Goudsche Courant, dinsdag 2 augustus 1898

No 7646 Dinsdag S Augustus 1898 3Tste Jaargang t Goedkoopste en Boliedit adret roor Verweer van Inboedel Hwwel binnen al bniten de lUd aet gnlotna wigena GRAVESTEIJN Oude Oouwe Alle wordt tegen Tranepori iirhade verzekerd mDSCHË COÜMNT Nieuws en Advertentiebiad voor Gouda en Omstreken Wat i 5 J Mhenmaliat Lewlenpgneo kortoin j fcter PiiiExpeller Vit r bs Ml Ml swaida tacea £ ïAlta Ptólx eilH TcMkea Ro f De Uitgave deeer Courant geschiedt d a g e I y k met uitaondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 36 franco per post 1 70 Afconderlijke Nommers V U F C E N T B H TcMmi Ut M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg l i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd ROOKT BRAAT S KLEINTJES GENT d TOorgedn BD BelgtBcbe boUrwat 9 Na l Dgdari diKOMiw wordt t toorttsl rsu bit boofdbMtaar om h t uo bet boofdbettaar ftt r U laten bet tgditip ta kieteo wMrop m D ztcb tot de Volk f rt g Dwoordigii K ui d a UD eOODWD Het Toorit l booidb laar tot MnsteUisg fao eeo tweeden BtiTel eoDfoleat in Zoid HolUnd werd aHDiteuoaea Tob Mcretarii paouingaueater werd mat al fmeene itemmen beaoenu de baar S C Kortewei die tereuH wnrd Torkoien toklid vanbet boofilbeatnur voor Zaid Hollaud Tot lid van bet boofdbaitaiir fo r Koordüollaod werd gekozen de beer J Breebaart Kz Tot lid fao de fioaocieele commiiiie werd aaogetletd de beer H Ie Coultre te Bod rsvea en tot eoamiiMr der braodwaarborgmaaticbnpp de beer A J C Daaneo t Hairlem De ifdceliog Goaree werd aaugewezeo fOor de volgende algsmeeiie vergtderiog VEtlSCHEIDENHEID De ilaodj fl in de Engelicbe berk over de vereenvoadiging ven den eeredienit bebben Zondag eauloidiog gegeten tot bet volgende toooeel ÏD de AnglikaauKobe kerk ie Huuderland Eeo ukere boer HeiWrt T Jowett wai mat eenige vrienden ter kerke gegaan Toen de diaoit afgeloopea v ii etond by op en zeide Inden naam van God Almachtig Vlaag ik deze zoogeoaamde godadienatoefening aan all efo fttecbt afgodtacb poppanipel hHtelük en eeo afgrgien in de o eo van God En u Tbeodore dopp den dieneidoeoden c eitelü be lid ven bet gebeime Oenootaobap van bet Heilige Xroii ik klai uJaaD als een meinaedige verrader ontrouw a a nw ordeningigelof ten eeo verrader van de Kerk die o voedti eeo vgaod vao den God dien g i belgdti maar wieoe naam gy ie ncbande maakt 9 geveode een dienaar te ign an den Hwr Cbriitoi maar üa tieleo van dit blinde foIk gevaogen boudende naar deo wil van ow meeeter den Duivel De Rev Jupp wendde zicb toen tot een der kerkbeambteo o deze zeide tot den beer JiiWflit dat by maar liever heeo mae gaan Maar dete ging voort Dit ii myn Ixiodaobap van aaoblaobt tegen den prieiler B B en tegen bet hoin BiUU God be ifl mg De keikebnechi ZoudtuRiaar ai t beengBaD c De heer Jowett ea cya trieoden wandelden dBBrop kalm de kerk olt Gedareode een gedeelte van dit toooeet apeetde bei orgal met vollen klank nreritemmeude bet geluid van deo wBofater Sioni Donderdagavond na het eindigen der voor ntetling op tSdinpoot ia eeu ornntig ongeluk verhol door de tegenwoordigheid van geeat van een der artisten van genoemd eiabliBsement De heer l onis Boutin een nieuw geëngageerd artiiit van bet gezelschap dat in Augnitai op Seinpost optreedt dien dat te Scheveniogen aangekomen bevond zich op bet kruiüpant aan de Badbuiekade Gevera üe nootweg toen