Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1898

Bvn iaD Da ragMring hwH l t gageno dru tnrpado KiDwIari aan kroiwr ao aao puUar ahip tar gaMmaalgka wurda t d 26 lailUaan gnldao t doio itoboawaD Da prioi ito Walaa wordt Zitaidag sur PortamoDtb OTergabncbt wur bg woidt iogaacbaapt op bat koaiaklgk jwbl lOaboroai AftD boord raa dit w l t 8 1 bg da folgaoda waak da wadiirgdao ta Cowaa bgwoaao Zgo toaittnd i oog tltgd oorQitgMDda Ban joDga boar Btottn gabaatan woooda aan godMÜanatoafaoiog bg dia gvboadao ward in aan tani U Cotnialwilla Kantackj Baatao dia ondar d a intload Tan itarkao draak varkaarda atond middaa oodar da praak op an gabood dan pradikant ago raoad ta bondan KooaU ta bagrgpan ii kwamao ar aaoatoodi aani paraonan toaacbiatao dia bam Tarwgdareo wildan docb da dronVurd w i daar rol trakt iat fan gadiaod baalde aao rafolvar alt igo zak 00 Toor iantand bat bam Tarhiodarao koo achBol bg aan man naar dia bam Twtbiald Eao twaalftal maonaa wiarpan liob op dan moordaour om ham te ontwapanaa maar mat da raTolrar in da oiit riap bg ban toa bam Ttn bet Igi ta blgren daar bg ar anden nog neer boq oaereobieten en da daad bg bet woord oegand lotte bg aan lebot op iéa der mnnneu Daarna icbooi hg ook oog eeo jonge dame neer en bet laatala iohot doodde eeo kadere jonge vroaw Nu ma kla bg van dan algemaeneo acbrik gebruik om taoatfloohteo oordat bat b i ieniaDil opkwam den tierdnb beien moordenaar acbteraa te gaaa Toau een rgftigtal landliadaa bem wilt an opsoekao woa hy oargani meer U Tindeu Duneciiuit Da politie te Urtnadorf heeft een knaap n l H jaar gearresteerd die reeda meermalen Rteeoen op da raila ran den bargepoorwag had gelegd waardoor een train ii ontepoord Eon itoker ward dearbg gedood terwgl het materieel reel leledeo heelt De jongen terklaarda dat bg nianwigierig wai geweeat naar da nit werking aU de train onr de itaenan reed en daarom sioh lange de ipoorbaan vareobolao had oni allee t kanon liai Eao dochtertje fan dokter Butterbrodt te llildeaheim woa met een oautalaodere kinderen aan waodeliug gaan maken Toen zg op een brng toiaoheD Uimmelithür en Btearrwald waren gekomen waaronder bat water in atjrka tlrooming doorliep viel een knaapje io den vloed Ida üntterhrodt die een goed svemater wae iprong hem onmiddellgk na en iwom met lan jongen achter zich met veel moeite ntar den oever Een broertje van den knaap die een bandje ait wilde etakan om hem te radden viel e eaeeoi te water en daar bg niet wemmen kon greep bg lioh vaat aan ign broertje dia door Ida B naar dan oevar ward gebracht aoodat bet moedige meieje na dubbele moeite moeit aanwandeo om bet droge te beraikin Met béhnip van een 13 jarigaa Mbolier ia haar det volkomen gelakt BINNENLAND Dè prinien Vftn Koetei wonlen 20 ADgniIna io het Perkhotel te ScheveoiogeD verwacht Vandaar vertrekken i naar Amvterdanr om ky da inholdiging vaa H M de Koningio tegenwoordig te ign Het 3e regiment bnzarao onder bevel van Ulrecte Spoorwegverbindingen met G0UD4 Zomerdienst 1898 Aangevangen 1 lAei TUd van Greenwlche e o tl D A a o T T I HO t H vlee veva 1 j io j4 i j i aoUOA OTTlKDlMflee vet U H 11 11 11 18 l ll Ï 41 3 S7 i 1 ♦ 11 11 l 1 11 81 1 7 e l r 11 41 1 14 IO 11 11 11 UI I IO 4 4 11 l ll IjlO 1 10 1 14 ll 1 14 10 11 11 11 41 1 41 l ll a oi Oeuda 7 11 Ueerdreeht door 7 11 menwerkerk J M Gapelle 7 41 lUllenlani 0 7 11 1 40 m ll 1 50 t w I M MIIOA 10 I0 IIJI l ll 1 17 1 47 10 01 1 10 10 07 10 80 10 11 11 81 II IU 11 17 1 44 l liï 45 4 UI 4 41 IJl 1 81 17 10 11 1 14 4 10 4 17 10 11 1 01 4 17 1 14 10 48 1 08 1 04 1 41 10 4 11 14 11 01 il 7 1 14 0 4 05 4 14 1 10 1 41 l ll 47 1 11 I U 7 1 7 51 1 40 1 18 1 18 l ll 1 08 l ll 4 41 4 11 1 04 l ll