Goudsche Courant, zaterdag 23 juli 1898

OOUDA ROTTÏ DiM ilEUE Ooud 7 SS 8 10 8 35 9 10 8 14 8 86 9 84 10 11 U U U Sl 18 18 18 58 2 11 3 18 8 7 4 58 4 88 5 88 5 51 6 14 7 31 7 55 8 30 8 6 9 5 10 04 10 36 I 3 Ma jrareoht door 7 8 n 4S t U 8S a 1 a a a 5 5 a a n ti n 8 02 a a 10 11 NimiworÏOTk 7 88 H 8 48 a a a a 11 85 1 7 a 5 12 r ft It II H 6 09 a a a 10 18 O psUo TM K 8 86 a a a U 1 1 14 a a a 19 ft ft a ft 8 10 a ft a 10 85 a Rotltrduli 6 30 TM 8 18 9 06 9 80 84 9 4310 13 10 80 11 88 8118 89 l S0 4 4 16 6 8 5 10 6 40 6 1 1 6 82 7 60 S a6 8 48 9 1 1 10 16 10 S4 10 54 11 n Bot ürduB 4 tS 6 58 6 18 6 51 7 86 7 5 8 40 9 88 6S 10 18 11 88 11 50 18 87 1 44 Ï 61I 3 4 4 05 4 4 5 85 5 36 8 17 7 26 8 9 87 10 10 Oapolle Kieuverkerk 4 88 6 08 i É K u a a 10 89 1 64 a 4 50 6 87 a a 9 47 i 0 11 a HUK a a 10 86 8 01 a 4 57 6 34 a a 9 84 Moardrwht 8 11 1 a u ti K a 10 48 8 0S 5 04 K n 6 41 a a 10 61 nmih 8 17 6 16 8 88 7 10 7 46 8 11 9 8 47 lO lS 10 46 11 64 19 08 18 47 8 14 I I19 4 06 4 84 5 10 5 46 6 56 6 47 7 46 8 90 10 07 10 30 a 0 U D A 1 E N H i A 0 1 laa 6oud 7 60 8 30 9 17 9 S8 9 67 10 14 11 15 11 18 18 16 18 58 8 14 8 46 4 49 4 58 5 86 S 54 6 11 7 84 7 68 8 33 8 54 10 10 89 11 10 Z TflDhuizBD Moerkapalle 7 4J 1 48 11 30 1 8 a a 5 7 nun a 84 a a 10 18 a a Zoetermeer Zegwaard 7 58 8 81 t t I 11 41 1 19 a 518 n t t a 8 15 a 10 81 ft a 8 07 t OS U H H 11 55 a 1 38 a 5 38 ft 8 29 a 10 38 a Hm 1 8 08 9 48 V 66 10 6 10 44 11 46 It 18 46 1 48 8 48 4 15 5 15 5 87 5 68 6 28 6 89 8 14 f 34 8 8 88 10 S8 11 6 11 44 H BO Voorburg 5 46 7 80 7 40 8 8S 9 48 10 11 11 87 11 35 18 88 1 35 8 4C 3 40 4 4 33 6 30 6 18 7 80 7 55 9 28 10 06 5 6S a a a a 10 17 a a 1 41 a a a 4 89 a 6 18 II 9 34 a Zoetarmeer ZeitWBtrd 6 6 a 10 81 a a 1 88 a a 4 58 a 6 30 9 48 a 7er8Dliui eii MMrk p l e 6 17 a a 10 48 a a 8 06 a 8 04 6 88 9 59 a flmid 6 7 48 08 9 08 10 16 10 64 11 67 18 06 18 50 8 17 6 14 4 0S 4 17 5 15 6 6 50 7 48 8 98 10 10 10 SK b U D r TBKO H r liu vuia Q Ü U U A 1 M T K U D A M Uouda S 0 34 7 1S 7 63 8 14 9 07 10 18 10 57 18 00 18 10 18 53 8 80 3 17 4 88 5 80 5 47 8 05 6 55 8 86 door 10 17 S 8 S 14 48 10 i7 I 11 80 7 51 8 86 10 17 11 8 üudow 85 6 85 a a U 14 a 8 37 a 5 BI 7 10 10 84 l i w 8 01 9 0610 35 18 48 6 00 6 37 8 40 10 0 11 87 Wo rd 8 7 8 10 11 88 18 87 8 46 3 34 6 46 6 84 7 18 8 48 10 86 10 41U i c 8 8 20 9 82 10 60 1 08 5 16 8 55 10 18 11 41 ntnwkt e na 7 04 7 43 S sa 6 55 9 39 10 51 11 4H 12 SS l t 3 08 S 60 6 04 8 88 4 7 89 59 10 61 ll l Ulreolil i IS tM TM s n7 te 8 00 8 80 1 1 15 10 38 I1 18 18 08 1 37 8 08 8 S 3 55 4 48 5 35 6 30 6 36 7 56 50 9 07 9 86 10 08 IO 34I Woardaa i i M 8 06 9 18 10 38 11 55 18 84 a a 3 47 4 16 6 60 7 18 9 10 a 10 54 t M 7 05 s in 9 05 11 16 8 53 8 45 MS 6 80 7 1 1 4 10 46 4 84 a 1 8 a a a Unn W 7 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 Goada 8 117 8 06 8 I6 8 58 10 59 11 10 18 11 a 09 S 40 4 87 5 80 6 07 7 H 8 11 8 55 1 M 11 1 laoud 8 08 9 18 10 09 18 51 3 66 4 47 5 4 7 48 8 J XI 1 Directe SpoürweperblDdlngen met GOUDA Zomerdlenst 1898 AangevaogeD 1 Mei Tijd vao Greenwich E n rme tchoeDmaker in Hauborg kreeg MDiga dftften geleden ODverwaohta een erfeoiii van 13000 gatdeo De waarde van bet geld niet kennende dacbt bg dat duo Bom nin op ie maken was Met een jebeele Ter7 ameliog collega s reod hg doorde ataden onthnnlde rgkelgk ia een restaoraot Daarna liet hy een voordraebi van hem pabÜceerea die ia een groote zaal zon wort en geboadfn over bAt ocderwerp kHoe wordt men rjjk an gelukkig Niemand verRcheen echter dan de 25 keltnere die hy had aangenomen om de gasten te bedienen Dezee f af hg teder 3 mark Toor het aanhooren zgner rede Behalve dit deed hy nog cooveel gfklte streken dat de overheid aan e mans vermogens twgfelende het raadzaam vond bem in een kraokzinnivengesticbt te plaatsen waar de etoring zyner geestvermogen 8 door Overgroote biydacbap ia geblfkeo