Goudsche Courant, maandag 1 augustus 1898

No 7645 Maandag 1 Augustus 1808 37ste Jaargang Binnen en Buitenlandsche Bierhandel van J H ROODE Zeugstr 85 FaMek van alle soorten Limonades en ïinerale Wateren DE CASCADE üepöt der Société Générale des Eaux de Vie de Cognac wm Levert fijne COGUAC IMPEHIALE ad f 1 30 per Flesch en f 1 40 per Liter mmim courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdcfMi No n De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alïonderlijke Nommers VIJF CENTEN TsMmi N M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 rqjels a 50 Cent n iedere regel meer 10 Oenten Uroote letters worden berekend naar plaatiruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Eemg Agent voor Gouda en Omstreken 1 C DE RUITER I fcORTETIEWDEWEG 10 GOUDA V if m eir oxjk y lótel DE PAÏÏW HARKT QOUDA Gedarende de Kermis lyZISKUITVOERIlEN WEEM DAUESSÜTEl üiriggnte Fnnlein RIKA BEKKBR Violine TirinoM GoniarTttoin t n Luik lederen dag van 2 4 1S4 TI ItT ÉE 8 uur aanvang der Avond Coneerten De MATINEE Trg entree De AVOND CONCERTEN tA maandag dinsdag woensdag ra TBIJDAO DJf c ntê entr DONDUBDAO ZATERDAG en ZONDAG IB centê entree AbMneneot voer de geheele week f 1 25 Dageluki enuiiiering nn Programma Sfi3iai idooB Aan joop oeSaiiieft JOOA 7lttpddtx Ma ii i nouepnojiiV I in C i pjooH 1 H Hel Hoofd Ibicus isnd PJOOH tdB lAnajilMMIj IjJlMlli üermls Gouda 1898 Café TUIJTHOF L enendaal Café Concert Yarié vin 1 tot en met 7 AUG 1898 onder Direotie en met nedewerking ran den HcJIIandachen Komiek en Conpletiangen den lieer CIURLES LË BON un Am terdini Exprea geëgageerd de gerienie UoltandBohe Sonbrttte en Romanche Zangereaee M uSIroav iJkBENDELLG j Aanvang 8 uur MAANDAG DINSDAG en WOENSDAG 10 C entree Orerigè aronden vp entrie ii TUIJTHOF iflV Ingang NalJ liitraat mmmmm t n oonourreennde PrgMD Leverworst in t Zuur AaabeTelead J FAAIJ Keiieratraat 171 Gouda Urnk w A BHIMKMAN Ut Z Va XL o uld s belceaa d LOUIS VIl KEN tanciplatti tegenorer Café HARMONIE ia dit jaar weder gearrireeid met zgn geullige en netto Stoomearoussel Oeheel vemieuted en verfraaid Hg hoopt weder dezelfde ganat die hg loorele jaren bier heeft genoten Teren berindt lich in zgn Inrichting een praoMig OBOEL onorertroffen Muziek Teren rooraien Tin een BUFFET O P Ë I J G VAN BET AlagasIJn van l urwerken Goud en Zilver IMaaiDiachlnes Elcclrlsctte bellen Brillen eoz OP leden ZATERDAG AVOND 30 JULI AanbsTelead J F DE NOOIJ Tmrjimarkt U M eoroj Atelier ij oor Reparatiën dAMÏËMEEX BEKEND f REEDS MEER UAN 50 JAAR ali het beste adres voor Q jim ii mimi imumil M Fantasie Meubelen KUTDEHWAQEITS enz enz S Gouwe C 21 3 D P WELTER peperslrwt K 3 en 6 ♦ KroDJa gs Arti kelep STEDEliUEE PROVtirCIALEWAPENS worden of bpBtgllingeo geleverd € C i RÓM ZIE ETALAGE f f Stoom Zagerij en Schaverii J VERGEE R GO UDA I LEVERT EOFLATTEN A DEITHATSII EN LUSTEN ook volgens op te g even t rofiel Spoedige allevering Nette uitkering Coneurreerende prijzen Kermis te Gouda Z0IERTBE4TER Sbudpbls üroote larkl HOLLANDSCH TOQNEELGEZELmP Tan het Paleis roor Volksrlgt te Amsttrdam Bettnnrder B BAKEN D8E OFENINGS VOORSTELLIin Dinsdag 2 Augustus 1898 DEEYPÏÏS de IhrielMr van let PulTelselland Nienwate groot Sensatie Drama in 8 Taiereelen door A r Sprikkiiuzin In vele stedrn ran het land metfrroot succrf opcerMfd Woensdag 3 Augustus 1898 MU17 LEOPOLD of Schoenmaker en Millioennair Volkebeeld in 6 bedrgven van A L Aaaoiias door C P T BiooT Met groot enccea door Terachillande Nienwabladen beoordeeld PRIJZEN DER