Goudsche Courant, woensdag 27 juli 1898

Oeud i n ld 8 8 a io I U 8 88 a 84 10 11 11 18 ll Sl 18 18 18 8 8 11 8 48 3 S7 4 SB 4 88 8 88 6 81 6 14 7 81 7 66 8 80 s s 8 88 10 04 18 8 11 18 Uoordieebt door 7 9S 1 ii 4i f 1 8 8 8 08 10 11 Nleuwerkerli 7 i t 11 1 7 8 1 8 09 t 10 18 Oepell 1 1 l tl V ll M 1 14 s i p 8 1 10 86 V oHerdua H aO I U S M l CI 8I S4M 1 l l 10 10 11 81 1111 8 l I SO 4 18 8 88 8 10 8 40 8 1 6 88 7 60 8 98 8 48 8 111 lÖ lA 10 84 10 84 11 80 atterdui t l t ti 8 18 81 7 88 7 58 8 40 9 88 8 88 10 1 11 88 11 8 18 87 1 44 SU 8 4 4 0S 4 4 8 88 8 88 8 17 7 8 8 87 10 10 Oeeelle 4 ti 8 08 18 8 iM 4 80 6 87 v 9 47 HleaveiVerk 1 04 S U 10 88 8 01 4 87 8 84 V 8 84 f Uooidnolit t n 8 1 f V 10 48 r 8 08 8 04 8 41 r 10 01 ff Aoiid I IT 8 81 8 88 7 10 7 48 8 U 47 10 18 lri4 11 64 U 08 18 47 8 14 a n 4 08 4 84 8 10 8 46 6 88 8 47 7 46 8 80 10 07 lo ao 00UD4 DRN HAAOtii om Gondft J ao 8 80 1 17 8 88 B7 10 14 U lt 11 18 18 16 18 88 8 14 8 48 4 48 4 88 8 88 M4 8 U 7 84 7 88 8 83 8 84 10 10 8 u u ZeTe k il n UoerlU lle 7 8 48 11 80 1 8 8 7 f 84 10 18 V Zoetermeer Zegwwd 7 88 8 81 11 41 I U 8 18 f e 8 16 10 81 ff Voorburg 8 07 t 08 11 88 1 88 8 9 8 88 10 88 Hen 8 11 1 08 4l V 88 10 88 10 44 11 48 1 18 48 1 48 8 48 4 18 S IS 8 87 8 88 8 88 6 M 11 114 8 84 9 88 10 88 11 8 11 44 eUege I 8 7 80 7 40 8 8t 0 48 10 11 11 87 11 88 18 88 1 88 8 48 8 40 4 4 88 s so 6 18 7 0 7 SS 8 10 01 Voorberg 8 81 10 17 V 1 41 4 3 8 18 V 8 84 ff Zoetermeer Zefwurd e 10 8 1 88 4 88 8 80 8 48 ff 8 17 10 41 1 08 6 04 S 8 I S ff Onnila Ja 7 48 8 08 8 08 10 18 10 84 U S7 11 08 18 80 8 17 8 14 4 08 4 87 6 16 80 7 48 8JX 10 1 lo ai Directe SpoorwegverbindlngeH met G0UD4 Zomerdleost 1898 AaogevaDgeD 1 Mei Tyd van Greeswlcb eOUDi IIOTTX DIM Time t BOOD 4 4 MSTllDAH 4nt4 8 8 14 9 48 lO t 1 11 6 80 7 61 8 8 10 17 o U D 4 11 T 1 C H T ik ma 8 84 7 18 7 88 8 14 9 07 10 19 10 87 18 00 18 10 18 88 8 80 3 17 4 38 8 80 6 47 06 66 8 88 door 10 11 14 8 87 8 87 7 10 10 8 10 11 88 18J7 8 46 8 34 8 48 8 84 7 18 8 4310 8810 7 04 7 4 8 88 8 88 9 88 10 61 11 46 18 88 1 8 08 3 60 6 04 8 8 4 7 89 8910 61 11 AQ Q AA u n iniK me nat lent 1 87 e 08 a ie s ss aa k sb so e s T se Sft 9 09 9 9K le oe in 7 04 7 4 8 88 10 61 ii 4e n ai i os a t i t v e i e T n e lu ei ii 8 4 9 00 9 80 10 18 10 88 11 88 tS O 1 37 8 08 8 8 8 88 4 48 8 86 6 80 86 7 8 80 9 07 9 88 10 08 10 a K 10 18 11 86 18 84 3 47 4 18 8 60 7 13 10 9 88 10 10 48 4 84 8 I 88 10 88 11 10 l ll 8 0 t 0 4 87 8 10 07 7J9 t 88 9 4 8 88 10 84 11 VmU 0 9 7 06 8 10 9 t8 11 18 8 88 8 4 4 48 8 i0 7 48 9 4 4 m W 7 80 8 88 lO 11 80 3 08 4 00 8 00 8 88 00 lO O naede 8 M 9 1 10 f 1 81 8 88 4 47 8 4 7 4 8 49 11 1 haden door d Kbepelingm bg bat TWgUD dtr Boargogom btgonnn D Franieha Igourdigda Chtnlio SerTinière il ia deo sfgeloofwD oMht dood geToaden ia na ipoonragrgtaig m de Q e dn Nord Volgaaa ommigen zgn er 1 g dit ttaifge iMr m iterienie omiteodiibedea c ChaoliaSatTioièra wh eeo Triaod na Inpiteia LebruaBeninll Dmmcuim Te Mets ie eea Zwitierttb ingeniear Sohemicber geureiteetd la tordwbt lao ipioDnige Hg wh in btt beiit tu eea icbetana eeo betterg ml de undecbt der politietrok j Uit ShaDghfti wordt gMeiod dat toChBOgaDKiaogni zoitig myieo zuidelgk van NangCbaagf eroitige oogeregtldbedsa bebben p aati gahad D woniageti en de lohool fto de miuionariiMn tyn Tolkomen verwoest Drie miuiooariiieD betoodea xich in de geboDweo OoffrEMRUK HoNG I J R 700 arbeiders aan de patrooeo fabriek te Budapest zaUea het werk itabeo al bno eischeot bet wederiD dienttDeroeD fan 50 oDtfllageo arbeiflsterfi afscbaffing Tan aBDgenoméD werk ea een minisaain looD van 95 ceots per dag niet worden ingevilligd In Dalmalijf zgn weder aardschokken waargenomeD Enokland De prins van Wales sat niet geopereerd worden Eooals aanraoketijk het plan