Goudsche Courant, dinsdag 2 augustus 1898

Itaue D bo1t Dd Mtor Socei u U Tnrjia in mo gttMO koot op d teatooDntvlIiDgf w er eea boogerperiod thq 30 d g Q bftgooDSa ilg ImI zich foor 25 ceoti door ds DUawpf i ri D bewoodereo o hteft iMpuld dut een UeMJ tad de reeettet zat wordeo geqeoeoModeTurgniehe me drommtU dia dagelylu oiet oit lieftiebb rfj bg boDg rlgd D Chiu Niaawa Mrdicbokkan tgn VrgdHg ie Coocapoioo gfffoetd Eïao groot fttoU baitoD ii ingestort Dti boTolkiag dar etad ii naar boiteo gevlnebt BINNENLAND Nur wg Tarotmen ii wg der ritiarfurtgigan na i Koo Nnl lUrii Ier bochikking gffttsld TkD fartegeDwoordiK dar pen tot bet Totgen ven de Tlootecboawiog io bel Uoll Ddub Diep op 15 September i De Eeho ertelt u een Anuterdsmich doktor die het gdnk Ud tuKhen tVo iedi el nnr en Dondetdag Duniddeg 1 uar Teortien wereldbargertjea op het ondermuneche pliate te renchtilen De brieTengurdere bebbeo eeo gemiddelda rarboogiog nn traktemeDt tu i 100 tjuri gokregu Dl kolooel A R Kragaabofi d de Leor comntodaDt Tan bet 6e reg inl die aedart 25 Jali jl in de legerplaata biJ Oldebroek iagedetacheerd tot bet bgw9oea van de prnctiicbeoffeDiogan van bet Ie reg vetd art iaZatt rdag te Breda teruggekeerd en heelt bitbeTelT a bet regiment weder aaoTaard i üit Hnntingo wordt aan de N ffinech Ot f een rn ander omtrent de werknamheden aande Latine medegedeeld Ben paar achapan liggen nn bg het wrak die elk nnr bondetdTglentwintig gnlden Terdieoen mjti ie werken Deae ecnapen balen Tsn deii zeebodem allea wat daar aanweiig ia en weggevoerd kan worden door de bnie tot wgdte Tan de groote kolomkachel Het aangevoerde wordt op een roota leei oitgeatort en allea wat daarop Jggen bigft wordt nageiien Het Torif jaar ia er met groot Teiliea werkt Naar de beriehtgeTer Temaoi ia dit het laatate jaar dat zekere Teiveniging zich onledig houdt met het opdeWen der goadataTen want het geld ia op en het aal de Traag agn of Termogende lieden opnienw da bannen Toor de laak tnllan openen P De DireetiSn der Staati Centraal aa Boll IJz Bpoorweg Maatacbanpneu hebban zieb bereid verklaard ran af heden tot 28 Anguatna ea Tan 16 September lot alniting der Tentoon aielling door de narolgende atationz conponboekjea te laten nitg en te an betaling ran Zomerdienst 1898 Aangevaiigei 1 Mei TUd vu 6ree tclia 00IJ01 IOTTIROA Tiss sm 19 19 1 11 9 41 S t7 4 11 4 111 f M 1 7 1 11 r 1 14 t I ll 1 99 I H 4 4 1 9 J 99 t lO 11 91 11 90 19 17 1 44 1 44 101 1 01 e 1 14 It O Baas tiêr ï 11 94 11 09 19 47 1 1 SOtlDA DIN 11 19 19 11 1M 1 14 I 1 1 11 41 1 11 1 91 II 19 4 1 49 1 49 11 17 11 91 IMI V 11 01 IwilVli il w ll o lMrrioVl7 4 91 1 10 M7 1 04 Ml I 9 deo 10 1 LI 9 7 7 10 10 94l4 W 8 011 0910 9411 48 4 00 9 97 1 40 10 09 9 4i J 4 1 49 M 7 19 1 49 10 9 10 4ll4 lrt 0 8 9 9 II IMO 109 914 Ml 10 19 l u 8 09 MOt O4 19 4 7 9 i l ll ll 10 941 weid fag kwaad nm ean dargalgk blok opaa aloag Cnpera daarmede p bet boojd De meaalarkeeebt dia even lalrr binnaokwtn gki onBiddellgk aan baide arbeiden gedaan daar dergelgke Taebtpartüen niet op de fabriek konden gadald worden Beide mannen gingen londer verder lieh met elkander te bi moaieD naar haia Van Breuer kwam om 10 nar terag om zgo gatd U balao Coperi acbt r die op denulfdea tgd aan konen vaiacheen niat an groot waa de Trralaganbaid onder bet peraoneal toen later een politieageot v B kwam zoeken ee de trearige mare bracht dat Cnpera ovailedea wai Bij waa nog kalm naai zgn woniog eloopaii io da Wgdegaog ean den Amttelveenieiien weg waar hg met vronw en 3 kinderen wooet doch daar bleek hel dat bjj nit oor eo neaa bloedde Bjj werd kort na agn tbniakoaat doizelig en gal weldra dan geeat Oomiddellgk tean de politie van bet fait in kannia geetald waa warden alle pogingeu gedaan om Vao Bremer te arraateareo £ a tegen half twaalf mocht bet den reeberebear Verbeek gelokken bem bjj sgne moeder op de EgeUiatieragraebt te Tindea ea io arreet te nynf Bg erd naar bet imntv in de Rejer Anilo traat OTergebracht waar hg door den commiaaaria Tan politie den