Goudsche Courant, zaterdag 6 augustus 1898

By Laocat ia QaliciS ovêttwA DiDadogocbteod een loeltrein eoa boersDwageo waarop T f vroaweo en twee maoDeo zateo Een vroQw bleef op de ptek dood twae aodeie eo een msa beswefcen terwyl zg naar bet ziekenfaais werdeo gebracbt de ovefiga zgo ook eroBtig gekwetst Met deo Ua ia zelf gebeurde nieli De wegWBobtsr had Terzoimd de hekken ts laitsD afgleed en terecht kwam in den sehoader Da wond was niet erg beduidend en too wel apoedig genezen door de doeltreffende belMndeling van den aldaar bescheiden officier van gezondheid De maodoer is het biaaeoland io gevlacht eo zal wel spoorloos rerdwgoea wyl oos Kesag en dat van den sultaa daar niets te beteekeoen heeft Bet gebeurde heeft geeo politieke beteekeuis omdat persooalgke wraaknemiug de ééaige drgfvtfar zoo zijn meent de Locom BINNENLAND De ininietrr fan oorlog geaeraal oiajoor K Sllaad it bevorderd tot luiteaant tteoeraal Te Grooiugea hield de vereeuiging Broederschap ven Notarissen in Nederload Woeosdag in de boreozaal vaa De Harmonie hur jaarlgksotae algemeene vergadering Bg afwezigheid van den president den heer J C G Poltoaes werd het voorzitterschap waargeoomea door den heer J Maarschalk van Boskoop Uit bet verslag van den algeraeenea secretaria bleek o a dat de broederschap thans 461 leden telt De heer mr A J C Joogejan te Amster dam werd faerbeaoemd tot lid van het dageIgkscb bestuur In plaata van den heer J Maarschalk die aau de beurt vao aftreding eo niet herkiesbaar was werd tot lid van bet hoofdbestaor benoemd de heer N Immink te Deventer De volgende algemeene vergadering zal te Maastricht gehouden worden Na de vergadering die niet pabliek was vereeoigdeo de uotarissea ruim zestig in getal ziob aan een gemeeoschappelgkea loaeb gevolgd door een rgtoer en gemeeoachappelgken maaltyd De Mioiflter vao Waterstaat Handel en Nq verbeid beeft W oeosdag 11 de comtni Bie uit veracbilleode Kamers van Koopbaodel ontvaDgen welke ooUngs door H M de KoniugiDBcgeDtee gehoor werd verteeud ter laobiedioK van eea plan tst reorgaDiaatiedier initelliogeo De Mioiater die de opmerking maakte dat de Kamer van Koophandel te Eotterdam zich niet by t plan bad aangealoten eo ook niet in de commiiflie vortegeuwoordigd was beloofde bet plao ia welwillende overweging te sullen neéaen Het aieuwe post en telegraafkantoor te Amsterdaaï Kal in het laatst dezer maand ia gebrnik genomen worden De directeur van net postkantoor beeft bekend gemaakt dat de verhaizing van de loods derwaarts zal geschieden in den nacht van Zaterdw 27 op Zondag 28 Aagastna zoodat Zondagoclitend 6 uur de dienst voor de eerste maal in het nieuwe gebouw zal plaats hebben £ □ Raag8cbe scbr jft in het BaDd over de Haagache tentooostelliog o a bet volgende Waaneer wq op een weekdag s Zondags mag volgens de fabriekswet niet gearbeid worden door de groots zaal loopen waar het op indualrieel gebied werken van vrouwen zooveel mogelgk zichtbaar wordt voorgesteld il het Op zichzelf een gang naar de tentooo telliog waard daar al die meiajes bezig te zien aan fabriekaof handenarbeid Alleen t is miasohieo de areptiaobe geest onzer eeuw die ons deze gedichte iogenft maar nij vragen ons zelf dan wel eenp af of ook lo de werkelykheid op k die fabrieken ia 1 die vakken vrouwen aan den arbeid zyn of misachieo met een deel an tgeen hier vertoond wordt expreiseiyk voor deze gelegenheid ia aangeleerd Maar bij nader inzien begrypeo we dat al waa dit godeelteljjk loo een dergeiyk tooaen van arbeid ook ziJn nut kon bebben door te laten zien dat werlten in dvzen zin voor de toekomst mogeiyk was Van enkele afdeeliogeo iataaschen weten w met zekerheid dat bet werk daar aliyd en lilleen door vrouwen varricbt wordt Dit geldt o a vao