Goudsche Courant, dinsdag 2 augustus 1898

Woensdag 3 Augustus J898 STste Jaargang No 764 7 Stoom Biertrauwerij HET DUBBELE AETKEE UZolen T rexf Cf OTJ3D A mmmi courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Gerste Bier Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 2Ö franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VU F CENTEN 4e ¥€ M ü Pe troleQin GasgloeUt Systeem WASHNGTON Selrroon d G o u d eri Iv£ed aille iDteroationale Tentoonstelling van Bakkeri enz te s Gravenkge 7 maal goedkooper dao Ca§gloellicbt overtreft in UchtMerkte het MlectrUéh licht EEMV0DDI6E AANLEG GEEN KOSTEN VAN ONDERHOUD i Het meest g eschikte licht voor Falriekea Terreinen en groote Gebouwen 9 Voor H H belang stellenden te bezichtig en Hotel Rest DK Paauw Markt NAAMLOOZB VENNOOTSCHAP Verlichting Uaatscliappij UETEOOR DEN HAAG KOTTERDAM Inlichtiiigeiiï l VAÏfLOO¥ Spiermgstraat AboDoement SteminiDgeo Gouda enOmatrekei Gouda Dluk ran A BBINKKAlv fc ZOON No 3 LiagMainrgdenomltuDftToonrerpen No 4 Lange pgpen race oof konctToorwerpeD De iul gal eo voor nos 1 2 3 ea 4 zyn respeotievsTyk f 150 50 m 25 eta De wedatrgdeo tallto del namiddaga 1 nor aanraogOD terwgl de in cbryriqgMi slaiten Dioadag 16 Aag a a en itigeird t wordeo by den beer J W Walts Jr te Woerdeo KrooiogafeeBteo Amsterdam s Grarenhage De tariereo der boDdabdtela eo boudacafé ate Amsterdam en VGraTeahage worden gedareade de Kroningsfeeaten boitun werking gesteld Kampioen Overhemden Fronts A ran os Az Md Tailleur Kleiweg £ 73 73 i GOUDA TelephooH IKo 3i Amslerdain Vtkrs Slotkrs 97 V 101 88 84 Beurs vaA 4 171 a 88 Va 98 l IS a 35 74 l 21 86 1041 96 3Bl looy 100 64 668 48 1001 42 1011 198 1 A 16 98 H8V 108 86 0 lie 1121 808 817 10 i 6 a 67 160 91 1007 102 100 i V 1877 IS l 103 88 JULI fIDIEI iND Cort Ned W S S idito dito dito 3 dito dito dito 3 Umieiii ülil GeuJI 18Bl g8 i iTUn Iaaohrgriilg 18ei 81 5 OosTBNB Obl in papier 1868 6 dito ÏQ EÏlrer 18S8 6 FOBTDQAL Obl met coupon 8 dito ticket 3 36 BviLAND Obl Binnenl 1894 4 dito Oecons 1880 4 dito bij Kotba 188 4 dito bü Hobu 188 aO 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1684 5 Spakii Ferpet schuld 1881 4 Tviitu Oepr Conr leen 1 StO 4 Geo loeaing aerie I Oec leening serie C ZuiDA Sep T obl 18 6 Hbuoo Obl Buit Boh 1880 6 VlNizniu Obl 4 onbep 1881 AwaTluDUI Obligatien 1886 3 BolTiEsAH Stad leen 1894 3 NiD N Afr Handelar aind Arendsb Tab Mij Certiücaten DeiiMaatso pp dito Am Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij der Voratonl atind a Or Hypotheekb pandbr S g Nederlandsohe bank aand Niid Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr SVi Utr Hypotheekb dito 3V OosTlNK Ooat Houg bank aand BliSL Hypotheekbank pandb 41 Ahibika Ëqut faypoth pandb 8 Maxv L O Fr Lien cert NlD Holl U Spoorir Mij aand Mij tot Eipl T St Spw aand Ned lud Spoorwegm aaod Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAluSpoorwI 188T 89 A Eobl 3 Zuid Ilal Sponij A H obl 3 FOL N Warschau Weeoen aand 4 B118L Dr Ruaa Spir Mjj obl 4 76V 14 Baltiache dito aand Faatowa dito aand 8 Ivane Dombr 4to aand 5 Korsk Cb AzoV Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Aheeisa Cent Pao Sp M j obl 6 Chic North W pr C aand dito dito Win St Peter oU 7 Denver Eio Or Spm eert r a Illiooia Central obl in goud 4 Louisr Naihrilli Gert r aand 66 102 161 112 136 80 Vl 178 1977 106 7 105 i 100 100 ll a 118 8 US Mexiro N Spir M Ie hyp o Hias Kanfas v 4pCt pren aand N York Outas o Weat aand dito Peon Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud fi St Paul Minn kManit obl 7 tin Fao Hoof Iv n ob ig 6 dito dito Line Col le hyp O B Canada Oan South Chert T aand Tin C Ballir Na le b d e 0 Amiterd