Goudsche Courant, zaterdag 30 juli 1898

RE7DELMUND0 i ë B tegen sterk eoncKrreeremée prtlmem A anberelend J F van Leeuwen Directe Spoorwegverbindingen raet GOUDA Zomerdlenst 1898 Aangevangen 1 Mei TiJd van Greenwich OODfl ROTTIKDlUiiM It tS l ll S IS 9 I7 4 B 4 ti 1 i 4 1 7 5 11 r 1 14 t ia r 1 11 UO 4 1 i il t lO 19 1 14 7 S1 Oavda I H S IO 8 S5 10 14 t lt 14 lO U U ll U 1 li lS Moonliïckl door T M S 4 t a H NieuwerVwl 7 1 4 IJ J Oapalle 1 49 r a 11 4S lu rJ B MO t li i iB n m au 4 4 10 U lO W U M Uil ïrtt laB 4 4t 5 tl U a d 7 l 7 ti 1 40 a M 11 Oapalla 4 MS i Hiauvorkerk 1 04 11 a Hoenliwkt ll l a da t lT M 7 10 744 U 47 10 1 J 40 II U 7 B0 10 1 ll SS 11 0 11 17 1 44 i AS 4 ll 4 4 SB 17 io i a 1 4 4 0 10 J0 r 1 01 4 B7 4 10 1 i OI r 04 f 41 10 4 11 4 1 0 U 47 14 S n 4 0 4 14 10 4 47 OOUDA DliN HAAetln nat 17 18 7 10 14 ll lB 11 11 11 18 ll l 8 14 S 4 4 41 4 B8 S 1 B4 11 i t ll l B a a a B 7 a 11 41 l ia a a 111 a U 1 81 81 5 41 It 11 84 f 1 48 10 10 10 88 e 0 U l A 4 M T l K D A M ioail 8 1 8 14 ♦ 10 7 11 10 7 11 8 l li 17 lO iï Amat W 8 01A 0B 10 8B 11 48 00 37 8 40 10 01 11 17 AmaLCS 8 80 li 10 0 10S U i 10 18 11 41 11 7 113B IB I 11 7 icon 11 0 4 8S 4 l 4 8 04 I K 0 L O t t T IIC H t lia nm 1 14 07 10 1 I0 B7 li OO 11 10 li lS i iO S 7 4 Si l iO B 47 05 SB M door 10 1 i S7 I 7 7 10 10 34 i 4 3 34 i 41 14 7 11 a 48 10 88 10 41 1 J6 S nl 8 0 04 8 18 4 7 8 10 11 11 uiSiir IB 38 7 45 8 87 8 4 00 U IO 10 16 10 M 11 88 li Oi 1 87 8 08 l S B 4 48 B SB SO J 7 Woerdoa B 4 S 0 i 10 88 11 BB 1 4 8 47 4 1 BO 7 18 Ouda 8 14 a a a 4 a t I 4 14 oaOa 8 7 0 i lO S 11 10 11 11 i i 8 40 4 87 10 MI 7 M 8 11 7 0S 7 A AKIEtKA Omtreai den brsod n boord Tftd bet toomubip ArdiiDdbiic wordt nit New Yurk g metd oader b t opiehrift £ eo Movftl op d booten De b Dd io b i ratm ooUtotid io deo ftvoad tao deo 15ea Juli Er wareti ilaeht oen kleia aalBl posMgierR an boord oameiyk fier io de kajoit en Kefeo ia de d rde kla w Da laatsteu trachtteo xicb mot newvld Tao a der tloepeu mieiter ta makea waarop eeo der offieieren beu de revolver oorbittld met bedreiging don eorito di zich in de tlofp begajf te zqIIbd Doeracbitfteo soo dre f bjj bea naar een plaati op bet vooriobip Da r meo baoH wa4 dat bet ecbip ai t meer te reddeu soa ZQD ea de bitte aaa dok oddragelgk werd werdea vrooweo eo kiadereo ia eeoe sloep D de rut der paein iorH in oen aodere geploatit waarop beide aloepao bemand met aeoigen der bemaoaiatj op een afitaod v ubot obip op de riemen btofon De overige bemanniag laegde er ia zooTecl water io bet rofm te pompen tot men den brand die niet TDor aaokomtt te New York geheel geblnicht werd meester wat Dafirop werden de sloepon met de paaiagiera weder aan boord genomen en bereikt men bebooden de baven vanKewYork Het optreden ran dien officier tigenover de derde klame pa aagieri w