Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1898

4 KottenUm 4 46 6 18 16 0 61 7 81 7 5 8 a pella 4 11 0 08 K f miuworkerk 1 04 8 1 1 K a Uoordreebt 6 11 S l f K n aoiida 6 17 11 81 88 7 10 7 48 8 11 8 verloren zgn niet verzekerd Bg laatatgenoonHie is de brand ontstaan Da eigenaar ii verzekerd Medelgdende dorpelingen hebben de gezinnen opgenomen Twee jongens van twaalf en vgftien jaar te Farga maakten io plaats van naar sebool te gaan een wandeling naar bet plei van Malakoff Onderweg kwamen zij bg eep pot waarby een emmer aan een ketting bevestigd stond en daar zg dorst gekr en hadden gingen zg ar heen om te drinken De jongste die eerat gedronken bad wilde uit een grapje zgn kameraad verhinderen ook zgn dor t t lesscben en wierp dea emmer met een kracntigen stoot naar beoeden De paal waaraan de ketting beveatigd was brak door den bevigen acbok en viel op de oudste der beide jongens die omver tuimelde De andere die zgn kameraad te hulp wilde komen liep een verwonding aan het hoofd op Op hun gesobraeow kwsmen voorbggangers toeschieten die de onvoorzichtige knapen naar het ziekeohois brachten Een nor daarna overleed de oadste reeds zooder bg kennis te zgn gekomen De zware eikeobalk bad hem de hersenpan verbrgzeld De jongste is ernstig aau bet gelaal gekwetst en heeft den rechterarm gebroken Dit ia de derde maal dat een dergelgk ongeluk by dezen put plaata beeft STADSNIEUWS GOUDA 4 AngustoB 1898 Heden morgen waren wg in de gelegenbeid een bezoek te breuften aan de tent van den Heer David Tobias Bamberg en wg kunnen constateeren dat wy varbaasd waren over t geen wg aldaar genoten hebben Het hoofd Ibious is terecht indrukwekkend onverklaarbaar en we tensohappelgk ontwikkeld Wg raden ieder aan een bezoek aao het hoofd Ibicos te brengen Wegens bg gelegen beid van bet basoek van H H M M de Koninginnen gedaoe leveringen is aan den heer J Breebaart eo aan de wed Quiot SchIÜter vergonning verleend om het Koninklgke wapen te voeren 361 Door de politie alhier zgu 5 minderjerige aangebonden en naar Rotterdam overgebracht alsmede eeo gesignaleerde die nog hechtenis mosst ondergaan Met zeer veel genoegen hebben wg gieteravond de opvoering bijgewoond Tan Mgn Leopold c door bat HoltaDdscb TooneelgeselBchap van het Paleis van Volkaviyt standplaatp Markt alhier De inbood van het stok de gevolgen van een verkeerde opvoeding is degeiyk terwyl het spel der artisten geroemd moet worden De hoofdrol vervuld door deo heer Bigot waa aan goede handen toevertrouwd Vooral de laatste bedrgven waarin wg den vromer rgken beer Weïgelt als armen schoenmaker terugzien bevielen ons oitstekend Het nitbqndig spplans bewees wel dat bet pabliek ten zeerste voldaan was Een woord van lof brengen wg bier gaarne aan den pianist en den violist dia door han kearig spel de waarde van de opvoering niet weinig verhoogden Deo Heer H J Nederhorst alhier ia bg onderhandschs aanbe6teding opgedragen het maken van een wesgbrng op bet terrein der Staatsspoorwegen alhier Heden werd do tentoonstelling van ttoowanarbeid bezocht door bet vroowelgk personeel derGoedscbe Papieratnc fabriek diedit bezoekv Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 AangevaogeB 1 Mei TUd van Greenwlcli lODDi ROTTIBOAMTic nrn 11 86 1 7 6 18 11 48 1 14 6 1 f 61 18 88 1 88 8 80 ♦ 4 15 6 81 6 10 8 S0 8 6 16 6 88 1 61 g l4 7 81 10 04 10 8t l 8 10 11 10 18 10 86 10 84 10 4 11 80 7 66 8 08 6 09 8 1 8 16 10 g l4 SS 64 10 11 U LS 8 48 10 10 18 6 40 10 S 88 7 60 80 M 9 4S lO ia 10 8O 11 88 7 86 6 86 6 86 11 36 11 60 18 87 8 8 17 10 1 47 14 10 01 8 80 10 07 10 80 17 87 8 84 8 41 47 11 64 18 08 18 47 60UDA KN HAAG tic TcrM 11 18 18 18 18 18 8 14 8 46 4 4 4 68 11 80 1 8 6 7 11 41 1 1 6 18 11 66 1 88 f 6 8 II 18 48 1 48 8 48 4 11 6 16 1 87 6 81 1 84 8 11 7 84 7 6 84 8 11 8 8 8 84 10 10 89 11 