Goudsche Courant, donderdag 4 augustus 1898

rijdag 5 kugustus 1898 No 7649 378te laargang fiOüMHE mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No Sg ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meet 10 Centen Uroote letters worden bereken4 naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitMndering van Zon en Feestdagen De prys i er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VÜF CENTEN 0 JA pq Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBL0BM v m H van8chaik Co gevestigd te s Oravenhage Keppleritraat XO en 9 naby de Regenteaselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gü hoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBorst flonig Extract ivcBXji A isrTi3 B FLACONS van éO Cts 70 Cts en ƒ l verkrjgbaar bj Firma WOLFF k Oo Westhaven 108 Gmda D MIEBIE3 Kleiweg E 100 Qouda E H TüN 31ILD Veeratal B 126 te G mia A BODMAN Moordreeld J C RATELAND BotlocpÈ V WIJK Ouitwater M KOLKMAN Waddinmem ADVERTENTIEN Heden overleed onze geliefde vader Behuwd en Grootvader de Heer GORNELIS VERLOOIJ in deu ouderdom vaa 81 jaar Cifc aller naam i C R VHRLOOIJ Gouda 3 Auffuatus 1898 Heden overleed in dei ouderdom van 81 jaren de Heer CORNEUS VERLO die Tan 1839 tot 1894 metHde meeste trouw ia m ne firma werkza nii was aU opzichter der Weriiplaata 1 M NOOTHOVEN VlN GOOR Firma G B VAN GOOi ZONEN Ooitda 3 Angustaa 1898 OHZICHTB 18 l iINGlN inte Mt door BEEBBilf en DA FRDIKEN TOQPETSJSCl en verdere HAAKWEBKEN soLiEDB afweIrking ba H p mmk Coiffeur üjÜj Kleiweg Gouda tkerêkik te Gou a j I if ZOHERTBEATER Standplaats Groots Markt HOLMDSCH TOONEEL EZELSCHAt van het Faleia vdor Volksvlgt te AmaUrda Besttiurder B BABËNDSE Donderdag 4 Augustus 1898 i m € llil ® Tooueelapel in 5 bedryven naar den beroemden Roman van E Maklitt door W Pothakst n alle steden van ons land met groot SQccèa opgevoerd Vrijdag 5 Augustus 1898 MMcben iMCheu iMthen our Boys Beroemd blgapel in 3 bedryven uit het Engeiach door Williau SquAtts Snocèsatuk van alle Engelache Theatera PRIJZEN DER PLAATSEN late Rang f 1 25 2e Rang f 1 3e Rang f O 75 4e Rang f 0 40 Abhonnementakaarten 10 stuks i f 10 verkrflgbaar ook per atuk by den Heer 1 S KEI8EB Korte Tiendeweg Beapreekbnreau dageiyks geopend van 10 4 unr Aanvang 8 uur ïïótel DE PAÏÏW MARKT GOUDA Gedarenik de Kermis llZIEKUITVOERlNGEN TAN DB WEENE BmsmEL Uirigente Fraulein RIKA BEKKEB Violine Virtuose Conservatoire van Luik lederen dag van 2 4 l T I liT É E 8 uur aanvang der Avond Coneerten De MATINEE vrj entree De AVOND CONCERTEN van MAANDAG DINSDAG WOENSDAG en VRIJDAG 2S cents entree DONDERDAG ZATERDAG en ZONDAG IS cent entree Abonnement voor de geheele week f 1 25 Dagelyks verandering van Programma Gouda Druk ran A BBINKMAM ZOON Voorschotten worden verstrekt van af 100 tot 3000 tegen kleine maandeiykache of driemaandeiykache afioasing en zeer matige rente Aan dit adres kan men tarieven bekomen eener solide Levensverzekering welke tioortehot verêtrekt op Oe PeUt Brieven motto t Voorschotten t Noord singel 64 Hotterdam Sii3iai iipooH iftan joop otiSntiie s iooj l i9ddsqoemi ej snoAMpiioM I8II0I4I pVoOH 1 H 1 lf i M op H et floojd ll leu§l pijl I WK Alia j An j É CASSim TANDiA TS Gouda rui ft kaflj b aP fiESKuÉxiMi MAANDAG DINSDAG D NDB DAG enZATERDAG van 8 tot S onr WOENSDAG en VRIJPAOvan ftot uurZONDAGS niet A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 14 cent de K G NIEDWB HAVEN 28 WjgP Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerij Maaldery en