Goudsche Courant, zaterdag 23 juli 1898

Zaterdag S3 Juli 1898 37ste Jaargang l o T638 J F CUIJPERS Westeinde 37 mgfÊmÊÊÊmÊmÊm Auierikaansche ORSKLS en I bij maandelijkschu of Irio mauDdel betaling volgeiia miWm COURANT NimêwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN CUIJPERS Westeinde 37 ADVERTENTIEN ONZICHTBARE HEBREN en DAMES FRDKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKEN mnnten uit door SOLIEDE AFWERKING bg H P m WIJNGAARDEN CMffeur Kleiweg Gouda Voorschotten worden verstrekt van of 100 tot ƒ 3000 tegen kleine miBndelgksclie of driemBandeiyksche aflossing en zeer matige rente Aan dit adres kan men tarieven bekomen eener solide Levensverzekering welke voortchot verttreki op de FoUt Brieven motto tVoorscIiottent Noordsingel 64 Retttrdam BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda zullen DINSDAG den 26 JULI 1898 des middags ten I i P Raadhbis by enkele inschrgving AANBESTEDEN Het uitvoeren van BUITENVEBFWERKEN aan eenige Gemeente gebouwen Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester Wat is de beite iAwi Tinj t g u Jiolii Rheamatiek Iianaeapune kortom Mu ta wendao tagen ngnen vu aU lerloi aard fg iaaathetlmtii sg AnkerfaiiiIxpBlIer gg Anker PalnlxpeHe Fl SO MDt 76 oeat tn ƒ 1 25 de flAftih Ytor den In dt meeste Apotheken od bg r AtWaiiihter t Oo b Rottenlain Te GOUDA bg C LUGEK Apotheker Markt en hg WOLFF Co Westhaven 198 Nieuw onovertroffen l £ Prof Dr Liebera welbekend ZnVW KBACBT SUXIB Alleen echt met Fabnelcamerlt tot oortdarende radicale en zekere genezing van alle zelfs É H de meest hardnekkige zenuw I eIAB iekteUf vooral ontstaan door ijSSi afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht fienauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpön slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectcsaeu Prijs per Hewli fl 1 fl fl SVi dubbele flesoh Ceiitraid Depot MnttU v d Vegto Zaltbomrael Depots C Happol s GruveiiLage C J W amibiliiS Rotterdam M Clobaii Co Amsterdam Lobry on Porton Utrecht en bil allo drogisten 1ê0Fa f o ike oude Vr SCHIEDAMMEK GENEVEB MerUt NIOHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B A 1b bewya van eohtlieid ii oachei en kurk steeds voorEÏen van den naam der Firma P HOPPE JD J M7ElSEN j Dubbele Buurt B 10 P I T A I L L E ü rJ FEESTEH te BOIIDA OP 51 AUGUSTUS 1898 DAMES en HEEUEIM die willen dceliiemen aan een EUWIELElT BLOEMEir COESO waaraan prijzen verbonden worden uitgrenoooig d eene VERGADERIIVG bij te wonen op MAAI DAG den 25 JULI e k s avonds e 8 uur op de bovenzaal van het Schaakbord Kleiwee alhier DE SUB COMMISSIE Jiandtoélcening met rood letterSi Let voorai op de ECHT JDberlahnstein OIR£CT£UKD llVICT0RIABRO I OB£KlAHIISTeiH ndam t s Maatsehapp tot ExpUHtaHe van de Fietorta Bron K tU ior voor Nederland Boompjes iO Rotterdam DE WOLBAAL Meent No 21 Rotterdam OPENING 1 AngDstns Speciaal Magazijn van Wol Sajet en Breikatoen Door contracten met de eerste en grootste Spinners van Wollen en Katoenen Garens is dit magazijn in staat van de kleinste tot de grootste hoeveelheid te leveren tot prijzen buiten alle concurrentie Hierdoor zal voor Motterdam en omstreken in een groote behoefte voorzien worden daar in dit artikel wel de minste soorten tot concurreerende prijzen worden aailgeboden doch de betere en degelijke soorten veel te hoog genoteerd blijven Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEE R GO UDA LEVERT zmmii Limmm en lijsten ook volgens op te geven Profiel ISpoedIge afleverlug Melte uitvoering Coneurreerende prijzen S s Patent H Stollen Itnolrnt flHMHH UnttnilUtU uilUKi wK Fimiun iw Dmr grotK Erfotf dii WOrnUMi Tatent H aioUM ï trrungen lt t Mtu zu w OkhutaBMrkM UtMumiverflUoitnJfaclMhmungDntfflm Man kmif tt lfr uaurt stets cA trf n H Stollen Kir m HM iMW Dt AiMi ümhmdlmt ti tmn f tr luUmMiiiV ln M SSPnfUtKm adZnvnlMe fillimiltam Tevens heb ik de eer