Goudsche Courant, zaterdag 30 juli 1898

ADVERTENTIEN Maandag 1 Augustus 1HV8 37ste Jaargang No 7645 coiRim MieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TilcfMB Ma M ADVERTENTIEN worden geplaatst vwi 1 5 regols a 50 Centen iedere regel meer 1 OR n v r r tn miM i mfts 10 Centen Uroote letters worden berekend De pr J8 pér drie maanden is 1 36 franco per post 1 70 Afeonderlflke Nommers VIJF CENTEN W SE49 Iniending van Advertentiën tot 1 uur dea midi TdefMa Rt De Uitgtve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitwmdering van Zon § n Feestdagen naar plaatsruimte Getrouwd WILHBLHINE JÜBANNE C TBAKINE HBINTZSN UK GOBNKLIUB CATAKINUB KKOM OUUnlurg il Orootlurloydom 29 Juli N B Onzen hartelgken dank root de oodarTonden belBDgstellind Voor de menigruldige bewgun Tan betongstelling zoo Tan hier ale elders onderTonden bg het orerlgden onzer geliefde Moeder n behoirdMoeder Merronw de Wed II HOBBEL Lik üHisn te Gouda betnigen wy hartelükan daak K L HOBBEL en Familie 30 Jttli 1898 OITZICHTBABEII HSEREN en DAMES PRDIKEN TOQFETS SCHEDHNfiEN en Terdere BAAUWBRKEN munten uit door 80LIBDB AFWEBKINU bg H p m mmmmi Coiffeur Kleiweg Gmtda HetFaUlissement W Lk QRANS WADDINÜ8VEEN beeft door het in kracht Tan gewgide gaan Tan het Tonnie ran homologatie Tan hot door den getailleerde aangeboden acooord een einde genomen Ot Cantor Mr H Ü SCHIM tah om LOBPF Adiooaat Procnrear Gouda Kleiweg 23 E CASSUTO TiWDARTS Gouda Turfmarkt aPBSMKvnaN MAANDAG DINSDAG DONDEKDAG en ZATERDAG Tan ft tot S uur WOENSDAG enVBIJDAQTan ItotS uurZ ONDAGS niet FRMSCEE STOOMVEEVERU K okemlscbe Wasseherl Ti H OPPENHEIMEIl Iff Kruiakmte Botterdam GebreTOtaord door Z U den Koning der Belgen HoofddepAt Toor GOUDA da Bear A VAN OS Az Spaoialitait TOor het itoomen en TerTea Tan alle He r ien DaNf fhderob n alsook alle Kindergoaderan Speciale inrichting Toor het itoaiBeB ran pluohemantalB reeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ent w orden naar da nieuwite en laatate methode geTerid Alle goederen hetzg gestoomd of gererfd iiorden onaohadelgk TOor de getondhsid en Ttlgens staal bewerkt A SLEGT bereellL zich aan tot het lereren Tan Zumr Zeeuwsoli Tamebrood 14 eent Oe K O NIEUWE HAVEN 28 T Bekroond op de Internationale Tentoonstelling Tan Bakkerg Uaalderg en Kookkunst te i OravmIiagt met ean diploma Ve g ld üiWeran Medaille INTEmnOUE BAEmiJ TENTOONSIELiniS Dierentuin s HAGE Zaterda 30 Juli en Zondagf 1 Aufrustus GROOTË WlDSTRIJDËi VOOR Tafelversienng met levende BloemeiL ROZENDRUIVEN VERÖCHE VRUCHTEN GROENTEN Eeer belangrijke Immeniingen jkTwee Concerteo ilugs Ilistorisclic Uudkiitkugdige Afdetllng Lichtbeelden Verschillende Vermakelijkheden Entree vijftig Cents Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT SOPLATIEN ASOEIT ATEII EU LIJSTEN ook volgens op te geven Proflei l§lpoe iige aileveHng Nette uitvoering Concurreerende prijzen Patent H Stollen amctiri iniwm nillUcl In lUili mt Dw ffroÊM Brfotg As mun eaUnt H IXolUlt mvniK h tntm nrwtTthloêen yaehahmungmt istes Uk Uu i iMiu iiiturê tlef Kharfm H 9MII wr r T uM itkMt whf Js iclttm ituahêintlamm k imtm nÊtêf Plttêt fmtt i n kt Mtth t a tuithtuütt askinriuni Fumini mt LOTEN in de Verloting der lOllANESGlE mTSCHAFFlJ TAN LANDBOUW Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRII K I1A dL ZOOI Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 DE WOLBAAL Meent No 21 Rotterdam OPENING 1 Augustus Speciaal Magazijn van Wol Saj et en Bre ikatoen Do9r contracten met de eerste en g ootste Spinnere van Wollen en Katoenen Uarens is dit magazijn in staat van de kleinste tot de grootste hoeveelheid te leveren tot prijzen buiten alle concurrentie Hierdoor zal voor Rotterdam en omstreken in een groote behoefte Voorzien worden daar in dit artikel wel de minste forten tot concurreerende prijzen worden aangeboden doch de tetere en degelijke soorten veel te hoog genoteerd blijven y KROKINCSFEEST Aangeboden een OROOTE PARTU Pijn DEMMGROEN ook geaegen in kleine Partijen tó var koopen Adres C Mi UEU AMEBONÜBN lOop na8ln Ia joojv e Sieddsqwrain enouepoo isn qi piooH 19H Het Uoofd Ibicns I8n9 ii pjooH laH iijiaiiïii jaavw axooao iwi Jp nns jMnSIJ jMINIj jANIfi MI I Zenuw en ftlaaglijders wordt Bit orertniging als een werkelflke hulp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst ran adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbomrnel I ÖNniKLUKE KeninkUJke Machinale Fabriek DS HÜNIQBLOEM rnn 11 van Schaik Co geveatigd te g Oravenhage HepplertlrmU 99 en MO uabg de RegentesMlaan van Z M den KONIlNa tan BELGIË Indien gif hoeetll gebruikt da allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snperior DraiTenBoret Honig Eitract FLACONS Tan 40 Cts TO Ct en f 1 Terkrggbaar hj Firma WOLFF Co Weethaven t09 Gouda D MIBBIES Kleiweg E 100 Gouda E H TA MILD Veental B 126 te Gouda A BÜDMAN MoordrtM C RATBLAND Booiotv B T WUK Oudomutr M KOLKMAN Waddinmem Stedelijke Gasfarbriek te GOUDA De prpfl van het gas m 6 cent per M ea voor Kooktoefltellea of Motoren i et Onder zekere roorwauden worden perceelen gratis aan de hoofdbaiB verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 Ucht asmeters bedraagt de baar 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten boogate 2 25 per week kannen wekelgks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen ene t en betaling van eenige centen per veek in hnur bekomen Gouda Oruk fao A BKINKUAN Za i Dit No bestaat uit twee bladen EE RSTE BLAD KE r l8 iEVl G BÜB0K1JKÏ8TBK en WBTHOÜDKBS der geSMnate Ooad Oeiiea irlik l 18 der Oem nl et Br D ni l r keoiiii n do IngeMtenon d t hel Bitfoeria to benideniwrd Vettli n tleo loetUnd der Oeni M l in 1897 ter PlMl lgk SeorüUne in druk rerktijgbuir ii legen bettUeg nu ISen Jalden Uoud den 30 Jali ISt Burjemeoltór e Vfelkoudari Toornoomil B r MA KTF KS De Seeretaris BEOUWEK Buiteolandsch Uverzlcbu Het antwoord Tan de Vureeoigde Staten aau Spanje ii aan bet kabinet ter goedkeuring Toorgale d Het befat de Tolgende rred eToorwaardea Volkomen afatand Tan Porlorico aietand lau de Spaaoube eooiereinitait oTer Cuba ahtaud ran een aantal kleine eilanden in den omtrek raa Cuba en Portorico eo laat de beilimug oier het lot der Philippgoen eo andere eilanden in deie waterea orer Hn lutere ooderbandelingen Behalre deie iredee oorwaarden lerlangt de Amerikaanicbe regeering near uit betrouwbare bron wordt gemeld bet fecfat tot oprichting Tan een kolenatatiou op de Pbilippijeer miMobien wel te Manilla