bear C P van der Wiele in verhoor werd genomen Dal Copera dood waa vernam hg toen eerat Da blokken waarmede door deo verali geworpen waa en het blok waarmede de Ijjke alag waa loegebraeht werden genomen eo da werklieden die io d dellgke Dabjjbald dor twiatendan warj Tarboor genomen Vrgdag werd op de markt ta Maa Uwht ila apekalager P lUdemaekera door zekeno A J van aobterea aangevallen die hem een maaataek toebraobt welke tot io de longen doordraeg De dader welke bekend beeft nil wraakznebt te hebben gehandeld bevindt lich in baebtenia De verwonde ia naar bet geatiobt Calvarün barg overgebracht In Qrooiogan haalt man Woenadag avond een praobtig oatunrveracbgnaol gezien Aae den noordelijken hemel waa eeo bol zichtbaar met een bUaw violatten glana Ean pur verpleegden in bat oude manneo en vrouwanbnia te Zierikaee waarvan hy 80 an ig 79 zomera telt hebban huo verlangee te kanna gagaTan om door h t bnwalgk ta irordaii Tarbondag I Da bnrgemeaater van Botlatdam heeft met ingang Tan 1 Angnatns beTorderd tot onderinapactenr Tan politie titulair aldaar den lüer W N Tan NooUn Gemengde Berichten Aan deo AroatalTeeaacbeti weg yen Toorbg da halte dar tram Overtoom te Amaterdam beTindl lieb de aigarenlabriek Tan de firma W T d Barg Sedert een jair ia daar werkiaam Van Branmer een oppaaiend werkman 38 jaren die nooit Tersnimde en de aobtiog sgner patroona genoot E tweede werkran Capira aedart eeodrietal jaren aan de fabriek werkaaam eeoSOjaiige bad in de laaUte dageu mat Van Bremer ieder oogenblik twiit geaoebt over batlabrioetren van aigareo en b m leXa Vrjjdag toaa de meeeterknecbt xicb even rerfrijdtrdhad pat een vormblok gegooid en aan deorog getroSen Van Bremer waa kalm gebleven maar toen SUtardagmorgen te half acht Cnper weer ran a alweviiibeul van dan meesterknecht gabralk uatende hem opnieew i en vormblok toewierp ifaar men aan de N B Ct c mededeelt ia ean der grootata hontbandelarao te Amaterdam Terplicht igne betalingen te ataken Bet paaaief moet meer dan een millioeji gnlden bedragen BlISMARCHa t Da kinizenaai Tan bet Bacbeenwald ia heengegaan 1 Slaobta korten t d OTerlaefde hy zgn grooten Brilaebea ambiganoot Oladitone aaait wien hg gaataan beeft de jeren door De darda van het driemanaobap t Daitachtand a eaaheid heeft zgo plaata ingenomen in de geaebiedenia der wereld Wilhelm de keiaer ging Toor Moltke da Taldbeer Tolgde Bia marok de ataataman bleef toeaien op bat werk dat by bad helpen tot nlaod brengen al bad hij geen deel meer in den gang van zaken Biamarck uda reeda tot de geaehiedenii aedart de Jnf lzer aedert de kleinzoon van den earaten Vonareh van Dnitachland ipnienw Tereenigd hem dwong tot beengakn bireete Spoorwegverbindingen net 60UD4 11 11 11 19 11 11 11 99 f 11 41 s 11 1M9 10 11 11 11 1 14 Ml 0 14 f a a a 8t 1 49 MO 1 19 a oi Oaada l 7 Ueerdreebt door 7 11 Hieawerkark 7 M Oapelle 7 4 Kotterdan a lO J tt 0 10 t M j4 lO lllMOUÜL il II il 10 11 10 l 10 99 10 49 10 4 1 11 Ml 7 11 7 69 9 40 9 19 4 09 9 11 1 4 11 4 41 4 11 1 04 I ll t l7 otterdam Oapalla Nleawerkark Haordiadit l oada 0 47 lO V 9 7 10 7 41 9 11 0 17 0 19 0 17 10 14 U li 9 90 1 41 l il 0 09 I OI eouda ZeTeahuiiea Moarkapelle ZoetameerZegwaard Voorborg a Heaa 7 90 7 41 7 19 9 07 9 11 10 11 10 17 ib ii 10 49 10 44 7 10 i 4 l il 1 17 Ml sUzge Voorbarg Zoelanneer ZaawaardZeTeahaiaen Moerkapella Rood 0 49 t 10 9t 10 44 IMt 11 17 lO H a 09 7 49 I OI 94 7 11 7 19 90 Mi 7 9 l iO i Si i 4l 4 01 9 14 0 07 40 1 Uo da r Uudaw Weerd llireebl 11 14 9 10 9 1 11 99 1M7 9 9 90 7 04 7 41 Ulraekl 1 91 Dl 7 41 9 97 9 41 0 00 II IO 10 11 10 19 11 99 ll Of 1 97 I OI l lt 9 99 4 49 1 94 Woerdea 9 40 1 49 l 0 i lO 10 99 11 19 11 14 9 47 4 10 t f Uadaw 8 14 I0 4 4 U ioada 9 17 I OI M l tl 10 11 11 10 IMl l ül 9 40 4Jlf t M 1 07 STADSNIEUWS GOUDA 1 Aagaetaa 1898 Da O Boa alhier beeft bedaaht voor kat beroep hg da Chriatelgke Qrreiara aeida K k ta OadBeijailand ca Bg bat op 30 JaUle aOraTeaaagegekoadaa akta azamen lager onderwjja Eagelacha laai ia o a geeleagd mej H B Berger