de Goodsche fabriek vao papierstuc Deze materie verkregen door het doopan van papier in een soort pap kan naar keuze geverfd worden en is dos misschien in faaDden van mensoben met smaak een goede remplacaot voor bet zooveel Iaat veroorzakende stukadoorswerk In de fabriek die deze stof Igvert waarvan een plafond en wandbe Itleeding ali model is gegeven werken uit slaitend vrouwen De arbeid die wy in de Amersfoorttcbe tapijtfabriek zien verrichten wordt ook in die tDriehting werkelyk door vroaweo gedaan Mannen stellea op de groote massa weefgetouwen van allerlei afmetingen de ooverslijteiyk sterke verticale draden Maar bet werken naar de patronen alle afkomatig van Coleobrauder den geuialen directenr van bet artiatieke g Mlte ia geheel toevertrouwd aan vrouweu tn rawïjpH die ougrlooflgk handig ijn met het In een der gemeeateo ia de prov Groaïogen werd oolaags eea oaderwgzeres gevraagd Bg de sollicitatieatukken was het volgende briefje hetwelk de vraag wettigt hoe kan zoo iemand de akte van onder gzeres verkrögsn M B WetJBdIe Heer Burgemeester Daar ik ia kennis beo komen dat mejffaf vrouw vanc bij u te is benoemd als on derwgzerea dat ik mg daadigk als solicitaalb voor a s ooderwgzerfs aangeeft in de goedgunstige voorspraak van van uwe welwillende goedheid eo vau de raads medewerking mij ten zeert ts aanbeveleode Noem ik mg uw dw dienares N Gr Ct STADSNIEUWS GOUDA 5 Augustus 1898 Wg herinneren onze lezers die gaarne Uan Haag eo de Teotoouatelling voor vroawenarbeid bezoeken dat door samenwerkiog dar Spoorwegadmioistratie en de ontwerpers der tentoonatotling het bezoek teer gemakkelgk gemaakt ia Men koopt aau het loket een eonponboekje a 50 cents Daariu komt voor een boa oo 1 die men aitscheutt en waarop een ratonibiljet voor 4 dsgeo wordt afgegeveu tegen enkele vrachtprgs f 0 75 Ille kl f 1 15 lie kl en f 1 45 Ie kl De beide andere coopons zgn geldig als entreebiljetten op deTeatooostelling en dagelgks geldig behalve Diasdag Deze coupons wordea dagelgks uitgegeven behalve van eo met 29 Aogaatos tot en met 15 September wegens de feeatdrnkte Dringend knnnen wij onzen stadganootan aanbeve en de Schouwburgtent op de Markt te bezoeken waar bet HoUandsoh tooneelgezelschap van het Paleis voor Volksvigt optreedt Gisterenavond woondei wy de opvoering hg van Goud Ëtaje naar dan bekenden roman van Marlitt Uitatakend voldaaa keerden wg en 8 87 9 47 8 84 10 01 8 80 10 07 10 80 Noord en een ZaidhollandMha niet zoo druk eu aardig bezig aset stremmnu eu later met het ia de vorm eo in de pers doen v d baar maaksel Dit echt ond HoIlaodsch bedrjjf heeft altgd ontzf lgk veel bezoek ook van eemdelingea die misscbieu wel t meest kgkea naar de Ijpge kanten kappen of naar de aardige 6jae boeriaoetjea Gemeng de Berichten Woensdagmiddag is te Sobooodgke ingebroken io het armbuis dar Ned Herv kerk waar in een der vertrekken van een bewoner vau 85 jaar uit een boreau is ge toleu eea bedrag van ongeveer f 7 50 De daders een jonge en eea meiüje van 9 en 8 jaar werden spoedig opgespoord eo tot bekentenis gebracht Het Handelsblad meldt Naar aanleiding van een gerucht dat eergisterenmiddag een vecbtpartg tusschen politie en stakende timmerlieden ia de Rozenstraat te Amaterdam soa hebban plaats gehad wendden wg ons tot de politie om inlichtingen Wg hebben het rapport ingezien dat de betrokken inspectenr bg het hoofdborean bad ingeleverd Daarnit bleek dat a middags te 1 nar twee troepen stakers bet timmerliedeogebonw lo de Bozanstraat verlieten en ziob kort daarop tot ééa troep vereeoigdeo die ongeveer 150 man aterk was Sen inapeoteor en 5 ageoten wilden den optocht die zicb giog formeereo beletten maar terwgl de loapectear zich naar de spits begaf werd bij ïagestoten en daar het