i ir tatterdeai 3apalle Xteuwerkerk Uoordraekl eade m 7 m 7 41 I U 1 47 10 11 OODDa OIN HlABvleevim 11 11 ll U 11 81 1 14 8 41 4 41 4 8111 10 1 8 M 11 41 1 1 I e lil H ll 1 88 e II 11 41 1 41 1 41 4 11 5 1 4 87 5 II 5 1 1 11 7 84 7 51 IN 1 11 l ll Ml IW 4 1 14 1 17 IJ8 1 17 10 14 11 11 1 80 1 41 l ll 1 08 1 08 7 80 7 41 7 11 1 07 1 11 Gouda geveahuiean Moerkapalle ZoeMraeer Zegwaard Voorburg Jlajta aHaga Voorborg XeeUraear Zaxwaard leveakttUeo MoerkapeUe naada 41 ii lo i io ii L 4 11 4 8 4 11 5 04 l ll 11 11 11 7 10 7 40 5 4 1 51 I 8 17 Ml 11 17 11 01 1I M 7 41 I OI J rn UÖ 7 t P ZZ M7 5 M5 d t y É 1 7I è iiiliil il il Ml 7 41 I H i 4 l M lin rt 10 88 n U Ol l mi M 8 5j4 4l I fJJJ virt m I IO O5 n l5WII 4l4 4IM0 4l 1 4 M1 H 10 88 ll ll IM4 1 47 Ml 50 7 11 1 10 Ml j fJJ JJ 0 11 10 8 014 00 5 00 811 00 10 0 VV o ri iir JJn i u ii OOM M m m i ó p U iv m m7m 7 4 4 u Uoada Oulew Teerd tttraekt Utltehl Woerdea Oudew Oooda kolooel W E A WoppefoMa beeloot gietereu voormiddag ego wapeooefeeiogen in bet Gooiland met een ma oanvre op de heide tBeaehan Lnreo en de Craailooecbe Brag De oitetekeode bunding van bat gahaala Begiment en vooral de ooberiapelgke sweokingen der aactdrona in galop met getrokken abel maakten de bewondering gaande van hel vrg Uirgke publiek Ten 10 ore v m ongeveer veracheeo B H de Koningio op de heide te paard in wit pické amauna met etroohoed begeleid door m jookvroDwe Vaa de Poll den opperetaU meeeter Baroa Bentinek overete jbr v d Poll en groef Dnmooceoo De bnzaren riepen na afloop dar maooenvre overlaid Leve de Koaingin Een eompegnie voetvolk van bet garnizoen te Naarden met de atafmnziak wae opgeeteld aan dan Noord Weetelgken kant der beide en voerde met groote veardigbtsid eeniga band grepen nit veor Hare Mejeeteit welke ten belf twealf are met H D getolg vertrok Oadericbeidene olScieren vaa andere wapegeea van de Rgaeboot te Amerefoert woondende maooenvre bg welke door prachtig wederwerd begnnetigd De Opper Ceremoniemaeeter vao Hora Hajeateit de Koningin beeft de eer ter kenoii te brengen van allen die wenaobeo te worden toegelaten tot de Conr van gelakweoechiog te honden door Hare Öajeiteit df Koaingin in het Koninkigk Paleie te Ameterdtm op Woenedag I September e e dee namiddag ten 4 uar SO m dei eg zich zollen montea ioHobrgven op da lg ten welke ter inteekeniog zaliea sgn nedergelegd in bovengenoemd Paleie an af 1 tot en met 10 Aogaiine a e dogelgke ven dee loormiddage 10 tot dee nemiddaga 4 nor Tot da Goor kannen worden toegelatea Anloriteiten Ptrticniiereo en Depottliao nit Ametardam en nit da ProvinciSo met nitaoodering van die ntt de Provincie Zoidbolland Particnlieren die niet te voren aan Bare Hejeiteit de Koningin zgn oorceeteld kannen tot deze Cour niet worden toegelaten De Opper Ceremooiemeeeter brengt onder de aandacht van belanghebbenden dat afunderIgke Igeten zalten worden nedergelegd voor Heeren Officieren van de diaoetdoeode Schntterg en van Ze en Ttandmaobt en det fa t voor d goede regeling van de € onr noodig ie dat door de oQcieren alleen op dei Ijjaten worde geteekea Ofiicieren van de rniteode Sohntterg ea gepaoiionoearde Officaren voot loove re ig de Conr in Uniform weoeoben ta bezoeken vallen met de actief dtanende Ofiicieren worden entrongen ea wordt derhalve vnriocbt lich in H ecbrgven op de Igiten der Heeren Offiëieren in de vorige olioea bedoeld Hel ie in hot algemeen brpaald noodig dat alle ingeschrerenea die eenige betrekking vervallen deze op de inichrgviogalgHteu vermelden en dat deputation welke eon adree van bolde noobten willen aanbieden dit op de inecbrgvingalgiten nitdrnkken Tot bet nedetlegg n van odr eeeen van balde zei Kelegenbeid beataan