dyk alhier eo de haar C Broawar van Oadarknk a d IJaaaL Zga Ttadiautan atoaden bg agn laTan gegrift ia moonmeatao Tan brona en alaen langer dan die gedenkteakeuen zal agn aaam Ugzan geéacd ia het Doit ebe Rgk UgTan garoamd ia da gedachteoia aller volken Onaa vroegere etsdgenoot da haar A B Fonrnier onderwgzer te Oldebooru ia gaalaagd voor de hooldaete Aan het noatkantoor Qouda en de daarander reaeortearande hnlpkaatoraa werd gednrende de maand Juli 1898 an in rgkapoatepaarbaak ingelegd 119936 95 temgbataahl f 8033 13 Het laatate door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 6242 Biamarck zelf heeft eenmaal oader treffende omataodigbedfo bet ataodpaot aaaKagaren waarait bg weneebt beeeboowd ta worden Bat waa op den 2en SapUmber 187U na deo alag bg Sedae Den gabeehn dag had bat kanon gebulderd en ten slotte bleaÜF er voor bet Franaebe leger oieta over dan zich binnen de wallen van Sedan tarng te trekken £ o om 7 nar kwam da oommandant der saetiai met eaa eigénhandigen briel van Napoleon III waarin da keizer zgo degen aan den koning Tan Proiaen aanbood Da Franaebe opparheTelhebber geoeraal Wimpffen gaf het gabeele lager nog SO XX man op geoTda aa oagenada OTer Bot oadarzoak na bet walar dar Watarleidiag bad gednrende de maand Jnli bat Tolgeode reatltaat 2 Juli 2 7 Hg parmang kaliaaapar lOOOce 9 7 1 1 a a a Ie 16 6 8 a aaaa 23 3 4 a 28 a 5 3 t Ia bat Ooodaob Nianwablad lazen wg bat Tolgande Ondaraoheidene B B Winkalieia in manalaeinren en gamaakla klaediagatukkeo hadden gerolg gegerea aan de tot hen gariohta aitooodigiog ter bij wooing eaner vergadering op Donderdagavond 28 Jali Daaa bgeenkomat werd geleid door bat baatnar van den R E aildanbond Patroonavareanigiag ea bad plaata op aan dar bovenzale in bet gebouw vao de R K Laaerereaaigiag al hier Da ooderwarpen Tan bebandeliag waren algemeeoe Tersroegde winkelalnitiag eo elisiting op zonen feaatdagan Bg meerderheid van atammen baalotaa de vergadardea eerat de slaitiog op Zondag ta bebaudelea Terwgl de wiokeliera io maonlae teren nagenoeg eenparig deze aluiting wensoheiyk en mogeiyk achtten bleek echter dat de haodolura in gemaakte kleediogatokken hieftsgen overwegeod b zwaar hadden zoodat men bat raadzaam oordeelde om lot eenig reeultaat te komen de hier geooemdt wiokeliera in twee catagorieëo te aplit eo De vervroegde winkelslniliog welke hierna aan de orde Itwam werd ook breedvoerig baaprokaa Over t algameea waa man van maaning dat een verrroegda aluiting vooral io da zomer eo wintermaanden bniten deo zatardeg avond zeer wel bereikbaar zon zga aa zooder acbade of hinder voor den kooper en verkooper zoo kunnen worden doorgavoard Tot ean bepaald besluit kwam hM niet Het bestuur van dan R K Qildanbond zal nn trachten eerat de wiokeliera in manofactaren te bewegen tot aloitiog op Zondag om daarna da noodiga aamenwerkiog te verkrggen voor de vervroegde einitiog Tot tgdeiyk learaar in de acheiknnde aaa da R B S en in de aeheikunda en teebnologia aao de borgaravandaehool te Zaandam ia ba noemd da heer C Van Ejk phil do to to Amaterdam Terwgl de maziekkorpaeo der oTerwiooende legere de plechtige tonen banner zegeliederen deden booreo waa ar geen eiede aan de gc Inkwenacheu die den koning en zgne omgeTing ten daal Tielen en Biamarck Tooral waa da men op wiaa aller oogen zich riehtteo Maar bil weat dW hulde al elk ben geaa krggaknodige leide bg eik bab beden alechta toegezien Maar waar ik trotach op beo dat ia op het feit dat aan da Beieren Sakaan en Wartambergera bet grootste deal Tan dan roem van dazen dag toekomt Fraokrgk zal nn niet meer zeggen dat zg niat tot het Duitecbe Vaderland bebooren 1 Dat zg Tandaag naaat ona eo niet tegnnoTer ona geetaan hebban dat ie imgn werk Dat dit agn werk waa is latai ondar aobitterende ometaodigbadeo erkend io dan eReicbsenzeigers vao 1 April 1895 6i8mar k a taabtigaten geboortedag Daar atood Prina Biamarck volbreogt beden zga 80ata jaar Da ontelbare bewgzeo van oprechte liefde ea Terearing die hg bg deae gelegenheid ao Ter