wai Zjjn toestand ia teer bevredigend In Engeland is eao zeldzaam proces gevoerd Tvee personen hadden in bet Fin barjPark Station getracht to een coopé t klimmen vao de Oreat Norlhern Railway De coupé wos eehter vol loodat er van binnen tegenstand kwam toen het geüelsohap dreigde vermeerderd te worden De twee boiteu trokken het portier echter open doch lieten het ploteeltng wesr dichtTBlIan met b t gevolg dat de rait brak Ben der personen die bniteo stond verklaarde aich bereid de Jieltt dar schade te vergoeden En de penoon die van biDoeo de dear had vastgeboeden werd voor de andere heHt aangeiprokeo De rechter was echter van meening dat dete ïn lyn recht had gestaan en wees de vordering af Dadelgk it r appèl tegen dit vonnis aangeleekend BINNENLAND H M de Koningin aal op Haaf tochten ia hoofd eo hofstad geuten syn in een rytoig een soort Doe opzettetgk voor deae gelegenheid vervaardigd Ïq de rgtnig fabriek van Harmana ft Co te s Oraieohage naar ven teeheniog vau br V De Stoers Bet rgtoigje geheel in wit lak bewerkt n met goed versierd het kaostigbeeldhonw wark geeft er een sigenaardig cachet aao en men oa het waaneer het bespannen is hgna voor een Romeinsohe zegekar doen honden Da hespanniog zal bestaan nit acht Marden twee aan twee bettonrd door jockeys H ft sal omgeven zgn door de kommaodanten der earewachteo en de adjudantengeneraal van het Militaire Hois S 80 6 86 6 48 8 08 89 8 18 7 8 u i Uede ITeeid ITtreekl 8 87 Utnnkl 6 86 8 83 7 46 Woerdei 6 49 SS 8 06 Oidew 14 Ootdc 8 87 De inspeoteor van het wapen der infanterie betüft bepaald dat alle militairen die gedeta olieerd inUeD worden te Anuterdan met bet oc op de inhnldigingtfeeeten voorzien moeten zgn van de niénw model groot t nae aoodat daarvoor bg voorkeor manschappen moeten worden bestemd van da lichting 1898 Wij achten het niét oodieostig de aaadaebt vau belanghebbenden wier zonen of popillen aan de aanstaande lotioo der militie moeten deelnemea o zich in het volgend jaar snllen moeten aangeven er op te vestigen dat op 1 Aogoetns a 8 de lg t wordt gesloten bevattende de namen tan jongelieden die zich tot deelneming aan het voorbereidend militair oaderricht hebben aangemeld Dat onderricht heeft onder meer ten doel de opleiding van toekomstige militiepliehtigen die aanspraak wenscben te verkrggen op plaatsing hg het kort o garnizoen bonner keuze Deo in 1879 en 1880 geboren aanstaaodeo militiepliehtigen welke zicb nog niet voor bedoeld onderricht hebben doea ioschrgven en die zich hg banna indeeliug gasme aan een bepaald korps oi garnizoen sagvn toegewezen wordt mitsdien in ban belang aangeraden sicb 6or 1 AngQstns a s alsnog voor genoemd onderricht te doen ioschrgven Orelio dia vermoedelgk in bet volgend seizoen sist deel xal nitmakeo van bet getalichapVan der Linden zal met Mann en den violist Wolters van half pt tot einde Ootober een concertreis door ons land maken Vad Te Dtreeht is op 56 jftrigen leeftgd overledea kolonel J H Bgstra officier van gezondheid chef van het militair hospitaal aldur Een der vermaardste Raseische journeliiten heeft het voornemen bg de lobutdiging van H U de Koningin teftenwoordig te zgn de heer Tigran Nazarian hootdredactenr van Rosaiicbe bladen te Tiflis in den Kaakasns Te Amsterdam moet een direoteor der bank van Leaning worden benoemd jaarwedde van t 3000 tot f 4000 met vrge woning Sollicitanten hebben zich bg B en W chriftelgk aan te melden vóór 15 Anguetne Mr M Pachner die gedmeode zeventien jaar sis achuolppziener in bet arrondiseement den Helder werkzaam wss heeft voor eenigen tgd als zoodanig ontslag genomen Alsbigk van hoogachtiog en erkeotelgkheid hebben de onderwgzers en onderwgsMresaen ait bet district Zondag in eene bgeeiibomst te Behagen den beer B een kostbare Griektche beeldengroep ten