In detageewoordigbeid vaa Hare Mejaeteit da Koaingin da beeehikb re tyd en de gelegenheid zeilen eobler niel toelaten 4tt toeaprakeo boe kort ook ven iobood zollen knonen worden gehoadeo Alle tot de Conr toegelatenen zollen moeten gekleed iga in gala ambttcoetnnm oinoitorm oor hen die dit bezilten voor da ovarigao zooveel mogelgk rok ao witia doe Wet 1 41 11 1 1 8 10 11 10 17 10 11 10 41 10 14 10 1 De Opper Ceremonieneaiter vtn Hare Mojoateil de kooiagio beeft de eer ter algemeen keuniq te brengen det de DaiMi welko la Amsterdam hare opwachting weoeoheo te maken aan Hora Utjeateit de Kaniogio gaénrende bet verbigf van Hoogetdeialve in d Hoofdatod in de maand September a zich daartoe icbriltelgk iutficbeo 1 fu 10 Aeffeetoe so leo moeUn wenden too Herar MajeetaiU Dame de Potaia Uevroow van Loon Egidioa te Am terdam De galegenbaid tot bet maken vaa opwoektieg aan Hare Majaat it zal baaloao op deHecrptie in den avond on 5 Sept mber a i tot welke iteceptie echter nitalnitend kennroworden toegelaten damee Ttwi te voren aanHare Majeeteit da Kooingie voorge teld enbalzjj te Amatériiam woonecbtig bettg voorzooverre de proHnc @a betreft op eene dervroegere jaorlgbicha eoirée e of receptief teAmeterdtm oatiaogen t Eeo moeilgk geval Men weet det prof Uaz Weber te Aniterdem om tgd te verkrygvn voor bet maken vao eene lengdortge wetenKhappelgke reie eene verichikkiog veo ign onderwgv heeft aangevraagd woerdoor de OniUogewoaa hoogleeraar o de lo Iogie zgoe colicgee too overnemen en hg zelf io een andere functie aao de aoiveraiteit zon verboodeo blgran Toen deie regeling Donderdag ie deo raoil kwam deelde echter de borgemeeeter mad dat men er eeo veraodering in bod gebracht omdat in Ooiteohlaad de benoeming vaa een gewoon boogloeraar tot baitngewoon beoglverttr zou worden beechoawd ale een degradatie Men wilde prof Webor daarom maken tot buiteogewoon boogleeraar mat deo titel vao gawooa hooglerraar Natanrigk komt t op de galdgnaeetie neer daar een egewooee veel meer krggt dan een tboiteegewooec De raad echter voud zulk geechariel om bnitenlnndeebe redenen niet aoed eo de voordracht ging teo elotte naar B en W terug om hertien Ie worden Naar wg vernemen ligt het iu de bedoeling der Hegeering op 1 October a op e Itgkikweek en Normoalicholen de leteen te doen beginnen in zake den invloed van het gebruik van alcoholieche dranken op bet menachelgk lichaam Vermoedelyk zullen ook beeron medici met een deel dier teak worden iwlaet wat me £ zeker een uitnemenden maatregel mag uoeiuen Üe eVereeniging tot bevordering van bakvreemdelingeoverkeere te Ameterdam ma ktgoede r ken met de tribooee die hier tü daarzgo opgeilogen Indien a le plaateeo beiet worden zal de opbrenget lyn van tribune A tegenover btl Weoeper pleinhrng met 228 p oateen b f 20 i 4 560 tribeoe B van het Paleii voor Volke vlgt met268 ploateao k f20 5 360 tribone ü op bet Fredarikaplein met 510 plaateen a f 20 10 200 tribone D in de Kaadhoieatraat mat 250 plaateen k f 20 5 000 tribune E ano erdebt ia de ilaad boieetraat met 800 pleatten af 15 eo 367 piteteen k f 10 15 670 Samen f 40 790 Rerdi z o vao alle tribanes da eerita rgeo beiproken Gemengtle Beriehten Bg den htrbier Hiüenaor aan de Oranjegracht te Leiden bleef eeigieteravond plotieling onder het ccbiren aan oude man Jaoien ge naamd dooi op dan itoel aittao I II l ll 1 41 1 40 1 11 1 41 1 51 I OI 1 17 1 14 4 01 4 17 Oe politie in Den Haag heeft aergietereo de bond Rolagd op eao 16 jarige b og l dia op atroot da damea mat iwartaal iairaoard Oiauraoavood bod da ioternoliooala latftraio vao Haaoovar aaor Vliaviogeo wegeae bet zware wear 31 miouten vertraging waardoor aoaalniting te Bobitel met treio 74 vao