RufiLA KD Ken besloit van de Czarina waarbg zg hnarhofdames het rooken verbiedt heeft onder ie dames groote opachndding veroorzaakt Z hebben tot de beheersoheres een verzoek ge richt om het verbod in te trekken daar aan alle hoven bet rooken aan dames wordt toegestaao De keizerin moeder van Rasland rookt eveosoo de prinses van Wales De keizerin van Ooitsnr de koningin regentes van Spanje en de koningin van Portugal zyn bartstocbteiyke rooksters en een der hartstochteIjjkite ia prinses Irene de zniter van de keisario BINNENLAND Met goedkeuring van H M de Koningin is bepaald dat na da feestdagen te a Gravenhage in September welke met het vunrwerk te Seheveningen in den avond van 13 September itillen eindigen het bezoek aan Waasenaar zal plaats hebben den 14den September een rgtoer door een gedeelte van het Westland den 19den September de vloot revae aan het Hollsndseb Diep den 15den September en da militaire revue op da Renkomar beide den 21aten September De dagen van 16 17eD ISSeptembexznlleu voor Hare Majesteit de Koningin volkomen raatdagan moeten bigven Den llden September zal Hare Majesteit een rytoer maken door Voorburg en Rgsvrgk Op zee verschillende plaatsen te Groningen Deventer Ngmegen Breda Rotterdam en Amsterdam zgn Maandag de schrifteiyksexameoB voor het Fransch gehoaden Ruim 800 oandidaten hebben zich dit jaar aangemeld wel een bewgs dat de vgf gnlden examengeld den stroom niet doet verminderen In de regeling van bet examen waren twee kleine wgzigingen gemaakt ten gonsta der candidaten In de eerste plaats wai voor da vertaling HoltandsohFranaoh een kwartier meer tg I gegeven dan vroeger wat alle candidaten uitstekend beviel en waardoor aan de tolkens herbaalde klacht van te weinig tgd tegemoetgekomen werd In de tweede plaats werd den candidaten een Igat ter tsekening gegeven waarop ze desgewsnsobt konden vermelden op welken dag of datum en op welk nar ze t lieft t examen hadden wanneer ze eventueel voor t mondeling teraggeroepen worden Daarioor worden n1 alleen zy toegelaten die voldoende cgfers voor t tohrifteiyk gedeelte krggen Ëen en ander pleit voor de welwillendheid der commissie In een gister gebonden vergadering der afd Landbouw te Haarlem hesft het Kamerlid Lieftinok medegedeeld van zeer nabg te weten dat de DÏenwe boterwf t gereed ligt geredigeerd in den geeat van ben die verscherping weoacben Te Utrecht zal naar men zegt io de maand October een katholiek congres van drankbaMtrg lera worden geboadeu en wei onder byzoodere aanmoediging van het £ pi copasl De portiers aan de tationn der Maatxchappg tot Exploitatie van Btaat9 poortvegen hebben zich nai een exAmen moeten onderwerpen io vakken do algemeine dienat en controle betreffende De titel van portier tal bg de nieuwe aanstelling komen te vervallen eo worden veranderd in atfttioncontroleur Mr S van Houten ond miniiter van Binnenlandscho Zaken wordt deze week van syn reis naar Amerika te s Gravaabage teru ver wacht E n bereden detachement der Kon marechaussee Kat bg den plechtigeu intocht van H M de Koningin op 5 September te Amsterdam dien t doen De dezer dagen in drak verschenen jaarverslagen 1894 en 1895 van bet Geneeskondig Staatstoezicht vermelden dal terwgl de bevolking van Nederland in de jaren 1886 1895 met ruim 400 000 d i bgna 10 pCt U toegenomen het getal geoeeskandigen klom van 1841 tot 2038 doB eene vermeerdering van ruim 10 pCt Het getsl apotheken nam toe van 626 tot 655 terwgl de drogisten die haone bevobgdbeid aan de vroegere wetgeving vöór 1865 ontleenden van 100 tot 61 verminderden Het getal tandmeeaterü is bijna verdubbtsld van 68 tot 132 het getal vroedvrouwen klom van 780 tot 850 De toale sterfte bedroeg in 1895 20 35 op iedere doizead iowooer ieta meer dan bet vorige jaar 1894 toen dit 20 15 was Io het algemeen ia de aterfte in bet tienjarig tgd perk verminderd in den aanvang daarvan 1886 