Goudsche Courant, zaterdag 6 augustus 1898

tfl DÓ Opcenten personeele be Hoofdelgke omslag of in 2 ö êss Totaal van de kolommen 3 5 en 7 Totaal per hoofc derbe volking Naam der Gemeente Q 00 it 5 lasting te heffen in 1898 komstenbelasting te heffen in 1898 Aanmerkingen £ ë S Bedrag Aantal Bedrag Percentage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 aouda 215S9 15000 50 60000 3 75000 ƒ 3 48 2 Alkmaar 17807 29310 80 50 ap 43450 I 7000 79760 80 4 48 3 Anersfoort 18316 17147 73 60 62916 60 vf 80063 60 4 37 4 Amsterdam 503319 1037 000 50 80 3 690090 610000 6337000 10 60 5 Apeldoorn 23699 30261 70 50 68 45000 progressief 75261 70 3 18 minder dan te Gouda 6 Arnhem 55859 43200 18 348000 398200 7 13 7 Aaaen 10963 12000 50 42000 progressief 54000 4 93 8 Bnda 26160 121000 klassen 121000 4 63 9 Delft 31886 38870 17 50 80 115000 3 i 153870 17 4 83 10 Deventer 25930 11000 20 80467 S ó 91467 3 53 Il Dordrecht 37631 66970 50 85 220000 i l7 286970 7 63 12 Enschedé 21795 10996 87 40 102600 progressief 113496 87 5 21 13 a Gravonhage 196325 866000 50 102 789000 3 1654000 8 43 14 Groningen 63863 19200 12 300000 progressief S1920O 5 15 Haarlem 62734 1S3680 50 80 280000 3 413080 6 59 16 Harlingen 10522 47500 5 47500 4 51 17 Helder 25628 22500 50 100 38196 klassen 60696 2 37 minder dan te Gouda 18 s Hertogenbosch 30855 32000 50 63300 l i 95300 3 14 minder dan te Gouda 19 Hoorn 10650 8745 24 50 34000 4 11500 54245 24 5 e9 30 Leeuwarden 31944 58000 50 70 220000 5 i 273000 8 64 21 Uiden 53703 80000 60 68 196200 3 276200 5 16 22 Maaatrioht 34122 48200 60 55 55000 2 14000 117200 343 minder dan te Gonda 28 Uiddelburg 18686 28600 50 70 100000 progressief 128600 6 89 24 Ngmegen 40096 53528 36 40 IIOOOO 2 163528 3ff 4 08 25 Botterdam 298432 380000 50 80 88830O 3 1268300 4 26 26 Schiedam 268S4 15088 41 50 58100 S 68188 4K 2 54 minder dan te Gouda 27 Tilburg 38603 25000 50 30000 1 55000 1 43 minder dan te Gonda 28 Vlissingen 29 Utrecht 17846 98434 15892 23 169000 50 85 50 70 40000 384900 3v 50000 55892 23 603900 3 13 6 13 minder dan te Goudn 30 Zaandam 19166 18646 58 60 95 80000 prodresaief 98646 58 6 16 31 Zntphen 82 Zwolle 18419 12Ü00 28 69000 Iv 81000 4 40 30659 16700 25 109200 4 125900 4 11 f Maandag 8 Augustus 1898 37ste Jaargaug NieuwS en Advertentieblad tiaor Gouda en Omstreken Telefoon o ffli Uc Tolofwm o St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 M JÊK ADVERTENTIËN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bei en4 naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd merkelgk verbeterd De directe belastingen welke de gemeente van hare ingezetenen heft bestaan lu opcenten op de per ioneele belasting en in de plaatselgke directe belasting naar het inkomen de belastingdruk op de ingezetenen tan behoeve der gemeente bestaat dus is het totaal van deze belde wg geven hieronder een staatje betreffende dien druk van 1893 tot 1898 Totaal Hermlsite Gouda ZOHERTBEATER ujibls firooU larkt HOLIANDSCH ITOOHEELGEZELSCHAP Tan het Paleia Toor Volksvlgt te Amsttrdam Beatnurder B BARENDSB Zaterdag 6 Augustus 1898 Op voreeraiid vorlanKijn 102de OFTOERINQ van DEEYEÏÏS de Martelaar van het Duivelseiland Nieuwste Sensatie Drama in 8 Tafereeleu en Apotheose dooj A v Spai xaiji B i Zondag 7 Augustus 1898 TWEE WEEZEN Beroemd Drama Fransch van Ö in 8 Tatereelen naar het N ËHMEnT en Bourgbois Geheel opüienw gemonteerd PRIJZEN DER PLAATSEN late Rang f l 2 i 2e Rang f 1 3e Rang I 0 76 4e Rang f 0 40 Abhonnemeatskaarten 10 stoks e f 10 1 Terkrggbaar ook perstnk by den Heer 1 8 kEISEB Korte Tiendeweg Bespreekbureau da elgks geopend van 10 4 uurAanvang 8 uur Standplaats Markt oVer de Waag HetHobfdlbicus Bet grootne Wonder der Kermis t Qouda Niemand nrm m dat Wonderhoofd eeo bezoek Ie brengeji MCntrée S ew IS Cent Stedelpe Qasfal riek te tiOUDA i De prüs van het goa ia 6 cent per M en voor KooktoeBtetlea of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratia aan de hoiofdbuia verbonden met 15 meter vrfle leidinfl achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgaametera bedraagt de baar 10 eent per maand Bewonera van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekel ks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling vaQ eenige centen per week in buur bekomen iutomatlsehe vallen aii h M l ïü VAiigwu vnormarend