Goudsche Courant, woensdag 27 juli 1898

No 7641 Woensdag 87 Juli 1898 37ste Jaargang FRITZ SCHULZ Jr Leipzig miWm COURANT Nieuws en Advertentiehlad mor Gouda en Omstreken De Üit ve dezer Courant geschiedt d a ge 1 ijks J M ADVERTENTIEN worden gepkatet Zn met uit ndering van Zon en Feestdagen OmÉBIIhO De prijs per drie maanden is 1 26 franco per Y m jBinrü ® Centen Uroote letters worden berekend post ƒ 1 70 xi iLli P 9l plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN l P üFISLitG Viill POETS EXTRACT Vraagt prgs en conditie by den agent voor Gouda en Omstreken H G IJSSELSTIJN Blauwstraat GOUDA BBBaBSBSS Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DE WOLBAAL Meent No 21 Rotterdam OPENING 1 AogDStos Speciaal Magazijn van i Wol Saj et en Bre ikatoen Door contracten met de eerste en grootste Spinners van Wollen en Katoenen Garens is dit magazijn in staat van de kleinste tot de grootste hoeveelheid te leveren tot prijzen buiten alle concurrentie Hierdoor zal voor JRotterdam en omstreken in een groote behoefte voorzien worden daar in dit artikel wel de minste soorten tot coneurreerende prijzen worden aangeboden doch de betere en degelijke soorten veel te hoog genoteerd blijven itandteékeaiaff jnet rood letters Xet vooral op de verkrijgbaar v Mcuttaehappi tot EaeploUalie van de VietoriOrBroH Kantoor voor SederUmO Boomp es éO Rotterdam Bekendmaking Hiermede heb ik de eer den Handel mede te deelen dat ik yan 18 JULI j l af voor eigen rekening zaken drijf G NIEBUUG Remmjk 25 Juli 98 H ÏÏ BLEEKERS Een JONG MAN 28 jaar ongeh reeds garnimen tijd op eon Wasch en Bleekery werkzaam geweest zynde doch door ophefBng derzelfde ZOKKT PIiAi 1 8II C op een andere dusdanige inrichting Brieven traneo onder No 2456 aan het Bareau dezer Courant KoninhliJkeUacMnale Fabriek DB HONIGBLOEMf vim H j van Schaik Sl Co gevestigd te s Gravenhage Kepplertlraat X m 0 naby de Begentesselaan van Z M den KONIISÖ van BELGIË Indien gij hoeattï gebmikt de allerwef e bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiveuBorflt Honig Extract IsidlHSXiIA liTTIIEi FLACONS van AO Cts 70 Cts en ƒ 1 verkrflgbaar hy Firma WOLFF Co Westhaven t9S Gouda D MIËBIES Kleiweg Ë 100 Oouda B H VAN MILD Veerstal I B 126 te Gmda k BÜUMAN Moordrethl J O BATBLAND Boaloop B V WIJK hidtaater M KOLKMAN Waddinmeen Stedeipe Gasfaliriek te GOUDA De priJs Tan het gas ia 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4Vg et Onder zekere voorvraarden worden peiceelen gratia an de faoofdbuia verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgaametera bedraagt de bnar 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogate ƒ 2 25 per week kannen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen EENieiEFOTMTBEB Hen worat verzocht op t nKUK te letten UIT HET Magazijn van M ftüVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THEEBN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m itoee en een fialf en een Ned one met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstsand IMerk Igens de Wet gedepo Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BBGEBAAHT LZ Crediet Bank S BBAVEUEABE Conradkade Ko 14 Verstrekt gelden aan particulieren en ambtenaren op hoogst billijke voorwaarden Elk bedrag verkrijgbaar Verleent Hypotheken en Bouwkapitalen KANTOOIt van 6 8 Bur s avonds I HES8ING Meubelmaker en Houtdraaier SPECIALITEIT IN Eiken olcn en Mahonie Meubelen Tevens Beparatiewerk