geschenke aangeboden Te Rotterdam zal in den avond ven 31 AognstoB op de westpunt van hft Noordereiland een inderdaad bnitengswoon groot schitterende vonrwerk ontstoken worden tosschen 10 en 11 nar Met laohtfaurwArk van ongemeenen omvang vangt bet aaa Ëen der boofddecorafeiën is eeo beeld van de koningin tan voelen uit ze is 10 meters hoog hg 25 maters breed een ander stelt de wapens vao Nederland en WalÓeck Pyrmont voor en heeft een hoogte van 12 bg een breedte van 16 meters Voorts zal men zien de Niagarawaterval hoog 30 breed 100 meters het ruiter standbeeld van prins Willem 1 een meteoren regen gevormd door 40 vnorbommen en als slotstuk een fantasie ter breedte van 100 meters met 1000 voorpgleA De stoemtram der B IJ S M van Den lUag naar Solteveningea vervoerde Zondag 14 900 perionen Gemengde Berichten Een dienstbode uit bet laatst dezer eenw Een dame die een ziek kind heeft vetzocht eergisteren baar dienstbode niet te laat t heis te komen De meid zou te acbt nor present zgn Ia plaats daarvan kwam giitereoochteod aeo tel gram van den volgenden inbond Verschrikkelgk veel lol za Uien me niet laten gaan U getroowe Betjee Iemand oit Amsterdam die te Bronul vao d o trein stapte is onderweg bet slachtoffer van een diefstal geweeet Men bad hem een portefenille roet f 5000 ontroofd terwyi hg onder het rgden in ilatp waa gevallen Hg vermoedt dat men hem door een bedwelmend middel had doen inslapen Als een bgzooderheid wordt rermeld dat bg den heer Z van Kalfechoteo te Woudenberg een nest met 5 witte zwalowen is nitgebroed Uit Amsterdam echrgft ns en Ook dezen Zondag zgn da tinamerliedsu saamgekomeo om uit den mond hunner leiders de geschiedenis dar afgüloopeu week te vernemen De patroons hebben de sigemeene uitslaiting opgeschort tot tgd eo wgle bet be middel ÏDgBcomité zgns enquête zal hebben gesloten en missohien met eenig adviev of voorstel zil komen Dus voegt ook deo gezellen voor bet oogenblik wachten WoUriog de looncon miS8ftrisc verhaalde hoe het comité er in geslaafd was de pogingen van enkele patroons on werkvolk vaa buiten in dienst te krggen te vergdelen De heer Coolwgk de igen boawer bij wien de eerr te staking uitbrak bad met acht of tien Kamp DSche timmerlieden een accoord gemaakt De Kampeaaarskwsmen op een goeden avond met de Eamperbnot en werden toeu allerhartelgkat ontvangen door het Htakiogs comité De collega s werden naar behooren geregaleerd en buitendien onderboodea over de eisoben der Amsterdam ahe gezellen Voor die vertoogen bleven zg geenszins doof masr toch voor alle zekerheid werd dea nachti iederen Kampeonar in zgn kosthuis een Amstrclamiche staker toegevoegd aan welke adjudanten vrerd beduid dat xg dea morgens g het ontbraken atn toch de lu t bg den Ksmpeniichen roofrère moobt boven komen om te gaan werken door herhaling vnu de verlougen van den vorigen avond dien luit moeiten tTog Iriogan Aldaa gencbiedde met bet gewen chie resultaat De heer Coolwgk dw morgens ala naar gewoonte op bet werk aaakomende op cgn fieta met een sigaar in bet hoofd jelni kent hem wel e zei Wnllriog vond daar geen der oatboden Kempenaars maar wet Wolliiog in eigpn persoon die bem wist me e te deelen dat de ïteerau best tevreden naar Kampen waren wedergekeerd Over de rei ko tao behoefde de heer Cootwgk zich oiet ongerust te maken het etakingi comité bad die in sijoe plaats reeds vergoed De vergadering vermaakte zich met deze Kamper ii n schonk het comité haar vertrouwen ook tèn asniien der resultaten welke de bemoeiing van bet bemiddeUogscomité moge opleveren De gezel Van der Vliet lid van bet etskiogscomité wilde eenige pressie geoufend zien duor het bemiddel in gi co mi té eeo tHrmgu te stellen a inmiddels maatregelen tfl treffen om indien noodig nog andere werkstakingen dan die in het Vao Lennep k war