Goudsche Courant, donderdag 4 augustus 1898

boornblazara nit Haarlem Gouda en Delft sullen daartoe voor rekening van bet uitvoerend ooraite der inhnldigingsfeeaten naar Leiden gazonden worden Bg dezen optocht zal o a ook eeh wagen aanwezig zgn met attributen op het leger betrekking hebbende Klaa bier kwam drinken ka zoozeer inganomen bleek met K dat hg dez afi traeteerds Bg bet betelen bleek dat bet boertje een goedgevalde benrs bg zich had en toen hg vertrokken wai tolgde E hem Bniten de itad gekomen greep bg den man aan en takelde hem zoo toe dat hg bewustslooa oaartiel Bggekomen miate de boer zgo portemoonaie Onmiddelgk f af bg de politie kennii van een en ander aan wie het gelnkle E op te sporen Deie bezenda de mishandeling en den diefstal Men sehrgft ait Goes Door den socialist Bos werd dezer dagen evenals op andere plaatwn in Zaelaud ook in bet land tan Axel en Hulst gecolporteerd met de brochnre Waarom zgo de gebroeders Hogerhuis onsohaldig c Door de marecbaossees te Hnlat en te Elooslerzande i tegen Bos procea rerbasi opgemaakt omdat zg in zgo roepen tan Eoopt en leeat de brochnre in zake de gebr Hogsrhnis door de rechtbank te Leeuwarden onechaldig teroordeeld tot 12 11 en 6 jaren getangeoisatraf een beleediging zagen tan de Leeuwarder rechtbank Bremer de dader tan den moordaanslag op den sigarenmaker bg de firma Van den Berg op den Amstelteeasehenwegte Amsterdam heeft toor de justitie bekend den aanslag gepleegd te hebbeo Een smartelgk terliee troffen Zondagmiddag de beer A Post Jr landbouwer te Nootdorp en zjjo echtgenoote Toen ag zonden gaan eten ongeteer twaalf uur misten zg bun 2 jarig dochtertje Dadelijk ging het onderpaar nsar buiten om hnn lieveling te zoekon en spoedig tond de tadar het kind in een sloot achter het hni liggen Terstond begaf hg sich te water en haalde het kind er nit Het was reeds te laat Truchtelooa blaren alle pogingen om de leteosgeeaten op te wekken Posterijen en Telegraphie Het stoomachip Meooa is den 25aten Mei II op zijna reis tan Calcutta naar Rangoon tergaan Alle aan boord zgnde brietenmaleo waaronder zich de op 5 en 6 Mei 11 nit Nederland terzonden post toor Atjeh en de Oostkaat tan Sumatra bevindt zgn terloren geraakt Post en telegraaf kantoor te Eraliogache Veer Jaarwedde f1900 en trge woning Pen ioensgroodalag f2150 Borgtocht f4900 Poat en telegraatkantoor te Loeueo Jaarwedde f1600 en trge woning Penaioenagroodslag f 1850 Borgtocht f7500 Post en telegraafkantoor te Mijdrecht Jaarwedde f 1800 ea trge woning Pensioensgrondslag f2050 Borgtocht f15 500 Poat au telegrasfl ntoor te Sas tan Gend Jaarwedde f 160O en trge woning Penaioensgrondslag f 1850 De borgtocht kan nog niet worden opgegeten De aankondiging als poatkantoor in de Dienstorders en Mededeelingene tan 25 Juli ji kout biermede te tervalleo Ufsoboon aan de ambtenaren tan de beide dienstvakken trgheid wordt gelaten om zioh aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen tan het Eoninklgk besluit tan 21 Maart 1894 no 17 toor serstgemelde directie de telegratfambtenaren en toor de drie andere de postanbtenaren den toorrang Sollicitaties in te zenden tóór 15 Angastni a 8 Benoemd 1 Aug Tot telephonist te Vlaardingen mej G Kan thans leetling telephoniat te Utrecht Verplaatst 1 Ang De commies der telagnpbis 2de klasaa R A Dekker tan bet bgtelegraafkantoor Spiegeletrsat nasr het hoofdtelegiaafkantooi Ie Amsterdam Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 Aangevangen 1 Mei Tijd van Greenwich ROTTXBDAHtïc vcna 8 48 S t7 4 88 4 68 8 18 6 1 ♦ 4 1S 6 88 6 10 6 88 6 61 8 14 7 81 10 14 9 86 9 B4 10 11 11 11 6 40 10 8 88 7 60 t sn 9 84 9 48 10 18 10 80 U 8 8 0 8 45 4 06 6 86 6 86 11 60 11 86 18 87 1 44 1 64 8 01 9 08 8 14 4 4 4 60 4 87 6 04 6 10 6 16 6 61 7 