zelf en daarbg een Toldoeade terrein om er een Amerikaenacbe Blad t bouwen Aan deie door de V S geelelde Tootwaar den moet nog worden toegeroegd dat bet Kabinet bealoot dat er roorgoed een einde moet komen aan de Spaanwbe louTereiniteit in de Weet Indiiebe waterin eo de Caratbiicbe tee De icbuld ran Caba en an Pottorico lal niet door de VeraeoigdeüUtea worden OTergenomen ao da bandelaierdrageo toMchen Cuba en Por torieo en de andere deelen Tan het Spaaeicbe koninkrijk lollen opgeberen worden daar het ninieterie heelt beiloten ie niet ta erkennen e D Fargiche Beraldi Terneamt nit Madrid dat Manilla lich beeft orergegeTeo aan admiraal Dewey Het bericht ii cLisichien waar mie ehieu ook niet meer ook dat zal wel niet Taal Teriebil maken wat de tredaiToorwaarden betreft De Vereeaigde Staten inllen wel niet Booala enkele Jingobladen sonden rerlangeo de heale Pfaitippgoen willen annezeeren Hei FEViLLETO De lt icaa sclie Beeldhouwer EEN VEEHAAL DEft AZTEKEK Naar iet Sngtltck fWegl berbselde zg met eeoe biedende baweging rik ben uw veders alavin loo sU gij gezegd hebt ea bg die woorden krulde eene smadelgke Iscb here lippen jfmsar zeg dit nog eens en ik zsl onsen keizer die gebeimzmoige woorden ia t oor fluiaterea Wie vso ona boidee beert daa de eeste kans naar de teooalha gevoerd te word oF Daarop tde Meztli net eene tergende iiitdruk ciDg op het gelaat heen en liet Toluee aaa zgoe gej in tea over De jonge edelman liep met ep de borat gekrbiste armen met neergeaUgen blik en onder de berttgste gemoedseandoeaingea op bet balkon heen en wè4 r Eensklaps stond hij atil aloeg xteb met da b M tegen bet voorhoofd en mompelde Ik ben er Cruiilli a kerkerholen zija aiOtig geboBwd en kannen aoowel den beetdbeawer ala dè alavin vnlig bewaren Ik tel er ent over kaan apreken en de vertrekken voor hm goieed aten bonden Pan salleo wij sien wie t meeat rermojgend is tot vrisk ik of de fllendigen die mqi dea voet dwars willen zetten Ha be Het opgerezen denkbedd kwam hem blijkbaar aitmantend voor en dadcmk ging hg het paleis biaAea Kort daarna i boTenaiao leer de traag ot i Tan die he ittiog all geheel pleiiier inden beleren Maar da meeete Amerikanen gaan ook mat 100 Ter in bon wenacheo De tTiibone lagt wel dat de rechtraardigbeid gebiedt de Philippgnao niet aan Spanje terug ie garen W i Amerika Terplicht jegeea Agniealdo en ijo Tol eliogen Huone Tailigheid moet reraekerd worden en dat ia niet mogalgk lelfa met onder ean regeering dia alleen in naam door Spanja wordt nitgeoefend Wanoaei het niet andera kan dan moet de Amerikaanacbe lag een tgdlanK de Rpsanaobe Terrangen Maar lóó acbgnt de regeering er niet oter te denken Volgeoa de ETening Poat ton in het antwoord dat aan den Franaeben gatant Cainbon m worden g gaien or de Spaaoache regeering taan dat de qnaeetie dar Pailippgoen rooat worden geregeld door een cooferentie of commiaaie ran welke de Vereenigde Staten tollen terUogeo bat maximom ran Toordeel nit baodeli en atrategiioh oogpunt en een minimum rau regeeringareraotwoordeiykheid De Amerikanen hebben dua blgkbaar ook met Teel op met het denkbeeld de Pbilippgoen te moeten beaturen Aan den anderen kant w len ig el uoreel mogelgk roord el trekker nil dete Teroreriog in CoatAiië