1010 1 10 81 10 88 10 88 11 6 11 44 9 17 9 88 9 67 10 14 11 16 6 68 88 89 8 04 9 46 9 66 10 86 10 44 11 41 4 38 4 89 4 18 6 04 1 11 18 5 11 80 89 10 7 80 7 1 9 84 9 48 9 19 7 48 8 88 10 10 10 e O U U A A MSTB8DAM 1o di 19 8 14 9 48 10 67 4 11 6 80 7 11 8 8 10 17 H l Amit W 8 01 9 0610 8118 48 1 00 87 8 40 10 08 11 17 Amst 0 8 8 80 9 9 10 80 103 611 8 66 10 18 H 41 O O l D A ll T K I C H T in Tiiu 8 14 07 10 19 10 67 U OO 18 10 18 63 8 80 8 17 4 88 6 80 6 47 6 06 66 S S door 10 1 11 14 8 87 6 37 7 10 10 841 11 88 H 7 8 46 8 34 8 46 84 7 18 8 43 lO SS 10 4l 8 11 1 3 10 11 11 46 l a l 8t 8 0B 8 60 6 04 88 4 7 38 5 10 8in H and Oudew Woerd irireeht Ütraoht 6 81 8 ÜS 7 46 8 87 8 4 9 00 9 80 lO lS 10 88 11 88 18 08 1 37 8 08 3 80 3 66 4 48 6 86 8 80 58 7 6 50 O 9 86 10 08 10 841 10 38 11 66 18 84 3 47 4 1 0 60 7 13 9 10 9 i 10 64 0 4 4 84 9 3 9 68 10 59 11 10 18 11 1 0 8 40 4 37 t lO 8 07 7 89 8 88 9 4 9 61 1V 84 11 10 VB t i a 7 06 8 10 9 06 11 16 8 18 8 41 4 418 80 7 4S 9 4Ami W 7 90 8 81 9 90 11 30 3 08 4 00 6 00 36 8 00 10 0 loiidA 0 9 18 10 09 18 61 S 4 47 1 49 7 4 8 4 11 1 komen om deze fergaderiog te preiideeren Men preekt thd hevige debatten ia de leatste vergaderiogeii vaa den miDJatarraad eDh taohyDt na dat io de Tergaderiog vso Vrgdag door CavaiKoac krachtig cal worden aaogedroDgeD op moatregeleo om de herige agitatie der Dreyfasbladeo tegeo te gaan Te Bordeaoz zga aan boord vaa bet atoomeebip Chili datophet puot aloifü oaar Bueooa Ayres t Tertrekkea twee ItaliaoeD gBTiiug n genomeo die geraimea tyd door de politie werden gezocht wegenf een diefstal raü jawtfl o tot een bedrag rao 300 000 lire Men vond by hen eea koffer met gouden hieradaa ter waarde van 20 000 its Engeland Lord Delamrre die eepigeo tyd geleden oaar Ooal Afrika is vertroknn om te jagen men vermoedde echter dat by ook een politiek doel had komt in October in ËD ieland terug Hg brengt een groote verzameling buiden van baeaten die bg geaobotea beeft m e terug AUBAIKA Amerikaanicbe reclame £ eo nieawe scheepvaartmaatfcbappij u p het Michigaomeer heeft asoe eigenaardige reclame aitgedaobt Aan hare Mriie 20 000 passagier bisdt zg aan vrge reis been en terug van Chicago naar Milwankee koatelooze voltrekking van een huwelijk door den Bcbeepsgeestelgke Hoosberger en een ge cbeuk van 25 dollars in goud Het keurig nitgevoerd pro pectas geeft o a zulk eeoe hnwelgkevoltrekking te zien Reeds 2000 trouvlost ge paren hebben van bet zeldzame aanbod der maatscbappg gebruik gemaakt en op bet oogeoblik is de toevloed Tan liefhebbers zoo groot dat men zicb reeds een maand tevoren moet lat n taaibrgven om nog van het baitenkansje te kunnen profiteeren ♦ ZWBDEN NOOEWEQEK De Zweed Andrée krggt volgelingen in de iP raOaobe geleerden Varicb en Terwange Deze beide beeren zouden met zea reisgeoooteo van Skagn ay op Vancoureraeiland op ïtggen in een ballou die vgf dnizead pond kan medevoeren De ballon ia te New York gemaakt Hij zal soodanig worden belast dat bg niet booger dan 4000 voet stggt en soodra er tegenwind komt ztl bg nederdalen en een gQQstigfrom tandigheid afwachten De bestnarder zal in do eerste plaitta trachten Daw on CityinKloodyke te bereiken Bier zollen vier personen nitetappen terwgl de overigen de reis voortzetten mat bet doel Aodree te zoeken Dr Terwange veikUarde aaa eeo verslaggever van de N Y Herald dat bg oog geen bepaald plsn had gemaakt maar dit eerat zal doen bg de aankomst te Dawton City Bg vertrouwt wel dat bg eenig spoor zal vinden van den koenen ondernemer Mocbt hg echter niet alaKcn dan zou hg trachten de pool te bereiken Uit de groote hoeveelheid iostrumenten welke de expeditie medeneemt maakt de verelaggever op dat het bareiken van de pool bet igenlgk hoofddoel vao den toobt ia en bet soeken naar den Zweed en zgn lotgenooten bijnik Crasi