bedroeg zg 23 77 bet gemiddelde der eerste vgf jaren was 22 36 en dat der laatate vgf 21 31 Naar de Tgd verneemt zal H M de Koningin hg de komende iubn dlgiDgsfeeitea geen giibrnik maken van de gooden koet geschenk van de Amaterdamscbe borgerg Miaachien zal zg na de inbotdiging bet geschenk aanvaarden Binnenkort wordt de koets in h Paleis voor Volksvtgt tentoongesteld Het dsmes comité der doofstommen Vereeniging Door Liefde Saamgebracbt pres Mevr M J Btux Bellingman ontving ter gemoetkomiig in hare vele uitgaven voor Huis en Werkverschaffiug de belaugrgke gift van f 500 onder de initialen A L Eon waar geluk voor deze vereeniging en gaarne wenacheu wg baar toe dat dit gnede voorbeeld navolging mag vinden daar zg in haar bois rpeds menig gezellig uur aan de arme doofstommen verschafte en baar werkverschifBag voor mvnig miadflalde een ware welkomst vaa Wie dua een sjmphatbiek doel wil steunen vindt bier een goede gelegenheid De instelling is dagelijks voor belangstellenden van 10 4 ore te bezichtigen Gildebekers Door den directeur van het gemeen temuseum te a Gravenha e zyn ter gelegenheid van de opeuing der historischoudheidkundige afdeeling van de iaternatiouale tentooostolliog van bakkerg maalderg en kookkunst in da groote benedeuzsal van bet musenm geëxposeerd 2 teekeningen voorstellende de beide zilveren bekers van het Haagsche bakkersof 3t Oberogilde Ëen der beide beker bevindt zich in orginali in de vitrine van het gemeente mneeom Deze is van zeakanten vorm Op bet deksel bet vergald zilveren beeld ten voeten nit van den patroon van het gilde en daarombfeo de volgende rgmregels ook afgedrukt in d o uitmuntenden catalogus dar Hibt Ondbaidkundige afdeeling der tentoonstetling Sint Obert was itcrtyta oen backer Maer God getrou een Bia cbop wacker ia Camenck daer yder zegt tot lof vsn timans unsterflykheyt die Ziel en Licbaems honger stilde Verbiyf Patroon van t Backersgildn Op ipder der zes konten Vindt men de wnpenK waarbg dat van Sint Obert vao Deken en Hoofdmannen omstreeks t laatst der 17de eenw De aodero beker alleen ïn teekeaing in het gemeente museum voorhanden werd in de 18de eaow geschonken aan Barend van Haften ter gelegenheid van diene bnwelgk Daar de tegenwoordige beziÜer van dezeu beker oabekend ia geeft deze expositie misschien aanleidiag om hem op t spoor te komeu De teekeningen der beide bpfcers werdi O indertgd vervaardigd door de heeren Van Kinschot en Mazel leden der O deVerReniging ter beoefening der Geachiadeuis van S Gravenbage Gemeng de B erichten Toen eergistarenavood de trein nit Brussel te Rotterdam aankwam wist het treinpersoneel te vertellen dat Zola zich onder de reizigers bevond De informaties waren echter zóó vaag dat wg meenden van het geval geen melding te moeten maken Alleen dit was zeker dat Zola hier niet nitge tapt as De verslaggever van bet t Handelsblad t mee van bet gerucht gehonrd hebbende en io de meaning dat Zola óf naar den Haag ól naar Amaterdam doorgereisd was is er oog in den nacht op uitgegaan om aan da voornaamste hotels inlichtingen in te winnen Van zgn nachteiyken tocht geeft hij trouw verslag maar hy beeft geen spoor van Zola kunnen ontdekken Uit den Haag ontvingen wg het bericht dat ook daar gerocbten liepec dat de veelgenoemde schrgver van J accnse eergisterenavond aldaar zon aangekomen zgn In geen der hotels in den Haag en te Soheveningen wiat men er echter iets vso Tenzg dat dat hg incognito en goed vermomd reist moet men aannemen dat het bovengenoemde trein person Sfll zich vergist heeft K R Ct Over het vergaan van de Boargogcecdosn voortdurend alterlei tegenatrgdige verbalen de rondte door de pera Dan wordt getuigd dat de bemanning zich beestachtig gpdroeg dan weer dat allepn opgenomen Ooatenrgksche matrozen zoo tochtelooa waren en eiodrlgk verneemt men dat er nieta van dat allea waar is t Is zeer wel mogelgk dat de geredden onder