Goudsche Courant, maandag 25 juli 1898

No 7639 Maandag 35 Juli 1808 ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 CENT 37ste Jaargang mmmi mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No t Jl qa TrtrfMi No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s tJl ADVERTBNTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen Cf Bful B É regel a 50 Centen iedere regel meer De prij per drie maanden is 1 25 franco per m i V Centen Uroote letters worden berekend post ƒ 1 70 iK StS l fê 3l plaat ruimte Afaonderlijke Nommers VU F CENTEN S C Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TWEEDE BLAD RE7DELMUND0 iaifl i i C F BUSCH I C3 o u cLsL I I v£sLrIls t f laalsle week SUB iOPRumiw Schoenen en Laarzen Magazijn DE ROODE LAARS Blijft voort gaan om alle Concurrentie het hoofd te bieden en even als altijd Prima soiled Handwerk te levö enü aan Grossiers prijzen Ute Bn niet zoo als hier één winkelier ia om 2de sooré werk op te koopen om mede te kunnen doen met concurreeren I One streven is en hÏQtt altyd prima waar te lereren en scherp te concurreeren 2do Wy hoepen ook geen onde partyen of rommel op om van daag hier en morgen daar ze op de markt aan den man te brengen als Handwerk op eigen werkplaats gemaakt Wy fabriceeren zelf niet maar rerkoopen prima waar I Tergist U uietl De ROODE LAARS te GOUDA heeft geen Marktventers Eenig adres is Lange Tiendeweg D 71 GOUDA AANBEVELEND J Y ZONNEVELD Crescent Cycles NIEUW MEEE de beste Amerikaansche R IJ W I E L E N LicM Sterk en Elegant Alleenverkoop Tiesema s Rijwielliaiidel larkt A 54 lOuda mm Ts eeo nieuwe on ec te verfstof yiiur door iecbra zuinige hoiavroaw in staat ia zelf alle Stoffen en Kleeding stukken zonder moeite en zonder eeaige toegflTing te Terreo COTOLAS is rerkrijgbaar in 18 kleuren en tinten tast de stoffen niet aan bespaart tgd en geld en mant uit bonn alle thans in den handel z nde rerlstoffen Verkrijgbaar b ti BOBH te Goada in bDBJes Tan 20 30 en 60 et Men neme de proef Staalkaarten en gebrniksaanwyzingen gratis verkrggbaar IV Orer l Wederverkoopers gevraagd FEESTEN te 60DDA OP 51 A UGUSTUS 1898 DAAIES en HEEREK die willen deelnemen aan een EUWIELEN BLOEMEÏÏ GOESO waaraan prijzen verbonden worden uitg enoodigd eene VERGADfimJVG bij te wonen op MAAIMn IG den 2 JULI e k § avoad § te 8 uur op de bovenzaal van het Schaakbobd Kleiweg alhier DE SUB COMMISSIE DE WOLBAAL Meent No 21 Rotterdam OPENING 1 ADgnstDS Speciaal Magazijn van Wol Saj et en Bre ikatoen Door contracten met de eerste en grootste Spinners van Wollen en Katoenen Uarens is dit magazijn in staat van de kleinste tot de grootste hoeveelheid te leveren tot prijzen buiten alle concurrentie Hierdoor zal voor JRotterdam en omstreken in een groote behoefte voorzien worden daar in dit artikel wel de minste soorten tot concurreerende prijzen worden aangeboden doch de betere en degelijke soorten veel te hoog genoteerd blijven t Goedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen ala bniten de stad met gesloten wagens GRAVESTEIJN Oude Gouwe Alles wordt tegen Transport schade verxekerd DE STEDELIJKE HYPOTHEEKBANK GevetUgd te a en f rJBiWJISJB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt geldeu onder eerite hypothecair verband op hrntKeu en tandem r fen Geeft ai en 4 pandhrieven nit tegen den koers van 9S en lOOJ in stukken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekome te Goddi voor de pandhrieven bj de Beeren M J OQIER Co Kassiers en Commissionnairs in