Vaolo werd gemiit De raiiigere voor Bollaod moaatoo dieoteogevolge te tlokitel overoacbten De piniartreio die Wo oidag vaoweg de lollandKhc Spoor vao Uotierdam naar Den Helder eo terug liep vervoerde 200 2e kloia ea 700 3e kloaee poaaogiera Zaterdag ia aan jonsa moo oit Barlgo bfj bel beklimmeo vod de Zagepitze deo boogtlan lop der Beierxbe Alpen 2964 meter near beneden geetort Hg bad met eeo vrieod zooder gidi deo moeilgkaun weg gekoiea over da HSIlaotbalferoer Zgn Igk beeft men niet kannen bereiken In de aardewerkfabriek dar firma Patna Kegoot Co te Uaeetricht geraakte gietereumiddag eeo arbeider met zgo r cbtararm InaBcbeo de kamraden eenar machine bekoeld met het noodlottig gevolg dat dit liebaame deel ter hetfte verbrgzeld werd Dn oogolokkige ie naar het gettioht Calvoriooberg overgebracht Woenadogovood had voor Rotterdam aao aoavariag plaate tuteobaa de etoombooteo eVoorne en Potten IIU die ia d a dienat voer eo van Rotterdam kwamen eUaavojmph Iv die de bedevaartgangere van Zoeterwoude aan b rd had Yoo de Voorneen Putten 111 e werd de vooreteveo ingedrukt doch tg vervolgde na naawkeurig onderzoek of er geen gevaar voor zinken beetond boren tocht Zg arriveerde dan ook behonden hoewel eeo half aar te jaat te Brielle Zg ie giatarmorfiea ooti weer naar Rotterdam vertrokken toodtt dit ongeluk betrekkelgk goed ie nfgeloopon R Nbl Een boertje te Nganileek bod van een loteneelporteor voor een Ameterdameche firma dia lolen verkoopt op moondelgkecba ofbetaling om bet deu liedeo gemakke gk te maken eao buitenlandach lot gekvotl Da vorige week kwam de colporteur met eeo brief vaa de firma uit Amsterdam en laa den boer voor dot er f 800 gevallen woa op zgn nomraer ea dat die eom tegen virgoadiog bg vooruitbetaling van f 24 96 te innen waa De boer woa doertoe echter oiei teretood geneigd 4na r over eeo paar dagen moeit inyobeereeoe terttg komen Toen werd echter ontdekt dat ar geen prge waa uitgekomen op het nummer en dat de brief vermoedelgk valecb waa De p ilitie beeft I dea brief en bet lot inbeelait Eanomen en nrocei verbaol opKemoakt U D Woenadogavood ie da aneltrein die 8 55 te Almelo aankomt waancbgoljjk door verkeerdeo wiaselataod galoopen op eeo verkeerd apoor waarop ledige goedereowagena itondeo Door deo eekok werdeo drie der wagena geheel verbrgzeld en de moobine voo den eoeltrain gereokle van bet ipoor en werd eeoigeiine beecbadigd Oalnkkig lijn de poeiogiert en bat penonrel met den acfarik vrggekomeo zoodat het ongeluk zich bepaalt tot enkel materieel Bobode Met vertragiog vao een half nor koo de trein met een reeervemechine vertrekken Onmiddellgk zgn maatregelen genomen om het venperde epoor weder Vrg te mokea Noder meldt men uit Almelo 10 04 10 11 10 11 10 11 10 14 10 14 11 o 7 11 I OI 1 09 I M II 1 41 l n l i 10 1 f I 7 11 S3 8 14 10 10 8 1 10 10 11 10 11 10 81 t ll 10 11 ll l 11 44 7 10 7 55 l ll 10 01 l Ml e I M 11 10 10 11 1 10 8 11 I U 1 10 I N 10 Omtrent bet olbier voorgevallen epoorwegoogeluk kan oog gemeld worden dot eeo iogeeteld ondenoek aan het liebt heelt gebracht dot M ia I wgtM ooo varkaardao wiaoaliUud Oiotoreo ia de weg weder geheel vrg gemaakt en koo bat verkeer oogehioderd ploate bebben ZoMb gemald ia ign drie wagena geheel veroiald eo 4 igo er beacbadigd Doordat d maehioiat bemerkte dot bg op oeo verkeerd epoor woe eo iterk remde ia bat oogdak betrekkelgk goad ofgeloopeo en de oehoda oiet beloogrgk Slacbta een juffrouw nit Enoehede woa doordot tg eeo duw had gakregeo e a weiaiK oogeeteld gtwordeo doch deie koo op odviea 00 den dokter di reit vooittotteo Hel beecbadigde materieel woe von de Holbadicbe Spoorwegoiaatecbtppg Tea gevolg van aao weddenecbap werd te Veoloo door