tier te organiseereo Aan dien gevasrigkeo raatl gaf da vergadering geen gehoor Bg de bespreking daarvan deed het comité de ervaring op dat het niet onder alle omstandigheden d r zake dienstig is eene openbare vergailering oit te scbrgven wanneer het da bopreking van 6 bslangn eeaer bepwilde groep personen in casa dia dar timmerlieden geldt Men meldt nit Wageningen Het volgende geval doet zich in daza aemt ente voor Art 17 der verordening op het bonwan en iloopeo verle ot aan de gemeente het recbt lantaarns en andere voorwerpen van algeneea nut aao de buizen der ingezetenen te dosn aanbrengen Van deze bevoegdheid gebruik makende Jö R en W asn het buis van den hear J G Snackers raadslid een lantaarn bevestigen De beer ön vrilde het werk niet toalaUn en dreigde da werkzaamheden dasDOods n geweld te zulten beletten De politie verklaarde toen dat sg van den burgemeester in laat had ieder die zicb tegen de oitvoeriug verzette naar het politieburean te brengen Daarvoor kwam een inspecteur met 2 agenten in groot tenue De boer Snackers bleef protesteeren en verklaarde alleen voor de overmacht te swichtan Bg deed door een dearwaarder b t voorgevallene aan den burgemeester beteekeneo en sommeerde hem de lantaarn alsnog binnen 3 dagen te doen verwgdereo De beer Snackers wil de kwetie desnoods door deo Öoogen Baad doen nitmaken en heeft de zaak reeds in handen van een advokaat gesteld Aan het postkantoor Emmeo Dr werd daser dafteo een brief aan H M de Koningin verzonden met het volgeode merkwaardige adres Aan de weledele koningin de Majesteit te Schraaven Hage sieto aieto in hygen andeu De politie heeft tegen bet hoofd der R Sjongensgehooi in de Joaepbstnat te Rotterdameen vervolging ingesteld wegens bet wedarrechtelgk van de vrgheid berooven van eenjongen van 6 jaar H Ct Twee maanden geleden werd te Wageningen een luchtballon opgelaten waaraan een briefje was verbonden Buiten voorkennis van hem die het briefje schreef had een ander daarop geschreven wie dit briefje terug beioigt zal goed beloond worden Zondagmorgen vervoegde zicb een boertje uit floenderlo dte er vgf nar voor geloopen had bg den ondertoekenaar van het briefje nm zgn belooning te vragen wgP hg het bedoelde epiateltje had gevonden De man moest zich echter met nnl op het request tevreden stellen Zondagavond kreeg de negentienjarige Aukja Zwerver te Leenwsrden een der bakken van een der twee op de kfrmia ataande lacbtschommeU door eigen oovoorztcbtigheid tegeo bet hoofd met dat gevolg dst zg bloedend boven bet linkeroog werd verwond en bare opneming in het Stadsziekenbnia door den geneesheer nood takel gk werd geoordeeld Zg ia gisteren ïn den vromen morgen ata de gevolgen vao harsenschoddiog overleden L Ct Uit Amsterdam meldt men asn de N R Ct c Aan de Assxiatie Cassa alhier kwam Zaterdagmiddag C J Dalee boekbonder van den heer G Heydemeyer Martelaarsgracht alhier een chfqoe preseateeren vsn f45 15 Bg da aanbieding kwam het den aannemer voor dat de handteekening van den heer Heydemeyw veel afweek van zgn gewone en daarom telefoneerde hij even De beer H antwoordde dat hem hiervan nista bekend was doch dat hg ze f san de Aas Cassa ton komen Inmiddels werd de politie geveertchawd en de boeVhooder io bewmring genoiseD Al tpoediK krMg men bet Termoedee det de neo een alHbe banduekeoing bed gntt Door de politie geboord erkeode bg ego daad doch mea rond geen redeo hem io pre eatie e becbte i te hoadeo D boekhouder va igo patroon geld acholdig en bad bet erecholdigd bedrag vrillen terogbetalen met het door middel aa een alwhe kandteekeoing rerkregeoe Hen echrgft nit Zeilt aan da K B Ct Onie raaie Slotlaan wordt Mdert een pur oaanden ontiierd doer een paar leeljjke hosten lebattingen die voor een fraaie tills ign ep getrokken De eigenaar ran die rilla eeo