myn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehouden MOtHST voor Gouda te fVfffl tevens verzoekende alle orders direct aan my te adresseeren Ook aanvragen voor stemming KoninkHJke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc vnn II van Schaik Ca gevestigd te a Oravenhage Keppterttraat 99 en 99a naby de Regen tesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoest l gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ I verkrijgbaar hjj Firma WOLFF Co Westhaven M9S Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H ViN MILD Veerstal B 126 te Gouda X BOUMAN Moordruhi J C EATELAND Boskoop B v WIJK Oudeaatrr M KOLKMAN Waddinmeen A SLEGT NIEÜWEHAVEN GOUDA Beveelt zich aan tot het levereu van belt Zeeuwscli Tarwebrood a 14 Cent per Kilo Een ware Schat voor de bngelnkkige slachtoffers der Zetfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIIVG Hollandscbe uitgave met 27 afb Pr 8 2 ffulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Mt aziu te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in üoUand Gouda Druk van A BBINKMAN k ZOOK Bultenlandscb Overzicht Freaident Mc Kinley beeit gezegd dat hij geen vooratollen van Spanje verwacht vóór HaTADa gevallen is en dat zal niet zgn voor den herfst Het eeniga middel voor din preaidsDt om den vtede te beipoedigen is de expedities die Spaoje zulleo overtuigen Van de noodzakeiykbeld het hoofd ia dm schoot te leggea zoo spoedig mogelgk te doen plaats hebben Dit is een uit Wnsbington komend bericht In Spanje worden zooola men weet alW berichlen aan strenge reoEuur onderworpen Een blad te Madrid verscheen onlangs met groote atakken w t wat op die plaatsen gestaan bad was door den censor gescbrapt Thans Is dit echter verboden de regeeriug heeft gemerkt dat het schrappen van zooveel nieuws het publiek ongerubt maakte en daarom moeten de vervallen beriebten door andere worden aaogevald Wal er dus oit Spanje voor Dienwt komt beduidt niet veel Geen wonder dan ook dat uit Madrid door den een gemeld wordt dat de kans op vrede iu de laatate dagen ferminderd ia door de hooge ei chen die de Yereenigde Staten thans blijkbaar willen stellen terwijl een ander vertelt dat m de best lugehchte kringen het gerucht loopt dat de vredesondarbandeliogen officieel zyn begonnen Ook de correipoodeot van de Morning Post te Madrid beeft vernomen dat de Spaansche ministerraad bet gisteren eens geworden is over het aanvangen van de vredesonderbaiideImgeo Na afloop van den ministerraad hadden d mioiitters echter geen inlichtingen willen geven over hetgeen daar besproken was Diezelfde correspoodeot verzekert iutn achen dat du openbare ineening nog alles bsbalve vredelievend gezind is Sommige bladen verklarnn zich openlyk voor den vrede de lmparcial voegt er by dat da Amerikanen bon krjjftsgevangenen menscblie ender benaodeld hebben dan de Duitscbert in 1870 met de Fi anschen deden ♦ In Fraokrgk veel agitéitie omdat men niet we t waar Zola is Oe een laat den grooten romanscbrgver naar Luzern gaan een ander naar Noorwegen een derde naar Den Haag terwyi een vierde hem in Frankryk laat bigveo maar zoO verborgen dat de deurwaarder hem niet kan vinden Het doel is zooals men weet de beteekening van het voonia en daarmee de rechlakrftcbt daarvan onmogelyk te maken FEVILLETOX Het Leven e Baden Een Rusaucke Soman 65 De gebroeders Gubaref begonnen eenstommigr boven op den stoep den nalatige de ooren te wasschen terwijl h daar beueden Tuur hen met gebogen rug in het elyk stond ben door een verlegen lachje zocht tevreden te stellen zyn muls ia zyno roode bsod ronddraaide en verzekerde dat de paarden dadelijk zouden voorkomen De broeders kwamen echter niet eer tot bedaraa dan nadat de jongste Lttwinof in t oog gekregen had t Zy dat hij hem herkende t zij dat hij zich voor dan vreemdeling schaamde kortom hg draaide zich plotseling op zijn bixjen om en ging op eiJd baard kauwend het huia in zijn