Goudsche Courant, donderdag 28 juli 1898

punten het brandend perceel sgedeel te aan Daartoe moesten de slangen get gd wordeo door het naast de apotheek gelegen huis waar het water uil de gang stroomde verder orer het dak van hui daarnereon gelegen pand en door een hui in de Hwrenetraat Ten kwart over tweeSn badden de manschappen bet aoover gebracht dat de vlammeo goblnscbt waren hoewel alte gevaar nog niet geweken was Züodat na vertrek van de itoombraudspnit nog eenige waterstralen op de meoleode massa gericht moesten blgren Met het oog op bet op weinige passen afstand zich bevindende ryks archiefguboow was een talrijke militaire macht onder berel van een officier tMa einhi om zoo noodix hulp te verleooen bÜ de ontraiming en de ttescbRrmiog Tan dit lokaal Ten kwart over twefëo kun het peloton naar de kazerne en hoofdwaebt terngkeerpu Ve scheiden ambtenaren vau het rgksKobonwdepartement bevonden z ch in het archiefgebouw en sloegen van bet dak het bUsachingswerk gade Bet plein was gefald mot een nieuwsgierige menigte Te Papendrecht ootatond eArgisteravond een hevige brand in de acbuur tan Bastiaan Verheul waariu 100 004 pond hooi dat al een poos gebroeid bad lag opgetast In een ommezien sloeg de brand over op de aangrenzende sobuur van Teams Verheul een broeder van boveiigenoemde In die schuor bevond zich eeo hooivoorraad van pi m 120 k 130 000 pond Van de schuren sloegen de vlammen weldra over op e beide woningen van B en T Verheul die met de scharen geheel iu de vlammen opgingen Vun de inboedels werd t een en ander gered Twee spuiten gaven water meer konden tegen de vuurzee met teel attriohten Beide zuivelboeren zgn verzekerd maar n et hoog Men scbrgft uit Am terdim In bene gistereaavund gebonden algemeeue vergadering ao den Alg me nen N iderlnndschen Diamtntbewerkersbood ia besloten iu vereeoiging uiet andere oorporatiën in het diamantvak de instelling van een rbeidiiraad voor dat be drgf aan te vragen Vo irts werd bet loten eene aora van 2000 galden ter bescbikking fier stakende timmerlieden te steileo liet vermoeden dat de 7 JA t e Job n Kuostdie sedert Zondagmiddag te Dordrecht werdvermist niet was verdronken maar uit vreesvoor straf aan het dwalen was gegaan ia belaaigeen werketgkbeid gabi ikan Gisterochtend 7 nnr is het Igkjn nadat een paar aaii den iogaug der Voorstraatsbavoa liggende schepenverhaald waren gjviicht D C Een echtpaar te Nymegeo ver oegde zich gisteren ten raadbuize aldaar tot erkenning au eoo kind welke handeling by de volttekking van bet buwelyk wa rerzoiiud Toeu echter bet geboorteregia er van het jaar waariu het kind geboreo zou zij werd geraadpleegd bleek dat ook de tiaogifte tbd de geboorte van den kleine wai verzuimd zoodat bg de arrondisBementareohtbank machtiging tot aanvulling van het geboorterei ister moet worden aaoftevraagd zil de wettiging van het kind bij koninkigke brieven waaraan erkenning vooraf moet gaan Kannen plaats hebben In het kleidorp Berlikum Fr werden 15 HL nieuwe Aardappelen gB toleo waarvan da politie in de omstrekfln van Gronw verwittigd werd daar men algemeen oordeelde dat de aardappelen met een prikscheepje naar Frieslaods zuidoosthoek vertoerd waren De rgksveldwachter Braakima kreeg er kennis vaoi inrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdl enst 1898 1 Mei TUd vao Greenwich ROTTI DiM iw S 4 S b7 4 18 4 H 6 U r 8 1 4 4 18 S 8I 8 10 8 18 1 81 8 14 7 31 1 10 8 B5 10 l lt I5 M 10 11 U tl 8 411 t 8 i c ao at ijus 4 41 5 6l a ij l si 4 tt 0 t 1 04 11 i il ta J 17 I 8 40 10 8 38 7 80 a iT ia 8 47 0 84 10 01 8 10 10 07 10 30 8 60 3 4 4 06 1 44 1 B4 1 01 8 08 8 14 11 86 U 6 1 18 87 H ntl 4 06 4 84 11 64 1 08 H 7 83 7 lO 7 46 8 Ï1 47 10 18 SOUDi UKN HAAB i 11 18 18 1 11 6 1 14 3 4 4 4 4 6S 11 80 1 8 J 7 11 41 1 1 t 1 U ü 1 4 V 4 8 8 M 6 16 64 8 11 7 34 8 17 18 a 67 10 14 11 16 6 83 