Omnibna Mg aaod MARKTBERICHTEN Binnenlandsehe Granen ROTTEUPAM 26 Juli 1898 TABWE per H L 9 a 10 60 puike f 10 80 t ƒ 1 80 per 100 K G 12 76 i 13 60 Canada per H L 8 Ï ƒ 8 10 EOGOK per H L i i 6 60 HAVEB per H L 3 10 4 10 per 100 K G ƒ 7 60 i 8 10 PAAEDEUOONEN per H L WITTE BOONEN per H L 4 BBÜI B BOONEN per H L 4 BLAUWE EEWTKN Kook oorleu per HL 7 26 8 NiBt kookaoorten p H L ƒ i KANAfilKZAAD per H 1 6 1 6 80 Per Telegraat EOTTEEDAM 1 Augustui 1898 Tarwe 30 tot 40 cegt liger Nieuwe Wintargerst per 100 Kilogram ƒ 6 76 tot 7 26 Kooliaad per hectoliter 7 60 tot f 8 25 Veemarkt te Rotterdam MaaadajT 1 Augustus 1898 VËTTE RU DEREN ran 23 tot 29 cent eamelijk aauvoer VETTE KALVEEEN grooto aanyoer SCHAPEN OTargrootB aanvoer VARKENS mel groote aanroer ran 17 tot 19 cent De handel vraa over bet algemeen gel k da vorigp week bekitre rette varkeas n kaWeren welke beter in prys waren ADVERTE NTIEN OMCETEABE HEEREN en DAMES FRDIKfiN TODFETS SCHEIDINGEN en verdere HAABWëRK£N munten nil door SOLIEDE AFWERKING bj H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur KleUeeg Oouda P ZILVER bericht aan zgn geëerde atadgenooten dat hg even als rorige jaren weder geplaatst ia op de Markt tegenorer de heer G C K ou bakt zooals bekend is beste VAFELEN gemerkt P S zal door een nette en prompte bediening degunat en het vertronwen hem reeds 85 jaarruimachoots geschonken ook thans wederiraardig trachten te maken De wafelen worden zonder prysrerhooging akfx huis bezorgd Men geliere geen bestellingen at te geven aan personen die op mgn naam hnn waren aanbieden Hoogachtend U£d Dw Dien P 2ILVKB Groote Brusselsche Wafels SB cenf per stuk Iieriiil § te Gouda ZOHERTHEATEB Standplaats Groote Harkt ran het Paleis roor Yolksrlgt te Amsterdam Bestaurder B BAEËNDS £ 0FENIN6S T00RSTELUN6 Dinsdag 2 Augustus 1898 DEEYFÏÏS de Martelaar m het DaivelseilaDil Nieuwste groot Senaatie Drama in 8 Taiereelen door A T Speikkhijzbn In vele stelen van het land met t root succes opcevoerd Woensdag 3 Augustus 1898 MIJN LEOPOLD of Schoenmaker en Millioennair Volksbeeld in 6 bedriJTen van A L Abronob door O P T BieoT Met ffroot ancces door verschillende Nieaws bladen beoordeeld PRIJZEN DER PLAATSEN late Rang f 1 2 2e Rang f 1 3e Rang i O 75 4e Rang f 0 40 Abbonnementskaarten 10 staks a f 10 rerkrggbaar ook per stak bg den Heer 1 S KEISEH Korte Tiendeweg üespreekbarean dagel ka geopend van 10 4 unr Aanvang 8 uur Nieuw I Nieuw Nieuw Nienw standplaats GROOTE MARKT over de Waag Het Hoofd Ibleusl IfOdldl PJOOII 9 Het Hoofd Ibleus Wondervolle Wetenschappelgke Voorstellingen door nBT HOOF IBICIJS j r CtriJPERS WestBinde37 Anierikaansohe ORGKIi 8 6n I bij maaDclelijksche of Irio maande betaling rolgen overeenkomst j F CÜIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer myn geachte chëntète te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehouden MGS XTcoor Gouda te fn tevens verzoekende alle orders direct aan my te adresseeren Ook aanvragen voor stemming Eótel DE PAU ¥ MARKT GOüDA Gednrende de Kennis Mi Dirigenie Franlein RIKA BBKKER Violine Virtuose Oonservatoire Tan Luihl lederen dag van 2 4 8 uur aanvang der Avond Coneerten De MATINEE Trg entree De AVOND CONCERTEN van MAANDAG DINSDAG WOENSDAG en VRIJDAG HS cents entree DONDERDAG ZATERDAG en ZONDAG lö cents entree Abonnement voor de gebeele week f 1 25 Dagelgks rerandering van Progiamma Een ware Schat roor de ongelukkige slnohtoifers der Zelfberlekking Onanie en geheüne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARÜVG Hollandsche uitgare met 27 alb Prna 2 gulden leder die aan de versohrikkel ke gerolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te Terkr gen bg