Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1898

de gasfabriek moet worden betaald wien betaalt die niet de gasverbruikers maar de gemeente wordt er wioot gemaskt dan strykt de gemer nt die winst op daa de pensioenen worden niet door de fabriek maar door de gemeente betaa d De Voorzitter De heer van Galen moet de bei rooting der gasfabriek maar uazieo dan zal hy zien dat daarvoor een poet wordt nitge trokken 1 De beer Jager De pensioenen dio nitbetaald worden init de schenking van Mej Hoffman die konjien by overlydeo aan d Hoffmansstichting ten mioate zoo loidt bet testament bet isj lleeo om bier maar te verklaren dat die stichtiugeo op zich zelf staan De Voorzitter Ik heb opzettelyk het teittament onderzocht en daarnit blykt dat dekapitalen op de grootboeken zyn geplaatst omdat iniJien mocht blyken dat de legatenniet meer konden worden uitbetaald die rentendan daarvoor kon worden bybstaald komendie gelden vrij dan zyn dia ter instandhoudingvan het gesticht wanneer de rente van hetgesticht gepoeg blykt U zijn dan komen diegelden vowens het gevoelen van den testameotenr uno gemetnte De hear i J er Hoe langer het Hoffmansi sticht Instaat boe minder de subsidie zaljWorden j f De Voorzitter Wag ik achten 1 dat de algpt jn bene beriladsla gen zyn afgeloopen dan al i iki dp verordeniD betreflFBndè het verleenan vani l ensioeoen aftoT e aoubtenaren der feraeenteiïGoada en aa c panne weduwen m IweQzen artikelsgewys in iebanl elinf brengen p Art 1 Aan ine ambtenare lder g mMnte jihunne weduweneuJbnnneweezen Wordtttensloenji erleend in de gq ijllen onder f voo vtaardeoffeu naaj de regeluïhy deze vftroidebin WllMtd Art 1 wordt oedgekeord 1 De heer ran Galen Er ia im eeof Voo tel ran den beer Oe iog mindering van den grondslag voor eeniga b trekking niet geldt joor den ambtenaar die io die betrekki rjn de in artikel 14 bedoelde contributie pt betaald naar en boogereo giondsla welke hoogere grondslag voor hem blyft aangenomen zootang by de betrekking vervalt Art 3 wordt aangenomen Art 4 wordt gelezen als volgt Pensioen wordt teÉ od aan eervol ontslagen ambtenaren a die op het t4leeftijd van vyf enen de gemeente gedff hebben gediend b die op bet 1 ieeftyd van zeventig c die de gem jaren hebben gei minderiug van M ongeschikt zyn gfhunner betrelikingl I d die tengevol j Wan een ongeval bun nietdoor eigen 8chuld l onvooreichtigbeid in en nner werïtzaambeden in overkomen onjj cbikt it waarnemen bnoner be andere voor hen stende fmei teo minstel gelyke woÉden i ld 9 Moet Jondif o niet at ie menocberiNby injpeni moeteo orasn aan itip van het ontslip den rtig jaren hebben bereikt nde minstens dertig jaren Istip van bet ontslag den aren hebben bereikt te vyf achtereenvolgende d 00 op grond van verlams lamsof ge Bt vermogens irden tot het De Voo rtitter De heer DeBs ag nÜk voorm de vefi ere behdndeling aan jl houden bo he van de Velde M zon bet zeelr jammer yi den wanneer dit werd aangönon en jbet ia nu iuiet de beste manier om inlicbtinèente nagen l T De heer Deasing Dat is myoe bedoetiogi niet geweest bet was alleen 9m verdere diacoseie te voorkomen j dat ik voorstelde eerst art 1 in stemming te brengen De Voorzitter Dan is er geen voorstel De heer Vingerling Ik geloof toch wel dat het de bedoeling van den beer Dessiog is geweest ik heb het zoo opgevat De Voorzitter Wanneer een lid niet wil medewerken om een geheel gereed te maken dan moet hy daaraan niet tnededoeo Art 2 Voor de toepassing dezer Verordening worden beschoowd als ambtenaren der gemeente alle ambtenaren beambten en werklieden in haren dienst welke voorkomen op de by deze Verordening behoorende lyst of daarop bg nader besluit van deo Raad worden gebracht Onder ombteoaren worden zoowol mannelyke