11 80 8 04 8 46 8 lo 16 10 44 11 48 s 4r 1 36 1 41 1 66 1 0 1 17 11 88 8 14 18 60 34 7 11 7 S 14 07 ll J tr Vl i 0 i 6 37 10 S 7 4 3 6 10 6 47 66 S door 10 1 uit l 7 ill 3 84 46 4 7 18 8 4310 80 10 41 66 9 8 10 81 Vl l r 8 Il 6 04 8 4 7 M9 10 61 1 1 ffvüï i U 7 8 r 8 10 11 11 11 87 1 41 8 34 t M e ia l ie 9 lu lu ii llre bt 8 08 7 04 7 41 8 88 8 66 9 8 10 81 11 46 U S8 I il 8 08 8 60 6 04 18 4 7 89 69 IjTwht 616 8 83 7 46 8 87 8 4 00 9 80 10 16 10 88 U Si 11 01 1 37 8 08 8 88 3 8 4 48 M 80 7 88 80 9 07 86 10 01 10 84 Woerdeu 6 49 63 8 08 9 10 10 88 11 66 11 14 3 47 4 1 SO 7 18 9 10 9 18 10 64J Oudew 8 14 10 4 4 14 9 8 Uoada 8 17 Ot 1 9 81 10 89 11 10 11 11 1 0 3 40 4 37 830 M7 7 1 8 18 9 4 9 66 lO M 11 10 dia da eiacheii tjo bnnDe K eUea hebben ia I Rewilügd geeo meel menr te leieren Daar p I heatt bat baitanr na de erkitakera geant 1 Wooid met bakaod te laten maken dat er geno g 1 ooDtraeteo tgo geiloten om alle bAkkern aaimeel ka balpen De Hambnrgicbe alagara kondigdea aan d t 1 ty tengerolge Tan bet terbod van inioer t n 1 lerend ree gedwongen zgn met Aignitai itlaeaohprjjzen Ie rarboagen I Uit naam ran een Doiticb tyndieaat it door 1 dan hter Det ing bg de Cbineaaohe regeeri g 1 conceiaie aangerraagd roor de ontginning ran I de kolenmgnsn in de proiincie Cbi li Het I lyndioaat biedt aan 2S0 U00 pond aterling a bedrytakapitaal ta r r cbaffen en zal daartoe de kolenmijnen ran Tonchaa reipacbten I Enoiljlnd I De Engeleche bladen kannen tegenwooid g in bon Maaodagnommer vel een ratte rnbri k I rrauordelgkbedeo in kerken openen Zondag ii 1 er t roobten in een kerk te Londen waar e n 1 Aoglikaanwh geeitelyke net eeniiie rriend n gekomen wea om mede brood ea w o ran e I arondmaalttaial te gebraikeo In deze ke k I geiyk in andere waar de Boomicbe earedtenet I in dit aa andere opzichten gerolgd wordt 1 gebrnikt alleen de geeatelyke den onwel n at 1 bet roorgetcbreren gewone brood en den wyn ego pro Tobit omnibuai oficbooo wg 1 niet weten of de geeatetgke deze woord n bezigt De gaeilelgke wat ectater roorbeir d en de Kentitiiteu werden met geweld de ke k uitgegooid Later werd ook aan twee doabtert Tan Kenait omdat zg niet gekomen waren OB Qod ta dienen de denr gewezen Te Lirerpool badden dergelyke tooneelen plaats Itaijï Volgena de Italië beeft de Paot Maandagmiddag 25 minnten lang in eeo bezwijmmg gelegen wat in bet Vaticaao grooto opBeboddiog veroorzaakte De Igfartt logeoatraft het bericbt evenwel De Paut untring tegen den opgegeven tgd den president van BraiiliS die na de audiëntie verklaarde versteld te btaan ovrr da jeagdifie energie van Leo XIII BINNENLAND Zondag 24 Juli 11 had t Rotterdam io het holet tCooman oa rergaderioft plaaii ran briflTcngaarden uit de proriocie Zatd Hollaod met bet doel acne itiofinoiale afdeeliog op te riobteD van den reeda be taandaa bood Tab briereo gaarden ia Nederland Eeo 25 tAl faearan traden tot de Tareeniging toe aoodat het doel der bijeaokomst werd bereikt De heeren KooimaD ran Xjekimond Smit van Leiderdorp Van der Willik ran Noordelooi De Groot tan Strgen eo Uenry van Pernis werden gekozen als bet beetunr der rereeniging an hel reglement van de prorïnciale afdeehng Noord Brabant en LimbarK na eenign diaouuie en met eonige wyiigm eo ala bet r letuent der afdeeling aaoKenomen Op da Internationale Ten toon itelling ran Bikkery Maalderg eo Kookkonet te sOrareofaage werd de beer F I L H t 8a broodfabrikant te Breda bekroond met deneareprijfl de hoogite onderecbeidiog voor zyn wittebrood an betobnit Ooud IM Moordreokl door 7 Nieuwerkerk 7 M Okpelle ♦ lUlterdam SO 7 11 gattardam aapelle Hieuwerkerk Heordreebt oada 8 30 8 48 8 61 08 1 08 7 80 7 41 7 88 8 07 8 18 Gouda ZeveahuiMn Moertepelle Zoetermeer Zagiaard Voorburg Haw 7 1 6 48 6 61 17 ja Uage Voorburg Zoelarmeer Zelfwaard Zevenhuiiea Moarkapelle Ooada 8 89 t6 7 