gisterocbtend omstreeks half zeven was er in de Wilbnlmina tract te Amsterdam eeoige beweging omdat op een terrAÏo waar deeigenboower Koyper bezig ia boiz n te bouwen drie timmerlieden oo er het door de stakers bepaalde lonn aan het werk waren gegaan Politie agtinten zetten echter de straat af en verboden den staken voor het terrein post te vatten Ook in de Brede rodestraat werd het van scbter open terrein door de politie bawaakt De timmerlieden waren wrkzaam in eeo loods Tegenover dit terrein staat een groep buizen die reeds onder dak zgn en gebouwd door den eigenboower Herfst Deze heeft gistermorgen de voorwaarden der stakers aangenomen waar men tiu lustig aan het timmeren is Ook in het hoHkhois Vondelkade en Vnndeldwsrsstroat wordt getimmerd omd ï de bouwer mede de voorwaarden heeft aangenomen en nanr men ons mededeelde zal ook in een blok huizen dat midden in die straat wordt gebouwd wegens inwilliging van den ondernemer het werk wordee hervat Dit is ook het gerat met een drietal hnizeo in de Jon Lnykanstraat waar men ook weer timmeren en schaven hoort omdat de patroon heeft toegegeven N T N Men schrgft nit Rotterdam Het heette tot dusverre Met een beetje Franach komt men de wereld door Dit schynt ook al niet meer zoo te zullen blyven By ons Gemeentebestuur is een voorstel in overweging om in een op te richten school voor meer nitgebreid lager onderwya met zeer laag schoolgeld bg wyze van proef geen onderwya te geven in de Franache maar alleen in de Duitache en de Ëngelache taal Tot dit voorstel U men geraakt door het feit dat de leerlingen die deze soort scholen bezoeken zelden of nooit den geheelen 5jarigen cursna doorloopen maar in het derde of vierde jaar de school verlaten Hierdoor leeren zy weinig van het Duitsch en bgna nieta van het Engelsch welke talen in de laatate jaren van den cursus worden onderwezen Burg en Weth meenen dat de leerlingen die later plaatsing zoeken als handelsbedtenuen meer behoefte hebben aan het Duitsch en bet EngeUcb dan aan het Franach Vandaar hnn voorstel dat zy alvorens het by den Haad in te zenden hadden gezonden om advies by de Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel gaf het volgend adviea Zy was van oordeel dat voor aanstaande handelsbedienden de kennis der Fransche taal kan worden gemiat althans in de onderstelling dat de leerlingen voldoende worden onderwezen in het Duitsch en het Engelsch De heeren Kolff en Gooaaens meenden dat het beter waa dat de drie talen werden onderwezen of althans minstens eenig onderricht in de fransche taal op het leerplan bleef terwyl het onderricht in het schrgven en vooral dat in bet bandehrekenen zeker gemist kunnen worden als hebbende niet de minste practische waarde Deze opmerkingen wgzigden echter het advies niet Zy werden bestreden door de heeren Jacobaon en den voorzitter die beiden van oordeel waren dat voor kinderen van minvermogende ouders van dezen alleen is sprake die bestemd zyn tot kantoorbediende te worden opgeleid de kennis der ftansche taal geen vereiachte ia Dinsdagochtend vond een tramcondnctenr bp de lijn Holl spoor Kanaal een portemonnaie met 6U gulden Toen de eigenaar zich aan sp mg rbi dtee GOUDA iMmfmjm u i m J ll 8 48 i 8 8B 8 10 9 14 9 86 9 B4 10 11 11 18 9 80 9 84 9 48 lo l8 lo SO 11 88 11 86 11 50 12 87 8 16 6 51 7 86 7 6 8 40 11 64 18 08 18 47 6 88 7 10 7 45 8 11 8 OODDA DBN H AO tiia lem 18 18 18 66 8 14 8 46 4 49 4 68 1 8 6 7 1 19 5 18 1 88 6 88 18 46 1 4S 2 48 4 15 5 16 6 37 10 89 11 10 9 45 9 66 lo 85 10 44 11 45 11 35 l f o U B A tl T K I ü H T ii nru 10 18 10 57 12 00 18 0 18 63 8 80 8 17 4 38 6 80 5 47 6 0Ó 6 65 8 11 14 8 37 11 88 18 87 2 46 3 84 1 86 8 08 3 50 5 04 6 28 4 7 39 0 34 7 18 7 68 8 14 9 07 6 3 7 106 46 6 24 7 11 8 66 9 39 10 61 11 4 18 18 1 86 8 08 3 50 6 U4 6 28 4 7 39 yWKtl 11 18 1 37 8 08 3 80 3 56 4 48 6 36 6 80 6 56 F 66 60 9 07 