alt vronwelyke persenen bedoeld Onder weduwen worden niet begrepen geBcbeiden eohtgenooten Onder weezen worden verstaan wettige en gewettigde kinderen Ouder bezoldiging joarwedde met toelagen en emolamenten wordt gerekend bet bedrag der belooning achter iedere betrekking op de by deze Verordening behoorende lyst vermeld Art 2 wordt goedgekeurd Art 3 De in het vorig artikel bedoelde lyst zal ieder jaar in de maanden Januari of Februari door den Raad worden herzien de alsdan vastgestelde bedragen gelden voor dat jaar als grondslagen voor te verleenen pensioenen met dien verstande echter dat ver Zomerdlenst 1898 AasgevangeD 1 Mei l lr Cte SpoorwegverblDdlngen met GOUDA GOUDi ROTTIRBAMTic mu 11 81 18 18 18 58 8 11 3 12 S i1 4 58 4 811 88 l 6 6 11 86 1 7 6 18 11 48 1 14 6 19 61 18 88 1 88 8 80 4 4 16 5 8 6 10 9 10 U 9 86 9 61 10 11 11 18 9 80 9 84 9 43 10 18 10 80 11 88 11 8 11 60 18 87 1 44 1 54 8 01 8 08 U 6 16 6 61 7 26 7 62 8 40 11 64 18 08 12 47 6 88 7 10 7 46 8 11 60CDA ÜEN HAAG Tic rmt 11 18 13 16 18 6 8 14 S 4 4 49 4 6311 30 1 8 7 11 41 1 19 18 11 56 1 88 6 88 1 12 46 1 48 8 48 4 16 15 6 37 9 17 9 88 9 67 10 14 11 16 9 46 u 6 10 85 10 44 11 4 2 46 18 88 1 35 1 41 1 65 2 06 2 17 7 20 7 40 8 35 18 60 B O I D A l TXKOU r i nru 8 14 9 07 10 19 10 67 12 00 12 10 18 63 8 80 3 17 4 88 6 80 6 47 6 05 6 66 g S6 door 10 U 11 14 8 87 87 7 10 10 841 11 82 18 27 8 4S 3 34 6 46 6 14 7 18 8 43 10 86 10 418 86 9 89 10 51 11 46 18 8 2 1 81 3 08 3 0 5 04 6 88 4 7 8 69 10 6111 181 Utrcobl 6 85 t n 7 45 8 S7 8 4 9 00 30 10 16 10 38 11 18 18 02 1 37 3 08 8 26 8 4 48 6 36 6 80 6 66 7 66 66 9 07 9 2G 10 08 10 84 WoarduQ 6 49 6 53 8 06 9 16 10 38 11 66 13 34 3 47 4 16 6 0 7 13 9 10 9 28 10 4 Oilduv 8 14 10 46 4 84 9 86 oufia 8 87 9 06 9 86 9 62 10 9 11 10 12 11 S 9 8 40 4 87 20 6 07 7 8 8 28 9 49 6 10 14 11 10 Na 1894 heelt het b ituar d r Amstotdamicbe fdeftlioi van deo gfezollnDbODd niet sttl ezeteD eo echter rerloreu vele gez lleu ullengfl den mopd b rusteod vm bet ook niet yoD ar morreo ia Aon toestaod In dezen t d tracht het afdeelinftKhffltuur opnieaw het vürlanK Q nnar afnchaffiog tad het nachtwerk en hot slapen der ozelleD baiten het bn i dei patrooas te verlevendigfo Met dit doel hield het gisteren eene Tergaderiog io het gebouw Concordia wplke door een vrij groot aantal gezellen bezocht werd Maar onder ben ontwaardde het bestuur wel cgn trouwe aanhangers die ninamer vereuimden ook mnunen uit het jaar 1894i die na dien tot heden waren weggebleven m ar overigens weinig nieowelioften terwgl toch de vergadering ook ten doel bad bet ledental der afdeeling aït te breiden Het woord werd gevoerd door den gezel Kolliog die aU uitslag vsn een door hem erricbt onderzoek tal van miaalandflB het bakkergbedrijf aanklevend onder de aandacht bracht en voorts door Van Zotphen en der leitlera van den Diamantbewerkersbond aan wien bet toevertrouwd was het nut en de Qoodzakelykheid d r vakorganisatie onder arbeider vbl welk ambacht ook aan te toonen Het bebtoor der bakkeravereeniging beeft het moeielgker dan het bestnar van eenige andere vakvereenigiog welke oi k omdat jnist het hoerBcbeod systeem dat bet wil aaotastau het inwonen van een gezel bg den baas het ereenigeu der mannen om lichtte vatten redenen ten Keerflte belemmert Den aanwezigen werd eene bedrage in de kosten der Ummerlifdenwerkstftking aanbe o en Gemengfde Berichten Gistermiddag ii een loldaat van het 4e reffimeüt infanterie die by eeo twist in bet KortenboBch te V Gravenhege iemand n ec ziJn sabelbajonet had verwond door de politie ia arrest genomen en aan de militaire autoriteit overgeleverd Ëorcinterenmiddag ontdekte schipper De Niet van de i3 geznstersc reeder Vollemans te Maasslni een stoep die