rd gistorooaroud te Now York geroemd Gemengde Berichten Te Ëllemeet in iemand die onlange A vingers in een maobine zoodanig kiiensde dat 2 moofilen worden geampoteerd tengevolge van bloedTei if ting overlodeo Id den naobt ran Dloadag op Woensdag beeft bet in de gemooute Opsterland Frieslalid sterk gofroren Enkaio velden waren wit en dat wel io de hondadagen I liet officieels onderzonk naar de ramp an da Bourgogne ia wel afgeloopeo in bealiat ganatigen zin voor do Franache matrozen d do Oostenr kaofao matrozen op wie nog nenigA Tcrdeokiog roatte zyn vrgga aten maar daa mede ia de zaak van hut beweerde wangedrag der bemanning nog niet nit de wereld Da Matin bevat een brief van een der geredde reizigers die met de Bretagne naar Frankrgk is teruggekeerd en dan ook niet geboord ia door kapitein Anber noch door den reühter vAn instructie Deze man de beor Charlei Lisbree verklaart bestiat dat een groot deel der Freoacho matrozen iicb laf heeft gedra eat bet eerst naar de boote isgeloapoo en a paaaagieri iu den stMk beeft gelaten Da boer Uebree Teitelt onder me r dat vier ffouwen eep tou grepen dat van een boot met enkel matrozen io bet water hing Etn der matrosen sneed bet toaw door waarop de halpelooze vroawan verdronken De acbrgver verzekert dat in Engeland nog andere paiaagieri van de Boorgogne xyo die nïeta liever wenHflben dan ü buu aankomst in Frankryk door den rechter van instructie te worden ge boord Iiy elf slelt ziob eveueoBB terbeachih Uog Vermoadeiyk ten gevolge van dese ver klaring beeft de regeering baar pUu om de bemanning vbor den betoonden moed te beloonen oog wat uitgesteld De tentoonstelling van kleederdraehten te Amsterdam belooft een bnitangewoon suco s te hebben Zeifa de ontwerpers badden niet gedro md een loo ryke veraoheidenbeid van kleederJracbten nit ons land bye m U krygen 7 0 7 41 7 S 1 07 I U 1 80 1 41 1 1 t OS 0 01 Gouda ZeTSBhutian Moflrkapello Zoatermaer üegwaard VoorbnrK Hiw 7 80 aUaga 40 VoorbUK ïoetemeer Z ir ar l ZeTenhutMO Hoarkapelle 17 nnaila J a 7 41 84 7 11 7 BS 10 l ti B 48 OS 4 81 7 Uoada Uudaw Waeid trtiMki B IO 8 18 7 04 7 41 Zoo levert byv Marken 22 vefsohillandfl kUaderdraohten terwgl wy oiets anderd konnen dan eao naoneo en eo vrouwen kleed ing Man ui bnif Augoetas io bet Stedelyk Mosenui echter ook konnen xian eeu broidapaar vait Bfarken ent fn bet geheel denkt men 250 veraobillesde kleederdracbtfn bgeeo to krygeo Bïarouder zgo coitum a die m n ait vreemde laodan afkomstig g luott zoo byzooder vreemd ziea ZB ¥ t uit Daar ook d types der bewooera vao oaa kleine Uodje sterk aite nloopeo ialleo de p ppett die bestemd tgn om de kleederen te dragen met veel sorg gemodelleerd worden Opdat er oiet aan de uitroating der poppen tal ontbraken komen nit all atrekeo bevoners over die de poppen zullen aankloedeo naar bet behoort n M