Goudsche Courant, zaterdag 6 augustus 1898

37ste Jaargang Zaterdag 6 Augustus 1898 TT SLXL o u dLs belcean cL LOUIS VI KE standplaats tegenorèr Café HARMONIE is ditjaar weder gearriveerd met tgngetellige en nette 8tooinearou$sel Geheel vemieuu d en verfraaid Hfl hoopt wedei dezelfde gnnst die hy zoovele jaren hier heeft genoten Tevens bevindtlich in zyn Inrichting een praelttig OBOBIi onovertroffen Muziek Tevens voorzienvan een BUFFET Pïo 7650 mwm mum voor Gouda en Mijnstreken Tdfifoon Ho H É ADVERTENTIEN worden greplaatal va 11 5 regel i a 50 Centen iedere r l meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd IMM NievtwS en Advertentieblad TelefooB R U De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 36 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF GENTEN Jtandtaeleextiaff Vmet rood lettersi Let voorai op de JDberlahnstein OHUCTEUÊtDmVICTORIABROM OBeiiLAHIISWll Overal 45£ lS verkrijgbaar Maatsehapp tot XkeploUalie van de Fieforla Bron Kantwr voor Sederlang Boompje éO Batterdam LOTEN in de Verloting der mmmi immm m lahdboüw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BR1 KMA ZOOI Prijs f 1 psr lot 11 loten voor f 10 KONIÏIKLUKE Te GOUDA bj C LOGEli Apotheker Markt en bj WOLFP Co Westhaven 198 Ij F CUIJPERS Westeinde 37 1 uptriai ▲ RKTBBBIOHTEli QOUda 4 Angiutoi 1898 Qnnea met weinig handel in tlauwe itemming Tarwe Jarige Zeeuwi 11 11 30 Nieuwe dilo a Mindere dilo 0 80 4 ƒ 10 76 Afwekende 9 50 i 10 Polder 76 B 1 8B Z Eogge 8 60 4 6 7 S Polder f i f buifealandaohe per 70 Icilogram 4 40 fi 4 70 Gerat Winter s Zomer i CUevalUer f 60 a 6 60 Haier per teot 8 60 i 8 76 per 100 kilo 7 76 ï f 8 86 Hennepzaad Inlandaoli 8 è 8 60 Buitenlandsehe ƒ 6 60 4 6 76 Kanariazaa l 4 ƒ 7 60 Karwcizaad 10 4 10 60 per SO Kilo Koolzaad nieuw 8 4 8 60 Erwten Kookorwlen ƒ 4 Niet kokende ƒ 4 Builenlandiohe Toererwlen per 80 Kilo 4 Boonen Bniice booneo ƒ 4 Witte boonen ƒ 4 Duivenboonen 4 Paardenbooneo 4 Maii per 100 KiloBonte Amerikaanaobe 4 70 4 1 70 Cinqnantine 6 76 4 Ode a ƒ 6 4 6 6 Inlandaehe meating ƒ 4 ƒ yBBKlMT Melkteo aanroer handel en prijeoi Vette rarkene goede aanrber handel nijwel 17 4 19 ot per halt KG Biggen voor Engeland redel aanroer handel rrijwel 18 418 et per half KG Magere biggen goede aanroer handel matig 0 80 4 1 10 por week Vette BUhnpen goede aanroer handel flauw 144 80 Wei LammereQ goede aanroer handel stug 4 j Nuchtere kalreren goetle aanroer handel lauw 4 4 ƒ 8 ïokkolreren 9 4 14 Graekalveren aanvoer handel 4 Aangevoerd 93 partyen kaas Handel matig la qual ƒ 84 4 86 8e qual 19 4 88 Zwaardere 87 4 NoordHollandeeho 4 Boter redelijke aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 10 4 1 50 Weiboler 90 4 1 per Kilo ADVERTENTIEN ONZICHTBABEI HEBREN en DAMES PRÜIKEN TODPETS SCHEIDINGEN en verdere HAAHWERKEN mantennit door SOLIEDE AFWERKING bS H P VAN W1JNG4ARDËN Coiffeur Kleiweg Gouda Hermls te Gouda ZOHERTBEATER ujilaaU Gmte Harkt van het Paleis voor Volkeviyt te Amaterdam Beatnnrdar B BARENDSE Vrijdag 5 Augustus 1898 Xiocke l aehen iMehen our Boys Öoroemd Waspel in S bedrgven uit het En gelich TBD WiLUlH SQDiWl Smcèsstolt van alle Engelaohe Theaters Zaterdag 6 Augustus 1898 gueeei i ucee Suecei Op veteerend en veelvuldig verlangen DEETEÏÏS de Marteliar van het Duivelseilind Beroemd Sensatie Drama in 7 Tafereelen door A V SraiüKHOiiziN PRUZEN DER PLAATSEN t late R ng f 1 25 2e Bang f 1 3e Bang J 0 75 4e Bang f 0 40 Abbonnementakaarten 10 stnks a t 10 verkrflgbaar ook per stuk Vg den Heet 1 S KEISEH Korte Tiendeweg