hg door een rytuig mot twee paarden dat van deu Oevers Deyuootweg in vollen draf aanreed omver werd geworpen Alleen doordien de artist de heer Keal die hem vergezelde tegen de paarden opaprong en die vaitgreep werd voorkomen dat het rgtnig over den neer Boutin ging Deze had echter een trap tegen dan buik gekregen en werd naar bat politie bareau in de KeizerBtraat gebracht waar hg door den gemeentageneeNheari dr A de Niet werd onderzooht T o zaak zal geen ernstig gevolg hebben IIEGHTZAKEN Door de Arroodiase leot Iiecbtbank te llotierdara werdao in de zittiogt Vrgdag 29 Juli de volgende vooniaien gewezen C Da H 50 jaar taadbonwar te Gooda w ena miabandeling van eeo ambtenaar totH dagao gflVBOgeoiaatraf D H io jaar vraobtrgder ta Waddiagaveen wegen miahaodeiing tot f 3 boetet aobi 2 dagen heobieois wiB£ KRniiecJvrfl Eai ittaran ia ta Pargs de Prix de I S péranoe over 2000 meter verreden waarvan de wiooaar met dia van da elf parifSo ao den Grand Prix mee mag rgden io da halve baBliaaingeo van Zoedag Morin wai de gelnkkiga Da oitalag vaa de balva bealisaingen was Ie Morio Green Googotatt Se Ponteocbi Chinn Pii lte 8e Domein Nieopoit PitRini In de besiisiing waa de volgorde Morin Domaiu Pootecobi Morin won met eao wiellaagte Overliemdöii Fxoats A vu os Az Md TiiUear KlinweK g 7 73a GOUDA Ttkpkoam Mo ai Xmslerdam Vrkn tHttkri Beurs van n sau NnoKELABp U rl Ned W 8 1 dito dito dito 9 OS lito dito dilo 8 Hoiie l ÜU Qeuiil t l U i 101 Ituii Iaielirt iiigl8M 81 S Vu OoRMa ObL in papier 1888 8 8t dito in zil ar 18 8 C fe4Vt PoEXDOAL Ot l met ooapoo 8 dito luket 8 17 BuUtAHU Obl üieiuill 1894 4 18 dito Oecons 1880 4 a7 i dito bg Uothi 1889 4 98 dito bg Hob 1SI9 0 4 97 iidito in goud leen 1883 8 dito dilo dito 1884 i ISVf 8r n Ferpet Hhtild 1881 4 St Tuiliu Qepr Coer leei 1890 4 74 i Uee leeaiag lerie D 91 iflo leeeing ser e C 18 ZDID Ar Bep T obl 1891 8 104 Uulc O Ubl Buit Soh 1880 98 VtMlxoiu Ohl 4 onfaep 1881 8 u AmriBDili Obligitien 1896 8 100 YLaiwaiLU 8lad leeu 1894 8 100 NlD N Afr Hande sv und 64 Areudib Teb Mij CorlifLoiten 88 Deli Mwtichwpg dito 489 Am Kypolheekb pandor 4 lOO i Oult My erVor tenI und 49 Or llypolheekb pindbr S 101 NederltudKhe bank eend 198 Ned H Ddelmiaticli dito 14l i N W k Fao Hyp b pandbr 8 IS liott llypollieekb pandlir 8 99 ütr llypotbeokb dilo S 98 i ÜOBTENR O nl Uong bank aand 188 UuiiL Ilypotliukbauk pandb 4V 108 AuaiIA Equi bvpotb pandb 8 88 Maiir h U i r Lieu reri 80 Nll Iloll U 8poor M j a nd lia i Mij 6t Kipl 81 8p aaod llji É l d S Morwogm aard 108 uid Afr Bpm aand 8 817 dilo dilo 1891 dilo 8 100 69 Bpoorwl 1887 89 A iSobl 8 64 i Hal Spwng A H obl 8 Wanohau Weonen aand 4 180 ir Ruii Spw Mi obl 4 i 98 78 Baltiaohe dito aand PattoWB dito aand 8 78 7 Iwang Donbr dito aand 8 100 Kunk Cfa AioxSp kap opl 4 108 dito dilo obllg 4 100 AmBlK Cent Fao Sp Mg obl 8 14 Ch o North W pr O t aand H dito dito Win 81 Heler obl 7 187 Denrer fc Rio Or Spm oerl f a 18V Illinois enlml obt in goud 4 103 Louiar k Nasfaiilli Cerl rjund ii Ueiico N 8p M lebyp 0 8 lOi Miaa iCanraav 4pCl prof aand ll is N York Oulaa o II Waal aaud 18 i dito Fonn Ohio oblig 6 118 Oregon Calif Io hvp in goud 5 8t Paul Minn liHanit obl 7 188 Un Pao Hoof lijn ob ig 8 dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 Oakaua Can South CUert v aand 50t Tm C Rallia liNa loh d 0 O a Amsterd Omnibua Mij aand 