Volgenii e n bericht un do Timos lou er in Gbioa eea soort taatagreep zgu gedaan De keizerin weduwe heeft de geheele eranlwoor deljllheid oor de legeering op zicb neDomen Zg heeft het TsaDg li Yameo naar buis gezooden en zal alleen met Li Hang Chang regeareo 8 S5 S 4i 8 49 8 S6 Ct Oouda 7 il Moordreeht door 7 SS NieuwerVerk 1 if Cpell T ftottardam 6 S0 7 15 7 80 8 80 7 48 8 48 7 68 8 61 8 07 9 08 8 11 9 08 Goud Zoveiliuiien Moerlupelle Zoetermeer Zegirunl Voorbarg Han 7 Ï0 lUega 5 40 Voorburg 1 58 Zoetermeer Zefrwaard A 6 i MeDhiiueii Moerkipelle 8 17 Hiniila ja 7 48 89 8 56 7 8 8 84 7 1 7 IS 8 80 6 86 6 48 03 8 10 8 8S 7 04 7 48 9 16 Woerden 6 49 S 59 3 0 Üuds 8 14 Houil 8 7 9 00 9 8g De Britsche gezint lir C lande Macdonald moet Li hebben beiohnldigd Chiea aan Rniland te lerradeo waarop U Hnog Cbang het ontslag Tan den gezant zon hebben geëischt Binnenland Men meldt uit Winschoten Naar wg uit vertroowbare bron vernemen Kullen binnenkort wgt in Nederland geen mondof klauwzeer meer beeracbt de grenzen voor invoer van vee wordao geopend De eerate ootwerp wioter dieoatregeling voor de IgneQ der Maatscbappg tot Sxp oitatie van StaatsapoorwBgSD zooals die bg de regeeriog ter goedkennng werd icgeionden bevat o a do volgende wgtigingen in den treinenloop In plaata van trein 24 zal trein 26 vao Emmerik tot Amsterdam Rotterdam en Deo Haag als D trein worden vervoerd met alleen Ie eo 2e klasse Deze Terandering staat io verband met een wgziging in de diensttfagetiog der D treinen in Paitscblaod Utrecht Rotterdam De H S M legde op dit traject een nienwen aneltrein in 239 ii d een facaltatieveD sneltrein 212 B h fac Bg den intocht van Q M de Koningin zal de stoet in hoofdtrekken zgn samengeateld als volgt Io marechansaeei 2o huzaren 3o rgdende artillerie 5o 6o 7o 8o 9j 4o veating ar til larie koloniale reaerve mariniers I Grenadiers en jagers matrozen de echutterg van Amsterdam Vervolgens bet eerste deel van de eerewacbt te paard waarop de eigenlgkekoniokhjke stoet volgt in vifT rgtnigen getrokken dot r vier paarden en zeven rgtaigen getrokken door twee paarden dan het kouinkigk rginig met acht paarden waarin de belde Koninginnen gezeten ign vervolgena bet tweede deel van de eerewaobt een stoet sdjadanten der Koningin Indidcbe vorsten te paard en een stoet militairen tot sluiting van den trein Naast het konmklgk rgtuig rgden graaf Dumoacaau en generaal Rooseboom de adjodant generaal van H M de Koningin de commandant en de onder commandant der eerewacbt Op verschillende ponten van den weg Orden de 45 werkliedenvereenigingen opgesteld die tezamen 6000 man tellen Bij de inholdigiog in de Nieawe Kerk zal het rgkszwaard gedragen worden door generaal Kerel van der Hf yden en de rgkastandaard door den vice admiraal Ten Bo8cb Bg de aubade acbter het paleis worden door den Nederlandecben zangarsbond gezongen hat vlaggetied van Terbulat Hollands glom T n Bol en het Wilbelmua met den tekst van Beet oen en ander ondar leiding van Fred J Roeske en onder begeleiding van esn har monieorkest Door uitstekend zomerweder begunstigd had Zoodag vanwege den Nedgriandscben Cbri4engeheel ontbondersbond op bet fraaie landgoed van jbr mr van Foreest te Heiloo bg Alkmaar een velddag plaats Toepasselgke toespraken werden gebonden door de dames A P Sobrender van Haarlem en J W de Koster van Rotterdam en de bearen G Velthttysen Sr vao Haarlem B T Keuvetur van Rotterdam S R Posthama van HofRi en Weimar van Amsterdam Het faularekorps De Broederband van Kampen luisterde hei geheet op Tal van belangstel leaden waren steeds op het terrein 9 18 9 S8 10 1 10 8 10 8 10 48 in 46 8 40 11 87 U Sl 9 4S 8 85 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 7 40 ts ot 10 18 11 17 9 08 HOS De heer Valkboff to Arnhem Reeft in zgn ala di trictBsoboolopziener uitgebracht