Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1898

♦ 11 Zaterdag 30 Juli I8 8 37ste Jaargang No 7644 601IMHË COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekevi Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Oenten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Tdefosn Ho M De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uijtzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afconderlijke Nommers VIJF CENTEN OKBUWD 27 Jnli D Hooganbtom enH Bakinr J tui DuivendgkeoH Franken A de Brujjn en A Kaan Beenwtjk OEBOBEN Orietje ouderB Perdyk en M Oskamp Elizabeth Margrietba oaderi G Vermenlen en M de Jong ÜVEBLEUËN N Hooftman 23 j JKAR TBBBICHTEN Qouda SB uu is 8 Qnma net weinig nroer Alleen puike Terwe tel houger prij te Terkoop D Orerigeni flauw Tarwe Jarige Zeeuw 11 1 l BO Nieuwe dito 4 Uindere dito 0 50 in 76 Atwijkende 50 4 10 Polder D 76 4 l Z Eogge 60 4 6 80 Polder f i buiten andaelie per 70 kilogram 4 S0 H 4 75 Geret Winter 4 Zomer 4 Clierallier 6 50 4 6 50 Karer per heet 8 40 4 3 90 per 100 kilo 4 60 Hennepzaad InUndaob 8 4 8 50 Buitenlandaobe 0 50 4 7i Kaua rienad 7 60 Karweiaaad 10 4 10 50 per 50 Kilo Koolzaad nieuw 8 4 8 50 Erwten Kookerwten 4 Niet kokende 4 Bnitenlandache Toererwten per 80 Kilo ƒ 4 Boenen Dmice baoam f 4 Witte boonen 4 Dnirenboonen 4 Paardenboonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaaasobe 4 80 4 5 Cinquantine 6 76 4 e Odeiaa 6 4 5 t6 InUndacbe meeting k Ybkmarkt Helkree redelijke aanvoer bandel en prtjeen flauw Vette rarkena goede aanroer han del irijwel 16 4 17 ot per balf KG Biggen voor Kogelend redel aanroer bandel rrijwel 16 4II et per half KG Magere biggen goede aanroer handel matig 0 80 4 1 10 per week Vette aehapon goede aanvoer hendel flauw 144 20 Wei Lammeren goode aanroer handel stag 4 Nuchtere kelveren goede aanvoer handel flauw 4 4 Fokkalveren 7 4 14 Graakalveren aanvoer hendel Aangevoerd 154 partyen kaas Handel vlug Ie c ub1 4 a JJ 2e quel 1 4 Zwaardere 87 4 NoordHollendaohe a Boter redelijke aanvoer handel vrtjwel Ooeboter 1 05 4 1 16 eiboUr 0 86 4 0 96 por Kilo 358 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Donderdag 18 Juli Ne 10811 iOOOO No 8871 1500 No 6180 1000 No 89 100 Prijzen van 80 801 8411 4990 6 I8 10600 1287 16476 17869 455 1528 6199 8602 10601 18075 16946 17980 668 2646 5308 6603 10806 18891 16000 18370 783 8074 5418 6771 11676 1S795 16116 19636 748 3117 6484 6901 11766 14180 16575 20027 1484 8940 6580 7989 11907 14839 168S4 20130 1498 407O 6665 8363 18117 1440S 17072 20182 1580 4099 5614 8461 12271 14529 17821 20113 1735 4184 5942 1810 12359 14689 17866 20421 1869 4621 6108 9038 12431 14755 17649 20839 1876 4614 6808 9317 13 67 14792 17702 096 8847 4701 686110449 1 633 1530n 17749 20963 ADVERTENTIEN V De Heer en Mevrouw P M MONTIJNTAH BoiiTiaou TAN NiiDWAiL betuigen by deze hun dank roor de vele blyken van belanggtelliag ondervonden bg het overlgden van hunne zneter en behuwdzuster Mevrouw de weduwe Dr J VEBBOOMSOUMAIN geboren MomiJN te Kralingen Oouia 28 Jnli 1898 OMCHTEABEII HEBREN en DAMESPRUIKEN TODPETS SCBfilDINeEN en verdere HAABWËRKEN munten uit door BOLIEÜE AFWERKINU bg H P m WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Oouda Een ware Schat Toor de ongelnkki e alachtoffers der ZetfbeTlekking Onanie en gehe e aitspfttUngen ii het beroemde werk Dr Retau fl z ELFBEWARIIMG BoUandsche nitgare met 27 alb Prna 2 gnlden Ieder die aan de reraohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leenng Ut het geeflt redt Jaarlgks duizend van een zekeren dood Te varkrggen bg hetVerlaga Magaain