de Koningin zal naar wy vernemeo de tentoonate ling met een bezoek veraereu STAQSNIËUWS GOUDA 30 Joli 1898 Naar men verneemt sal de Afdeeliog Qoods en Omfltreknn der HollaDdacho Maalachappy van Landbouw haar 50 jarig beBta n in het begin der maand Septembar vieren De feeateiyk beden zallen waarae l k b taao in bet houden van een optocht door versierde Rgwielen twee wielige ligtoigen en vier wielige Rytoigsn betrekking babbeode op den Landbonw na afloop daarvan Bingryden en Kopateken voor de dfeJnamers derverscbiU lende robriekeo worden flinke pryzeo beacbikbaar gesteld terwyl die mede e n vrykaart sollen Dutvaogen tot bywouing van eeo Soiree en Bal in de Zaal Knnatmin dtr Sociëteit Ons Qenoegen waarmede bet feeat dien avond Ml worden b sloten Mej M Stakman slaagde bedeu met goed gevolg voor Piano lager onderwys intlen Haag leerling van Jac F van Zutpheu Heden morgen ia bet 2 jarig kind van Rietveld achter de Vischmarkt te water geraakt De hakker Mimpea en vrouw Dekker bodden de kleine spoedig op het drc e Voor bet examsn piano lager oodsrwya i gistereu te s Gravenhage geslaagd maju£f ouw A C van der Kop te Scboooboven Gisteren is te s Gravenhage voor bot aktabxamen lager onderivy Dnitsch o a geslsi mej M W van Dam van Iiopik Ha kiiswoudb Brdaukt voor bat beroep by de Gereformeerde K rk ta Uott tfrm door da N IJ van Goor Jz alhier Rkbijwijk Afd Sluipwyk Bjg j l gebonden verkiezing van 4 leden vaa bel algemesu bestuur der Ned Uerv Gemeente alhier zyn herkozen de heeren W Vis A Van Triet en G De Knikker Kz eo en plaats van wyleo dau heer J Plak gekozen de beer J Plik Jaoobis OvDEWATKR Do K Gemeonto alhier trof Donderdag een gevoelig verlief door het overlyden van deo ZËw Heer H Tb Noathnis in den ouderdom van sleohta 48 jaren waarvan de overledene pl m 24 jareo aU priester aan de R K kerk alhier verbonden was Te treffender ia dit verlits daar ZEw Zondag jl boewei een weinig oogeateld nog een Q dienst io de kerk verrichtte a 4 7 40 8 85 10 11 10 17 10 81 10 48 10 4 08 10 14 8 08 Ill HB nsoHKNHOKK De feestcommissie vo9r de In huldig ingaf eesten alhier beschikt nn over f 3 ÏII8i waarvan f 108 van ood ingeseteoen eo ambachisbeer f 50 van hel bugarlgk araab J toür I 2 J van de gemeente eo i 10 vao een niet inwoner Gisteren ia ta t Gravenhage o a g alaagd voor het riaman Ëogelach 1 o de heer A C Zgderveldt oit Allen a d Ryo ScHOOKiiovEH De voorgenomen plannen der ooromisaie vo r du labaldigiogafawteo alhier naderen na en ander halfjarigeb arbeid tot de voltooiing Den SOsten Aug zal geheel gewijd wordao aaa kiuderfeeaten lo ryke verscbeideobeid en bat planten vaa den Wilbelmina boom binnen een keurig bekwerk Na de aankondiging vaa deo grooten ie t dag op 31 AnguAtna door saluutschoten Klokgeloi enz gevulgd donr godbdienatige wydmjE van dien oag ïn de veriicbillande