96 7 68 8 40 4 09 4 06 4 84 11 64 17 08 18 47 6 4S 6 66 6 88 7 10 7 46 8 11 9 eODDl OEN HAAS tic vgm 11 11 18 16 18 66 8 14 8 46 4 49 4 63 11 80 1 8 6 7 11 41 1 1 6 18 11 66 1 88 6 81 11 18 48 1 48 8 48 4 16 6 16 6 87 6 86 6 64 8 11 7 84 9 17 9 18 9 67 10 14 11 16 6 68 8 88 8 8 8 04 9 46 V t 10 16 10 44 11 41 1 86 1 41 1 66 9 06 1 17 11 17 11 86 11 81 4 88 4 89 4 8 6 04 6 16 1 4 E 8 14 11 67 11 06 11 80 4 08 4 17 o O U D A A MSTSROAH Jeida 8 8 8 14 48 10 87 4 11 10 7 1 8 16 10 17 10 18 Amat W 8 01 9 0610 8111 48 00 6 87 8 40 10 01 11 87 Amat O S 810 9 18 10 60 103 616 8 66 10 18 11 41 6 O l D A U T m O H r via T r 8 14 9 07 10 19 10 67 11 00 11 10 11 68 1 10 8 17 4 88 6 W 6 47 6 06 8 B 8 S6 door 10 17 11 14 1 87 87 7 10 10 84 11 11 11 87 8 48 8 84 46 6 14 7 18 8 4810 88 10 41 8 66 9 89 10 6111 46 11 88 1 S6 8 08 8 60 6 04 8 18 4 7 8 58 10 61 II ll Utreolil 6 16 6 88 7 45 8 87 8 4 9 00 30 10 16 10 38 11 88 18 08 1 37 8 08 8 10 8 66 4 48 6 86 6 80 68 7 8 6 9 07 9 16 10 08 10 841 Woerden 6 49 8 3 S OS 9 16 10 88 11 6 11 94 3 47 4 18 6 60 7 18 9 10 t8 10 t Oude 8 14 10 48 4 14 36 Gouda 8 97 9 06 ie 61 10 9 U IO 18 11 8 19 3 40 4 87 6 80 6 07 7 89 8 11 4 66 lO U U lt ouda 1 0 ll lO Oi 18 61 447 1 4 4 11 1 V l 0 a 7 06 8 10 9 08 11 18 8 46 4 8 10 7 4 9 4 lAms W 7 10 8 86 9 10 11 30 8 08 4 00 6 00 M 1 00 10 0 Boiiohild i diraotieuo pUatihtbbfln GtTriatiftu D sgu moader hadden er wet ooreo na r Toen de neef in het begin tan dit jaar zyn geld terug wilde hebben scbr ief de majoor hem d t bg in afffaohiing van deontnikkelmg der Dreyfai zaftli nituurtgk niet in het boii van een Roticbild Kon komeo en dat bg doa wachten moeat Orerigeni soa hjj een outaaglgke scbadelooistelliog eischeu van Mattbiea Drfjfas Zola de Figaro c enz Chriitian Ësterbasy bleef echter aaodriiigen en de majoor schreef hem oog eenige britifjes tot geruitfltetliog dat hg het zoo byzonder drnk bad dat bijj in eeo verkiezingazaak gewikkeld was enz Mefronw do wadave Eaterhaaj en haar zoon Christian begaTen zich du naar Pargs en Ternamen van Rotschild dat de majoor daar nooit een oei gezet had Toen Tolgde de aanklacht van graaf Chriatian tegen sgo neef wegens miabroik van vertroaweo Uit Marseille wordt bericht dat admiraal Hamann bevelhebber Tan het evolatie eikadar toen hij daar Zaterdagavond met den trein uit Tonlan aaukwam op weg naar Pargs leeIgk beatolen ia Bg had veertig minntan tgd giog in het station middagmalen en Het eec taaoh in den trein liggen waarin 3500 francs familiepapieren en papieren betreffende vloot rernchtmgen De taicb ia tgdena zgo afweligheid gestolee en doi 2ga ook de naar men zagt belangrgke officieels bescheiden weg ËNQILAND De Roomiohe anrtabiaschop Walab van Toronto wiens naam in den laatsten schcolBtrijd in Canada dikwgU genoemd is ia Zondagavond overleden Itauk Oe krgg raad te Milaan heeft de afgevaardigden Turati en de Andreia elk tot 12 jaar kerkeratraf veroordeeld De afgevaardigde Morgari ia vrggeeproken In de overwegingen tan het vonnis wordt de mogelgkbeid vaneen aamenzworing bnite o gesloten maar de deelneming aan borgeroorlog moord en plaodering be we ten geacht BINNENLA De wedstrgden van den Nederhndscben EolfboDd zullen dit jaar plaats hebben op 11 12 en 13 September te Krommenie Eerat zon dit te Schiedam gabearen dooh de afdeeling daar had bericht de andere afdeeliogen oiei te kannen ontvangen Op het Sportterrein ia den Haag zal tan 19 tot 21 dezer een verkoopiDgslentooDatelli g van honden worden gehouden de terkooping is vastgesteld op Maandag den i2ea Het aantal ontbrekende ofGciereo bg de verschillende korpsen van het leger bedrofg op 1 Aag 92 ui bg de iof 53 cavalerie 3 artillerie 21 genie 8 en militaire adminiatratia 7 £ r is medegedeeld dat de directie der