8 6 80 6 86 48 t ni Uouda Uudew Woerd rTlre bt In sen opwelling ran edelicoedigbeid en dankbaarheid Kendt de heer t 8ai een telegram aan de firma wed Kakebeeke meelfabrikant te Middelburg waarin hg keuuii geeft van de hem te benrt gevallen oodericheidiog en de firma Kakebeeke holde brengt roor de aititekeode kwnliteit n van het Releverde meel De firma Eakebeek erg in d r Dopjai laat fan dit ial gram een cliché maken eo drokt het dan ovr op een circulaire die ook aan de b aden wordt toeg tooden en zoo wordt de wereld kond gedaan dat de firma Kakebeeke te Midretharg oitmoDtend meel en de heer kSai te Breda fgn brood en beicbott terert D Treemden joarnatiiten die te Amiterdam ntl de inboldigingifeeaten komen zal ui eeu kMrtteriitiek nititipje worden aangeboden Dr A Kajper voorzitter rao het Nederlandscb Journalistencomité heeft met den beer Calkoen borgemeeeter van Bdam een beeprekiLg gehouden orer een becoek aan Edam Voleodam en Uarken Met 70 a 80 boerenwagentjee znllan de bezoebera aan het atation Ëdam Kwadyk worden afgehaald en na bezicbttgiog der kaasstad naar Volendam gereden worden Vandaar gaat het in botters naar Marken om per boot naar Amiterdam terag te keeren Op ZondH 28 Aognstofl s middags 1 nor tal in dea i kaabonwbnrg te AmetardaMteeoe groot natkNl meeting plaats hebban Toor de propaganda der geheel onthoadiog Mannen eo rronmen van alle riohtiogen culten daar spreken Zoowel de roomscbkatboliek ala de socialist de antireTolatiooair en de eooiial democraat en anderen sul en de gebeelODtboiding bepleiten 6g het comité Toor de iohaldigingiieesten in de residentie is bericht ontvangen dat de huid e betooging an fanfare oorpsBn nit onderBcbeideoa proTiaoiëo welke 10 September op bet Alezandersveld te s Bags zen gebonden worden oamogelgk kan doorgaan Uit Vianen a d Lek wordt geschreven Ten bewgze dat appelen en peren alhier en in omliggende plaatsen neer dan schaars zljn diene dat één der notarissen slhier alle moeite in het werk moet stellen on een aangekondigde vrnehlenverkoopiDg te doen doorgaan £ r zgo eigenaren van boomgaarden die dit jaar in het geheel geen appelen en peren te Teilen hebben Maandagmorgen werd aan dr Vlaanderen 1 te Apeldoorn bg zga gooden feest reeds zeervroeg een aubade gebracht door de mnziekrerfeniging de Uarmome I Ten negen uur werd den geacbten geoersbeisf in het Hötel v d Bnrgc namens patisnten en oodpatienten holde gebracht door e ne oommiseie die cich reeds vroeger bad goTormd Dr Elattink voerde namens die oon missie het woord en wenschte den dokter an barte g lok op zyn gouden arobtsfeest hem als blyk van hooKaohting aanbiedend eeo scbilderg ran VT Bildera een Geldersob landschap voorstellende Onder de talrgke teUgrammen die de jubilaris untvingt boTond er lich een vau BH Gemengde Berichten Men schryft uit s Oravenbage oonna18 88 i ll 1 1 7 i 1 14 1 18 1 80 tl il 11 18 11 18 11 81 11 4 tl l 8i 10 10 U SS V tS 10 18 10 38 10 48 10 411 7 86 7 88 8 40 8 11 87 11 8 10 11 10 1 1 10 11 10 41 10 64 7 40 8 31 40 uit 18 06 lo ta 1 08 9 03 In eeo der proTisorakamers achter den apothekerswiokel van den heer Moet aan bet Plein ontstond gietermiddag tegen half twa door het vlamvatteQ eeuer hoeTeelheid spiritus ttdU biDDenbrand die sioh door de groofes vlammeo weldra naar boiteu nitbreidde Bet Toorbois werd niet aangetast hoewel de rook in alle kamers doordrong De Tiamman grepen Toorsamelgk in het middengedeelte van het diepe pand om liob betn De brandweer spoedig met waterslangen later met de stoomspuit ter plaatso aanwezig vatte onder leiding ran ilnri commnndant jhr Wichers op verschillende dat lalk asD sebeepje onder l was naar Uilasprong en direct zette bg het kleine scheepje na Bg Uilesprong ging hg het acbeepje onderioeken dat bevaren werd door zekeren G T van Tjalleberd een jongen man eo twee znaters De veldwachter