den eeraten indruk ietwat overdreven voorstellingen vnn het gebeurde hebb jn gegeven maar de verklaringen vaude paa8agier die nu na ruim 14 dagen aan wal worden gezet Bcbgnen wat al te geroBtstellend te zgn Er zgn er natuurlgk bij die ban leven voor een deal te danken hebben aan den flinken duw WDarmee zg een ander zg t missohien onbewoit naar den kelder hielpen maar selfs als zg daaraan onschuldig zgn is t toch niet prettig gered te zgn ti midden van zooveel gruwelen als eerst verteld werden Onwillekenrig zal dus de neiging boven komeo om t maar niet te erg te maken er is toch nieti meer aan te doen en t is zoo uaar voor de achter gebleven familie Al gelooveo we dus niet alles van wat nu erteld wordt we moeten toch terugnemen bet onlangs uit de N P Presae overgenomen verhaal van den heer Hen chell Het Weeaer blad erkent zelf t zgn beelgenomen door een bedrieger en falsaris die blijkbaar acbrgver v n aeasstie romaos had moeten worden Beurcbell waa a io Weenen 4 of 5 dagen óór de eerste boot de geredde schipbreukelingen in Europa bracht Hg vas nooit aan boord van de I3ourgogoe geweest en zgn verbaal dat er eoht € uitzag was geheel gefaoUseerd Uit hetgeen heusche passagiera die te Havre aangekomen zyo verteld hebben blgkt bn dat van al die gewelddadige voorval en die de Amerikaansche bladen verapreioden niets waar is Een poosje nadat de aanvaring had plaats gehad werd met pompen gestaakt en werden de werktuigkundigen op de brug geroepen De luitenants Delinge Pichard en Rempler bielden het toezicht over bet te water laten der ï loepen hetgeen zeer lastig was niet allflen door de helling van het schip maar ook door de voor de matrozen weinig bescnikbare ruimte Twee booten sloegen tegen den rompaan en kantelden de derde boot werd tegengehouden doordat een pasaagier bekneld was geraakt tusschen de touwen Toen deze doorgehakt werden sloeg de stoep om en vielen de raeuscben m zee Een vierde sloep weario luitenant Pichard wa9 werd vernield door de vsllpnde atoompgp Aan stourboord waren de loepen 9 en 11 goed neergelaten no U werd ingeuomen door tien Oosteuryksoho zeelieden die weii erdeo de andere paaaagiara mee te nemen hoewel er nog voor twaalf plaats vra Vier vlotten bewezen goede diensten De reddingagordela waren van m er nadeel den nut daar de mee ten niet wisten hoe de breteia vast te haken waardoor bet lichaam door den gordel schoot en deze den pereoon bg de knieën liet kanteten Tegen 8 uur s avonds bemerkte de Cromartshyrec in de verte vuarpgleu van eea derde ncbip dat wearschijnlijk bg de aanvaring betrokken wasMen denkt echter dat het Amerikanen waren die a dus den 4n Juli vierden Db pasaogiera zagen tegen zeven uur de Bourgogne met bet achtencbip snel zinken kapitein Deloncle verdween het allerlaatst steeds ferm op zgn post de comrasndo brng Op hei kritieke oogenblifc trok hg aan da stoorofloit en men hoorde het laatst vaarwel van de vergane boot De enciuête commisaie te Halifax verklaait I Io dat de Bourgogne de mistHignaUn deed hooreu volgens de internationale voorschriften 2o dat de equipage zich heldhaftig gedragen heeft 3o dat de paniek onder de passagiers de reddingstoebereidaeten bgna onmogelgk maakte Voor de directe ourzauk van het vergaan heelt men nog geen zekere technische bg zouderheden Een welgesteld landbouwer uit den omtrek van Wiuacboten verloor de vorige week te Win M schoten een Méxicaanscb effect groot 600 dollars vertegenwoordigende een momenteels waarde van pi ra f500 Hg deed daarvan naar de W Ct meldt geen andere aangifte da i dat hg dit ongeval bekend maakte ten kantore van de firma G J A E Groeueveld die de andere kasaiera te Wioschoten voor een eventueele aanbieding van het vermiste waanchuwde Tot eergiater vernam men echter niets van den verloren schat maar toen vervoegde zich iptnnnd ten kantore van voornoemde firma met het stok Hat was de vorige week