Kookkunst te a Qravenkage met een diploma Verguld Zilveren Medaille d J TAN TEimJ Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR iutomatiseheYallen voor mttan k fl 9 10 voor muiaen k fl l 3i voor torren kMkkerlakken tti ü fl 1 30 vangnn voortidnrend iriiiilür tOGBioht ÏO M rattan mui sen ol lullende kevers in een naobt Hietlen Eioh va Dtelta weder oo n Inatnn niet dn infonca reuk nh Veihoop tegen toenending van liet bedrag of onder remboara Verzendhuis Merkuur rg CotRmandit UaatRohappy G tScknbert A Co Janterdatn MZ Foorbnrgwal 9SS FEANSCHE STgOMVEEYEEU chemische WissoheriJ viH H OPPENHEIMEK 19 Kruiskade Sotterdam Gabreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en vervel van alle Heereuen Dametgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomei van pluiMie mantelB veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatate methode geverfd Alle goederen hetzy geatoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid valgens staal bewerkt RAADT Peperstraat 7 8 9 11 Gebr DE Westlia i 200 Inrichting lol Meubileeirin van geheele H izen desveiiangd ook in huur ALGEMEEi BEKJ Nb J N I 1 REEDS MEER DAN 50 JAA j als liet l e§ e adre § voor mmtl SPlESÉLS QANSLAVfES Fetoitasie Meubel n ► f J Pepersthtat K 3 en 6 f KINDERWAGEirS mz enz L k WELTE Gouwe C 253 Hei groote mA zënii kwaleil af tot dtfyoorafgaandekM og Btefdif alle mTfi4ëien do de feieliiBchë 1 eeeftofl dat zIJ dqbrhet sjtbniik naken vi Maan heeft die famiTDiujiiB Bu ixiiri h y lluweteilSObBppel weldaad blijkt te xcb vosr 8 un teonwkwL den doordeageweilfaiOfAQlbr Tan Geiondh4 on dervindiDg opg t li b n tfene eojwige pn per il RB w rden dJi rt f geaehtkM itefltel msdeicedetflil M tt deie geneeswiji en KiJ maaktfl loov el ougaik dat van een dol OTER ZENL Oendf menaobbaid DeMtenAeawUHb nltccvo BDmanwelumtuntoTUahMea n b raatop da l o4r wasaehlBv v n het k M aaiual lo rd4i hold DBilddeUIJIkkBH hat avBuw erden erkalDk BohittereiidB revnltaton Tftferagaa den altiHsder geiotireven warkla IDEN BN BEROERTE hara voorkoitJilRp en oe ilng tl lekjebeTatnletallewTOrhetgnatapiib kenen t b i plexla ftlÉMnlwnMrto toe trotMWM taobap aWDKMrend E rfl an den nleawen tUd komt Jan Mnvondldtton v g nakeek langi da hidd mm Ibnaerde proet emingen tiwna over de geheele wereld ing n4aboorBtebelBnK te illgwekt tavflnaeuia Uaendf menaoiihaid Dese enAeawyHli nltcavo r jl e drnk verHchenen ie Dit 1 omtrent bet weflen der rauwere therapie en jde daamêda ielfa Sen uitwerking maar ook vtndt men daarin wetenachappelUke varu i geneoVwijae gewijd zUu atooiuede aftehrlft van üggeplaatete leneeaknuillgon nader welke P wlire mad dr areriMBr uugemont 10 Stelngrabar mad dr praktlieBrand geneeiliBer aaa kflt kraakSanJtdtirath Or Calin Ie Statllnltflroianiann med dr vkwi uU teiSbHHsa hospitaal tB AgM Qehelmrath Dr SoheHag kastaal Sataanla bintien korten t d reeds de f li k vnrHtoKubare vetklaiineJ 1 wiinhopige eevallen veï hiiiitlAliuKeD aitde inediacnl tul van getulj achiirteu van 7 aan dij polykiinlek te Parlji rue f tinnigsn eeitlolil du Charenlon Df F FOFOItiir ganflOBflfler dlrecteur Van n iiu ijtHi ig ngsiK uBnaintrain ur BDneriai Kaaiiei HalMnili Bad Emd Oarset med dr geneeshBer dlreoteurder galvano thardiroutlaalie Inrlohtlngvooi lenHwIlldari te Parlla rue SI Honoré 334 Cohaul won Asohenbach med dr s CorM Or Buibaeri arroad arta de ZlrknHi Ofeir ï ï fll if iJ Weenen Dr C Bongavel te La Farrilira £ Eura lid vaa dia CDniall Central d bnliai M dg Santé In Frankrijk en vele itndereu