0 26 10 08 10 84 6 50 7 18 9 10 9 j8 lO SjKnut 0 9 6 85 6 38 7 46 8 87 8 49 9 00 9 20 10 16 10 88 11 38 18 08 9 16 10 81 11 65 18 84 10 46 9 62 10 69 11 10 12 11 t 09 8 40 uggen dat hy uaar BetgilS is gogun matr de 1 iJTArige leporterB der BraanelBche bladeo hebben hem nergQDi sien aftokomflo andereo oaar deo j Baafï aodereo uaar Geoève Het Rerocht van zya iDhecbtentaaemiag heeft geloopen m r dat is ODzÏD waol er bestaat geen preveatieTe hecbteois Toor peradeliciea Déroalède ea Hnbbard hebben dok deo aTond VSD Maandag io bnt park van Saiot Cload gedoelleerd Het gevacht waa hevig tn in een corptk corps heeft Habbard door pen ODwil e keurige beweging met de linkerhand deo degen Tan Déroulède gegrepen en d eu omgeboRen onder evenwel van zQa eigen degen gebrnik te maken De dokter van Déroolède ia toen tnsachenbaide gekomen geheel zgn plaats vergetende heeft hg geroepen dat bet een schande was Hnbbard en diens getnigen hebben erop aangedrongen dat er verder gedoelleerd son worden op het ptitoot maar Déroulède heeft geweigerd Op een nieowe nitdiging van Hubbard volgde een nienwe weigering Het is nn afgeloopen met een beftigeo brief van Hnbbard D de verklaring van Déroulède dat bij er niet van overtuigd is dat Hobbard een man van ear 18 Van twee andere duels is het eeoe met een paar ongavaarlyke verwondingen geëindigd en vindt het andere heden plaats Dü Kölniacbe Zeitnng meent te weten dat Zola naar Noorwegen op reis is om ztch van het 7 g délni de distance te verzekeren volgens hetwelk met een dagelykeche verwijdering van 10 kilometer van de plaats der veroordeeliog bet uitatel tot het aanteekenen van verzet tegen een vonnis grooler wordt De Jonr deelt mede dat oomiddeliyk na het uitspreken van bet vonnis over Perreux en Zola last tot hun arroHtatie werd gegeven maar dat de veroordeelden niet ten hunnent aangetroffen werden De Soir bekend als het orgaan van de militaire kringen valt BriMon heftig ano omdat hy Zola s vertrek niet beeft weten te verhinderen Niet minder dan 27 personen zyn by de opatooljee te Veriaillea gearresteerd Engeland Te Londen zyn Dinsdag in bet Hospitaal overleden de machinist en stoker van een trein waarmede Maandagavond op weg van Windsor naar Paddington een ongevat gebeurde Ër brak iets op de locomotief loodat de twee msnnen door vuar en stoom overitetpt werden Offlchoon zy grnwelyk verbrand werden blnven zy op hon post en brachten den trein eerst tot tua DCITSOHL ND 1 35 11 48 8 49 8 50 g ns Ooud 7 SS Moordrecht door 7 88 7 89 7 46 7 85 Kieuworlrerli Otpelle Kottnrdftm 8 88 6 58 6 08 6 11 6 19 6 86 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 S SO 8 48 1 51 8 08 9 08 7 80 7 42 7 68 8 07 8 18 Gouda ZBMDhuiMn Moerk p ll6 ZoetóraserZegwaird Vootbutg Hwo 7 80 6 46 6 68 6 6 6 17 6 28 Hlge Voorburg Zoeliiraner Ze c B rd ZeMOhuiMD MooriapoUo nd 7 48 89 e 56 7 8 6 20 6 36 6 48 6 08 üouda Undiw Woard irirorM 8 10 S 2S 7 04 7 49 Ulrooht Woarde 6 49 53 8 06 Oudaif 8 1 G d 8 27 9 0 9 86 Een eigenaardige legeroefening heeft in de vorige 4 weken plaats gehad Uit alle 18 legerkorpsen van het Daïtsche leger behalve nit Beioren waren 1200 dienstplichtigen die van hnn amboobt schoenmaker syu te Berlyn byeengebracht om schoenen te vervaardigen Dag en nacht werd doorgewerkt telkens door twee ploegen van 2 onr s nam tot 2 uur smorgens en van 2 unr a morgen tot 2 nur nam telkens met twee maal uur rost De maaltyden werden in de kazerne terstond lóór of na afloop van den dieuattyd gebruikt Het doel deter oefening was na te gaao in hoeveel tyd zeker aantal schoenen kan worden vervaardigd als oefening vooroorlogstyd ledere schoenmaker kreeg met inbegrip van geld voor brood 6 Mark elke 10 dagen Eiken dag werden 2500 paar afgeleverd zoowel voor infantaria aU cavalerie Tevens waren er 40 imtda gedetacheerd voor herstellingen aanmachines j BlILOIB Een gruwzame moord