Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1898

Ulrecte SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Zomerdlenst 1898 AaagevHOgeo t Nel TUd van Greeewich JOVDi aOTTX DlUTiient 1 11 8 41 3 t7 I IO 1 14 t ll 9 14 lO U 11 11 1 80 9 14 9 4810 18 10 80 ll M 10 19 11 85 11 50 ïhiï 1 44 1 50 i is 10 19 1 14 10 8 1 01 10 48 I OI In 4 11 54 It Og 11 47 1 14 09 4 05 4 45 1 61 g 16 l ll 7 11 7 51 1 40 9 11 9 18 4 15 8 08 f t 6 04 11 ft l ll 8 19 I t 6 17 16 88 7 10 7 41 8 11 9 9 47 10 18 4 tJ 5 86 5 86 4 60 7 5 04 5 10 5 46 5 66 SODDA DEN Btie fin f na 9 17 9 18 0 57 10 14 11 16 11 11 li l 11 11 1 14 11 80 1 1 11 41 1 19 11 16 lai 1 1 9 01 0 41 9 11 10 15 10 44 11 41 1 11 41 1 4 1 41 4 15 7 34 7 58 8 88 1 54 10 10 8 11 10 84 10 11 8 16 10 11 I ia t 10 88 M 8 04 1 84 9 9 1 10 88 11 5 11 44 7 40 8 08 e O O D A A M8T DAII d 8 14 9 48 10 57 4 11 7 11 10 17 10 t Amit W 8 01 05 10 8 11 48 1 001 87 8 40 10 01 ll 7 Kmi 0 8 110 9 I 10 60 1 08 6 II LU 10 11 lUtl OU 84 7 11 7 68 8 14 9 07 10 19 D A u T HIGH T liunm 10 67 11 00 11 10 11 58 0 8 17 4 8 5 80 6 47 8 06 55 S it door 10 17 11 14 87 I 1 97 7 10 10 84 n i I l i7 45 8 84 1 45 1 14 7 11 1 4810 8110 41 8 15 9 81 10 11 11 41 11 8 1 15 8 01 8 50 6 04 4 7 89 69 10 51 11 11 0 1 87 8 01 8 11 4 41 1 85 80 I S 7 5 1 9 07 l lO O 4 8 47 4 18 0 60 7 18 10 A tA B SIt 8 49 9 00 9 10 10 11 10 88 9 18 10 88 10 4 9 l 9 11 10 51 11 10 KmMU O S 7 05 8 10 I OI 11 11 1 4 4I 0 7 4 9 4 KmM W 7 0 8 16 9 10 11 30 3 08 4 00 1 00 818 00 10 0 ll ielooud 8 n 18 IM9 ll ll 4 47 Ml 7 4 1 41111 tagen booggepluUtfl peraonen Mrondor g nerMl Pellienz Ten bewg dat d6 bladen fan den tAn iraten itaf niet ermt t a o er d n loop der sak n kan de QTor fan eeoige dezer bladen dienen waarmede zg beweren dat d klacht van kolonel Piqoart ongeldig ii omdat xg bg doo rechter ran ïnitrsctie ia ingediend Oe heer Bvrtoltia aal niet anders knnneodoen daa Ie klacbt in handen atellen ran het parket hetgeen ibderdas l reedi is geacbied ven dit aal haar wel naar de papiermand terwgzenc Zoo ipreken enkele Fianaobe bladen oter de Franiche juatitie Andere bladen Tan dewtfde loort gaan Toort recbter Bertnian te beschimpen tg brandmerken hem oataarlgk 1 als spion ran Doitacbland en eieoheu dat hg onmiddellgk nil sgn ambt zal worden ontzat Yolgeni den € orriere di Napotic heeft Gatella rerteld dat Uchwartzkoppen hem den 4an Janoari een brief foor Paoiszardi meegegefen baefi Daarin stood Hoe kan dia lohark Tan een Ksterharj uit de klem komen en boe fal hg in Frankrgk kannen blgren H lürcn al wordt hg Trtjgeaproken DUITSCIILLNV Bismarck a watersacbt cbgnt ia den laataten tgd weer Terergerd te zgn Prof Schweninger ia met de heele fumilie ten Bi marok te Friedricharah raadaar dat oornstbarende ge raehten da ronde doen Da giateroohtcnd Troeg Terapteida alarmeerende beriabten over den toestand Tan Bismarck ago blgkbaar uTerdreTen Sen particulier telegram ait Friedricbsrnh afkomstig nit de oamiddellgke omgefing tbd Bitmarok luidt Toestand onreranderd Qeen Kwellingen Slaap goed Dit waa de tekst en naar dien te ooideelen ia men niet onmiddellgk baaorgd Te Dieuce heeft sich Maandag de beTelhebber Tan de fgldo Beiersche cavalerie brigade Peehmann doodgeaohoten BNGBtAND Dinad beeft een rechtsgeleerde die dixciplioair Reatraft wai ia de gereohtsaal op den rechter Parry teManoheBt r iar revolverschoten gelost Ben vaa de kogels droog in de kaak een andere in den nek Tan deu rechter die ernstig gewoad ia maar hertellen kan Het atadje Pngwash in Nieuw Schotland ia bgna geheel door brand vernield Het waa een belangrgk centrum Toor den scheep ibouw maar bad aleohta 1200 inwonen die nu Toor t meerendeel geraïneerd tgn Spavjr De koning Tan Spanje heeft de matelen Het beloop Tau da liekte is normaal Tkamstaat Id Tarband mat ago aanstaand vertrek naar Europa