hetVerlaga Magazin te Leipig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekaandel in flolland Aangeboden een GROOTE PARTIJ Fp DEMENGEOM ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres G MEIJER AMERONOEN Hantoiieit BI CdfVg flef ft DelftscheSlaolie BBttenlandscli Overatclit De in roawraod verscbflnenJe Reichsaozoiger deelt het telegram meds dat de Keizer aan Prins Herbert von Bismarck tond bet laidt aldns Met diepe droefenis deelnemend in de smart die gg allen lydt om den gelielden en grooteu Dooda draag ik rouw over het verlies van Daitscblana s grooten zood die door zga Iroawo medevrerkiog aan de hereeoigiog des vaderlands zich voor zgn beele leven de vriendschap verwierf van zt n grootvader zaliger den grooteo Keizer en den onvergankeiykeo dank van het gaasche Duitscbe volk io aile eeuwen Ik tal aan zgo itoffelyk overschot in de domkerk te Berlgn naast dat van mgo voorvaderen een laatste rustplaatfl bereiden De Keizer beeft een roow bevolen van tien dagen voor het hot van acht dagen voor het lager de vlaggen op alle gebouwen in den rglu of staatsdienst moeten tot na de begrafenis halfstok hangen Op dit telegram heeft prins Hei bert Bismarck dit geantwoord s Keilers weoecb zon eou bevel zgn voor de aohterblgveodeD indien myn vader niet tot in de laatste dagen van zgn leven den hartelgken wensch te kennen gegeven had io bet Sachseowald begraven te worden De Keicbaauzeiger erkeot in een oitvoerige beschoowing over Bismarck dat bet oordeel vao het boiteoland een beteren maatstaf is voor de waardeering van Bismarck s grootheid dao de benonderiDg en de liefde van zyn laodgenooten Toen Bismarck aedert lang geen deel meer nam aan de leiding van staatataken luisterde de heele vcerold oog oaar elk woord dat by sprak Voor zoover de familie Bismarck tot davver bepaald beeft zal hedenmorgen in den familiekring de kerhelgke plechtigheid plaats hebben daarna blgft bet Igk m een gesloten kist lo het ster hois totdat het eenvoudige maasoleum op de Hirscbbügel le Friedrichsroh gereed is wat misschien al begin October het geval kan zgt zoodat de byzetting van bet lyk dan geschieden kan Blykbaar staan hier twee opvattingen lybrocbt tegenover elkaar die van den Keizer d e een begrafenis zon waogcbea met den meesten praal en met een arobitectooi iobbistoriscben achtergrond ea de opvatting van de familie io overeenstemming met het uitdrakkelyk verlangen van de overledene naar een stille teraardebestelling ver van bet gewoel der wereld Lenbach is op verzoek der familie naar FEViLLETOJM De Moxicaansclie Beeldhouwer KEN VEUHAAL PER AZTEKEN Naar het MttfelacA 8 O hoeveel uren van reio genoef eu en vrede haddeo zij te zamen gesmaakt I Hunne kinderlijke genegenheid had voor een duurzamer gevoel plaats gemaakt dat met hen opgegroeid was zoodat hunne harten sts samenkUnkeüde snaren tnlden In haar voorspoed vergat zy hem niet Hy kampte om zyne vrijheid te verwerven en in dien stryd stond zij hem heimelijk by Met hare hulp slaagde hy in zyn streven on werd hy een vrij man die roem in zijn beroep verwierf Welk een slag bedreigde nu le gelykertyd haar geluk eu het leven van iemnnd die haar zoo dierbaar wasP Zy werd uit hare mymering opgeeohrikt door het Reluid van voetstappen die in de veraada naderden Toluca stond voor baar Zyn gelaat werd door een glimlach verhelderd en zich op 6éao knie nederlatende groep hiJ hare faand en drukte die vurig aan zyoe lippen J och zij trok die haastig lerug en deinsde achteruit Hare wangen werden vaat hare oogleden boefden en een gevoel overviel haar alsof bet hart haar ontzonk vBierbare Mazioa riep hij uit met de houding van dan onderdanigsten smeekeling Wilt gy niet