Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1898

No 7643 Vrydag 20 Juli 1898 37ste Jaargang HE COURANT NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Tel fo B Ho M De Uitgave deza Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1J36 franco per post ƒ 1 70 Ahionderlüke Nommero V U F CENTEN Tetef oa No ftt ADVERTENTIEN worden gfeplaatsl van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de middL Voorschotten wordan reratrekt van f lOO tot 3000 tegen kleine mundeiykacbe of driemaandelgkscbe afloBsiog en zeer matige rente Aan dit adres kan men tarieren bekomen eener aolide LevenRverzekering welke vooriehoi eerttrekt op Oe IPoUi Brieren motto Voorêchottent Noord ingel 04 liolterdam GEVRAAGD een fatsoenlijk eerlijk MEISJE om bebolpzaam te zgn in de huishouding bg kinderen en zoo noodig m het buffet Goede getuigen Tereischt Brieven no 4488 Adv Bnr A HACK den Haag E CASSUTO TANDAKT8 Gouda Turfmarkt SPBBSKUBEN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAO van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG ran tot C uur ZONDAGS ntet Kaninhkjke UaeMnale Fabriek D HONIGBLOEM vu lil Van Schalk Co gevestigd te Gravenhage Heppler$traat 29 en M9 naby de Regen tesselaan HOFLEÏERANCIERS van Z M den KONING van BELGIË Indien gij hoenttl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACON van éO Cta TO Cta en 1 1 vetkrflgbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f98 Gmda t MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda H V4N MILD Veerstal B 126 U aowla BOÜMAN Moordrmht C RATBLAND Boskoop V WIJK Oudevmlrr l KOLKMAN Waddinmein IV mmm Meubelmaker en Houtdraaier SPECIALITEIT IN Eiken Xolen en Mahonie llleubelen Teven Beparatieuterk netjen en büHik Adres PLANTSOEN hoek TIEN DE WEG No 45 en Werkplaats WESTHAVEN No 181 B J TAN TELm Dubbele Buurt B 10 F TAILLE Ü R I A SLEGT beieelt zich aan tot het lereren an Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M4 cent de K O NIEUWE HAVEN 28 0 Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerij Maalderg en Kook kunst te t Oravenfutge met een diploma Verguld Zilveren Medaille 8ii iai adiooH JLan 400p neSuiiHa joojV 8iifli9ddsqaBn 9 jii enoAiepno § na pjooH laH Hel Hoofd Iblcasl I§ii f PJOOH l H mmn o XaHVK aXOOaO B midpnaig I Chemische Wasscherij en Stoom Ververij dE W IT en Comp UTRECHT Spoedige en nette aflevering Lagci prUzen DBPöT by Gez BECKERS in Modes furfmarkt 248 GOUDA Wat r Anker Pain Expelli lager ponen van miei said Waf iametlietMimiilsuitowviileiitegea = Sr Anterlalnlxpeller I iieei M Simla la Mar haiateiip ABker Palnlxpelte u dfl bMto InwiiTioc tegen JicUi Rbeomatiak Loadeapqn t i Icortom koi4 Pr 50 oenl 75 oenl sn fl 25 de amnk VtorlÜQden in de meflsts Apotheken bd hy y AiWRiokter t Oj te Rottenism Te GOUDA by C LÜGEll Apotheker 1 Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 FEANSCHE STOOMVEEVEEU IN chemische Wasscherij VAN II OPPEi HEIMEK 19 Krulekaile Xottenlam Gtbreveteord door Z M den Koning dor Belgen Hoofddepét voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damaagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluohe mantels veeren bont enz Gordynea tafelkleedeu enx worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetii gestoomd of gaverld worden onschadeiyk voor de getondheid en velgena staal bewerkt krom ikgsf eestT Aangeboden een 6B00TE PARTIJ Eijn DEMEMROEN ook genegen in kleine Partijen te rerkoopen Adres G MFJJER AMERONOEN Vl Het Bewe on 5had lyk le n p ÊSj niakkelykste poetamlddel voor Hnraa l ffl n vooral dam en KlnderKhocnwerlc Ml la de Apprtluur van C M Nllll r4ee PSTi Berlla Beetll8lr l4 Ienlelti oe Dl op naam en fal riekam rtt Verlr ur Mn kkUlai Ie MMnNrt HlsalMaa Uwul eetalIrV SarMaaüirMvB § V Machinale en Chemische zuivering en ontsinetting van Bedden en Matrassen hij 6 lr DE RiADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 g ALGEMEEN BEKErVD K REEDS MEER DAN 50 JAAR S u als liet beste adres voor fr 0 J6 Fantasie Meubelen KINDERWAGEITS enz enz n K 3 en 6 ƒ ouwe C 25 3 L P WELTEE Peperstraat LOTEN in de Verloting der mmm maatsgeaffij tan imim Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgfbaar bij A BRII RMAI Z001 Prijs f 1 par lot 11 loten voor f 10 DE WOLBAAL Meent No 21 Rotterdam OFENINfi I AQgostns Speciaal Magazijn van Wol Saj et en Bre ikatoen Door contracten met de eerste en grootste Spinners van Wollen en Katoenen Garens is dit magfazijn in staat van de kleinste tot de grootste hoeveelheid te leveren tot prijzen buiten alle concurrentie Hierdoor zal voor Rotterdam en omstreken in een proote behoefte voorzien worden daar in dit artikel wel de minste soorten tot concurreerende prijzen worden aangeboden doch de betere en degelijke soorten veel te hoog genoteerd blijven Gond Drek van A BRINKMAN ia Buitentapdsch Overzicht Ffwideot Mo Kiolej berudslugde eerKiatermiddkg 60 Toad mat ledao rao bet k biDet onr da Spianiobe Tridaaloorttallen Na de be adalaging die oiet een formeele miDtatarraad wae lerklaarda eea lid vaa bet kabtaet dab geao officieele mioiiterrBtd noodig waa om praaideDt Mc Eiolaj a a iwoord aao Camboa lut ia atellaa Er waa beslotea bet aanbod om oDdarbaadelingen ka openen ain te oemen ofacboon de oorlog met dezelfde kracbt zon worden oorlbeiet totdat i ti taatbaarderi op bot itnk an TredaaToobwaarden waa Toargesteld Da Herald erneemt nit Waahington De nota die de beer Gambon aan den preeident beeft orerbandlgd zegt dat da tegaaringen tan de Venenigde Staten en Spanje helaaa in oorlog zgo ten gevolge ran den eiacb der eerste dat Spanje zicb nit Cuba zon terugtrekken betgeen Spanje weigerde In den btrgd met de wapenen dia daarop gerolgd it geeft bg to dat Spanje aan het kortite eiad baeft getrokken Dien tengoTolKO ia de ellende van Spanje zeer groot Het meent dat bet oegenblik gekomen i dat bet getoegelgk de medewerking van de Vereenigde Staten k n eoroepen tot bgleggiug ran den oorlog Bet verzoekt daarom door middel van den Franscbea gezant logelicbt te worden op welke voorwaarden d Vereenigde SUten beraid aijn vrede te alniten Caaibon kon Mc Einley niet 9 eggen welket conceniea Spanje soa willen doei HetgCracbt loopt dat bat mint te waarmede da regeering der Vereenigde Stilten tevreden kan agn de volkomen onafbaokelgkheid vso Coba onder beicbermiag van de Vereenigd Stalen totale abtand van Portorioo eo do Ladronen en een haven op de Philippgnen voor een kolenstation Dit lutate i een conditio aine qoa Lon voor het vrede elniten V Ben telegram nit Washington aan de Evening Post liegt De staatssecretaris Day en de onderstaatssecretaris Moor hebben den grondslag voor den vi do opgemaakt om dien aanibet KabÏBet voor te leggen De bgzonderheden worden zorgvnldig geheim gebonden maar men kan al vaat verzekeren £ kt deze ggrondslagen zjjn lo £ lind van de Spaanische beerscfaappg over Caba onder goedvinden dat het Cnbaansche volk machtiging zal krngen om onder beacherming der Vereenigde Staten een stabiele regeenng te vormen i 2o de volstrekte en otavoorwaardelgke afstand Tan Pottoiico aan de Vüreenigde Staten FEVILLEXOOi De Mezicaansdie Beiddliouwer EEN VEBHAAL DER AZIZEKEK Naar het SngeUck Daarop mot i jo linkennu het middel der odU telde MaeiDa omTattonde tilde h haar raa den grond op wierp aioh als een n tude op yne Taanden en rerdreef hen in een oogenblik uit het prieel Doch ICaxtla Het het daarb oiet maar rerrolgde hen en vooht ali een iranhopige Toen de etrgd op het herigat wat Teraoheen de onbekende met het witte haar dien wy in des beehlbouwera werkplsats ugen on bracht aet Utx stoot Tan zyne laage lans de nanranders in rerwarriog Zg sloefton op de ▼ lucht toen sy dece onverwaohto rersterking