waar de beer Van Boeaohotau werkaaam zal zgn bg hêt geaautachap der Z A Republiek roept de Volkastemc hem namena Tela TransTaalBohe rrianden aan hartelgk vaarwel toe A1b iongeling in dit land gekomen heeft bg alle wiaaeleude lotgeTslIen Tan bet TranaTkalaohe Tolk aadert 1860 meegeleefd Te Sohoemauadal ala OooTernemeDt onderwgAer geTRstigd beeft hg een korte en bloeïeode 8 S 4I l i 1 51 9 05 Q ttd 4 Uoonlreeht door HieawerVork t Cpalla RoltardM 10 J H 7 H I ia 1M T lt 1 18 ftoturdia CapsUa Kiau verkerk Moordrtaht 4o ll 1 80 8 41 Qottdft Z rnkuiHD Ho rk wlle Zo ten i4 r 2e Mnl Voorburg i Hm 7 80 7 41 7 18 l ll 1 07 i 08 6 48 7 10 1 6 8 17 J8 7 48 H g Voorburg Zo t rmMT Kmwurd Z r Dhulien Howkepella Oimd 5 10 89 1 81 55 5 48 7 8 OS Uoudk Oudtw WMrd lllrMkl 1 10 a i8 7 04 7 41 Ulnsokt 6 16 83 7 45 1 87 Woerdui 6 49 58 8 0 Uud w 1 14 Qoiul 8 17 I OI S eriode van weWatrt en aoella ontwikkeling van sn NoordOoatboak Tan de jonge Bepnbliek meegemaakt welke thana een voor goed ge alotan boofdstnk in onse raderlandsche gr Hbiedenia Tormt Dat waren de dagen T n de Scboemaaa Tan on Ditloff Mare Tan Albasini van de Voratera an Dv Van Warmel a eerate optraden onder de Emigranten Toen was Zoatpaasberj benoorden bet huidige Pieteraburg een lusthof waar de menachen ploizierig leefden eu Tan jachten bun hoofdbeetaaoimiddel maakten Van daar Terplaettte vau Boeachoeten iga werkkring Zuidwaarts en werd later werkcaam als secretaris Tan dan Volkiraad VerTolgaos werd hg onder staatssecrrtarts TOor Binnenlandtche Zaken en daarna Toor Buttealandscbe Zalen Inmiddels fungeerde bg talrgke malen als tttaatsseeretari meer bepsaldelgk gedurende de gebearteniaaeo welke na Januari 1896 volgden op het Hkodes Terraad Tbana is hg aangewezen om de belangen der Uepubliek in Eoropa te behartigen Onder tahgke TraosTaaliehe krti Van fiDeaoboten penooalgke Triendei oort sooals alleen in de lente des maakt worden Overal in de Repobli oud leerlingen die met dankbaarbeii wgding en geoageuheid Tan bon ouden herdenken Vaa zgn mede ambtenaren hg hoogachting trots recente poging zgn goeden naam evenaU die Tan andere TransTalera in opsprask ta brengen Wg ign verzekerd dat onze goede wenscbeo TOor Van Boesehoten a verdere loopbaan door Telen in den lande worden gedeeld Shoeland De oudste onderdaan ran koningin Victoria de poatmaeater Tavlor ia OTerledan Zgn leeftgd achat men tusacbeu 119 en 120 jnar OOSTEIÏKUK HOK O EIJK Bg zgn aankomst te Groaswardein werd de gewezen militaire attaché bg bet Dait obe gezantschap te Pargs Voo Schwartxkoppeo door een groots menigte ontvangen mat de kreten i ïLeva ScbwarttlcoppeD Lere Dreyfui Leve ZoUU BINNENLAND Aan den heer N Boaivmao directear der Kon militaire kapel ia door het beatnur der Amaterdamsche feestcommiaaie opgedragen de stukken die bg de anbade aan de Koningin g KODgen zullen worden te ioatr urnen teerea De seitien onde marscheu nit de jaren tnaaohen 1600 en 1700 eTeneent door den heer Bouwman op Terzoek van de Vereenigmg van NoordNedetlaod s Muziek geachiadenit gelDstmmeuteerd zullen binnenkort door de genoemde kapel worden uitgevoerd Binnenkort zal er eene promotie plaats hebben in de kapitein en fao re rangen der artillerie Tot leerarea aan de mnisieksohool te DeTenter is benoemd mej Ida Bonman te Sbarlem Ter Toorkoroiug Tan teleurstelling aordt er aan herinnerd dat de aanmelding tot deslnemiug aan het voorbereidend militair onderricht dit jaar moet hebbeo plaata gehad TÓór 1 AogaatuB Indien ter plaatse waar men aan het onderriobt wenaoht deel te uemeu infanterie of eatingartitlarie garnizoen houdt bthoort men aioh aan ta melden bg den commandeerenden officier der infanterie of der TestiuRartillerie indien dit niet het gsTal is bg den borgemeester 11 91 11 18 U ll 11 81 11 41 11 11 81 11 58 1 1 7 1 14 l ll 9 4 11 87 11 85 8 85 10 11 