kerken zal eona anhade begeleid door koperen ioilrnmeuten voor het stadbaia plaata heb nn Da muziek hiervan ia gezet door deo beer W van Rosaom en de woo deo zyn van den beer L Akkerboys J Ëz voorzitter der ebtcommisaip wieua andere feeailiedereo ook reeds algemeen zyn of worden ingeatodeer l Ia deo namiddag volgt eeo hiatoriache eo allegorische optocht voorstelleode Sofaooohoven van de 14dtt tot an met de 19da eeow vanwege de Nyverbeïdvereenigiug voor goud en zilveramedeu opgeluisterd door een triomfwagen vouratellende Adam vao Vianen d n grooten kanstdryver van ftooden en zilveren werken nit de 16de eeo w alsmede door zegewageha allegoriaeb fooratelleode Da Vrede Muziek en Zang en Neërlanda Leger en Vloot en door verschil lende vendels een eerevracbt enz s Avonds vereeuiging op het keurig ingerichte feestterrein den z g Tromperiwal met een beertyk Bclisduwryk geboomte waar den 30 ten A g ook de kioderfeeaten moeten plaats hebten Daar aal bet by fee telyhe verlichting ook saronds weer niet aaa table nx zangoitvoeriogeni ontbreken allea natuur yk opgeluisterd door mnziekuitvoeriogeo terwijl in de z g Groote Gracht vóór deo Trompenwat boo atwoaraahyuiyk eene gondel aart zal gehouden worden Op den IstflD September lal op plechtige wyze een souvenir aan Sohooohoven op bet gemeentehuis door de feestcommis ie wor len aangeboden Io deo namiddag bloemeocorio votkilsHSten en wedatryden tevens voor de militairen van bet garnizoen die z e m ook BBo den optocht en de verdere leeatvieriog zullen deelnemen s Avonds fakkelopioebt door de algemeen verlichte e ten en daarua een keurig vourwerk tot slot Voegt men bg dit allea dat door het gemeen te bestuor en d buortcommiaaiSn als om atrgd vordt gezorgd voor versiering en verlichtiog dan laat het ziob begrypeo dat Schoonhoven evenmin als by vroegere guleIfenheden zat achterstaan by de feeatvieriug in betrekkeiyk kleine gemeenten EIa stbkciit De Bus waarmede bg gelegenheid van Huwelykeu ten Raadhnize alhier ten behoeve van de algemeenn Armen wordt gecütlecteerd bevatte over 1897 eene collecte van f40 45 HurgeritlKe Slund GEBOREN 38 Juli Gezina Christina ouders W Snoeyenboa en J M Vrielenk 29 Hendrik Macbiel ouders M Kastelein en J van Asten OVERLEDbN 27 Juli E Heerkens 8 m E van Hertum 4 w i 4l s 40 l S 1 41 l S 1 0 i l7 8 14 4 01 loll O IB lO Oi 10 84 as 10 4 M l 4 l il 10 84 ll ll aaiid ID 00 A a W ONDERTROUWD 29 Juli G Heymenberg en M J Lens J G de Jong te a Gravenhage en M C de Groot A Vreeawyk en G Berlyn S Sonffree en A Leembnrg A Sas ie Etotterdun eo J T tui Boogen T B Timmerman te Rotterdam en B C van Werkhooven Haastrecht GEBOREN Frederik oadan C W Doynt en A van Vliet Buibert ouders U Vergeet en A van Beek ADVERTENTIBN OÜTZICITBAIIE HEEREN en DAMES FRUIOH TODPETS SCHEIDINGEN en verdere HAAUWEBKEN mnntennit door SOLIËDË