ntrechtich ercbiiect heeit dit geboow namelgk een eiodweeg ren dtn openbaren weg af gebouwd De itrook grondi ter breedte tan 6 of 8 meter die ean de Stotlaan róór de riUa grenrt ia het eigeodom ran een ander an deie wil nu den eigenaar der illa nopen tien grond tan hem te koopeo Daar laatatgenoemde eehter niet geawiobt i roor de be dreiging dat op dien grond toor zgn hui een uieowe woning zal worden gebouwd heeft de ander er an twee Khuttiogeo roor geboi wd toieebeo welke door eeo toegang ia gelatéo naar bet toinbek der rille In bet belang ran oozeo ecboonen wandelweg ia bet te hopen dat partgen het epoedig een foUen worden STADSNIEUWS GOUDA 26 Juli 1898 Kaar wg rememen heeft zich eene Commisaie geconatitueerd die zich belaat met de leiding ran de restauratie der St Janakerk en ia die Oommissie samengesteld als rolgt R L Martens Burgemeester Voorzitter J M Noothoren ran Goor Kerkroogd en Wethouder Secretarie H J Nederhorst Kerkroogd en lid ran den Gemeenteraad Penningmeester Mr C J E Graaf ran Bjlaadt Lid ran de Tweede Kamer en ran de Gedeputeerde Staten ran Zuid Holland te a Grarenhage A Dortland Kerkroogd G G Fortngn Droogleerer Notaris C ran Egk Kerkroogd Mr D J Tan Beoede Kantonrechter C Hoogenboom Kerkroogd en Lid ran den Gemeenteraad H Jager Lid ran den Gemeenteraad Jhr B W F ran Riemadgk Hoofddirecteur ran het Bgkamusenm te Amsterdam G Strarer President Kerkroogd A Tan Veen Kerkroogd Als architecten treden op de heeren Jos W 0 Coyperi en W Krombont Gz te Amsterdam Zooais men weet rerleent bet Bgk eene Jaarlgkache subsidie ran f 3S00 Fortune is raodaag eecige stadgenooten gunstig geweeet Ten kantore ran den collectenr der Staatalotarg den Heer Van Diaael alhier ie een prg ran 5000 gerallen op nummer 16730 geeplitat in u n aoht terwgl door een debatant te Woerden bel teitant ran bet lot ia geplaatat Bg den periooeelen wedatrgd in bel ioatroctie geren en exerceeren ter gelegenheid Tan de jaarlgkache rergadering ran den SohottergKaderboad Ie Kgmegen komen roor een geUigichrift in de 2e afdeeling in aanmerking de fonriera ran der Kraate en ran der Pool beiden alhier Toorts bebaalde ean detachement ren de d d Scbntterg alhier den 2den prg een zilreren medaille met 178 in den weditrijd io h l indiridueel joiitheidaacbot Dit defiacbemeot bestond uit de lerg majoor W Sliedrecbt en J J P den Boer en de aergeanten C M ran Wgngaarden en L Biaacbop Heden middag werd ten raadhuize dezer gemeente aanbeateed het doen ran bnitenrerfwerken aan gemeente gebonwen in drie per ceelen Voor perceel 1 werd ingeaehreren door B Bronwer roor f 590 W ran Soest roor 1580 J F J Bakker te Rotterdam roor 1449 J Boet roor f447 J Vos roor 1444 W F W Vis te Delft roor f 408 M Binnendgk roor 1347 46 en Q Janssen TOor f816 Voor perceel 2 werd Ingeschreren door W Tan Soeat roor f 720 B Brouwer Toor f 713 W P W Via roor f 700 J Boat Toor f 648 A Nienwreld roor f631 M Binnendyk roor f St8 66 Q Janaieii roor f 461 J F J Bakker roor 419 en J Vos roor f 419 Toor penseel 3 werd ingeachrereB door J F J Bakker roor f 103 J Toe roor f 99 B Bronrrer Toor f 96 W ran Boeet roor f 90 J Boet roor f 81 A Nienwreld roor f 77 W V W Vis roor f TB 6 Janssen roor f S3 7 en M Binnendgk Toor f49 50 Heden morgen kon men hier ter etede bemarken dat bel kroningeftot op handen ie Eao rg ran kinderen toch zagen wg naar de HoeietMt Ona Genoegen c geleidas mar onder directie ran de h h Bonman eo Arenlz de repelilign begonnen werden ran de liederen die bg gelegenheid raa hel kroningefeeat geaogaa nlira wortai De aeholen ran de Eerw Znalera banama die Tan de h h Kropman Kroiabeer en Heg waren op het appèl Naar wg rememen al Donderdagmiddag a e eeo repetitie gkboaden worden waarbg meer aeholen preeeot zullen zgn terwijl de muziek dei ledelgke ichntterg dan roor