netjes en billijk Adres PLANTSOEN hoek TIENDEWBG No 45 en Werkplaats WESTHAVEN No 181 FEANSCHE STOOMVEEVEEU HN chemische Wasscherij VAK II OPPEKIIEIMEU 19 KriHskaile Botlerdam Oebrevetdord door Z M den Koning der Belgen üoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS t Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Nlcnw onovertroffen j Prof Dr Liobors welbekend Alleen echt met FabnekBmerk tot oortdnrende radicale en zekere genezing van alle zelfa de meest hardnekkige zenuw xiektent vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hoofdpfln Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apBavertering Onvermogen Irapotenz PoUutione enst Uitvoerige prospectusaen Prijapor flesch fl 1 fl fl 8 dubbele fieacii tl 6 OentriuüDopÖt Matth v d Vegte Zaltbommol Beputs O Hftppel VGnivenlmgfl O J W SimliilicS Itottonlnra M Clebaii Co Amsterdam ïiObry on Porton Utreclil en bil alle drogisten StoUwerck sche Borstbonbons gefcbriceerd na Toorschrift van den I kon Universiteits Prot Gehm Hofrad Dr Hariei Bonn hebben sedert 60 Jaren als TOrzachtend middel tegen hoesten heesckheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bowteen By spoedigo afwisseling van warme en koudo lucht is t bijzonder aanberetenswardig oen bonbon te gebruiken Verpakking Geele pa es 26 cent Alom verkrlJgliBar Gouda Drok v u A BMNKMAN in Een ware Schat voor de ongelukkige alachtoSfèrs der Zelfbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen 11 het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G Hollandache uitgave met 27 aib Prijs 2 gulden Ieder die aan de veraofarikkeiyke gevolgen vUn deze ondeugd Igdt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duieend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 fruioo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland E CASSUTO TANDARTS Grouda Turfmarkt êPBXSEKVBES MAANDAG DINSDAG DONDKBDAG en ZATERDAG van ft tot S unr WOENSDAG en VBIJOAGvon ItotB nnr ZüNDAQS niet AnkerPaiR Expelier W l ds baito lninaviii tuf Jkjlm Bheomltlek LnL m kortom == pqneB vu Afoieiuil foieiuil y fK k Mt kst tuk Mm uu b wnrfn taps üs AntasT Paiiilxiielier at mat itHds in krin koisfeiji i AikerfalnIxiK PiV 50 OMit 76 oent m 1 28 de i k Voorhudm ia 4 ms l Ipobekaa ra bg r AuVffioktar t Cb tl iWlanUai Te GOUDA bg G LUGEK Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 19B ÖNTVANGËNT eene nieuwe zending Schoolschriften 5P VEL 12 stuks i 32 Ct A BRINKMAN ZN KEIViXlSGEVIIVG Inkichti qen welks gevaar schade op ItIN DBB KUNNEN VeKOOUZAKBN BUKGKMEESTER eo WETHOUDERS van Ooada Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet BreagoD ter slgeneeoe keanis dat op da Seore Urie ter vi ie sjja golegd rarzookea met bglagen vaa J O Dorlaa om vergDDDin tot hit ia werking breitgen zi jaer koffiebraodorg dooreeo gasmotoria het perceel gelegen Achter cie Kerk Wyk A No 88 Kadastraal bekend Sootie C No 2ïB J U Kok om rei unaing tot het oprichteneener amederg in het parcaol gelegen aan da Zeng traat Wijk G No 86 Kadastraal bekend SaolieG No 26 IS Dal op Dinidag den 9 Augustus 1698 des namiddags ten lYjura op bet Kaadbuis gelegeaheid is om bezwaren tegen do gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dogen vuur dien dag op de Secrotarie der Gemeente van de ter sake ingekomea sohrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 26 Juh 1898 Sutgemeester en Wethouders roornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulteniandscli Overziclit Er wordt op het oogenblik minder ophef gemaakt Tan klsios gevechteo aan de kuat Tan Coba dao in bet begin ran dao oorlog toen ar nog oiet goed gevocbteo waa en de Amerikanen rerklaarden eeo overwiDDiDg te hebbeo behaald ofacboon zy slechts ééa muilezel hadden doodgeschoten en de Spanjaardeo meendeo dat zy een AmerikaaDscbe Tloot op de Tiacht hadden gejaagd wanneer een kaAODneerboot die de kost taoga voer om dase te TerkenooD weer oit hoa gezicht rerdwenan was Ëeoige kleine gevechteo hebben zooals men gezien beeft plaats gehad te Manzanillo waar da Amerikaoeo tonder zelf ééa man te Terlieien eenige Spaansche koopraarders en kaoonneerbooten rernield hebben Tolgenaden Fargscben Her tdc hebben zy ook eenige troepen aan land gebracht en by Kaap Nipe gelagen aan de zee in het noordelp deel der proriiieie Santiago maar ten westen Tan de Ign die loopende Tan een pnnt ten westen ran Santiago in noordoostelyke richtÏDg naar de noordhait het deel vau de proTiocie afsogdt dat met de stad Santiago aan de Amerikanen is orergegeTan In het overgegeTen deel der proriocie liggen nog rarsohillende plaatsjss waar Spaaosche troepen in garnizoen waren öeoeraat Shafter heeft FEVILLETOK De Uexicaa sclie Beeldhouwer BEN VERHAAL DER AZTEKEN Naar Het EngeUck Jaist daalde de zon achter de waatelgke geberg ten toen Maztoa het paleis rerliet om eene wande ling door bat park te doen gedost in t gewaad der damot van haar rang dat uit rier kleedje ran Tersohillende lengte en een overrlood van TeMierselen bestond over welke alle een ruim gewaad van veelkleurig vederwerk was geworpen met goud paarlan smaragden en ohalohiviti een groen geateeDte hetgeen by da Azteken in hooge achting stond doorwerkt en met gouden en zilveren borduursels omzoomd Dit gewaad reikte tot aan den grond en werd om den middel bgeengehosden deor een maxttolt of gordel van fijn katoen met gouddraad geslikt en met kolibri vederen bazet Zij droeg de armen bloot hoewel hat kleed hoog om den hals gaaloteu wttj Haar raafzwart haar in zwaTe lokken over de sohoaders golvende stond in een sterk coolraat met hare blanke tint die geen zweem van de doTe kaaeelklear vertoonde aan al de inboorliogen eigen Met een voratelijken tred ging Mazina voort doch haar blik was ter aarde geslagen en eene sombere uitdrukking zetelde op baar gelaat Door twee atavinoen met bloemruikera en vazen met reakwerk gtrolgd b af liJ zich over de met porfier geplaveide r naar twee dezer plaatsen San Laïs en Doh Palmaa cavalerie gestaard om ze op te eiaohoQ Mnn had daar echter niets geboord van het erlies der vloot van admiraal Cervera noch van de overgave van Santiago en de bevelhebbers wilden zich niet overgeven vóór zy zich van de waarheid der beweringen van de Amerikaansche cavaleristen overtaigd hadden De arme kerels die zonder dat z een schot badden kannen loasen in de oapitalatie van generaal Toral waren begrapen kregen gelegenheid eanige officieren en manBcbappen naar Santiago te zenden om te zien dat de stad werkelyk in banden der Amerikanen ia De overwiDoing hy Kaap Nipe ie niet zoo bgionder belangryk De kroiser Jorge Joan was eeo klein nist gepantserd schip ait het jaar 187r dat nataurlyk niet veel koD nitriohteo De Kon login Regentes van Spanje moet erg in de war zijn ten gevolge van het verloop van den oorlog met da Vereeoigde Staten Volgena de Pargsche Berald is koningin ChristioB verre van wel zg is