Hollandiche Spoor het dagceld barer roachiBiaten heeft gebracht op f2 75 en f3 Vergeten is er bg te voegen dat nm dit te verdienen de machinisten 12 en 18 jaar die betrekking moeten hebben vervald Van 1 Angostns af zallen de ofBcieren der laadmacbt in oniform gekleed niet andera meer dan in de gewgzigde tenne in bet openbaar mogen Terschgnen 8 86 S it 8 49 S tti n aeuda 1 Ueordraobt door 1 ii Nieuwerkerk 7 Capelle RotterdM B 0 BMterdam Oapelle Nienwerkerk Itoordreokt da 8 68 8 08 6 11 8 19 8 86 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 8 80 8 41 8 61 9 08 9 08 7 80 7 41 7 68 8 07 1 11 Gouda Zaveakuizan Moorkspalle Zoetermeer Zegnard Toorbarg Ha e 7 80 6 48 6 61 8 8 8 17 8 18 aHage Voorburg Zoetermeer ZoKwaard Zevenhuizen Moerkspelle Onuits 6 10 8 89 6 84 7 18 7 8 Oudew 86 8 16 V w Woerd 6 48 7 8 f 8 10 irireekt 08 7 04 7 48 8 18 De aidceling Utrwht van dpn VolIt bond € tegen draukmisbrnik veripreidt aldaar gratis hais aan hoia een fraai portret van de Koningin omgeven door eene allegoriache Igat sierlgk samengesteld en fraai gedrakt by de firma Roelofif en Bübnor en van Santen te Amsterdam Het portrt t vao de Koningin waarin zoo mooi bel teere meisjeatj pe bet rein ooachnldige is nitgedrnkt staat goed cnaaoben ds randschriften Ëen matig volk ia een groot volk en Zelfbebeoracbiog vlgt apaarzaambeid eeodraobt baiselgk gelnk vrede wulvaartt Aan de papierfabriek vaa de firma W A Scholteu te Sappemeer is eene loonsverlaging aangekondigd Wordt die aangenomen dan zal de fabriek blgven doorwerken en ook die te Hoogezand weer in werking komen Bg verwerping echter zal ook de fabriek te Sappemeer met ingang van 15 Aug a 8 worden gesloten De termgn der instmctie in de zaak van kapitein Vemer wordt wederom met 30 dagen verlengd Van bet groote raam in de Nieuwe Kerk aan de Damzijde te Amsterdtm is thans reeds de geheele boog gevuld met de glazen wifke in de fabriek van den heer Schonten te Delft werden uitgevoerd volgens het plan van den heer Otto Mengelberg te Bgsenbnrg Veel meer dan de belft van het gebeele raam is des reeda gereed maar ook in het bovengedeelte ia oog een vak ongevnld en voq loot ig slechts met bordpapier bekleed Van binnen gezien maakt het raam een prachtig effect loowel door de voorateUing als door den toon van de gebrande glazen welke volgens het N v d D c die van de beroemde middeleeuwsche modetien evenaart V i Gemeng de Berichten Men aobryft ait WormerTeer aan de N K Ct Tan 1 AaguBtas De laiiigera die faedenarond met den trein Tan 8 35 ait Ameterdam naar Alkma r lertrokken ziJn efen Toor bet station Wormerreer aan een groot gevaar ontsobpt Bg bet rangeer a van een goedereotraia waa een der waggooi tan de raili geraakt ten gerotge waarvan de trein v66i nocb aobterwaarta kon en de wiseel in bet on ereede werd gebracht De kort er op aankomende passagidratrein kwam daardoor op eene verkeerde lyn ea wel op die waarop zich de goedereotiein betond Gelnkkig bemerkte de maohiniit bytijds bet gevaar en wiet door kracbtig temmen de botaing te toorkomen Na bepaalde bet ongeval liob tot eene trg aaaaianlëka rertraging toor den paaaagieratreio die eerat terug raoeat naar t atation Eoog Zaandgk waar bg gelegenheid bad op eene teilige Ign te komen Omtrent bet oogelok te Hitlegeraberg wordt ona nog medegedeeld dat de ooreaak I genoegzaam zeker eao oDVoorzicbtigbeid tan de daarin betrokken joogelieden ia toe te acbrgven Het waa hnn itreng verboden ia andere loodajea dan in de werkluoda te komen hetgeen ban herbaaldelgk ia herinnerd Toch acbgnrn ig naar de laadlooda te zijn gegtan altbana een baggerman zag hen in die richting loop n en het efiect bewgit datook ten dnidelgkaleterwgl de werkloods gesloten werd gevonden Ër was tolgena opgate geen groote toorraad aanwfzig