BeBpreekbnreau dagelflks geopend van 10 4 uur Aanvang 8 uur Stede ke Gasfatriek te GOUDA De voor priJB van het gas ia 6 cent per M en Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrjje leiding achter den gasmeter Voot 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de bant 10 eent per ihaand Bewonen van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeljks afrekenen en van de fabriek ampen kooktoestellen eni tegen betaling van eenige centen per week in hnut bfekomeu Standplaats Markt over de Waag Het Hoofd Ibicus Het grootste Wonder der Kermi te Qouda Niemand vorzHime dat Wonderhoofd een bezoek Ie brengen Bntrée 23 en tS Cent Aangeboden een ÖBOOTE PABTU Fijn LEMEÏfGEOEÏf ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres C MEIJER Wnt aU InwTDTiDg tegen Jichl EtbeomBtiek Lendenpynen kortom = legen wjnen vau allerlei aardJ ffgt IsmethetMmaaaantawBideiitetni sgTftnker fmExpellef Ylt l it i ie huiageiji E s Mer Pahi ExpellBrT Pnja 60 oeut 76 oent en f 1 25 de a a h Vaorlünden in de meeate Apotheken en tt f ii Biokler do Ie Botteniani Amerikaanscbe ORSKIaS en I bij msandelgluoho of drie mlaodel betaling volgen PIANO S Korting Voor comptant Abonnement Stemmingen Gouda enOmatreken AMERON EN I J F CUIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eet mgn geachte cliSntèie te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehattden AOt JSTvoor tituOa te my tevens verzoekende alle orders direct aan mj te adresseeren Ook aanvragen voor stemming V Het beate onachadelvtate en e Jg maickelylcate poetsmMdel voor Heerea IfjVV eD vooral damaa en Klnderachoenwcrk M I is de Appreluur van C M Killer fc Ce Sf J Berlin Benih Str 14 Men lette oed HIilOop e fahrielcamerk rkrntui r Hm Mtillm h it laliMiiln ftaiaryea iu Mh a Nraat Saeat kyt W iardMHM HkM Koninklijke MaeMnate Fabriek DE HONIGBLOEMe v n H I vanSchaik Co gevestigd te Qravenhage KeppUrttroM X9 en naby de Regentesselaan I van Z M den KONING van BELGIG Indien gij hoeatH gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Ëxtract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ƒ 1 verktBgbaar bj Firma WOLFF Co Westhaven 108 Gmda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H Vi MILD VeersUl B 126 te Gmda A BÜUMAN Uoordneht I J C RATELAND JBoaioop I B V WIJK Oudeaalcr M KOL KMAN Waddinmeen I Qouda Druk tan A BftlNKUAN l ZOON FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ N ehemisobe WasscberiJ VAK H OPPENHEIMER 1 Kruiskade Sotterdam Gebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Hen A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verveavwi alle Heerenen Dameagaidetoben alsook alia Kindetgoederen Speciale inrichting voor het itoaaam van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naat da nieuwste en laatste methode gevetid Alle goedeten hetz gestoomd of gavetM wofden onschadelgk voor de gezondheid volgens staal bewetkt Wie zeker zyn wii de Eclit 1 Eikel Cacao te ontvangen teaame I gesteld en na vele proefnemingen la den handel gekomen onder des naam dea uitvinders Dr MichaeliS verriirdigd I op de beete machines in het weroldbo I nsmde ëtabblissement van Oebr St warck t Keolen alichi Bikel eacao in vierkanten boaaen Deze Eikel Cwaio is met melk gricookt een aangename gezonde draak voor tegeliiksch gabtuik een il 2 thedefab via t poeder voor een kop Chocdata AU geneeekttobtig drank by genl van dianhee sleehts met water t gatmilken Tetkrngbaar bjj e Toomumt B II t 1 80 C0 9U 185 0 B ra lV rtig8BwoonBg vwr Htdnhnd Junut MattanM dl Amsterdam