sagen opaageo en lieten Maxtla en Msana bQ de gebeimrinnige Tersohyoiag aohter Er scheen eeoe soort ran toorerkraoht raa hem ait te gaan dis hen ast ontiatting rerralde en onwillekeurig deiosdsn ly Toor sijo doordriagenden blik aehternit Eea oogenblik bleef hg op s e Isns leunen maar hief toen laaguam sjjn liokcrarm op strekte dien naar het paleis uit en gaf hun met een Teelbeteekenend gebaar te keuen dat sy zicb moesten verwperen Zonder or een woord tegen ia te brengen gehoorsaamden Maxtla en Masioa aan dit borel waarop de onbtkuido met bet witte haar xich met een fionn 3o onderwerping Tan de Traag wat met de PfailippgDen moet worden gedaan aan bet oordeel Tan een conferentie of een commissie De Vereenigde Staten zullen de grootst mogelflke handel Toordeelen bedingen tegenoTer een zoo klein mogelyke Terantwoorde lykheid der Bw eering Oe besUasing omtrent bet tot Tan de Ladronen de CaroUnen en TBU andere veroveringen zal het tot stand komen ran een onmiddeilyke overeenkomst niet beletten Een lid Tan het ministerie die een belangryke rol heeft gehad bg de besprekingen op het Witte Huis eergisterarond verklaarde gister dat de eventneele bezittingen der Vereenigde Staten op de Philippgnen waarschgnlgk niet meer d u een enkel eiland zullen bedragen Keizer FrAoi Joseph beeft het besluit tot sluiting van den Oostenrgkscheo Kyksraad goedgekeurd Dit beduidt dat hst ministerie van graaf Tbuu geeo verdere pogingen zal doen om met het parlement aso het werk te gaau Men vermoedt ou d t de Kamer in bet beele jaar niet meer zsl bgeeokomen en dan is bet das feitelgk waar dat Oostenrgk dit jaar Terder sal geregeerd worden volgens § 14 vao de Grondwet dat wil zeggen met keizeriyke decreten in de piaats van door een parlement Door de sluiting zgu alle voorstelleo TerTalleo alle Toorbereideode werkzaambedeu TOor wetten eni eTeneenB Ook stjn de afguvaardigden nu vervolgbaar geworden Het is zeker treurig dat bet zoover ia gekomen in bet jaar waarin keizer FraazJnseph zgu 50jarig jubilee viert De Voss Ztg noemt dit bet begin van de aoti Doitsobe politiek in Oosteurgk Ëeu geTolg vau die politiek zou volgens hetzelfde blad zgn het aftreden van graaf Qoluchowski als mioister van baiteDlandsohe zaken voor de beide deeleo der mouarabie Graaf Goloohowski moet medegewerkt hebben tot deo val van het miDisterieBadeni eu sedert is de feodaalcterioale hofpartij hem vgandig Deze parig hoopt wanneer keizer Franz Joseph eens door esD aoderen vorst zal zgn opgevolgd de macht in Oosteurgk te krijgen Zg beeft de positie van graaf GoUcbowskt onderngnd en bem er 0 a de schuld van gegeven dat na de veraodering tuu koers der Rusflische Balkan politiek Oosteurgk dat door zgn optreden lu ds Creteasiscbe quaMtie aan aanzien gewonueu had zich tgdslgk uit het ËoropMicb concert moeit terugtrekkeo Ook moet graaf Ooluchowski zich in afkeurenden zin geuit hebbeo over de inmeogiog vao aartshertog Friedricb io de bui tred vervfijdorde Muins begaf zich dadcljjk naar haar eigen vertrek waar zy op eene rustbanlc nedergezegen a bare sssar eljjke gepeinzen den vrü en loop liet De Toorvalieo vsn dezen avond hadden bij deo beeldhouwer een diepen indruk nagelaten en toen hij de donkere straten doorging trachtte hy de mogelijke gevolgen van E n avontanr te berekeneo Zjjne woning bereikt hebbende trad hg door den rerborgen ingang bitmen en bleef in de duisternis eea t jd tang in diep nadenken verzonken Eindelük ontstak by licht en zette zijn arbeid aan het standbeeld van Montezuma voort iir De twee Bedreigingen Wq verplaatsen den lezer oenige uren i66t JUazina e slnimering in het prieel Abnitsol was in een vertrek rao zyn paleis gezeten dat ruim van omvang doch uiet hoog Tan zoldering was Dio zoldering bestond uit fraai gnnedon hout van eene welriekende soort en matten ran palmbladeren bedekien den rioer