zenuwachtig eo ternr ergedrukt Herhaaldelgk ia zg bg de laatste ministerraden in tranen uitgebarsten en heeft zy den minister bezworen toch middelen te beramen om vrede ta slniteo De koningin maakt lieh daarbg zeer ongsrast oTer de ongesteldheid van haar zoon den koning Zy is vast overtuigd dat hg langzaam vergiftigd wordt en laat hem enkel voadael gebruiken dat zg vooraf heeft geproefd V Picqaart beeft te Pargs een klacht wegens valachbsid in gesobrifte of medeplichtigheid daaraan ingediend tegen Da Patj de Clam De hoofdofficier die Tolgens de Siècle elk oogenblik in bechtenia kan worden genomen ia niemand meer of minder dan kolonel du Paty de Clam Ziehier hoe het blad zgn aankondiging doet tDe pers van Esterhazy zwijgt maar die bekentenis door stilzwggeo kan het openbare geweten niet bevredigen Aangezien wy duidelgk moeten ego zullen wg het zgn De medeplichtige io de falsificatiSo vao Katerhazj en de vrouw Pajs is de heer du Paty da Clam De officier die Esterbazy heeft gewaarschuwd die om den verrader te redden het geheim van de enquêtes beeft verraden die Eatsrhazy heeft ingelicht dia hem atokkeff heeft gegeven hem geraden bg de band geleid is du Paty de Clam De faliaria Speraazi de gesluierde vronw ds aitTÏnder ran zooveel misdadige koipergeo sommige gemeen wandelpaden naar een prieel in den afgelegensten boek van dan tuin Daar zond zij de vrouwen weg trad bet prieel binnen en zette zich neder Ernstige gedachten aoheuen haar bezig te bonilen want zij verzonk in diep gepeins Zoo zat zg daar tot dat het avondlicht tot sobemering en da eohemering tot duisternis overging Het eentoonige gemurmel eener fontein in de nabijheid wiegde haar in een toestand van verdooving zoodat hare handen machteloos in haar schoot bleven rusten en haar hoofd voorqver op haar boezem zonk Terwyi ly aldus onbewust van t geen er gebeurde oederzat naderde eau klein doch gezet man in ean zwart gewaad en met een zwarten kap over t hoofd die zijn gelaat als achter een masker verborg bet prieel met behoedzame schreden Aan dan ingang bleef hy stilitaan om de slaapster een oogenblik te besefaouwea en hare diepe ademfaaling ta beluisteren en daarop trad hy er binnen Zoo dicbt mogelyk genaderd knielde hg op den steenen vloer naast haar lichtte zyn masker op en staarde zoo nauwkeurig als bet flauwe schemerlicht dit toeliet haar in het gelaat Hy boog het hoofd voorover eo Bflheen eenige oogenblikken aan zijne tranen dan vryen loop te hten en toen hij weder tot kalmte waa gekoman nam hy uit zijn borst een sierlyk bewerkt medaillon aan een korten gouden kafting bevestigd en hing het haar om den hals Daarop deed hg het masker andermaal voor zijn gelaat stond op en verwyderde zich met haastige schreden Op datzelfde oogenblik rees een pfraoon geen zes voet verder af uit zyne liggende houding op en staarde dan vertrekkende onafgewend na tot dat hy geheel oit het fesioht verdwenen vos Daarop hoorde andere oonoozel hg die nit do geheime kist van het mioiatarie van oorlog het document libérateurf heeft laten komen en het aan Esterhazy gegeven hoeft hg die de tel rammeo van Blanche en Speraoza ingegeven beeft de medeplichtige van deiie verTalsohiflg bet ia alles de heer da Paty de Clam Wat wg nu zeggen weten de voornaamste leden ran het kabinet BriisoD de voornaamste leden fao het kabinet Mélioe hebben het geweten Wy waobten Mes zegt dat de rechter van instructie Bertalfta deu groot ioquiaiteur