volk een vyandige bonding aannam en hg geen tyd tot aommeeren had sloeg hg met zgn wandelstok om zicb heen De ageoten die zich weldra hg bem badden gevoegd trokken den wapenstok eo toen spoedig veraterkiog ter plaatse verscheen ouder commando van een tweeden inspectenr waa de menigte spoedig verspreid Het timmerliedaocomité zond ons een protest tegen het optreden der politie Daar de beide lezïogen van de vecbtpartg in de Rozenstraat nogal uitoenloopend waren vroegen wy den beer Franken den hoofdcommitaaris van politie om eeu onderbond Daarin verklaarde hg ons met veel indruk dat de politie er in deze niet aan denkt party te trekken vóór etaamio als tegea de stakers Doch met alle kracht zou zg tegengaan lo dat eveoala hg vroegere atabiogen wel gebeurde de z g waudeltocbten door de stad werden gemaakt 2o dat de arbeiders die weuacben te biyven doorwerken berooeilykt zooden worden Over het protest dtt wy hierboven overnemen merkte de beer Franken op dat de bedoeliag der stakers daarmede waarsehynlykwas het optreden der politie te verlammen enhaar prestige te verzwakken en op die wyzezelf de handen vrg te krggen Zonder eenigermate pertg te kiezen zon de politie baar taakom voor de rast eo ieders veiligheid te waken zoo streng mogelgk opvatten Hand leggen van den voor eiken steek Tweiaohte knoop Het volgen van bet patroon wasrvft eder baar deel vóór ticb heeft vordert oaiwkeprig tellen Vandaar dat bat publiek dnogend verzocht wordt uiel tot de werk ters te apreken Wat de diamantiodrostie betreft daarin arbeiden volgens opgaaf ongeveer negen duizend meoscheo waaronder zoowat duizend vrouwen Van dat duizendtal zgn bier vier exemplaren aan t werk de vgfde die de diamant telkens veratelt dit werkje niet te verwarren met de meer bniselgke bezigheid waaraan we bg dit woord denken is een beer der a heppiog Deze beiden de fllgpater en de versteller die bet moeilgkitfl werk verrichten voelen blgkbaar hou gewicht Tamelgk uit de hoogte geven zg den bezoekers waarran zg steeds omringd sijn antwoord op ban belangstellende vragen Der Hahn im Korbec blaast u heel geooegiyit dea rook van zga pypje in het gezicht terwgl hg norsch vertelt van de acht en Tgftig facetten voor hritlanteo en de vier en twintig voor diamanten vereiioht Veten der op de tentooostelliog werkenden krggen door dat voortdurend aangegaapt worden iets van bet Multatuliaaosch pU Iiek ik veraoht o Velen niet allen AllerasrdigAt praat b v ds Friesohe mattenvlecbtflter terwyl zg stil eo ijverig doorgaat met haar werk Dit vlechten van biezen in reepen waarvan zg later m tten op maat maakt leek ons een ideaalwerkje al bgverdieaite voor een vronw die haar bnisbooden uieC wil eo kao verzuimen er is zoo weinig omslag by noodig en t kan telkens weggelegd eo weer opgevat worden Dit matteovlecbten wordt voorgesteld in een ovd Frieech vertrekje alleraardigst ingericht Naast de vlechtende Friezin zit een juffrouw aan het spinnewiel waarmee zg blykbaar niet heel veel beter weet om te gaan dan mat ons t geval zou zgn als we opeens voor zoo n werktuig gezet worden No en dan trapt ze eens met een draad vlas in de band maar spinnen eiacb dat geduld werkje niet van een dochter der eeaw van stoom en eleotrieiteit Waaneer we van dit aardig hoekje rechts in de zat overstappen naar links voor zoo n beetje zigzag toepen moet een tftntoonttellingsbezneker niet bang zgo komen wg an da afdeeliag landbouw waaronder ook begiepea is de voorstelling van boender en bgeoteelt In bet laodbonwbedrgf arbeiden hier oage veer tachtig dnizand roowen en baar werk is geen siuecare Wieden rooieUvSoboven binden van s morgens vroeg tot s avonds vrg laat kan men niet onder de kalme damesbandwerkjes rekenen Waar bet echter geheel en alleen olpi