10 17 10 8 10 48 in l 10 64 11 57 18 05 11 8 1 11 55 1 14 4 87 6 tO 1 07 1 09 8 40 U 11 Militieplicbtigen die in het bezit agn Tan een getoigBchrilt W waaruit blgkt dat tg met Trncht aan het Toorbereidend militair onderricht bobben deelgenomen komen vóór andere miliciana hunner liohtiuBT iu aanmerking om tot een graad te worden opgeleid en worden zoo dat mogalgk ia ing Igld bg bet wapen en het garnixoen hunner kenze adnpiranteo voor het reservekader knooeo door deelneming aan dat onderricht het getoigschriit F rerwerren dat geforderd wordt om tot dat ka ier te kunnen worden toegelatao De directear der Rgkapost paarbauk beeft vernomen dat hier en dnar in di n lande de contmisiiiën ReTormd met het oog op de feesten die zullen plaata behbeu ter gela eaheid der iotioldiging van H M de Küoingin Tooroemens zgn om te dier goiegenbeid o a spaarbankbookjea ten geschenke te goTen aan de jeodd Hg is volgaarne bereid dat loffelgke plan zgnerzgda zooveel mogelyk te steunen Naast méér door den gewoueo omslag der boekjes welke bet hter geldt te Terraogen door een freaieren een Torm die aan de livretten een commemoratief karakter verleent lotusacbeu ïs het hem datrtoe noodig ten spoedigste en wet TÓÓr 10 Augostua aaostaRudej ven bedoelde commiaa Sa enkele lolicbtiDgen te cat vangen Voo al weuaebt bg dan zoo nanirkearig mogelgk te Terneraen bei aantal boekjes dtt men van plan is tot bedoeld einde bg een der postkantoren aan te T l ten Hg zal verTotgecB aan bedoelde commissiSn den dag metden waarop zg hem de genomen boekjas oiterlgk konuen doen toekomen ter vervanging te zgner directie ran den gewoueo omalag door den meer sierlgkeo En nadat xotka geschied is zal hg de collecties onverwgld terugzenden In elk geral zóó Troegigdig ala ten deze noodig blijkt De commissiëri kunnen de boekjes aan den directeur der llgk ipost3paarbank doen toekomen hetzg door bemiddeling van een postkantoor betsg direct Voor het geval zg op laatstgemolde wgze mochten handelen kan bet nuttig wecen in berinoeriQg te brengen dat alle poatzendinftee aen en tbu dien directeur Trg ran port zgn Gi terarood had te Baarn de officieele opening ilaats der electriache rerlichting in die gemeente De etectri iteit werd opgewekt door 2 dyoamo a elk vau 150 ampère bg 240 Tolts welke gedreven worden door 2 compound rtoommarhinea Tan elk 55 p k Dez machines notvangeu hun atoom Tau 2 ketels elk Tau iiO M TerwarmiDgsoppervIak Als reaerTe eu tar Toorziening in bet naohtbedrgf ia eene nooumulatorenbatterg opgesteld Tan 144 ampère 00 Itadingaatroomaierk teDe electriache atroom wordt door een onder aardsoh kabelnet naar de woniugen der gebruikers geleid Reeda zgn al de groote hotels het atationsgebonw en emplacement der Hotlandache IJzeren Bpoorweg Maatscbappg en een groot aanul 1 articulieren aangealoten terwgl ook het atati oDiplein door vier booglampen electiiioh wordtverlicht Zooala men weet zullen het Tolksleveo en Ie krggabedrgveD der Nederlauders in de 17e i enw cp het sporttnrreiu ta Utrecht op 3 September aanschouwelgk worden vooriieeteld Het aantal doe nemers u reeds tot 500 geklommen Onder leiding van de boeren M J Hoen lamn en R P GÖbel vingen eergist ravond in de Botermarkt de oefeningen der piekeniera en mnsketiers aan De leden der Tereeni iog tot bsTordering Tan s lands weerbaarheid te Utrecht die zich reeds eeoigeu igd geoefend hadden Raven reeds hlgk vau een zekere mate van bedrerenbeid in den ouden wapenhaadel door du aitToeriDg Tan eenige exeroitiSo 4 51 5 88 6 61 8 14 7 81 4 5 5 1 5 11 1 19 6 81 t 4 15 6 10 5 40 10 A 89 7 60 4 01 4 14 4 4 4 18 6 15 5 54 11 6 18 5 8 ff 5 11 5 87 5 58 K ll S 40 1 81 I 4E 1 41 1 61 I Ot 8 17 8 14 4 88 4 89 4 18 1 04 1 11 11 10 4 01 4 17 10 84 10 64 49 9 68 10 14 7 9 M8 ZoniairniorKen ten 9 ure Tangen op het sportterrein da algamaeoe rapatitiSn