Goudsche Courant, donderdag 28 juli 1898

No 7642 Donderdag 38 lïuli 1808 37ste Jaargang fiOMCHE COURANT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko M L Ë Telefo Rt t De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s i j ADVERTENTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zk n en Feestdagen O ÉuUÉhK ® Centen iedere regel meer De prijs per drie maanden is 1 25 franco per V J H HÏr Jv Cffliten Uroote letters worden berekend post ƒ 1 70 f l plaataruimte AfaimderigJMNommers V IJ F CENTEN Inzenj g van Advertentiën tot 1 uur des midd It 70S 71 744 745 888 878 17 25 9S 99 1034 1058 1170 1894 1881 1844 1394 1480 1831 1840 1841 1780 1938 1987 1988 0S9 2087 8089 8188 8144 8815 888 8809 8889 2388 8503 8534 8681 8 88 8640 8648 3573 3808 8668 3800 3870 3922 8944 3975 3979 4006 4007 4057 4087 4088 4184 4212 4868 4464 4519 4679 471 4788 476 4886 4978 4979 6006 5009 5019 5082 6093 5160 6160 6162 6815 6828 11198 11236 11427 11488 114lt8 11481 11501 11121 U664 11869 11673 U 2 r686 11780 11794 118U 11866 11874 11988 11944 11946 11961 11999 12080 18119 12147 12281 12298 12308 1281 12828 13861 19368 11399 123 9 12467 1884 12623 008 9016 089 9014 6047 9046 8016 9068 620S 9188 6975 9181 6896 9168 8301 9177 6888 92 0 68S8 9814 8343 9314 6387 9419 871 9459 6873 9586 6480 9668 6439 9588 6446 9869 6410 9671 6464 9676 6471 9709 6650 9758 668 9880 681 9984 6836 99S5 887 9956 6776 9987 6850 1992 6861 10036 6863 10042 687810063 6 t9 10088 964 10092 7004 101 8 7016 10144 088 10147 780210163 786010191 7508 10199 18284 13509 13653 18551 18679 18572 13606 13714 13721 13782 13835 18893 13984 11031 14038 14075 14102 14116 14197 14800 14206 14283 14884 14330 14861 14478 14698 14596 14678 14724 14739 14860 14881 16004 1613 16188 15189 16494 16484 19278 16486 19306 1 648 19477 16660 19506 16564 19658 16642 19605 16647 19614 16686 19682 16703 19749 1 18 19782 16779 19838 16873 19956 16958 19985 18991 19973 16993 19998 17116 80024 17134 20062 17137 80 18 17194 80101 17816 80i73 17212 20284 17170 20360 17301 80436 17816 80476 17822 2482 1740li 20638 17441 20548 17458 80B61 17464 20612 17469 20618 17616 20875 17526 20808 17661 20866 17606 20912 17698 20916 17726 20948 17901 20962 18143 20971 ADVERTENTIEN UedüQ oTerleed tot onze diepe droefheid plotseling iu den onderdom ran rnim 72 jaren onze geliefde Echtgenoot Vador Behuwd en Grootvader de Heer HfiNDRICnS 0VER£1JNDER Uit AÜer naam Wed H OVBRBUNDEK Koatei Gouda 26 Juli 1898 Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by het overiyden van onzen geliefden Vader en Bebawdvader den Heer A 80H0NEVELD tik DBa CLOET betuigen wg bierbg onzen barteiyken dank M A GEITBL SciIOHKVItLD VAN DIB ClOBT Dr A o GEITEL Dr J C 8CH0NEVELD tak dub CLOET J 80HONEVKLÜ vtK dm OLOET v DKX Mm Gmda 25 Jnli 1898 OUZICHTBAEEM HEERKN en DAHBS PRDIKEN TODFETS SCHEIDINGEN en verdere HAAUWERKEN munten uit door 80LIBDB AFWEBKINü by H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda IV HESSING Meubelmaker en Houtdraaier SPECIALITEIT IN Eiken olen en Mahonie Meubelen TetfStw Beparatiewerk netjes en büUjk Adres PLANT80EN hoek TIBNDEWEÜ No 45 en WerkplaaU WESTHAVEN No 131 Aangeboden een OROOTE PARTIJ Fp DEMEIfGEOEN ook genegen iu kleine Partijen te verkoopen Adrea G MEIJER AMERONUEN VAN BLOMMESfEIN S InkT if i rOv fondeAindelijk de BESTE volkomen ON PCHADfLMK APtLDÜORN HOLLAND A BOAS Kon Chir Pedicure AHSTËL 149 b d Hooge Sluis Amsterdaiu zal a a DONDERDAG 28 JULI zgne geachte Abonné a bezoeken is te Con$uileeren of te Ontbieden in t Hotel dk ai ii van J tot 4 Hlir jl MntltepUielie