in het laadhok omatreeka 25 kilo s mengael en een partgtje lont BOBDt11 88 8 111 f 1 7 1 14 1 98 1 80 ll Sl U 18 11 18 11 88 11 4 tl 1I 8S 9 68 9 88 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 s 9 47 10 18 9 48 8 86 10 11 10 17 lO Sf 10 48 10 64 7 40 9 08 10 18 Ia een herberg in de Anthoniestraat te Haarlem zat zekere K een allergezelligsts prater mei eei boertje nit Sohalkwgk die daar een da eommisa der telegraphie 3da klasaa H tan Eujk tan het boofdtelegraafkantoar naar bet bgtelegraafkantoor Spiegelstraat ta Amsterdam Eertol ootalagen 1 Oct Da adsistent taBotterdam A Fradiger Oterleden Juli De Directeur tan bet post en tele graafkantoor te Eralingsche Vaar C T tan Ham Jnli De commies der postargen 3de klasseJ C A Boxman te Roermond VEReADERMVANDENGÜMEENmüD VRIJDAG 29 JULI 1898 Vertolg Art 9 De pensioenen worden bij tooraitbetating voldaan telkens oter een tierde deel tan een kalenderjaar en terscbgnen op 1 Januari 1 April 1 Juli en 1 October van ieder jaar Indien bet pensioen ingaat na het begin tan een der kwartalen heeft de eérate betaling plaats otar het nog niet afgeloopen gedeelte van dat kwaitaal Hel ambtenaarapenaioen gaat io met den dag waarop de bezoldiging en het weduwen en weesenpeneioen met den dag waarop da be zoldiging of het penaioen tan dan oterleden ambtenaar heeft opgehouden Wgziging tan hal weezenpeosioan teagarolga va hat opbaudad vsn het wednwenpensioen gaat io na bet kwartaal waarover bet weduwenpensioen hel laatst veracbeldigd wa Wanneer de aanvragen bedoeld in artikel 16 niet zgn ingediend binnen een jaar nadat op bet pensioen of de wgsigiog van het pensioenrecht is verkregen gaat het pensioen of de wgziging van het pensioen eerst in met bat kwartaal volgende op dat waarin de aantragen zgn gedmn Tnsaohen de artikelen 9 en 10 wordt getoegd een nieuw artikel luidende als volgt Van hen aan wie krachtens artikel 4 lilt o en d pensioen is verleend kan telkens na verloop van drie jaren door Borgemeester en Wethouders overlegging worden gevorderd van eene verklaring tan door dat College aan ta wgzen geoeeakundigan ten bl ke t de gepenaionoeerde nog ongeachiki is zjjne vroegere betrekking te hervatten of eenige andere betrekking in dienst der gemeente waar te nemen De heer tan de Velde Ik zou in dit artikel het woord kan in zal willen terandaren an bg toegen door twee getieeakondigen De Voorzitter B en W hebban eten uw toorstel oterwogen doch kunnen nw toorstal niet oternemen wanneer er misbruiken kQnaen plastt hebben zullen B en W dit artikel toepssseu Ds heer van de Velde U spreekt van elk oogenblik maar ik wensch het om de twee jaar te doen ik trees maar dat wanneer inde terordening wordt gesproken tao geneeskundigen daaraan niet zal worden gehouden De Voorzitter Ik toel er wel iets toor om kan in zal te terandaren De heer tan Galen Wanneer B en W in de terordening bepalen dat een ambtenaar om de twee jaar moet worden gekeurd en een bewge oterleggeo moet de gemeente dan die ko t n betalen Do Voorzitter i De kosten zgn toot rekening van den gepensioneerde De beer Jager Ik kan mg met dia veranderingen niet vereenigeu Het voorilel van de Velde wordt in stemminggebracht Eerst de verandering skans in zalc wordt asngenomen met 8 tegen 6 stemmen sEenring om de tweejaare wordt verworpen met 13 tegen 1 stem 8 80 8 1 10 04 10 86 l IS 10 11 10 18 10 86 10 84 10 64 11 80 7 66 8 08 8 09 8 18 8 86 8 48 10 la i 8 9 87 10 10 9 47 9 84 10 01 1 80 10 07 10 80 8 17 6 17 6 84 8 41 8 47 7 68 84 8 18 1 89 8 84 10 10 89 11 1010 11 10 81 10 88 10 88 U 6 11 44 10 06 18 9 48 9 19 1 18 10 10 10 8 6 18 8 18 8 80 8 8 8 80 7 68 7 48 Minstens itweec geneeskundigen wordt eveneens verworpeo met 9 tegen 5 stemmen r Oa Vpónitter Ik schors da vergadering tot