geTOnden in bet wandelboach door het zoontje Hendrik van den bakker E Hoexnm aan den Grintweg te Winichoten een knaapje van nog geao vgf jaren toea deze uit de bewaarschool kwam Meenende dat het een fraai prentje was speelde het knaapje er eenige dagen mede en wonder genoeg het werd niet verscheurd Toen de vader eergisteren die mooie prent ook eens moest zien bemerkte hg dat er coupons aan zaten en dus het vreemde papier nog wel waarde kon hebben waarom hg het ten kantore van de firma Groenevetd liet zien die nadere inlichtingen gaf en er voor zorgde dat bet weder in banden van den rechtmatigen eigenaar kwam die het bewust of onbewust eeriyke knaapje goed betoonde Den 20en werd te Alkmaar nit het afgesneden kanaalvak opKehaald het Igk van R S oud 21 jaren wonende te Leeuwarden die eenpaar dagen geleden de ouderlgke woning hadverlaten Het achgnt dst eea ongelukkigeliefde decan jongeling haett doen bestuiten totde wanhopige daad A C Bg het beklimmen van een ladder om op bet hooi te komen gleed het oudste zoontje van G A van Herwaarden te Anperen op de twintigste sport uit en kwam op de steenen terecht Bownatelooa in deerniawaardigen toestand werd bg opgenomen het hoofd was onkenbaar en de linkerarm gebroken Eenige gevallen van tjphense koorts doen zich te Amsterdam voor De burgemeester waarschuwt de ingezetenea tegen het gebruik van ongekookte melk Een paar rnmoerige oogenbükken beleefden giituren tu Leeuwarden de schipper K en zgn gade De hfer van bet scbip was bezig op bet dek hara te koken Eensklaps vlocg de hsra in brand De schipper wierp deu pot ven zich met bet gevolg dat de kleeren zgner vrouw vlam vatten De vrouw sprong oomiddeltgk te water de man ook en tracht haar gebluscht op het droge L e mau bekwam brandwonden aan de rechterhand de vrouw aan den rechter voet Omtrent de poging tot inbraak in den vorigen nacht gepleegd bg den juwelier Kolker in de Ealverstraat te Amsterdam meldt bet BbIadc neg De gearresteerde die zich hevig verzette en bg de worsteling een onbeduidende hoofdwonde bekwam wil geen nadere inlichtingen geven Hg verklaart te heeteu Albert Peel oud 51 jaren afkomstig van Boston Hy zegt stoker te zgo geweest op een Engelach stoomschip dat hier iu de hs en lag eu reeds vertrokken is doch wil den naam van het scbip niet Doe men De beitel waarmede hg het loik oor het winkelraam fort eerde is door de politie in beslag genomen doch de gearresteerde beweert dat hg niet wilde inbreken Hg is thans ter beschikking vau den officier an justitie gesteld Op Maatwgk by Monifoort ia de meid vanden landbouwer Jac Van Rosenm terwgl zgzat te spoelen in bet water gevallen en verdro keo Hr Ms kanonneerboot rrett zal uit de Sterkte an de vloot worden afgevoerd en ingericht tot kolenprauw Onlange kwam uit dat een der leden au den raad van Kopenhagen door schending der geheimhouding oorzaak wai geweest dat de gemeente zekere gronden te duur bed gekocht De raad heeft nu bpsloteo naast bet gerechtelgk onderzoek dat io vollen gang ia ook een onderzoek door eene raadscommissie van vgf leden te doen inste len Het betrokken lid de heer P Holm leider der aocialistisobe gruep in het Folkething had een brief aan den voorzitter geschreven waarin hij verklaarde dat hg onder de gegeven omatandigheden zyo ouder voorzitterschap neerlegt en hg ia ook plotseling uit de stad vertrokken naar hg egt omdat by zich zoo zenuwachtig gevoelde Zgn geiin bad hij reeds vooruit gezonden Politiken deelt mede en houd staande io weerwil van tegenapraak dat de gronden door den vorigen eigenaar voor een veel minder bedrag aan de gemeente zyn aangeboden maar dat het dag bestuur dit aanbod had afgsalagen Gelukkig voor sommige gemeentebesturen maakt ben niet overal zooveel beweging van zulk weigerea van een voordeelig aanbod br van huizen naast het raadhuis als te Kopenhagen RECHTZAKEN De rechtbank te Utrecht heeft den gewezen