en pgnlooze begi r handeling van Mjilsdoomt eo van Xagelê welk in t vleeach of in de hoogte groeien Crediet Bank MmATEHSiBE Conradkade No 14 Verstrek t gelden aan particulieren en ambtenaren op hoogst billijke voorwaarden Elk bedrag verkrijgbaar Verleent Hypotheken en Bouwkapitalen KANVOOR Geopend van 6 8 nnr s avonds FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemiscbe WasscheriJ TAM II OPPËNUEIMEK 19 JKruiBkade JRotterdam Gsbreveteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeciaiiteit voor het stoomen en verren van alle Uetren en Dameagarderoben atsook alle Kindergoederan Speciale inrichting roor het stoomen van pluchemantels veeren bont enz Gord tten tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdel k voor de gezondheid en velgens staal bewerkt I E BLEEKEES Een JONGEMAN 28 jaar ongeh rreds gernimen tgd op een Wasch en Bleekerg vrerkzaam geweest zgude doch door opheffing deraelfde ZOEKT PLAATSIIICt op een andere dusdanige inrichting Brieven tranto onder No 2456 aan het Bureau dezer Conrant It © P0IKE ODDE 9 SCHIEDAMMEK GENEVEE Merkt Yarkrijgbur b i M PEETERS Jz N B Als bewijs TUI aohtheid is cachet en kurk steeds voor sieu n ta DMM der ïirms NIGHTOAP P HOPPB Stedelijke Crasfa1 riek te GOUDA De prijs van het gas ia 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4 cL Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 1 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeten bedraagt de bnnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen ena tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen Petrolenm Gasgloeilicht Systeem ¥ ASHIlfOT0F Bels xooxa d 3 o a d ean IvCeclaille Internationale Tentoonstelling van Itakkerij enz Ie s Gravenhage 7 maal goedkooper dao Gasgloellieiil overtreft in liehtHerkte het JEleetrlêch lieht EENVODDieS AANLEG GEEN KOSTEN VAN ONDERHODD Het meest gceschikte lieht voor Fal rieken Terreinen en groote Geljouwen m Voor H H belangstellenden te bezichtig en Hotel Rest DE Paauw Markt NAAML002E VENNOOTSCHAP Verlichting Uaatschappij UETEOOR DEN HAAG ROTTERDAM IiilicMngeiil M YAIfLOON Spieriiigstraat Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFLATTEN ASCIITEATEN EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel üpoedise aflevering IVette uitvoering Coneurreerende prijzen rabi Patent H Stollen ttnKMic ImoMl mliilci hiiluiirra KktHriuni rikrhliin 31 Der troëM tirfolg t WOl nilng II Patent H StoU I MUêdmmi wttrihloaen Nachahmunire iatabm Itui kuift Oalue uitien Btett êejuurftn H Steil0n iHir m i wm dkttt tdtf I icMm tkaaltaniiliitilk skMs II f ér fltttt firli MSMsWsnd sm sMs Ét = PrêUUittn ml ZeugnUê tnUi uné fimm LOTEN in de Verloting der lOLLANBSCHE mTSDHAFFIJ TAN LANIMW Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRII KMAN ZOOIV Prijs f 1 pGi lot 11 loten voor f 10 tGoedkoopate en nolledst adres Toor Vervoer van Inboedel zoowel binnen als buiten de stad met geilotec wagent i bj A GRAVES TEUN Oude Gouwe Alle wordt tegen Transport schade venekerd DelftscheSlaolie Een ware Schat TOor de ongelukkige slAchtoffiBrs der Zetfberlekking Onanie en gehe jne aitapattlngen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABII G HtmlelaMriH Catve Deffl Hollandsche nitgare met 27 afb Prba 2 snlden leder die aan de Tanchrikkelgke gevolgen van deze ondeo Igdt moet bet lezen de opreehte leenng die het geeft redt iaarlgks dnizend van een zekeren dood Te rerkrggen bg hetVer lagB Magazin te Leipzig Neamarkt 34 fruioo tegen inzending van het bedrag ook in postz ls en in elkan boekhandel in Holland Qoada ürak van A