de vrouw aonkomt dat ia bij de zoivelbereiding dadr hangt alles zoo nitsluiteod af van de bedrevenheid der boerio dat de kaas hg het ter markt brengen op naam van de vronw staat Geen wonder dat deze tak van landbouw in een afzonderlgke afdeeliag voorgesteld wordt Bg den landboawer P V te Wetaea bg Dokknm worden alle meubelen gereedschappen vee en veldvracbten publiek aan deo meestbiedende verkocht omdst volgens den eigenasr het een zoowel ala het ander betooverd is De heks die hiervan de schuld draagt ii een oude vrouw die in de onroiddelgke nabgheid vao de behekste hoeve wooot eu meermaleo in de gedaante vaa een kat om huis eo erf ronddoolt Wanneer wg uit de iadnstriezaal komende dadelgk rechts omslaan zgo we in het kepr g nette hoekje van de zuivel bereiding waar alles ooB tegenblinkt en schittert Eerst zioM wg daar het machinale karnen alsook het dito koelen en kneden van de boter Ds controlenr van Siak de heer Wagaer heelt van den mandoer vaa dea sultan een Hteek met een mes gekregen dat gericht waa np de linkerborst doch daar op een zakboek Het sfioheideo der room geschiedt door middel van een werktoiK dat io beweging wordt gebracht door een kleine oeatrifuge De drylkraoht voor deze maebioe en voor al wat in de ygrootec zaal weeft on werkt wordt geleverd door een electromotor De kaasbereiding kaa tot heden toe niet machinaal geschieden gelukkig want anders zagen wg die twee jonge boerinnetjes een 10 04 10 88 11 1810 11 10 18 10 86 10 84 10 64 11 80 8 88 t SI 8 14 7 81 7 88 8 08 8 09 8 18 8 86 10 9 14 9 88 9 61 10 11 11 19 8 88 S 4S Ai 8 88 r t Uoail 7 88 Moordnwlit door 7 81 Nieuvnkorli 7 89 Otpolle 7 4 Kolfordam 8 80 7 88 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 Aangevaogeo 1 Mei TUd van Greenwich SODDt ROTTXSSlUtice en 11 21 19 18 19 8 8 11 3 48 3 1 7 4 88 4 89 11 88 1 8 8 11 88 1 7 S 1J r 11 48 1 14 l 11 18 89 1 88 8 80 4 4 18 5 88 8 10 MO 8 10 n S9 7 60 9 30 9 84 9 4810 18 10 80 U 8S 8 88 8 48 9 10 10 18 10 10 8 8 6U 3 4 4 06 8 17 6 87 8 84 8 41 8 47 4 4 4 60 4 67 04 10 11 86 11 60 18 87 1 44 1 4 9 01 8 08 9 14 8 16 8 61 7 86 7 68 8 40 10 19 10 89 10 88 10 48 1 14 6 69 8 08 8 11 8 19 8 86 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 Rotter l m Oapelle Nienworknt Hüorilnwlit Doud 7 46 1 09 4 06 4 94 4 11 64 19 08 19 47 6 88 7 10 7 46 8 11 9 eOUDA OEN HAAOfiM fem 11 18 18 18 18 68 8 14 8 46 4 49 4 811 80 1 8 8 7 11 41 1 19 8 18 11 86 1 88 6 88 II 19 48 1 48 8 49 4 16 6 16 6 87 9 47 10 18 6 86 64 8 11 7 84 7 68 8 33 8 64 10 10 89 11 10 8 4 10 18 8 16 lO tl 8 89 10 88 f 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 8 17 9 88 9 67 10 14 11 16 8 80 8 48 8 61 9 03 9 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 Qouda Zer iliuis n Hoflrk palle Zoetermmr iSeg urd 6 63 0 88 8 80 8 04 9 46 9 68 10 96 10 44 11 48 Voorburg 9 88 10 06 9 84 9 48 9 89 i 10 10 lo M 3 40 8 46 8 11 6 18 8 80 6 3 8 60 Hae 18 88 7 80 7 81 1 38 1 41 1 6 8 06 8 17 4 88 4 89 4 8 6 04 6 16 11 86 11 87 10 11 10 17 10 81 10 43 10 64 iHago 6 4B 7 80 7 40 8 85 Voorburg 8 88 n Zoetsrmeor Zeïwasrd 8 6 ersDhuiEOD Hoorkapalle 6 17 jr Onod 8 88 7 48 08 9 08 4 08 8 14 6 7 48 11 06 18 60 4 17 11 67 10 18 M O I D i U TmC H r l B0nUA 4M TK Dlll 8 84 7 18 7 BS 8 89 8 66 7 8 8 10 6 86 6 48 8 08 Uoiida üudiw Voard IltrMbt 8 14 9 07 10 19 10 67 11 00 19 10 18 8 1 80 8 17 4 88 6 80 6 47 8 06 6 66 8 86 door 10 171 j j 14 4 10 B7 4 11 B IO T ll 8 88 10 17 10 l 11 14 1 87 8 87 7 10 10 84lij t w 8 019 0 10 3 11 48 6 00 6 37 8 40 10 08 11 87 6 14 7 18 8 48 10 38 10 41 4 7 39 69 10 61 11 19 1 46 3 84 8 46 1 9 8 08 3 60 6 04 O S 11 18 18 87 8 66 9 39 10 61 11 46 18 88 8 10 8 98 TriTMht 6 86 6 33 7 46 8 87 8 4 9 00 9 90 10 16 10 88 11 88 18 01 1 87 3 08 8 86 8 