halpeloos io volle zee ronddreef Toen fay die naderde bleek het dftt er zich vier meoschen in bevonden Hy had bel geluk deze opvarenden te redden Va gftven op tot de bemanning 4 man te bebooren van het Ëngelscbe kofschip Anna thoiabeboorende te AUoa dat door lekkage gezonken w e Gisterenmiddag werden de schifibrenkelingen met den trein van 1 4 van Maassluis naar Rotterdam vervoerd en voorloopig io het Zaemansbuia onder dak gebracht Volgens een mededeeliog van betrouwbare zyde aan Semper Virens verstrekt heeft een kweeker in de provincie Utrecht circa een halven bonder goeden grood met goudsbloemen bevarid en eveneens een halven buuder met de oranjeklearige Afrikaan De bedoeling daarvan is dat deze ptanteo in de kroniogsweek zullen bloeien omdat de bloemen dan voor een fliokeu pry te gelde kannen worden gemaakt Men berekent dat er van beide soorten meer dm 20 000 planten te veld staan zoodat ah elk maar 10 goede bloemen levert wat toch zeker niet te hoog is geschat reeds door dezen éüueu kweeker tweebonderddaizend bloemen aan de markt worden gebracht Oouila 6 7 96 Moordreoht door 7 82 NieuworVork 7 88 C poUs 7 4 ltottnrd 111 fi 80 7 56 li 48 8 49 8 66 9 06 S S8 6 68 6 08 6 11 6 19 A SI 4 46 4 66 04 6 11 6 17 Katterdiim Oapolle Nieuwerkerk UoordrooUt ÏOUfl S SO 8 48 8 61 S 03 9 08 7 80 7 48 7 63 8 07 8 18 Qouda ZBTonkuizen MoerkapBllo Zo8t6rmeerZeg Mrd Voorburg i Haw aUage 6 46 Voorburg 6 62 Zoetermeer ZeKwaard 6 6 Zerenhmion Moerkapelle 6 17 Bniid 6 88 6 80 6 89 5 85 6 S6 6 48 7 8 6 08 6 34 7 18 7 63 ioada üudew Woerd Utimhl 8 10 8 88 7 04 7 42 Op enknle honderden meters achter de plaats Lommerryk aan den Hillegersbergacbe straatweg it in den Burgschenplas een eilandje gelegen wanrop zj M frevestigd eene werkplaats en een paiir iiiugüzyiitjeü van den kan tvourwerkmaker deo hfer A Gall In het vnornitzirht op de a I fflosteD is dair thans een vrij gronte boeveelheid lioht ontvlam en onplofhare stoffen voorhanden Gisternamiddag waren daar geheel alleen werkzaam een drietal joogeDi van 14 tot 17 jaar terwyl hun patroon zich voor zfjo Eskea te Scheveningen bevond Terwyl eeo der knapen omstreeKi halt vrjf in bei café op de plaats Lommerryk een flescb bier was gaan haUn en biermede op deo t rugweg was schrikten de omwonerden eeosklapi op door een ostzetteoden slag dadelijk daarop gerolgd door een vuurgloed komende alt de richting van dot eilandje Allen die zich op dat oogenbhk iu de omliggende theetoinen bevonden kwamen toescbieten en toen eenigen met bobalp van roeibootjes ter plaatse gekomen waren bevonden xy dat een der magazyntjes totaal uiteen geslagen was tengevolge van een ontploffing Een brand ïn de overblyfselen van dat mag ayntje een houten gebouw ontstaan ward met groot gevaar gebluBcbt daarook eeo habygelegen bouten grbountje mede gevuld met ontplofbare stofieo in brand dreigde te geraken Op het oogenblik dat de ontploffing plni tsgreep waren daar werkzaam de 17 jari te J Hermeen wonende io de Tuinderetraat llS 5 en de 14 jarige M l ane wonende in deBloeustraat te Hilllgeraiberg Beiden werdenin de Incht geslingerd Eerstgenoemde werd opbetrekkelijk korten afstand getondeu met ernstige brandwonden aan aangezicht en handenhy werd zoodra mogalyk per rytnig naar hetziekenhuis op den Coolsingel vervoerd Den14iarigen M Dane vond n en eerst na geroimen tyd gezocht te hebben hy lag doojd enmet hevii o braodwood n voornamelük in hetgelaat in het riet aan gene zpde van een breeds sloot waarover by heeo geslingerd werd Zyn lyk is nur het dreukeliugenbuisje te Hitliger erg over gebracht Zoodra de ramp bekend werd stelde de b r Le Fèvre de Montigny borgemeester deV gemeente Hilligersberg ter plaatse een ondefizdek in welks reanltaat onmiddeHyk ter kennis nn