Het aal t beiien aitan wat een confereatie waarme wel een internationale conferentie zal WO den bedoeld zal zeggen ran dezen wenaob daK Amerikeoen In Japan waar de pere zioh nMonrIijk ook met de qnaeetie bezig boudt ton men het liefat zieo dat d YeraeOigde 8t t de PbilippSnen behlerdeor maar ar ook geen bezwaar tegen hebbeu dat te aan Eugelaad warden gegereu Maar Japanache belangen Terzetten zich er tegen dat da eilanden in banden kwamen Ten l aitichland of een andere Europeeache mogendheid Ean republiek tan de inboorliogen acht men lu Japan niet mngelgk Het parket heeft in de taak fan Picqnart tegen da Pat de Clam baatoten tot de onbeToegdheid ran den rechter ran inatroctie in deze De rechter eau inatroctie Bertulua beeft daarna bealiat oTereenkomatig bet bealoit fan het parket Toorzoorerre bet atnk onderteekeod met Blanche betreft maar aich gerechtigd reiklaard tot rerTolgeo wat betreft de atnkken onderteekeod met fiparanza Picqnart appelleert bg de kamer voor bet in ataat van beicbnldigiog atelleu opdiebealiiaing aangezien hg een tervolgiog wil op heide kategoriSn ran atnkken Ook bet parket heeft tegen de baaliaaing Tan den rechter Tan inatrnctie appèl aaageteekend sag men hem het park weder doorgaan doch b had zijne veelkleurige kleeding en deo vederboi afgelegd eo io de plaats daarvan een twsrten hoofdkap ea n mantel van dezelfde klear Bangenomen Op een grooten afitand van het paleia ging hij eene osuwe en sombere atrsat in oen der weinig besoehte wgken van de hoofdstad binnen waar hg voor een groot stseneo huis stilhield aehterdoobtig rondzag en vervolgens aanklopte cWio is daar F nep eene tem van binnen Bq wijse van antwoord tikto hy driemaal op eene bijzondere wqze tegen de deur die daarop dadelijk geopend werd Hy trad haaalig binnen waarop men de deur weder stoot eo de grendels zorgraldig voorscboof De huisheer van dese weinig uitlokkende woning was een rgzig gespierd man met een gelaat waaruit woeste hartstochten iprakeQ maar desniettemin schoen de gemeentsambeid tnasohen hem en den jongen edelman zeer warm en opreoUt gemeend zgn Zop heer AhuitzoII riep die man toen zgn biaoeker plaste bad geaovbii Aan welke onderneming door u beraamd heb ik het te danken dat ik tt onder mgn dak raag zienP t tia een heerlijk plan Crazilü gaf Toluca ten antwoord Daar twijfgl ik niet aan Maar wat zijt gij ontroerd 1 Wat ia er gaande P Zgt ge in eenige mosielgkheid wikketd f Ja en daarom heb ik werk voor u vDat is goad nieuws Wat kan ik voor a doen f Vt kent Maxtls den beeldhouwer wel P ffZoadt g hem ia aso nwor kerkarfaolaa koaaon II I a m U Dnitaofaa aociallatlaohe orgaan de cVorwart deelt den inhoud mee ran een aehrg ea waarin de minioiater ran Bnitanlandicbe Zakan kacea Von der Itecke ron der Horat aan de regaMingapraeideotan opgare rerzoekt omlreut d tegenwoordige aterkta der loc dam larty en bet toenemen ran den aocinaldemocrati achea lutloed in bepaalde diatricten 1 Het boteugenoemda blad geeft een atatiatiah waaruit pog eenadaidelijk blgkt bjede ociaaldeniQOratia óók in da groota aleden ran Duitacbland maar an meer aau inrloed fsrileat maar Tsortdarend terrein wint op da kleine plaateen en op het tilaiteland Men weet dat preciae hetzemde verncbgnael