jaarTBrslag terloops een eenvoodigen maar toch wel practischen raad om met gebruikte acboolboekjes en cahiers nog nut te doen Hgscbrgft Ër is bij t vele dat er gedaan wordt om net vervliegen van t bitter klein beetje kenpia tegen te gaan nog wel ieti te doen dat mat de Bchoolbiblio beek kan samenwerken ten goede Het is de GemeeotebeatareD te veizoekeo de oude en half versleten leer en leesboeken aan de kinderen te mogen afstaan Menig dorpskind zal t een genoegen zgn zgn oude leesboek weer eens io banden te krgfien nu zgn eigendoiËp en we liobt doen ondere broers en zusters misschien wel vader en moeder er hun voordeel medf Ik ken dorpen waar dit plaats beeft en zoo o half Versleten schoolboekje is soms een schat in menige arbeiderswoning Zoo moesten ook Tolgesohreven cahiers waarin verhaaltjes briefjes rekeningea modellen van verschil lenden aard door het kind zgn iogescbreveo zga eigendom blijven Het bigft eene berinnering uit de schooljaren en kan dienst doen Ik weet het t ia maar een druppel aan den emmer mgn idee maar men acbte bet geringste niet te gering als het de beicbaviog in de hand kan werken c HH MM de Koninginnen deden Dinsdag een toer door Baarn eo Soest in een met bloemen versierd rgtnig Koningin Wilhelmina mende zelf overal werden zg luide toegejuicht Huis aan huis waaiden vlaggen Des avonds werd door Hare Majesteiten ten paleize ie Soestdgk een diner gegeved waaraan genoodigd waren de groot offioiareo da dames dn Palai de dames en bperen der h fbouding aldaar de Commissaris der Koningin en generasl aommandant in de stelling der nieuwe Hollaodsche waterlinie te Utrecht de burgemeeaters vao Baarn en Soest eo ds predikanten van Baarn en Soeat De muziek der infanterie uit Amersfoort voerde tydeoa bet diner verschillende nummers ait Na bet diner werd een waterfeest ge geveo op den vy er in versierde en verlichte twoten Het moziekfcorps volgde eveneens in een boot De thee werd gediend op hel versierde eiland Gemeng de Berichten Op een meetiog Zondag te Lseowarden gehouden heeft Troelstra gezegd dat bg deaanstaande inboldigingsfeesten zou afwachten om te zien of dan aan de Hogerboizeo gratiewerd verleend Ge chi dde dit niet dan zoohg eeo open brief schrgveo aan den officier van justitie Ie Leeuwarden waarvan ds inbonddien ambtenaar de gelegenheid zon gevAn hemin de gevangenis te brengen R N Te Goes breiden de mszelen ziob vrg sterk nit Een eigenaardigheid is dat ergens een plakkaat staat aang plrkt lerwgl niemand meer in bet huis woont Dia mazelen zullen niet veel kwaad doen 1 Door hel schrikken vao een bond geraakte Dinsdagmiddag te Eist Betuwe bet bgoa 5 jarig zoontje van dt n heer F onder eeo der wielen vaa een zwaar geladen menbelwagen Het werd er levenloos onderuit gebaald Buiten Dainkerfcen is een petroleum reservoir in de lacht gesprongen Men vreest dat twee werklui die later niet op het appèl versohenen er bg sgn omgekomen 8 10 8 41 4 01 1 44 1 64 1 01 8 01 8 14 4 41 4 10 4 17 1 04 1 10 S 09 4 01 4 84 8 4E 18 88 1 81 1 41 1 51 8 08 8 17 8 14 4 08 4 87 18 80 Nabg Halfweg Hootrgk en Polanen zgn gisterennacht binnen den tgd van twee nar geheet afen uitgebrand 8 aanaengebonwde houten woningen behoorende eau den heer W Coppée aldaar en tbana door 5 gezinnen bewoond de arbeiders Tjalma en 6epr jipniles Terbonden mei een uitiUpje naar den Hug en SoheveoiDgeQ beo door de fabriek aaagebod n Dioidai a i a l bg bet orgelconcert in de St Janskerk optraden Mej Emmij Klooi concertungeres te a Hage die met de laatste nittoering tan Arnold SpoeU hare medewerkiog lotleande Genoemde dame lal lingen de Alia Jernulem nit het oratorium Pauine ten Mendaleiobn het Ate Maria tan Lnigi Latii de aria nit Jndas Macoabaaa en eeu nit da Meuiai beide oratoria j van Handel baaeiens een lied van Hildach Do toegangeprys tan 