aan U D Op de Dinsdag gebooden Uaarlamseha paardsnmarkt waren 683 atuks aangeToerd Da prgzao liepen van f 75 tot f 800 De handel was leer leTeadig door bnitenlaodaehe kooplieden werd Teel aangekoebt w i r liwMM Gemengfde Berichten Door de politie te a Uage moest eergitterarond Tan de straat Tarwgderd worden een Tenter die als hoofddeksel een oranje gekleurdehced Tan zoodanigen Torm en grootte baddat de mau Tolksoploopen Teroorzaakte Op de acheepstimmerweif ran den heer P H Tan der Werf te Drachten wordt een gseren schip gebouwd De twaalfjarige zoon die de machine draaide gleed daarbg uit en geraakte met het hoofd in de machine Ug was onmiddellgk dood Luitenant De Bourbon onlangs door deu krggsraad w ns desertie tot rier maanden geTangenisstraf Veroordeeld is gisteren per trein ran Leeuwarden naar Qroninsen aangebracht en per catwi eB naar d6 MlUlair geTangenis Terroerd Bg eenige tuinders in de pemeente Wateringen openbaart zich dezen zomer in de droireboomen eene ziekte welke tot beden iu die streek niet Toorkwam Aan de achterzgde der bladeren Tertoonen zich witte scbimmelacbtige plekken het aangetaste blad Ter Bchrompelt en valt na eeoige dagen af Het blgkt doB wel dat dese kwaal 7eer nadeelig moet zgn zoowel voor de Traoht als vcordan boom zeWen De ziekte die Toor eenige jaren in Frankrgk groote verwoestingen in de wijngaarden aanrichtte is bekend onder dea naam TBD Talache Meeldanw of Witziekte Penoroapora vitieola De rgkstuin bon wieeraar Toor ZaidHollaud de heer C H Claasaeo om adriea gerraagd stelt een onderzoek iu naar da beate middelen tar beatryding waarran hg reeds eeoige aan de hand deed en hoopt bet kwaad Toldosnde te kannen onderdrukken De nieuwe projecten TOor een te maken groote aloia te Zaaud m hebbeo een puot ran overweging uitgemaakt bg het beetoor dar Uitwaterende Sluizen in Eeunemerlaud en Weat Priealand De eiacbeo door dit aterscbapsbestoor te stellen zullen echter de kosten ook ran exploitatie zeer doen etggan Van een tweede klasse coupé Tan den sneN trein Amsterdam Brossel is gistereuaTond ter bpogta van het Agneta park te Delft door een geweerof flobertachot een ruit Terbrgzeld Da kogel kwam ia een der wanden van da ooopé terecht gelukkig zonder iemand t treffen t Gebeurt niet dikwgls dat iemand dieaM bezoek in een bewoond perceel aflegt waar men hem lierer niet ziet zóó juist het adres weet te vinden ala Adolf K een Doitsobar Deze was nl Dinsdagochtend op de Grootl Markt te Groningen de trap van een boTcn woning opgegaan zonder dat iemand bet bemerkt bad Wat de man daar verrichten won is niet met zekurheid ta zeggen doch Teel goeds zal het wel niet geweest zgn Hg stond toen de bewoner in de kamer kwam doodleuk 6ór een apiegel en gaf op de vraag wat hg daar daad ten antwoord dat bg graag wal eten wilde hebban De heer Bleeker de hoof linspecteur au politie die toevallig da bewoner was bracht den man in een kostholB 8 80 S i 16 04 10 11 10 11 10 11 lft S4 7 16 8 08 1 09 l ll 1 15 ProT Gron Ct 141 1 10 10 11 10 54 II Ito a7 17 14 41 47 I 1 17 1 47 9 14 10 01 7 46 7 0 6 80 7 56 l ll 10 01 I M M l 8 18 10 10 10 81 1 8 11 80 8 8 10 7 41 1 10 10 07 10 80 T Bnd il daiar d gn io h tol Tan B m MB drikk nrg i ring gohoadtii dia lan 8 tot 11 nar doarda orar da kaota a lampion fooi da InhnldigingaiaeataD GiateranmorgaD ia ta Kampen met ontiettand gekraak ingexakt een tolder waarop een rgftigdniiend turreo geitapeld waren tan bet paa gebouwde gastbaie Da prachtige ragenteokamer die daaronder lag ia totaal ernield Peraoonlgke ongelukken sijn niet gebeurd Uit Ameterdam meldt man Oiitareo u de bamidd tÏDgicommiaaie in zake de timmertifldaawerka akiDg na da betrokken partyen herbaaldelyk ieder afzooderlgk no gezamenl k te hebben geboord in loorer gereed gekomen net haar taak dat ig aan da aigeobouwara en de timmerliedea tnMchen