te cooatateereo rial bg de laatata rerkiazingen in Krakryk Verspreide Berichten iMje en d Vereeaigde States De itad rooee op Portorico heeft cicb Donderdagmiddag aan de Amenkaueo overgi geTeo Qeaenat Brooke ii UoDilerüaf ni t troepen aan boord TBD hst traosporttcbip Maiiachuseita naar Portorico fsrtrokken Aodere traoiportncbapeo lalten da lelyk folgao Htli laatate schip tbd da expeditie naar Por ioriUi onder generaal Brooke it Riitorauocfaitaod ertrokkan Oe expeditie telt L 19 officieren ea ba mantchappeo Ge eokal telegram beTeatigi de orergafa van VD I t trttuer L panio op het Oi enblik te Wil Mi 4 i beval gakcagais aiob Uad ük Dur Cadh Ie b efen Om aiob bg bet kader Tan Camara in voegen Fkanxrijk De b keode tooneeleobryrer Jolfi Barbier heelt den preeiJeot van den raad van het Legioen van Ëor sya officierekroii toegeaondea wegeoi deo taaatregal legea Zola geoomea Vrij algemeen wordt thaoe aaDgenomeD dat 2 Ib tieb inderdaad te Londen bevindt De t oarrier du Boir veraekeri dat ook de FraoKAe regeering syQ icbailplaabi keot Een dag of twee geleden beeft ag ran een der Franache diplomatieke ageoten ateliige inlicbtiagen bekomen Bet blad versekert dat de Uegeering niet allaen voorneineDe ti allea inbet werk teitetlen om Znla zyD vonnii in pereooo te doeo beteekenen maar ook als bet mogelgk ii zich van tgn persoon soa willen meester makoBf want het blad weet oii goede bron dat oa een heftig debat io den ministerraad Is aitgamaakt dat de reroordeetde in baehtania genomen kan en moet worden krygcn P HletT gemak kei ijk Kn zult gg zorgen dat hij mij niet moer taslig valt Dat Ml ik Ik zal er u ruim voor beloonoii iiVl weet wie mgu vrienden zijn en op wie ik B j verlaten kko Is dit allea wat ik voor u moet doen f N een Kent eg Meztli do begunstigde slavin van mgn vader Daar kan ik niet ja op antwoorden vMaar zoudt gq haar indien zij u aangewezen werd uit den weg kunnen ruimen Dat zou ik indien ik u daarmede eeno dienst kon bewüzen sik zou hnar gaarne onschadelijk gemaakt cien want zij zal mij laat veroorzaken ffDan zal het gebeuren IV De slavin op hare hoede Wg wenden ons van de beide schelmen af on keeren tot Meztli terug om haar te volgen nadat zg bet balkon verlateQ heeft In plaats van het paleis weder binnen te gaan Eooals Toluca gedacht had dat zij doen zou ging zij over het balkou het gebouw geheel rond en naderde hem weder van achteren zonder dat hjj bare nabgheid bespeurde I dier voege hoorde zg ds woorden die hg binnensmonds mompelde on hield zij hot oog op ben totdat hg faet paleis biunentrad waarna zg zoo haastig mogelgk in het park afdaalde en zich op eene plaata verborg van waar z zijne gsngen kon bespieden To Pateaux in Frankryk tgn n baoetajoeblabnek dne maaneo gedood dooi da riflctruche galeidiogsn vaa het liebt die naar beneden waran gavatleo Een eleetriach ioganiaar kwam voorbg de fabriek en sag er rook nit opatggen Met e n voorbgganger droog bg do fabneit biunea Daar lag hg een ruaa bewa gingloos op dan grocd liggen en ean andere srbeider kwam aangatoopen en wilde hem optiebteo maar hg viel ook Da voorbggaoger die met den ingenienr waa bioneagekooiea poedde tiob bun ter butp en aloeg ook tegen deo grond Toen eent begreep de ingenieur dat da