Aan allen wier kenuwKeatel meer of minder aMiredaan Ét of MenamBd miuwnchllKiieid Jtiyuen waarvan dekenteekenen Eijn ehronlloha hoonplja mlaralaedDhala koef dpijn bloadandrang groole prikkslbaarheid gejaaBdheid ilapejeoahald Hohamatllke Mraal an eatiahBDelllkt teastand vei der alle zii lieii die door beroerte gotteffen werden en nor lijden aan de gavglgen daarvM i ooall uBrlBniniliigfln onvjlrmoBBn tol tpreken iiNarBtongval noeleliikallkkan alljnuKfddr gr H v Uk SU uD reeuB vdoer KanBDBKandiga Ie bekÉode middelen all oathoudiagameBkondwaterknnr ebadePf eea genezing of lanlxing hnnlaer kwaal gevondenucuupu DU i nu BiuLw w uiD vrvea v v el n Tovr bcroerto ndaütoe reden hebben wegene verBi ilnselea ale ili f aaahtfMdaad angstig voelea verdoovlns ia bat hSBN besNBlla Mst dHltaUgkald fllkkerlnflsn en donker wo en voor de oogan drukkende p b onder hst voerheaM aaltfai b ds oorta bst voa aa van kriebeling In sn bat tlapsn van handen en voetsn aan al de drla MtworHn Hn MnwwlUdcra all ook un lange melslt lijdende aan bteekiHoM en kranlitslaeihald o ftn gaconds lelfe aan Unas psrsoasn die veil met bst heofd werken en geestelijke reactie wlllea Tonkoman wordt dringend aangeraden ïlch het boven vermelde werkje aan te aohaffen hetwelk op MUtTiaia keitsl fhueo ver aondflu wordt door Amdterdnm door M CXKBAH € o Heiligeweg 49 Itotrerdnm F E v u 8AIVTBV KOJLFF Apotheker Korte Hoofktew 1 ITlrceh I OBBV a PORTOW Oadegrach by de Gatólbmg F at Op de iongete hvgienniBoh medicinale tentoonstelilng is de r W l i H u i die f vilie dsor as Medisohe Jnrij met de Kllveren KTednlIle beh behraond KoNINKLUKC Stedelpö Cfasfakiek te GOUDA De pr ja van het gaa ia 6 cent per M qb voor KooktoeatelleD of Motoren 4 ot Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratia aan de hoofdbuia verbonden met 15 meter vr je leiding achter den gaiuneter Voor 3 en o lichtgasmeters bedraagt de hnur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten ho te ƒ 2 25 per week knnnen wekelgka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in haar bekomen Bekroond TentoonstalliiigS hoeniiMÜEei7 a Hage Aug 1690 WareUberoemde Sokow Appretanr Iiipkrin Satln na agn da beate voor bet gOBa r moeite mlddelü kanilB poetir nu kUo nrart en Keklanrd scboenwerk Terkrygbaar by winkellun In sehoenwerk Oalanterien Drogeryen ens Hen leUe S ed op nato en fabilekamerk inAgent I W SardeaMnn Amben Nlenw oBovertrolftn Prof Dr Liebera welbekend SBirVW SaACBT BLIZBI A ieen eclit met Pabnekimwk tot oortdnreude redioalc en BM Bi ekerq genezing van alle zel SIjHde n st hardnekkige xenuwKBJn xieftien vooral ontstaan door SÊSm afdwEUingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwdite Biedzucht BenAuwdheid Hoofdpos Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysverterii ff Onvermogen Impotenz Pollntlose enz Uitvoerige prospeotussui Früs per fleich S 1 B ï fl 3 dubbele Jesch a 61 CentraalDepdt Mattb v d Vegte Zaltbommal Depots C Happel a Gravenhftge C W Snabiliê Eotterdam M Cleban b Oo Amaterd m Lobrü au PortoD Utrecfal en bii alle drogisten KE ViVJSGliFJiVG iBaiDHTIKOKN WILKK QKÏiiK SCKiDB OP HINOl KUNNBN VaaOOBZAKEN BUBGEMEBSTER en WETHOUDERS van Gouda Gaaien irt 8 d HINDEEWBT Doen te weten fl j n u Dat lij vergunnin hebban vorleend aan l obt Darcksen Bn hunne reohtTerkrijgenaen lot het ontUkteu eeior bakkorü mol blikalagarij gadreven door e gaiBotor op hot poroeol aan de Karnemolksloot kadastraal hakend aeclio A No IS45 Qouda don 4 Aagustua 