10 cent zal tóór niemand een beletsel zgn tan dit orgel concert te profiteeren t WoïEDEN Gister bad hier door fraai weder begunstigd de Untoonstelling plaats tanwega de aldaeling Woerden der Boll Maatscbappg tan landboav Man kan er ran eggen dat ig nitmnntend geslaagd ia nirt alleen dat er tele inzendingen warea maar de hoedanigheid vooral van het aaogatoards foktee wai poik tsrwgl ook tela fraaie paarden waren ingezonden In de Igst der inzendingen tioden wg 33 merries waaronder 9 met enlen niet minder dan 33 slieren waaronder sleohu S kBlfst ereD voorls 36 toks melktae 34 inzendingen wol vee an 11 nnmmers Tatkena baaran en zengen met biggen Ten lotia 4 nnmmers weiboter Goodsche an Edammar kaas Tan dan gisteren alhier gehoiden barddraterg is da oitalag late prga ds zwarte bengal Graaf Adolf II bergder A Siderioe eigenaar G Kruit te Stadaksnaal 2de prija da vosrnin Ble4 bergder A üidarina eigenaar A da Ridder te N Upolder 3da prga de weetvoa merrie Victoria c berijder B W Schippers eigenaar Hoogendgk en Verboom te Haastrecht OoDBWATEB De correspondent der N R Ct c alhier zendt aan dit blad het tarhaal ao de volgende gebenrtanis waaruit blgkt dat Biaroarok zelfa wenken ter harte nam die hem door volmaakt bnbekende personen warden gegeten als het fana gelukte hem van hun goed recht te otei tuigen Bg het uitbreken van den FranachDoit aohan oorlog werd de uitvoer van steenkolen door Bismarck verboden waardoor de prgzeo van circa f 7 per kar stagen tot f 14 tater tot 22 per kar Tangevolge van de pogingen door ons ministerie van buitenlaodsche zaken io t werk gesteld werd da nittoer toor 14 dagen heropend waarop ieder zich haastte een schip te laten afladen Na terloop tan een paar dagen kwam evenwel het berioht dat dit besluit weer was ingetrokkao zoodat alle achepan geladen aan da Koar lagen zonder dat tfr eeu mocht Tartrakkso Op aandringen van vals groote maatechappyen en indoatriëelen die den miniater tan B Z bestormden werd langa diplomatieken weg weder alles beproefd maar tevergeefs zoodat op zekeren avond in der e oonraut da tgding verscheen dat nietlagenstaande alle pogingen door ons miniiteris van B Z in het t werk gesteld het niet gelukt was dan uitroer van staaDkolan nit Pruisen weer opeogest d te Krggen Een der slachtoffers van dien toestand de heer J A Montgn ondernemer vao den stoombootdianst Estafette vatte toen de pan op om miader met hoop op goeden uitslag dan vrel om uiting te geren aan zgu verontwaardiging aan Biimarok een brief te richten waarin ongeveer het volgende voorkwam Dat onderteekenaar was ondernemer van toombootdienaten en in vertrouwen op Biamark s woord een schip met steenkolen had geladen dat in Nederland aan apreekwoord bealond Eea man een man een woord eeo I woord an dat 1 eerlgk en fatsoenigk man Mn iader dia zgn woord brak met verachting dan rug toekeerde dat bg hem aanraadde zoo hg aanspraak wilde bigten maken op da achting tan alle eerlijke Hollanders zich oteroankomatig dat spreekwoord te gedragen en zgn aenmaal gegeten woord alsnog geatand ta doen De brief werd varzonden met het aentondig draa Aan dan Graaf van Bismarck Bondskansalier Oogetaer een waak later kwam bat bericht dat da uitvoer tan stsankolen wederom en wel onioorwaardal jk waa toageataan Da schipper vertelde bg zgn thuiskomst ongeveer bet volgende i Hg lag met alle andara aohippars gsladan voor da Ign toan een meneer langs de aobepen liep en informeerde naar den Mhipper dia geladen had voor den baar J A Monl n ta Ondewater De schipper meldde lich aan au ootting ds tgding dat bjjdadelgk Tartrakkan moest en dat da Ign den volgenden dag voor da andere schippers geopend zou zgn Ook aan t nitklaringskantoor had men den Mhipper toegevoegd Nu schippar jouw meneer Bohgnt baal wat in da melk Ie brokken te lubben want g hebben