é a pereooo verorberd 2 liter groote boooen 1 pond epek 1 kom aardappelen 4 tneden roggebrood 1 fleecb wgn en eenige glazea bier De verbruiker voelde licb na deo moaltgd racht prettig eo b haga gk De moderlioiie moollgd werd in een beugelboon gehoadeo eo door veleo bijgewoood Dit verecbilleode L mbargache gemeeoleii wordt gektoogd over bet wild Zoo zag eeo bewooer voo Brooeauoi dezer dogen zgo geheete krrmieprovieie geroofd door eeo buniiogfamilie Te Scbimmert wemelt bet lo bet veHt VOO hazeo eo ook veo voteeo die bgeo geen eobuur onbezoebi toten eo seifa overdag loaga de wegen worden ontmoet De eommieaorla der Koningin heelt vergoooing tot jagen gagevan maar tol deiver wordt er geen of weinig gebruik voo gemaakt Tot de iuconveoilnten die de voorbereiding der feaateo vergezetleo bebooren ook de loltgke voorafgaande vergaderingen En bet orgata is dat doarvao geen veraltgeo in de oouroaten veraehquen waerbg den lelkeoa vermeld wordt de vergodenug wae op dit of det nor ofgeloopeo Door dit gemie ooo poblioiteit moelaa da thuia blgveode vroowèn maar goedgeloovig allee aoonemen wat de leden voo bet leelgke gealacht haar Kelieven wijn te maken eo hen nog beklegen op deo koop toe om den twaren laat die op hoo achoodere drukt in dienet voo Voritia en Voderlond DMron koo het voo belang zjjn dot de op baar maouen wachtende huiemoedere eene veroeweo hoe moeilgk eeo feeat i te organiaeeren ola het van oen vergedering moet oitgooo Immera dit bigkt wel op de mojet eprekeode manier uit eeo vergodering te Breda waar de beraadalagiog over de keuze vaa lompioai alleen duurde ven 8 tot 11 aur Bel rapport von den copilaine de vaieeeoa Aubert door deo Fraofobea mioiiter ren marine belaat met bet onderzoek noer de romp voo de BoorROgne ie opgenomen in de Tem M € De iN B Cl onteent eon bel gedeelte dot over bet reddiogswerk baodelt het volgende Door de aanvaring waren drie reddingbooteo 000 etuorboord onbroikbaar geworden Er bleven er drie over De tea bootao oon bakboord woreo dodelgk vol menacbeo loodet vier er veil niet uitgebracht konden worden Eeo Ton de twee oudere zonk apoodig omdat zg t Tol woa alechte eeo poor van de opvorenden kooden weer ooo b3ord komeu In de andere oen kleine boot redden zich twaalf peraoneo later werden er nog twee iu opgenomen la eeo vao de drie atourboordebooten werden 45 pertooen gered leler nam men door oog 12 onderen in op Een tweede waa reeda vol menacbeo en in tee moor een ketting tot nog aao bet eehip vaat en terwgl men betig ma deten loe te maken viel de ochterate tehoorateeo ovar boord op de boot een groot oootol van da opvorendea werden gedold of verdronken In de ochterate atoorboordboot hadden tiab eenige vreemde motroien die ola pooaogiere medevoeren geneateld 15 in getal TOlgent anderen 18 Zg hielden met dreigementen de mentoben op een afatond Een hnnoot twooide met eao me Zg roeidea Awrno weg Xo don vervolgt bet rapport eZokere bltdeo itebbeo verteld dat er onder bel werk der reddiog tooneelen van woeetheid eo wildheid aj a voorgevallen en bebheo de Fronache maIroian voo de ergata diagen beochnldigd Dete boter moei veroietigd worden Ik torgde er Toor bg mgn ooderzoek dit pont te loten nitkomen Wat iutegendeel treft ia de kelmte de werkelooebeid de Igdelgkbeid van olie poeeogiera Tronen acbrik moor geen kreten geen wanorde ge n atrgd Sommigen vollen de bekboordabooten eo blijven ér in ofacboon tg de pnmogelgkbeid er von intien de booken il te brengen anderen blgvoo io groepeo in hoopen op de brng etoon niet irelonde wat te doen eo vreetende iete te doen ticb te Torpt leen bel oonbod om io de booten to gooD weigerend Dit achouwapel ie lr Send Ea de poetogiert Ie kloa verzameld