vond er aardappelen in lakken die hetzelfde merk droegen als die welke te B gestolen waren Docb de veldwachter Toed nog meer Geheel onder in het scheepje vond hg een pruhtigen votbloedrei JRchthond benevens een dubbelloops jachtgeweer Vrg zeker zgn ook deze gastolen men vermoedt tgdens de kermiedrokte te Leeawardeo De schipper een brutale gast beweerde den hond gekocht te hebben toor f5 ng ia minstens f50 waard van een anderen prikschipper Men is nu drok basig den eigenaar van den hond op te sporen Vrg eeker heeft de politie daar een goeden slag geslagen ATJTKH Onze corraspoident ia Batavia uiot ons onder dagteekeniog vu heden t Onze troepen in ïdi hebben van den 18n tot den 22n een verkenningstocht gedaan door Bagoh Djolok Srmantoh en Simpang Olim tot aan de rivier Djamhoe Ajer Geen ontmoeting met den vgaod De hoofden maakten hun o iwachting De troepenmacht van van Bentsz is naar Segli terug De troepenmacht van Moorrees beeft Langear en Madjapabit verkend In Renng Reung liet de vgaod 32 dooden achter N K Ct Het volgend officieel telegram uit Atjeh werd hedea in Den Haag ontvangen Colonne van kolonel Van Hentaz maakte een vgfdaagscben tocht van £ di over Bogob Djo ok Semaotoh en Simpang Olim tot Djamboe Ajor Geen aobot gefalleo Alle hoofden meldden zich aan Troepen Uegliwaarts terug Coloene van overste Willemi deed een vierdaagschen tocbt van Segli over Eemaloe Tjot Moeroeog Glé Siblab Beurennoeo en BeuengBeneng naar Gigieng Vgaod die zware verliezen d ad heeft 33 dooden achtergelaten Onserzgds 26 militairen bened in den rang vaa officier gewond Do correspondent van het Handelsblad ta Medan seint van heden De colonne Willems ging den 2len Jali op marach over Eemala naar Tiro en vandaar over Gleaeblat Glé SihUh Bed Hand Koemboe en Gigiëug naar Segli De tocht daorde vier dagen De vyand liet bg de ontmoetingen 33 dooden nohter Onze varlieaen I bedroegen 20 aau gewonden minderen wowj van 4 ernstig g woud I Kolonel Van Bentsz ia teruggekeerd van Edi waar alles weer rustig is De correspondent der N B Ct te Batavia seint onder dagteekeniog van gisteren De colonne van overste Willems trok den 20an van Segli over Garot den Glé Gapoej en Langgft naar Keumala Hier werd gehivakeerd De gand beschoot het bivak Donderdag ging het verder naar de benvelen van Tjot Moerong waar gebivakeerd werd De cavalerie verdreef den vgand Een compagnie nam eea bentiog en vernielde die Tachtig geweren werden buitgemaakt i s Nachts werd het bivak beschoten Vrgdag werden de omstreken van Tjot Moerong verkend Znterdag keerde da troep naar Segli terag De v and vervolgde ome troepen en viel u aan bg Rnnng Beoog De vgand liet tift dooden achter Uit bgaa alle bevriende kam poDgs werd op de onzen geschoten 10 04 1M 11 1110 11 10 18 f 10 J6 0 10 84 10 64 11 8 30 8 B 86 7 66 8 01 8 09 8 1 8 16 8 48 t in 1 1 17 87 84 41 47 6 16 6 86 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 10 10 8 11 10 10 11 10 11 10 81 10 88 U i n 44 7 68 84 8 16 8 1 8 84 Onze verliezen bedroegen in bet geheel 26 raindpren trewond en 4 dwangarbeiders gedood 6 18 8 18 8 80 8 8 A BO 7 80 7 61 4 SS 4 89 4 18 8 04 K 18 9 18 10 06 34 48 7 48 t H lO l O OJ e o u u A a MsTHDili in J 8 14 8 10 67 11 7 61 1 10 17 10 1 l U W S S J O8lu O0M7 8 40 100 n Amst 0 3 8 80 Ö 10 60 1 08 B 11 Ml 10 18 ll ï i t I L 7 08 8 10 0 08 11 18 t 8S 8 48 4 48 840 7 41 4 lm Vi 7 80 8 88 0 80 11 80 8 08 4 00 B OO 6 8 8 00 lO O ufCi ioï ïl 18 8 8 4 4ïl 4 7 4 8 4 Ul STADSNIEUWS GOUDA 27 Juli 1898 VBRGADERING vak dkk GEMEENTERAAD op Vrgdag 29 Juli 1898 a namiddags 14 nnr Aan de orda De benoeming van twee onderwgsereaaen aan da 2b Burgerschool voor Meisjes Het voorstel tot oninbaar verklaring van eenige aanslagen in de plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1897 liet voorstel tot aanvaarding in eigendom van een stokje