ia Zondag ochtend te Bercben St Adathe by Brussel bedreven Een joDge boer WilUm Jacobs heeft io een aaesal van jeloerscbheid zyn aanstaande vronw Adèle van Roasem by b t hatr gegrepen en baar met een groot broodmes hrt hoofd afgesneden Het geschiedde na een twist die hy met het meisje gehad hnd Adèle was ten 7 are naar de kerk gegaan waarna Jacobs haar opwachtte eu de misdaad bedreaf De dader werd aangebonden en b ieft koelbloedig aan de magistraten het verhaal van zyn euv ldaad gedaan Hy betoonde niet minste leedwezen en werd in de gevangenis van St Gilles opgesldten BINNENLAND De minister van marine bezoekt Helleroetslois Zyn bezoek aan dit itoe frontier boodt verband met de maatregelen voor de vlooltcbouwing in bet QoUandsch Diep ter eere en in tegenwoordigheid van H M de Koningin welke revne tbans bepaald zou zyn op Donderdag 15 September By Kon besbft ia bepaald dat in dit loo pend jaar en in 1899 geen wederzgdacbe detach neringen van officieren van het legnr bier te lande en van dst in O Indië zuHeo plaats hebben Niet alleen verschillende emploiementen die thans door militairen worden vervuld zullen door burger personen voortaan worden wsar genomen maar ook de militsire actief dienende schryvere zullen weldra tot het verleden behooren en door burgers worden vervangen De M V O heeft bepsald dst voor sohietwedstrydeo te bonden door vereenigingen die met toestemming van het legerbestnnr zyn opgericht waaAan meerdere vereenigingen scbatterijen of korpsen ven het leger deelnemen aan het Dep ven Oorlog patronen kunnen worden aangevraagd die echter alleen zullen worden eretrekt voor korps en personeele wedstryden Voor wedstryden op vrye baan waarvoor tegen betaling kaarten verkrygbaar zyn zal nimmer Bybsmunitie beschikbaar worden gesteld De gooden koets H M de Koningin zal by de komende inhuldigingtifefiaten geen gebrnik maken van degouden koets Misschien zsl Zy na de inhuldiging bet geschenk aanvaarden Binnenkortwordt de koets in het Paleis voor Volkavlyttentoongesteld Tel Het vierde perron van het Centraal sta ion te Amsterdam dat nilslnitend gemaakt werd voor de drokte by de B a inhnldigiogsfeesten is thans gereed Dit perron is door middel van eene Inchthrug met het derde perion in het midden van het statiou verbonden terwyl aan de zyde der De Hujterkade uitgangen zyn gemaakt Naar men verneemt wordt dit perron reeds de volgende maand in dienst gesteld De te Amsterdam gebonden inechrgving op 100 000 der 3 pCts geldleening voor de kolonie Suriname werd roim volteekeud Uit Amsterdam meldt men 18 53 1 1 7 1 14 1 88 11 51 18 18 11 88 11 86 11 48 51 18 88 9 58 10 19 10 89 10 86 10 48 n 4 i 9 88 9 47 10 18 11 18 11 80 11 41 11 66 1 9 88 0 67 10 14 11 15 11 87 9 4 lü U 10 17 10 88 10 48 10 64 8 83 7 40 12 06 11 67 9 08 10 16 3 47 4 16 4 84 4 87 6 10 6 0 De bemiddelingecommissie in zake de tim merliedenwerkstaking op verzoek der raadsleden Hovy on Kouveld benoemd deels door de werk lieden vereenigingen en deels door Hn patroonsvereenigingen bestaat nit de volgende heeren W Hovy lid van den gemeenteraad C B Stromphler directeur der Nederl fabriek 4n werktoifipu en spoorwegmaterieel Joseph Cnypers architect n C B Postbumee Meyjes architect aaoiiewpren door de patroonsvfreenigiogen en Cb R Kouveld lid vao den gemeenteraad A H Gerhard lioofd eener school H Polak voorzitter van den Alg Ned Diamantbewerkersbüud en R Scbwarz hoofdradficteur van het Volksdngblad aangewezen door de gecombineerde besturen dt r timmerüedengezelleuverepnigingen D £ V C I N en E O O Deze Qommissie van welke tot voorzitter is gekozen Ve heer Kouveld en tot secretaris de heer Polak heeft in haar constitueerendt vergadering op gisteravond besloten de timmerlieden af deeling van Patrimooiom eodetimmerliedeuafdeeling van den R K Volkshond St Joseph in de gelegenheid te stellen zich alsnog in hare commissie te