bg de fcommondobrog luitlartnd naor den kapitein die ben tol kalmte ooonnonl hnn epreekt von het Soble lalaod nit aan onder gedeelte voo bet terehw biykt ot kapiteio Delonole nog hoop bod hotaUood k Tg oor te bareikm moor oo eeoiga miaoten otooaou woion d voron oi door hot ttroomeod wal r gedoofd eo de orde omtieh been koodbooft ag bebben niet eeoe de voortorg genomen de reddiuggordele om te doeo en alleo letomen veidwgoen tg Hei rapport prgit de ofBeieren vooral den kapitein Gelgk wg wetea zgn de zee gevongeo geoomvo vreemde aotroieu voo de beweite boot raaroit de aodere ecbipbreokelingeu geveerd werdeo weer loegelaten Zg beweerden oiete gedaan te bebben moor weseo een Ooeteorgker eao nia deo man die als eeo wilde hoiagabouden bod Dnt moo ia in Ameriko ootkomeo Iu Ëogelood hebbeo de eigeooora voo de Cromorlyabire de eigeoeora ven de Bourgogne voor tohode bg den rechter aangaeprokeo De FraoKhe maaticbappfj beweert oiet ouder logelacbe rechtapreak te ataao De heretelliogawerkiaambeden oon de toogeoaomda tooi voo de Loireaae op bet Biaoenbof het geboaw voo het gerecbubof sgo ihoua zoover gevorderd dtt de gevel zich Ifaooa vettoout tooola hg er vroeiter moet hebbeo aitgezieo teo tgde voo Floria V De echattiog ia ou verdwenen in iu ploaU von deo goplaiüterden mnor ia een gevel tiehtbaar geworden met verschilletde bogen of stukken vau bo en welke eenvoodig dicbtgemeta ld warao Aan de eene tgda ia een groote poort te iieo gekomeo vertooneode twee veraohillande bogen en toegang gevende tot de heldere ooder de zoal vao de Laireeee In de opening aan de binoentgde van dan dikken muur zgn eikehouten deoreo met zware gzereo greodela aangebracht tooola die door ook vroeger oonwetig igu geweest terwijl aan de builenzgde vtn deo moor een gteren hek in de opening is gemaakt Voorts zgo aao de beide zgden van het hoekgebouw verschillende lichtvenstera met kleine glaereitjee iu oude wetechen atgl te vooraobija gebracht In de drie kelJere ooder meergenoende zoal beeft men ontdekkingen gedaan welke doen ivermoadeo del te althtoa gedealtelgk voor wooing bebheo gedieud Eeo der keldert droogt kentéekenen veo een keuken De dikke buitenmuur waarin da groote poort ie bljjklioar gemtokt om in de toal van de Lairaaae meer ruimte te winnen don woorte de binneomaur gelegenheid zon hebben gegeven Deze ia dan ouk ilecbu ter hoogte VOD de keldere opgetrokken tot aan den vloer van de daorboveu gelegen zaal vaa de Laireeee De werktaombeden ia de keldere ook onder de zoogeooamde rolzaal vao het gerechtehof de groote teal bestemd voor de bebandeliag van atrofttkaa worden voortgetet en nog ateeda worden nieuwe ontdekkingen gedoon Zoo iv onlange eeo ronde trap io een der muren ontdekt welke ingemetaeld waa Er wordt onderateld dat bat gebouw in 1280 ten tgde veo Florit V ii gemaakt STADSNIEUWS GOUDA 29 Juli 1898 In de hedeo middag gehouden zitting van den Gemeenteraad waarin 14 ledeo aanwa ig waren afwezig waren da heeren Pnoco en Nederhorst lootat enoemde met kennisgeving kwamen o o eene miaaive vau den Minister van Finantiën woorin werd berictt dat het rgk voornemena ie een poor ttukkeo grond tot aanlag von het park oon de gemeente of te atoon tegen een voorloonig bedrag van f 2650 voorte verachilleniin iMigrootiogen voo de instelliiagen ven weldadigheid van de goafabriek en van schutterg Tot onderwgzereseen aan de 2de Bnrgerachool voor Meisjea werden benoemd de damaa A B G von Stee en J P Borgeradgk Door de zitting ten 5 uur werd geachorat tullen wg morgen een grooter verslag leveren Een buit iagevoren Dit heeft meo omatreeks twaalf uur op bat Jaogpad kunnen oonachouwen Hek zeaecheapj fElioor Darmootb passeerde achter eene slapboot de