naar my luisteren f O spreek looh dat ééne woord Friedrichsroh gegaan om een achildorü te maken van Bismatck op zyn sterfbed Begaa is door den Keizer n ar Friedrich9rub gezondea om een afdrnk va het gelaat te nemen en een sarkofaag te ontiierpen waarop Bismarek a b eld io de historiacp korassiersaniform moet liggen Reeds jaren geleden beeft Bismarck met zyn kinderen de verdeeliog van zyn nalatenschap beredderd Friedriebsrnh komt met den prio selyken titel aan Herbert maar Raotzaa blytt er Toortoopig wooen Het zeer aanzieolyke geldelgke vermogen is deels lo Eagetand deels bg Bleichröder gedeponeerd Het r ed8 vermelde door Bismarrk zelf opgestelde grafschrift luidt woordelijk FürBt von Bismarck geboren 1 April 1815 geetorbeo am Sin treuer dentseher Dieoer Kaiser Wilbelma des Erwten Wann6et in de laatste jaren het bericht de ronde deed dat de kluizenaar van het Saohsenwald op het ziekbed lag dao maakte eeo sterke onrast sich van alle Dditschers meester onverschillig of zy tot de dwepende vereerders vsd den yzeren kanselier tot de koele beoordeelaars van den door het succes bekroonden staatsman of tot de politieke tegenstanders behoorden van hem die zich eens trotsch een jonker noemde Want of men bewonderde of ver kUinde altyd had iedereeo het gevoel data n den persoon van prins Bismarck een stak van de beete Daitsohe getcbiedenis kleefde dat hg do laatste groote getuige was van een rerheffeod tydperk dat geen ander Daitscfaer van den tegen woordigen tgd zoo als hg zelfs al was jbg aan de leiding der zaken ontnomen invloed op zyn vaderland op de wereld kon oefenen Hg bad da bekoring van een persoonlghbti A te zgn Met prios Bismarck te werken vrt een eer het tegen faem te verliesen bn i geen aohinde mee Vriend en vyaod g4 1 hem de eer dat hg een geweldige veracbynlÉg waa zooals een eeaw niet dikwgls oplevert Met deze woorden vangt de Vosa Zt g bair artikel over vorst Bismarck asn Spreekt bet blad waarheid wanneer bet zegt dat alle Dnitscbera in de laatste jaren onrnstig verden wanneer het heette dat Bismarck ziek was Misschien niet maar wij gelüoren dat met velen niet getroffen waren door het bericht van zijo Kiekte £ n wg hopen bet ook Waot men moge van Bismarck en zgn politiek denken zooals men wil waar is het dat er sedert Napoleon geen staatsman van zoo groote kracht in de wereld geweest ia ala Bismarck en ieder Daitscber moet er trotsch op zyn dat zgn vaderland zulk een man heeft voortgebracht Of bet tegenwoordige Duitschland met zgu rensachtig leger zijn steeds toene dat mÜ zoo onbeschrijfelijk gelukkig zou maken I Doch Mazina gaf hem geen antwoord en daar zy roerloos bleef ala een marmeren beeld gingbü voort ffMasina ik heb u lang bemind u met mijn gansohe hart Hef gebad Zander u kan ik niet leven Zeg my toch Mazina I wilt gij de mijne wezen P wDat kan niet zijn gaf zy ten antwoord G wist eer gy de vraag deedt wat het antwoord wezen moest Ik heb u reeds gezegd dat ik uwe vrouw niet w rdon kan Waarom vervolgt gij mij opnieuw f Toluoa stond langzaam op met een blik in zyn onheilspellend oog die baar hart met vrees vervulde want men kon zich niet vergissen met opzicht tot de wraakgierige aandoeningen die zyue borst vervulden jfGiii zult de mijne zijn l sprak hij met eene beesohe stem en deed eene schrede yoorwaarts jOf gy zult Houd op ellendeling l schreeuwde eene verbitterde stem hem toe Maak u uit de voeten of ik werp u als een lyk uit de veranda Weg I De in zyae oogmerken zoo onrerwsohts gedwara boomde woesteHng keerde zich om en zag den onbekenden priester als eene wrekende godheid voorhem staan Op dat gezicht nam hy ijtings do vlucht en hoorde nog onder het wegsnellen den gedompten