order niemaud tit la klaren vó6r Jou Dat Biimarck nog langen tgd daarna zich dit voortal herinnerde blgkt wel hieruit dat toan aanigea tgd later da heer M op den Isten April aan Bismarck een kaartje zood hierop aas sahriilalijk bedankje kwam eigenhandig door Biamarek ondartaakaad as wiMvaa hat adrea o m termelde ondernemer tan stoombootdienstenc welke qoaliteit op het geeoodeo kaartje niet stond termeld ScHooHHOTBN Voor de beaoexing tan leeraar in wiakonde aan de H B S te Schiedam zgn aanbetolan de beeren C L Tonda alhier en A C da Vaa te Amersfooit Lgkkbrkbkk Een iuwoeet dfzer gemeente ven beroep zatni coer wiagde Zaterdagnacht een kansja om met zgu drgfoettau naar zalm te visBchen en werkelgk de eerste wnrp dien hg deed leverde hem eeu goflde vangat want bg bemachtigde 4 zalmen Nog niet tevreden ondernam hij bet weder maar tbaoa met minder goed getolg waot toen hg zgn netten uitgeworpen had bespeurde hg onraad liet de netten drgten en zocht toor zichzelteoen zgn maat een goed heenkomen Ds rgkspolitie had hem tooh io het oog gekregen en daar deze dat zaakje niet tertroowde meende men oaar die lui toe ta moeten roeien doch geraakte io de netten die met ds knrken boten water dreven verward Zg moesten eerat de netten biooefihalen en tonden nog een zalm daariL In dien tusachentgd waren da tisEchers nit het gezicht geroeid en keerden buiewaarla De otertreder is nn zgn netten kwijt en geheel broodeloos Aan het Verslag tan den toastend der 6emeente Gooda over 1897 ontlesnen wg het VERKIEZINGEN De kiezfr lgaf opgemaakt volgens de bepalingen der nieowe Kieawet an 7 September 1896 Staatablad No 154 werd den 22 Maart vastgesteld Door Th J Droste werd tarbetering daartao getraagd op grond dat hg zelf er niet op voorkwam aao walk verzoek niet kon worden voldaan aangezien de reclamaot over 1895 96 in deze Gemeente slecht over drie kwartalen in de Persooeele belasting was aaogeslagen en vorznimd bad vóór den 15 Februari j l te doen blgkeo tan sgneo aanslag io eene der Rgka directe belastingen in eene andere gemeente oter dat jaar Andere reclames tegen de kiezerlgst werden niet ingediend De Gemeente werd bg be chikkiog tan deo Mioisler van Binnenlandscbe Zaken dd 20 Februari 1897 voor de verkieziog tan leden van de Tweede Kamer der Statan Generaal in drie Stsmriistricteo terdseld Getgke verdeeling had plaata oor de verkieziog vau leden der Provinciale Staten bg besluit vao Gedeputeerde Staten van Zuid Holland dd 20 September 1897 Het aantal kiezers van leden voor de Tweede Kamer der Stateo Generaal bedroeg in het la Stemdlatrict 864 2b 747 3e 620 Totaal 2231 kiezers dat van leden voor de Provinciale Statenin het Ie Stemdiitrict 859 2o 74U 3a 618 Totaal 2218 kiezers Voor de terkiezing taq leden van den Ge meenteraad werd da Gemefute in drie Kiesdistricten geaplitst hg besluit van Gedeputeerde Staten van Zoid Uolland dd 8 Juni 1897 Het getal kiezers van leden voor den Ge meenteraad bedroeg in het la Kiesdistrict 809 2e 669 3o 565 ToUal 2043 kiezers PERSONEEL Da Raad bestond op den 31en December jl uit de volgende leden Ie Kiesdistrict Jaar tan aftreding C Hooganboom 1899 Vacature i J J van der Sanden 1901 A Jaspers Lzn i Dr F H G van Itersou 1903 H Jafeer 2e Kieadistrict J M Noothoven tan Goor 1899 H J Nederhorst C P W Dessing 1901 A Viogerling C Brunt 19U3 U B A Straater 3e Kiesdistrict F Herman Pz 1899 P de Raadt J van Galen jgOl G Krook 1903 G Prince Den 6en Augustus mocht de heerG Straver den dag herdenken waarop hg vóór 25 jaren voor het eerat tot Lid van den Gemeenteraad werd verkozen Hem werd hg zgn aanstaand terugkeer tot het ambtelooze leven dankbare hulde gebracht voor de wgza waarop hg gedurende dat tgdperk de belangen dar Gameenta had behartigd Ook da Hou D G van Vreomisgan dia ladait 1888 aittiog had gahtd doch OB