broeder zweeg nu ook maakte eveneens rechtsomkeer en volgde hem De jongste Gubaref aoheeo ook in zijn geboorteland zijn invloed niet verloren te bebbea Bambajef wilde de broeders volgen maar Litwtnof liep hem by zyn naam Bamb ef zsg om werd Ikem gewaar en vloog daarop met open armen op nam tos toen hy dan wagen bereikt bad hield hij zioh aan het portier vost boog met z n borat er over been en begon luid te snikken Hond toch op Bambajef herhaalde Litwinof meermalen terwijl hy zich over hem haeaboog en hem bü den aohouder vatte De Fransche wet eiscbt namelgk dat het vonnis pBraoonlyk zal worden beteekend Zola of liever zyu verdediger mr Labori wil het daarheen drgven dat het proces eerst in het najaar weer voorkomt Het Hof van Cassatie beaft den uitspraak gedaan over de vraag of Zola het bewy der waarheid mag leveren m a w of de Dreyfus zaak met die van Esierbazy mag worden gecombineerd Tevens is dan het onderzoek Ksterhazy en Pïcqaart afi eloopett Zola maakt zich oog altgd sterk bet gehoele geheim van Dreyfus veroordeeliog te kunnen doorgronden wanoeer men hem den tgd laat Dat optimisme wordt door de meeste van Zola s aanhangers gedeeld door zgu vgaodeo of door de onverschilligen oïet De vijanden zyo intosscbeu woedend over de vlocht van Zola Zg hadden gehoopt dat het no uit zoo zijo met de Zola zaak en ZÜ wordt 00 nog ingewikkelder Wie weet of mr Labori bet proces niet kan rekken tot het jaar 1900 wanneer het een onderdeel zoo kunnen worden van de groote Franacbe teotoonstelling Dat zoo inderdaad wel aardig zgn De nieuwe beatuorsregeling van Creta die naar men weet voorloopig is en door de mogeodfaeden aan Grata is aangeboden is door de nationale vergadering van het eiland goedgekeurd en yal dos nu ingevoerd worden niettegenstaande de protesten van den Sultan Vermoedeiyk urn dezen heer een weinig tot ka mte te stemmen heeft de Kusnscbe gezant te Konstantinopet er opnieuw op aaegedrongen dat de Armeensche vlochtelingen die nu inden Kaukatos verblgf honden naar Torkge teruggezonden worden of liever door de Turkscbe overheid weer geduld worden Dat loopt Tergisseo wij ons niet over een 20 000 men chen die de Sultan zeer gaarne voor goed kwgt zoo zgn en met wie Rusland zoo nu en dan dreigt De Porte beeft geantwoord op du Franscbe nota van 25 Jnni betreffende de Armeensche gruwelen te Konstantinopet Zij werpt alle verantwoordelgkbeid voor da schade die toen aan goederen van Fransohen toegebracht is van zich af en beweert dat de Porte eerder Bcbadelooastelling zou mogen vragen te Parys dan omgekeerd Een uergelgke wat minder vinnige nota is aan den Brilschen gezant gezonden Verspreide Berichten Spaoje en de Vereenigde SMten Aan de Times wordt nït Madrid geieind De miniaterieele crisis blgft slnimereo Het Maar by hield niet op met snikken Ziet ge zoo ver etotterda hy anikkend Bambajef 1 riepen beide broedera uit het huia Bambajef riohtte het hoofd op en wreef sohieiyk de tranen uit de oogon Welkom gij edele ziel fluisterde hij welkom en vaarwel gy hoort men roept mij Maar hoe komt gy toch hier P vroeg Litwinof en vat beteekent dit alles f Ik dacht dat zij een Franaohman riepen fflk ben hun huisbewaarder en hofmeester antwoordde Bambajet terwyl hij met den rinser naar het posthuis wees en dat ze een Fransohman van me gemaakt hebben is maar voor de grap Wat zal men er aan doen broertjet als men niets teeten en zyn laataten stuiver verloren heeft dan kruirt men zelfs door bet oog van een naald dan is het met de eerzucht uit ffEn is by al lang in Susland Hoe ia hy met zyne vroegere kameraden uit elkander geraakt F yAcfa myn vriend dat is alles anders geworden het weer sloeg om Mevrouw Suohantchikof Matrena Kuammisohna heeft hy eenvoudig weggejaagd en deze ging uit verdriet daarover naar Portugal Hoe naar Portugal welk een dwaasheid l Ja vriend naar Portugal met twee Matreniten 1 Met watP Met twee Matreniten zoo