EffiooteB Toor de hypotheken by den Heer W J FORTUIJN DKOOGLEEVER Haren aldaar Directeuren DBOOGLEEVER FOHTUYN M 8 JULES ENTBOVEN g ALGËJIIEEi BËKEl D S REEDS MEER DAN 50 JAAR P C als bet nieste adres voor KEÜEELEN SPIESELS EANSLAUfEN J4 Fantasie Meubelen p 1 KIÏÏDERWAGEITS enz enz S Gouwe C 253 L P wELTEBj Peperstraat K 3 en 6 ♦ Gouda Druk na k EBINKIUM k ZOOH I Per Telegraaf Voor de Rotterdamsche rechtbank werd heden geeischt teg en den brandstichter Merkelbach 8 jaar celstraf De verdediger vroeg vrijspraak ot bij gebleken schuld krankzinnig verkktring Zaak Gebr Hoogerhuizen In de zaal Kaostmio der Sociëteit tOus QeQO fiD albier werd gistereaaToad doorbel plaatselgk cotax S tot iovryheidstetling der Qebr Hoogerbaizea een proteatmeefeiag geboadeo tegan de veroordeeliog van deze gebroedera Als Bprekera zoudeo optredeo de hb Scbitper van Groaiogeo en Vliegen ran Rotterdam Eerstgenoemde was verbioderd hier op te treden eu werd na vervangen door den beer F t d Goei van s Gravenbage De Yooriitter de beer Mallon opende de Vergadering met een betnigiog van blyde sjmpathie voor hei optreden vsn beide iprekers daar de mwoing bjj bem ook vastitond dat de gebr H onscbnidig 2 0 veroordeeld Da heer v d Goas begon z d rede met de voorlexicg van eena motie die aan het einde van de b eenkomst aso de Vergadering zon worden voorgeiteld Hg toonde aan dat nit den zin Tan die motie blykt dat het doel van het optreden in deze ir gratie te verkrggen voor de diie veroordeelden pr wil even stilitaiD bij de beteekenis van het lecht van qtatie wgl dikwyia hiervan een verkeerde nitlegging wordt gegeven Gratie schenken was vroeger een willekeorige daad gelgk elk verleenen van genade is Thans kan dit niet meer bestaan daur w wille eurige dadeo van het koningflcbap met meer kennen Gratie ib eenvoudig geworden een recbtiinstelling om zoo niet tegen de letter maar wel tegen den geest der wet gehandeld is een vonnis nietig te kunnen verklaren Met het oog op de mogeiykheid van een dwaling der reohtirs blgkt deze instelling werkelijk noodg De regeering moet voor toepassing raad vragen aan de rechte bank die het vonnis heeft nitgesproken doch ia niet verplicht dezen raad op te volgen Binnen drie jaren nadat het vonnis gewezen is kan gratie gevrtagd worden £ n al z n nn de gebr H zegt apr niet bereid om gratie ia vragen wg knpnen dit voor hen doen en by gnnstige beschikking moeten zg de vrg atelÜDg aanvaarden De wettel ke vorm van het vonnia gaat spr voort ia volkomen in orde doch inwendig dengt het niet daarom blgft niets anders over dan gratie verzoeken Nu zegt men wel dit geeft geen eerherstel dit verk aart ra gebr B niet onacholdig wg honden vol voor de gebr H is geen herstel van eer noodig wgl sg deze niet verloren hebben wg eiicben slechts ternggave van hetgeen hun ontnomen ia n l de vrgheid En het Nedertandsche volk overtntgd van de onschnld der veroordeelden tiat bierbg aan onze zgde Aan ona optreden ligt ten grondslag de vraag omtrent de vertronwbaarheidderhoofdgeiaigen Spr beiehrgft on hoe de inbraak geplaagd ia tracht daaruit san te toonen dat de ge loofbaarheid der getoigen veel te wenacheo OTerlaat Ëen en ander ia en blgft natanrlgk het persoonlgk gevoelen van den heer v d Qoei Hg wil zgn twgfel zooveel mc elgk in brede kringen overbrengen Hg miakt er de JDititie een verwgt van dat zg zoo lichtvaardi geloof beeft geslagen aan de verklaringen ét getoigan Waarom geen rechtsingang véHeend tegen Haitsma die bescbnidigd is van BlÏDeedi