gezondheidsredenen voor hel lidmaatschap van den Raad niet meer in aanmerking wenichte te komen ontving den dank der vergadering voor hetgeen hg in het belang van de Gemeente had vMricht Met hem traden uit den Raad de Heeran G Strater en C G tan der Post wier mandaat bg hunne periodieke aftreding niet werd vernieuwd Laatstgenoemde wae aedert 1889 een ijvarig en belangatellend Raadslid BURGEKIEESTER en WETHOUDERS Het College van Dagelijkach Beatnnr bleef onveranderd in zgne samenstelling De beer Dr F H G van Itersou dia als Raadslid afgatraden en herkozen as werd in de RaadP vergadering van 7 September als Wethouder herbenoemd Het College bestond op 3 December jl uit de hoeren R L Uartens Burgemeester Dr F Jl O van Itersou jaar tan aftreding 1899 en J M Noothoven van Goor jaar van aftreding 1902 Wethouders VASfTE G0MMIS8IËN Ie De Commissie belast met het ontwerpen en het herzien der plaatselgka varordeningen tegen wier overtreding straf ia bedreigda werd vamidawd en aldea aamengaatald Voorzitter de Burgemeester Leden de Heeren Dr F H G van Itersoo H Jagsr H J Nsderfaorst C P W Dessing 2e De Commiasia van bgatand in het beheer der Stedelgke Gaalabriek ingeateld bg Raadsbesluit van 21 December 1886 waarin zitting hadden de heeren R L MarteoB Voorzitter C P W r Herman Pz Gemeeote ambteoaren en bedienden Hat peraoneel dor Gemeente ambtenaren an bedienden ondergiog de volgende veranderingen Da heer A H van Dehn verkreeg op ign verzoek met ingang van den len Joni eervol ontslag nil de betrekking van Ambtenaar ter Secretarie In zgne plaats werd met ingang van denzelfden datum benoemd de heer C J Gantier te Gooderak ToV Bevolbingi agenl bode ter bghoudiog tan de betolkiogsregiatera werd aangesteld G Landwabr conciërge van het Raadhuis Met de betrekking tan Inapecteor der bonwpolitie werd balast de hei A P Gerbranda boowkondige te Enkbnizen Aau den brugwachter bg de baecniebrng op de Haten bg de Minderbroadersteeg J Myngaard werd op zgn teraoek eervol ontslag verleend eveneeos aan W de Grngl brugwacht f bg de ophaalbrug op de Nieuwe Haten bg de Dwarsstraat Da eerste werd vervangen door F Keiler serwgl in de plaata van den laatstgenoemde tot brugwachter werd aangesteld L H Lafebsr Io de Hoofditokken faaodolende over de Politie en het Onderwgs worden de veranderingen vermeld die io het personeel der politiebeambten en in dat der leeraren onderwgzera eo ondsrwgzerassen zgn gekomen Wordt vervolgd EENE BEVESTIGENDE ONDERVINDING De geleerde welke ndar de oplossing zoekt tan een wetenschappelgk vraagstuk toetst gedurende eene reeks van jaren ten koste van groote vermoeienissen op het doel aan te komen z n geluk is slechts grooter nianneer het succes zgne pogingen bekroond heeft De algemeene bekende en geachte Heer J Coheh regisseur der flrma Le Gras ea Haspels te Rotterdam bad ook gedurende langen tgd geleden alvorens het geheim zgner genezing te vinden Ik was Igdende zoo zeide hg ons aan zenuwen op de oogen bevende handen onrustig gevoel gejaagdheid en reeds na het gebruik van eene doos uwer pillen voelde ik beterschap Met groot genoegen kan ik Uwe Pink Pillen van Dr Williams aanbevolen als een veilig snel on volmaakt geneesmiddel t Bovenstaande kunt D als U wenacht jmbliek maken t Orgineele attest houden wg ter beschikking van een ieder gelgk de andere voor de pensonen die aan de waarheid mocht n twgfelen Diegenen die gebruik maken van de Pink Pillen zullen er de beste resultaten van bekomen Zg zgn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggemergatering rhen matiek heupjicht zenuwpgn St Veitsdans hoofdpgn zennwziakte kliergezwellen enz zg sgn een hernieuwer van het bloed en een spier versterkend middel Zg geven schoone klenre o aan de bleeka gelaatskleuren handelen in al de tijdperken der verzwakking hg de vrouw eo