en nabg van hoog en laag ontTangan heeft legRan getaigeoia af ven het feit dat de dankbearbeid van de ooaterfelyke dienatea door bem in het belang van Daitacblands macht en aanzien bewezen onoitwiscbhaar geprent ia in da bartan van bet Duitecbe Tolk Hogen de innigata wenaohen TOor zgn welzijn dia heden in alle plaateen waar Duitecbera wonen ten hemel stggaa Tervald worden eo moge Doitaeblaiide groota zoon nog menig jaar de vraagde emakan den aroai en bloei te aanacbonwan van bet watk der Duitacba eanfaeid dat hg in dianat Tan ijin heldankeizer tot stand braabt i Otto Ednard Leopold too Bismarck werJ op 1 April 1815 te Scbüohaasan geboren Bq werd das 83 jaar and Zgn dood komt onvarwaebt bigkbaar ait de teleirammaa die wg nog beden ontvingen beefi men g en gadaokie gehad dat een zoo plotselinge omkeor zoo plaats vinden Wg beelniten mat d opdracht dia da eVerein Berliner Eanstlers liet gtaTaaren op een gzBrei €Voti lale1 s den gzereo kaoaeliar ter gelegenheid vao zgn tacbtigiten rerjaardag aangeboden Da beide eerste slrophen daarvan luiden Am Ambosz stand ainweisar Schmied Siegruonan apracfa er und eaog ain I d Gar eine gewaltige Weiae Er aobwang den Hammer Tag Iflr Tag Die VSIker horten aeineo Sohlag lm ganzen Erdenkreise Oer Bchmied bist Da dar Streich anf Streioh Qeniatet bat daa deotiebe Raiob In heiaier Arbeit Ringen Dein war der Moth Dein nar dia Kraft Und Dein dia Konat dar Ueietaraobaft Zn aolcben Werka VoUbringeu I boelqea beTattenteen 0 50 per alnk Uaodbl 9 10 9 i Ml 1 1 t ll s 7 91 SI 7 91 9 01 9 01 9 M 9 li 10 04 10 9 1 10 11 10 19 IM 10 94 lé i4 n aa 1 40 10 0 91 7 11 ïl 9 49 1 10 10 14 10 10 Mi i 9i 17 17 9 94 41 M 9 Ji e 4 41 4 0 M7 1 04 9 10 9 10 7 11 0 94 10 01 1 10 10 07 lOJO 4 0t 4 14 t 4i 4 91 10 11 ll lS 1 99 1 14 ill 9 14 11 7 94 7 tl 14 l li I M 1 94 l 4i 4 4 4 il 9 7 ill Ml 1 97 10 10 11 10 11 10 91 s 10 11 U i i ll 11 MO 1 04 11 44 7 10 7 91 10 1 II 1 19 1 90 4 1 0 40 9 40 4 4 a 4 01 4 17 4 19 4 90 4 99 4 04 l li l li l tl l ti M 9 17 O ll 1 14 1 41 l il I M 10 10 10 99 7 M 9 14 11 90 s o o D a a BisTCiDaii SI 1 14 l 0 I7 ll i lO 7 41 9 19 10 17 10 H 11 17 llrfl 10 7 19 7 1 I II 0 90 foTJUmaMIS 7 0i I lO Mt 11 11 Ml 1 41 4 41 MO 7 4 M IA U21 W 7 10 Ml 1 10 11 90 9 094 00 t OO 0 98 9 0O 10 0 141 t9 10 94 ll loK la i 0 t ll W M M7 9 4 7 411 41111 boi itgm algifto waarrao aan genoemde atotinna aan ratoorbiljet naar Den Haag naar verkieaing in de eerate tweede of derde klaaae Terkrggfaaar zal zgn tegen betaling ran den gawonen enkelen reiaprga Deze retonrbiljetten zullen geldig zgn Toorden du Tan nitgifte en Tolgende drie dagen het anieken der reia zal niet worden töegaztaan Verder beTattan de ooaponboekjes tweetoegangabevrgzan tot de TentoonatelUng beidezgn geldig roor nz en knnnen onTerachilligop welken dag der week gebmik worden uitgezonderd dea Dinada De conpouboekjea zgn ook Terkrggbaar aan bet atation Gouda MooautacnT Door booibroai verbrandde Zaterdag j l da hooiberg der boawery bewoond door L van Egk in dan Zuidplaapolder Het Tunr dealde zich aan den achtergevel van bet geboaw mede Intaaachen werd door eeo man te paard de brandweer alhier logelicht eo rokten een paar apaiton uit die den brand in agn verderen voortgaog atnitten BooBoazTaH Da pogingen aangewend om het veraehietoB van oode patronen op bat lort de Wierickerzebaae waarlagao wegene gegronde ladanen zeer zeel bezwaar bg de inwooera alhier keetOBd niet to lalao gesebiedeo zgn met anecea bekroond Vaawege het mioisterie ran oorlog ia nl bariobt ontvangen dat bet schieten niet aal plaaia hebben en da patiooen op andera gaa dan door varaobiatan znllaa vernietigd KuHm l n Lxi Alhier moeat ean onderwgzerea wordao beooamd Veraeheideoe damea legden proaSeaaeo af De Toordraebt vaa Borg au Weth vereehilde in zoover mat die ran bet hoofd der sobool dat No 3 ran dazen No 1 werd rao Bargem en Welfa Beiden waren orertuigd dat No 3 de beato waa maar toch bad men dit tegen haar ag ia aan Jodin Bg tweede atomming bekwam no 1 de larailiatiaohe 3 