BKINKMAN Zo BuUeplaodsch Overzicht Nog gistermorgeo heette het overal du ktni op vrede tiiicbea de Vereenigde Staten eo Spanje is ïd de laatste 48 aur veel verbeterd Spanje wil niet de taBScbenkomit vragen vta een andere mogendbeid en het weet dat president Mc Kiotey znik een iotervoDtie ook niet gaarne cod zien Maar het beeft zelf ooderhaodeliogen geopend door middel van den Franicben gezant die ook al zijn dieoateu heeft bewezen toen er onderhandeld moest worden over admiraal Cervern In Spanje vindt de bevolking het al heel goed als Cnha maar ondei de Amerikinen komt in de eerste plaats zonden de verradersc op die manier gestraft worden en dan verwacht men ook dat Spaanacbe bezittingen vry wat veiliger zallan zijn onder Amerikaanscb dan onder GobaanGch beatnnr Ër werd nog een mooi argument aangehaald voor den ftanstigen toestand van het oogenblik voor vredesotiderhandeliogen Kr was nn een roitpoop heette het Er werd niet gevoobteo Èo de AmerikBansche regeering bad officieus aaogHkondigd dat Portorico als bet bezet was niet meer zon orden iarogg even Men besoboowde dit te Madrid als aeo hint dat wanneer de Spanjaarden toen maar dadelgk onderhandelingen openden deze goed zonden orden opgenomen £ n no De toeetsad iv biykbaar plotaaUDg veranderd £ r wordt weer gefocht n Ook op Caba Daar bebhen de Spanjaarden een landing afgeslagen te Babiahonda aan de noordkost gelegen tpn westen van Havana aen streek waar nog niet gevochten is en die das nn ook door de Amerikanen wordt aangevallen Ën ook elders op Cuba is nog ge vochten Maar dit lean men nog aU minder beteekenende feiten bescbonwen Niet evenwel de landing op Portorico Deze ii begonnen Te PoDce aan de znidkost vin het eiland vanwaar een spoorweg loopt naar San Juan de hoofdstad zgo troepen san wal gezet En aangezien de geheele breedte van bet eiland slechts 60 de lengte 168 kilometer is kan men verwachten dat de veldtocht op Portorico niet lang zal duren Bovendien bestaat het voornemen niet alteen te Ponce maar ook ta Oaanioa ook aan de znidkn t en te Fajardo naby de noordooslpont troepen aan wal te settep Sindel k zon ook aan de noordkast nog een tanding beproefd worden Er bestaat reden om aan te nemen dat reeds voorbereidende stappen voor bet openen van vredeeonderhan4 t Mn ren xifn endaan Het is FEVlLLETOai De Mexicaansche Beeldhouwer KEN VEKHAAL DER AZTEKEN Naar het EHpeUck 3 Bij deze gelegenheid scheen de onhekendo in eene groote gomoedsbewegiDg te verkeeren eo voegde by den kuDstenaar toe Gevaar bedreigt iemand die gy hef bebt Vyanden leggen het op haar ondeigaog en don uwen toe Wees op uwe hoede en gebruik alle omitchtigheid of zij wordt u ontrukt en gy eelf valt onder het offermes IfaxUa sprong op en vele vragen tweefden hem op ds lipnen doch eer hy die onder oorden kon brengen as de geheimzinnige gedaante reeds verre De ldhoQ er bleef dos met hangend hoofd eenige oogmhlikken op en neder loopen v tWas een xonderliage samenloop van omstandigheden die ons byeenbracht mompelde hy ij as eene slavin en ik een slaaf Over onze vroegere geschtedeniB faangt een sluier en odeq aficomat is in gehaiaiBianige nevelen gehuld Het tydt geen tegenapraak dat vdrsohilleD van degeneu die ons omringen Zon het dit zga dat ona zoo tot elkander trekt F Want oaae harten hebben zioh op eene H ndarlinge w ae aan elkander gehecht O Mazina Hazina I tk lal in dit uur van gevaar zorgen aan we s e to ataan echter onmogelijk om op bet oogenblik bgzonderheden of zelfs nok maar officieele bevestiging hiervan te verkrögen Spanje heeft giateren rechtstreeks tot Mae Kintey