doen vertegenwoordigen Het eerste werk der commissie zal zijn het hooren der verscbillfinde hy de staking belrokken partyen waartoe zy heden en voW Rende dngen zitting hoedt io hel leboow der Maatachappy tot bevordering der Boawkunst Marnizstraat Nader meldt men By het bericht der vorming eener arbitragecommi 48ie tot verzoening der beide strydende partyen werd de onderstpÜing gewsngd dat de werkstaking in h t Van L ineep kwartier ten gevolge van dien dezen Zaterdag waarFcbynlgk eindigen zon De patroons hebben de commissie feitelyk aleobts eene week tyda geleten om naar eene oplossing te zoeken Immers in hunne vergadering van Zaterdagavond j l hebben zy verklaard maar ééne week te zullen wachten met de nit oering van hnn dreigement de algemeene nitsloiting en daarby werd gevoegd dat dit uitstel de laatste concessie was waartoe zy nog bereid gevonden werden Eene enkele week nn schynt eene al te korte spanne tijds voor dien arbeid eener commissie geplaatst voor zolk eene netelige qoaeatie als het geschil taaachen do timmerlieden en hunne patroons De heeren Kouveld en Hovy de beide raadsleden die uit eigen beweging de vorming der commissie aanboden bebbno zooveel mogelyk spoed gemaakt Echter is aerst gister de commissie geeonstitoeerd en mflu wil nu noK den afdeelingen van Patrimouiam en den E K Volksbond de gelegenheid openen zich in de commissie te doen vertegenwoordigen Indien men hierby weet dat noch de patroons noch de werklieden verklaard hebban zich aan eene conclusie der commisie te zollen onderwerpen dat io de vergadering der gezellen zelfs beeloten is dat het stakiugacomité in geenen voorslag der commissie zal mogen treden zonder macbtigiog eener gezellsnvergadering en dat de commissie zelve te kennen heett gegeven zich te znllen bepalen hy een hoor en wederhoor en een op grond daarvan te Beten preadvies zoo is t niet meer denkbaar dat de zaak vóór de volgende week tot een einde zal komen Zollen de patroons dan inderdaad tot eene algemeene mtsloiting overgsao De positie der eigenbonwers by wie gestaakt wordt en die veelal gelyk algemeen bekend ia fioanciëol onder den duim zitten van geldechieters laat langeren stilstand In het werk met toe Enkele banner hebben niet meer knunende wachten de eiscben der geselien ingewilligd En de patroons hebben dnidelyk getoond te meenen t at hervatting van den arbeid alochts zal knoneu worden verkregen door den rok der vergronting van het kwaad der werkloosheid door eene algemeene staking De commissie zal dus wèl doen door zy t in der haaat te trachten alvast eene schikking 10 86 1M 7 55 8 02 8 00 8 16 8 86 4 52 5 88 51 8 14 7 81 4 58 5 5 6 18 S 19 5 28 8 48 9 10 10 18 6 10 5 40 10 0 82 7 60 10 04 10 11 10 18 10 85 10 34 9 87 9 47 9 14 10 01 10 07 5 85 6 86 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4 8 50 8 4 4 06 4 41 4 60 4 57 5 04 6 10 1 44 1 64 8 01 2 08 8 14 8 6 45 6 66 f 09 4 06 4 84 5 86 6 64 6 U 7 84 83 8 54 7 58 84 8 16 8 89 8 84 10 10 19 10 81 10 88 10 88 11 6 6 58 6 22 6 8 4 11 44 6 80 6 18 6 18 6 80 6 89 6 50 4 33 4 89 4 53 6 04 6 16 8 4E 1 86 1 41 1 66 2 06 2 17 8 14 18 60 7 55 8 10 06 9 34 9 48 9 6 8 83 10 10 10 3 I e O U l k i M S T R R D 1 M door lO l j j 6 5 8 14 4810i87 U 1 80 7 61 8 26 10 17 10 1 én W 8 019 0610 3618 48 6 00 6 37 8 40 10 0 11 97 H pf f A ut CS 8 20 9 82 10 50 103 516 8 5810 18 11 41 in oiB 7 06 8 10 9 0 n lKS S8M6 4 45 ft SO 7 4 4I se lAmsuW 7 S0 8 S6 9 tO 11 30 3 08 4 00 5 00 6 85 8 00 10 0 7 2 8 88 9 49 S fiB 10 84 ll ie ifomia 09 9 1S 10 0 iS frl S S 4 47 l it 7 4 8 49 11 1 meldde kreeg de eerlyke viuder een belooning van 5 centen Aan boord van den logger Voortzetting te Maassluis schoot nadat da hemauning het klnifhont opgehetcheo had net tonv uit en kwam neer op een 13 jari en jongen die er dood onder vandaan gehaald werd Een dnizendtal klanten lau de Rotterdamiche Goedkoopste