Prachtige behangsels van veder werk met kunstig geborduurde afbeeldingen ran vogels bloemen en ioseoten in de schitterendsta kleuren voorgesteld tooiden de wanden en nit sierlijk gewerkte reukvaten stegen wierookwolken omho die een sterken en gebeimriooigen geur door bel gaoscbe vertrek verspreidden De onde edelman lag op eene mot kussens bekleede rastbank roer een open venster doer t welk men een geziobt op het psrk bad In tijne nabijheid stond Ueztii eene scboone slavin met een waaier in de eeoe en eeu btoemroiker in de andere band i poltiiek oaar aauleidiog vao hat advies vau graaf Golnchowski dat Oosteurgk zich oiet zou mengen iu het coo6iet tiMBob Q de Vereenigde Staten en Spanje welks koningin de zuster is vaa den aartshertog Dit afkeurend oordeel meet aao den keizer ter oore gekomen ztjn en vandaar dat graaf Oolaehowski zyu ontslag heeft gevraagd dat hem wiMrschgalyk eerst na bet jubilee d w t Dft 2 December tsl worden gege en Tot dien tgd kan er echter oog veel gebeoreu De Iodépendaoce verneemt nntr dat de sluiting vsD den Oostenrgksdag Ugksdag In Hflngarge groote seosatta heeft gemaakt en dftk het ministerie Banffjr tea gevolge daarvan uX aftreden Hel besluit tot scbrappiog van Zola s naam it ds ordelgst van bet Lsgioeu vrn Ker tiddt aldus Ue president der Republiek Besluit Artikel I De heer Zola Smile Edouard Ollarlei Aotoin wordt geschorst iu allereobtea en prerogatieven verbonden aao het kruis ntt offioiaren vso bet Legioen van £ er zoolang hjj niet contradictoir geoordeeld en bet vonnis t en bem uiet definitief zal zgn Hem wordt bovendien voor hetzelfde tgdsverloop hei recht ODtz d om eetiige Fraoiobe of boiteplaodKshe decoratie of medaille te dragen Verspreide Berichten Spai e en de Vereenigde Staten Aao de sDsiIj MaiU wordt uit Madrid geseitd De groote mogendheden van het £ uropeeicba vasteland zgu op Duitscblauds aaoatÉhtiag tbaos definitief overeengekomen dat Amerika in ge6D geval eeoig deel van de J itipp jcen kan behouden Aac de New York Herald wordt geroeid dat er een ernstig geschil is gerezen tosschen generaal Shafter en den Spaanscbeu burgemeestsr van Saotiago Deze hadeigendunkelgk senigs stadsbeambten ontslagea Ook hadden de leden ven het hooggerechtshof bon ootslag ingnoDdeo bg don gonverneur instede fan bij Sbftfter Deze wees den gonverneur daarvoor scherp terecht waarop de gouverneur zyn ambt neerlegde Sbafter s commissie van onderzoek van de Spaaasche gevangenissen te Santiago beeft een altertreorigsten staat van zaken aan bet liobt gebracht Er was groote onreinheid gevangenen waarrao ettalgken niet gevonnisd wuen werden misfaaodeid eoz Een depot van zestigdnizend dolUr in het Zg kon don twintij arigen teeftyd bereikt hebben en was gekleed naar de wijze dor dienstbare vrouwen in de trotsobe paleizen vsn de Acteokschen adel Klein van gestalte doeh goed ge venredigd vertoonde haar regelmatig gelaat ene eenigzins liobtere tint dsD men by de Azteken gewoon was By dit alles bezat zg doordringende donkere oogen en baar zwart en glanzig baar golfde in dichte massa s tot op hare heupen neder Hoewsl de uitdrukking van bflsr gelaat over t geboet aangenaam mooht beeteu tintelde er cohler ieU listigs In de hoeken barer oogeo on getuigden hsre donna lippen en bewegelgke aeosvleugels van eene onverzettelgke wilikracbt Alles byeengenonAi was zg eene merkwaardige figanr met een merkwuardig karakter Voor hare Tr nden was zij tot alles bereid geen opoffering zo zy voor bet voorwerp barer genegenheid te groot geacht hebben terwbl s hare vgaodeti daarent sB piet met genoeg bast en smaad kon oTcrladeu eu barti wraaksuobt niet spoedig bevredigd werd Me t i waar is ToluCaP vroeg do oude edelman ptotsriiog f Dat weet ik niet meester antwoordde de slsrin Zoek hem dan en laat hem hier komeo Ten ge olg8 van dit bevel trad Toluca met den