spotlaob van Meztli die van alios getuige was geweest i i Do rampspoed der gelieven V Terwijl deze gebeurtenissen in de veranda van Ahuitiel s paleis plaats hadden was Maxtla ïtzooatt mende rioot zyn eerbied voor al wat militair ia a tallooze voorschriften die telkens diep ingrepen m bet leven vao den burger zyn groote macht aan overheidsperaonen geschonken zgn verdrakkeu ran persoonigke meeningen over de hoogstgeplaatste personen des lands of dit Duitschland een zeggen voor do menschfaeid zal blgken zal de geschiedenis eerst o er eenwen kunnen zeggen Zeker is dat Bismarck het zoo gemaakt heeft en wanneer men nagaat wat Doitscblaod was toen Bismarck zyoe werkiaambeid begon dan moet men toegeven dat bet een renzenwerk was die verandering tot stand te brengen en dat het een reozengeest is geweest die haar gewrocht beeft Bismarck moge ons in zyn politiek zyn hardheid zgn hooghoaden van het gezag zyn middelen om zyn doel te bereiken niet ijmpatbiejc zgn als worm vaderlander aU gverïg dienaar vao zgn vorst als handig staatsman als politicus met alles omvattenden blik die uit elk feit voordeet wist te trekken moet men hem ten zeerste bewonderen Sn dat niettegenstaande Bismarck niet groot was toen hij zich na zyn ontslag wreekte op minder edelmoedige mani r ja zelfs door het schenden van het ambtsgeheim een daad welke by in andfren steeds zoo verbazend streng beoordeeld en ffestraft heeft Duitschland zal met zgn keizer aan het hooi bg Bismarck s begrafenis hulde brengen i aan den grootsten ataatsman der negentiende Zaterdag heeft er eene zeee langdorige conferentie plaats gebad tusicheu Ma Kiolej Day en CamboD Die conferentie was gewichtig omdat zy leidde tot bet vaststellen van een voortoopigen grondslag voor den vrede die nog slechts de ratificatie van Madrid noodig beeft Na gewichtige argumenten die door Gambon werden te berde gebracht stemden Mc Kintej en Da toe lo eene wyzigiog der Amerikaanscbd voorwaarden op een pnot Deze wyiiging beeft eobtur geen betrekking op de voorwaarde der absolute onafhankelijkheid van Cuba noch op den afstand van Portorioo noch op het toestaan van voldoende kolenstationa in de stille Zuidzee en vermindert de essentieele byionderbeden der v redes voor waard en volstrekt niet Zy beeft bstrebkiog op de toekomst ran de Pbitippgnen Cambon beeft de resoltateu der conferentie naar Madrid geseind ter goedkeuring Het moet in Tbesaaliê treurig gesteld zgo en tiet land na de ontruiming door d Tnrk yvarig in zijne werkplaats bezig Hij had in zijo afgezonderd vertrek byna den gansohen afgeloopen nacht aan bet standbeeld gewerkt en zag nu met verlangen de voltooiing te gemoet wanneer hy den keizer met een geschenk zou verrassen zooals nog nooit iemand van diens voorgangera er eea ontvangen had Hy vermoedde niet dat iemand anders dan hy keunis droeg van zyne onderneming hoewel hy zich reeda langer dan een jaar met dat werk bezig hield Het was middag geworden en nog altyd werkte Maitla vlgtig door Op dat oogenblik trad een persoon van ryzige gestalte en een woest uitzicht zijne werkplaats binnen De beeldhouwer zag op herkende zijn bezoeker en zeide i Zoo Cruzillj P Mooi weer van daag fJa dat gaat nog al Hebt ge t drukP vMeer dan ik kan afdoen ffDat spijt my ffWoarom P vroeg de beeldhouwer en sloeg een nieuwsgierigen blik op het gelaat van zyn bezoeker fOmdat ik u eeuig werk had op te dragen gaf ds andere bedaard ten antwoord Nu misschien kan ik het toch wel doen Wat is hel vOij zult dat zelf bij my in huis roseten opnemen want het moet daar verricht worden en ik heb er haast mede Hoe tang zal ik er werk aan hebbeo P fDat weet ik niet Maar ik geloof niet dat het lang zal