ontvuiger te Baaro D Burggraaf vrggesproken De ten laste gelogde verduisteringen achtte de Rechtbank niet bewezen Wel ia groote alordigheid gebleken maar niet het opiet om gelden hem in aÖa fnnotie toevertrouwd ten eigen bate aan te wenden Evenmin dat hg het journaat van dit jaar valsch aou hebben opgemaakt of vervalscht Uil een keet aan den Parallelweg te Gt venhage werd onlangs door den eigenaar een bankbiljet tan f200 vermist dat met nog oenig ander papieren geld ijeborgen was in een sigarenkoker Spoedig viel verdenking op een 16 iarig mei je ala keelmeid daar werkzaam Na eeret beweerd te hebben vbo de heele zaak niets af te wett nt zeide ze later het bankbiljet gevonden te hebben Zg bad bet vervolgens io een manofactanrwinket gewisseld waar ze eenig goed voor kleedingstokken kocht Dit oed en het overschot van het geld bracht ie by baar stiefmoeder die een en ander in bezit hield Dientengevolge hadden zich thana dochter en moeder voor do Hangacbe Rechtbank te verantwoorden de eerste wegens diefatal de tweede wegess heling Het kind hield vol het geld gevonden te hebben en beweerde van meening te vgn geweest dat het eoo biljet van tlecbta f20 was De moeder die vim den president een ernntigo berisping kreeg over haar slecht gedrag in deze antwoordde dat ze het geld niet meer had durven t rugbrengen omdat het bankbiljet reeds door baar dochtertje gewisseld was Het Openbaar Ministerie eischte voor het meisje 4 en voor de moeder 6 maanden gevangen iaat raf STADSNIEUWS GOUDA 22 Jali 1898 Zöno Excellentie de he r Commiasaris 3ot Koningin in deze prorincie bracht heden het aangekondigde bezoek aan onze gemeente Ten 10 16 arrireerde ZEd en werd op het Raadhnis gecomplimenteerd door een commissie uit de raadsleden de hh Jager Herman en Dessing Ten 11 uur werd audiëntie Terleend en na afloop werd een bezoek gebracht aan het nieuwe plantsoen ten huize van den burgemeester werd de lunch gebruikt waar behalre de raadsleden nog aanzaten de hoofd ambtenaren dezer gemeente Na de lunch bezocht Z Exc de St Jans Kerk de pottenfabriek en platteelbakkerfl van den heer Jonker en de gasfabriek en vertrok ten 4 15 Terwyl het bgna driejarig kind van den heer B in het naburig Bloemendaal even zonder toezicht was geraakte het te water De Tader die zich slechts eenige oogenblikken Terwflderd had Tond by zijn terugkomst het kind dryTonde in het water Op het droge gebracht bleken de levensgeesten van den kleine reeds verdwenen te zyn In het calé aarmoniec Marktalhier werd gisterenavond een kegsiconcours vrjje baan geëindigd Prgswinnot waren de volgende heeren Ie pr C G Spit Gonda 82 p 26 pr W C Walraven Rotterdam 80 p 3e pr A C den Hertog Gonda 77 p 4e pr P v d Waals Gouda 76 p 5e pr v d Kooy Amersfoort 75 p 6e pr J V Gouda 74 p 78 pr F V Wyk Gonda 73 p 8e pr K Vnyk Rotterdam 72 p De consolatie pryi viel ten deel aan den Heer A C den Hertog alhier met 51 p Wanneer man in aanmerking neemt dat dit ooncoars 8 Joni i l begonnen werd en 1200 kaarten telde blykt wel dat voor deze soort sport nog al animo bestaat Naar wjj Ternemon is de Heer Woudenberg voornemens by gelegenheid van de a kro ningifeesten weder een flinken kagelwedslrjjd te organieeeren Tageijk werd gisterenn ood bij den Heer W een tweede kegelclab opge richt onder den naam Harmonica Een twaalf tal leden trad toe Een oöd leerling der Normanlschool alKier de Heer P Krnjrt Dzn te Rotterdam behaalde gisteren te utrecht de acte van hoofdonder wyser Gisteren maakte IJ el II met eenige zang lereenigingen nit den omtrek een uitstapje naar Gravendeel ten einde aldaar deel te nemen aan een festival MojEKiPEiLE Door J Haring cand i bedankt voor het beroep by de Ned Horv Kerk alhier WoEHDEt De heer C Zwain ber pred te Zevenhoven is door de citase alfaier op 14 Inh met algemeene stemmen tot dendieoitdei Woord lu de Qeref kerken toegelaten De intrede ia bepaald op 14 