ZriiiilRr toeaiobt W M ratten muiaen il luiïAii le bever in een nacht Hletlen nl ili Vinwltt weder o i m laut m mot d lum re reuk n Veik op tegen toeneritllng Tan het bedrug oiulsr romboni a Veraendl is Merkuur UommAilait MaatHohappr G mrh bert A Co Een Ware Schat voor de ongelafcki e alachtoffera der Zelfbevlekking Oüanie en gehe me nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandaohe juitgave met 27 afb Prna 2 gulden Ieder die aan de rersohrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezsi de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka duizend van een tekeren dood Te verkrggon hg hetVerlaga Magazin tp Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatae la en in eiken boekhandel in Holland Voorschotten worden verstrekt van af ƒ lOO tot ƒ SOOO tegen kleine maandelgksche of driemaandelgksche aflossing en zeer matige rente Aan dit adres kan men tarieven bekomen eeoer solide Levensverzekering welke voortcltot verêtrekt op de FoUt Brieven motto t Voorsciwttem Noordsingel 64 KotUrdam KoninliliJke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v m IH I van Schalk Co gevestigd te a Gravenhage Kepplentraat 0 en SA naby de Regentesselaan HOFLEVERANCIERS van Z M den KONING van BELGIEIndien gü hoest gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBorat Honig Bitract 1 H3LI A ISr THE FLACONS van 4 0 Cts 70 Cts en l Ï verkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven lOS Omda DMIEBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H VIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordneltt JC RATELAND Boticop B T WIJK Oudewatn M KOLKMAN Waddinxveert FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische Wasscherij VAM 11 OPPEIMHËlMEIt 1 Kruiskade Botterdam Oebrevete rü door Z M dcta Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Hearenen Oameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inriohting vo6r het atooiban van placfae mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondüeid volgens staal bewerkt E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt aJPBEKKUBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAO en VRIJDAG van ItotB mr ZONDAGS niet S J m TELSEN I Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Goud Druk vu k BRIKKUAN k ZOON Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN ASCEIT ATEN EN LIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel JiandteéJceaing met rood letters Spoedige aflevering Nette uitvoering Coucurreerende prijzen Maatsehappi tot XkeploUatie van de FieloHa BroH Kantwr vomr SederkmtL Boompje 40 Botterdam LOTEN in de Verloting der mmm eatsgeaffij tan laneboüw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRINRMAI ZOOIV Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 Het groote aantal zenuwkwalen TUiBentkf hoofdpijDar totdavo rafnaiideks teekeiieiivaaapoitl xl b MnbaiMrt tlw trotM r nog ateeds alle middelen door da medlaoha wstenaohap aangewaiid Kont mta dan klaawan tUd koat de eer toe dat sij door U abrnlk maken van den envandinton war ikUiaUik lajica da hud tot phyaloloKiBche oatdekklJniMlaaa beaft die na bondarde pro emincen tbuuSver de cah eleirai ld rerbreld Is en terwlJl Blffii wetenactaappolllke kringen da boorate belangateUlng wekt tarn aana weldaad blijkt te xljn voer da aan tennwkwaian lijdende meniöhhald Data gesMawUta ia tütgaron den door den geweien OfQoier van Qesondbelt Dr BomanWeiaamaimtaVilibofen es beroatop da on dervlttdlng opgedaan in aena W Jarlge prabtUk l oor waHaetalnr Tun li h M biuiI per las worden dii rt g s lilkte taffen d r d linia nmlddellUk aan hal aannw K acel medexedeald Het deze g n eaw jEe werden werkelijk soUtterend raaaTtataa TartNn en BlJ maakte Kooveei opgang dat van een door den nitvlitder gMebrevea varUe i OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkomlaD an BenBiIng binnen korten tlfd reeds de TiU drab veTichenen 1h Dit boekje bevat niet all aB voHMt graata paV hek voretaanbare verklaringen omtrent het wesen der nienwere tlierapte an da dunnede lelfa hl wanhopige gevallen verkiegen nitworking mttai ook vindt men daarin i fltauaobappelljfcfl Ter InmdoUngeH uit de ncdiaoheblmlpii dieaaiideiegcaeeBwijze gewijd ailn loomede aftobrift van tal van get ulfBchriften van hooggeiilaatste geneeskundigen onder welke P IHn i mal ir praraaiar