Margarineboterhal no 1 2 3 4 5 en 6 bracht voor rekening van de directie dier hal een bezoek aan Amsterdam Bezichtigd werden bet Panorama en Artia terwgl een gratig maaltgd in het restaurant van Artia werd aangeboden Uit Amsterdam meldt men In den afgelnopen nacht beeft een Engelschman getracht in te breken by den goudsmid B Kalker in de Kalverstraat Door een burger werd hy toen de straatlantaarns al waren uitgedraaid omstreeks half drie bemerkt bezig met een beitel tns ichen de luiken der winkelkaet te wringen i e voorbgganger riep een nachtwakor aan en zy beiden kregen spoedig hulp van pohtiageoten De Ëngelacbman weerde zich aU een bezetene Vier politieagenten hadden op het laatst moeite om hem in het politiehnrepn aan den Singel achter slot en grendel te brengen Door zyn hevig verzet bekwam de arrestant eeniga verwondingen D gemeenteraad van Middelburg heeft zefe dames benoemd tot leden van de plaatselyke commissie van toezicht op de scholen voor lager onderwys De heer M W von de Waal te Rhenen heeft onder zeer vele blgken van belangstelling ggn 102en verjaardag gevierd Te Lemsterland Fr zag men deze week den 93jaiigen J Gaastra nog aan t maaien en hg verrichtte dit erk nog zóo flink dat menig jongere t hem niet verbet ren zoo Gaastra ia drager van t Metalen Kruis Ta übbergen it Dinadaf avond ten hnize van eten heer S f 2000 aan zilveren voorwerpen gestolen De diefstal moet in den loop van den avond terwyl de hrisgennoten in den tuin wandelden en de heer S met zgo Koetsier afwezig vas zyn gepleegd en werd tegen middernacht ontdekt Men vermoedt dat de dief of dieven door den hoofdingang ia zgn binnengeslopen Bg den heer S ia ook in 1896 inbraak P 8d De Synode herkoos gisteren ala president ds M A Perk als vice president dr G J v d Flier als secnndas van dezen dn G W v Eerde Tn een grooten internationalen schietwedstrgd te Nenohatel waaraan door de beste Zwitsersche Bcbnttera wordt deelgenomen zyn door de heeren S J van den Bergh te a Bage en mr H Sillem van Amaterdtm in bet snelvnurnummer de 100 cartons in 36 en 37 minuten geschoten zoodat de Nederlandsche schutters daar prachtig vertegenwoordigd zgn De hoofdcommiezen bg den actieven dienst van Uryks belastingen zuilen zich mede tot den minister van financiën wenden om lotsverbetering te vragen Het iWeekbl v h Recht schryft Wg zyn we zouden baast zeggen met ieder verstandig menseh en by name met ieder eerlyk rechter die op eene eenigzina langdurige ervaring mag wgzen ten volle overtuigd van de mogolykheid van rechterlgke dwalingen ook en niet het minit in strafzaken Wy hebben het dan ook altgd betreurd dat de grenzen der revisie van in kracht van gewyade gegane uitspraken van den strafrechter door ona Wetboek van Strafvordering zoo eng ayn getrokken terwgl wg hopen en vertrooneo dat de herziening van dat Wetboek thans by het Departement van Jnititie aanhangig ons eindelyk eene verruiming dezer grenzen zal brengen een voorbeeld dat dan spoed in de wetgevingen van onze Coat en West Todische Beiittiagen en Koloniën moge worden gevolgd fDese overtuiging die wg nooit onderstoelen of banken geschoven hebben belet niet dat wy in bet algemeene maatsohappelyke belang den eerbied voor het gerechtelyke gewysde hoog honden en dat wy alzoo zelf het beataan van rechterlgke dwalingen waar By niet open en bloot voor ons liggen niet licht aannemende ook aan aodereo io om blad het woofd niet knnnen geven voor op min of meer hoogan toon geatslda maar niet op afdoende wyze gestaafde bescbnldigiogen vin dwalingen begaan in recbterlyke gewysden die het Hhnldig over ooscholdigen zouden hebben oitgeeproken Dit moge verklaren waarom wy tot nn toe het atilzwygen hebben bewaard over de aaak dir gebroederi Hogerhali woi laak waarover wy geen ei en meening hebben oochknnnen hebben omdat wy het dossier nietkennen en de debatten in twee instanties