PLAATSEN late Bang f 1 2 5 2e Bang f4 3e Bang i O 75 4e Bang f 0 40 Abhonnementikaarlen 10 atoka f 10 rerkriigbaar ook per atnk bg den Heer 1 S KEISEU Korte Tiendeweg Beapreekbareaa dagelgks geopend van 10 4 nar Aanvang 8 uur De Notaris Mr I MOLENAAR geveatigd te Waddiiume lal ten TanuMke igner principalen op DONDERDAGEN 18 en 25 AUGUSTUS 1898 amorgena ton II nre in BBT ScüAARBoaoc to Gouda pnbliek ver koopen DB BOnWlANSWONING ca Wgk F No nr met de daarbg behoorende nitmontonde goed onderbonden Wei an oeilanóen gelegen aan den Bloomendaalachon We in den tore ht loo gnnatig bekenden polder Bloemendaai onder de gemeento Waddinxveen tor grootte van 10 47 58 Hectaren Verhnnrd aan den bouwman O NioaaHor t t Kentmia 1 99 en Mei 1900 NOTITIÊN bevattende Opgave van Laaten hnnr Veiling voorwiarden en n ni a a 8 Auguttut gratia to verhrggen ten kanton van genoemdennotaria Mr MOLENAAR te W uUirunem iit ook alle verder verlangd wordende ii ormatiengeven zat Wie met de Ebrmis gean last wil hebben van txteroogen en wratten bale een fiesoh LIKDOORN TINGTUim met penoael en gebrniksasnwgiing voor ün emlMlbji J VAN OIJE Beiw No 2 6i ii TWEEDE BLAD VER6ADKRIK6VANDËK6EMKmEKA4D VRIJDAG 2a JULI 1898 Voorsitter de Bnrgemeeator R L Marton Tegenwoordig agn de hh Noothoven van Goor Jagar Herman Hoogeuboom van de V de van Galen van Itoraoo Bellaart Krook Straator Deaaing Vmgerliog Jaapera en ae Raadt Alwetig de hb Nederhorat en Prince terwyi er eeoe vacatore ia De Voorritter Ik open de vergaderingen deel mede dat de heer Nederhorat kenni heeft gegeven de vergadering niet te konneo bgwonan De Noialen der vorige vergadering wordeo voorgeleaeo ea onveranderd goedgekeurd D VoorxUtor Ik kan den raad mede dealen dat de kaa an den gemeento ontvanger ia geverifieerd en in orde beroodeo Het procM v rbaal ligt voor de raadsleden ter inaage Door B en W i aan den Heer C J W Gantier eervol ootalag verleeud ala 2e Commies en iD dieoa plaata ia benoemd de Heer D ErooD Ha thana werkzaam tor aecretarie to Stolwgk Door deo Mioiator van fioaottën ia bericht dat de atokken grond aan deo poorweg behondeoa een paar bepalinceo aan de gemeente aalten worden overgedrag n tegen Moe loorloopige koopaom van f 2G50 Aangenomen voor kenoi geting Ingekomen 1 Het rapport dar raadaeommiaaie belaat ge waeat met het onderaoek der gemeanto rekening over 1897 Daee Commiaaie advi laert tot gofidkeuriog derzelve Ter viaie f De Begrootiog der Stadelgke Gasfabriek voor 1899 Wordt gedrukt en lal aan da laadaleden worden rondgebracht 3 De BegrootiDgeo van de geaob idieerd inatollingen van weldadigheid voor 1899 Worden gestold in handen eener Commiaaie waarin worden benoemd de hh van Goor van Galen en van de Velde 4 De begrootiegen van de Hofi manaitichting an de Volkagaarkeoken voor 1899 Worden gesteld in handen eener Commiaaie waarin worden benoemd de bh Herman Viugerliag en Nederhorat Eene miaaivs van Onraloron van m Qym nasiem betreffende de tgdelgke aanatelling van een leeraar in de Hebreenwache taal daarbg voordragende voor leeraar de heer A Ketallapper Ter viaie 6 Een brief van B en W inaendende eennieuw ootwerpverordeniog voor de bankvan leening alaraade een nienwe iaatroctievoor bat psrwiassl Tar viaie 7 Een brief van B en W daarbg verlaeningvan afschrgfing vragende van aanslagen op de peraoneele helaating De Igal de samenbevattende ligt tor viaie 8 Een brief van E en W daarbg berichtend dat voor da 2de Bnrgerscbool voor jongsna wier aantel leerlingen vermoedelgk na denoantie 82 lal bedragen het