evonmin als tegen hen die door de pnlieke opinie als de schnldigen worden beloioDwd Ons doel ii niet deze laatiten achter iljfc en grendel te brengen doch wg willen mm eea f olgiiig tegen hen tien ingeiteld om nit de openbare bebandeling biervan de onscbald der Gebr H te doen uitblinken Waarom zegt spr zonden de gebr H hg Haitsma hebben ingebToken Eén der Hoogerbnizen was een vriend van Haitsma ja bgna een aangenomen zoon Hg genoot bet volle ifertronwen en had volop gelegenheid kunnen vinden om het geld van Haittma te kunnen beraicbtigen zouder inbraak te plegen De herkenning door de gebr H door de getnigen ia voor ons onaannemelijk het ligt voor da band dat de gutaigen bg de worsteling dan toch wel sen eukete maal den naam der schuldigen zooden genoemd hebben De vier nachten volgende op dien van de inbraak heeft een der gebr H geslapen bg Haitsma op verzoek van dezen laatste Waarom heeft deze dan een klacht tegen de gebr H ingediend Om deze vraag te beantwoorden gaat Spr na boe de macht en het optreden der justitie ten platte lande is en bespreekt de plaataolgfae omRtandigbeden m Friesland £ en laalsta grief van den Spr tegen de Justitie is dat zg geweigerd heeft de moeder en de znster bniteo eede te hooren waardoor liuo de gelegenheid benomen ia om hno ahbi ivi bewgzen Ten atotte weerlegt de Spr eenige argumenten die ten nadeele der gebr B worden aangevoerd De heer Vliegen begon zgn rede met te verklaren hoe de aanklacht egena m6iD ed tegen Haitbma ontstaan is Om herziening van een vonnis te verkrggen bestaaD in de Nedsrl Wetgeving drie gevallen Een dezer gevaÜeo luidt Wanneer de hoofdgetuigen zich aan meiue d be ft schuldig gemaakt Aan de aanklacht ia chter geen gevolg gegeven de door de publieke opinie aangewezen beschu digtlen gn niet voor de rechtbank ge bracht Verder komt men altijd we r terecht bg de Leeuwardor rechtbank die het vonnis gewezen beeft Voor baitr is het geen lichte taak de font die begaan is te erkennen en amende honorablec te maken In de beficbikkiog van den officier van Justitie leest men dat get Haitsma zich bg zgn verklaringen Bteeds il gelgk gebleven tarwgt bg de aanvang van het openbaar verhoor tot gel Haitsma is geaegd dat hg moeit zorgen de waarheid en niets dan de waarheid te zeggen terwgl zgn verklaringen afgelegd voor den rechter van imtructie enz thans buiten beBebouwing bleven Thans gaat Spr een beacbouwing houden over enkele feiten nit de beschuldiging tegen de gebr H ingebracht zooata bet springem door het raampje met de bekende afmsttogen bet herkennen der inbrekers door de getnigen en het veel besproken lantaarntje De heer Vlie en wyst op de vaagheden dia in de beschikking van den officier van justitie voorkomen namen van personen die geboord zijn ontbreken gfheel Waar men bet rechtsgevoel van bet Naderlaodacbe volk wil gerust stellen moet men met heldere vorklariogen voor dun dag komen Spr bespreekt na de bonding der nieuwe beachuldigden ten slotte wgit bg op bet verschritkelgk lot der veroordeelden besonrgft den trenrigen toestand van de moeder au de zuster der gebr H en spoort de aanwezigen aan zalf den strgd voor de bevrijding der oogelokkigen aan te gorden en anderen hiertoe op te wekken Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt De Voors laa nu de volgende motie voor De openbare vergadering beleed door het plaataelgk comité tot in vrijheids telling van de Gebr Hoogerhuizeo op Vrgdag 22 Juli 1898 te Gouda Oterwegende dat door de wgze waarop door de