te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poetzegels n in eiken boekkandel in Ilollfnd GEVRAAGD een fatsoenlijk eerlijk MEISJE om behulpzaam te zgn in de hniahonding bg kinderen en zoo noodig in bet buffet Goede getuigen vereiecht Brieven no 4488 Adv Bur A HACK den Haag 8113181 loon jLan lOop ne8n 9fe ioo e jftieddeqoBnaje eiioijepuojji isnaiqi pjoou 9B Het noofd Iblcoil Shnijsi op dpiniqg MHVK aiooao FEANSCHE STOOMVEEVEEU SN cbemiscbe WasscberiJ VAN H OPPEI lflEIAlEK 19 Kruiskaile Botterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en verrei ran alle HMren en D mesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoome ran pluchemantels reeren bont enz Gordguen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode gererfd Alle goederen hetzg gestoomd of gererfd worden onschadelgk roor de gezondheid en relgens staal bewerkt ÊimörnifTÏÊï Men wordt verzocht op t JIERH te letten UIT HET MaGIZIJN TAN M RAVE SWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THEEËN worden afgele I verd in verzegelde pakjes van ei iwee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende i BREEBAAKT LZ Nieuw onovertroiren Trof Dr Liobers welbekend UaVW XSACBT ILIZIB Alleen echt met Ftbriektmork tot oortdnreude radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige etenuw ittektea vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd otale genezing van elke zwiite Bleekzuoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maegwja slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz Ditvoerige prospectussen Prijs per deacli 11 1 11 8 11 3V dubbebaoioh 11 61 I ntm lDep4t Mntlk v d Vogte Zaltlwmmol Depots C Unppel a Gravenbage C J W SnabilifS Botterdam M Cleban Co Amsterdam Lohry en Porto Utrecht en bii alle drogisten B J m TELffl Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR mvi miBi p HHpR Qoidft Dfok ran A BRINKMAN Za DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBANL tlecetUga te a tlHMrKXHM IB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 Verstrekt geUten onder eertte kvpotkeeatr verband op hmtmen en famle ryen Geeft a en 4 o panibrieven uit tegen den koers van 98 l en tOOi o in stukken van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen te Goum voor de pauMrleveu bg de Heeren M J OOIEE Co Kassiers en Commission nairs in Effecten voorde hmetkekeu bg den Heer W J FOETÜHN DROOGLEEVEB Haven aldaar Directeuren DHOOGLEEVEB POETUYN M 8 JULES ENTHOVEN DE WOLBAAL Meent No 21 Rotterdam 0PI1II1II6 1 AipstDS Speciaal Magazijn van Saj et en Bre ikatoen Door contracten met de eerste en grootste Spinners van Wollen en Katoenen Garens is dit magazijn in staat van de kleinste tot de grootste hoeveelheid te leveren tot prijzen buiten alle concurrentie Hierdoor zal voor Rotterdam en omstreken in een groote behoefte voorzien worden daar in dit artikel wel de minste soorten tot coneuiTeerende prijzen worden aangeboden doch de betere en degelijke soorten veel te hoog genoteerd blijven Xet vooral op de EC IT JtandteeJcenixtff iaat rood ietterfi VOberlahnstein OIKCCTEUKOCllVICTO itABIiOII OBfltlAmiSTeW 1 e Overal Maataehappg tot ExploUaHe van de Fietorta Bron Kanttor voor Nederland Boompjeé éO Sotterdam in de Verloting der lOLLMim mTSDHAFFIJ M LANBBOÜW Afd GOUDA en OMSTllEKEN zijn verkrijgbaar bij A BRII K I1A ZOON Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 üelftsche Slaolie Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prgs van bet gas is 6 cent per M ei voor Eooktoestellen ot Motoren 4Y ei Ouder zekere voorwaarden vromen perceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met