178 Uollerd Tr m ro Maala aand 197 Nb Stad AmalenUm aand 8 106 Slad Koileriam aanil 8 108 Biu ic Stad Antwerpen 1887 100 8 ad Brunei 1888 i 100 HoNa TheiMRnullrG Mrlaoh 4 11 OnsTIHl Slaaulieeig 1880 8 118 i K K Goal B Cl 1880 8 SrAKja Stad Madrid 3 1888 tS Ntu Vi r Bat Arb Spool oorl 118 7 Likdoornmiddel T0 9i ttge e in FUtchfm i f 0 èS Verkrijgbaar Itij D MIEBIES DROGIST KWmg ADVERTENTIEN Maypole Zeep 7orit in eUn Meur rerkrgbaar bg C C KROil MARKT A 53 A I I L V E R bericbt aan zgn geëerde itadgeDooten dat h even sis rorige jsreo weder gepiwtat ie op de M rkt tegenorer de beer C C Eiok bakt looali bekend ii beste WAFELEN gemerkt P S zal door een nette en prompte bediening da gunst en het rertroDwen hem leeds S5 jaar mimschooie geschonken ook thans weder waardig trachten te maken De wa len worden zonder pr srerhooging aan huis bezorgd Men 0 eTe geen bestellingen at te geren aan personen die op myn naam hon waren aanbieden Hoogachtend UEd üw Dien P ZILVER Groote Brusselsche Wafeh 2S eent per tuk ONZICHTBAAR zgn de door mg uiigevoaden ruiRiti en anóeaus A B 8eholtcns DUBBELE BUURT B 4 NIEUWE Bessen Jenever na i t F mam Toorheen Firma C ilE8SEMAKER Hooge Gouwe C 255 IMBETOTTANTIEE H B wordt vcnocbt op t MEBK t l tt a UIT HR Muuiux Tan M RAVENSWAAY ZüNE QOBINOHBM De THEEËN wordea afgelereid in renegiilde pakjes ran et fte n een half en een Ned one met Termelding ran Nommer en Prgs voorzien ran nevenstaaud Lllerk volgens de Wet gedepo Ineerd Zich tot de aitvoerinff van geeerde o ers aanbereleade J BHEEBAAUT LZ ▼ e i a eMr Vat Mil la iate haiagaaif MiffhitbwM PlV 60 gaart 78 osat aa fl JS ie Bunb TMrhudMi ia it mMets Apoltokaa m b r A ïioater fc Ce te Rotterdam Te GOUDA b C LUOBK Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westharen 198 TB ICOOE EKN BESTK Karn alsmede Trebhond en een zeer goede HOSDMJIKAB Bg A VERBOEF Spieringstraat Bouda Chemische Wasscherij en Stoom Vervorij DE wit en Comp UTRECHT I Spoe tige en nette aflevering lMg prljien DEP5T bfl Gez BECKERS in Modes Tnrfmarkt 248 GOUDA KRONINGSFSESTEN Het goedkoopste adres ran WOL KATOEN en NATIONAAL Vlaggéndoehy DECOBATIB KATOEN KINDEBVLAGÖEN Wollen en Katoenen WIMPELS en ORANJES FRANJES KOORDEN KWASTEN en verder alle soorten VERSIERIRGSBEHOOmGDHIBEH Feeetoommiaaie a en Heeren Auinemera genieten mim nbat Echle Zllvereo INSIGNES NATIONALE FLÜWB8LEN PETTHN geheel nieaw voor Heeren Fietsr ers en voor Optochten VLAGGEN 3 £ 1 lang 60 out I S EEISEH Korte Tiendeweg OOUDA Vlaggen in alle grootten IE BV UB rl u Hm beatt oiisdiadal rkMi e 1 j makkalvkal peetsamud vool Haata WfWk n vooral daiiiMinlQi dBraclio DWaflE fiXI lsileAafceMrvaiie ll aiMr as K ams lestllSlr l4 Ma Mtt as rüLi op naam m fkbrtekaimric ril kwrw Wlatalkf I iHi M igi latqWgg tmtÊÊiiièmiimmé Bolteolaodscb OverzIchU Bet belatgrgkste uieows ia beden dat prins Van Bismarck Zaterdagavond laat ia overleden Olichooo bg geen politieke rol mter vervnide tag do Daitwhe natie met eerbied op naar dea Eloiienaar van bet Sachaenwald en igo heengaan a 1 een groote leegta achterlaten Met hem daalt de laatate der aticht ra vac het Daitsebe Bgk ten grave Zgn gieren vaiit beheensbte laag de politiek van tgn land en ign leven is met de geackiedsois dëwvan geheel aameogaweveo ïgn werk bigft bestaaa over cgn daden zal de gesebiedenii later een billgk oordeel knnnen vellen U t tegenwoordig