de justitie gebracht werd Gtstereoavond t had ten haizB van den snbatitost officier a ju titie mr J E H Eadertein een voorlèopig verhoor plaats van de oilders vao ten verongelukten knaap De seoretams der gemeente Billigersberg was daarby tegenwoordig Toen esaigeo tyd geleden p sident Faare een reia had gemaakt door 2 id Frankryk werd in een bergpos in S 4oye waar de president overheen was gegoatij als ware dit een heldendaad en hy een Ómsat een gedenkplaat in marmer aangebracht waarop deze merkwaardige woorden staan President Faare is hier doorgetrokken Een herder nii die streek heeft diar nu io idjllisohen eenvoud achter gekrast Myn vee ook c RECHTZAKEN In bet W V b R wordt een arrest vanden Hoogen Raad openbaar gemaakt waarbybeslist is dat ook het geven van voorber idend onderwys zoogenaamd hewaarichoolonderwys in een door den inspecteur van hitgeneeskundig staatstoezicht afgekeurd lokaalstrafbaar is behoudens natuurlyk bet gavalidat de bealiasiog van dien inspectenr in hoogerberoep wordt vernietigd By betzelfde arrestwerd echter ook uitgemaakt dat voor dit feitaansprakelyk is de onderwya r zelf die datonderwys geeft in het afgekeurde lokaal enniet de persooD of die personen die aan bethoo fd der hnwaarschool ttan VERG DEK1N6VANDEN6EHEEÜTËR4 D 9 3 10 19 10 89 10 86 10 43 1149 g ss 9 4 10 18 11 85 10 11 10 17 lO M 10 4S 10 4 VRIJDAG 29 JULI 1898 Vervolg De heer van Galen De subsidie die voor door de uitoel dienst der gemi zyn geworden tok trekking en iu gemeente betrek ki bezoldiging aaiigea De heer van del byge oegd worde fP diensttreding oodd eene kfthring f De Voorzitter 1 h er van de Tf Jde wil das bij aaoBtellmgl oop Kff S be wgzen geitaafd If j j d t zy vo bonn be irekkin g licbamiiyii Jge ond zypi B e Wj tallen gaarne awY6f l atetfui overwejg inft nciÉien k De heer an G IbOjJ III zou er sjoo zi M t To4en dat ff e W de bevóej Mebbei ienvind al cmns iy wordt ijangeni iin 0erie kéiring te de irpen TD jt jbeer Tab UerM 11 geloof M J U oeiiak iil ier 4i Wregel t tl iSeï olg ns d f I onderwijswet heaoeft een onj vyze van Iterson verwar t op heilager uuuojinya ijiB vKi tifv an gezoodheïd de gemeente kan ildit wel oen De heer de Hoadt 1 Mj de Voorzitter een man b t i met een beeij kan zeer goed als eerman dienst doen al kan hg geen ander werk doen De heer Beliaait By de wiaknnatige beïekeningen is zeker voldoende gerekend op ïnva liditeit De hetr Stroater Vannffer de werklieden der gasfabriek verzekerd zyn moeten ook alle andere werklieden worden verzekerd De Voorzitter De heer Straater verkeert in eene verkeerde meeniog niet de werklieden Byn bjj een maatsobeppy verzekert maar Wel is de gemeente verzekerd voor hare werklieden die wedsrom door de gemeente lyn verzekerd Art 4 wordt vastgesteld Art 5 Het ambteDoars peasioen bedraagt in de gevallen in het voorgaande artikel genoemd onder a b en c Io voer hen dia niet onder zgn dan 65 jaar en voor ben die onder zyn dan 65 jaar en de gemeente 20 of minder dao 20 volle jaren hebben gediend de helft der bezoldiging verminderd meteen vyftigste deel van dat bedrag voor ieder vol jsar dat de ambtenaar minder dan dertig jaren in dienst der gemeente is geweest 2o voor hen die onder zyu dan 65 jaar en op 65 jarig6n Ieeftyd de gemeente meer dan 20 en minder dan 36 volle jaren hebben gediend twee derden der bezoldiging verminderd met een vyftigste deel van dat bedrag voor ieder T jd van Greenwich 8 80 1 6 6 88 6 61 0 14 7 31 7 66 8 03 1 09 8 1B 8 86 10 04 10 88 1 8 10 11 10 18 10 86 10 84 10 64 17 10 S 40 IO i SJ 7 60 148 9 10 1 1 7 36 4 4 4 60 4 67 5 04 6 10 6 17 6 87 34 6 41 6 4 9 87 10 10 9 47 4 10 01 8 80 10 07 10 30 H n9 4 06 4 24 6 85 6 4 0 11 7 34 10 10 8 11 10 10 12 10 81 10 38 10 88 Il 11 44 7 68 