86 4 48 6 88 8 80 6 S8 7 68 60 M 8 86 10 08 10 84 Anut 0 8 8 90 9 19 10 0 1 08 6 16 8 68 10 18 U 4I Utrwillt Wowdon 6 49 8 63 8 08 üudev 8 14 load 8 17 9 08 9 88 6 0 7 18 9 10 9 J8 9 88 7 19 8 88 9 4 9 66 10 84 11 18 3 47 4 18 4 84 1 09 8 40 4 87 6 10 8 07 11 66 19 94 10 88 10 46 0 61 10 69 11 10 11 11 Vmit n 8 7 06 8 10 9 06 11 18 8 8 8 4 4 418 10 7 4 9 4 A 11M fV 7 90 8 16 9 80 11 30 8 08 4 00 6 00 8 8i 8 00 10 0 9 id 8 09 9 18 10 09 18 81 8 16 4 47 6 4 1M 8 49 11 1 nlen mat om haiiwaarta Da gebeele TOor italliog lia goad tic atapel de ertooiiara kweten zich con amora tsD bon taak Da boofdralltD wares io goed bandeo Mej Braakenaiek in de tii lrol waa eeo lieve Teracbgaing MtTr Poihar t Grader waaoitatekead in baar dubbele rol van Baronea on Laaaea en de krankzumige Bertha Mevr Paoline Beerema gaf de teringiydera Helena met talent Uej Van Berkel waa een natnorIgka boatfaetaratroaw da beeren PotbaritaU Baron on Walde Budermau als Or Wils Nachtegaal ala hontiester zg erdienen allen onze lof TOor bnn rerdienstelgk ipel Wg hebben werkelgk konstgeoot geemaakt te midden Tan het rele minder verheffende dat de kermiapret ona geeft Dit gezelachap bearbikt onr goede krachten zoadat wg iedereen aanraden er eena heen te gaan M n al werkelgk voldaan tbuia komen Wg herbalen oua compliment aan da beideaitiaten die met bon mnziek de panzes aanvnllan Hnn voordracht i he l wat aangenamerdan het toeterend orkeit dat men gewoonlgkin dece tenten vindt Unn apel vond een welverdiende toejnicbiug In de Nuti Spaarbank alhier werd gedoreode de maand Inli ingelegd f 20177 67 terugbetaald 7033 36 Doar da politie alfaier zgn 3 minderjarige perionen en 1 geiignaleeide naar Rotterdam overgebracht Voor bet Akte eiemen h O Boogdaitsche taal te e Gravenhage gfbonden is o a toegelaten mej M £ Lelioa van Goor alhier Bg beschikking van den minister van binnanlandsohe zaken is met ingang van 1 September Toor den tgd van een jaar benoemdtot assistent voor do scheikunde aan de Polytoohniaohe School te Delft de heer G B vanKampen te Goud Stct ScHoo Hov i Voor het examen Engelsche taal L O gehouden te s Gravenhage op i Augnstus is o a geslaagd de heer T Eramer alhier ZovnXHiEft Op 8 dezer wordt alhier in verbinding met Goada eea rgkstelegraafkaotoof ingericht met telefoondienst voor het algemeen verkeer geopend Aan bet Verslag van den toestand der Gemeente Goada over 1897 ontleenen wg bet Totgande 1 Plaatsalgke Verordeningen door den Raad gedurende het jaar vastgesteld 1 Strafverordeniogen Verordening van 5 Febraari tot wgziging der Verordening op de Brandweer afgekondigd dan 2 Febraari Verordening van 27 Angustui tot wgziging dar Verordening op het bouwen eo op de vetplicbtingeo van eigenaars vao gebonwen en van naburige erven afgekondigd den 9 Sept Verordening van 19 October tot wgziging der Algemeene Politie verordening afgekondigd den 29 October 2 Belaotiogverordeningen Beelnit vin 6 Aogastos tot vaststelliog eener Verordening op de beffing van 50 opcenten op da hoofdsom dar Rgki personeele Belasting goedgekeard bg Koninkigk beelnit van 17 gaptember 1897 No 2a Besluit van 27 Anguatns tot vaststelling eener Verordening op de heffing van Kaai of liggelden en van een broggeld goedgekeurd bg Koninkigk besluit van 18 November 1897 No 26 Baelnit nn 28 December lot vaatslelling aener Verordening op de beffing eener plnataaljjke directe belasting naar het inkomen 3 Verordeningen van verecbillenden asrd Verordening ter aanwgztng van stemlokalen voor de Stemdistrioten in de Gemeente Gooda Tftstgeeteld deo 7 Mei Verordening regelende de eameoslelling en da bezoldiging van het personeel van de Secretarie der Gemeente lastgeeteld den 16 Juli lostrnoliën Inatmotie voor den Inspecteur dar boowpolitie