noodig zaliga in da vacature die sedert het e rvoKontalag aan d n heer Herman de Groot ver1leend nog niet ia verrnld to voorzien daaralle 9 klassen beset zgn en in verbanddaarmede da hegrooliag van dit jaar tewgsigen Ter visie 9 Eane note vas fi en W omtrent defiaantieele geaolgen voor deze gemeento hg tnvooring van de wak op leerplicht Ter visie 10 Een adras vaa de Gommissts die aicb geconriilueard haaft lot reatenratie van d 8t J nakerk vrrtoehnde teil behoeve daarvan aena aobsidia mal rapnort van B en Wi dia voorsteUsD gadnnndJ 10 jaar aana All subsidie te verleanen van f 1000 Ter vi ie II £ ea adres van den heer O W Brons Middel eerrol ontelag verzoekende al leeraar aan de Arondschool voor ambachlalieden togen 1 October a a Do Voorzitter Ik atol voor dit oervol ontalag to verleanen doch nl t tegen 1 October maar togen 1 Aogaatus omdst bal beter ia dat met den nieuwen cnreua met een ander leeraar wordt aangevaagpo Dit vooratel wordt aangenoaien zooder boofdeltjlie atommiog Aan do orde De benoeming ao twee onderwgzereasen aan de 2b Borgeraohool voor Meiije De hoer tan Galen M de Voorzitter ik heb reed vroeger de opmerking gemaakt dat lib het overbodig vond de benoeming van eeoe vierde onderwgzerea aan die obool to doeo plaata hebbeo omdat de bevolking dar school niet In die mate i dat daarvoor 4 ooderwgzaresaen behoereu to ago het aantal leerliogen ia niet toegenomen aao een achool metalec to 36 teerlingen behoelt m i geen hoofd met 4 ODderwgzereeten to zgo en daarom atel ik voor over te gaan tot aanstelling uit da voordrachten van een onderwgzerea De Voorzitter Ik moet den beer van Galen even antwoorden dat de toeataod zooala B en W in hnn achry en beweren niet denzelfde ia ala verleden jaar toen zaten in klaaaen slechte 1 leerling zoodat die bg elkander gevoegd konden warden dat is nu niet bet geval tbaoa tollen die klaaaen meer leerliogen zDotlat twee taerjareo niet hg elkander kunnen worden gevoegd De hoer van de Velde Ik zon het zeer betreoren wanneer hst voorstel van den heer van Galen weid aangenomen de aohool heeft klaaaen eo aleebts 4 ooderwyzeresseo aoodat bet hoofd ook een klaa hoeft No kunnen twea klaaaen niet hg elkander gevoegd worden en het i de eenrge aohoul in de gemeente waar mei jee meer uitgebreid lager onderwga knnncn genieten Ook waooeer er een onderwgzerea ziek ia en dit gebeurt veel bjj mei jeaacholeo dan moeten de andere ouderwgzareseen toch inapriogen en dat gaat niet op den duur De beer van Galen Wanneer op de meiajeaaoboleo de ooderwijzereasen zoo dikwglt ziek zgn dan mogen wg voor elke ooderwgzeres wel een dubbel tel hebben en ala ik na zie dat ia de hoogate klaaaa een meiaje zit dat geboren ia in 1879 dan zou ik als ik in de Commiaaie van toesicbt op die achool waa dat meisje den raad geven dat zg liever naar een vrger om moeit zieif alsdat wg daarvoor zoo o grodie aoro moeaten uitgeven Do heer van Goor Ik zou niet gaarne den raad van deo heer van Galen Voor onze kiaderen zien opgevolgd eo bovendien dat ia geheel buiten de orde ik moet opmerken dat het een achool voor meer oitgehreid lager onderwga is waar de meisjes o et voor hnn 12de jaar op kunnen omen de meesten zullen waarKbgolgk wel 13 zgo als zg geplaatet worden das het ia niet zoo erg als daar eeo meisje v an 18 jaar nog op gaat De Voorsitter Het voorstel van den heer van Galen ia to vaag om te kunnen worden aangenomen de heer van Galen atelt voor nit de voordrachten alecbte eeo onderwgzerea te benoemeo het eeoe rai tid zal nit de eerste een benoeming