grond aan den Groeneweg De Toorstalleo betreffende de pensionoeering van de ambtenarea en werklieden der gemeente en vaa hunne weduwen en weezen Bg den te Ngmegen gefaoaden Schietwedstrgd van den Nederl Sob utterg Kaderbood op 25 en 26 Juli wardeo nog de volgende prgzen behaald op den personeelen baan 150 M Ie prgs aerg maj Yf Sliedrecht met 104 p 3e serg C M vsn Wijngaarden met 99 p 4e serg mBJ J J P denBoermet97 p 9e 1 foariar R N v d Pool met 86 p Op den oylinderbaan verwierf serg L Rietveld een prgs met 57 p Wat ons verleden jaar op de kermis ontbrak zal ons nu dobbel vergoed worden het Holland oh Tooaeslgezalschap van het Paleis voor Volksvlgt te Amiterdam dat in den vorige winter enorm socces had met het sensatie drama eDrsyins de Martelaar van bet Doivelseilandf zal ook hier bet Qoodsobe publiek eenige genotrgke avonden verschaffen Gednrende de a s kermis zal bet gezelschap in het welingeriohte somertheater standplaats Groote Markt bet veel besproken drama Dreyfas eo verder hetzelfde repertoir opvoeren waar de Limbur er Koeriar de MaaHricht obe Eoer moodeche Venlooscha Eindhovenscbe en VliasingBohe bladen zoo eervol over schreven Met onge lald wachten wg bet oogenhlik af waarop wg kennis sollen maken met een ensemble als de heeren C P T Bigot A Verhagen B Barendse W Polbarst Buderman Mosoh Spriokbugzen Franken etc eo d dames Potbarat Grader v Barkel Beersmana Brsakensiek etc voorwaar allen goede bekeude knostenaars en kunstenaressen Wg twgfelen niet of het gezelschap zat ook hier de achting eo sympathie van het Goadsche publiek weten te veroveren Wanneer wg onn de jaren terugdenken toen de kermissen in t algemeen en de Qoadsche kermis in t bgzonder meer leven vertoonden was een kermis zonder goochelaar haast ondenkbaar En geen wonder want niettegenstaande we weten dat we bg den nana genomen worden trekt bet geheimzinnige ons aan Verscheidene specialiteiten op het gebied der goochelkunst hebben ook in Gouda hunne toeren vertoond Velen zulten zich oog herinneren Bamberg den ouden Bamberg den vader der goochelaars Niet minder bekend ia Ernst Basch wiens tent gewoonlgk tot den nok met toeschouwers gevold wai Toen deze zgne saken aan kant had gedaan werd diens plaata ingenomen door den heer Alber Verscheidene jaren stroomde diens Caglioatrotheatre vol en moest bet volk met geweld worden tegengehouden Vooral de toeren van den clown en goochelaar P Mullens trokken vela toeschouwers tot zich Een ernstig cooeurrest kreeg de heer Alber eenifie jaren later in prof Henrj de Braxelles die zich had goHaocuerd met den bekenden hof illosiouist en options M P Okhuysan van Rotterdam Ook in dat Cftgliostro theater waren de goochelto0Mn van den directeur en diens amocié het glanspnnt van iedere vooratetliog Helaas de groote theaters moeten we tegenwoordig op de Gondscbe kermis missen Prof Henry heeft zgn tent van de hand gedaan en MoTr de wed Alber schittert door hare afmaigheid Op de aanstaande kermis alhier hoopt een goochelaar uit de oude school nl de beer David Tobias Bambnrg zoon van den bekenden Bamberg eenige voorstellingen t geven Zgn naam en de titel van hofartist dien hg oert does ons vermoeden dat hij zoo geen nienwe dan toch ceker verrassends toeren zal laten zien Wg willen hopen dat bet aacces welk atêads zgnen kaosthroeders bier ten deel mocht Tallen ook h m niet onthonda worde Da kommies derde klasse T Laverman la liiiae is met ingang van den laten Auguatns a s overgeplaatat naar Gouda en tevens benotmd tot soheepsmeter van binnenscbepeD Toor de infpeotiSn Alphen en Gouda In oni verslag van de vergadering dsr Ooadsehe vereeniging voor genees heel en TerlookaDdige hulp gebonden Maandag 11 is doot OBi all penningm genoemd de heer van Waas dcse functie wordt eebter vervnld door dea baar B H Zegen QirttrraaToad werd door den Q w J B B Spaanderman