IS meter rrge leiding achter den gasmeter Voor 8 en 5 lichtgasmetera bedraagt da bonr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgln afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen 1 Hal liasu nnarhailalykXs k tnakkclykate poetamlddel voor Ucena ea voord dames ao Xladeraeliotaweffc ladeApimtviurvanCM MllsrkCa ertls BaallhSlr l4 Mailt s D 4 Himlelaiiei i Bi Cafve Detf l IV op naun en raMekaoietk kr HHrvaVkadlmlaM M Sr KENNISGEVING InHÏCHTISGKN WELK OBVAAtt 8C1IADE ür UIKÜEB KUNNEN VEUOUHZAKRK BUEGEMEESTKR en WETHOÜOEHS vbd Qouda Gelet op do artt 6 en 7 der Hinderwet BrengeD ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie ii gelegd een verzook met bijlageu vau J Kortenoever Zoon om verganning tot het oprichten vaa eaae wererij gedreven door een gasmptor i in het perceel gelegen aan de Laxaruskade Wijk P No 251 Kadastraal bekecd Seotie E No 117 Dal op Vrydag don 18 Augustus 181 8 des namiddagêten l i Wö op fiüidhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóiSr dien dag op lie öeorotarie der Gemeente van de ter sake ingekomea schrifturen kan wordeu kennis genomen Gouda den 30 Juli 1898 Buigemeester en Wethouders voornoomd E h MAETENS De Secretaris BEOUWEE Bttlteolandsch Overatcht De groote AmeiikaaDBche bladen c b druk bezig Amerika s vredesToorwaardan raat te BteltcD Toor presideoi Mac Kiolej terwyi de regeerÏDg zelf oog alles behalve eensgezlDd er orer bt kt De meeniDgen van de Amerikaaouhe bladea loopeo natnarlijk sterk niteen maar het Terichil betreft meer de krügsocbattiog vao Spaoje te eiacbea alaook de FilippQaeD Niet allen verlaogen een krggMcbattiog 60 de Filippgoen doch de overwegende meerderheid der bladen ia vao oordeel dat geen rrede mogelyk is tenz de Spaansche heer chappg geheel oit Weet ïndiS verdwgat Daarenboren bestaat er een roerige oorlogaparty te Washington onder leiding van de minietera van oorlog en marine Deze minietera en bon party willen den oorlog in elk geval krachtdadig Toortzetten om zoo apoedig mogelijk Manila en Portorico te veroveren Ame rikft zou alsdan des te beter Spanje zgn vredeBTOorwaarden Konneo opleggen Preaident Mac Einlej lykt gezind da oorlogaadviezeo te volgen en in geen wapenotUstand te bewilligeQ ten y Spaoje zich terstond bereid verklaart Amerika a vredeavoor waar den o a omvattend bet pr sgevea van CntA eo Portorico aan te nemen Daarna zon de preai dent een buitengewone itting van bet Congrea bgeenroepen om het vredesverdrag goed te keoreo Da Fransebe koloeia Algarye beeft een FEVILLETOX De Uezicaansdie Eeeldhouwer EBN VERHAAL der AZTEKEN Naar het igtUck 5 Bf Ik wensoh dat gij al de slaven neemt die gij noodig hebt en dien man hier in i paleis brengt k heb bier eene plaats voor hem waar hij zoo goed bewaard zal zjjn dat hy ons niét meer zal lastig vallen Ik zal mij h j de eerste geschikte gelegenheid von hem meeater raaken nasr hq beeft veelvermogeade vrienden en bet boq dus roekeloos lyn hen buiten bet park te willen overrompelen Dat doet er ook niet toe overleg het iooais het u goeddunkt maar breng hem hier I Dat is myn vil Ia bij eenmaal binnen deze mureu dan zal ik wel verdeï voor hem aorgen 13 w bevel zal u koasen varden want tijj staat mij te teer ia den w dan dat ik mij ie dtze zaak ottTsrsohillig zoa gedragen tla Maxina minder stjjfhoofdig sedert ik haar Wat onder handeu heb genomen f Id t minst niet antwoordde Tolnoa met een P tiag wenkbrauwfronaeu 2 verklaart luide dM mq niet kan beminnen en mq niet wil baweo s ffiht lal sq tocb Tolaca of mijoe mseht tol het kaar baraa Ik lal slat gedoogan dat bat ondank