ran de 5 alemmen zoodat zg benoemd ia Hizaaawonoa De f 200 door dea Raad op da bagrootiag uitgetrokken voor de lohnldigingsfeeetan aallan ala volgt worden verdeeld 150 Toor herioneringsmedailles aan de kinderen en f150 aan de feeatoommissie die intusaehan al ean aardig aommetje al over de 12000 bgeen heeft Het grootote deel hiervan aal worden betteed aan leveoamiddelen uit to doelen onder de bahoaftigen OuDUULiaK a d IJsri 29 Jn i In de ba dan gaheodeo raadavergadering werd basloteojIo Barg en Wetb eea crediet ta verleeoen tit venieriag eo illomioatie van bet raadbuia af 1 an 2 September 2a voor rekening dergamaento to namen de koeten Tao afkiatiogaan bat dorp bg boogen waterrloed welketkaoa door partiooliereo gedragen worden 3o tot uitbreiding van bet ateigerh old io de komdar gemeente t rolgend jaar 4o tot goedkeuring dar beirooting ran bet Burgerl Armbestuur Toor 1899 met vaatitelliog der subaidieop f 900 5o weder voor te dragen tot tterdar directe belattinge o de heeren Job DeJong aa A Dan Dngf eo mede op de voor aeht te plaalaen de heeren A liyalirff enJ Rgkaart Ten slotte werd door Barg en Weth aangebodeo de gemeeote rekeniag over 1897 bedragende in ontvanget f 15521 30 in uitgaafi 14455 05 en aloüende alzoo met eeo Toordeelig ttldo van 1 1066 24 VëKSLAG d I Openbare Oezondbeida Commiaie over kat jaar 189 iBgarolga artikel 11 onzer Verordening hebben wg da eer U ona Verslag aaa te bieden OTer bat aigeloopen jaar De iBmenatalliBg onzer Commissie onderging geene Terandering daar tpch bg de periodieke aftrading ia Januari de heeren Dr Baabe en Teepe rrerden herbenoemd terwgl de Commisaie da baaren J D Rgk au A B Teapa berbe noemde tot baren voorzitfer eo faareo secretaris Da totola atarfte io de Gemeente bedroeg na aftrek san de leveilooa aaogegereoeo 487 terwyi TBo da gabeele zterfto die der kinderen benadaB daa laeftgd ran twee jaren 200 bedroeg dua 41 06 pOt Voor ernatige epidamUn Taa beamaltolgk ziektaB bleef Qonda gaepaard alaohto warden apondiieba gevallen tan typhaa maaelani modvonk eo dipktberiti aooDatotaerd dia orer talgamaan ean gnnatig rerloop hadden Bg one onderzoek naar de bewoonbaarheid nu Taraebillaade buizen werd onze aandacht gatrokkaa door dSinige pereeelen Daar btt ondmoak aebtar nog niat afgeloopeo waa kon daa ra aog gaan adriea lan Borgemaeator en Wethondera aitbrengen Gnnatig werkt in dezen da aanhoBw Ttn rale nieuwe woningen waardoor dargalgka pereeelen als boTeBhëdoald ran tuil oatmimd irordan Wazaa we ia one vorig Teralag op dewenaebalgkkeid dar demping van twee elooton eaaa aaa t eind aan de Beerenkade doodloo ri aa da aadwa bg bat Uoordraahticba Var laat mat geaoegaa zagen wa dat de laatote m dan loop tsu hst jaer werd gejempt door den eigenaar der daarbg betrokken perceelee Waar over meerdere slooteo klachten inkwamen bleek one bg ooderzoek bgna altyd dal de vervoiliog eo daaroit ootstane laat de acbold waa der omriogeode bewooers die door het io werpen vao allerlei afval het nattigeff KM vao het herhaald ailbaggeren zeer varmioderen Ook op particniier terrein gal dit voilnisoeerwerpeo vaak aanleiding tol gereede klaobteq waaraan wel sooveel mogelgk wordt tegemoet gekomea door opraimiog och waar atrengere oaleviag der deabetretteode bepaliogeo in de politieverordening zeker meer nat zoo hebben Waar wg door partioolieran aerden geraadpleegd betreffende riolen n me t aatt o geInVte het ona vraar noodig de middelen tir verbetering te doen nitvoereo Het watarleidiogwater werd wekeiyks door 008 onderzocht en evenals de laatote jareu voortderend voldoeode bevonden De raeultateo van deze ooderzoekiegen werden maandetgka opgegeven io de doKbladeo der gemeente Van de gelegeoheid tot het doen onderzoeken vao levensmiddelen bg onze Commiaaie werd geen gebruik gemaakt Nanjena de Openbare QezondbeidaCommiasie 8PRUIJT Voorzitter A H TEEPE Secretoris VER6ADER1N6 VANDEN GKHEKNTERAiD VRIJDAG 29 JUU 1898 Vervolg Aao do orde De TOorstellea betreffende de penaionnaeriog raa de ambtenaren en werklieden der