welke beide groepen op dit oogenblilr de hoofdstryd loopt eeoige ponten Tan Tergelgk ter orerwegiog heeft kaaoan aanbieden welke hierop neerkomen a Eene oommiMte aal worden ge ormd beBtaaude uit drie timmerlieden gakoxen door de yf timmerliedea ereenigiogeo daar ter stede drie eiganbonwara en drie deakaodigen van welke laataten partyen elk één aaowijzeo welke beiden op bon beurt tezamen een derde kiezen die terena foortitter ia Deze drie deakondigen Tormen aan eommiasie van adriei welker meerderheid bg staking au stemmen besliet h De oommissie zal tot taak hebben binnen den t d van drie weken te rekenen ran 1 Aug 1898 af aen tarief ta ontwerpao eu vaat ta Btallen Toor bet atokverk ia den zoogeoaamden eiganbanw Toorta isl sy ontwerpen en vaatatellen een regeling omtrent loon en arbeidsduur het bezigen van oovolwsssen werkkrachten da larzakeriog tegen de gevolgen van ongeInkken en invaliditeit en ter voorkoming van de gevolgen van bet z g Sweatiog ftjsteem De tarieven en de regelingen door deze commissie vastgesteld zyu bindend voor beide partyen en zullen in werking treden onmiddellyk na honoe vaatatelüng c Van 1 Aoguatna 1898 a tot bei inwerkingtreden der tarieven en regelingen doordeze commisaie vast ta stellen zal den werklieden een weekloon worden uitgekeerd van miostena f 15 voor 60 werkuren De meerdere werkuren zullen betaald worden met eendasraan geëvenredigd lood d de werklieden verbinden zich eenersydsde warkataking in het Jaeób van Lennepkwartier uitarlyk 1 Aug 1898 ta doen eindigen Anderzyda verbinden zich de eigenboowers allewarkhaden die by ben het werk hebban geataakt weder in dienst te nemen en tevensverbinden zy zich van heden af geen nieuwwerk ten behoeve van in aantouw zijnde hoizeo op te dragen aan diagenaa die bun werklieden minder uitbetalen dan een weekloonTan f 15 par 60 werkuren Slotbepaling Bet snb a b en c bepaalde ia geldig voor alle eigenbonwera binnen de gemeente Amaterdan Voorla beeft de oommissie ala baar esoparigen wenacb te kennen gegeven dat de aannamars mochten knnnea toegeven aan bet verlangen der werklieden aangaande bet loon verhooging van f0 23 tol f 0 25 Vrydagavond zullen loowal eigenbonwera ala timmerlieden vergaderen om over butvooratel der comuiaaie te bera dslageu Eerst na de bealuiten der beide partgen te kennen zal de commiiaie overwegen of zg baar taak ala geëindigd kan beaobouwen of wat haar andera ta doen itaat Nog wat tndara dan aan hutia van klei 1 Da vorige week trad aan den Hoek vanBolland een jong paar in bet huwelgk dattot hun woning moest kiezen een bok hetwelkin dea laatiten tgd diende tot ean verbigfTan kippen 1 Wanneer toota zal aan den woningnood aldaartan einde koman f N K Ct Eergiatoan ia aan bekend inwoner van Delft un een groot gevaar ontsnapt Kon goleliobap laaakta aen aitatapje naar Zand toort en zooala dat meermalen io aan vrool ke atemmiog goacbiedt maakten vencheidenen an rgtoac lange bet etraod op de daar geitationaeide en welbekende barddravers De reis gaat niet al te voorapoedig en weldra bleef ean achter De roaainant varkooa liever een bad an liep met dan ruiter de taa in zonder deaa dit kon beletten Bet water ataeg reeda Tvü hoog toen de miter een einde wilde naken aan zgn onvrgwillig zeabad Bg sprang van zgn viervoeter doch bad bet ongeluk met aan baan in dan stggbengel te blgven hangen Ware hem in dese gevaarlyke positie niet apoedig hulp verleend bat voorval bad een noodlottig einde gahad Bg werd in bat Enr haas binoengebraebt waar haas geneaaknodiga hvlp werd verlaead STADSNIEUWS Waia i GOUDA 28 Juli 1898 OittataBiwddaf ging da vadac f u bat hnia met eanige jongana visachen in de nabg beid van de Kaeuwgkache stuii De vader zag aan alang dia tegen den kant wilde opkruipen hij baalde aen huk van den alniawachter en bemachtigde daarmede de slaag die in