Jnatitie in deze zaak is gehandeld niet de waarborgen geleverd zgn dat hier recht is geachied Overwegende dat alle mogelgke middelen beproefd sgn om de Gebr H in vrgheid te doen stellen maar alles op den onwil van de regeering il afgestuit Overtuigd dat de beschikking van des Offioier van Jnatitie la LMowardeo het g oof in de onsehuid van de Gebr H eerder versterkt dan vezwakt Protesteert t en de hen opgelegde gevangenisstraf en concindeert dat het gekrenkte rechtsgevoel eerst bevredigd kan zgn wanneer de Gebr H onmiddellgk in vrgheid worden gesteld Nadat op de vraag van den voorz of een der aanwezigen ook aanmerking bad te maken niemand antwoordde beschouwde hg de motie als met algemeene stemmen aangenocuen Beo woord van opwekking tot den atrgd was het slotwoord v n den Voorzitter R E C Ui A £ E DE VOORNAAMSTE VOORWAARDE om gezond te zün is eene goede maag te hebben indien ae spijarertermgsorganen regelmatig werlien dan is men gezond omdat de voeding liet verlies herstelt veroorzaakt aan het lichaampgestel door het werk of buitensporigheden Indien daarentegen de spijsvertering slecht is gevoelt men na de maaltijden t zuur maagzwaarten walgingen brakingen enz de gelaatskleur is vaal de adem riekt slecht en de neigingen tot droefgeestigheid worden grooter Dusdanig 2Un de versohijniielen der slechte spijsvertering vele en vele malen genezen door de Pink Pillen voor bleeke personen van dokter WUliams Sedert twee jaren schrylt M Roqaea te Tournhac Arejron Fran rgk leed ik oorldurend aan maagkiralen maar vooral in bet begin der lente Niet eene bebandeling die m kou genezen ik begon aan m ne genezing te Tranbopen toen ik eene brochure gelezen had welke gewyd wfta aan de genezingen Terschuldigd aan de Pink Pillen en besloot ik dit geneesmiddel te probeeren In weinig tyd was ik Tolkomen genezen en ik gevoel mji gelukkig aan een ieder te zeggen die naar my wil hooren dat ik mune gezondheid geheel en alleen aan de Pink Pillen verachnldigd ben c Zjj zgn werkdadig tegen bloedarmoede rbenmatiek beupjicbt zenuwpgn neurasthenie zenuwachtigheid enz zjj zgn een hersteller van het bloed en een apierverslerkend middel Prjjs ƒ 1 76 de doo f 9 per 6 doozen Verkrijgbaar b j SnAiiui Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel binnenlandT Men meldt uit Haarlem Eene aangename verrassing was het voor een milicieoverlofganger van de lichting 1895 alhier die voor de herhalingBoefetiingea tegen de maand September was opgeroepee dezer dagen zgn paspoort te ontvangen omdat hij door de inlgviog van een achtergeblevene zgner lichliog boven bet contingent diende Die verrassing beeft echter voor zgn opvolgenden hroeder minder aangename gevolgen omdat deze zgn recht op vrgstelüng van den militiedienst door dit ontslag ziet verloren gaan Volgens art 50 der militiewet toch wordt de vrgstelliDg wegnni broederdienst glecbts verleend wanneer de broeder na drie jaar bg de militie te hebben gediend tengevolge van eene uitspraak van den militieraad of van Gedepateerde Staten uit den dienst is ontslagen Bat laatste wai hier bet geval doch belanghebbende had twee en twintig dagen korter gediend dan 3 jaar Javaanscha biniloftl In den Eampong naast de Tentoosstelling ran Vroowenarbeid te s Gravenfa e is Dondsrdsgavond de voorstelling gegeven van een Javaanscb broiloftsfeaat Ds inrichting der rooritelling geschiedde in de volgende orde De vader van den braid om waebt te zgntn hnize de bezoeken zgner genoodigdea af Bg faun aankomst doet sieb