hedenavond 8 onr AVOlfUaEITTMfi Tegenwoordig de hb Noothoven van Goor Jager Herman v d Velde van Galen van Iterson Bellaart Erook Dessing Vingerling en de Raadt De Voorzitter Art 10 ia nu aan de orde Alt 10 Het ambtenasrapensioen houdt op wanneer de gepenaionneerde ambtensai weder in bezoldigden dionat dor gemeente treedt en iu bet gaial hem krachtens artikel 4 litt een d pensioen is verleend wanneer bg eene b aoeming tot eene toor hem geachikte betrekking met ten minste gelgke bezoldiging als tó r zgna pensioneering door hem genoten werd niet aanneemt Het wednweopeosioen tettalt door bel herttouwan der weduwe Het weezenpansioen wordt uitbetaald totdat de kinderen den leefigd tan 18 jaren hebben bereikt of wanneer zg toor dien tgd huwen tot de aluiting tan het hnwelgk Wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Art 11 Het recht op ds in deze Verordc ning vermelde pensioenen tertaltbg tervieemding of verpanding uitgezonderd wanneer deze tertnemdiog of terpandiug geschiedt mettoeatanming tan Burgemeester en Wetl uders ten aanzien van voorsohottao met geiyke toestemming door Instellingen tan algemeen uut op hal pensioen veratrekt Kosten tan terpleging in krankzinnigengestichten of gemeentelgke instellingen tan liefdadigheid kunnen op last tan Burgemeester en Wetbonders ten behoete der gemeente tan het pensioen worden ingehouden Da heer tan de Velde Wat moet har bgataan nog eena met gelgke toestemming De Voorzitter Dat zgn twee zaken het zou kunnen zgn dat iemand zgn penaioen wilde tarpanden rn bet kan ook zgn dat het penaioen ten behoeve van iDstetlipgen van weldadigheid waarin zoo iemand geplaatst is moet worden uitbetaald De haer Vingerling De laatate alinea geldt alleen de terpleegde of ook zgn weduwe of kinderen De Voorzitter Jawel alleen de terpleegde Art 12 Het recht op verschenen termijnen der pensioenen tervalt indien zg biuueo ééa jaar niet zgn ingeturderd Wanneer de intordering tan bet penaioen gedurende tgf acbtsreentolgende jaren niet ia geschied dsn is het reebt op penaioen vervallen Belanghebbenden kunnen echter in dat getal op hunne aautraag in hnn recht op pensioen worden hersteld bft pensioen gaat dan weder in met bet kwartaal tolgende op dat waarin de aantraag ia gedaan Artt 11 en 12 worden goedgekeurd Art 13 Zg die tot getangenisstraf zgn teroordeeld missen toor den tgd gedurende welken de atraf wordt ondergaan het genot van het verleende penaioen De Raad is bevoegd om wanneer en zoolang een gepensionneerde naar zgn oordeel een slecht levenagedrag leidt de uitkeering aan hem tan het penaioen te doeu ophouden Hij kan in beide getallen oter het panaioeo dat dao gepenaionneerde niet wordt uitKckeerd beichikken ten behoete tan diens gezin De heer Vingerling Wanneer de peraoon wordt teroordeeld wordt dan het pensioen geheel ingehouden of indien hg een gezin beeft wordt dit dan aan dat gezin uitbetaald Ds Voorzitter De tweede alinea tan dit Utikel spreekt dnidelgk genoeg Art 13 wordt tastgesleld Art 14 Als bgdrage in de nitgaten voor de krachtena deze Verordening te terleenen penaioenen wordt door de gemeente ten behoeve Tan bet in artikel 17 te termeldeo fonda eene doorloopeade korting tan tijf ten honderd ingebonden op de bezoldigingen der ambtenaren xooala die toor iedere betrekking tolgena de in artikel 2 bedoelde Igst worden geacht te bedragen De heer Bellaert Gr wordt tocrgesteld dat da ambtanaian 5 pCi van hun tractement moeten betalen dat kan aanleiding tot onbillijkheid geven b v een ambtenaar krggt f 1200 bg zgn aanstelling an later wordt zgn trsctement verhoogd tot t 1400 dan heeft die ambtenaar minder bggedragen dan zgn collega die van f 1400 hoeft betaald nn zon het billgk zgn dat er eene bapsling bgkwara dat hg b v in 4 jaarlgkaohe