aan visohbak werd gedaan Deze alang baalt aen leogta vau ruim 1 Meter en heeft baden nacht een twintigtal eieren geworpeo Men ia voor namena alang en eiecan aan Atlia cadeau te doen Volks Uoziakuitvoaring op Donderdag 28 Juli 1898 dea avonds ten 8 uren in do Maziektent op de Markt door bet Muziekkorps der dd Schotterg onder directie van den heer J G Arentz PROGRAMMA Manch La Depart Streabbog Ooveitare au Berlin wie ea wieot nnd lacht von Oooradi 3 Walzar Chauts d Hjmenée A Czihulka 4 Fantaaie Zampa Barold Maricb LinieoWall Fall Fr ünger Walzer Besparus Elanga Job Gungel Bolero L Andalonse F J Schweinsbarg Potponrri No 4 Renand Galop En Velo J Makay No 4 5 6 7 en 8 lata uitvoering Tot ambtenaar tar Secretarie alhier is benoemd in de plaata van den heer Gautiar aan wien eervol ontslag is verleend de heer O Kroon van Stolwyk Onza vroegere atadgenoote Mej E GroothoS ondciwgzores te s Gravenhage ia benoemd tot tweede laerares aan de H B S met 5 j c voor meisjea te Amsterdam Met uitzondering van 29 Augustas tot en met 15 September zullen gedurende de maanden Joli Ang au Sept door de stations Amaterdam C S en W P Arnhem Aseen Breda Daventer Gouda Groningen s Hertogenboich Leeuwarden Maastricht Meppel Middolbarg Nymegeo Roermond Tilburg Utrecht Venloo en Zaifen couponboekjes worden uitgageven tagen betaling van f0 50 per stak die o a een bon ï uilen bevatteo tegen afgifte waarvan aan genoemde etations gedurende hetzelfde tydvak speciale retourkasrten der drie klasaan in binnenverkeer naar Den Haag en terug geldig op den dag van afgifte en volgeade dxie dagen tegen betaling van de enkele reisvracht verkrijgbaar zollen zjjn Deze couponboekjes bevatten bovandiea twee bona reobt gevende op toegang tot de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te a Graveohage WoEKDBii Beden nacht is alhier brand ontstaan in de fabriek van den heer van Lange in de pannenbakkery Het wooohniB dat aan de overzgde van de fabriek staat is gespaard gebleven Oorzaak onbekand De fohade wordt door verzekering gedekt Men aabrgft nit Nieuwkoop Den Sen Aagustna hopen de katholieken van deze parochie een sohoou feest ta vieren Het ia dan 25 jaar geleden dat de R K parochiale school werd opgericht en als hoofd dier school werd aangesteld de beer C D F Van Valzen die op geuormden detnm het voorrecht hoopt te smaken zgn zilveren hnwelgkat aat te vieren Vale toebereidselen worden reeda gemaakt om dien dag zoowel voor de parochianen als voor den algemeen beminden acdarwgzer tot en waren feestdag te naken Da Bollaadsche Maatachappy van Landbouw afdeeling Zoetermeer Zegwaard en Omstreken heeft besloten bat volgend jaar drie proefvelden te honden ala voor ha er hg den haar J J Eraelena te Bantbaizan voor tarwe hg den haor J Vollebregt Cz te Zegwaard en voor rwten en bonnen bg dan haar C Vetbman ta Zoetormeer WIKEiBWmBlJW Jaap Edau ia op een Ëugelscba atoomboot nit NawTork naar Frankrgk vertrokken Man acbrgft nit Amsterdam aan de N B Ct Onza atad bezit thana eea rgwialachool zooala er in Europa waarscbgolyk maar weinige ign te vinden Door de maataehappg Valoi voorheen firma Vrolgk en Temperij is aan de Rogadaalkade tnaechan batRgkamnaaom en de nieiwa brandweorkazerne een gebonw geaticht naar de plannen van den architect Jonas Ingenohl dat aitwandig aan da gaeielde eischen voldoet en dat voor hot dool oitoemend geschikt achgnt Bet il 50 maler lang 30 meter braad due1500 H vierkant tenajjl da hoogte dar gzarenkap 25 M ia v BCbOuO sroav t liiadjrI Giateranavond ward de laal taatislgk ingewijd met mniek ea zang van den hea Paloche baa waarbg de kuaatrgder Hsim I ia aebouO en vela andere bedreven wielrgdera proav gavan ia langzaam met ballaat of over lii sianii rgdaa AANBESTEDINGEN Door dgkgraaf en haemraden van dan polder Prina Alaxaui er werd guteraa ta Rotterdam aaDDaatoed