gevoerd ni t hebben bjjgewoond STADSNIEUWS GOUDA 21 Juli 1898 Morgen zal onze gemeente vereerd worden door het bezoek van den Heer Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid Hollaod Des voormiddag te ll uur sal ten rsadbnize gelegenheid zgn om tol zyn Qoog ËdelGeitrenge te worden toegelaten De heer Joh Mergelkamp bariton uit s Hage zal a s Dinsdag medewerken op het orgelconcert in de St Janskerk alhier Genoemde beer zal o a zingen de Aria van Schnnl io vollen Glanre der Himmelc nit die Sobópfongc van Haydn altmede de Aria E9 1st genagc nit Eliaac van Meodelasobn en nog eeoige andere nummers Op de programma s die tevens bevijs van toegang zyn is de tekst der liederen gedrukt De heer Mergelkamp verdient een groot anditorinm heeft een zeer omvaogryke stem die vooral in ons kerkgebouw bijzonder tot z n recht zal komen Gooda s maziekliefhebhen en vooral zy die zelt de edele zangkunst beoefenen en er zyn hier zoovele zangers en rangeresaen kunnen dus iets waar choons genieten en mogen niet achterwege bigven maar toonen dat ze prys stellen op goede concertan Op de International Tentoonstelling van Bakkerg Maaldery en Kookknnst dia van 4 Jnli tot 2 Augostus te a Hage gehouden wordt werden o a bekroond voor Vanitte Wafeltje de heer T Zaal en voor ZeeawBch Tarwebrood de heer A Slegt beiden alhier Met het Diplovia voor Goud Med de firma H N van Schaik te s Hage voor beschoithoning Op de Din dng en Woensdag ter Bakkergtentoonstetling te s Hage gebonden tydelgke wedstryden behaalde de heer I D Boonzajer te Bodegraven het diploma zilveren medaille en f 10 voor bet mooiste brood Zo TEBMEEa ZsGWA ABD Maandagmorgen trok een detnchement bnzaren groot 500 man van Den Haag naar Bussnm Het paard van eeo der manschappen struikelde waardoor zgn bergder viel en zich zoodanig bezearde dat hg bewusteloos bleef liggen Hy werd by een der ingezetenen alhier binnengebracht en daar door een officier van gezondheid onderzocht Hij scheen geen letsel bekomen te hebbeo Toen hei bewDstzyn terugkeerde informeerde bg direct naar zyn paard en vroeg toen of bg zelf nog let el bekomen had Eeo poosje later werd hg op zyn paard geholpen en kon bg in gezelschap van een paar kameraden zyn regiment volgen AMUËB9T0T De afdeeling van bet Algem LNederl Werklielen Verbond alhier zal Zaterdag een openhfire vergadering bonden waarin bet doel der vereeniging en het beginsel van h t verbond zal worden besproken door de heeren D de Klerk en Tb De Rot preaidenteo der Kotterdamsche nfdeeling WoEEDEN Door de kerkvoogden der Nederd herv gemeente alhier ia afwgzend beacbikt op een verzoek om het kerkgebouw te mogen gebruiken tot het nitvoereu van eene cantate y gelegenheid van de Inhuldigingsfeesten In de giater gebonden openbare vergadering vao den Raad van State afd voor de geschillen van bestuur werd o a door staatsraad mr Aaaer verslag oitgebracht in zake het beroep van dr Pb Hoffmann en L A Laboncbère directeuren der maatschappy tot bereiding van koolteerprodocten te Krimpen a d IJsael tegen het besluit van burg en weth dier gemeente waarbg hnn voorwaardelyk vergunning is verleend lot uitbreiding hunner inrichting De prov hoofdingenieur en Gedep Staten adviseerden tot vernietiging van de door appellanten beatreden voorwaarde op grood dat de te verspreiden dampen niet achadelgk znllen zgo terwyl het bedrgf van appellanten ernatig door de voorwaarde zon worden benadeeld Voor appellanten trad op als gemachtigde mr L den Beer Foortngael advocaat te a Gravenhage en voor het gemeentebestuur van Krimpen a d IJaael mr Tb A Froio advocaat te Rotterdam De kon besIisBing wordt later medegedeeld RECHTZAKEN Vier scholieren van de oormaalaohool te Bergen op Zoom pinkten in het plantsoen aldaar eenige roien om die te offreeren aan vronwelyke scholieren van dezelfde school en hebben na voor dat scbrikkelgke miadryf moeten