gemeente en Tea bunne weduwen en weezen De Voorzitter Ik open hierover de algemeene berudalagiog De beer Vingerüng M de V in bet algameeD geaproben kan ik de rerzekering gereo dat ik instem met de zaak het ia niet meer deo billgk dat de gemeeosohap voor bare ambtenaren zorgt bet komt mg evenwel voor dat er enkele leemten door mg in gevonden zyo die niet zo direct azngevold kunnen worden volgens myne meemog was het beter dat dit voorstel aveoals de laatste twee jareo mat de begrooting geacbiedt naar de afdeelingen weid gezonden dan konden wg door onderlinge beaprekingen tot een vargelgk komen Om nn maar iete te noemen wg zonden daar knonen beapreken of dazepentioenverzekerieg niet boveo de draagkracht der gemeente gaat dat acht ik wenacbeiyk om iq de afdeelingeo nader te ondertoeken eo dan koo na bat lokoraeo van hei algemeen rapport varder over de zaak wourdeo beslist ik wenich bg deze de votgeode motie te doen i De vergadering erkennende het beginsel dat dè gemeente moreel voor bare ambtenaren wedowen en weezen zorgt besluit dit naar de afdeelingen te verzenden De Vooizitter Ik wenaeb het atendpant Tao B en W tegeasver deae motie nader te Tordedigen het Tooratel om de bebandeling nit Ie stellen komt niet onverwacht dat was mg reeda bekend maar de leden kregen het vooratel 25 April dns meer dan 3 maanden hebben zg het io hun bezit gehad die leden Tan den raad die nadere inlichtingen daarover wenaehteo hadden die gemakkelgk kunnen inwinnen al waa bet maar na Afloop van eeoe raadaiitting ik geloof dat vao uitetel wel afstel zal komen Het ia zeer gemakkelfk om bier te verklaren dat men voor deze peoaioeoTerordeuiog ia maar het ia tereoB zaak dat men dan ook deze openbaar behandelt De heer Vingerüng wil in de aectie voorstellen doeo maar wat hebben B en W zieb van het aactie onderzoek voorgeeteld dat de aanmerkingen die naar aanleiding ran het onderzoek der begrooting zouden worden godaao eerst ter banner kennis zonden wordeo gebracht Bg het sectie onderzoek werd wel gezegd del de cgfers der begrooting geflatteerd waren die besobnldigiag ie in het openbaar niet ioge trokken ik zie niet io waarom het noodig ia dit Toorstol in de sectie te opderzoekeo Het reglement spreekt alleen maar dat de begrooting in de sectie moet worden onderzocht willen wg dit roorstol io de section laten onderzoeken daa moet eerst het reglement ran orde worden gewgzigd daarroor moet in de volgende vergadtring worden bealiat coödat by aanneming na de motie rhn den beer Tingerliag minatens 4 maanden uitstel zal zgn rarkregen Da beer Herman Ik kan met deo gedachtegang Tan den heer Vingerüng niet meegaan Tooral aa hetgeen door ÜEd zoo jniat ia gezegd ik zon oók vreezen dat het niet in bebandeliag zoo komen ik begryp troawena het Tooralel van den heer Vingerüng niet die aich geheel neerlegt by de wiaknoatige berekeningen nn den beer Siererdiak om deze en andere gronden bén ik tegen bet voorstel na den heer Viogerling De heer de Raadt Het deed mg ganoegeo toen in April het T ratel Tan B en W in kwam om de gemaenle ambtenaren te papsio aaenn ik aeht het gelukkig dat ag Toortoaa niet meer bij wgze vaa aalmoea worden gepensiooeerd maar dat zjj daar recht op kunnen hebben Mge vraag ia maar of dedraagkraoht dar gemeente dit ken hebben en wanneer het niet meer dan f 3000 meer aan da gemeente koet daa tegenwoordig voor penaioeoan wordt uitbetaald eo waaneer by overlgden die erllatiugan aan da gemeenie konun dan ben ik daar aaer voor Da beer Viogerling M de V ik geloof dat u aehtat mija woorddb wat zocht vnl er niet achter zat dat waoaeer ik wat te zeggen heb en dat weet ieder wel dia mg kent dat ik bel gerust derf te zeggen wg hebben bet ontwerp leng genoeg lo ooa bezit gehad eo dat het aeotie onderzoek van veiledea jaar geoo vracht heeft opgeleverd kaa seer waar ago en dat door mg voorgesteld ia de reorganiaatia van het politiewezeo die gedachte kwam hg my op nadat bet aactie onderzoek bad plaats gehad maal ik geloof toeh wel dat da raad aonverein genoeg