veroorzaken bg den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door bchameIgke en geestelgke overspanning en d m buitensporighedan Prgs 1 75 de doos 9 per 61 üoozen Verkrggbaar bg Sxabiilié Steiger 27 Roiterdam eenig depothonder voor Ned tland an apotheken Franco toezonding togen paatwissel B 11 r g e r lU k e Sta n d GBBOBBN 2 Aug Hendiika Mianii ondars H A van Lnanan en C H J VaiBiaat 3 Willem Frederik ouders S If iltenbnrg an J F van Bodegravan 4 l verardnaAdam Hendricus onjlers H van der Draagen M A Niauwgj Koogman 7 m ide Bruin 66 j J Omgart O Monniken OVERLEDElT 2 J Sparna 3 H N van 63 j C Verloog Sl ï dam 92 j gehuwd 3 Ang P H Schoonderwoerd en C J van Kleol E Hegnenberg an W M van Hoorn H J Polet en P Hooksal C J van der Linden en J de Jong J Amesz en G van Vliet 4 M Loendersloot en J van Utrecht Overhemden Fronts A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 7Sa GOUDA TelephooH So 3t Beurs van Amsterdam 3 AUGUSTUS I Vrkrs ISlotkrs 8 NzDBBLiND Cert Ned W 8 8 s 86 98 17 u 7 98 7 a 181 S5 a 74 81 11 104 96 36 100 100 4 SS 489 1001 42 101 198 14SV 16 99 8 188 V 108 81 80 118 11 808 817 lOO il M a 67 160 8 Ti i 100 108 100 14V 187 lü l 108 69 4 108 ll is 16 112 136 4 17 dito dito dito 3 dito dito dito S HoNOaa Obl Geudl 1881 88 8 iTiLiB Inaohrgving 1868 81 6 OoaTzNB Obl in papier 1888 6 dito ia zilver 1868 1 PofTOOAL Obl mot coupon 8 dito ticket 3 UvsLAKO Obl Bionenl 1894 4 dito Oeoona 1880 4 d tobiiEolhB 1889 4 dito bü Hob 1889 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 5 SpAKJB Farpet schuld 1881 4 TuiKEij Qepr Couv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leening aerie O ZoidAfb Bep V obl 189 6 Mbiioo Obl Buit 8oh 1880 Vbüezobla Obl 4 onbep 1881 AvaiBBDAM Oblfgatien 1891 8 Eottbedak Stad leen 1894 8 Nbd N Afr Hindelav aand Arendeb TBb Mü Corlifloaten DeliMaalêobappij dito Ara Hypotheekb p odbr 4 Cult Mij dor Vorsten aand a Gr Hypolheekb pandhr S i Kederlandache baak aand Ned Handelmaataoh dito N W k Pao Hfp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito 3 OoSTBsa Odsl Hong bank aand KusL Hypotheekbank pandb 4Vi Ahbbika Ëqut hypoth pandb 6 6 s 7 14 01 r 5 197 105 lOS Vie 100 100 119V 118 Maiw L G Fr Lien cert N D Holl U Spoorw Mii aand Mij lot Eipl V St Spw aand j Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Bpm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 iTUiaSpoorvl 1887 69 A Eobl 3 Zuid Ital apwmü A H obl 3 PoLHN Waraohan Woeaea aand 4 Eosi Gr Busa Spw Mij obl 41 Baltiaohe dito aand ï aitowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Ob Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ambeiia Cent Fan Sp Mü obl 6 Chic North W pr C t aand dito dito Win St Heter obl 7 Denter Blo Gr Spm eert v a IlliDois Central obl in goud 4 IjOuIsv NashtiltiOort v saad Meiico N Sp r M le hyp o Miai K n ai v 4p0t pref aanil N ïork Onlna O West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon OaHf Io byp in goud 6j St Paul Minn ti Manit obl 7 Dn Fbo Hoof lijn obig 6 dito dito Line Col le hyp O 5 OiNADi Can South Chert v aao l Vbn o Ballw Na Io h d e O Amaterd Omnibna Mij aand Kotterd TramitOïMaals aaad Ned Stad Amsterdam aand 3 Btad Bo terdam aand 8 Belme Stad Antwerpen 1887 91 J Sad Bruaael 1886 8 HoNO ThoisB Bogullr Gi solsoh 4 Oobtewe StaaUleonig 1880 5 K K Ooat B Cr 1880 8 SpiiiJB Stad Madrid S UB8 Nbd Ver B z Avb Spool eert 88 Afloop der Openbare Terkooping van Onroerende Goederen gehouden door Notaria Habislede te BergAmbaoht 3 Angoatos 1898 Kena partg Weiland met aanbehoorsn gelagen onder da gemeente Bergambacht kooper da haar Dr M Daoekamp ta Rotterdam koopsom f 5700 Hat Hnis gataekand No 12 in twee gedaelten bewoond mat Bouwland au aanbabooten staande en gelegen in Boarepas onder da gemaanta Vliet kooper de beer B Heil ta Gouda koopiom 1 4000