vastgealeld deo 15 Januari Beknopte en lakslöke opgave van de voornaamste in deo Gemeenteraad behandelde onderwerpen De voornaamste zaken in de openbare vergaderingen van den Gemeenteraad behandeld aren de faiarboven vermelde Verordeningao de kohieren der plaataelgke directe belasting naar het inkomen de rekeningen en begrootingen van de ondersebaidese Instellingen van Liefdadigheid de Sohatterg de Kamer van Koophandel en Fabrieken de Volksgaarkeuken bet Hoffmansgseticbt en andere de begrooting en rekening der Stedelgke Gasfabriek de Gemeente rekening dienst 1896 de Qemeente bagrooting voor 1898 en verder da f olganda 15 Jannari Besluit om den Voorsitter en bg diens verhindering het oudete lid der Coml issie belAït met bet onderzoek der bezwaarachiiften in zake de plaatselgke directe belasting naar bet inkomen te machtigen bg de bebaudeliog van reclames in hooger beroep voor Gedeputeerde Slateu de beslissing van den Raad nader toe te lichten 15 Jannari Besluit tot verbetering of vernieuwing van een gedeelte van het boizennet der Stedelgke Gasfabriek 5 Februari Afwgzende beschikking op een verzoek van Tb C van Xaoten eo G Stigter tot wgziging vaa Art 85 dvr Algemeene Politie verordening dat hen terplicht voor hunne stoombooten vaate ligplaatsen in de Binoeo Gonwe aan te vragen 5 Februari Uitgifte in erfpacht van gronden in de Cappenersteeg aan C van Velzen in de lUinderbroederateeg aan W G van Geelen eo in de Korte Noodgodsteeg aan B Pun elie Besluit om de Wed J J Verdries van VuKt B Bageman en J C Sibbes toe te laten tot den afkoop vsn de rechten der Gemeente op eeo stuk grond bg de Raam eo de flrapi rsteeg waarvan zg bet gebrnik bebben 5 Februari Besluit om hg wgie tan gratificatie asn de ond Learareo der voormalige Burgeravoodsohool J D Rgk eu A Roozeboom alsnog uit te betalen Y gedeelte hunner laatst genoten jaarwedden 5 Februari Toekenniog eener jaarlgksche gratificatie aan den eervol ontslagsn Torenwachter G van Ouuren 5 Februari Toekenning eener subsidie van f 200 aan de Afdeeling Gouda en Omstreken der Uollandache Maatschappg van Landbouw tot bet hoeden eener verloting ter bevordering van de voorjaars paardenmarkt en den aanvoer van vee op de weekmarkten in deze Gemeente 19 Febraari Machtiging tot aanKch ffing van eenen derden exbaastor ten dienste van de Stadalijke Gasfabaiek 19 Februari Beslnlt om aao da Wed N C Wiezer van Vleuten het gebruik ven een stok grond op de Vest bg deurwaarders exploit op te zeggen 19 Februari Afwijzende beschikking op eeo nader verzoek van Mevr de Wed J H Boers rLafeber te Haatlem om ontbefiiog of afschrgving over 8 maanden van haren aanslag io de plaatselgke lirecte belasting naar bet inkomen dezer Gemeente dienst 1896 19 Februari Besluit om bg wgze van gratificatie aan den Ood Directeor tevens Leeraar aan de voormaliga Burgeravondacbool A L van Uveo alsnog uit te betsieo Vs gedeelte van zgne laatst genoten jaarwedde 19 Fabrnari Behandeling en afstemming van een voorstel vsn den Heer J J van der Sauden strekkende om met intrekking van iroeger genomen heeluiten betrefl ende de vaststelling van een aaovaogsuur voor de Kaasmarkt te bepalen dat het begin dier markt voortaan niet meer aan eeu vast onr zal zgn gebonden 27 Febroari Mededeeling dat Hare Majesteiten de Koningin eo de Koningin Wedawe Regentes voornemens zjjo in Maart of April eeo bezoek aan deze Gemeente te brengen Besluit om voor de ontvangst van Bare Majesteiten aan Burgemeester en Wethouders een blauoo crediet te openen en de voorbereiding dier ontvangst op te dragen aan eeoe Commissie bestaande uit den Burgemeester de Wethouders en de heeren C P W Dessing P de Raadt en B J Nederbost 19 Maart Goedkeuring van een gewgzigd Bnisboodelgk Eeglement