ia om dit weder in de aactiin te doeo onderioekea en dan en nitetel van eea paar maanden ii niet zao heel laog De Voorzitter Ik moet o doen opmerken dat ik araka niet gesproken heb vao eeo parzoonigka inateamiag ik heb gaaagd aeua priocipieele ioatemming in hst algemeen De heer BellasrI M de V toen ik daar atraka ds beaprekingen Tan dan beer Vlngerling hoorde gelooide ik dat ds tachiiacbe bezwarM Tan deo heer Vingerliog het meeate zonden belaekeoso ik hsb toeo ik hetTooratel ontring eena onderzocht hoe of het rapport nn den heer Sieverdiok in elkaoder was gezet hg een wiaknndige dien heer rapporteerde üay dat bet rapport aitstekand was eo dat da formule goed was da gemeente kan gemat Bontjer teleoratellingeo op dit Ikppott bonwen wat de draagkracht der gemeente betreft dat moeten de raadsleden weten De heer Straater Toeo daar atraks de Traag gedaan werd of het Tooratel no deo heer Viogerling ondersteund werd heb ik ja gaaagd met het doel om ook aan het woord te komen ik heb een vrasg willen doeo ant mg blgkt dat de gem meer peuaioeo geeft Kan dlkn ook hier niet hetzelfde pennoen toeken neo ala bg het rgk de rgkaambteoaar meet toch ook 5 pCt storteo en oog binoan 4 jaar da helft Tan zgt jaartractement De Voorzitter De berek oingen nn het stelael van bet rgkspensi ien en dat van weg de gemeente kaooea Qlt en W ntat nagaan omdat het wiskuoitiae berekeoingen zgo bet is zeer goed mogelgk dat het rgk aan enkele ambtenareo mioder paosioeo aao aodereo meer geeft De rgkeambtenaren vormen eeo groot korps eo de gemeaite ambtonarao eea kleio korpe De heer Straater Ik moet opmerken dal ik de progreaaie wal watVeinig vindt wanneer b V een ambtenaar van f 1200 traotemaot na 5 jaar f 300 en na 20 jarigea dienatf480 penaioeli krggt De Voorzitter Mag ik den heer ViogerUng vragen of hg nog vooratelt jiet reglement tbq orde te wgaigee De beer Viogerling Dan moet ik het zeker dadelgk schriflelgk doen De Voorzitter Het reglement nn orde Hhrgft dit voor en dit dient wel monrar hat gewgzigd moet worden De heer Jager Bet Tooritel nnden beer Vingerliog zoa ik zeer belreeren wanneer eee lid der vergadering vraagt iets van de agenda af te voeren den wordt dit door de leden gereedalgk toegeataao maar voor deze zaak ben ik niet voor uitstel en zon dit ten zeerste betreoren Da ambtenaren der gemeente hebben recht dat wy omtrent hun penaioen uitepraak doen dit is dan ook de reden dat ik niet met het voorstel nu den beer Vingarliag kaa neegaan De beer Bellaart heeft ons op gecag nn een deaknadige medegedeeld dat het Toor da gpmeente eer te liaht dan te awaar is Toorgaateld De heer Deasiag Ik zou willen uitmaken door de leden en ook io stemming brengen of wg de ambtenaren dar gemeente znllen pensioneefeo De Voorzitter Uwe bedoeling mynheer Daaaing ia doe om eerat eene priocipieele baslisaing nit te lokken om eerst artikel 1 in temming te brengen en dan de rerdere voorstellen nader te verdagen De heer de Raadt Ik geloof dat alle leden r voor zgo om de ambtenareo te penaioBeeren indien dia uitgaaf niet meer zal zgn dan f 3000 De Voorzitter Zeer doidelgk wydt in da toelichting nn B en W de jaarlgkacba som geooemd die van de gemeente gevorderd zal worden Er is noodig eeoe jaarlijkHhe subsidie Tan f 14900 daar gaat af da anbaidia van d e gaafabriek en de bank van leeoiog to amen f 5500 alzoo bedraagt de subaidie voor de gemeenie f 9400 Aan panaioenen en gratificatien wordt nitbetaald f 6428 zoodat nn de gemeentekas wordt garorderd een bedrag ran ongereer f 3000 die aom nn f 3000 zal binnenkort waarscbgnigk Tcrminderen doordien eanige ambtenaren met penaioeo znllen gaan Ik herbaal ia de raad bereid een meerder bedrag waarachgnlgk 150Q nit de gemeaotokaa daarvoor ait t trakkaa ia dil nor daaajgawaato na aalk een overwegend belang De beer van Galen Mal zeer real belangatelliog M de Vootzitter heb ik ow miUioenenapaeeh of lieiar daiaaodeu apeeeh geboord ik heb mg deze Traag roor oogen geateld kunnaa wy dia meerdere uitgaaf eau f 3000 ait de gemeentekaa mi eea