Kalvetstraat 103 ëêkÊi BttlteBlandsch Overzicht Hai lUftfc nn TMt diii de redes oorwKarduD die d AioerikaDen den BpiojaArdeu aanbi d D om oiak te leggen opl ggea 9 dw laidflo Geen cbadelootitelling io geld wordt ge TSMgd maar afataod van alle gezag op Gaba en oogeoblikkelüke aniroimiDg tbd het eilaod Aiitand aan de Vewenidde Btaten en ontTaiming van Portorioo en andere eilanden onder Spaanscbe eouTereiniteit in West IndiS Afstand van eeb der Ladrooeo B 7Bttlng door de Vereenigde Stalen vau de atad de baai en de haveD van Manilla gedurende de slaitiog van een Tredestractaat waarin het oppertoesicht en de regeeringNvorm op de Fbilippynen zallen worden vastgesteld Dat wjj dezen tekat tegen alle gebraiken van de diplomatie in zoo precies kennen vóór dat de Spaannehe regeering haar ant woord officieel beeft gegeven vindt zyo oorzaak in de grdote haait die de president beeft om een einde aan den oorlog te maken In één dag wit de Amerikaanacbe reg ering antwoord hebben Na aan snik een manier van werken ia men te Madrid niet gewend De Madridsebe Timeiccorreapondent wget er op dat een Spaaosche ministerraad ateeda heel wat dagen laat verloopeo met vergaderingen waarin van iodmbken gewuseld wordt en dat men dan eerst tot een oonolnaie komt IkU r ditmuil ia jdet bael ga w gejgaant 25 aren meer niet he k men noodlg gehad om te bealiaaen dat men de voorwaarden uaar aan tal nemen ten minste in principe en dat men op enkele punten nog ean wijziging zon vragen Doch dit is preaident Mo Kinlej nog niet gaaw genoeg geweest en daarom beeft hy de vredesvoor waarde o maar vaat laten pnblicaeren Te Waabington acht men het niet onwaarscbüolyk dat de preaident van den afstand van een der Ladronen alleen beeft geaproken om naderhand van dien eiach weer o tand te kanaeo doen Dan heeft Spanje toch de voldoening iets to hebben afgedongen Maar verder zal pre dent Mo Kinley nieta toegeven De haaat van de Amerikanen om tot een einde t komen achgnt in de eerste plaats veroorzaakt te worden door den slechten gezondbeioatoeataDd van de troepen op Cnba onder welke koortsen van allerlei aard woeden en die naar gemeld wordt niet voldoende verpleegd worden en dan ook door dsn toestand op de Philippynen De Amenkaanacba bevelhebbera Toor Manilla zoowel admiraal Dewey als generaal Merritt moeten volgeni een bericht nit Waa FEVMLLETO De Uezicaansche Beeldhouwer KEN VEEHAAL DEE AZTEKEN Naar het E gtUch U Da vertrekken ïn het paleis waren ontzaggelijk groot obehoon alle met lage zolderingen die uit Uw beaneden welriekende hoataoorten bestonden De vloeren waren met hooggeklenrde matten van palmbladeren overapreld Aan de wandea zag men bebangaels van veelvervig katoen en prachtige draperien van vederirerk in de gloaieDdste tinten Onopkoudel k kronkelden wietookwolken nit gouden reukvaten naar boven zoodat al die zalen met bedwelmende geuren vervuld waren Uonderden vaaallen verdrongen elkander in het paloii want de vont leefde op den laiaternjksten voet Bg alle openbare gelegenhec eo zag hij zeer streng op de etiquette toe Wanneer mindere beambten of gewone onderdanen hem naderden ontdeden zg zich altijd van hunne sandalen Hadden zij een frani gewaad aan dan wierpen zij er eerst een mantel over van negnen eene grove stof uit plantenrezels geweven en aU gewone kleederdracht alleen by de aller laagste volksklassen in gebruik Barrevoets met nedergesl en oogen en in eeae houding van de diepste onderdanigheid versoheoen zij dus in de tegeawoordigheid van hun souvereia Doch in het t ptondne