van Dreyfua vervolgen wil en Brisioa Beriolns hierin atauni maar dat Oaraignac du Paty de hand boven bet h ofd hondt Daze zou op naodringen Tan Cavaigüsc een proces tegen de Siècle iostelI V De ineeite Ëogelacha bladen makeu met ingenoaenbeid melding van de vloot ait breidin plannen der ËngaUche regeeriog die door d B minister tjio marine Ooschen in het Lagerhliis uiteengezet zgn De minister van marine beeft eerlyk gezegd wat bet doel dezer aitbreiding is de l ngelsche vloot moet m kracht gelyk staan met elke combinatie van twee aqdere vloten die te maken ts Natuarlgk Engeland staat alleen en verwacht bigkbaar in £ ar a ten miaata ia zgn isolement te zallen moeten blgveo Veel geld kost hel dat is niet te ontkenuen zoo alleen de saprematie op zee te willen bonden maar de Eogelschsn eyo Toor de verwezenlgkiog van bet yRole Briltannia rule tbe watesc steeds tot opoSeringen bereid In 1896 werd in het Parlement een wet aangenomen waarby besloten werd tot 1899 toe te laten bouwen vier slagscbepen zes kraisers van verBchillendegrootteen 28 torpedobooten deze schepen zouden samen 10 milhoen pond kosten Ia 1897 vroeg de minister van marine weer nieuwe schepen vier slagschepen drie kleinere kraisers twee korvetten vier kanooneerbootea twee torpedojagers eo een kooinklgk jacht En thans worden omdat Uasland zgn vloot vergroot vier nieuwe slagschepen gevraagd niet zoo heel groot met alecbts zooveel diepgang dat zy bet kanaal van Soez geinakkelgk kunnen passeeren maar sterk en snel Deze schepen moeten binoen 3 jaar htaar zgn Da minister dealde mede dat de oienwe Rnseische oorlog chepen voor het Oosten bestemd zijn daarom moeten de nieawe Engelscbe dus ook gemakkelyk daar kunnen komen Terwgl è Charles Dilke zeide dat het land zeker volkomen bereid is de noodiga ofiers te brengen om Engeland een opper hg het klotsen van riemen in het water van een kankal dat door bet park hop en een der grooto yyvers in gemeenschap met het meer Tezcuoo bracht Wedecom strekte hy zich op den grond uit en ontwaarde na een oogenblik da gestalte van een man die nadsr kwam en in wien hg Toluaa den zoon van Ahuitzot herkende waarop bg de hand aan het gevest van zgn dolk sloeg en zoo omziobtig mogalp naar h t prieel kroop IL De Beeldhouwer Twee oren voor het avontuur men in een ruim vertrek van een een joag man naar gissing een daaromtrent en van eene rgzigo Bche vormen kunnen zien Zyne Taa den werkenden stand overeen omtrekken zyoor gespierde ledeaate y u rkennen Een nauwsluitend soort van wambuis omffttte zgn bovenlyf doch had geen mouwen want zgne armen waren tot de schouders bloot Eon wgde broek van onderen omgoslagon werd door een gordel aan zgne heupen opgehouden Zyne voeten waren met eenvoudige lederen sandalen gaacboeid en eene aardig gawerkte muts dekte zgn hoofd van waar zware massa s donker haar tot over zgne soboudors nedergolfden Zyn geUat vertoonde regelmatige doch sterk geteekende trekken uit welke verstand vastberadenheid eo leederbeid io getgke male sptak Die man was Maitia Ytzcoalt een beroemd beeldhouwer die tot z jn achttiende jaar slaaf was ge weest Toen was het bom gelukt zyne vrgheid te i koopSD en daar hjj een grooten aanleg voor da I maohtige vloot te bezorgen kwam sir Wilhaai fiarcoait heftig op tegen de finanoieela politiek van den minister Goscben die weinige Daandbo geleden het Huis had meegedeeld wat er noodig was voor de verdediging dea lands n na op bet vermoeden