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd ï L MARTENS De Saoretarls BROUWER Verandering van de Tijdvakken onder de voor de Uch tingen 1894 1 89B en 1890 De BURGEMEESTER van GOUDA maakl bekend dat de lyd van opkomst onder de wapenen van da MUioiena Varlofgangera dor liohtingen 1894 18 5 en 18911 bij beschikking van Zijne Kxoallenlie don Ministor van Oorlog is gowijzigd als volgt LICHTINOEK 1804 on 1895 Ie ie 3o Sa 6o eu 8a Regiment latanterie Ie Ie se on 4e Bataljon eerat opgeroepen vau 25 Augastua tot 17 September thana opgeroepen van 1 Sapcember tot 24 September LICHTING 1898 1 2e 9e e en 8e Regiment Infanterie 5e Bataljon en 8e Regiment Infanterie 5e Bataljon la Je 8e en dor 4o Compagnie eerst opgeroapen van 2 September tot 31 September thans opgeroepen van 6 September lot 34 September Ie Compagnie HoapiUialsoldaten eerat opgeroepen van 29 Augn tua tot 24 September ie en 3e Compagnie Hoapitaalaoldaton eerst opgeroepen van 33 AnguatBs lot 17 Septambsr thans opgeroepen van 39 Auguatua tot 24 September Se Bagimeut Veldarlillerie Ie 5e en 6e Batterij eerst opgeroepen van 19 Auguatua tot ii Septamher thana opgeroapan van 32 Augustus tot 24 September Ponlonniera 2e Compagnie aerat opgeroepen van i4 Auguatna lot 23 September thans opgeroepen van 25 Auguatua tot 24 September LICHTING 1896 Korpa Genietroepen e 3e 3 4e 5e 6e 7a en 8e Compagnie eerat opgeroepen van 16 Augustus tot 17 September thana opgeroepen van 36 Auguatua tot 29 Ssptember Gouda den 3 Aug 1898 Burgemeester en Wetboudera voornoemd R L MARTENS FEVILLETOIM De Mesicaansclie Beeldhouwer ïeN veehaal dek azteken Naar het Mtgeltch Ift Toen de beeldhoawer diens woning bereikte werd bij met de grootste bartelgkheid ontvangen Cruzilli geleidde hem dadeligk naar dat gedeelte van het gabouv waar het voorgewende beeldhouwwerk zou moeten uitgevoerd worden In het midden eener ruime zaal stond ene kolom van gepolijst porfier Cruzilli verklaarde dal hig boven op die kolom een ornament wensckte te hebben en wel een adelaar met uitgespreide vleugelen die uit één blok marmer moest gehouwen worden Maxtla trad eenige schreden vooruit om de noodige opneming te doen doob met de snelheid der gedachte opende zioh de vloer onder zijne roeten en tuimelde hy in een donkerea afgrond neder De opening sloot zich met een onheilspellend gekraak boven z n hoofd en alles was weder zoo onbewegelyk als die porfieren kolom die bij dien helsohen valstrik als Bohtldwacht geplaatst acheen Het eerste gevoel van ontzetting en angst word gevolgd door een feilen slag t en den bodem van bet hol waardoor het slachtoffer van zqn bewustzijn beMoffl werd Hoe lang hq iu dien toestand was blyven liggen kon hij niet nagaan Zyne eerste gswaarwordingea by lyn terugkeer tot het bewustsjjn Bultenlandsch Overzicht Eergisteren heelts bet dat de vrede tuBSchoD Spanje en de Vereenigde Staten gesloten zat worden vóór bet eind van de maand na roordpelt meo reeda dat het zoover zal komen TÓór den 15de AugostoB DeB te betert De toestand ia na óó dat Spanje nog eenige iuliobtiageu gevraagd heeft o a over de onmiddellyke ontrniming der Antillen waarbg het opmerkt dat deze allicht weken zoo niet maanden zaldDrei ea dat het blijkbaar toch nog tracht in de regeling der Gahaaniohe Bchold waarvan de overnemiog gel k zou ataan met bet betalen eeoer zware oorlogsBchatting eeuige wyzigiDg te brengen Als men het hier o er eaos ia worden de vyandelykbeden gectaakt En din kan men aan het overwegen gaan wat er met de Philippaoen zal