AFWËKIUNU bg B p m wm mi Coiffeur Kleiweg Gouda E J TAN 7EM I 5 Dubbele Buurt B 10 i I TA I L L E Ü R I OmBiEElEioipiNS te GOUDA ten oTerstaau van den Notaria G C FOKTUIJN DUOOGLEEVEB op WOENSDAG 10 AtlüDSTÜS 1898 det raorgena te elf uren in het H tel i Zihu c aan de Markt Tan No 1 Een op goeden stand gelegen goed onderbonden WINRELHllS WOON HUIS en ERF aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wyk D No 54 Te aanvaarden 15 September 1898 No 2 Een ruim ingericht goed betimmerd G eTooijLTxr Tan oada de branderg dk Lelibc laatst gebmikt Toor Koekbakkerg SCHUUR ERVEN ea GROND aan de Veat te Gouda Wgk U No 634 groot 3 Aren 85 Gentiann Ta aauTaarden 15 December 1898 No 3 Een ruim PAKHUIS ERF en GROND aan de Spieringatraat te Gouda Wp F No 42 groot 1 Are 20 Centiaren Te aanTaarden 15 December 1898 No 4 Een HUI § en ERF in du Lange Dwarsatroat te Gouda ijk B No 134 Terhuor bg de week Toor 1 40 En Noa 5 en C Twee gOIZf N ERVEN en GROND in de Drapier teeg aan den Raam te Gouda Wgk O No 266 en 267 groot I Are 20 Centiaren Teritond te aanTaarden De perceelen zgn te bezichtigen op den 5en 6en 8en en 9en Angnatas aanataande Tan 10 tot 3 uren en op den Terkoopdag Tan 9 tot II aren 7 i i so i a 10 04 io u ii U S 0 10 11 i oa 10 11 i i I lo tt l lt 1 48 8 10 10 1 U i 10 4 ll 0 7 t S7 l lt 0 47 4 10 01 10 lO OT I0 0 11 83 8 4 10 lO St 11 10 a a 10 18 a a 10 18 a it 10 18 U 11 44 7 84 7 8 4 8 1S 1 04 1 84 lO OB 7 B SO 11 18 SO 8 a BO 7 48 I IX 10 01 ll K 1 3 S 4 4 41 MO 7 4t 4 10 11 30 S 08 4 00 00 SI 8 00 10 0 11 11 l a 4 47 41 7 4 1 49 II 1 OS 10 r iMU Nadere inlichtingen geett Toornoemde Notaria FORTüUN DROOGLBEVER te Gouda UIEÏÏW MERE Openbare Verkooping te GOUDA ten OTentaaa Tan den Notaria G C FOBTÜUN DEOOGLEKVER op Dinadag tO Augutttu 1S9S dea morgena te 9 nren ten aterihniie Tan Mej de Wed F tin d ScKlLoaN aan den Langen Tiendeweg Wgk D n 54 te Gomia Tan cenen octtcB goed oBdcrhoDdeo INBOEDEL waarbg GEWERKT GOOD en ZILVER en JUWEKLEN Voorta de INVENTARIS aan een KRUIDENIERSWINKEL de nog aanwezige Toorraad KRD1DENIER8WAUEN en een groote party KLOMPEN Daaga te aoren Tan 9 tot 12 en Tan 2 tot 5 nren ta zien Nadere inlichtingen geelt Toornoemde Notaris TWEE HEEKEM Tan 20 en 22 jaar wenschen de KERMIS genoegelijk door te brengen met Twee Dames Tan denoelfden leeityd Btipte geheïmbonding Tensekerd Brieven onder No 1480 oon het Bnrean dezer Coora t Oöede en goedkoope Vleeschhouwerij Keizerstraat 188 blüit iteeda Toortgaan nut de LEVERING Tan MUZIEKINSTRUMENTEN tut pryMit eoflcormrende met de Mrst in qui Uud britiude MigaiijiieD VIOLEN Fr oud Tyr loatr t 95 ORGELHANDEL Fwiid pncbtiKt STORY k CLJM OROSLft oor T raiiiid rd a prfji Van 195 toor 17S V d 175 ion ƒ 155 L C DE LABO OOtlOA lOOTÏ M KT 1 PRHA OUALITEIT NIEUWE Bessenjenever aanbevelend SLOTEMAKEE Co CITROEN