ter ngnen dat mindere aanzuiverde De heer van Galen Ik wenschte een traag te doeu naar aanleiding tan art 19 en wel wal battaft dat onderzoek dat om de vjjf jaar moet worden gedaan indien nu blgkt dat 5 pOt voor de storting niet voldoende ia bign het dan daar of hoe most het dan Do Voorzitter Wanneer later blgkt dat die 8Va f Ct niet voldoende is kan het zgn dat in plaata van 3Va pCt door de gemeente ook meer moet worden betaald b v wanneer het 10 pCte wordt moet de gemeent 4 en de ambtenaren 6 pCt fagpasseu evenwel de baaii is zoo voorzichtig mogel k gemaakt De heer van Galen Wanneer later doa blgkt dat dia bgdnga niet voldoanda ia moetan ï dan daarvoor de ambtenaren laten betalen dat gaat toch niet de gemeente gaat een overeenkomst aan met hare ambtenaren Oe Voorzitter Wat ik heb gezegd dat zou kunnen gebeuren maakt u tot zelÊerheid de gemeente gaat aan een overeenkomst met hare ambtenaren zegt u dat is niet zoo het is een geheel eeozgdige zaak de gemeente kan met hare ambtenaren geen overeenkomst aangaan De heer van Goor Het kan zijn dat er eene groote sterfte onder de ambtenaren kwam dan zou natuurlgk de bgdrage weder moeten verschillen de ambtenaren nu in dienst moeten geen deel nemen de nieuw aan te stellen ambtena en zgn verplicht deel aan bet pensioenfonds te nemen De heer de Raadt Het zou na het opmaken der balans ook kunnen zgn dat er slechts 3 pCt moet worden betaald dit kunnen wg in de verordening opnemen dan vervalt het bezwaar van den heer tan Galen Artt 14 20 worden goedgekeurd De terordening treedt in werking 1 Januari 1899 de ambtenai n moeten zich voor 1 Dec 1898 aanmelden toor de verordening De terordening wordt in zgn geheel tastgesteld alsmede de Igst tan de ambtenaren benetens de terordening regelende de sameastelling van de commissie tan bgstand en de terscbillende wgzigingen in terschillende instrnctiën Niets meer aan de orde zgnde wordt de tergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 3 Augustus 1898 Het Hollandscb Tooneelgezelschap tan het Paleis tan Volkstlgt voerde gisterenavond als opeoings voorslelling op het Kenaatie drama vau dezen tgd nl Drejfus de Martelaar tan het Doitelaeilaud Jong en oud arm en rgk allen hebbeu zich iu den laatsten tgd met bet proces Zola bemoeid met graagte werden de nieuwsbladen gegrepan eu ingezien om de toedracht der zaak Dreyfna nader te loeren kennen enkelen hebben zich hier ter stede op een Fransch blad geabonneerd om nog voordst de Hollandache couranten verslagen konden leveren met dit proces nader bekend te worden Het was dan ook niet ie terwonderen dat de acbouwburgtent goed bezet ja bgna geheel vol was Zelfs uit naburige plaatsen waren tal tan toeschouwers opgekomen eu zg zgn met teleore 8t d De hoofd of titelrol waa in handen tan den heer Barendse die op zeer kunstige wgze hem tertolkte hg werd tronw ter zgde gestaan door Lucie Dreyfaa Metr Potharst Grader welke fraaie tooneeltjes werden door hen gegeven wg herinneren slechts aan het bezoA in de gevangenis en het bgwonen der onteering tan haar echtgenoot ook bg het bezoek aan het ministerie tan oorlog toonde Metr PotharstGrader haar taak volkomen te begrgpen wg noemen wg haar bonding en haar toon tegen den ofScier die haar man gevangen nam hare minachting voor dg ondervonden behandeling haar recht op haar man dien eerrollen kapitein Dreyfus Zg speelde meesterlgk evenals de heer Barendse Advocaat Demange hield een krachtig pleidooi dat ten gunste van Dreyfus moest afloopen totdat bet telegram van het ministerie van oorlog ten nadeele tan Dreyfns uitviel Over het geheel genomen hebben allen medegewerkt om deze eerste voorstelling een goed succes te doen verzekeren en het is volkomen gelukt Dikwgis daverde de tent van het applaus voorzeker