de gamefang booren leer kort een welkomstgroet Nadat alle gasten bgeen cyn verlaten de bruidegom zgn vader en alle mannelgke genoodigden bet hais en begeven zich ten hoize vao den peahoeloe priester waar tusschen hem en de wederzgdsohe getoigeo bet huweIgk zonder vroow wordt voltrekken Dit bestaat nit eenige vragen aan den vadar van den brnidegom aan dien der brnid en aan de getuigen Nadat alles met ja is beantwoord verlaten zg allen het priesterhiis en gaat de stoet vergezeld ran den priester naar bet bnis des vaden terng Als allen thnis zgn worden de vronweiyke gasten afgehaald en ontvangen bg aankomst genieten zg en bare mannen denzelfdan welkomstgroet van de gamelang Te samen vormen zich allen fn een stoet de gasten er hg en begeven zich ten boize van de brnid om baar af te halen en naar bare nieuwe woning te hegeleiden dat ia ten huiss van den hroidsgom waar de feesten en reoepties plaats hebben De bruid stapt af en wacht de gasten en haar man de eersten groeten en nemen op den achtergrond plaats vlak voor de gamelang een plaats rgfaiende voor da jong gehuwden en naast dezen voor vader en moeder van beiden Daarna stapt de man af en wordt door zgn jonge vronw begroet Zy kust hem handen en voeten als teekan van onderdanigheid en het bruidspaar hsgeeft zich op den achtergrond op de voor hen gereserveerde plaatsen Tegelgkertyd worden ze Tastgnhonden met een zgdeu eleudang en met bloemen bestrooid door de bruidimeifjea Als iedereen op zgn plaatv is worden bruid en brsidagom door vader en moeder vereenigd daarop volgt een toespraak van den hoofdpriester er wordt gerookt en er worden toosten uitgebracht feestmaal dauren kaartspelfn volgen en bg da gamelang en ander vermaak wordt bet feeit voortgezet De bruiloft wfrd door een zeer talryk publiek met veel belangstelling bggewoond Uit alle deelen van de provincie Ïtiiid Hol land waren gisteren eigenaren met hnnne hengsten herwaarts gekomen om hnnne difiren waaronder zeldzaam nchoone exemplaren te onderwerpen aan de rgkspremtekeuring op het terrein van de Nienwe Veemarkt teilotterdam Voor hengsten niet onder dan 2 jaar werden premijfn van f 100 tnegefeAod o a aan Pb van der Brtugen te Waddingaveen voor den brainen hengst Prina en J H van der Torren Ez te Zevenhuizen voor dan donkerbruinen heagit Oriof Voor heogHten niet ouder dan 1 jaar werden premiSn van f 75 toegekend o a ian J H van der Torren Kz te Zerenhni zen voor den bruinen hengst Paljas en P J Oosthoek Az te Alfen a d Rijn voor den donkerbruinen hengst Nelson Provinciale Staten Zülll HOLLAND Aan het verslag over bet jaar 1897 gedian dt or de Gedepnteerde Stat n nan de Stalen der pruviucie Ztiid Hoilarid wordt o a ontleend Op e n verzoek dat de afdeeling Stsin de voormalige gemeente Stein vau Heenwgk zou worden afgfsrheidt n eu bg Haastrecht gevoegd adviaeerden Oed Staten den minister aan adressaoteo te kennen te gevpu dat er gem voldieu e t rmen waren gevonden om de door hen geweoRchto grensveranderiug voor te niellen Met dit ad ie kon de minister rich ver enigen Op dan waterweg tiisscben Amsterdam en Rotterdam werden gedorfFdq 1897 door da Mallegatslois geschat samon 24 71S vaartuigen tfgcn 23 390 in ISifS Aan doorvaart refibtao wrrd hfltaatd in 1897 f6948 84 AANBESTEDINGEN Aan het M nisterie van Waterstaat Handel en Ngverbeid werd gisteren o a aanbesteed De aanleg van een rgketelepboonlgn langt den St atsspoorweg tosichen Utrecht en Gonda Minete inicbrgver was A W Wiidbeni te Bnnnik Utraobt voor f 6897