84 8 16 8 89 8 84 6 80 10 0 7 5 4 4 38 4 89 4 8 5 04 4 27 6 16 2 88 9 34 9 48 9 69 8 88 10 10 10 38 6 12 6 18 6 80 6 82 6 60 7 48 i O U U A A M S T 8 R D A U 6 9 8 14 9 10 S7 t U 5 80 7 1 8 26 10 17 10 81 iAm t W 8 01 9 06 10 3 12 48 1 00 6 ST 8 40 10 08 11 27 A mBt O S 8 80 9 28 10 50 1 03 5 1 8 5 10 18 11 41 m t ns 7 0 8 10 9 0 11 1 2 S8S 46 4 46 6 80 7 45 9 4 lAnu W 7 80 8 8 9 20 11 30 3 08 4 00 6 00 6 8 8 00 10 0 jlHuda 1 09 9 12 10 09 12 1 8 6 4 47 6 4 7 4 1 49 11 1 Tol juii t ia ambteaur miodn dsn TMrtig jAr n ÏD dieait der gtmeeute is geweest 3o voor ben die ooder ziio dao 65 jaar en op 65 jarigen Ieeftyd de gemeente miuatens 36 volle jaren bibbeo gediend lyt aebtiten der bezoldiging vernieerderd met een igf en tevenligate deel ran dat bedrag toor ieder jaar dat zq ouder zjjo dan 65 jaar met dien verstande dat het pensioen niet meer dfn twee dnden der bezoldiging kan bploopen iBet ambtenaara peniioen bedraagt in bet geral in bet voorgaande aitikal genoemd onder jliat twee derde gedeelte der beioldiging I Indien aUcbts een van twee personen die Il gebnwde lieden aanverwante betlekbiufien bibben bekled recbl heeft op peniioen wordt dit pensioen berekend naar de grootste der twee bezoldigingen welke door hen worden genoten i In geen gevbl kan het aiabtanaari peosioeD meeijdan f 1500 per jaar bedragen De heer van de Velde Boe is dit nn hier voor ben die 65 jtSr ond z o en da gemeente oog niet lang gediend hebben De Voorzitter Men hf eft de ambtenaren on 2 wijzen gerangschikt nl hen die 65 jaar yn en zg die Jonger zjjn De beer Straaier Ik bljf by mgn meaning van straks evenwel zal ik my niet tegen de meerderheid der vergadering verzetten Pe he r van de Velde Is dat niet een moeiiyk geval om die ambtenaren te laten keoren De Voorzitter B en W tan Arnhem tellen voor ben te keoren en na 5 jaar weder ene herkenring maar als iemand j en ougelakkrggi is het niet meer dan biUgk d t dagemeente voor hem zorgt j De heer van de Velzet Is httj dkn niet geJvaarlgk dit er in te laten I I l De iVoorzitteè Dat in ijlnsterp m wel een eao gefingeerd geval van ziekte kan worden r egeTen is zeer gotd denkhMn maar bieronze stad waar iwler elkander ïent geloofdat dit niet mogelp is y lOe beer Straater Ik ken een IperBoonj die st4eds met len stok liep 4ie fafer door een rU werd afj koord en nn hg pensioneerd sj iloopt hy ten minste in Rottei dam heb ik i l em meermdl n gezien of by niets mankeert f De heer Noottaofeo van Goor De peosioeo verordening bestaat hier reeds 21 jaar en onze l iyst van gegènaioueerden is zeer gering laten wij uiet doen als de Amsterdamsche gemeenteraad die zegt die man is niet ziek terwyi hy bet inderdaad wel is De beer Straater Ie bet de bedoeling de ambtenaren langer dan het 70ste jaar in dienst te bonden De Voorzitter Het pensioen kan nooit hooger worden na bet 70ale jaar De heer van de Velde Ik wensch bg art 5 een nieuwe alinea bij to voegen nl dat de ambtenaren door twee stadsgeneesbeeren moeten orden gekeurd Da Voorzitter Op het oogenblik hebben wg een 200tal ambtenaieu in dienst wenscbl n die ook te laten keoren of is dit alleen maar by bet aannemen van nienwe ambtenarea Do beer van de Velde Wanneer wg de ambtenaren laten profiteeren moeten wij ook de zekerheid hebben dat wg een gezonden hebben De Voorzitter Ik heb n geen zekerheid gegegbven ik heb gezegd wtj zullen het hg B en W ter sprake brengen De beer van Iterion M de Voorzitter wanneer de een of andere ambtenaar daaraan om de een of andere reden niet betaalt dan geven de berekeningen van den heer Sieverdink niets De Voorzitter Wanneer de wet B en W zon beperken in het benoemen van ambtenaren dat ia beperking van de macht van don Bor gemeeater De heer van de Velde Die man kan