gebearen Dat konden wel eeni even lange ooderhandeliageo worden als verleden jaar bij het aiaiten van den vrede taaacheo Tnrkye en Griekeo and De schold daarvan ligt hoofdzakelijk bij de opstandeliogen Wanneer er nn ni g maar ééostemmigheid heerschte onder de inboorlingen van de Philippgneii zooala op Cuba vr wel het geval scbynt te z n zou het nog niets zgo Maar dat is niet het geval Agnidaldo die door de Amerikanen feitetp naar de Philippgnen is teruggebracht fiie door hen met kanonnen geweren ea munitie is geholpen ia na met meer van zins naar zyn vrienden te luisteren Hg beeft een repabtjek nitgeroepen en zich zelf president gemaakt by wil nu ook regeeren eo regeeren te Manilla □ atnuriyk Maar buiten zyn legerkamp ia Aguinaldo niet popnlair Het zuivere inboorlingen raa zou waarscbyuiyk liever oader de Spaaosche heeraobappy staan op voorwaarde misscbieu dat de monnikenordeQ werden verjaagd dan onder de Meatiezenregeering van een Aguinaldo Generaal Meiritt wacht uog een paar schepen met troepen af ten einde voldoende troepen te hebbeu om op alle eTentaatiteiten gewapend te zyn Maar algemeen wordt geloofd dat Manilla zich op de eerste opeischïng vau de stsd door admiraal Dewey zal overgeven aan de Amerikanen Dit zon de eenige manier zgn om de burgery en de stad tegen de opatandelingen tegen dit nitvaigael waarvan de Timesc correpondent spreekt te beachermea In een baitengewone editie vau dan tBsichaanzeigerc wordt een keizeriyke brief gepobiceerd gericht aan den rykskanselier en geschreven nit Friedrichsrnh den 2en dezer Deze waren eon algemeen gevoel van koude on eene ver dooving in zijne ledematen Hij bemerkte dat de vlaer op welken hy lag klam en shbbig was en eerst na eenige moeite gelukte het hem eene zittende houding nan te nemen Aanvankelijk meende hij dat hem een blinddoek was voorgebonden doch deze indruk was een gevolg van eene zware kneuzing aan zijn hoofd door den val en van de beerschende duiaternis die zoo diep waa dat by telfs den omtrek zyner band die hij voor de oogen hield niet zien kon Een walgelyke damp vervulde als een zware mist dsn kerker en deed hem het hart in hot lichaam omdraaien Zoodra hij een duidelijk bej p van zijn rerBchrïkkelyken toestand kreeg keerde de herinnering aan het voorgevallene bij hem terug eu fay had geen scherp doorzicht noodig om te begrijpen dat by een gevangene waa ja dat hij zioh in eeno plaats bevond waar zyne oogen vermoedelijk nimmer meer het gezegende daglirht zouden aanschouwen Zijn vonnis soheen geteekend en die overtuiging joeg hem eene koude rilling door de aderen maar hy was de man niet om zich deemoedig aas zulk een lot te onderwerpen Te midden van bet dreigendste gevaar begaf de moed hem niet Hjj beschouwde den toestand iu welken by zioh bevond als een triomf zyner vyanden die bij ala er maar e nige mogelykheid toe bestond moest very deten Hij sprong dus op en sloeg den blik in t rond zonder echter uit hoofde van de ondoordringbare duisternis een enkel voorwerp te knnnen onderscheiden Daar zyne voeten op den glibberigeu vloer uitgleden ging bij zeer voorzichtig vooruit om te onderzoeken waar de muur was en bjj gissing de grootte der brief idt als volgt iMpt onze faoogn bondgenooten en mei het gauRcbe Doitsche volk sta ik treoiend aan de baar van den eersteo Kanselier des Byka vorst Otto von Binmarck hertog von Lanenburg Wy die getuigen waren van zgu heerlyken arbeid en die bewonderend tot hem opzien nis tot eeu meester in de staatkunde een onvervaard