doen eln ander weder uit de twaeda voordracht zoodat de benoeming tot ouregelmatigbaden aanleiding zon gaven Mag ik deo heer van Galen verzoeken mg op te lieven nit welke voordracht hg de benoeming wil hebben De beer van Galen Ik stel dns vaor om nit da tweede voordracht da benoamiog la doen plaate hebben het doel vaa ngo voorstel was om B en W te belette dat zg een tgdal e onderwgaerea kunnen aan telleo Da Voorsitter Noch ds raad noch de haar van Galan kan beletten dat B n W eana igdeljjke oodarwgzarea benoemen De heer Jager Ik betreur bet zwr dat de heer ten Galen dat vooratel haefl gedaan die raad aan dat meisje gegeven behoort hier niet te haia ik acht eeo school voor meer uitgsbreid lager onderwga bier ter lede zeer gecoacht De Voorsitter De heer van Galen stelt voor om de beooemmg uit da tweede voordraoht te doen Wordl dit voor tel ondeiateond Dit vooritoi wordt onderstoood door de hh Viogerliog eo Krook Ia stemming wordt het vooratel san Galen vaiworpeo met 6 legen 8 atemmeo Voor stemmen de heeren Jaspers Viugerliag vao Gal n Dessiog Hoogeuboom en Krook Tegen de hh Bellaart van Ilaraon Noothoven tan Goor Jager de Raadt Hstmau van de Velde eu Straater Taaaa wordt overgegaan tot de benoeming Benoemd wordt uit de eerate toOrdracht A B O VAN SLEE met 11 atemmeo 1 atom op mej U Stoa eu 2 biljntteo io blanco Ikuoemd wordt uit de tweede voordracht M j J P BUKGERSDIJK met 8 alemmen terwgl 6 biljetten in blanco warad De Voorsitter Aangezien de meerderheid der leden beeft medegewerkt tot deze benoemieg ia derhalve maj Borgeradgk benoemd Asu de orde Het voorstel tot ooiobaarverklarmg vao eenigs aeoslageu in de pSaalaelgko directe belastiag naar bet inkorasn dienst 1897 De beer tan de Velde Ik heb ietevreemds gevonden op deze Igat namelgk dal daar ook de naam vau een gr meente arahteoaar op tonrkomt mag ik daaromtrent ook eeoige inlicbllDgeu De Voorzittel Jnarlgka brengen wg dien geraeeuteambtenaar op de Igat tot invordering maar wg zgn genoegzaam overtuigd dat die mao zijn aanatag dIhI kan betelen Het toaratel wordt zonder hoofdelgke stemming aaogeoomen Aao de orde Het vooratel tot aaovsarding in eigendom vaa eeo stokje grond aao den Oroenewég Wordt zooder hoofdelgks stemming aanganomeo Woidt vervolgd BINNENLAND Naar da N R Ct s verneemt zolleo de lodiaehe prinsen to paard i huon Oostarache kleeding deel oitmakeo vau den atoet waarmede H M de Kottiogio to Amaterdam eo te a Gravenbage hareo intocht zal doen Haia Majesteiten zullen iu den voormiddag vao 29 Aagustoa Soestdgk verlatoo eo iu de residentie toragkeereo Najudna H M de Koaiagiu ia aan den Bnelacfaeo tisacher P Vroomhout wiens aehip ter hoogte vao Terheide ia terguao en die daardoor geheel geruïoeerd waa geworden honderd guldeo toegezonden Naar wg vornenjen heeft de regeering aao de apoorwegbeatoren iu overweging gegbteu het daarheen te leideo dat aan bet peraooeel hg een maximom arbeidatgd vao teertieo uren daags ninstona 52 vrge dageo per jaar eo daarvae 20 Zondagen knooeo warden toegestaan Op 15 Joli is door het beitonr der Vereenigiug tan Nederl SteeofabriitaDten eene telling gehouden tan d verkochte eo onverkochte steen in Nederlaod alsmede van de mindere productie tot op dien datom vergelekeo hg t jaar 1897 op ongeteor hetzelfde tgdatip Dasrnit higkt dat de toorraad oov rkoebte ateeo belangr yk wordt overtroffen door da reeda oit het oieowe gebak verkochte ateeo en dat vao de waalateen tot op 15 Juli j door het ongooatige weer 8 percent minder werd gemaakt dan verleden jaar