geslacht pwt het holde te brengen aan dese reounfiguar die loover boven allen uitstak Over het verscheiden van Bismarck deelt de vHamb Nachrichtenc het volgende mede De toeetand van den prins was Vrijdag hetiekkelgk bevredigend Zaterdagvoormiddag las bg de coarant nog sprak over politie en bmikte nog het een en ander Plotaeling trad een verergering in door acnot longoedeem des namiddags verloor de prins herhaaldetyk bet hewnatzgn des avonds namen de bedenkelijke vfirachgnselen toe en togen elf uur stierf de paégnt ucht en zonder pgn Om het sterfbed stond de gebeele familie prof Schweninger die kort te voren aangekomen was dr Oprjrsander baron en barones Von Merck De laatate woorden die de stervende fök warm dnicht totde gravin Von Rantzau toen eg hem het voorhoof afwiscbte Dank mgn kiad De doode ligt als sluimerde hg zacht en vreedsaam is de uitdrukking van zgn gelaat Op verlangen van den overledene zal bg be graven worden op de boogte tegeoover bet kasteel nabg de hertengroep In de rgksbooldstad werd het overlgden van Bismarck Zondag in de vroegte door de ochtendbladen en de Dulletins bdiend De bevolking betoonde zich overal diep bewogen door de onverwacht snelle verwezenlgking van hetgeen men gevreesd had en was smartelgk getroffen Ds ochtendbladen verschgnen in ronwrand en geven in Warm gevoelde artikelen nitiag aan den nationalen ronw over den ontslapen grooten staatsman eenparig holde brengende aan zgn leven zgn persoonlykheid ign onsterfelgke verdienste tegenover het Dnitsche vaderland zgn heroïsche grootheiden zgn echt Diitschen aard Den geheelen dag openbaarde zich voortdurend de smartelijke deelneming der bevolking Op alle openbare plaatsen wordt de historische geMurtenis druk besproken overal heerscht een ernstige bewogen stemming Gretig worden de nieawste berichten gelezen over de laatste oogenblikken vao den overledene en mmmmmn Ê a BBKmmmm KmmBmmmmÊ mmÊÊÊmmm FEViLLETO OI De llexicaanscbe Beeldliouwer EKN VERHAAL DER AZTEKEN T Het aedtinoi op Iwer bonem trok bare undedlt Wet u det Toor eeo i loderling roorweqi Nog nooit hut lij eoD dergelylc lierud op de borst vin iemüd onder de Attekeb eKÏea Waar kvim bet Vu dtae f rroeg v ob iT Toen f op doe knop d te aprong bet dektel open ec TeruMnde een altatekend gcwbilderd poftre e zicb aaa beu rervoaderd oof Het va een froaweni Iaat en o mt geleek bet sprekoad up fatine zelve I Maar loadeiiiag I lij bat wel dooh alecbts foo ab z w sou uitiien wauaeer de jaren bare bekoorlijkne den tot riJDbaid badden fcebracht Het was ieU oab iqpeltjkt neAr zjj kuste bot kleinood en ebreide er bij Konder leUe te weten waarom Terwyi 1 ov r de toorrallen der laatitverloopon ttiw iat nft ter denken werd ifj by den ouden ihttitv out arfea £ q Torboig bet koalbara kleinood tiuaohen bare Heëuiieii ah begif tieb met weifelende aebreden Baar beéwdetl nur den oaden man Zijj bUd ueh kalm en rerried met geen enkelen trek de gnuedHaodoettUgea welke i in de laatate oofenl 6 kkaB oedarronden bad Het eeoe bnitangmar i bebeeri iag bedwimg i j bare gewaar andere bgzoaderheden Van de openbare en talrgke particuliere gebouwen waait de vlag halfstok Keizer Wilhelm ontving Zaterdagavond laat do eerste zorswekkende tgding ofer den toestand van Bismark on gister in de vroegte de doodstgding die hem diep schokte De vlag van de HohenzolleAi waait htUfmast de vlaggenparade