electriaehe geleidingen de oorxaak aren Hg waaraehowda da andere menvahen die medo io de fabriek warao ag ta gaan eloot da dearcn en fieMe naar het itatioo tbb daaleotrischa inricbttng waar hg dao etroon liet afaluiton Toen eerst kooden de drie mannen aangevat worden Kg waren alle dria dood Io da fabriek was brand ODtatawi DuiiacULiLHB Eau goed toeken ia dat prins Blimsrok üa pgn weur smaakt dat bg bier on wat eek gedrookau eo vrg goed gegoten heeft Maar KiJD voet en tgn aangeticht btyveii pijnlgk Eergiaterocb tend aa hg drak ia de wooff om op ago bed liggende de nieowete krantoo to loaan Te Nearenberg U beol wat opiehadJiBg gowekt door het volieade voorval Ia dea oaobt van Zondag op Maandag tegvn 12 oor rodoD tiriv ofl ieraii von lial U Fürib fn o ümmb liggend Sttte ragiéent tDfante ia ia poliUcIt mei hunne fietsen ran N oreoberg aaar Fdrth De officieren ecbgoen tonder licht geradao te bebbeo ean van da offloieren raad op deu straatwi dien tengevolge een eotdaat aan maar hiaid niet itil De soldaten wierpen aicfa no op da twae na ham komende officieten en sleorden beo van bon wiel een van da aoU daten moet toen den eerat i loiteoant von PatMvant herkeod oa dit ook gexegd bebbvn Daarna takelden do soldaten de ofScisren dearlgk to Luitenant von Paaaavant kreeg aan mesftnek io zgo bels en sebgnt nog niet geboord ie kannan worden Da ander officio ren kwamen met ticbtare kwetsaren vry Taraa soldsten sgn reed in voorloopige bochtanis geset Enu BLAND John Trodd da Loodanicbo aoboen maker die onlaogi op deo Doitsobeo socrotaris vaa legatie graaf Argo Vatl y en daarna op eaa politieagent gascboieo bveft i door do doctoren krankxinoig Terkla rd aa wo i ia aan gwnttcht iipg iloten Zij Tolgds hem totdst zg Kern voor hot steenen buis Zag ttilhoudon en sloop dsarop osar het pslein terug Den giootea trap opgegaan i nda stond e j weldra voor do deur vsn Matina s kamer Do diepste tielesmsrt sprak uit b re trekkeni sg beefde aan al hare leden hare sdemhsliog werd telkens gestremd en eg moest tegen den muur leunen om zich staande te houden Dottb zij aanstde leebta een oogeoblik waarna hars seouwen weder even krachtig loheueo als te voren Vooniefatig otmide E J de deur Alles wsa daar bieoen stil 2ij slak haar hoofd vooruit en luiaterds ea too hoorde x de schte adomhsiiag van ieUand die tliep wsfcma zij Op de teenon binnentrad Haar zi z Hszina op eeno rnstbank liggen Haar kussen wsa van tranen doorweekt eo hare wangen vertoonden eens ssohgranwe kleur Kfj had eene barer armen onder haar hoofd uitgestrekt te wgl de andere blank als allNHt op haar boezem rustte Moztli zog do alupstar san bmI het vasla voernemen om Eich te wrekn want Muios had zieh immsri tusschen haar en deo man gesteld wi a z hare gansoha ziel had to wgd P Doch dat weemoedige gelaat deed haar tot Inkeer koaian en een zocht aan Mazins s lippeo ontvlMlan fervutde het hart der alavin met weewarigheid zoodat er zelfs tranen in hs e oogeo pasrlden toen tg io stilte de kamer rerliet Mszina ontwsskte Juist toeiT hst meisje sieb naar buiietv begaf Zij aoheen ztch half bewQtt dat leaiand over hsar heen had gebogen en daoht aan een beschenageeat die haar hart oen sg ten volle ontwaakt was nurt rterkte en hoop vervu de