heeten bare aanhangers Heeft Matrena Kasminiaohna due eene party P fs die talrykP zy baataat jnist aUeeU uit die twee personen Wat hem betrsft hy is sedert ongeveer ean half staak vast dat de ministers ooeenig ago en alleea eensgezind hierin dat zy de verantwoording voor de capitulatie van Santiai o afwgzeo Aan de Times wordt oit New York geseind Kooplieden bestormen ds schatkist met aanvragen wanneer zy mogen beginoeu met koopwaar naar Santiago te veracb pen De echatkist heeft den New Yorkscben donanebeambte Donaldion benoemd tot douanehoofd te Santiago Aan de Daily Chrooicle wordt uit New York geseind Het transportachip Seneoa is bier aangekomeo met verscheiden vreemde zeeofficteren en reporters Allen klagen ofer de onreinheid op bet scbip het watergebrek het onvoldoende van voediel verple ing en medicamenten eu deovervolte Ërzyo ettelyke verdachte koortsf evallen aan boord Dientengevolge moeten de patiënten aan wal gedesinfecteerd worden Aan de Standard wordt uit New York geseind De Ncbatkist heeft aaovragen ontvangen of er nationale banken mogen gevestigd worden te HoQoIoeloe eo te San Joan De Spaau che rageeriog heeft een byeeokomst van kolonels verboden die een uitvinding van een nieuwe aoort projectieten zoodflo onderzoeken Dit besluit wordt druk besproken Een officieuse kenniagevmg zegt dat de Ver enigde Staten Puerto Rio zullen baboodeo hetgeao al tang was bepaald en het ala ze het eens veroverd hebben nooit zulten terug g r Q Het bezit van Puerto Rico zal Amerika ten deele schadeloos stetlnn voor de zware oorlogBQitgaveo Ten aanzien van de Fdippijnen is nog geen gedragslijn vastgesteld Deze zal afhangen van den loop van zaken Men zou eveawel de Ladrouen kunnen houden als koienstatioo Het Evening Journal maakt een telegram uit Sanliago van den 20en openbaar waarin het volgende gemold wordt Garcia heeft ann Shafter geschreven dat de opstandelingen niet meer met de Amerikanen samen zullen werken maar evenala vóór hun komst zelfatBndig zut eii vechten Garcia zat dus met de Cubaauacho troepen bet gebergte intrekken De volledige sterkte van de Amerikaansche troepen voor Manila bedraagt vyfdnizend man Er zal vermoedelyk niets gebeuren vóór de aankoiÊst van Merrit io Augustus onderwyl hernieuwen de opstandelingen telkens hun aanvallen de Spanjaarden beantwoorden ze met overmatige verspilling ran ach iet voorraad maar hopen niet meer op een goede uitkomst Da vesting kan niet verdedigd worden de levensmiddelen beginneQ op te riken alles geeft reden om te denken dat de Spaujaarden zich weldra inlleo moeten overgeven hoewel zeno jaar hier teruggekeerd De anderen heeft men opgepakt maar hem niet Nu leoft hij met zyn broeder bier op het land go moest lem eens hooren Bambajjf 1 Zoo dadehjk Stefan Niooiaje witch zoo dadelyk Nu en gaat het u wel en zijt ffe gelukkig God dank I Kn waar gaat gij nu heen P Wie had dat allea kunnen denken of maar droomen Denkt gy nog wel eens aan Baden P Dal was toch een leventje I A propos gij herinnert u Bindassof nog wel F Verbeeld u hy is dood hy had een betrek king by de accynsen en bij gelegenheid van een twist in een koffiehuis ia hem de hersenpan mot eene ken van het biljart verbryzeld Ja ja het is een moeielyko tyd en toch zeg ik alty d Rusland dat heerlijke UuslandI Zie byroorbeeld die gansen maar eens aan in geheel Europa vindt gy niets dergelyks Nadat hy aan zyne onverbiddelyke behoefte om opgetogen te wezen deze laatste schatting betaald had liep hy het posthuis binnen waar zyn naam niet zonder verfraaiende toevoegsels geroepen werd Op den avond van dienzelfden dag kwam Litwinof by Tatiana aan Het huisje dat zyn vroegere verloofde bewoonde stond op een heuvel aan eene kleine rivier midden in een pas aangelegden tuin Ook bet huisje waa nieuw eerst onlangs gebouwd en kon reeds wyd van verre gezien worden Het viel Litwinof in het oog toen het nog twee wersten van hem verwyderd