Roode brug Ongelukkig brok de troa waormed bet sehip aan de sleepboot wos verbonden zoodat de cElinor op deo koot vou het Jargpad voer Bet zich aldoor bevindende hekwerk werd gedealtelgk verbrgzeld terwgl de boegtpriet bet dok en den voorgevel v n een der gebouw o betobodigda Peraoonlgke ongelukken bodden niet plaott Gisterenmiddag bod op de Merkt alhier een ongelnk plaate dat wel ernstiger gevolgen bed kunnen bebben Een zekere T een omstreekt lO jorige knoop eloud aldoor naor het opboowaa von Viokao B Rymao ege te kgken toeo ploteeling een gzeren ladder omviel welke oogelokkig op bet hoofd van bedoelde T terecht kwaas waardoor bg een gapende wonde oon bedoeld licboamsdaal bekwom Hg werd door oeoige omstonderk noor zgn ooderlgk huis iu d Lang Dwortatroat gebrocht Toor bel okte exomeo Eogetsch loet L O tgn gieteran te a Qraveoboge o o gelaegd de heer P M Rooeeodool alhier en mej M Loltj TU Woobrnggo Voor bet boofdondarwgzefa xom o ia giatarao o a te Utrecht gaelaagd d b t N vao Ooaterhoot vao Bodagroraa Voor bat op 27 eo 28 Joli te Br lo gehoadeo bootdooderwjitenexameo is o o iteihiogd da heer C Cetoo voo Alteo o d Rjjo Voor het op 27 eo 28 Joli te Bitdo gehouden eiomeo opothekert badieoJ ia o o goeloogd OM J 0 Mootookoo voo Swgodregt Ltttotniu De eommiaiie voor da lobaldigingafeeeten alhier beefi groot tmcit met haar oproeping voor dea optocht Zeer velen meldden zich er voor ooo toodot de historische optocht voorstelteode de iutecht voo Prine Moorite iu Breda kan doorgaan Deze optocht 00 verdere leeetelgkhedeo bebbea 14 September plaaU ao bet kiaderfeeat 15 MepMaiker BoDoouvtx De heer 1 Fria Cbr oodorwgier alhier ia benoemd kg bet onderwga io Tronaraol HooiDucuT Da gaaeeuterool alhier heeft t 100 beaehikbaar geeteld voor eene buitengewone oitdeeliug oon de behoeftigea bg gelegeubeid van bat o e Krooiugtfeast De feeaicommiaaie heeft voor dil doel ruim f80 diapooibel toodot den ormeo eeo geuoegelgke dan Ie wachten taal WIKLKHIIIEUWS Het is op t oogenblik te Parga prachtig weer docb verbazend warm en bonderden toescboawere volgen dageiyks vol belangstelling de diverse oe ningen en training der bekende eo onbekende wielersportgrootbeden op de sPlit Mnniuipales by verkorting sla cipalee Onae Itndgenoot Henri Megers schgnt in goede conditie en men verwacht algemeen dat by in do fioele geplaatet zal worden De zaak Hogrerhuis Op de bekende vragen von het eVotkedogblad is door dr G J Vos predikant te Ameterdam geantwoord dat hg in de veraobiltende kringen zgner bediening nergens eenigen twgfel aan de rechtvaardigheid der stnl heeft baapaurd zoo ootroerd ole mea is over de look Dieyfus too geroet il men over de zoak Bogerhuis Door de heer Chr Eouveld lid van den gemeenteraad te Ameterdam is bat volgende ootwooril getoodea In antwoord op uwe circulaire deel ik o mede dot ik uiel de overtuiiiiog heb dot de gebroeders Hogerhoia ousoboldig tgn eo dit heeft mg tot dasverra weerhouden deel te nemen oon een beweging om op bon invrgheidstelling 000 te dringen Intoeachen ia bet gablok n dat sr tel voo maoecben tyn dia op la eerbiedigen gronden meenen dot anderen bet feit bedreven woorvoor tg gestraft werdeo en er zgn zwakke plakken genoeg in de beschikking von den officier von jottitie te Leanwarden om oaa den beatoanden twgfel voeNeel te geven Daar het beter is dat schutdigoii ongestraft blgven dan dat de mogolükheid bigft Ijestsan datonscboldigen io de gevangenis zuchtea zou ik herald tyn 000 eventaoel odree om gntie te taekeoeu s Hetzelfde denkleeld beeft de beer P L Tik Zondag in ede Kroniek ontwikkeld ea teneiode allen die hierio elgk mot bem denken te sameo te breogeo beeft by loeteodiog verlooht von een