etrgder in den oorlog zoowel als ïp vredBstyd deu moeat aanhankfllyken zoon des vaderlaada den troowsten dienaar van zyn Keizer en Koning wy yo diep ge troffen door bet verscbeideu vaq een man in wien God de Heer een werktuig had geichapen óm 4l onsterfelyke gedichte van Doitachlands eeubwld te verwezeniyken Nlet op dit oogenblik zon het van pas zpn om alle dadttn die de groote ontslapeoe beeft volbracht alle zorgen die by voor Keizef en Rgk heeft gedragen alle voordeden die fay behaald beeft op te sommen deze zijn te ontztglyk te meuigvuldig alteen de gesobiedenia zal ze alle op onvergnnkelgke tafeUga schrijven My fcht n kwelt de be hoelf om voor de ganacbe wereld uitdrukking te geven aan den onverdeelden rouw en de danipiare bewondering waarvan de gaascbe nati heden is vervuld en om in naam dier nati de gelofts af te leggen om datgene dat hy de Groote Kanselier onder Keizer Wilhelor den Groote heeft geschapen in stand te bladen ie ontwikkelen en als het noodig is M i goed en bloed te verdedigen Daarby beipe my God d Heer I Ik draag n op dit myn schryven Ier ilgemeene kennis ie brengen V Nog altyd stroomen naar Frisdricbsrah brieven en telegrammen van deelneming naaet waggons vol kransen Keizerin Friedricb zond een grooten lanwerkrans met palmen leliën qd witte rozen de prina regent van Beieren ten kraoa van alpenrozen en Edelweisz met de opdracht Den grooten kanselier een laatste groet uit Beierens bergen Li Hung Chang een pracbtig bloematuk Preaideut Kruger zond aan prins Herbert Bismarck en den Keizer telegrammen van deelneming Na de ontvangst van de doodatydiog te Pretoria werd de ataatsvlag op het regeerÏDgfgebouw halfstok gehescben De groote ronvrdienat op het Eoniugaplein te Berlyn is afgezegd en zat vervangen worden door een pleohtigeo lijbdienst op heden in de Kaiser Wilhelm Geduchtniszkirche De dienst zal worden bygewoond door den Keizer de Keizerin de te Beriyn aanwezige prinaen en prinaessen de gezanten der vreemde mogendheden den rykskanselier de ministers en stasts ruimte waar hy Eich bevond te berekenen Met zijne uitgestrekte handen had bij weldra den muur bereikt die even uls de grond klam en met eeno glibberige zelfstandigheid de opgehoopte voohtigheid van vele jaren overdekt was Met ds meeste behoedzaamheid ging hij op don tnst voort totdat hy zyn kerker eindelyk geheel rondgegaan was Naar zijne gissing had het bol ongeveer twaalf voet in t vierkant niaar de hoogte kon by hij geen mogelijkheid sohatfon Hij bleef eeu oogenblik stilstaan en werd wanhopig toen hij het erostige van zijn toestand ten volle doorzag De gedachte aan Mazinn die hy gevoelde dat couwig onkundig van zyn lot zou blijven vervulde hem en vorder peinsde hij over zijn lievelingsontwerp bet monument voor zijn keizer waarmede hij gemeend bad de bescherming en de gunst van den vorst te zullen verwerven fDit ia dan t eindo mijns levena 1 riep hy in zyn bitteren zietsangsi uit vDit is dau de afloop myner hoopvolle verwaohtingen bet laatste bedrijf Van een levbu dat nog slechts weinige uren geleden de schoonste beloften voor my scheen te bevatten I Op dat oogenblik zag hy tets aan de overzijde ran het hol dat hy voor een paar flikkerende oogen hield eoodat bij er onafgewend op bleef staren In zijne opgewonden gemoedsstemmmg kwamen zij hem renaachtig groot voor en las bij er eene woeste uitdrukking in Doch oubevreead ging hy er op los maar plotseling atiet hij met den vost tegen ieis en viel ifTzyno volte lengte op den onreineu