leren en voor a oamiddeliyken hofstoat bingtou bevel hebben gekreg n tegen de op standelmgen op te treden wanneer deaa onlusten zonden teweegbrengen Deze order zon het gevolg zyn van een mededealing van den panselgken nuntius die bericht had ontvangen dat Agnioaldo en zgn troepen het plan hadden den bisschop en de geeatelykheid van Cavite te vermoorden ♦ Ër zal g en boitengewone zitting van bet congres plaats hebben verzekert de correspondent van de Daily Newac te Witshington De Senaat zal bgeengeroepen worden om bet vredesverdrag te bekrachtigen maar het Hme van Afgevaardigden zal pna vergaderen op den gewonen tgd Decrmber De wetgevende arbeid vereischt tot regeling van den nieuwen toestand door het vredesvordrag geschapen kan wel zoo lang wachten Men verwaobt dat de Senaat bet door Mac Ktnley gestoten vredesverdrag niet ernstig zal aanvallen maar het is onwaarschgnlijk dat een beslissing genomen zal worden voor 1 September misichieo komt ze eerst veel later V Prins Herbert Biamarok heeft door de fBamb Noobr de volgende dankbetuiging bekend laten maken De tallooze uitingen van diepe smart en warme deelneming die het onvergaokelgk aandenken aan mijn grooteo vader gelden nomen zolk een overweldigenden omvang aan dat het onmogelgk ia den roawdragendeo afzonderiyk voor hun troow lot qia den dood dank te zeggen Uit alle vyf de werelddeelsn weerklinkt de smart die de familie aan de baar lernederdrukt en het doet my leed niet elke betoigiQg te konnen beantwoorden Ik verzoek de Doitscbe bladen deze woorden te willen opnemen en dank in den naam van de naaste verwanten van ganseber harte allen die door troostwoorden en btoemenzen dingen van ongekende pracht uiting bebbeu gegeven aan den rouw die ons land vervult De schilder Lenbocb beeft de indrukken van zgo bezoek op Friedriobruh medegedeeld aandeBeriynscbevLokalanzfligerc Daarnit wordt duideiyk waarom er zulke strenge afsluitingibereten g geven moesteu worden Professor Lenbacb vertelt dat t e geheete familie radeloos was Pe dames weenden priuB Herbert lag lydende te bed en graaf Raotzan die altgd kalm en tot handelen gjBreed is zag er bleek en afgemat uit De laatste dagen van den overledene hebben de familie zwaar Aangegrepen Bovendien u bet huis niet veel meer dan een gerii feiyke boerenwoning zegt Lenbacb ten was hij icBchilckelijk ou aangenaam ia den omgang Drie dagen na de verdwijning van Maxtla was de keieer omatreeks te vier uur dea namiddags in een zijaer bijzondere vertrekken in gezelsobap van Ahuitzol alleen gezeten daar de slaven waren weggesonden Montezuma droeg ean ruimen mantel van het fijnste katoen met prachtig borduursel en had de voeten geschoeid met saoda cn van z cht leder met paarlen en gesteenten aU bezaaid en schitterende van goudwerk Zijn haar was zwart en Inik syn baard dun en z jn gelaat bleeker dan men by lyn koperklourigen volksstam had kunnen verwachten Zgne gestalte was ryzig rank en goed gcevenredigd Op het tijdstip van ons verhaal bad h ongeveer dan veertigjarigen leeftgd bereikt ffEn g kunt dus geen spoor van hem vinden vroeg hü als vervolg op een te voren gevoerd gesprek Ik weet niets dam t geen ik heb medegedeeld gaf de edelman ten antwoord f De aaaslag soh nt naar het mij voorkomt tegen Mazina en Meztli beiden gericht te zijn geveest P Ja Meztli is met baar weggevoerd dooh de boot waarmede zy het tochtje gedaan hadden werd denzelfden nacht aan mijn paleis teruggebracht f En gij denkt das dat de ontvoering door toedoen van Maitla heeft plaats gehad F vrojg da monarch