A Bet onderhoud van af den dag dergunning tot den 15 Juli 1899 der kunatwerkan haboorende aau den polder Ingekomen 6 biljetten t w C van Leeuwen te Nien warkerk a d IJaal voor f 2400 j D vauVliet te Nienweikark a d IJael voorf2S00 C Bojra te Capolle a d IJsel voor t 1898 A van Staveren te Rotterdam voor 1739 33 D Lockhorst te Rotterdam voor f 1545 W v o Verre te Capella ajl IJsel voor f 1365 B Bet onderhond over hetzelfde lydvekvan gedeelten straat en Gtintweg en de Eottakade van dan polder logakomen 5 biljetten t w i A Dekker te Nieuwerkerk a d IJeel voor f 2790 H Plat te Oud Kralingon voorf 2488 F Verzjjden te Rotterdam voor f 2500 W Koolhaaa ta Rotterdam voor f 2490 Ovan Wingerden C Meabroek ta Botlerdam voor f 2300 RECHTZAKEN Pa officier vaa juatiiie bj de Haagsohe réshtbaak ia io hoogar beroep gekomen tegen het vongia waarbg De Graaf vrygeaproken werd en May tot 2 jaar werd veroordeeld wegene da bekende inbraak to Delft waaromtrent eene recbtarlgke dwaling vermoed wordt VERSCHEIDENHEID Po held van de afschnwelyke zesdaagache wedatrgden MiUer ia m Parga aangekomen Hg zid nn den Franachen zgn kunsten ecna vertoonen Zondag en Maandag as wordt er een antomobielen wedstryd gereden van Rjjaiel naar Calais en terug Da beroemde tenor Heinrich BStel da tot nog toe aan de etadsopera te Hamburg verbonden waa gaat in October naar Amerika Hg is geSogageerd voor 90 dagen en zal gedurende dien lyd 36 msal in de Duitscbstaal zingen Zgn honorariom bedraagt 20 000 dollars terwgl bij voor lederen avond buiten zgn contract 500 dollar zal onttaogen Ean paardenhand laar te Reniz Duitachland had op de markt te Loik een aantal paarden gekocht die hg in twee waggons naar zgn woonplaats vervoeren wilde Er bevonden zioh twsalf veolena ouder die bg elkaar werden gezet Zeker bevreead dat dit speelziek goedje ontsnappen zou sloot de begeleider den waggon goed dicht ja drukte zelfs de laehtkohars toe Bet gevolg wae dat do dieren in Renia aangekomen alle wnren gestikt I Eenige dagen geladen zagen de wandelaars in de straten van Madrid een ood beer loopen die aen bordje op de borst droeg waarop het voldode geschreven stond vCommaadaotKapitein op noo aciiviteit tiea jaren in de Kubaaneche binaenlanden geweest Men is mg tien termijnen soldy schuldig ik heb vier lieks kinderen ééa n ernstig ziek en wy be zitten geneesmiddelen noch voedsel Het bordje droeg het onderschrift Kapitein Jnan Verdrich Escnlera Menigeen wierp een aalmoes io den hoed van den veteraan die het land tien moeitevolle jaren diende en on door deu itaat vergeten eohjjot te worden Op i n top van de Daube de bergmaaaadie ten zuidoosteu Intarlaken ioslail vooruitspringende tuBBChan het Lanterbrnnnendal en bat Brienzer meer i 1400 maters hoog boven de hoofdplaats van bet Berner Oberlaad een scbitierende rotspunt schitterend zoowel in letterlyken zin door den glana van bat aohiafergeiteente ala overdraobtelgk omdat zji een dar mooiste uitzichtaponten in die heerlgka bargstreek is Wetterhorn Orindelwaldgleticher Schreckhorn Eiger MSoefa Jungfran Finataraarhorn al dia en ontelbare andere alpentoppen ziet men van de Scbtjnige Platte aldus heet die top lo een balveo cirkel voor cich en diep dringt daarbeneden het oog door in de twee dalen die van Lanterbronnen as Qrindelwald naar Intarlaken gaan en omrat het in ééo blikdezomerbadplaats atusachan de twee meren de Thnneriee met den Nieaan en Baatenbarg en de Bneniaraee Op dat uitverkoren plekje bouwde de mennh een hnie waar de bergklimmer ipjja en drank ao aan bed vinden kon en toen vgf jaren geleden de Zwitaerache iagenianra tegao dan bergwand op ean tsndradspoorwag naar da Sobijnige Platte hadden gebouwd die voor 10 franca heen en weer dan luien menach een klimpartg van 4 uren op ea 3 oren af beapaarda werd dat hniije weldra aen groot hOtsl waar men