nienweo goavernenr in den persoon van Ëdoaard Laferrière sinds 12 jaren vioepreei dent van den Cooseil d état groot officier van het liegioeD van £ er en een intiem vriend van minister Brisaoo De heer Laferrière thans 57 jaren oud ia meestar in d cwhten eo bekleedde o a gedurende een faMr V n van 79 tot 86 het ambt van directeur der afdeeling Eeredieoat aan het miniaterie vaa Binoenlaodsche Zaken Volgens Figaro moet de nieawe titularis oitstekende joridische bekwaamheden bezitten en een menigte vrienden tellen zoowel onder de gematigde republikeinen als onder de radicalen Of daaronder ook Dinmoot behoort Uit Hoogarge komen vredelievende berichten Byna eenstemmig verzekeren de bladen dat men in de tooogevenda kringen van bet ko ninkrgk geen gehrnik wenacbt te maken van Ooalenrgk e verwarden toestand om voor zichzelven voordeden U bedingen Hongarge zegt de Pester Llojdc volgt den loop der zaken met deelnemende belaogatelliug en wenscht niets voriger dan dat alle verwikkelingen een vreedzame oplotaiog vinden zooveel mogelgk langs wettehjken weg terwyl de Budapesti üirlapc verklaart dat ook voor bet geval dat de Aoagteich niet officieel mocht tot stand komen een plan tot overeenkomst met Ooateorgk gereed ia waaraan de Kroon reeds haar goedknoriog helt gehecht Voor een knbinetscriais zon dna hoegenaamd geen reden bestaan In Ëi elsche bladen wordt zooala gewoonIgk 10 deznn tgd veel gesproken van een aanstaande Miniatercrisia voornamelgk teoi evotge van de wryviog tasschen Saliabnry en übamberlain De Fortoigbtly lleviewt beeft zel een artikel waarin de taatate tegenover den eersten wordt ïn de hoogte gestoken eo de ondergang van het kabinet voorspeld Bg de verwarring welke onder al de partyen heerscbt wordt ten slotte hier Voorgesteld een nieawe nationale party te maken met een coalitiekabinet waarin Chamberlain Lord lioaebery Balfoar en Aaquith zonden zitten Het papier ia zooals men weet geduldig Ëenige unioniatïscbe parlementsleden zijn bofli naar aanleiding van de concessie der regeeriog in de vaccineqoaeatie Zg hebben aangekondigd dat eg de verwerping van bet wetsontwerp op ds vaccinatie bij de derde lezing Eullen voorstellen Men zolde dat de conceaais der Begeer ing bg den vacoinedwaog giscbied is om kie r t winnen wat meer en meer de spil wordt bare aohepsel in jn gozag in den wind slo Zij zal uwe vrouw worden Toluca dat zweer ik u en de oude heer werd toen hy dit met heftige gebaren verzekerde zoo rood als een kalkoenscben haan Dook beiden ontstelden eensklape van een gesmoorden lach dien zij boorden Aan alle zjjden doorzochten zij het vertrek zonder iemand te vinden Na eene Icorte tusBchenpotffie gedurende welke zij te vergeefs afwachtten of bel geluid xioh herhalen zou hervatte Ahuitzol Ga been en zeg aan Mazina dat ik baar wensoh te spreken Het zal geachieden antwoordde de jonkman en verliet de zaal Op dat oogenblik sloop Meztli behoedzaam van ondev bet opm venster weg verdween in de struik gewassen en trad dadelyk daarna het paleis weder binnen Totoca kwam weldra met de tgding terug dat Mazina uoh in bet park bevond en bij het prieel bare dienstvrouwen weggezonden had Een plotseling vermoeden doorkrnisto zgn gewt Hy sprong op als door eene oogenblikkelijke aandrift bewogen en verliet haastig het paleis zonder verder de toespraak zyns vaders af Ie waohten Een der sUven ontboden hebbende xat hij spoedig in eene boot die snel over de waterea van bet smalle kanaal in de ricbtiBR oaor het prieel voortgleed Deo afloop van die expeditie hebben wjj reeds vermeld De slaven namen by ds eertte versohyoing vaa dea man met