wanneer wg de ambtenaren bun weduwen eo weezao peoaioneereo Ik geloof dat de gemeente een jaarlgksobe anbeidie vaa f 12000 zoa moaten aitbatalen en ik begrgp ook niet dat B en W daarbg trekken de nitkefringen uit het fonds van Mej Hofi maa en de bydragen van da gasfabriek hel is mg nisi recht daidelgk dat die poatea daarbij komen aa volgene de loo hude begrootingea ontnagt da heer Ttrpsira f 16 pensioen ik ifeloof dat bat badra doBr geooOmd niet goed is wg betelen nu onT fplicht f 2500 an moeten dan nrplieht f 12000 uilkeeren De Voorzitter Hel ia my gelakt eauige dealen na het door tt geeprokens te begrgpen ik heb niet geaegd dat de gaafabriek niet bg de gemeente behonrl zg behoort wel degalgk bg ds gemeente De beer Taa Galen eebgot te denken dal waaneer de leerarea van bet gjneAeiara door bet rgk gapeoeiouaerd wordaa dal wij daa het deosioaa vao dan beer Terpatra niet meer beboeTao nit te beerea maar dat ie een pensioen nn ds gemkeote o de heer Terpeira was geneenta ambteaaar Da beer Vingerliog De oppositie dia ik bier roer ia meer omdat hal my ia Toorg komeo dat wg ona in bat eiBdcgfer Tergisten het bigkt mg dat de gemeente toch indirect meer moet misaan dan da subsidie die is opgegeven moeten dan die vier bedragen worden bggelrokkeV die uit het teatemenl tan die damee worden nitbetaald of staan ol vallen dia poëten mat de pereonan De Voorzitter Bedoelt n die IglrenteB dia nit de nalatenacbap van Mej Hoffman wordea worden betaald het pensioen nn den beer Terpstra rerialt eveneens met deo ptrtoon Wanneer de heer Terpatra overlgdl dan nl de eabeldie minder bedragen aa wanneer hel personeel oogtveer gelgk blgfl als tot op heden dau IS bet wel aan te nemen dat de labaidie eer lager dan hooger nl züe Be heer Vingerüng Wanneer uu die snbaidiea vervallen dan komeir die tochtei goade aan bet fondi De Voorzitter Op da begrooting elaat ongeveer f 0800 voor peoaioenen het cgfer dat noodig ia is f 0400 dat is dus f 3000 meer dan gevraagd wordt De heer Vingerüng Haar da aubaidie vande gaafabriek moet daar dan toeh ook bg ge rekend worden De Voorzitter U beeft gelgk maar degasfabriek heeft een uitgebreid personeel watnog jong is de ouden hebben wg gelaten waarzg zgn thans betaalt de gaafabiiek alaohtof 146 pensioen en daarom is de som Tanf 5000 nitgotrokkeo omdat in de toekometdie som waarachgnlgk roor de gaaMlIek zalnoodig zyo De heer Vingjriing Wanneer de gaafabriek het eerate jaar een aom Tan f 5000 moet boeken voor pensioenen dan verminderen de inkoButen nn da gemeente toch De Vdorzilter Wg la n da gaafabriek geheel loe en laten wy die beicbouwen ala een haudetsmaatschappy dan moeten di menschen die daar werken toch iii een verznkeringmaatechappg de gaafabriek ia vandegèmeento de gebruikers nn het gas betelen de premie nit de baton vnoneer e Gemeenteraail hezlpot die baten in de gemeentekas te storten dan zön de Gemeente het betelen De heer de Raadt i Hat ia een gewichtige sota die da gaafabriek moet betalen maar ik hoop dat de gaacommiaaie niet lm zal wachten om die menschen te verzekeren het ia niet meer dan billgk dat de gaeverbrnikerz die eom betelen Wordt rervolgd ï OSTE IWIE lsr LUBT TBD brieren geadresseerd aan onbrksuden gedurende de Ie helft der maand Jnli 1898 en terug to verkrggen door tosaebenkomat Tan het Poztkaatoor to Gouda Varzoodeo vaa Gooda t B Abel Amersfoort i J L vaa Uilst Amsterdam P Baacb a Graraohage W H Learmakera Berlogenboseb Zaidraeer wed Melse en T T d Zwier allen te Rotterdam M de Vrfa Wateringao W lleekhoBt en M Kohlmao te Amaterdam L Danade a Gnvaahage t De Directear i p het Poet an Talegraafkaatoor VORSTER WIELKRNIBUWS Op Donderdag 18 Aog a s zyo te Woerden ue volgende wielerweditrydeo aitgeeehreven No 1 Wedstrgd over 25 KM msl gangmaking alleen open voor wiairydars ait Woerden No 2 Wedstryd orar 25 KM met gangmaking open TOor alle eden rao 4fo Algam Nederl Wielrijdersbond Prgzen rerguld silTereo medaille groote zilvereo medaille en zilveren medaille G mkhaaa JBcas opaa nor alle ialri dara