evengoed ean aplat dn jonra kon krggea al in Richea of Kraaa Reiiigers in het Barner Oberland zullen zich echter dezen zomer na het genot van dat raalanrant 2000 malara boven da zea moetan fXIIll Maandagnacht ia bet hotel op do Sullige PUtIa afgebrand Wjnkkig konden allen dia ar in waren M Kig intgda radden ToavalUs ward jaiat dian dag bat itoflalBk OTaraehot van dan aanleggrr van da Sohgniga Plaitespoorweg den ingenieur Pflapio io bat cramatorium te Zurich verbrand Een Ruaaiache dokter Koalofiski beet hg behandelt Igdera aan reumathiek eu zeanwpgnen met sterk elektrisch licht Do zieke wordt op een afstand van aoderhalven meter van de lamp geplaatst en door eon hlauwa bril en een bordpapieren tuaacbenschot boBohermd De inwerking van het licht dat alleen valt op de zieke plaata ddnrt tot 2 minaten De Igdera voelen een lichte krieboling op de hnid terwgl de temperatuur hoogstens een 3 graden stoeg 6 a 8 uren later werd de plek rood en begon zji te jeuken na 48 nrea bagou de huid te vervellen wat 2 il 3 dagen duarda In den loop van drie maanden behandelde Kozlofaki 18 rieken In de meeate gevallen wae er na 3 of 4 zittingen al verbetering waar te nemen Overhemden Fronts A van os At Md Tailleur Kleiweg E 73 78o GOUDA Telephmm Xm 3t Amsterdam Beurs van Vrkn 8 7 98 97V 101 86V 81 841 17 17 7 98 97 18 SI 741 l s tl 104 98 86 10 100 4 6 S 489 100 41 101 198 1457 66 98 111 108 81 80 118 11 808 117 100 i 14 s 160 91 looy 10 100 i V 187 l 108 10 ll l 1 Ill 181 Slotkn 17 7 JULI NznaaLilin Uarl Ned W 8 dtio dito dilo 3 dito dito dito 3 HoHo a Obl Oeuai 1181 38 iTAUa In chriivugl88i 8l 5 OoaTaNa Obl in papier 1888 dito in silver 1868 I FoarcoAL Obl met coupon 8 dilo lioket 8 851 nosUND Obl Uinnanl 1894 4 dilo Oscous 1880 4 dito bi Uolhs 1889 4 dito bil Hob 1889 90 4 dilo lo goud ieeu 1888 dito dito dilo 1884 5 arAKii Perpel schuld 1881 4 TcaazK Oepr GoDV leen 1890 4 Gec leeuing serie D Geo leening serie C ZdidAf Hup V obl 1891 I Mttiuu Obl Buit cb 1880 O VlNtzuau Obl 4 onbep 1881 AnSTZaliui Oliligslieo 1896 8 UnnzuUAH Stad Ieeu 1894 8 Nan N Afr Hiudelsf aand Arendib T b M GerliCiiateo DeliMasIHlisppy dilo Ara Hrpotheekb paudbr 4 ull Mij dor Vor lenl aiod Or Hypolheokb paudbr S Neddrlandsohe bauk oaud Ned Handelmsatscb dilo N W fc P Hvp b pandbr 3 iloll Itypotheeüb psndbr 8i Mr llypotheekb dito 81 OosTzmi Ooit Ilong bank aand UusL Ilypolbeetbauk pindb 41 Ahzziia Ki ut bypoth pandb 5 6 Mazw L O Pr Lien terl Nbd ItoU IJ 8poorw Mij amd Mij lol Kipl V 81 8pw aand Ned liid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm saod dilo dilo dito 1891 dito 8 ITAUI Spooral 1887 19 A Kobl S 1 1 V üuid lul Spamij A H obl 8 PoKM Warsobsu Weenen aand 4 Enel Or Buss apw Ujj obl 4 Baltisohe dilo aand Paatowa dito aand 6 Iwang llomhr dilo aand 6 Kunt Ch Au 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AmuiiA Cunt Fac BpM obl Chic k Korlb W pr C r aand dito dito Wb 81 Pelsr obl 7 Denver k Kio Or Spm cerl v a llliooi Cealrsl obl in goud 4 Louiar NssbvilliCerl v aaud Mexico N Bpw H lehyp o I Mui KBaia v 4pOl pref aand N York Outii O k Waal aand dilo Peno Ohio oblig S Oregon Calif Ie byp In goud 5 SI Paul Hinn kManil obl 7 Un Pao Hoofiya oblg dito dito Line Col la byp 0 5 Canada Cao South Chart v aaud 60 Tra C Ballw kNa leh d cO Anilerd Omaibus My aaud 178 Botterd TrBmweKMuli iand 197 i Nao 8tad Amilerdara wnd 8 105ii Stad Boltsrd m aand 3 106i BlLolz SUd Aniwerpen 1817 i 100 Slad Bnisael 188 i im U HoNO TheiiaSeiallrG sslicb 4 lie OosTin SlaaUleanig 1880 5 1181 K K Oosl B Cr 1180 8 Bfamz Slad Madrid 8 1S88 Nto V r B Avb Spool o rt U 7 UurgerlUka Stand GEBOREN 26 Juli Adelaida Emma Wilhelmina Thereaa en Wilhelmina Helena Panlina Maria ondera S Boot en J H de Weger 27 Catbariua Gaertraida ondera J J na Valzen en J E M de Jong OVaSLEDKN 1 it JaU B OTnti wl t 71