weder een orgel haspel ing gageven in de Groote Kerk alhier Het programma vermeldde dat de üeer Job Mergelkamp bariton oonoertianger te aGraven bage zgn welwillende medewerkiog bierbg verleeoen zou Daar wg wisten dat de Heer M een leerling is van den gevierdeoen alhier zeer goed bekenden Heer Arnold Spoel hadden wg vaa het optreden van genoemden zanger de beste verwacbiingeu Sn wij sgn niet teleurgesteld Integendeel wg hebben zoowel de schoooe ouvangrgke stem als ds keurige voordracht van den Heer M bewonderd Zgne sterke diepe tonen deden ons meermalen aan een flinken baazangar denken Welk vao zgn nummera bet meest ta roemen valt ia moeilgk uit te maken Zeer scho n vonden wg No 4 b Paoia Angelicasc bi dit nummer waa ook de oigeib eleiding ove schoon Hel laatste nummer Ks iat genngc uit het Oratorium Ëlias zon veker een uitbundig applaus verkregen hebben zoo dit ter plaatse gabruikelgk was In t kort aaamgevat betuigen wg dsn Beer Mergelkamp onzen hartelgkeo dank voor zgn optreden eo onze waardeering voor zgn schoon ta ent Over de nummers alleen voor orgel waren wg ook ten zeerste voldaés No 5 van bet programma Fantasie Sonate No 4 van S de Lange heeft naar wij meeneo wet dan Bcboonaten indrnk achtergelaten Vooral Allegro moderato eo Maeatoaa e vivoeec werden teer schoon vertolkt De Uarche Pontificale van Lammens was een waardig slol Den heer Spaanderman brengen wg onzen dank voor het uurtje van j kunstgenot dat hij ons gibtereo avond weder betorgd beeft en een woord van opwekking tot onze stadgenooten om een gelegenheid als ezft in bet vervolg niet meer ongebruikt te laten voorbggaan schrgven wg hier gaarne neder li ir MooRDBBCUT 25 Juli pe jaarwedden van den burgemeester en vati den secretaris dezer gemeente sgn elk met f 100 verhoogd beide bedragen nu f 800 RECHTZAKEN Door de Arroudisssmenti Rechtbank te Rotterdam werden in de zitting van Dinsdag 26 Juli het volgende vonnis gewrzen J K 32 jaar arbeider te Zevenboizen we ena beleediging van een ambtenaar tot 2 dagen gavaogenisstraf Verrolgeos stonden o a terecht De veldwachter J Stroik bracht den 4deu Juni een dagvaarding om op hetkaotongeraobt te Gouda te verschgoeii aau C De H 50 jaar landbonwar te Moerkapalle omdat hg den 16den Mei op de hondeukftr gezeten had maar was daar allesbebatve vrieüdelijk ontvangen en zelfs van bet rt afgedui d eu hevig op den arm geslagen door C De Q Eiicb 1 maand gevaogeoiistraf D M 40 jaar vraobtr der te Waddingsveen had den 18 Jon met J Meiderwgk twist gekregen om een geit welke twist zoo hoog was goloopen dat J Meiderwgk den ander iels minder vriendajgk bad toegevoegd en dat daarop D M in woedo ontstoken zgn dorpsgenoot in het gezicht bad geslagen volgens de aanklacht zó6 hevig dat de mishandelde tegen den grofld viel en zgn neus bloedde Eisch f 10 boete sos 4 dagen Voor de rechtbank te R tterdam stond gisteren terecht een vronwape aoon zekere J R die in den Avond van den 21 Juni II op het Btationaplein een beer die ni d n Haag kwam zgne portemonnaie ontrolde met eea inhoud vao t 7 874 Toen zij gearresteerd waa wierp zg de benri weg Het O M bg moDde tid mr De Josselia de Joag eiiohte 2 jur geraogeniistrei durbg er op wgzeade dat beklaegde ia 1889 door de Amaterdamiche recbtbank tot 2 jaar raroordaeld wai geworden Mr Jo Tan Raalte a s terdediger optre dende nhetiie de vrouw aja eet trearig tegeabeeld ran de rroowan die in de laetats degen te BOravenbage zalk een boog intellect aan den dag leggen Hoewel bet feit booget ernstig aobtende troeg pleit r eene niet hoogere traf dan 3 maendan toe te paaen en weeë er op dat eene troeger reroordeeling hier niet ala recidire kan paogemerkt worden zooali het O H had ger d wgl een termgn Tan 9 jaar taesoheo beide leiten rarloopen ia en de wet alleen reoidire aanmarkt roor atrafbare feilen binnen 5 jaren gepleegd In de