begeleiding zal aorgen Giateren arond werd op de horeozaal ran het café Schaakbord alhier een rergadering gebonden ran damea eo heeren die willen deelnemen aan een rgwielen bloemeu corao bg gelegenheid tan de feeeten te Goede op 31 Aogustna a a De anb oommieaie had ulgkbaar anccèa ran baar werk een twintigtal perwnen toch gaf aich teratond op IBesloten werd een commissie te beuoemen die zal trachten de deelneming te berordereu Hiertoe werden aangewezen de damee de Graat Boon en de Rugter benerena de heeren Poortman Bitping en G Nederhorst Wg hopen dat deze onderneming slagen zal en rertroowen dit daar het aantal prgaen aao bet corao rerbonden ook rermeerderd i Giitermiddag geraakte de 5 j rige P in de Laiaroakade te water De heer K bet ongerel bemerkende begaf aicb direct te water ea bracht de kleine op bet drooge De Gondsche Tereeniging roor Genees HeeU en Terloeknndige Hulp hield giaterenarond baar eerate algemeeoe Jaarrargadeiieg in de botenzaal rao bet café Uermooie albier Nadat de Voorzitter de heer Scbloseer de rergedering had geopend werden door den Secretaris de beer Job Mulder de notnleo der roriga bgeenbomst roorgelezen eo ooreranderd goedgekeurd Vóór de seor orerging tot h t uitbreogen ren bet jaarrerslag rerzoohl de Toorz de toeatemmiog der rergadering tot toelating in deze bgeenkomst ran den beer Letenatego proriaor bg Merr de wed Weyer albier aan wiens stenn en roorlichtieg de Tereeniging reel te danken heelt Met applaus werd dit rerzoek begroet en dat de roorz de rerdienaten ran den beer L ten opzichte ran de Tereeniging niet te boog had geschat bleek doidelgk oit betjaarreralag Veel moeilgkbeden had men ontmoet en met ree tegenwerking bad men te kempen gehad doch op een guoalig resultaat kou gewezen worden 26 Juni 1897 waa de Tereeniging opgericht met 30 leden een jaar later telde zg 256 leden en ultimo Joni l l bedroeg dit getal 258 Het jaarrerslag deed tieo dat de rereeniging zich rerbeugen mag in d warme aympathtie ren h h doctoren alhier en in de meer en meer toenemende belangstelling ran Qonda werkliedenstand Ook de rekening en teraotwoording ran den penniotrmeeater de beer tan Waas wees op rerblgdeede uitkomsten De ont angsten toob bedroegen in hel afgeloepen jaar f 949 983 terwgl de uitgaten f 905 015 beliepen zoodet eeo batig saldo tan f 44 97 geconstateerd kon worden Sen woord ren dank aan den secr en aan den penoiogm uilgebraobt door den roorz waa zeker wèl gemeend en wèl rerdiend Thans kwamen aan de orde eenige wgzingee in bet reglement Het eerat kwam aan de beurt net maximum tan den leeftgd waarop perionen als lid tan de rereeniging kanoen worden aangenomen Was dit tot beden rrggelaten bat Bestuur stelde thans roor dit Ie bepalen op zestig jareo Na eenige discQsaie werd dit aaogeoomeo terwgl ook bepaald werd dat enkele leden rao een gezin oiet ala lid toegelaten worden Recbt op hulp ran de Tereeniging woidt rerkregen wanneer men rier weken gecontribueerd heeft Bij teiloaaing wordt aan een lid f 2 50 ala tegemoetkoniog in de koalen uitgekeerd Aan het Beetaar wordt toegeataaa f 20 par jaar in tekening te brengen roor koeten ran tergaderingen Nadat nog enkele artikelen een kleine wg ziging ondergaan badden werd orergegaan lol terkieting ran een Beainorslid in da plaats ran wglen den heer Hoogeuboom Uitgebracht werden 23 atemmen waartan de beer A tan Hertam 12 en P Terbrnggeo 10 stemman op lioh reteenigde terwgl één biljet blanco werd iogelererd zoodat eerstgenoemde gekozen was Ten slotte kon de roorz de aanwezigen nog rarblijden met een nienw bewga tan belangstelling in de rereeniging gegaren door Merr de wed Weyer naar aanleiding tan baar be slnil om op rarschillende plaatMn in de stad bnaaen t plaataen waarin de recepten beaorgd kaneen wordea Na hetgeen wg omtrent bet