zich dan laten keuren De Voorzitter T Door B en W wordt niet gekenrd het is in afwgking met bet reoht van B an W Da heer de Baadt De heer van de Velde heeft niai gedacht aan alle ambtenaren bet zyn heen soldaten of aofantters er zgn timmerlieden agenten van politie en natunrlgk andere ambtenaren dan zouden die ieder gekeurd moeten warden b v een keuring van timmerlieden een kenring voor agenten van politie enz Ds heer van Goor Het is zeer juist wat da beer da Baadt daar zegt de bedoeling van den beer van de Velde is zeer goed maar bet is nooilgk daaraan tegemoet te komen De Voorzitter Hetgeen de heer nn de Velde wil is een opdracht aan B en W dit kannen wg niet in de verordening opnemen De heer Straater Zon er niet een middenweg zgn dat hg b r aen geoeesknudiga rerklaring moet overleggen i Do Voorzitter Wat n wil is een verkorting van de rechten van den Burgemeester of van de rechten van B en W De heer Horman Wanneer de gemeentewet die verplichting niet oplegt dan kan ik dit niet goadkenfen De Voorzitter Ik moet u vragen hoe of nw voorstel moet worden ingeloseht of dat u dat overlaat aan den opatefler van de veror4raiag Do heer van Gaor Wanneer dus een ambtenaar na 5 jaar een kwaal heeft krggt hg geen pensioen sterft hg na 5 jaar dan krggt zgn weduwe pensioen De heer van de Velde Het is jniat een betoog voor mg om alle gemeente ambtenaren te laten kenren Het voorstel van dan beer van de Velde wordt in stemming gebracht en verworpen met 10 tegen 1 stemmen die der hh Vingerling van de Velde van Galen en Hoogenboom Artt 5 6 7 en 8 worden vastgesteld Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 2 Augustos 1898 Op het gevaar at dat onze lezers ons zullen verwgten te veel notitie te nemen van de elpoetoratiën van den heer Van Galen in den gemeenteraad kunnen wg toch een uiting van dat lid in de laatste zitting niet zonder protest latm voorbggaan Bg de benoeming van een onderwgzeres beeft aen raadslid nalunrlgk het recht die betrekking overbodig te vinden maar bg beeft niet het recht onderwy eresaen kwalyk t nemen dat g nu eit dan ziek zgn en vooral niet te zeggen dat jonge meisjes van 18 jaar beter zooden doen naar een vrger om te zien dan op de schoolbanken te zitten Dergelgko uitingen bewijzen indien znlka nog noodig ilare dat de heer Van Galen niet de bezadigdheid en de kieschheid heeft vdie in een waardig gemjeenteraadshd vereisoht worden Al is deze heer gekozen onder antirevolutionaire vlag zyn bonding bewyst tllkecs dat hg niet zuiver op ds graat is en dttzgne autirevol tionaire beginselen hem op eeo goeden of kwaden dag zgn aangewaaid Een gemoedplgk antirevolutionair zou evenmin als Wy onzen jongen dochters van 18 jaar den raad gevrn na8r vrgers om te zien in plaats van haar jonge jaren ernstig te ngden aan eene degeiyke opvoeding en voorbereiding voor baar schoone roeping als vrouw en moeder Ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Eoningin Kegentes wapperde heden van de gemeentegebouwen en vele particuliere woningen de vaderlandscbe driekleur Ten 12 uur werd door het garnizoen een parade gehouden onder commando van kapitein van Hille Gisterenavond brachten wg een bezoek aan bet hotel de Panw Markt alhier waar tgdens de kermis uitvoeringen gegeven worden door de Weener Dameekapel onder directie van Fraulein Rika Bekker Het tooneel bezet met levend groen waartusscben een zevental dames en drie boeren hebben plaats genomen maakt een zeer goeden indruk Met genoegen hebben wy de eerste uitvoering bggewoond Bet bleek ons spoedig dat de dirigente haar gezelscbap flink onder appèl beeft £ en aardig gezicht is bet een lief kleuierken naar wg schatten van 8 9 jaar dapper te zien meestrgken De saai was flink bezet en uit het applans