ciriele zitting fan de rechtbank te Leeowarden ia Maandag by reretek eene zaak behandeld tegen den heer D J W baron ran H burgemeester ran Westdongeradeel te Holwerd die den 24en Mei 1397 te Tornaard bg de Toltrekkiog ran een hnwelgk alH ambtenaar Tan den Burgerlgken Stand rerzuimd heeft na te zien of de getnigen in bet duplicaat regiater die hnwelgkaakte wel hadden geteefa end terwgl üiter ia gebleken dat in het bg da rechtbank gedeponeerd dnplicaatregiMer die akte door een der getuigen niet was geteekend Oreraenkometig het requiaitoir rau het O M werd gedaagde Teroordeeld tot f 3 boete bg I niat bataling ta rarrugan door 1 d i liaolitOBia Posteryen en Telegraphic Aankondigingen en cironlairee omtrent weddenschappen worden in Oroot Briunn 8 en Ierland niet toegelatin Te rekenen ran 1 Angustoa a a knnaea door tnaaobeokomst na de Duitacfae Poatadminiatratie pakketten tot een gewiobt Tan 5 kilofitam worden Tenonden naar Bnalaod met inbegrip ran Finland Aangifte lan waarde ia toegelaten tot een bedrag ran 1000 francs Van da gelegenheid tot reriending ran pakketten naar Finland orer Denemaken en Zwaden kan bg Toortdoriug worden gebrnik gemaakt Vacante directie Poatkantoor te Sas ran Gend Jaarwedde f 1400 en rrge woning PensioeDsgroDdslag I 1650 Borgtocht f GliOO Sollicitaties in te lenden róór 10 Angaatoa e k Benoemd 1 Sept Tol directeur ran hel postkantoor ta Uontfoort P Viiser thans id alyke h nkking te Markeloo en te Markeloo O Hoffnna thans in gelgka betrekking Ie Montfooit VerplaaUt 1 Ang De telephoniste mej A Weinbeck Tan Vlaardingen naar Rotterdam IG Aug De commies der telegrapbie 2tlB klasse M Billen Tan Ngmegen naar Maastricht de commies der telegraphic 3de klasse N W F Janssen ran Maastricht naar Scboonhoven 1 Oct De coaamies der postergea 3de klasse C J Ueeleukamp ran Itottardam naar Nijmegen de commies der posterijen 4de klasse W F Tan der Leenw ran Ngmegen naar Uot terdam Ëerrot ontslagen 1 Aug De telepboniste te Rotterdam mej C Goosaens 1 Sept De brierengaarder ta Kcbtarbrag W C Billenkamp 358 Staats loterij e KlaHo Tra iking lan Woenids 17 Juli No 1S81 eli 80B5 ieiler ƒ 1000 No 1S17 400 No 4338 en 8 S0 ieder 200 No 367 444 IU76 en 18Ï91 iodor y 10 PriJEeu van 30 S470 5134 7 16 10713 13388 16165 18196 it S38 6988 7076 10777 18410 l 9l 18316 64 i78d 6330 8001 10816 1343S 18367 18368 67 37 0 6341 8071 10J1I9 18S66 U400 188 4 118 2795 634 8I1I 10838 18710 13411 18409 17S 2797 6407 8118 10933 13811 1 437 18414 210 2800 6647 8117 10986 18822 16469 18427 228 2843 5660 1301 11136 13863 16490 18489 271 2987 5668 8120 11169 13855 16494 18448 818 2969 689 8618 11192 18878 16614 18460 836 3035 6704 8620 11267 14031 16681 18684 368 3037 6749 8612 11284 14033 16651 18636 416 8069 6761 8726 11346 14160 16692 18648 480 3200 5790 8767 11407 14165 16676 18677 460 3834 5846 8796 11414 14881 16787 18788 464 32 8 5876 8904 11478 14109 16749 1874l 491 3378 6939 987 116 2 14111 16784 18K86 496 8486 6970 8986 11554 14136 16930 18888 610 3463 6990 9018 11611 14844 1694 18912 686 3498 6013 9048 11677 14263 16969 13948 639 8519 6003 9069 11694 14307 16989 18969 78 8610 6104 9077 11734 14398 17016 18980 816 3633 6114 9092 11792 14485 17037 18 8 118 8671 6104 9117 118K 14473 17081 19010 860 3698 362 0807 11918 14486 17083 19116 874 3643 6872 92n 11943 14586 17107 19188 900 3711 6 85 9267 11040 14619 17164 19909 906 3718 630 9883 12047 14627 17179 19997 1012 3768 6311 0312 11096 14667 17306 19316 1011 3780 6335 9816 13098 14783 17857 19380 1096 3918 6400 8383 12119 14770 17275 19t28 1183 8997 6485 9386 1S169 14704 17304 19416 1148 8943 6466 9894 12880 14377 11806 19417 1168 4044 6475 9498 11831 141117 17387 194 6 1312 4113 6105 9468 11334 16116 17346 19601 1368 4i i 6669 9600 11864 16148 173 8 19634 1378 4117 6174 9 38 18419 16110 17386 10669 lt88 4306 6666 9604 