terechtstaan voor de Bredasche rechtbank Want men had getracht ds zaak af te doen voor het kaotongereobk maar de politievelordening van Bergen op Zoom bleak dit oiet toe te latto En 200 eitchte na het O M voor allen 1 di gevangenis De verdediger mr Hartog van Bergeoop Zoom zeide sioh zeer te verbazen over dat requisitoir Wat toch belet art 350 W v S straatbeichadiging toe te passen OverigeuB wees apr op het ingrypende nadeel dat znlk een vonnis voor beklaagden hebben zon Die diefatalc wanneer zy daarvoor veroordeeld worden is een feit dat het geheele leven door op hen zal terugwerken Hun toekomst by het onderwya zou er totaal door vernietigd worden want bg alles waarvoor een bewys van goed gedrag moet worden overgelegd tal die dief taU een beletsel zyn De arrondissementsrechtbank te Utrecht deed gisteren uitspraak m de bekende zaak van den beer D B gemeente ontvanger en fprak hem Try De rechtbank overwoog dat ofschoon de administratie zeer incorrect en slordig wa gevoerd het wettig eo overtuigend bewys dat B zich de niet verantwoorde gelden opzetlelgk en vederrecbtelyk had toegeëigend met was geleverd VERSCHEIDENHEID De politie te New Tork heeft ontdekt dat er daar eene vereeniging van jonge meisjei bestaat die ten doel bad elke maand door loting een barer aan te wyzen die zich van kant moest maken De leden zyn allen uit welgestelde kriogau Een vree eiyke misdaad Te Geut zgn twee vrouwen vermoord de bierbuiaboudster Pb Wauters 41 jaar en haar diena bode J aone Lampens 27 jaar Het huis waarin de misdaad gepleegd ia een hoekbnia en staat in het volkrykate deel der stad dicht by eea politiebureau a Morgens omstreeks balfacht zagen eenige voor hg angers rookwolken nit het raam der eersts verdieping stygen Een politieagent dif de deur forceerde ontdekte de bierbuiaboudster half gekleed te bed met een gapende wond aon den hals terwyl het bed in brand stond Hier en daar lagen lucifers verspreid en op de nachttafel stond een half gerold glas met wgn Ook de dienstbode vond men in gelyken toestand dood op haar kamer Allea drooR dnidelyk de sporen van met petroleum tü zgo begoten en op het kleed der voorkamer lag een ledige petrolenmkan De moordenaar of moordenaars wilden blgkhaar door brenditicbtiog de bewyzen hunner misdaad verbergen Sommigen zeggen dat s nachts omtrent 2 n ir drie personen het huis verlaten hebben terwgl anderen verklaren te 6 unr s mor ens een heer met een valies in de baud naar het nahygelegen station te hebbeu zien gain Hoe het zy de oorzaak der misdaad zoowel aU de dadera aya oog onbekend De dienstbode was eerst tWBC dagen bij jufvrouw Wauters in dienst Op de vraag hoefeel bedden hebben de gezameniyke hotels te Amsterdam een vraag gedaan in verband met de inhnldifttngafeeRten is geantwoord dat volgens deskundige raming bet getal slaapplaatsen in alle hotels en logementen samen nog geen 2500 bedraegt Er zullen dus wel particuliere woningen kunnen gebruikt worden voor logies ï e Snuderlend heeft een groote brand gewoed die tion our s avonds io een lakenmagazga uitbrak eo eerst tegen 3 our a morgens was men den brand meester Duor den hevigen wind heeft de brand zich aan verschillende huizen winkels en magazgnen medegedeeld zoodat de schade wel 3 millioen moet bedragen 13 groots winkels verbrandden o a met hun geheelen voorraad aan laken en andere stofEen en nog ongeveer zes en veertig werkplaatsen bek vamen groote schade Gelokkig zgn er geen menscbenlevena te betreuren fttAR TBERICHTEW aOUda 31 Juli 1898 De aanvoer ran granen baetond grootoadoels uit Tarne die tot 26 a SO cent rerhoogmg vlug verkocht werd Van de overige artikelen is da aanroer b jiia van geen beteekenis meer Tarwe Jarige Zeeuws 1Ö 8 11 26 Nieuwe dito ü Mmdere dito 0 25 i ƒ l BO Afwijkende 9 50 i 10 Polder 9 75 i 1 2I Z Bogge 6 50 è 6 80 Polder a buitenlandsohe per 70 kilogram ƒ 4 50 f 4 75 Gerst