Teeikleungen gordel en don mimen rierksoten mantel zgner landf nooten uitgedost bg sjfn rader biaun Die zoof enaamde mantel was eea kleed saC t fijnste Latoen bg de vier punten opgsnomen en san zjjn faaU bevestigd Aan de roeten droeg bg sandalen van zacht leder rgkel jk met gond versierd adalen en mantel waren met rederen paerlen en edelgesteeatra getooid onder welke bM mÊ Santiagowsbe filiaal van da Hivana buk heel Terdnisterd Het gernoht dat vier Rnssitcbe oorlogsschepen van Port Arthur op weg zgn naar Manila en dat ook Japanicbe oorlogsschepen daar baen gezonden zyn beeft zegt Cenkr l News ta Washington fen onaacgenamao indruk gsmaaktt maar de Amarikaausche regsering beeft nog geen officieels beveitiging ervan Het Amerikasasoha stoomschip sWaidererc hse t getracht bg Banes op Cuba een grooto eipeditia van manschappen en wapenen aso wal te zetten Het sohgot dat de Gubauen die baar hadden moeten tegemoetkomen door de Spanjaarden verjaagd waren Desuiettemio begon de Wanderer tga lading in bootan te ootgchepen Eensklaps opeaden doitaud niaa Spaaoicbe ruiterg uit de boiscben een geweervuur De Ameriliuuscfae sclierpsc butters die den terogtocht van de expeditie dekten badden bg ban terngkaeraan boord vao de Wanderers zes gekwetsten FBAKKXIJk Hei Bulletin des Lois zal heden het bealuit bevattSQ dat Emite Zoja voorloopig van de Igit van bet Legioen van Eer geaobrapt is Da bebandeliiig v n het appèl van Zola en Perreoi tegen het vonnis waarbg zg wsgens beleediging van de drie scbriftkandigen van hst prooea Estorhazj veroordeeld ags Zola tot 15 dagen gevangenisstraf mei toepassing ran de wet Brfrenger en 2000 U boete en Perreoi tot 500 fr boete en bovendien samen tot 15 000 fr schadüvergoedlng is vastgwteld op 10 Augustus Gelgk men weet hebben ook de Bobriftkttodigen en bet openbanr ministerie appèl aangetsekaad Baudry d Asson heeft aangekondigd dat bg da regeeriog interpelleeren zal over de vlucht van Zolac De Daily Chronicle hoodt rol dak Zola te Londen geweest ii De klacht ran kolonel Pia uarl tegen majoor Du ï aly de Clam is door den rechter van instructie Bwlulns naar den prooareor der republiek mr Feaillstoy gebracht die daarop mededeeling vao het dossierËsiorbazy Pays beeft gevraagd Eerst na da gebeele instructie bestudeerd te hebbeo aal da proooreur beslts ten welk gevolg aao de Mnklacbt gegeven moet worden lotoasobea wordt in hek paleis van jnstitia verteldf dat koloeel Picqoart van aioi aon siJB ona nog een tiental klacbten io ia dienen Hohittorend kolibri govedorte uog bovondion met doB smaragd eu den cbalobirtti opgelnisterd uitblonk Zg n boïfd pronkte met oen vederbos die sierlijk latigs zgn hals nedergolfde Mot oene Asre en gewloblige houding trad de jongman op zgu vader too ftrij hebt m laten roepen F vroeg hij Ja mjjn zoon Neem een zetel en plaats u bier bij mij want ik moet o spreken ylk luister hernam bg en plaatste dob tegenover zijn vader Hebt gy dien zondertingen priester met het zwarte gewaad teruggezien F rio deu laatsten tyd niet gaf de jongman ten antwoord Wat deukt g J van bem r Ia bet u daldelijk wat hy wil ffik begrip niet wat hÜ in ziio sobild voert of wuiom bjj altyd rondom du paleu zwerft Kr schuilt iets achter dat wjj moeten doorgronden Hebt gg nauwkeurig Wflcbt laten bonden roo aU ik bevolen heb P J maar ik heb niets ontdekt dst galegeoheid gaf om afdoende maatregelea te nemen Dikwijls waadelt b j in b t park oo eens alleeu dan eens ran een anderen priester vergezebi maar nooit schijnt hy op iets van de omgeving te letten BIgft bjf iltgd zgn masker voorhouden P f Ja en altjjd draagt bjj hel zwarte gewaad dat hij aanbad bjj gelegenheid van zijne onverwachte tuscbenkomst op bet oogenblik dat wij ons van dïeu laaggeboron beeldhouwer dachten te ontdoen Hebt g j dien Maxtla wedergezien F Keen uiet meer sedert dat voorval