voor bet Burgerlgk Armbestuur 19 Maart Besluit tot nadere regeling van het gebrnik en de nitgifte van gerioleerden grond gelegen in de Kadastrale Sectie B dezer Gemeente 19 Maart Inwilliging van een verzoek van B A Diestelhorst om teroggaaf van te veel betaalde recognitie voor het gebruik van een stuk gerio eerden grond bg den Kleiweg 19 Maart Besluit om de levering van het voor de straatverlichting beooodigde gas met ingang van 1 Januari 1898 door de Stedelgke Qaafabriek om niet te doen geschieden 19 Maart Interpellatie naar aanleiding van een in verschillende nieawsbladen voorkomend bericht als zooden door het Bestuur dezer Gemeente aan dat van s Gravenhage vlaggen io broikleeu agn aangevraagd sn verkregen welk bericht ongegrond bleek te zgn Wordt vervolgd RECHTZAKEN De leerlingen der normsalicfaool te Bergen op Zoom die in bet park rozen plukten om die aan vronweïjjke leerlingen dier school aan Ie bieden zgn thans vsroordeeld tot f8 boete ATslBH De correspondent van de N R Ct te Batavia seint Laiteoant kolonel Willems ia Maandag naar Telok Semawé vertrokken om er een legerkamp in te richten voor 2i bataljon die een tocht gaan maken door Pasangan Toekoe Oemar eu Panglima Folim zgn op bat oogenblik BMr het heat in Lugga Overhemden Fronts A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o QOUDA Telepkoon Mo 31 Beurs van msterdam 4 AUQÜ8TÜS Vfkrs iSlotkra S VlB NiBBau iD Cert Ned W S l s Se j 98 97Vs 101 86V 86 84y IV 8 l Tl 08 97 i 18V S Ve 741 81 As 96 104 96 3 A 100 100 64 668 489 lOO j 48 101 198 1451 6 99 S s 198V 108 86 80 118 112 808 917 100 t a 67 8 1 0 17 dito dito dito 3 dito dito Aiié 3 HoNOii übl Geudl 1881 88 8 Italii Io8ohr vtog 1869 81 5 OosTzra OU in papier 1868 6 dito in Eilverl6 l8 6 FosTUQAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 36 RusUND Obl Bionenl 1894 4 dito Gecona 1880 4 dito bij Bolbs 188 4 dito bq Hob 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1384 5 SPAVn Perpet acbuld 1831 4 TosKZU Gepr Conr leen 1890 4 Geo leeoing aeria D Geo leening aerie C ZciDAra Bep V obl 1899 Mexico übl Buit 8oh 1880 6 VxNEzuBLA Obl 4 onbep 1881 AvaiiuiAH Obligstien 1396 3 BoTTBEDAH Stad leeu 1894 3 NlD N Afr Hsndelav aend Arendib Tsb M i CerliOosten DeliMaatsohappg dito Am Hypotheekb pandbr 4 Cult Mjj derV oratenl asnd a Gr Hypotheekb pandbr 31 Nederlandacfae bsnk aand Ked Handelmastaofa dilo N W l Pao Hyp b pandbr 8 Bntt Hypotheekb pandhr 8 i Utr Hypotheekb dito 8V1 OoBTENa Oaat Hong bank aand EusL Hypotheekbank psndb 4Vt Ahbsiea KquI hypoth psndb Msxw L G Pi Lien cert Neb HoII U Spoonr Mjj aand Mi tot £ xpl V St SfW Band Ned Iiid Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito itito 1891 duo 6 ITAUE Spoorwl 1687 8 A Eobl 3 U l 76 100 109 100 14 187 IS lB 103 66 102 117 16 112 136 147 I 87 Znid Itel 9pwmij A H obl 3 PoL N Wsraobau Weenen aand 4 Edsl Gr RuBS 80 178 197 106 10S 100 100 116 1U 8 1S 115 dito dito Line Col Ie liyp O 6 Cakaoa Oan Snuth Ohert r aand Ve 0 iUll k Na lo b d 0 0 Amsterd Omnibus Mq aand Botterd Tramwo Maata Hand Ned Stad Amsterdam aand 3 Htad Ro terdam aand 8 BsLon Stad Antnerpen 1887 91 1 Stad Brussel I8S821 1 HoKO Thelsa Begullr Gi selsob 4 OusTENa StsBtaleenig 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spakj Stad Madrid 3 1868 Neo Ver Bez Avb Spool oiTt VERSCBEIDENHEID Iemand die eeo maaoRoript zond aan eeo Cbioeescb blad kreeg heb met deo TolgendeD brief terog Doorlauhtige broeder der zoo eo der maan Zie nvr dienaar aan owe T et6n liggen Ik bai de Aarde voor q en rraag van awe genade de rerganniag te aprekeo en te lepeo Uw geëerd manuBcripl beeft de goedheid gohad xga voortreffel ken iobood over oos nit te storten Met Terrokkiog bebben v j er kennis ao genomen B j bei