vloer neder Die val acheen een akeligen walm te verwekken zoodat hy eenige oogenbtiklcea syn adem moest ia aecretsrissea den Bondsraad de leden der wetgevende li hamBB ds legerhoofden en vnrtegenwoordigera van de overtuid Uit hoofde van dezen dienst zal de beurs Donderdag gesloten zyn De handelskantoren tallen dit voorbeeld waaraobynlyk volgen Wat mag crnaf Thun toch van sim z n T vraagt men tich nog steeds in Ooatnuryk a Zal by inderdaad de netelige taalqnaestie tot wier beëindiging Slaven zoowel als Doitaobera bun medewerking hebben geweigerd trachten op te lossen eenvoudig door middel van keizeriyke decreten Bet Framdenbtattt geeft reden znlks te vermoeden Volgana dit officieace orgaan is de toestand nn de rgkaraad naar buk werd gezonden er volstrekt niet eenvondigar op geworden of gemakkelyker te overiien integendeel de moeiiykhedeu welke reeds drie kabinetten schier tot radeloosheid hebben gff bracht zijn op dit oogenblik aangegroeid tot eeu berg en ook met de regeling van den Ausgleicb moet haast worden gemaakt t Was dus beslist noodzakelyk zegt bet blad dat da ryksregeeriog aan alle party strevingen het zwygeo oplegde om zoodoende zelf de handen wat meer vry te hebben V De Zondag in Frankryk gebonden verklefzingen voor de Depaitemeotale Baden hebben tot dusverre in de partyverboadingen deiar politieke liobamen nagenoeg geen verandering teweeggebraobi OeJraMti werden lI2irepoblikeioen en 190 conservatieven terwyl 139 herstemmingen moeten plaats hebben De republikeinen winnen 30 zetels en verliezen er 29 Verspreide Berichten Frankeijk Ik verbaas me over de halsstarrigheid waarmee eeoigen onter vrienden de zaak Drejfns blyven be chonwea als een rechierlyke dwaling Men miskent daarmee geheel en al da beteekenia der feiten Aldns Paol Brolat in de Droits de THomme betoogend dat van een miadasd gesproken moet worden een misdaad met voorbedaobten rade een miadaad van antisemitiaroe en clericaligme De toon der bladen wordt Al feller Van r geeringazydfl wordt met maatregelen tegen de pers gedreigd De bladen kondigden tegen Vrydag een belangryke vergadering van den miniiterraad ann Preaident Fanre zai opzettelijk nit Havre n er bondon om niet te stikken Na eene poos verminderde echter die walgelijke renk en begon hij te onderzoeken wat er van waa Ooreohto hemel I het was een mensohelijk lichaam en toon hij zyne hand er over been liet gaan voelde het vleesch vochtig aan Hij begreep dat het een lijk was dat reeds in atuat van ontbinding varkoorde Moeat hij in zulk gezelaohap zyn leren laten I VI Het paleis van Montesuma Welk een bowonderanswaardig monument van de ku nat vaardigheid en den amaak der Aziekeu waa dit paleis 1 Een voegzaam Pantheon voor deze Grieken der Nieuwe Wereld I Helaas dat hot ook hun maosoleum moeat zyn I Het was van den rooden poreusen steen opgetrokken die daar to lande gevonden eu tetzontii genoemd wordt eu mot ornamenten van japis en porfier vers erd Boven de boofdpoprt prykte het zinnebeeld van Montezuma een adelsar met eau ocelot in do klauwen in atoen gebeeldhouwd Op de binnenplaatsen wierpen fonteinen het kristalheldere water omhoog dat sy uit den rensaohtigen waterbak op den ver afgelegen berg Cbapultepec ontnngen en daarentegen voorzagen zy van bare zijde een duizendtal baden die door het gebeele palcis verspreid waren Eene menigte Azteekacbe edelen drentelden door bot park of bevonden zich in de voorzaten en braohten hun tijd in afwachting van do bevelen des keizers door It ordt wroolgd