het witte haar ylings de vlnebt en Toluca leir rerwoaderde zich overdieoaonvervraohte as vealverraogmds tua ohenkomst marom de politiek draait Nu heeft te Reading waar deur dagen eea verkiezing plaata had de tactiek aiet gebaat De liberaal Palmer werd met eeo meerderheid van 694 atemraen tot lid van bet leerhuis gekozen waarin hg reeda vroeger zitting had In 1895 werd hij met een meerderheid van 351 stemmen door den oooservstief Murdoch overwonnen De Dailj News acht den uitslag zeer kenachetsend en en nieuw bewga van den keer sadert tien maanden volgens haar in da openbare meening merkbaar Verspreide Berichten Spanje en de Vereeolgde Staten De Amerikaaoscha Minister Alger heeft gis teren aan generaat Sbafker gelaat alle zyne troepen terng te brengen naar h t kamp te Loog laland zoodra hg dit mogetgk acht Shatter rapporteert dat er 3770 ziektegevallen zyn onder zgne troepen waaronder 2924 gavmllen van koorts Fa NK us De Aarore beeft een stok openbaar gemaakt dat het blad als een nieuw hewys voor Ëstsihasy a aohutd beaobouwt Het ia een stak van een brief door Eiterbazy onderteekend en gefcbreven op papier met een en t tte van het 74e linieregithent De majoor schrgft aan 9 3 vriend den 20en Mei 1894 het borderel is van April dat bg eo manoeuvre vertrekt de steller ran het borderel heeft dezelfde taalfout gemaakt an naar het fac simile van de cAurore te oordeelen zonden de twee stnkken ook van één hand zgn Het Berliner Tagebtatt meldt dat de persoon met wieo prins Hobeulobe het door Björoaon overgebracbta gesprek over Dreyfus onachuld gehouden beeft de schilder von Leabooh is Generaal de Qallifet die te Marienbsd een kanr doet is naar Parijs ontboden om in de iostruitie tegen Ësterhazy te gptnigen Woensdag zou Scbeuer Keatner geboord moeten worden door den rechter van ioatruotie Fabre maar hg ia te Itheinfelden in Zwitserlaad waar bg eveneena een kuur ondergaat Ësterbazy scbgnt nu ook door zyn neef Chri iaan Ësterbazy aangeklaagd te zijn wegens verduistering van 40 000 frca Naast de Daily Cbronielac hoodt na de Morniog lisacler vol dat Zola te Londen ii geweest eo er waarsabgalyk nog ia Hj beeft Zonder zioh bij z ne terugkomst naar Abuitzol te begeven sloeg Toluca dadelijk den weg naar het balkon aan de oostzijde van hot paloifi in vanwaar men eeo gezicht op bet park genoot in de richting dar plaats waar het tooneel van zoo even was voorgevallen en daar zicb onder do overhangende wijngaardbladsreo nederzettende trachtte bij cyn onthutst gemoed tot bedaren te brengen Maar desniettemin verzaimde by niet een scherp oog over bet park te laten gaan zoo ver zyn oog kon reiken Het duurde niet lang ef hij werd door een lichten tred uit lyne mymering gewekt en Meetli stond voor hem Zy liet haar arm gemeenzaam op zijn schouder rusten bo baar hoofd voorover totdat hare lippen byna zijse wangen aanraakten en zeide daarop zacht fluisterend tot hem Ik dacht wel dat gy hier eenzaam zoudt zyn Tolnoa daarom heb ik u o esoobt Er was een tijd dat ik door n werd uUgeaoodïgd u gezelsobap te komen houden maar thans woi t ik niet meer geteld Uwe aandacht is aan eene andere vrouw gewijd en de vroegere wordt als nutteloos weg worpen Kunt gy dit t tgenspreken P Hoewel de jonkman eene beweging van ongeduld naakte png zy bedaard voort f Hebt gij my al die schoooe beloften slechts met een baatzoofatig doel gedaan Toluca P Hebt gg beloofd my de vrybeïd te schenken ea m tot uwe vrouw te nemen zonder het ooit ernstig gesaeeodte hebben F Ik ben niet blind Toluca ik zie wat er rondom my gebeurt en ik weet dat g my bedrogen hebt Ik ben u trouw geweest