behoeven te duren Wanneer wilt ge dat ik b u zal komen P Van avond of morgen avond Don zal ik a laten zien wat ik hebben wil en dan zult ga mij sobe troepen de prooi zgn geworden ran tallooze rooverbenden die niet alleen de Cbriitenen maar ook de Mahomedanen vermoorden en brandBobatten zoodat feitelgk de eene pla slechts vervangen is geworden door de andera Wat de benoeming van prins Georgios vanGriekenland tot goovernenr van Kreta betreft deed dezer dagen het gerucht de ronde dat de prios by zyo aanstaand besoek aan het bofte Petersburg zoa verloven met grootvorstin Helene dochter van grootvorit Wladimtr welk feit onraiddellgk zou gevolgd worden door zgn aaneteltiiig als gouTerneur van Kreta Op dit oogenblik echter is naar verloidt zoowel bet bezoek van den prins als de rogeliog der gou vemen ri quaeaiie voor on bepaalden tgd uitgeatetd BINNENLAND Eergisteren vergaderden te Ctreoht de afge vaardigden van de verschilleade coöperatieve zoivelbondeo ten einde te beraadslagen over de middelen om tot nauwere aapsluiting te geraken Namens den Nederland se ben CoÖperatieveo Bond wafen op uituoodiging van de ontwerpers van de samenkomst tegenwoordig de boeren Q J D C Goedhart voorzitter mr A E Elias adviaeor en dr A Rutgers lid van den Bondsratd van den Nede tandscheo Coöperatieven Bond Na langdurige beraadslaging werd de wenscheljjkbeid uitgesproken van ainsluiting aan den Nederlandscben Coöperatieven Bood Door eenige besturen van gemeenten in den omtrek van Alkmaar gelegen zal een adres aan de Tweede Kamer worden gericht ter zake van het ontwerp van wet tot invoering van den leerplicht Zg vragen dat bg aanneming van het wetsontwerp art 45 der wet zóó worde gewgzigd dat de bydrage van het Rijk in de kosten van het onderwys worde verhoogd naar evenredigheid van de meerdere kosten welke die aanneming zal veroorzaken Uit Amsterdam meldt men Sedert tien jaren reeds is er eene beweging onder de bakkersgezellen ook onder die van Amsterdam om te geraken tot afschaffing vaa nachtarbeid en opheffing van het sjstsem van in den kost werken In 1894 kwam bet hier ter stede tot eene werkstaking en tot botsingen waarbg de politie verschijnen moest echter met dit slechts paover resultaat dat sedert in de meeste bakkergeo in den nacbt van Zaterdag op Zondag geen arbeid meer wordt verricht genoegen does de bestelling hoe eer hoe liever uit te voeren irik zal morgenavond komen jyZeer goed Ik zat u wachten als het donker is Ik zal er op myn tijd zijn Zeer tevreden over den uitslag van zijn bezoek verliat Crasilli dadelijk de werkplaats terwyl Maxtla die niet het minste van den sobelmsohen toelrg vermoedde bleef voortarbeiden 9u aan de schoone Mazina denken Zonder verder gestoord te worden werkte hy tot aan den aohemeravond door en begaf zioh toen op weg naar Ahuitzols paleis Na het park te zijn binnengetreden dat de woonplaats zijner geliefde omriogde ging hij langzaam onder de hoogo cipressen voort en richtte zioh door het dichte kreupelhout en de weelderige wijngaarden naar de afgelegenate gedeelten van den tuin Terwijl hij een diohtbegroeid boaohage doorging hoorde hij een gesmoordeo snik zoodat hiJ bleef stilataau Andernaal hoorde hij den snik en nu gevolgd door een diepen zucht Hij sohoof het gebladerte op zijde en drong er io door Wel Is waar was het zeer donker maar toch ontwaarde hij de omtrekken eener vrouwelyke gestalte ea zy o hart zeide hem dat sy hot was die hy zoohl f Mazina I Maxtla 1 O wat beo ik verheugd dat gy gekomen zijtl Weldra zaten zy op het grasbeuveltje waarvan Mazina juist opgerezen was en Maxtla vroeg met bezorgdheid ffVan waar zoo treurig f Dat waart gij niet toea ik u bet laatst zag