doel en de renltaten ran deze Tereeniging gehoord hebben moeten wg baar optreden toejnicben en wenscben wjj baar reel enccia De kommiaa rerifioatuar Pera wordt 1 Aogastaa rerploatat ran Oonda naar Alkmaar PouBunx Aan da oommiaaie ran da Inbnldigingafaeaten albier is door da raad dezer gameenta een aibaidia ran f 50 rorlaaad BoraaSATu Op initiaCai ran d B Omm kaodigm Kring la Alphen ea Omettakao ia ook in de Rönitreakeenecommiseieopgatradon roor da stiehting ran rolksaanatoria toor borelIgdara in Nederland Tot bestanrsleden ran deze commiaaie welke besUat nit 15 pereonen ign benoemd de hearen dr C Dekker te Bodegraren roorzitter dr P da Graal te Alpbeo aaeretarie H Ie Conltrete Bodegraren penningneaater mr C J ron Briel Saaae te Nieowreen rioerooriitter en H Oreree te Alphen rioesecretaris AiuuaaroL Zatardagarond hield de afdeeling Ammer tol ran het Algem Nederl Werklieden Verbond een openbare rergadering in het lokaal ran J Stuarman albier waar als sprekers optraden de heeren D De Klerk en Th De Bot oil Rotterdam Als punt ter bespreking was aangekondigd Bet nnl der aamentetingc wat den beer De Rot als eernteu spreker aanleiding gaf toor asameeleting eameuwerbing te lezen en op rerschillende wgzen werd door bem aangetoond dat door aamenwerking der werklieden en ook ran werkgerera reel heil en rerbeteriug to wachten was Door den beer De Klerk werd nagegesc boe ran 1848 af st gd was geweeet op pohiielt gebied en dat zoowel door llegeeriog al op initiatief tan particulieren lamenwerking was rerkregen en rele rerbeteringen waren tot stand gekomen Spreker ging ook na wat door deze Regeering we gedun en wat door baar oog gedaan kon worden zoo zg op den noo digen steen koe rekenen ran beo diewerkelqk bertormen willen ten bate ran allen Beid sprekers hadden een dankbaar en groot publiek dat met aandecbt bet g sprokene rolgde Aangezien door den heer De Rot de werkataking welke plaaU gehad heeft te OudAmmers was afgekeurd als geheel onroorbereid en zonder rereenigd te zgn bepleitte een der aanwesigen bet goede recbt dat die werklieden daarroor badden teren den aSoop daartan bejammerende scherp werd geglipt dat toor ruim 100 arigen arbeid per week ren f 9 tot f U werd betaald terwgl bet botendian zoo dikwgli roorkomt dat bg werklooabeid de werklieden aan hun lot orergelateo worden Door den beer De Rot werd die spreker beantwoord ea bleef bg afkeuren dat aan een werkstaking altijd moeat roorafgaan een goede organisatie Door den pruideot den heer P H Di Waaid werd dan sprekers dank gezegd roor de gedane moeita eo een tot wederziens toegeroepen waarop de drok bezochte rergadering geatoten werd ATJIEH De correspondent der N B Ct c te B taria aeint ood r dagteekeoiog ran 25 dezer Deo 23en dezer zgn onder betelhebberscbap tan majoor De Jong ses brigades marecbeesaee met de belft tan bet zeade bataljon uil Kotta Radja tertrokken lia Lamtobo naar Kroeng Reja om den rgand te rerdrgten KEGHTZAKEN Zooala gemeld is haeft AUard Dijkstra ean aanklacht ingediend togen oen drietal perionen dte hem in het publiek rerweten hebben dat bg sen der inbrekera bg Haitama is Men deelt tbans aan de S D t mede dat aan de klacht geiolg wordt gegeten Reeds zgn narecbanssaes bg de aangeklaagden geveest roor bet eerate rerhoor Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag S6 Juli 1896 VET VKE met goede aanroer en handel mioder MAGER VgE met groole aanroer en redelijke prijzen STIKEEN aUder VETTE KALVEBBN kleina aanroer eu prgzen seoali gister Handel oter t geheel Oaaw Burgerlijke Stand GEBOREN 23 Juli Leonardos Johannes ouders M J Boegheim en D de Rgk Gerarda Cornelia ouders M Terlaan en C ran den Berg Lgntje oodera E ran Hemert en G Grotondoorst Wilhelmus Simon Andreas onders J C ran Leenwen en M J ran Leenwen 24 Willemina onders