en hoe bebtgy dit vergolden I Heb ik ifU beloofd wat ik aiet aagekomen habr i t de Morning Leader c onder deu naam van P acal gelogeerd ia het Qroavenor Iloiet Zaterdag is hy vertrokken zonder z jn adres achter te laten Hst Joarnal dus Débatac meldt dat mwrouw ola Wosnadsgoohtand met eene dionltbode in baar buis in de roe de Broxelles is teruggekeerd Ëergistsroohtend wilde de deurwaarder Dels val aan de bureaux von 1 Aurora c het vonnis beteekenen van bet Cour d Assises waarbg ds heer P rrenx toe een jaar gevanganisstraf en 3000 frank boete is veroordeeld De heer Lefranfais plaatsvervanger van den heer Perreux die evenals Zola zich aohuilhoudt wilde de stukken niet in ontvangst nemen Eeo hevige woordeptwiat ontapon zicb tnracben den dearwaardcr en de administratis van l Aororec waarbg zelfi de tusscbeukomat van de politie werd ingeroepen Ten slotte vertrok de deurwaarder onverriohtenake De miniater van ooderwys Bqnrgeois heeft volgen de Sïdcle ea de Anrore prof fitapfer de deken der letterkundige faculteit aan de hoogeRchool te Bordeaux wegens zgn redevoering g sproken aan bet graf van prof CoQat voor den tyd vin us rasandso ge schorst in zgn ambt ËeQ Fransche afgevaardigde de beer CbanlinServière ia vermoedelgk door eeo ongeluk op jammerlyke wgze om bet leven gekomen Zyn Igk ia afgrga lgk verminkt gevonden op den apoorweg van Parijs naar Breat kort voor het station Mans Men onderstelt dat de afge vaardigde bg een vertraging in den loop van den trein meentnde reeds te Maos aangekomen te go wilde oitatsppen en dienteogeiolge op den weg viel waar hy waarscbynlgk overreden is door den rein die kort daarop van Breat kwam Evenwel is ook de mogelykheid vaa eeo misdaad niet nitgesloten De heer Chaulio Serviére was 55 jaar ood advocaat van beroep eo bargemetster van Mayeone Hy was in 1800 voor da aerate maal gekozen tegenover deo beer Leblano den aftredeoden afgevaardigde Daar zyn tegenstanders deatyds op zyn aanplakbiljetten lieten letten dépoté lortaotc list de heer ChanlinServière onder zyo naam drukken de woorden diput entrantc eo inderdaad werd hg bg de eerate stemming gekozen Ook by de huitate verkiezingen had zyo diatrict hem weder naar de Kamer afj evaardigd Ds oforledeae wai de ontwerper vaa de wet ti en da anarchistiiohe aanslagen Weg uit myn gozioht t gy zyt myn vaders slavin Als gy mg nog eene enkele maal over iets dergelijks durft spreken zal ik u als een olTer aan de ouvorzadelijke Kodbeden der teooaltis Msxieaanscbe tempel overleveren Meztli deinsde terng eo werd doodsbleek doch gaf hem met eene duidel ke stem ten antwoord Vaarwel Toluca gy hebt mijne liefde ieerea kennen nu zult gy myn haat ondervinden Ik ben voor de teooallls niet bevreesd Zoodra gy daartoe durft overgaan tal ik en zicb tot hem voorover buigende fluiit rde zij hem iets in t oor Als in het hart getrolTiin sprong hij op terwijl de diepste ontzetting en vrees op zijn gelaat gesebilderd stottd Mestli aaosohoQwde zijne ontroering met blijkbare zelfvoldoening eo zeide met eon glimlach die van leedvermaak getuigde Ja Toluca als gij de belofte niet nakoq t dis gy mij gedaan bebt zult gy den dag uwer geboorte vervloeken Thans heb ik u niet meer Heft Keen ik haat zelfs den grond waarop gg ataatj Maar toch wil ik dat gy aan my vattgekelend zult zyn ik wil weten dat gij in siyae macht zijt en u aan myne voeten zien t En dao zal ik u lage verleider met den voet vao my afstootou zoo als gij ver nt Weg zeg ik ut weg van myl nlAiater eens HeztH stamelde Toluoa dia te nntwemood spreken kon vos ontzetting i hoe hebt gy voraomen iWorit tttnolgi J wlM wtt W