bleei achterwege Da keizer gaf bevel terstond naar Duitwhland terug te keeren eo wordt hedenavond te Kiel verwacht Hst Amerikaaascba kabinet dat Zaterdagmiddag en nor oitoengiog nam da volgende beslissingen De qaaeatie der Philippgoen aon opea bigveo eo later geregeld worden door een BpaaaschAmarikaanache commissie Io afwachting daarvan lallen de Vereenigde Staten jorisdiotis uitoefenen op Manilla en het omringend gebied Wat betreft de overige vraagstokkan die in de voorloopige grondslagen voor vredasoodsrhandeliogen genoemd zgo werden de volgende vootwaaHeo definitief door het kabinet vastgesteld Io absolote afsUod vaa alle Spauaebe eilanden in Weet Indi met uitzondering van Cuba 2o afstand van de Spaaosobe loave Het antwoord op de nota van Spanje waarschowt formeel de Spaanscbe regeeriog dat devoorwaarden betrekkelijk deo afstand van alle soavereiniteiten op de Wesi Indiscbo eilandenen de keoie uit de Ladronen eilanden bnitenelke diieoBsie blgven Het antwoord vermydteenige garantie te geven met betrekking totwat de Vereenigde Statm sullen doea tan aanzien van Cuba Een telegram van admiraal Dewev ontvangen tgdens de zitting van bet kabinet droeg zeer veel bg tot de tnslissiog aangaande de Philippgnen In het telegram werd verklaard dat er ernstige aanwgiiogan zgo dat de opstande Hogen znileo bestreden moeten worden en d wordingen en deed ay ticb roor alsof er niets was dat haar deerde Toen Itatloa binnentrad k am de slavin haar met een lacbje ta gemoet goot eenige droppelen reukwerk op baar hoofd en alrooida blocmsD op dan vloer dien sy batredon soa Daarop nam zij de hand van Mazina knielde voor haar nedor stond weder op na die ban aan bara Hppen gedrukt ta bebben en geleidde haar naar aan zetel naast deo onden edelman Zg tetta sioh ook weder op baar eigen sitbankja en begon een menwen ruiker te verzamelen nit eane boevoelhaid btoaman ia een boek van hei vertrek Mettli gg kuht o verwijderen zalde da oude man op een bevelenden toon wanneer ik u noodig heb zal ik u roepon De slarin stond met een onversrhitUg gelai p en verliet de kamer doch alleen om ztoh onHartet open venster luMcfaan bet groan te verbergeo waar cy elk woord tnsacben Ahuitsol en aijne pupil gewisseld ventaan kon Nu Hazioa wat is er van dien jonden beeldbouwer dien MaxtlaP vroeg bij Mon beeft my zonderliage dïniien verteld dia tusschen u en ham zouden oorgerallan zijn Wat heeft dit alles te b teelBanettM en bg dix woorden keerde de edelman zicb naar het meisje en zag haar soberp in a oogen fik weet ojat wat men u verteld heeft gaf zg bedeesd teg w woord wU MaxHTgistereaavoid in het park geweestP ƒ Hebt gg met hem aiprokenP Maiina bloosde en aarxalde mat haar antwoord Ahaitiol hield tiah aleof bq bare verlegeabeid indien dit noodig is K iü OOO man tollen dienen r inden ia worden om den opstandelingen op jncbillends eilanden vsrwset te bieden È Mj SSÏtg ia steeds heftig Dniiseb sri in mSiisar het blad over Oottenrijksobe MiMén n bagiot Nasr aanleiding van de ihdtii e van den Oostenrgktohen Ugksratd arkt et op dat van no af tot 2 Dec den dal i an het jabilee des Keiiers het mini tari t hNn den tgd moet toek brengen met dalan dis too niet weikelgk dan toch op het nilarljjk van verioenenden aard lijn Daarom gelooft bet blad dan ook wel wal da Weenensehe Reich webr op geiag van een lid der rechtersijda mededeelt over de