13461 16166 17389 19877 1110 4804 6710 9630 12466 16171 17414 19916 1100 4318 6712 9701 11474 16142 17421 19968 114 4844 783 9765 18604 16161 17418 19997 1W5 4864 6876 9760 18540 16983 17447 10007 1 69 4418 6878 9836 11604 16810 17471 10036 1 75 4416 6961 9847 19768 1S5I0 17474 10114 1696 4440 999 9961 11819 16671 17479 20163 1713 4497 6997 9996 11811 16589 17686 90U0 1798 4 09 7043 10008 11830 16696 17698 201 5 1717 46 9 7093 10019 11930 16614 17609 1 314 1767 4671 710110011 12970 16622 17644 10330 1769 4686 7888 10061 13096 16616 17697 10831 1800 4697 7164 10068 18110 1 798 17721 10886 1188 4741 7411 10116 18117 16310 17734 20467 1963 4786 7 15 103 3 13162 16 70 17822 10606 1010 4817 764 10416 11312 16871 17848 20 87 20 44 4 61 7610 10601 13130 16983 17989 20646 1094 4911 76 1 10618 18186 16009 17949 10619 1088 6014 7664 10678 13300 16019 17961 20812 2116 HO 718 10692 18814 16118 17973 30888 1180 184 7717 10694 18310 16197 18119 30921 1167 61 1 7791 111714 18856 16131 18140 90963 281 19 7860 10716 13884 1M40 16169 1871 114 7 98 Overliemdeii Fronts A van OS Al Md Taillanr Kleiweg 8 73 73a GOUDA Telepk ou W 3i Amsterdam Vikn sisikrt Beurs van V 16 JULI HiniauKo Oert Ned W S l i 86 dilo dito dilo 8 98 diu dilo dilo 3 9I Homia UM Oeu ll 1881 881 101 ITJLLIB InsehrgriDR 1861 81 6 86 OosTINK übl in papier 1868 6 86 dito in tilrer lll 8 4V 4 PosTUOAL Obl met coupon 8 I7I dilo Inikel 3 17 BujLiND Obl Binnenl 1894 4 88 dito OeeoDS 1880 4 97 dilo bij Kotha 1888 4 98 ililo bij Hob 18 9 90 4 97 Viidilo in goud leen 1883 6 dilo dilo dito 1884 6 13 1 3 i Spima Perpol Mhnld 1881 4 36 Tusisij Uepr Cour leen 1890 4 741 Oer leening mie D lil Geo leaning serie C 26 ZulDAri lUp T obl 1891 6 104 Uuicu Ubl Buit Sell 1880 6 96 VlKtzVil 1 Obl 4onbop 1881 SC uAvsTiaDUl übligstien 1896 8 100 KuraiuiAll Sled leeii 1894 3 lOO tNlD N Afr Msndelir aanJ 64 Arendab Tsb Mg Cerlilioatan 668 UeliMsstsohappi dito 489 Arn Hrpotheekb psndhr 4 100 ult ldi delVonlenl asnd 49 Or HTpollieekb p ndbr 3V lOl Nederlaodsoha baak asnd 108 Ned Handalmsalich dilo 146i N W k Pao Uyp b pandbr 3 66 Uoll Ilypolbeellb pandbr 81 99 u Ulr Uypotbeekb dilo 3 98 OosTlNK Ooat Hong bsnk ssnd 138 Busl Hypotheekbank psndb 4 108 Ambbjka Equt bTpolh paudb 8 Maxw I O Pr I ien rert 80 Nsu Holl IJ 8poor My asnd lUV Mij tot Kipl r 81 ijp und 119V Ned Ind Spoorwcgm aaad 108 Ned Znid Afr 8pm ssiid e 117 dilo dilo dito 1891 dllo 100 Kuid IUl Spwmü A H obl 8 7 PoLi N Wariobau Weeoen asnd 4 160 BnsL Or KuH Spw Mij obl 4 98 Haltisoha dilo aaud 7 i VaatowB dito asnd 5 76i Iwang Dombr dilo asnd 6 IOO7 Kuril Cb Aioir Sp kap opl 4 101 dilo dilo oblig 4 100 U Ambriiia Cenl Pao Sp Mij obl 6 14 Cbio k Norlb W pr C r aand dito dilo Win 81 l otor obl 7 1877 1 I DenrerliHioOr 8pni oorl T a ll Illinois Central obl iu goad 4 103 Louiir il Nsihrilli Corl TJund 6V Moiico N Spw M Ie bvp o 6 108 Mias Kaniai r 4pCt pref aand 1 l i N York OulBsio k Well aaod IC i dito Poon Ohio oblig 7 112 Oregon Calif to byp in goud 6 81 Paul Un Pao Hoof lijn oblg 6 dito dito Lino Col Ie byp O Canada Oen Soulb Cbert r aand 0 VsN C Billir k Na Ie b d e O 6 Amitard Omnibni Mj aand 178 Batlerd Trami e Haali aand 1977 Nil Stsd Amalerdam aand 8 I0 m glad Botterdam und 3 1 6 Bauie SUd Aniwarpan 1817 S 100 Slad Brnaiel 18861 100 HoNO Tbeiii Beaiillr Gi ioliob 4 116 OüBTMa StasUlaenig 1860 5 118 K K Oost B Cr 1880 3 Spah Slsd Msdrid 3 1668 18 Nln Ver Biz A b Spoel oerl 116 ADVERTENTIEN V Heden overleed tot onze diepe droefheid plotnlin in den oaderdom raa ruim 72 jaren ouEe gelieide Echtgenoot Vader Behuwden Grootvader de Heer HENDRICDS OVERfiUNDBR Uit aller naam Wed H OVEBEIJNDEB KOST Oouda 2C Juli 1898 ONZICHTBARE II HBBIUEN eo DAMES PRUnüW TODFETS SCHEIDnGEM en rarden HAARWERKEN maatmoit door 80UEDE AJ WERKINIi bg B P m WIJNGAARDEN Cotffaur JEMmwv Goiula