terwgi bg den ouden edelman doordringend aanzag yWelke reden hebt gg om dat te denken F Deze vraag was eenigszins moeielijk te beantwoorden maar toch zeide Afauitzol na een oogenbUk aarsslanB cen nmale ongeschikt voor drokte Alles lag ovai DOp voorwerpen van dagelgksch gebruik waroo over alle kamera verspreid tafels en tafeltjes waren overladen met brieven en telegrammen van deelneming verzoeken van vonten buizen en regeeringen om de begrafeniapleohiigbeid te mogen bewonen enz Dasrran was nog maar ean beel klein deel gerangicbikt en nog veel minder beantwoord Ër waren geen handen genoeg Danken wg daarbg aan de stemming waaiin da £ imilie natourlijk verkeerde fdan zal het een ieder begrgpetyk zgn dat uiemand andera dan ceer vertrouwde vrienden kouden worden toegelaten en ook ztlts deze nog wel eena lang moaaten wachten De liondardan depotatiea de verslaggevers de duizenden vereerders van den prins die ongetwgfeld met de beste bedoelingen om toegang gevraagd zouden hebben kondan onmogelijk worden ontvangen terwgl er tgd te kort was om een keuze te doen Daji m gaf prins Herbert betel niemand to te lateo jenbach beeft het tgk gezien maar gevoelde geen roeping er een schets Van te maken Het wejtenlgke de flikkerende oogen ontbraken in bet gezicht De sobilder betreurt echter dat er geen masker ia afgenomen want nu zal de hoogst merkwaardige schedel van Biamarok voor het oagealacbt verloren gaanHet gelaat was niet verwrongen De wangen sgn wat iogevallen en de dikte onder de on en is weg zoodat de sterk sprekende dbiftleltreehderen nog meelr uitkomen Hst ia aan het gelaat te zien dat Bismarck veel geleden moet hebbeu aan bet eind an zyn leven Thans ia hot voorbg De kalme trekken met den half geopenden mond doen eer aan een slapende dan aan een doode denken maar jaiit daarom wai het denkbeeld dat de groote maaier ook hier zgn werk had verricht zooveel aangrgpeoder De stad Hamborg wil den doode haar eereburger een b zoodcre hulde bewgsen Zaterdagmorgen zal in de S MichaeUkerk een plechtige Igkdienst worden gehouden io tegenwoordigheid van den Senaat en de Bargeraobap Na afloop der plechtigheid zullen van alle kerktorens de doodklokken een ol nor worden geluid De beun zat gesloten zgn de openbare gebouwen en de schepen io de haven zullen halfstok vlaggen Verspreide Berichten Faankbijk De Engelsche bladen makeu melding van een artikel in de Natiooal Review c van zekeren L J MaxBB waarin de rede onlanga wSedort langen tijd beb ik bemerkt dat er eene ongopsste betrekking tussohen dien beeldhouwer ea Mssina bestond waarover ik miju ongenoegen duidelijk heb te kennen gegeven omdat mijn ztpon de oudste rechten bezit Ik geloof dat zg aau een goeden afloop van hun omgang wanhoopten en hij haar daarom tot de vlucht nit het paleis verleid heeft Montezuma gaf niet onmiddellijk antwoord want hij scheen m diep nadeoken verzonken Doch eindetyk keerde zyn geest tot de dingen van het oogenblik terug en zeide hjj fik zal den beeldhouwer ontbieden en de zaak met spoed onderzoeken Ik zal u voor dezen krachtigen bijstand in het uur myner beproeving ten hoogste crkentelyk zijn mijn vorst hernam Ahuitzoi mot schynbare sandoening Hunne ontdekking zal mg eene gehoortame dochter en eene trouwe slavin teruggeven Mijn zoon is ontroostbaar over zgn rerlies Hij betreurt ten diepste het ongeluk dat hem zijne schoone Mazioa ontroofd heeft Ka die woorden nam Ahuitzoi zgn afscheid en begon Montezuma met ongeduldige gebaren het vertrek op en neder te loopen Ja jal Ik zal die zaak onderzoeken