noomkear e viAr Dooderdog 28 daier op welken dag hg tita odboeaie betuigen zenden zot aan een der wrsoneo van ooom of positie dia er ondor de odhoerenten Qngetwjiield zullen xgn VKItóClIElDBNHEID WelgetlooBijle proeven met telegrofeeren nder drtod ten bate voo de p ra zga dezer dagen Ie Dublin gonomeo onder leiding van deo nitvinder Morconi zelvon Zg geschiedden voor rekeoing van de bladen eDail Ezprees en Evening Mailt bg gelegenheid van de teilwedstrgden der Albert YaebtCinhc De berichten worden op ofstond von 5 tot 10 mglen zonder geleiding orergoseind noor tand en vervolgens g etelepho oeerd noor de bareou s der beide blodeo Morconi zelf aeinde in de kajoit der stoom 1 boot von de Daily Express en tgn eerste adsistent Kemp nam de berichten op in bet Isndatation te Kingstown Alles ging uitmnoteod Er was geen enkele storing de toestellen werkten zeer goed en er behoefde geen enkel bericht te worden herhaald Middel tegen muizen I Om von die laatige betoekera ontslagen te worden stoon ons vele middeltjaa ten dienste velen weten wellicht niet dat chloorkalk een uiletekend middel is om muiten en ook ratten t verdrgvan Men plaatst eenige ondiepe horden met chloorkalk die met water of ozgo Is bevochtigd op eenigen ofstend van eikoor en de plooggefaten tollen goon vertrekken A d p 1 Vooloo ia giaioron torwgl do bowOMn op h t veld worm bg den londbouwor J Scbeora ingobroken en uil een geeloten kiatj ongevoar 3W mark ontvreemd Eenige gouden en tilveren voorwerpen welke lu de uuiuiddelIgke nobgbtid logen kon de dief woorechgolgk niet gebruiken en heeft by onaangeroerd galaten R E O L A lied B Foulard Zijde 60 Cts tot ƒ a a par Meter Joponecb Chinoeocb eet in de nieuwste deeeme en kleuren toomi Zwarte Witte on geklaorde Kmtmtihtrf mU40 von as cto tot 14 per ILUlod Geatroept tiarait Gewerkt Domoet eci eirco 240 vertche qaahtait n en 2000 verach kleuren deaainaect Wfiftumprt M reoMem in kml STALEN per omgaande l obbel brielitort naar ZwiUcrtond G BeudKra s Zijde bkirL K ei K Hol DmcB Overhemden Fronts dl A van os Al Md Tailleur Kleiweg B 73 73 GOUDA Telepkmon It ai uislerdain Vikn WMkr II M l 101 I 41 Itcurs va V 4 17Vs 17 tty 7V 8 7 V l JULI Niuttuiin Itet Ned W l i dito illto dilo I diio dito dila 8 lloiiasa Ubl aeuil IIIMII IVAUa Insebruving IIMIt 5 üosvaat Ubt IU papier 1188 dlle In silver lisl I l otïooiL OW nat ooupon 8 dite tinkel I 11 II 18 7 s l l 15 104 I 85 100 100 4 S S 48 100 41 101 l l 141 51 l lllVs 108 15 10 111 111 108 117 il 14 s 150 I Ü 100 101 100 l m s H is 108 101 Vis 11 UI lil llUiUiin Obl Binnml lane dito Oeoons 1110 4 dito bij Helhs lil 4 dite b i Hob laia IO 4 dito in goud leen 1119 dito dito dito 1114 i HrAmi I erpel schuld 1111 4 Tutitu Uepr UjBV leen I 0 4 iea leeuing serie 1 Use leeaini serie U 2eioAra IUp v obl IIWI I HsiK u 11 1 Bnll Hok Iiao Vtmzuiu Obl oobep lail AaeTBBDtn Obligsllaa I I5 a UomuiAii tiled leen ll 4 I Nlu N Afr Ilindelev aand Ar nd b T b Md üerlMetlet Oeli JWaauebap i dito Am Hvpolheekb paedbr 4 lt fij der VoMleol aand qr llypotheekli p ndbr 8 i Nederlandsoho baak uad Ned Handelmaalsek dito N W k Fae Ilvp b ptadbr 8 Bolt H kaakb psndbr 8V ütr ll iKitbeetb dito Vi OwraNa O lat lloUK bank aand HusL Hypolbeekbankntndb 4 J Aiiotlt Kqul hypotb panilb l Mazw L I Pr Lien rert Nao Holl IJ 8poorw HU esnd J My tot Kipl V 81 Spw aand Ned Itid Hpoorwegm med Ned 7 aid Afr üpm aand dito dito ililo liai dilo i ITAUI Spoor 1117 1 A Kobl l 7 U i UV lo i r l l 7 i 105 CJ 100 100 m UI ls 115 uid Ual Bpirniy A H obl 8 Pm li W rsohsn Weanm and 4 Kneu Or Bust K K Oosi B cr laaoi SpiKja Sled Madrid 8 U l NzD Ver B Avb Speek eorl Bai serlUke Stand oordrecbt GEHVJWDr J Aokar en U J Doret