het formeele verzoek gericht de vredeiouderhacdetingeo tn openen door bemiddeling van den Fransoben ambas adear Cambon Een ofiScieel communiqué zegt dat de Fran fcbe gezant nit naam van de Spaanache Regeering en op verzoek van den minister van buitenlandacbe zaken gistermiddag op het Witte Huis aan den president een boodschap der Spaansche reReering beeft overhandigd waarin tot bet beëindigen van den oorlog bet vaststellen van vredes voor waarden wordt gevraagd Na het vertrek van den heer Cambon hebben de ministers Alger oorlog en Looft marine langen tijd met president Mc Einlej beraadslaagd De medttdeeling der Spaansche regeering was in algemeeoe termen vervat en deed geen bepaalde voorstellen betreffende Caba of de Pbllippyoen maar bepaalt lich tot bet verzoek 00 vredesooderbaodelingen te openen Pre ident Mc Einley gaf geen bepaald antwoord ny verklaarde dat hy de zsak aan bet ministerie ter bespreking sou voorleggen eo den heer Cambon zoo nitooodigen tot een nieowe bijeenkomst om hem het antwoord dor Ver St te geven als de republiek bereid is de onderhaBdelingen ta openen De manier waarop de nadesooderbaadelingea sullfsn gevoerd wortjen ingeval Amerika bet voorsiel van Spanje aanneemt IS nog niet Astgesteld maar men acbt het waarsehijniyk dat de Amerikaansche eo de Spaansche ge nt te Par ji in opdracht znllen kragen de onderhandelingen voort te setten van het pont af dat door Mc Kinlej en Cambon is bereikt Het bezoek dat vorst Ferdinand van Balgarge aan den Czaar heeft gebracht wordt te drukker besproken naarmate de oorlogiberichten minder belongrgk fyo De Rusaiscbe bladen hebben ongeveer alle bet Bnlgaarsobe vorstenpaar en deo kleinen Boris barteiyk welkom gebeeten De Moskowski Wjedomosti wgdt uit over deo overgang van den troonopvolger tot de Griekscbe kerk over de eerbiedige houding van de Bolgaarsche vorsten in de kerken van hetEreml enz De NowojeVremja zegt dat er in de laatste jaren veel veranderd is Een dergelgk bezoek zou vóói weinige jaren niet mogelyk zgn geweest Basland ziet in Balgarge niet u eer eeo Bossisohe provincie Bulgarye weet nn dat het rnitig als een steen van verzet kan liggen tuischen de Aegaeisohe zee en Konstantioopel Vorst Eo syn tilmalti of mantel over de achoudera werpende verliet hy zyne woning na de deur zorg vuldig gealoten te hebben Eene ryzigs ranke gestalie in een lang zwart kleed gehuld het hoofd met eene zware maasa lang en stug il haar bedekf naderde bet gebouw nn van de achteriijde irad toen de beeldhouwer nit de voordeur hecDging zyne werkplaats door een verborgen achterdeur binnen die hy sondergedruiseb achter zioh aloot en baalde van onder zijn kleed eene dievenlaataarn te voortohyn die licbt genoeg verspreidde om alle voorwerpen te kunnen ondersobeiden De kamer die hg waa binoeogetreden atrekte den beeldbouwer tot slaapvertrek Tegen een der wanden stond een levensgroot atand beeld van Montezuma io porfier Het was inderdaad een mee terstuk dat den geheimsinnigen bezoeker met geeatdrift acheea te vervullen Het hoofd en bot bovenlijf waa afgewerkt dook het beneden gedeelte nog sleobta in ruwen omtrek aangegeven Na dit beeldwerk van alle kanten nauwkeurig opgenomen en benchouwd te hebbsn verdween de onbekende weder door de verbolgen dear dW hem toegang hi versohaft Onderwyt spoedde Maxtla zich voort en bereikte btcaen penige oogenblikken het nitgestrekte park dat Ahaitzols paleis omgaf Hy nam echter de behoedtaamheid in acht en lette nauwkeurig op alles in de nabgheid Plotaeling werd by de gestalte van den priester gewaar die hen in eijne erkplaata