waa Het tag er vriendelyk en gastvry uit dat huisje met zyn spits Spaansoh heuveltje en zyne ry van vensters wa rop de avondzon met purperen gloed weSrspiegelde Op het laatste station voelde by reeda en heimeiyke onrast maar nn maakte zich eene kunnen doen alsof ze vechten om den ich ja te redden De Visayo a willeo niet met de Tagolo s meecoen Bet schynt zeker te weuo dat de inboortingen van de FilippyDan nooit zullen samensmelten en evenmin ooit ondar bet Spoansch bestour znllen terngkeeren Hat eeoig mogelyke zat zyn vreemde heeraahappy FUANKEIJK De N R Cl ontving bet bericht dat Emile Zola gisterenavond te 11 uren te Amsterdam is aaugskomen Labori heaft voor de 9de correctioueele kamer te Parys Woeosdig nog uitstel trachten te verkrygen van de behandeling van de klacht door Zola tegen het Petit Journal inneateld wegens beleediging van de oagedachtaDia zgos vaders Natuoriyii hebben de beklaagden nu Zo a weg is licb daartegen verzet en de presideot beeft beslist dat de zaak gewoon op de rol zoo komen Maar hy stelde ambtshalve de vraag of dit recbtaoollege competent was wegene de qualiteit van officier die Zota a vader bekleedde Over die competentie qoaostie lal nu over veertieo dagen worden gepleit Het Petit Journal c verhaalt dat de beteekenis van het vounis eergisteren aan Zola a huis te Müdun zou plaats hebben de deurwaarder scheids B avonda te half negan aan maar de oude dienstmeid antwoordde door het traliewerk van da deur dat zy niets aannemen mocht Daarop is de deurwaarder naar den maire van Médun gegaan om hem het stuk met zyn annteekeniog te overhandigen en de maire zou bet in gesloten couvert aan Zota s huit laten brengen De Aurore verzekert dat de graaf van Qlois de bekende woorden van den hertog van Orleans over Dreyfoi ook aan da sanatoreu Raoc en Volland heeft overgebracht in ds couloirs van den Senaat Enobland Do knie van den prins van Wales ia zoo gezwollen dat een operatie vooreerst oumoftelyk is Da dokters vreeteo dat bet herstel van den ptins lang zat deren Gkibkskland De Griekscfae regeering beeft in DoitiobtaDd 83 itnelvaurkauonnen 30 000 Mauser geweren en 4 millioec patronen besteld DuiTSOHLANO Keizer Wilhelm beeft gelaat door deskundigen een onderzoek te doen instellen naar de werking der dyoamtetkaaonnen vau den Amerikaaoechen kruiser iVesatiuse BgKrupp zgu veracbeidene dynamietkaoonuen besteld om proeven m e te nemen blyde ofschoon mot vrees vermengde verwarring geheel van hem meeater Hoe zal men my ontvangen dacht by hoe lal ik my gedragen F Ton einde zich te veratrooien knoopte hy een gesprek aan met den voerman een eerzamen boer met gryzen baard maar dia hem evenwel voor 90 weratea had laten betalen ofschoon de afstand alechta SO wersten bedroeg Hy rroag hem of hy de etgenareiseo van het landgoed de dames van Sfaeskof kende De damea van ShestofP Hoe zou ik die niet kennen 1 Bat zyn brave Hen ze zyn zelfs onzo geneesheeren Uit den ganichen omtrek komen de monschon tot zo Wordt iemand ziek of heeft zich gesneden by gaat er heen en teratond wordt hy geholpen Zij het dat ze hem een poedertje ingeven of dat ze papien of een pleister leggen genoeg de menschen worden gezond Maar als men ze daarvoor wil beloonen dan nemen zy het niet aan Wy doen het niet voor geld zeggen ze Ook een school hebban ze opgerioht maar dat is een ding zonder nut Onderwyl dat de voerman vertelde wendde Litwinof zijne oogea niet van bet buis af Hy zag eene dame in het wit gekleed up het balkon venebycen en weder Terdwyaen Is zy dat misschien F Zijn hart begon luid te kloppen Vooruit vooruiti riep hy den voerman toe die zyne paarden nu sterker aanzette Nog eenige oogenblikken en de wagen reed door de open poort Op het bordes itoud reeda Ca pitfllioa Markowna en geheel buiten zirh zelf met de handen klappend riep zij uit Ijt beh hem herkend ik heb hom het eerst herkondt hy Is hett hy ia heti iSloi fSQl0i U