Ang e k na benstmmg door den ionsnlent Ds van Diemen van Nienwvoen De kerk au Zevenhoven zal ia ü Zwaan haar vierden predikant onl angen die aan de Vrye universiteit gestudeerd heeft WoEBDiN Door de kerkvoogden der Nederd Herv Gemeente alhier is afwijzend beacbikt op een verzoek om bet kerkgebouw te n ogen obrniken tol bet uitvoeren van een cantate by gelegenheid van de Infanidigingsfeesten K Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Graft N H d Hoevers alhier Alphm d EuH 20 Juli jl benoemde da raad alhier lot WIELERIIIEIJWS Voor den Grand Prii de Parijs zyn de vol gende rydere ingeschreven Henti M yers Holland W Arend Dnitschland Banker Amenk Chinn en Parloj Engeland van den Bom Protin Gregna Brouha Delen en Bonben België Oliveira Brazilië Na sam Bonrrillon Deschamp Morin Jacquelin Milhieo Mari Carnanl Prévost Dernaocourt KauMon Conrbe d Oatrelon Ronqnette Dary Gentel Domein Nieapo t Rninart Cornet i Rebool Girardet Lonv t Piette Rollin bra en Ehrmann Prankryt Momo Minozri Pont cobi hiogrosii Magli Biiio Ferrari en loraaselli Italië Jougolli Zwitserland VERSCHEIDENHEID Onlang stond in den Ameriksanschen slaat lowa een jonge man terecht onder de bcschnl dlgiug van het plegen v n geweld tegra ean jonge dame De gewelddaad bestand hierin dat de jonge man de jonge dame mej Brown had willen kuisen De besohnidigde werd in de kosten eroordeeld en de wjjze rechter gaf voor jgn oitspraak aan de jonge dam den volgenden uitleg Mej Brown gjj moet weten dat bet myn plicht ia de getuigen bg het afleggen hunner verklaringen te bettodeeren Zoo heb ik ook u opmerkzaam aangeïien en ik moet bekennen dat ik n zoo lief zoo bekoorlijk zoo verleidelyk heb gevonden dat ik mq met kracht asn de armen van myn leunstoel moest vastklemmen om met te bezwyken voor de verzoeking om naar n toe te gaan en te doen wat de beklaagde heeft ged an Ondtr deze omstandigheden mag men aannemen dal de beschuldigde heeft gehandeld onder een onweerstaanbareil aandrang Daarom worden hem all straf enkel de kosten van het geding opgelegde Een verraderlyk horloge Een elegante dame die korten tyd in een Paryich hotel gelogeerd w s geweest pakte dezer dagen baar koffers betaalde haar rekening en begaf zich te voet naar het station Nauwelijks as zy vertrokken ol een der gasten bij wien de dame dien morgen even in de kamer was geweest bemerkte dat er een klein koitbanr horloge v n hem verdwenen wai Dadeljjk rende hjj de dame na en haalilB ze in De politie werd te hnlp geroepen die h ar hoewel onder hevig protest naar het bureau bracht Met grootj radheid van toog bepleitte zo daar haar onschnld toen eensklaps op de plaats waar de dames roeger haar tonranre droegen zich twaalf tilverholdere slagen van een oorwerk deden hooren De verslagen uitdrukking op bet gelaat der plotseling verstomde schoone en het zeldzame van t gBval zelf deden de politiebeamhten in Uehen nilbarnlen Vjjf minnten later had de rechtmatige eigenaar vyn verraderlyk nurwerk terng De eerste zending peren is door don fruithandelaar Wouter Blijenberg te Coleroborg naar Amsterdam verzonden Uit So8a schryft een correspondent aan de Voas Zeitnng De man die voorden roover hoofdman Athonasios gebonden wordt zit nu reeds sinds zes maanden in de gevangenis te Sofia zonder dat men weet wanneer met yn proces een aanvang zal worden gemaakt Het onderzoek stuit op de grootste bezwaren Ue reizigers die nu ruim zeven jaar geleden door don bandiet uit den Orient Eipresstrein gehaald zyn en naar do Turksche bergen gesleept worden zyn over de geheele wereld verspreid Hun getuigenis is niet gemakkelijk te verkrijgen Doch ook aan de andere zyde levert de achnldverklaring groote moeilijkheden op Voorloopig is nog niet eens zjjn identiteit bewezen Hjj ontkent beslist ooit in Turkye geweest te zyn en beweert van een overval van een trein niets te weten Hy is nooit hoofdman van een