een groot bewijs dat het Goodsche publiek goed spel op prgs weet te stellen Ten einde het publiek nogmaals met Dreyfus te kunnen doen kennismaken bestaat het voornemen dit Zaterdagavond weder te doen opvoeren en dan zal zeker blgken dat nog telen teleurgesteld zullen worden indien zg zioh niet vroeg van plaatsen voorzien Uit vertrouwbare bron deelde men ons mede dat Zola den 21 Jqli deze gemeente is gepasseerd tuBschen 1 en 2 uur op reis naar den Haag Door de politie zgn 2 minderjarigen naar hnnne woonplaats Rotterdam overgebracht Ds colporteur J A B Z te Rotterdamgewoond hebbende is te Gouda aaugehondeuen naar Rotterdam overgebracht Hg wordtverdacht ten nadeele van de firma E in deHoofdsteeg aldaar een schilderg te hebben verduisterd De rechtbank aldaar had rechtsingang met bevel tot gevangenneming tegenham verleend N B Ot Tot 2e adBiatent bg het ondetwgi aan het scheikundig laboratorium van den hoogleerasr dr H W Bakhuia Roozeboom aan dennitersiteit t Amsterdam ia toor het stodiejasr 1898 99 benoemd de heer C J tan Eyk aldaar De miniater tan oorlog heeft machtiging terleend om bet muziekkorpa van het 4e reg inf en de tamboera en booroblazera van dat korps te doen deelnemen aan den optocht en aan de militaire taptoe die te Leiden op 21 Sept ter gelegenheid van de inhnldigingsfeeaten gehondan aallan worden Da lamboan au hst Verslag tan den toeatand der GeI Gouda over 1897 ontleenen wg het de Aan u TC meente Gouda volgende Opmerkingen omtrent den loop der bevolking gedurende het jaar Het getal der gehorunen bioneo da gemeeotft bedroeg Ukdb Vrouw Balde gMl Levend 374 397 711 LeianlooB aangegeven 23 9 32 Te zamen 397 406 803 Hua Vroow Betle til 425 390 815 18 8 26 Iu het vorige jaar werden geboren Levend Levenloos aangegeven Te zamen 443 398 841 Onder de geborenen in 1897 waren 14 onechte kinderen namslgk 6jongenaen8 meiajas Sr waran 9 tweelinggeboorten De sterfte binnen de gemeente zonder de levenloos aangegevenen was Maan Vroow Bolde geili 249 238 487 Io het vorige jaar bedroeg zg 220 209 429 Van de overledenen waren er Ongehuwd 156 136 2 2 Gehuwd 61 47 108 In weduwenstaai 32 54 87 Geecboiden tan echt Burgerlgke staat onbekend Van deze stierten Uoonoltjt Vrouwelijk Btide geal Beneden hel jaar 86 77 163 Van 1 tot 5 jaren 37 24 61 5 10 4 8 12 10 15 5 10 15 15 20 5 6 11 20 25 628 25 30 2 2 4 30 35 6 2 8 35 40 4 15 40 45 5 2 7 45 50 5 5 10 50 55 10 12 22 55 60 10 5 15 60 65 11 12 23 65 70 10 9 19 7 75 14 15 29 75 80 16 19 35 80 85 8 18 26 85 90 4 8 12 90 95 112 95 100 Er werden 148 buwelgken voltrokken due 19 minder dan in het torige jaar Van deze buwelgken werden aangegaan Taaachen jonkmans en jonge dochters 132 weduwen 4 gescheiden trouwen 1 weduwnaars en jonge dochtera 6 o weduwen 3 a geacheiden tr 1 gescheiden manu en jonge dochters 1 a weduwen gescheiden tr Huwelgken aangaan met vergunning van de Rechtbank krachtens art 550 Burg Wetb geval tan afwezigheid kwamen niet toor Voor de voltrekking van 18 huwelgken werden bswgzen van onvermogen afgegeven Bg ondarscheideue huwelgken werden 8 kindereif gewettigd Er werden in het afgeloopen jaar drie echtscheidingen ingeschreven Uit den volgenden steat blgkt de maandeIgksche loop der geboorten buwelgken en aterigetallen aTBKF UAAiniXN OlBOoalIK noWILUKBH UEtALIBH Januari 63 6 51 Februari 64 10 48 Maart 69 10 46 April 80 12 45 Mei 60 18 46 Juni 57 21 36 Jnli 58 10 24 Angnatus 75 14 29 September 69 18 25 October 56 10 52 November 47 11 48 December 3 8 37 Naar de Eoloniëo van den Staat tertrohkeo 2 nannen terwijl 9 mannen tan daar komende zioh in deze Gemeente teetigden Uit het boiteuland kwamen hier 12 mannen en 6 rroBwen 11 mannen en 5 tronwen gingen derwaarts Op het einde tan het jaar waren er vgf Ambtenaren van den Borgerlgken