riep bg met eene voelbeteekenende uitdrukking in zgn gelaat Terwgi hg nog been en weder wandelde trad de vreemde priester onaangediead binnen Dir was echter niets ongewoons Montezuma was zelf een priester geweest voordat h den troon besteeg en men zeide dat hg op het oogenblik toen bemzgne verheffing gemeld werd bezig was den trap van den grooten tenpsl te vegen Het kon dus gaans li a a Lm i l llWM i m I door minister Cavaignao over de Dreytoa ioak geboudeu ontleed an het onrechtmatige van beel de recht zaak nog eens aangetoond wordt Al laat men Dreyfna nog een beetje Igden t wordt tgd dat er eena iemand aan de belangen vau Frankrgk denkt Jndat ia in honger beroep gekomen t b het vonnis waarbg hy op een klacht van Zola tot een geldboete veroordeeld ia Generaal Jacquey afgevaardigde voor Landea Bohrgft aan de sFransobe da Bordeaux dat hij aan Dreyfna aohnld gelooft maar ook aau de onwettigheid van zgn proces Da groote fout van Dreyfus vrienden is geweest dat zg ons genoodzaakt hebbeu te kiezen tusacheu het leger en Dreyfns schrgft bg Ën hij voegi er bg niet te begrgpen dat Ësterhasy nog de Franscbe uniform draagt De advocaat generaal Mérillon heeft gecoooludeerd tot verwerping van Zola s beroep l het hof van caaaatie Heden oit praak Ztak DreyfoB De Hamburgsche corVeapondent van de Staodard verzekert dat Zola gadarende de reis van den DoitBchen keizer in Noorwegen berbaaldelgk doch tevergeefs heelt getracht een audiëntie bg den keizer te varkr gen D Ëo alr meent te weten dat de instructie van den rechter Fabre in de zaak Picquart nog 14 dagen zal dnren Do criBJa in bat Legioen van Eer breidt zich meer en meer alt Thans heeft onk de hoofdredacteur van de Rappel c Loeien Mennier het kruia teruggezonden dat k an Zola a Bera borat ia afgerukt c DUITSOIILINO Toen eergisteren middag de brandweer te Mnucben naar een brand in de Laudiberg r atroBBe reed sprongen in een hnia op de vierde verdieping in die straat drie jonge decoratie acbildera op hst kozgu verloren het eveowieht en vielen op straat Twee waren op sli dood de derde werd zwaar gekwetst OoSTfiNRUK HoNOAKI JB De g ndarmarie die in Oraz was hgeengetrokken wegens da beroering die de ontbinding van deü gemeenteraad bad veroorzaakt verlaat de stad iveer verwondering baren dst er tusichen bom en de prieBterschap nog zekere gemeenzaamheid bestond die aan de overige onderdanen niet veroorioofd zou zijn gewent Ha waarde priester riep de keizer uit bet doet mi genoegen dat g komt want ik beb uwe hulp noodig Hijn vorst heeft slechts te bevelen antwoordde de priester eerbiedig Ik wpnsohte dat gij Maxtia Ytzcoalt den beeldhouwer opzoobt om hem het Iwrel te brengen dat hg voor mg verschgne ffJnist om over hem te spreken kwam ik hier mija vorst antwoordda de priester Hg wordt vermist sn er bestaat venenking dat hij bei slachtoffer van een snooden aanslag is geworden Ik vrees dat de jonkman verwoord is Vermoord 1 herhaalde Monteznma en deelde daarop den hoofimboud van zijn gesprek met Ahuitzoi san den priester mede Dozelnistieideaandachlig toe en gaf daarop van zgo kant aan den keizer een verslag van het oogmerk waarmede h gedurende de laatste dagen zioh zoo dikwgls tn on bij faet paleis van don ouden edelman vertoond had Hij bad daar als een spook heen en weder gezworven want Hazioa s veiligheid ging immers bg hem boven het leven Ik zal met u mjj naar da werkplaats van den beeldhouwer begeven riep de keizer na een oogeu blik bedenkens uit on zelf deze zaak in hare b zonderheden onderzoeken Worii MTMlgd