rooverbende geweest on heet niet Athonnsioa maar Athanos Dimitrow De correspondent had een onderhoud met den gevangene in deu kerker Ik had mü oorgesteld een grooten sterken woesteu kerel te zien doch ik stond voor een man die er allerminst als een bandiet uitzag De gevangene is van middelgroole gestalte en draagt op de breede schouders een reeds zeer grijzend hoofd Hy heeft een zeer goedmoedig gelaat Vriendelijk maar zeer treurig IS de blik nit de brnine oogan Do verwaarloosde baard ia donker en aan Je punten reeds grys De gevangene verklaarde dat hy reeds aan alle ministeries on vorsten verzoekschriften heeft genoht Hjj heeft een vrouw en drie kinderen en bezit een stok land on 100 schapen Nu hy er echter niet is lijden zyn vrouw en kinderen gebrek De polilie oommissaris zeide dat de man sedert zes maanden heete nachten door wnüt en zgn onschuld betnigt Burgerlijke Bt nd Moordrecbt GEBOREN Cornelis Marinna oodara J Bongers en O de Kievit OVERLEDEN M Gondriaan hniavr van J Kramer 79 j J VerhoofF 8 m ONDERTROUWD J Anker te Gonda 22 j en M J Dorst 19 j Overliomdeii Fronts A van os A Md Tailleur Kleiweg E 73 73 1 GOUDA Velephoon Mo 31 Amsterdam ïrkrs ülotkrs 86 87 981 101 SI 86 841 171 887 97 98 97 i 18 31 741 l i 16 1041 96 SS i 1001 100 64 668 489 1001 4i 1011 198 Hl i 98 1887 Beurs van 17V ïl JULI NlDBauND Uort Ned W S 8 dito dito dito 3 Hit dito iHto 3 HoNOiR Ooi Oeudl 1881 88 Italiz lii ehrij ingl86 8l 6 OosraNR Ohl in papior 1863 8 dito in zilver 1BS8 6 PüSTuoAL Obl met coupon 8 dito lioket 3 36 Kusi Hypotheekbank puiidb 4Vi 108 KuaUNO Obl Binoeal 1894 t dito OeooQS 1860 4 dito bij Jloths 1889 4 dito bü Hob 1889 BO 4 dito ill goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpAiiiB Perpet ohuld 1881 4 TuiKiH Oepr Cauv leen 1890 4 Oen leeoing serie D Oec leeoing Bene C ZmdAf Esp V obl 189S S Muxico Obl Buil 8oh 1880 6 ViNFZtnii Ohl 4 oobep 1881 AXisTsaoul Obligstieo 1895 3 RoTTSaniii Stod leeu 1894 8 NSD N Afr Hwdelsv atoj Arendnli Tab Mü Cerliiioslan DeUMsatsohappij dito Am Uypotheekb pandbr 4 Cult M j lor VoritonI annd Or llvpolheekb pandbr 8 Nederlandscbe bauk aand Ned Handelmaataob dito N W II Pao Hyp b pandbr 8 Rett Hypolheekb psndl r 8i Utr Hypolheekb dito 31 OoSTlNB O i l Hong bank aand 8 80 usv 1121 SOS 817 lö ii Auiaiai Équi bypoth pandb B 69 V 7 V 75 1007 lOi ICO 14 1877 lü i 103 56 102 iiy 161 112 14 1 V BOl VJ 173 1977 106I7 10 100 löO iiev 1187 8 1 Maiw li Cl Pr Lion rert Nan Holl U 8poor Mii niid Mij tot Eipl V St Spw ennd Nod Iiid Spoorwegm anud Nod Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 i Ilitll 3poor l 1887 89 A Bohl 3 64 uid ltil Spumij A H obl 3 B71 Poi N Warsohsu Woencn Baud 4 IBO Bosi Or Buis Spw Mij olil 4 98 ItBltische dito aand Patiown dito aand 5 Iwang nomlir dito n nd 5 Karsk Ch Azov Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ambhika Cnt Pao Sp Mij ohl 6 hic h North W pr v ssnd lito dito Win St Peter ohl 7 Denver i Uio Or Spra eert v n lilinoi Central obl in goud 4 Louisv Naïhriili Oort v aani Meiiro N Spiv M lohyp o 6 Mis Kaïipas v 4pCt pre aand N York OntiB o West aand dito Punn Ohio obhg 8 Oregon Oalif 1 o hyp in goud St Paul Mimi j Maiiit ob 7 13S ün Pao Hoof Hjo obig 6 dito dito Line Ooi Io hyp O S Canao Can South Chort v aanil Va O Hall r Ne Io h d o O An terd Omnibn MfJ aand Bottoril ïriimwa Maal and Ned Stad Amatordain aand 3 Stad Eottordam aand 3 Beloie Stad Antwerpen 1887 21 S od Brussel 1886 l HoNO Then Rogullr Gceltoh 4 OosTRNa Staataleeoig 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spa Stad Madrid 8 U88 Nei Ver Baz Avh Spoel OL rt 18 1 I ADVERTENTIEN Het zy mij vergund op deze wys myn besten dank te botuip en aan allen die my dezer dagen zoo veel belangstelling toonden D RÜIJTER Juli OS ONZICHTBARE HEEKEN en DAMES PHÜIKBN TOOPBTS SCHEIDINGEN en verdere HAABWERKEN munten uit door SOLIëDE AFWERKING by II P m mmmmi