bezocht had Hy aloeg al diena beweftingen gade totdat hg hem bet prieel tag binnentreden Daarop aloof bg zoadar aeaig gsdroisoh voorait laorde Feroiand heeft door de opvoeding van prins Boril jn het orthodoie geloof getoond dat hg voelt dat Butgarye sioh nauw moet aansinitan aan Rusland en het machtige czareorgk zal de historische rol van Balgaryemonelgk maken door bet te beichernen en te bewaren Coch ia er veel kans dat de vorst met dit allei maar matig tevreden za zgo De S yett bet orgaan tan den Psoslavittischeo kolonel niet generaal Koroarof die te Praag door go heftige redevoeringen zooteel van zicb heeft doen spreken meent dat vorst Feidinand door zijn wgie Rnssopbila politiek wel de onafhaokelgkheid vso Balgarge verdiend beeft en dat Turkga wel een sterken boffisr tegen het ooatwasrts opdringend Germanendom mag hebben Dit zal wel de eenige twF zyn die vont Ferdinand heelamaal voldaan beaft gedurende iga Basaiioh bezoek Het geschil tosscben de mgnwerkers van Wales eu hon patroons is verder dan ooit va de oploiiing verwgderd Nu de patroons niet te bewegen sgn ds bemiddeling van Edward Fry aso te nemen hebben de werklieden hem doen weten onder dankbe tuiging voor de verleende diensten dit ook sg verder van zgn bemiddeling niet gediend Ego Tevens hebben zij hon eiichen verhoogd ast de afschaffing van deo veraadertgkeo n os ivAaard vragen zg nu ma minimumloon van 22i pCt boven den standaard van 1879 tervrgl zg zicb in den aanvao van den strüd teïreden stelden met tien pCt De patroons hebben vgf pCt loonsverhooRiog aangeboden Verspreide Berichten Sp Dije en df Vereenigde Staten Onder bet Amerikaansche leger voor Santiago zgn vgftieohonderd koortslyders maar slechts een tiende van dezen is door ds gele koorts aangetast en deze gevallen zgn nog van weinig ernstigen aard Te Santiago is bericht ontvangen van Cobaansobe zgda dat generaal Loqua ds stad Bolgaio ten noorden van Santiago heeft ontroimd Tasschen New York en Santiago is eeo geregelde veertiendaagscbe itoombootd lenst ingesteld door de Ward lgn De Spaaniofae krggigevangenen hebben hao cavalerie paarden aan da Amerikaansche over heid uitgeleverd Er zgn er maar 143 de overigen waren geslacht om tot voedsel voor de soldaten te dieoen De Spanjaarden hebben de Spaansche kanon tuaseben de wijngaard bladoren door eu zag den prisater voor Masina geknield die inoenesluinering verwnken scheen Deze vreemde handsliog deed den jongman ootateller doob daar hij wist dat zyn leven vrrbenrd waa indien hy een prieater dwsraboomde wachtte hy aet vreezen eo beven den uitalag af £ r viel hem dua een pak van t hart toen hij zag dat de gemaskerde bezoeker het prieel verliet bet park doorging en verd een fly ging er thans zelf heen ea wilde jutat den voet In hot prieel zetten toen hy bet geluid van roeiriemen in het kanaal boorde Dadetyk boog hij zioh weder naar den grond Ken oogsablik daarna verscheen Toluca Ahuitzol met wapperende pluimen op bet hoofd en een arhittereud gewaad om de leden en richtte zioh ateelswyee naar bat prieel Maar nu aprong Maxtla te vooraohgn met den uitroep Daar moogt g oiat binnen gaaa want Mazina slaapt en mag niet geatoord worden Met een heeaohen en amaleoden lach wilde Tolaoa een geduohten alag aan Maxtla toebrengen doch dMS greep zgo arm eo slingerde hem naar bet seheen met het grootste gemak mot zulk ene kracht weg dal hy ter aarde stortte Toluoa op zaU eene ontvaoget niet voorbereid stond dadely k op en ülde naar het paleis Doch onderwijl had al dit gedruiaoh Mazina uit den slaap gewekt zoodat sjj uit het prieel oaar