Indien de tweede helft vau d compagnie beter weer geeft dau de eerste maanden bestaat sr uitzicht dat £ dit tekort nog kao worden ingehaald doch ar bestaat geen nitaicht op daling der steenpry san l e weiDige fabrieken die reeda nieowe steaa ter aflevering gereed hebban Mbepaa druk af De Turf en Steaninduslria In den vel van hel huia aan de Garanmarkt te Leiden walaar bawooud gewsast door mr J R Thorbeoke is thans aan viarkaote wit tuarmaren plaat aangebracht waarin ia geinacripteerd da naam tan dien ataatenaa en geleerde met awaar torgulden lettera vaK pl m 2 i c M lengte De algemoeoa vergadsring dar Bollandache Maatichappg tan Landbouw is te Spanbroek gehondeo Aaa het daai bahandelda is hal tolgaode oQlleend De heer Keestra daad madadasllngan tan ajja bemoeiingen als soivsiconsnisnl io t algaloopan jaar Ugting van da kaaa werd moarmalen veroorraakt door geverfd vaatwerk Voor de brntrgding taa da rgztog hielp no eoua hst malkoudsrzoek dat verkeerde melk eonatelaofda andermaal lange wsi 8pr beval bgzon4sr Aan geprepareerde soate wei De tentoonstelling aldaar zaida apr bssri jsl dat sr beter kaas kaa gemaakt wordeif as prettig ia hel niet om lalkaas te mostwt af varen dat kaas die er van buiten aardig nitzia t va bionaa soo tiganvall Da andan iorylsdan maanden da ook dat arapdamarM in den regel bet re kaas werd aangevoerd De heer Bos zoiteleonsuleut voor Zaïd IIol laOd deelt eeo r aonie mede van hetiieea door hem io hst Landbouwweekblad la gepubliceerd Spr brengt zijn halde aan da haar prof Baya rink te Dsift en dr v d Za de te Hoorn voor de hulp hem in verachoidene getallen tarleond Mr n P i Kantor brengt vers ag lit omtrent de ooderlinga BraifSversaksringMaat schappij Voorstel vau de afdeeliag Hoorn en omatröken om de qnote der afdeoling aan t hoofdbeatour te verminderen De voorsitter dtelt mee dat er eau brief vau de afdaeting ia onltangen met de medadealing datna tpraaadviss de afdeeling haar voorstel intrekt Voorstel Beemster van galgks strekking Op reu deabetreffende vraag van don voorzitter antwoordt de afgevaardigde vau de Beemater t voorstel tolstrelt niet te willen intrekken De afdaelingeo moeatso toortdorsnd bedelen en hebbeo geao kracht in zioh om iete tot atend te brengen Ooder Amatel ontraadt het vooratel lleomster en wgst er op dat de Maatscbappg meer kan doeo met baar geld dan da afdealingan mat f 10 k f 20 Dordrei ht wil eeo aitwag wjj eo au atelt voor het weekblad in eea maandblad te veranderen Da voorzitter deelt mede dat het voorstel niet in behandeling kao worden genoman applana Na nog den afgsiaardigda ait de IMmster tebflbbeo beantwoord gaf de tooraitter nogmaala dau toorsteller den raad zgn voorstel in tetrekken en mocht dit niet gaan dao ontraadtspr de aanneming Het voorstel wordt hierop met tigaa algeraeene atemmeo vsrworpeo De afdeeling Buiksloot stelt voor om hg da Regeeriog aan te 4ringen op spoedige herai ning der waarda van de ongebouwde eigeodom men tea einde die met het oog op do heftiog der grondhelaatiog io overeeoatsmmiug te braagea mat d tegenwoordige prijzen der laodergeo i De voorzitter wil een verzoel richten tot daRegeeriog om tu afwachting van de dadea vanhet laudbouwcomitd toorloopig op eenigover laging aan te dringen t Voorstel wordt aaogsnomsn Vooratel van de afdeeling Al ei ate Do algamsona vergadering noodi r bet hoofdbsstnor oit er hg de Volksterte Éenwoordigiag op aan te dringen dat da in bet vocMitoioU gestelde herziening dar boterwet in gaast as strekking aoovaal mogslgk ovareanststemauui