plannen au graaf Than Dee r on eerst eeo voorloofigtn Ausgleich met Uoogarga sluiten eo da weer beginnen te onderhsnd leo met deverKhillende partgan Er inlien nieowe taalrerardeoingen Vrordan ontworpen en met de leiders dsr partjjan wordea besproken Dan tal in October b t parlement weer bijeengeroepeo worden o behandeling der taalvetordeningen ortoebt Vervalt de oppositie dan weer in kaar obstructie politiek dan tal d regsering oiet weer zooals de vorige maal 16 dagen gedald hebben maar den zijn de dagen vaiL deo r uraad geteld Cï l aar vdór de tegenwoordiga taalverordeoinqsn iga iogetrokken willen de Doitsehere t li niet oodCTbaadelen legi di Voss Ztg Wat bet einde van dit allee sija sal weet aismand Verspreide Berichten Spi je en de Vereenigde Stitei De Engelsche kannoooeerboot Plover e die dei 27en uil Manik vertrok meldt dat de toestand onveranderd is de Amerikanen bobben de stad niet aangevallen Il baedelskringen te Santiago wordt manteer ougeroat wagens de oniekerbeid van deteekomit Men vreeit dst de Amvikanan destad tullan overlaten aan de Cubanen Ordersflie io de eerste dagen na de bezetting door deAaerikaaoBcbe troepen opgegeven waren tgntelegrafisch Ingetrokken Zelfs ds Europsaichegoederen op cognossement voor doorloopendvervoer over New York worden nn daar gelosten met verlies verkooht Zoowol de Cabaoeoon de Spanjaardea als de vrsemdslibgen verlangen vorig naar de vastatelli g van Amerika splauen Ê FEaimaiK Da kasislier van het Lsgioao van En baaft Btat bemerkte i ging voort fik weet alles wat er b die gelegenheid geUburd il en ik Ttrzeker u dot hot m j smart alle omstandigheden in aanmerking genomau dat ik zulk eene ondankbare pupil beb ffik weet waarlük niet wat gg bedoelt hernam Maiioa in groote oltsteltanis Pan cal ik bet u zoo boknopt mogel k onder de aandacht brengen daar gg datl uwe positie en mijn verlangen ten volle zult begrgpan In de eerste plaats waart gy mijne alavin en hab ïk u vervolgens tot doehter aangenomen Bit deed ik opdat gy met mijn Econ op galgkan voet zoudt staan en aldns eene ecfatverbindteois tu schen n en hem mogalgk zou zgn Die verbindtenis was bet eenige dool mijner wensehen Ik bemin Tolaoa niet en sal hem nimmer kunnen beminnen Hg verschilt te veel in karakter mot mij In eiken trek des gomoeds staat bg lijnreobt tegen mij over Ik zou nimmer in zulk eene verbindtenis kunnen toestemmen en toen zij die woorden geuit had bantte zy in tranen los f Dat znlt gg tooh 1 antwoordde hy haastig en in zisdenden toorn Gij uit Toluca huwen Dat is afgcdtkan Ik geef u mijn woord dst gg hem uwe hand zult moeten reiken en wat ik beveel moet gebeuren Van bier t Ga uit myna oogen eer ik mg aan u TcrgrypJ Mazina wachtte geeno herbaling ran dit bevel af maar varliet zaal onmiddellgk Er vertooQii ich een Iftih en tegelyk eene som bere uitdrakking op Meztli s gelaat terwijl zg bafaoedsaam van bet venster wegsloop Kadna giag de reranda door tot aan eane aljp iitmtmmÊmÊmÊèm llmmmmlmii Jglis Barbior op da kenaisgaving vaa agn nittredeo oit bet Legioen van Eer saolwoord dat lijn niltrediog krachtens de praeedeaten en da f t i é vsn da orde als niet gseohied moet W n MNiaehonwd Bet sekijtti dat da atatoten niet toelaMn dat aan lid ign ontslag neemt io dien lin AU bjj liebielt onwaardig verklaart van da e r van deal oit ta maken van bat Legioan vao Bar Biaar is dal hier wel