gebeente myoer roorradereo zalkeo patbo zoJke rerheveo gedaobten beb ik nog nimmer ootmoet Met Tnezie eo beving zend ik het n terug Ali ik dien ecbat eiken gg mg zoadt drokken wilde sou de keiier bevelen dat dit tot maatstaf Tan al bet andere dienen moest en er niets meer gedrukt mocht worden dat niet even schoon was En mgn litterarisebe keoois s t mg dat bet io tiwndaiieod jareo oomogelgk zal wezen ow icbrift te ereoarea eo daarom aead ik bel o teroK k vraag n dai leodoiaal om vergeving Zie mgn boofd ligt aan awe voeten Uaadel opar goeddnokeo Uw onderdanigste dieoaar Oe Redacteor Een groot deel der mweelen welke de KoniDgin bjj han kroamg dragen ikl ajja iodertgd toen BelgiS oog met Nederland ver eeuigd was te Brussel gestolen pen 25sten September 1829 verliet Koning Willem I met zgn hofhouding het Brosselsche paleis om eenige dagen in de zomerresidentie Laeken door te brengen Het bedienden personeel had grootendeels verlof gekregen heen te gaan en slechts een klein gedeelte bleef in het piüeia zoodat het toezicht aanzienigk verminderd was en er zelfs niemand op post stond voor den aan de Place du Trdnet grenzenden tninmanr Dat was de eenige plaa waar een dief kon binnenkomen en dat geschiedde dan ook De dief had een kleine ladder tegen het venstar der eerste verdieping van het paleis gezet eene ruit ingeduwd en was zoo naar binnengekomen In één der kamers lagen io een glazen kast de juweelen der kroon en die van de prinses van Oranje Den volgenden dag werd de diefstal ontdekt De spiegelruit vóór dejnweelen was uitgesneden en deze waren verdwenen De onderzoekingen leidden tot geen resultaat en wel had men langen tgd verdenking op een persoon der hofhouding en werd deze maanden lang overal door de politie achtervolgd doch nieta bevestigde den argwaan dien men tegen hem koesterde De Regeering loofde 50 000 gulden belooning uit voor hem die den dader ontdekken zou doch alles Truchteloos Den 2Ssten Jnli 1831 twee jaren na den dielaffil vervoegde zich bg den Nederderlaudschen gezant te Washington chevalier Buygens een Franschman Jean Ronmage f enaamd die vertelde dat hg in een ransch hotel te New Tork een Italiaan Palari ontmoet had vergezeld van zgn beminde een Brosselsche en dat hg al apoedig het vertrouwen vfin den Italiaan gewonnen had zoodat deze hem op zekeren dag had medegedeeld dat hg de Brnsselsohe juweelendief was De gezant was opgetogen over deze ontdekking en beloofde den aanbrenger acbriftelgk een belooning van 50 000 gulden onder voorwaarde dat hg zich stil zon honden De Amerikaansohe politie begaf zich op verzoek van Hnygens naar het hotel van Palari en vond daar werkelgk in diens bezit een deel der gestolen juweelen De rest had hg volgens zgne verklaring in de omgeving van het tegenwoordige kerkhof van Greenwood bij New York begraven Ronmage groef met de geliefde van Palari dezen verborgen schat op en gaf den Nederlandschen gezant slechts o juweelen De overige behield hy eu vluchtte er mede in gezelschap van de beminde van den dief naar Philadelphia waar hg zich naar Liverponl inscheepte Daar werden beiden echter ingerekend en alle drie werden daarna aan de Nederlandsche regeering uitgeleverd De waarde der geatolen juweelen beliep meer dan een millioen ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Dochter H viir ÏROTSENBURG Coauii Paardehp Transvaal 4 Aug 1898 OFZICHTBAEEI Hebben an damesPRDIKEN TOUPETS iSCBElMNeEN en verdere HAABWBRKEN munten uit door SOLIEDE AFWERKING bjj fl P VAN WIJNGMKDe Coiffeur Kleiweg Oottda DelftscheSlaolie GedcponecidHl iiKii lUiudseiitOiiWïtAiai Handelsmcrlc M Catvtüet l ROKIi CSFEEST Aangeboden een GROOTE PARTIJ Pp DEMMGEOEN ook genegen in kleine Partijen te i f koopen Adres G MElJTER i AMSBONailN