Stand namelgk da drie leden van bat OoIlegevaB Dsga Igkaoh Beainnr en da Bearan B Jager en P de Baadt Wordt lervolgd BKExniiwoDni Zondag avond werd onder leiding van den burgemeester een vergadering gehouden met het doel te beraadslagen over de tiering tan het Eroningsfeest ook in deze gemeente Algemeen waa men er toor dat ook hier dat feest zon getierd worden Staande de vergadering wefd een commiasie van 12 leden gekozen beataande uit de boeren J de Visser voorz G D Rehorst vice voorz M van Dorp 1ste secretaris A Boer 2de secretaris W Scheer penningmeester E Both G M de Jong H vsn Egok Jacs de 0roo W C van Etk C de Jong Dz en P Berkonwer Da burgemeester werd op Toorstel van den voorzitter tot eore voorzitter benoemd terwgl nog 12 iogefetenen werden gekozen om met de commis ie mede te werken ten einde op de beste wgze het feest te doen slagen Cafblli a o IJsiei Alhier is gisteravoad 5 uren een 5 jarig meisje onder het spelen te water geraakt au verdronken Cafblu a d IJsBi Verleden week zgn alhlar door de nachttorsten terschillende akkers met aardappelen en hooneu bevroren OuoEWATBB Z D H de biaschop tan Haarlem heeft benoemd tot kapelaan alhier denweleerw pater E B V Satenge EoiuPEN A D IJsBL Maandag had alhier in hel café tan den hear J tao der Plas eén tergadering plaats der afdeeling aErimpen a d IJael en Omstreken c der Hollandsche Maat schappg tan Landbouw Besproken werd of het wensehelgk was dat de zuiteloonsnlent in Zuid HoUaod de beer A Bos in Augustus of September hg eaige landbonwera op Je boote kwam ten einde intiobtiugen Is terstrekken ter bastrgding tan kaasgebreken De beer A Bos ter vergadering aanwezig lichtte ean en ander nader toe Na stemming bleek dat de heer Bos voordat doel niet begeerd werd Wel zonden verachillende landbouwers gaarne zien dat door genoemden beer een cursus werd gegeven iu bel onderzoek naarde melk van versohilleode koeien wat betreft hel vet en Itaasatof gshalte De heer Bos stelt sich mite het hoofdbestuur zich daarmede kan vereenigeu gaarne toor dien oorsus diaponibel Ten alotto werd besloten toor rekening der afdeeling een melkcootrolenr aan te schaffen Stolwuk De ondate ingezetene dezer gemeente Gerrigje tan Vliet weduwe Hol is overleden Zg is geboren 29 Januari 1807 alhier L Bonter die op 28 Mei j l sgo broeder aan een een oog heeft verwond en sindsdien tgd in voorloopige beobtonia waa ta Rot terdam is geplaatit in het Rgkskrankzinnigengsstichl te Medemblik Alhier hebben zich veertig aspirantlotelingen aangemeld om deel te nemen aande vrgwillige oefeningen in den wapenbandsl Maandag 11 maakte een zeittgtal kinderen nit deze gemeente met enkele onderwijzerseen reiije naar den Haag en Schatsningeo desmorgens ten 6Vb nor reden zg per rgtnig naarStolwgkersluia en des avonda ten ruim 9 uurkeerden zij per rgtaig iu bet dorp terug AANBESTEDINGEN Bnrgemeeiter en wethouders van Rotterdam hebben giateren ten raadhuize aldaar aanbesteed bet maken tan een paardenstal ten behoete tan het openbaar slachthuis aan de Boezemstraat O a wsrd ingeschreven door F V Blanken te Berg Ambacht toor f 12 993 W A Verbrnggen te Waddinxtesn toor f l j 540 J J Duim toor f 15 820 en W Bokbovsn toor f 16 965 beiden alhier De directie der naamlooze tennootochap Handelstsem te Rolterdim besteedde gisteren aan het maken vao een pakhuiapand niet zolder enz ter grootte tan ongete r 1400 vierkante meter Biljetten waren o a ingekomen tan C F W Dessing voor f 91 890 H J Nederhorat voor f 92 643 beiden alhier en W A Verliruggen te Waddiniveen voor f 96 820 Eergiaterenatond ooiting bel N t d Dage het tolgende telegram uit IndK Zaterdagavond ia Toekoe Brabim de broeder van Toekoe Biotora Palanë met zgn gezin door de mareebanssee rerrait en naar Segli opgebracht