Winter f k f Zomer f l f Chevamer S0 ü fl 50 Haver per heet 3 60 K 4 por 100 kilo 8 ï 8 50 Kenuopzaod Inlandaoli 8 86 a S50 Buitenlandache 6 60 6 76 Kanariezftad 6 è 7 60 Ksrweizaad per 80 Kilo Koolzaad nieu ƒ a f Erwten KooVarwtea l f Niet kokende f i Buitenlandaohe roererwten per 80 Kiloi 6 Booneu Bruine boenen Witte boenen Ooivenboonen ï f Paardenboouen a Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe 4 65 l f 4 75 Clnqaintina 6 76 ti Odessa B Ï6 l f 6 50 Tnlaodache meeting i yBEHJiBKT Melkvee aanvoer handri ea pr fiOD Vette varkens goede aanvoer h tt dal Trowel 16 18 et per kolf KO fiifiea voor Engeland redel aaavoer handel vr wel 1 i 16 et per half KG Magere biggen goedp aanvoer bande matig 0 86 a 1 16 per week Vette eohapen goede aanvoer handel flauw 16 a 2S Wei Lammeren goede aanroer handel atug 8 a ll Nuchtere kalveren goede aaavoer handel Bauw 4 8 Fokkalreren 7 a ia Graskalveren aanvoer handel a Aangeroerd 160 partijen kaas Handel vlug Ie lual 84 6 2e qual 1 23 Zwaardere 87 a NoordHoUandache ƒ ƒ Boter redelijke aaavoer handel vlug Goeboter 1 05 it 1 15 Woiboter 0 90 1 per Kilo BurgeriiJJEe Stand GEBOREN t 17 Jali Johannes Nicolaas ouders G van Leeuwen en A E Binnen gk 18 Ggsbert ouders J Graafland ecA den Toom OVERLEDEN 19 Juli A M Opterbeek 80 j G M van der Laan 58 j H A Koniogff 5 w GEHDüWD 20 Juli W üyttenbroeken A Tnyneuborg J M C Boooekamp eo N Scheffer B T van Loo en A M Cocter Beeuwltjk GEBOREN Gerardos onders W Kran eo G Hordgk Overhemden Fronts A van OS A Md Taillenr Kleiweg B 73 730 GOUDA Telephoon Xo at Beurs van tmslerdam l lotkn Vikn 86 981 97 101 86 86 841 17 88 a 98 7 s 181 3 74 6 1041 96 36 100 loov 64 668 489 looy 42 101 198 145 66 98 188 108 86 80 11 112 808 817 loo s 160 i Vi 80 JULI NlDl L ND üsrt N d W 8 J i dito dito dito 3 dito dito dito 8 HonaiE 01 1 Goudl 1881 8S S Itaux laaohrgrtnKlSeS Sl 5 OoaTBNB Obl in papier 1868 6 dito in Eürer 1868 6 PoKTUOAL Obl met ooupon 8 dito tiokel 8 SB 69 Iltlil AND Obl Eionenl 1894 4 dito GeooQ 1880 4 dito bij Eotks 1889 4 dito bü Hob 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SpiXji Porpet lobuld 18814 TiiiKKJ Qepr Oouï leen 189 t Gao Ifleoiag serie D Geo leening sene C ZdidAfh Sap V obl 1898 6 Mbiico Obl Buit Soh 1880 6 ViNEZtJBLA Obl 4 onbep 1881 AMaTBERAH Obligatien 1896 8 SorrBBDAll Stad leen 1894 8 Nbd N Aft Handelav nd Arend b Tiib M j Cerliliciteo Deli MaAtsobappy dito Am Hypotheekb pandbr 4 OuIt Mg dorVoritonl aafld Or Hypolheokb pandbr 3 Nederlandarhe banlc aand Ned Handatmaataob dito NW ï Pao Hyp b pandbr S Kott Hypotheakb pandbr S i Utr Ilypotheekb dito S OoaTENB Oaat Hong bank aand KuaL Hypotheekbank pandb 4Vi Ahbrika Equ hypoth pandb Maiw L G Pr Lien eert Nbd Holl IJ Spoonr Mü aand Mij lot Expl r St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IlillB Spoor l 1887 89 A Eobl 8 n i 761 1007 102 100 14 187 12 103 B6 102 ll l 16 112 136 14 U i 60 w l 106 i lOO Zuid llal Spurnij A H obl 8 POLFN Waraohau Woenen aand 4 Bdiil Gr Ru a Spir M i obl 4 J Baltische dito aand Fsetow dito aand 6 Ivang Bombr dito aand 6 Kurak Ch Awv Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahbeiba Oenl Pao Sp M i obl 61 Ch o k North W pr C r aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denirer Hio Gr Spm eert T a Illinois Central obl in goud 4 LouisT U NaihTilli Cert aaud Meiiro N Spir M Ie hyp o 6 Mias Kanias r 4pGt pref aand N ïork Outaa o k West aand dito Fenn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Mina It Manit obl 7 On Pao Hoot lijn obig dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can South Chert r und V N C Eallw t Na Io h d o O Amaterd Omnibns My aand Rotterd Traraire f Mufa sud Nbu Stad Amsterdam aud S tul Ro terdam aud 8 BBlore aud Anl Rp lilt Vj S id Bniud IIM 7 HoKo Tknai BatuUr G Mu 4 Ooarcn fsmnlm IIM 1 K K OcM B Ot VIMS Srt Uii SMHaliM 3 IIM