L ra der Togt en H ran Reede Willem onder H Vieacher en Q H ran den Berg Cornelia Jacoba en Jacoba Cornelia oodets A ran der Zaan en J Hpieritigahoek OVERLEDEN 24 Jali M Dmnum huiarr ran J ran Leenwen 64 j Overhemdon Fronts ËËM i üiCHmEll A ran os At Md TaUlenr Kleiweg E 73 73 i GOUDA Beurs van A mslerdain üloikn Vikrs 86 98 101 86V 86 s 8 V 98 18 38 nv 98 104 98 8 V lOOf lOOV 84 808 489 lOO i 48 10l 198 66 987 188 V 108 86 80 US i 118V 808 817 1 1 84 67 160 98 TS 100 108 100 ♦ 187 l l 108 66 108 16 118 186 l Vs 86 lUU NzoaaLtKO Oen Ned W 8 S i dito dito dito 3 dito dito dito 3 HomiB UU Geuill 18S1 88 8iTUia Inaolir ting 1868 81 6 OoaTZHa Ubl ln papier 1868 dito io silter I8rt8 6 FoaTlloai Obl met eoupeu 3 dito tiokel 8 86 RutUNn Obl Binnenl 1894 4 dito Qeooai 1880 4 dito bij Itotlii 1889 4 dito bg Hob 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SriWB Perpel uhuld 1881 4 ToaZBM Gepr CoDt leen 1890 4 Gee leeniog aerie D Gec leeoing serie C ZtlinAra Uep t obl 1898 6 Mztico Obl Buit 3eh 1880 6 VamzuBU Obl 4 onbep IBSl AMaraaDui Obligatieo 1896 3 Konaaou Sled lHu 1894 8 Nan N Afr Handalit aaed Araid b Tab H CertiÜMtan DeliMaataehappii dito Ara Hypotbeekb paedbr 4 Uult Mi der Vorttenl aaed t Gr Hypotbeekb paodbr 8 KederUadaohe baek tand Ned Haadelmsataflb dito N W k Vu llyp b pandbr 8 UolL Hypotbeekb piedl r 8i Utr Hypotbeekb dito 3 OOBTZKE Ont lloug bsnkaand UusL Hypotheekbank pmclli V Ahbiiii Equi htpoth pandb 8 1 1 1 V 60 197 106 10 100 ioo H l 118 Maxw L O Pr Lien cert N D HoU IJ Spoorw Mii sed Mij tot Eipl t Ht Bpw ued Ked led Spoorwegm sasd Ned Znid Afr Spm sand 6 dito dito dito 1891 dito 8 iTiua 8poor l 1887 88 A Eobl 8 Zuid ltal Spwmij A H obl 3 Poi Waraobau Waooen aand 4 Bosu Gr Ruia Spw Mü obl 4 Baltisebe dito aand Vaiuwa dito aand 6 Iwaog Dombr dito aand 6 Kurik Cb Auw 8p kap opl dito dito obllg 4 Akbuia Cent Pao 8p Mü obl Chio Il North W pr C r aand dito dito Win 81 Heler obl 7 Denter k Rio Gr Spm eert t a liliaoia Ontral obl in goud 4 IiOuUt NaihtilliCert t ianii Moaifo N 8pir M lebyp o Miaa Ksaiaa t 4pCt pre a nd K York Ontssio k Wast aand dito Penn ühio obllg 6 Oregon Calif Ie byp in goud t 8t Paul Minn Il Manil obl 7 tJn Pac Hooflün ob ig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 CiNiDi an South Chert t aand Vm C Kali i Na Io h i o O Amaterd Omnibua Mij aand Rolterd TramireKBIaala und Nzu Stad Amatcrdam aand 8 Stad Bolterdsm aand 8 BaUiiE Stad Antwerpen 1887 81 Blad Bruaial 1888 8 HoNo Theiaa Uegullr Oesslieh 4 OosTzuB StaaUleenig 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 SpiNia Sl l Madrid 8 1168 Ntu Vtr B i Atb Spoel oert i 88 U 7 I 358 Staat8 loteriJ Se Klaa Trekking tan Dinadag 6 Juli No I76sn 6 000 Ho 8186 8000No 10178 400 No 80906 800 No 1678 1986 8811 8877 16816 en 1S9S8 ieder lOO Prijun taa 30 81 8640 6809 7684 10908 18681 16888 181 8 43 8669 8848 7640 10878 11619 18t40 18178 64 8 8a 6388 7b66 10346 18689 18604 18807 U 8788 6408 7618 10488 18S7S 16681 18884 69 8766 8417 7698 104S8 18104 16674 18306 84 8771 6418 7718 10478 18716 l 8U 18383 170 8776 6440 781 10478 18788 16816 18846 818 8789 5448 7 83 0678 18789 16878 18477 848 8766 6478 7946 10687 18736 16888 18808 867 8979 614 8088 I0SS3 18916 18891 18610 876 8998 6668 8068 0707 18986 16997 18668 894 8019 6664 8067 10740 18il77 ItOSl 18619 398 8086 6667 801 10744 18981 16978 18680 817 3087 iO 8888 10746 13080 16989 18781 484 8090 6700 8800 10778 18088 16101 11761 880 3108 6741 8418 10818 18081 16188 18788 636 8888 6788 8676 10879 18048 18806 18906 68 8884 6894 8888 10994 13071 16810 19008 613 8814 686 8706 11019 13099 16844 19088 884 S387 8189 8771 11088 18101 16881 19113 848 3410 6898 8774 11061 18173 16888 19181 88T 3418 6940 8 84 11167 13816 16348 19176 884 8490 8887 8141 11174 18 81 16404 19141