dat op verscbiltende nummers volgde bleek wel dat de bezoekers zeer voldaan waren over bet gehoorde No 4 van het programma voorgedragen door Pr Bekker viel byzonder in den smaak De bolic iu den vorm van een bouquet aan Ftl Bekker gebracht was wèl verdiend Gaarne bevelen wg een bezoek aan de Pauw c aan wyi daar werkelgk iets schoons te genieten valt Gedurende de maand Juli 11 zgn alhier behandeld 1222 aangenomen 1434 ontvangen 1 X opgenomen en verder geseind totaal 2756 telegrammen tegen 2746 telegrammen over Juli 1897 Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1897 ontleenan wjj het volgende V BEVOLKING De werkelgke bevolking drr Gemeente bestond op 31 December 1896 ait Beide Man Vrouw geslachten 10137 11221 21358 Vermeerderd ged rende het jaar door e boorie Uann Vronw Beide Gsil 374 392 766 Vestiging 576 565 1141 950 957 1907 Goheele vermeerdering Verminderd gedrende bet jaar door Sterfte 241 241 482 Vertrek 610 614 1224 851 855 1706 Qehsala T rmiudering B de Mann Vrouw geslachten De bevolking is dns vermeerderd met 99 102 201 zoodat zg op 31 Deo 1897 bedroeg 10236 1132S 21559 Onder dit getal zijn begrepen 97 mannen en 22 vrouwen gehuisvest in de onder het militair gezag geplaatate gebouwen De indeeliog der bevolking naar de verschillende godsdienstige gezindten is als volgt Hsu Vrou Tolul Noderduitich Hervormden 5739 6389 12128 Fransch of Waalscb Herv 16 15 31 Engelsche of Preshjt Herv 2 2 Evangelisch Lutherscben 202 235 437 BerateldEfang IiUtberscben 17 8 Doopsgez of Mennonieten 17 19 36 Bemonstranten 232 261 493 Hernhutters of v d Morav Broeders 1 1 Gereformeerden 555 566 1121 Roomsch Katholieken 3140 3500 6640 OndRoomschen of van de Bisichoppelgke Klerezj 65 82 147 Nederduitsche Israëlietnn 168 192 360 Toi geen der gedoemde gezindten behoorende 99 56 155 Totaal 10236 11323 21559 Wordt vervolgd MooitDKicHT Aan het postkantoor alhier en de daaronder ressorteerende hnlpkantoren werd gedorende de maand Juli 1898 in de Ryksposlspaarbank ingelegd f929 90 Terugbetaald f 562 09 H laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 159 Beurs van Amsterdam 88 JULI Vikrs Slotkrs Ni0E LiKD Cart Ned W S 2 86 87 dito dito dito 3 98 dito dito dito 3 97 i Ho oj 01il G6u 11 1881 88 2 101 iTAUi Insobrijrmg 1862 81 5 86Vi OosTSHï Obl in papier 1868 6 86 dito in silver 1868 6 841 4 Portugal Obl met coupon 8 17 dito ticket 8 171 BuiLlHD Obl Binnonl 1894 4 88 dito Oeoons 1880 4 S Vs dito bij Eotbs 1889 4 93 dito bü Hobj 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 13 35 Spanje Ferpet schuld 1881 4 86 TniKzu eepr Conv leen 1890 4 741 Geo leeaiog serie D 1 21 Oec leening serie C 86 Zoln AF Eep obl 1893 1041 Hiiico Obl Buit Soh 1880 6 96 VasrzuBLA Obl 4 onbep 1881 S Vl Ahstekdaii Obligation 18 6 8 1001 Bo rriEDAM ated leen 1894 3 100 NsD N Afr Hsndelsv aand 64 Arendsb Tab Htj Certitcsten 663 Deli Haatschappü dito 489 Ara Uypotheekb psndbr 4 loov Cult Mg der Vorstenl aand 42 s Or Hypolbeekb pandbr 3 Nederlandsche baak aaod 1011 198 Ned Haadelmaatsch dito 1461 N W 1 Pao Hyp b pandbr 3 66 Bott Hypothoekb pandbr S l 99 Utr Hypotheekb dito 3V 987 Oosten Ooet Hong bank aand 128V RüSL Hypotheekbank pandb 4 108 AimiKA Bqut hypoth pandb 85 Maiw L G Pr Lien eert 80 Nsn Holl IJ Spoorw Mij aand 118 M j tot lipl V St Spw aand 112 Ned Ind Spoorwegm aand 208 Ned Zuid Afr Spro aand 6 217 dito dito dito 1891 dito 100 IriLiB Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 69 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 67 PoLrN Warschau Weenen aand 4 1 0 Bush Or Buss Spw Mjj obl 4 98 fialtiscbe dito aand 76V aatowa dito aand 6 751 Iwang Dombr dito aaod 6 100 Kursk Oh Asow Sp kap opl 4 102 dito dito oblig 4 ICO 14 Akbwka Cent Pao Sp Mjj obl 6 