LIMONADE SIROOP m i lM fUndUn è f OAO Verkrijgbaar by D MIE BI ES I Xlmof E 100 DROGIST Twee fatsoenlijh MEISJES weuschten gaarne kennis te maken met ï om de K £ B M I S gmoeffeiifk dowr ie brengen en Terder by onderliog goedrinden de kennismaking voort te zetten Bneren onder No 1490 aan het Bareaa dezer Coarant Oadergeteekende maakt oon hare Stadgenooten hekend dat zy weder met hare Poffertjes en Wafelkraam ia geplaatat op de Markt hoek Xiendeweg Hopende ala naar gewoonte met een drnk ba soek Teieerd te worden AchUnd UEd Or Web SIBBES BeateUlngan worden ten spoedigiW aan huU beiorgd Ondergeteekenda bericht aan ijjo geachte beganattgera aan Gouda en Omatreken dat hy dit jaar met de Kermia met zgn fraaie naar de eiachen dea tgda ingerichte Poffertjes l afelen Ververschio jskraam il geplaatat op de Markt oaer den Heer OLIFIEKS Hopende eTenals rorige jaren met een drok beioek Tereerd te mogen worden daar GEBAK en CONSUMPTIE iets te wenaohen OTer lallen laten Mg in uw gunat aanbevelende heb ik de eer te agn UEd Dienatw Dien P TEGELAAR Delicieuse Hollandwhe Wotelen 7 cent per stnk Poflertjee 15 cent per 2 dozyn N B Bestellingen worden deaverkiezend aan hnii bezorgd Al het gebak wordt in sulvere Ie qualitelt Natuurboter gebakken Haring en Inmaak KRUIDP hij WOLP Co Westhaven 198 Fotografie Studio Door deze heb ik de eer te berichten dat ik Tan den Heer M D WEaatll a waar ik TOor mgne Teatiging alhier mimg 3 jaar hen werkiaam geweeat aU Ibeêtaande Segatieven héb H zoodat daa Mie nabestellingen bgj mg Terkrggbaar zgn Onder beleefde aanbeTeling Hoogachtend F FAN DER WAALS Fluweelen Singel S8H UOp F ü 1KB OUDE 8CHIEDAMMEB GENEVEE JfLerks NIOTLTCAP Verlfrügbaar btf i M PEETER8 Jz 17 6 Ahi bewys nm echtheid ii o ehet en kurk iteedi roorriea Tu 4ett notm der Finna F HOPFK Fxiaaousu Fri3 3ci su BES5SENSAP verkrijgbaar bij L BOER Ho ogstraat A 122 Zuiver Natuur Coolzuur i3sr 10 K G 15 K G 20 K Q 4587 TiJSÖ Firma A DAM Echte CREFELDER HARMONICA S TBOMUEL EAEMOmCA S A UITTENBOGAARD Muz iekhandcl Oosthaven B 16 DE WOLBAAL Meent No 21 Rotterdam OPENING 1 Aopstos Speciaal Ma gazün van Wol Saj et en Bre ikatoen Door contracten met de eerste en grootste Spinners van Wollen en Katoenen Garens is dit magazijn in staat van de kleinste tot de grootste hoeveelheid te leveren ijat prezen buiten alle concurrentie Hierdoor zal voor Rotterdam en omstreken in een groote behoefte voorzien worden daai in dit artikel wel de minste soorten tot concurreerende prijzen worden aangelioden doch de betere en dcgelyke soorten veel te hoog genoteerd blyven ui f de VictoriaJBrovi te Oberlahnsfein by£mt Tafkldrank Vanh J ninklykef uis derXeder anden Ux DS RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7r8 9 ll Handel In i MAMCFACTIJBEW TAPiJTEiT Eir éaepetten Meuween gebruikte Meabelen ANTIQUITEITEN ENZ