buitenkwam Hoe Maxtla I gij bier F riep zQ nit Wat h er gebeurd F Heb Ik daar geen driftige woorden gehoordF Do aUap hoeft my leker overrompeld Het had niets te bleekenen Maar waarom ziet ge er 100 versohrikt uitF neerboot Sandoval laten sinkeo dia by Caimanera lag Dit wordt beschouwd all aan grove inbreuk op de voorwaarden van Santiago a overgave te meer omdat de AmerikaaDioha marine de inwoners en het giraïsoen met leeftocht geriefd h d Bet transportschip Gitj of Rio de Janeiro is Maandag met 9O0 soldaten naar Minila ver trokken De wyze aarop da vredefaaadsl gavoetd f t worden voor het geval de Vereenigda Staten Spaoja s voorstel aannemen is nog niat ge egajd maar men acht het waaraohgutyk dal den AmerikaaosobeD en Spaaniohen ambaaaadenra te Pargs zat opgedragen worden da onderhandelingen voort te zetten van bet punt nit waar za door Mae Kialej en Camboa gelaten worden Fkankruk riet onderzoek naar de onstandigbedan Taq het overiyden van Cbaalin 3er ioidre daa Franachen afgevaardigde heeft au hat licht gebracht dat bg uit den trein gevallen moet zgn bg het naar buiten kgkeo daar bat portier niet goed siool De RiAcle bad een beroep g daaa op ffeestelyken die aan Dreyfna laak ganatig gezind wireo De abbé J Viollet whrgft nn aan het blad k behoor tot ben die geloovaa aan de onwettigheid van het vonais eaaaada onsohold van den veroord tde eo die de varblinding van da meerderheid des lands betren ren c De Esercltoff Ie Rome meldt dat da militaire attaché aan bet Itatiaaaiche gezantschap te Pargs kolonel Paoizardi van r yn post terug geroepen en benoemd is tot bevelbebber vao het 5e regiment Beraaglieri De koning beeft hem ook het ofBcierakrais van de 8t Maaritioaorde verleend Te Rooaan zgo twee mannen en een vroaw die in 1893 waren veroordeeld tot reip leveoitangen eo acht jaren dwangarbeid hg reviiia van bet vonnis daar twijfel aan hao schold beatond vrggesproken De mnonsa kregen ieder 70 000 franot de vroaw 30 000 franci lobadavergoediog DurrscHLAKD De werkstaking van de bikkerigeiellen ta Hamberg dnort nog altgd voort Het beatnar van de stakers heeft gepasseerden Zaterdag de gswooe onderstenning nitgekeerd Op aanatoking van het patroonsverbond beoft de vereoniging van Doitscbe melders besloten aan de bakken Heb ik Toluoa s atem niet giihoord F Ja hij was too oven hier Hebt nj onoenigkaid met hem gehad F Ik bob hem terboden het prieel binnen te gaan Hy wilde my een alag toebrengen en daarop heb ik hem van my af geslingerd Mazina trad dichter op den beeldbouww toe en teide op fluistereoden toon Dat doet mij leed aot hy ontziel niets Ik ben niet bevreesd voor hen antwoordde Maitta met eene zeer bijzondere uitdrukking op zyo gelaat tiAcb Maxtla gg weet aiet waar hy toe io staat ia Hg heeft veel vermogende vrienden eo kan a in t ongeluk storten r o niet den dood aandoen Hier werd hun gesprek geitoord Drie maitnea van reusachtige geatalie stormden hal prieel blnnsu on Haxia boorde Toluoa zeggen Maakt u van hem lerend of dood meester maar doet de dame geen leed De maqnahuitl waa b de Azteken een ael jlc wapen tl j 1 beetond uit een kooppot van ongeveer drie en eeo half voet lengte die met de beide handen gezwaaid werd en in welken op ragetmatige afatanden groote stukken ititli eeoe harde glaaarhtige ze fatandigheid die acherp gealepen kon worden dwara bevestigd waren In krachtige en behendige banden was dit een hoogst gevaarlijk De beeldbouwer aprong onverwaohts tovoorsebgn greep den voorsten der aanranders by den reehterarm en rong faem doot eens snelle beweging een B aren maqnaauitl 1 aft de baad