Chic North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 1871 18 Denver b Bio Or Spm eert v a 18 Illioois Ceotral obl in goud 4 108 Louisr h Kaehvilli Cert v aand 86 Mexico N Spw Mo Ie hyp o 6 Miss Kansas v 4pCt pref aand 102 ll l N York Ontasio West aand 16 dito Penn Ohio obllg 6 112 Oregon Calif le hyp in goud St Paul Mina iManlt obl 7 186 Uo Pac Hoof lijn obig 6 dito dito Liuc Col le hyp 0 1 Canada Can South Chert v aand 60 m ViK C Ballw Na Io h d 0 0 Vs Amsterd Omnibus Mij aand 178 Botterd TramweK Maats sand 197 Ned Stad Amsterdam aand 3 10611 Stad Eo terdam aand 3 106 i BsialE Stad Antverpen 1897 2 100 Stad Brussel 1886 2 100 HONO Theiss Begnllr Gfselsob 4 116 Oostene Staatsleenig 1860 5 119 K K Oost B Or 1880 3 Spasje Stad Madrid 3 1S68 28 Nzn Ver B z Avb Spoel eert 116 1 IWQEZOHDEW Mijnhur de Bedkctiur Gelieve mg een klein plaatsje in uw geëerd blad af te staan By voorbaat myn dank Achtend BEN ABONNÉ Toen ik gisteravond in Uw Blad een stuk las overgenomen uit het Gondsch Nieuwsblad betreffende een vergadering die de vorige week gebonden is ten einde alhier vervroegde winkelslniting te verkrijgen kwam de vraag hg mg op waarom toch is aan zulk aen vergadering niet meer publiciteit gegeven f Waien er bezwaren tegen een openbare vergadering waarom dan niet gezorgd dat alle locale bladen een verslag van het behandelde bevatlao Misschien zouden daardoor met ondergeteekenda nog vele tegenstanders van vervroegde winkelslniting bekeerd zyn Op het oogenblik ben ik er tegen met het oog op praktische bezwaien en uit beginsel van vryheid dat aan neringdoenden een sluitingsuur hunner winkels wordt voorgeschreven Per Telegraaf Veemarkt te Eotterdam Dinsdag 2 Augustus 1898 VETTE OSSEN en KOEIEN van 28 tot 19 cent groote aanvoer MAOEBE OSSEN en KOEIEN groote aanvoer VETTE KALVEBBN overgroote aanvoer De handel was in al het aangevoerde flauw ia prijs behalve iu puike kwaliteit ossen die voor België opgekocht werden BurgsrlUke Stand GEBOREN 30 Joli Adriana coders O den Ouden en A van der Louw Geertruida ouders W den Os en K Sekeris 31 Adriaantje ouders C de Graaf en A Romego Catharine ouders L tan der Wal en A Mulder Maria ouders J M Scholten en G M Beerman Johannes ouders G van Leeuwen en M D van Domburg Elisabeth ouders T Balk en A E Houtboff 1 Aug Hendrik Cornells coders H L de Jong en E Valstar Maria GsertrnidaTrgotje ouders J van Os en A P Hornes OVERLEDEN 30 Juli G Graafliand 12 d 31 C A Radii wed J Hamerslag 62 j 11 m 1 Aug A H van Dillen 69 j C van Es 27 j Ovorhemden Fronts L ran OS Ass Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TelephooH Xo 31 ADVERTENTIEN ONZICHTBARE II HEERSN on DAKEB FRDIKEN TODPETS SCHEIDINfiEN en verdere HAABWERKEN munten uit door SOLIEDE AFWERKING hg H P VAN WIJNGMIIDEN Cotffeur Kleiweg Gouda Bg akte op den len ADQOSTUS 1898 voor den Notaris G C FORfÉÏN DROOGLEEVER te Gouda verleden is de Vmnootschap tusschen de heeren NATHAN MOGENDOBFF en ABRAHAM IZAAK TRIJBITB kooplieden te Qouda onder de firma 1 A TBUBITS Jr gevestigd t Jouda betrekkeiyk bet drgven van handel in gezouten en gedroogde huiden en vellen wol baar pelteryen en 1 hetgeen verder tot dit vak behoort in kaas en antiquiteiten aangegaan bg akte op 8 December 1883 onthouden rl HM becte oniebadriykfta iii niftkJnlyksttpoetiQüddelvoarUMrta ea voottl dam tn Kloderachoenwcrk At Appretuur y n C M MUIter L Cf 0 Berlin Beuth Str 14 Men lette omI ai op naam en fftbrieltimerk VirkrviHv hy H M tfi Wbikillart iihemwerk lalulwlM Hryaii rul Depat lyi W tlNeaMl Anftt welke ontbinding gerekend wordt op 31 Jnli jl te zgn geechied met bepaÜDg dat geen der beide gewezen firmanten roortaan het recht zal hebben hunnen handel te dryren onder den naam der ontbonden firma