het ganl Het parket baeft in de aaak Pwqwi Di Patjr do Ofaim gaeoooladaard lot oabevoegdhaU van den rachtar van inairmia dia voortoovar bet valHho met BIsnche onderteekende telegram betreft in deoselfden sin oonelodeerde als hst parket naar iiob bevoegd verklaarde tal vervolging wegene het valMhe Speran telegram omdat een civiel poreoon mllvr Pajra medeplichtig aan de vervaliching is Pie asrt beeft onmiddsllijk booger beroep aaogeleakeiHi omdat bg eeo vervolging weoubt op groatf van beide vervalechingea Het parket heafl eveoeena appAl aangataekead tegen da con cinlies van Bertnlee wnnnear ds oonotnsias van dan rsobter van Instroetis worden ver worpen km bet Hof van Cassatie in hoogila ressort uitspraak ia het gsMhil daas Dffflu advocaat DenaDga hasft verklaard dat nog geen beaobikking is afgekomen op hst verioekubrift van merroow llrsj o en dal de familie van deo i kapitein geen oieowa stappen sal doen aoolaog de tegenwoordiga opgewondenheid daiut j Uil Bergen io Noorwegen wordt geseind Bmile Zola is hier Zaterdag aaagekomen msl da apella Hji vertrekt vanavond naar Trondhjem vertolgaoa gaat bg naar hal landgoed van BjSrnson Aaleottad Ook Francis de Pressantd heeft sjjn ridderkruis van bet Legioen vaa Eer ternggeetoord met eao brief waarin hg bekeut mot tegensia een onderscb idiog te hebban gedragen welke ssn Esterbai niet ia afgenomen ao ill belooniag of belaKng beeft gediend voor til alles to gebrnikeo jooroaiisteo ia de pers der rsgsering en tekere militairs kringen Maar no Zola dia sleebla eerbied gevorderd heeft voor de sevst waarborgen van rseht geaebrapl is weigatt bg bet vardar te dragen Hg hoopt Iroowaas dat dete beweging mede zat belpen om aeamaU de onrereenigbaarh id van dergelgke jjdeltait rgen met de ware demooratie aan te toonen louderde plek verborgen aehtar de w ngaardninkeB die tegen deze z de van bet paleis omboog gsklom man waren Ziij zetls steh daar nader a gaf door don vrijen loop aan hara tranen te laten aan de bittere gewaarwordingen tuoht die haar follardaa Zy was hier door het dichte Kobladerle dat haar aan alle sgdan emringde tegen bespicdiug bevailigd Geiyk da stilte op den storm volgt soo giug Mazina a zielesmart tot eene stille mymering over lecbts au en dan door een snik de ituiplrekkiag van aan ovtrkropt bart afgebroken Het varle laa verrees als eene panorama met taferaelen aan bet leren ontleend voor hare oogen Z j zag zich zelve als een kind als een slavenmeisje dat dan arbeid der dtfhatbaaniaid moest verriabten Z groeide op bsas leeat ontlook en haakte naar leU tgea DOf teiate Er was eene leegta in haar hart een twgfel een varmoeiien In baar droom sag i andere toonaelen en persQnen din die haar in haar wakendan toestand gemeeniaam warm dis bteUea wektSh baar geest tot biydaebap oo vervnldea haar hart met vreugde Haar als ly uit die droomen ontwaakte moest zjj tot de barre werkelykheid vaa bet slavenlavan terugkeeran Jaren gingen voorby De slavin wrd door den edelaun tot doofater aangenomen mt een eakelen stap was zg van armoede en drnk tot rgkdom en aanaion verbeven KvaowiJ Toalda zij zich nog altyd niet gelnkkig D veraa dertog waPnial voldoaade gafteest om haar het gevoel van verlatenheid te ontnsmea dat steeds kaar bart vervulde Maar ty was gelukkig als ly aaa Maxtla dan spcelmakkar harar kfbdsflbbaid koa denken Hg was aog algd aaa slaaf 7enMfl r e