dat een ander land schepen denkt te bonwen acht milhoen pond vraagt TOor nieowe achepen Enkele bladen o a de Standardc vragen ook waar bet op die manier betn gaat een ander blad de Morning Post bigkbaar er aan denkend dat de bemanning der tegenwoordige Engelscbe vloot reeds zoo dikwgli onvoldoende genoemd wordt vraagt waarvandaan de mansohappen voor deze nieuwe schepen moeten komen en de Daily Chronicle t mukt de hatelgke maar niet onjoiate opmerking dak de politiek dezer regeeriog niet te bagrgpett is zy maakt bet laod voortdnrend sterker on geeft io het boitenlaod voortdurend alles toe Verspreide Berichten Spanje en de VereeQi de Si ten üit New York seint men De Besperia ïs naar de Middellandsoha zee vertrokken met 247 officieren en manacbappen van in beslag genomen Spaanacbe koopvaardera Da Herald verneemt nit Washington dat het oorlogsaobip Monterey naar Tap eiland Carolioen gaat om daar de ADsarikaansobe vlag te hgschan Generaal Brooke vertrekt hedsn van NawPortaews naar Portorico Een telegram nit WashiogtoD aan het Evening Journal legt dat de Duitache gezant Von Holleben aan president Mao Kinley een brief van den Ooitacheo keizer overhandigde waarin deze zga Lette gevoeleni jegens de Vereeoigde Staten uitdrukt eo een tosscheokomat van admiraal Von Diedeticbs te Manilla loochent De Evening Poste ontvangt eea telegram ait Washington meldende dat er in officieele kringen vermoeden beslaat dat Spanje tot een overeenkomst geneigd is Het departement van buiteutandsche zaken ontkent volstrekt dat tot on toe eenige vredeiooderhandelingen of wapenstilstand bet departement heeft bereikt Evenwel als Spaoje de vredesonderbaodeliogen met ernst zoo willen openen zoo zonder twgfel gemakketgk tot een wapenstilstand worden bestotso Uit Port flaitien seint men Guantanamo en Gaimaiaera hebben zicb overgegeven Fbankhuk Te H vre is de instractie inzake de wreed beeldhouwkunst bezat overtrof hy spoedig sl rgne beroepsgenooten ouder welke zioh vele echte kunstenaars bevonden Zgne woning bestond uit slechts tweo vertrekken Het voorrortrak ili bet grootste gsdoolte der aanwezige ruimte Wm gebruikte hy tot werkplaats waar hy altgd druf an deu arbeid was Daar bij zioh voornamelijk toelegde op het vervaardigen van sieraden voor de tempels en de paleizen dar aanzientyken genoot h den omgang net de voornaamste priesters en edelen en zyne werkplaats was er dan ook op berekend om zulke voorname begunstigers te ontvangen De achterkamer diende hem tot sloapvorlrok waar hy alle bezoekers zorvuldig buiten hield Er was zoover men kon nagaan slechts déa to ang tot dit gebouw en wel aau de voorzijde Maxtla hfd zyn arbeid voor dien dog geëindigd en zat voor zjjne deur uit te rusten Het was juist schsmsravood on met aandscht i oeg hjj da dichte massa s der gaande en komende inwonors gade Op dit oogenblik trad een kort on gezet nan mot een zwart masker en een zwarten roanlol onhoschroomd de werkplaats binnen en sloeg or een snollen en ondofzoekendoo blik in rond Do beeldhouwer herinnerde zich dezen man dikwijls gezien te hebben die een groot belang in hem scbeon te stellen doch desniettemin bad bg nooit zyn gelaat aanschouwd daar het tea allen tyda door een masker bedekt was Zijn lang zwart kleed deed hem dadelyk als een lid VBP den gewijdon priesterstand kenn n en daar al de priesters bevoorrechte persouen waren durfde nie mand sioh ooit met buo gaan of komen bemoeten WTÖ mvolfi