aan de polyklinlak t Parllt rus FtouDemonI 10 StelngrebBr mad dr praktlaaaraad gHtailiaar au kat krart zlnnlgen aeiUoht da Charenlon Sanitkttrath Dr Cohn te Ststlin flroiinuHn ned r arraad arta tf lübliaaaa Dr P Forettler BerKSiheer dlreoteur vae het hoipltaal ts Agen Behelnratb Dr otteiiaa kattaal Batiahlt Bid Emi Oanea med dr oenaaiheer dirBateur dtr flalvano therapauliaohe larlohtlRg voor fanuwllllari to Parlb rve St Honori 334 Coniul von AiDhanbaoh mad dr ta Cnrfu Dr uataoh arroat arti de Zirhalli Obar itflbiirzt Jachi mad dr ti Wianen Dr C BDnoavBl te La Farrlira Eure lid vaa doa Camill CiMral riwittat It de Santé In Fraekrlfk en vele anderen Aan allen wier lennirvflBtci maar af mlndar anasadaan la af aan aevenaniada Kanuwaehtichald lijden waarvan dekenteekenen zijn ohroalielii hooM IK mloralna iihalo koafdpijn bloedandrang iroota prikkalbaarheld Balaaodheid ilapaloDikald llebanalllka aaniif on oakaKaialllki toa r an AiskAnnr hoi ruipta vafrnirnn wArdAa MB nor lilden aas d aavolsen dawTTan = u radaa hobbon mgoii hüsioles alB tlah aaakoudand angatig veaian vardoovlag la kat kooN ktoNalii Mt dolioBglwl Inun en donfcar ordia voor do sogia dnikkonda pl n oadar Eet VBorkaofl oDHag U da ooroo M oo oa van irloktiiag In n bot lapaa vaa banden in vootoir aan al den dria oatMinrUd TU aennwIUdarOf all ook UD leafo mihlto llldaadt aan bliakHoht en kraohlalaoahald 0 an fOiODde loin aan aavo pariOHoa dlo vool mot het hoofd werken en geeatelijke reactie willen voarkomea wordt dringond aangeraden siob het boTOn vomieldq werkje aan te Bohaffen hetwelk op aanvnge koatotooi an franoo vo laadeni wordt door AmatardaM door M CI KBAII A Co Helllgawar Rattardwn r R Tan SANTBIK KOLFV Apottaekir Korte HoofOteog 1 rcreebt K OBRY A PORTON Ondtgraoht bM de Qaardbrag P tBi Op da loniato hygionnloob modiolnale tentoonsteilingla de Dr WelaaaaanB aobe Oonooa vliM £ oT da EedUohe JuriJ m et da gllv r n Wedaflif h ikraan d veriol Hlkkerlni aa krloltliag nmtvoo LOUIS VII KE standplaats tegenover Café HARMONIE is ditjaar weder gearriveerd met ign geaelUge en nette Stooinearoussel Oeheel vemiewrd en verfraaid Hg hoopt weder doielfdo gunst die hg loovele jaren hier heeft genoten Tevens heviiidt xioh in ïgn Inrichting een prachtig OBQKL onovertroffen Ma ek Tevens voorzien van een BUFFET No 7651 m mm met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1J35 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlyke Kommer V IJ F CENTEK Onse Financiën Opcenten personeel Hoofd omsl Bedrag Aanta ïedraglpÖT 15000 60 60000 3V 26943 33 60 62000 3 27146 67 60 72000 4 27144 26 0 72500 4 27400 13 60 71000 4 26543 89 60 42000 2 1898 1897 1896 1895 1894 1893 75000 38943 33 99146 67 99644 26 98400 13 69543 39 Daaroit zal onzen lezera biykea dat de belafliingdrak in dit jaar weer is teraggebracbt tot het gemiddelde cyfer ran 1893 dat de financieele toestand van Gouda weder goed ia te noemen evengoed als vóór de vermindering van de opbrengst der scheepvaartrechten Men boude hierby in het oog dat de prys van het gas ook eene gewichtige factor voor onze bargery in 1893 was 7 cent voor lichtgas zoowel als voor kool aa in 1895 werd verlaagd voor kookgas tot 5 cent en thans sedert 1 Januari 1897 is 6 cent voor lichtgas en 4 5 cent voor kQokgas Naar fiét sohÜnt zal in 1 99 wederom min der atedelyke beiastiog geheven behoeven te worden wfl herhalen het onze financiën geven dus geen reden tot bezorgdheid meer wel alle reden tot tevredenheid onze anti liberale Raadsleden hebben daaraan part nog deel integendeel in den korten tyd dat zg in den Raad de meerderheid hadden hebben zg het gymnasium de muziekschool de bewaarscholen opgedoekt Neen de heer vau Galen en zgne vrienden hebben alleen doorgedreven dat eene leening in 11 In plaats van 14 jaren zal worden afgelost De toekomstige ingezetenen van de jaren 1909 tot 1912 znllen hun daarvoor zeker Zooals men weet is de opening van het fiAerwede kanaal voor Gouda s financiën van groote beteekenis geweest De Kanaalrechten welke onze gemeente gerechtigd was van de Gonwe bevarende schepen te bellen daalden zoo belaugrgk dat de pUataelgke inkomstenbelasting welke in 1893 f 42000 bedroeg moest worden opgevoerd tot f 71000 in 1894 en zelfs tot f 72 0O in 1895 met den aanvang van welk jaar de Gouwe in beheer overgiug bg de Provincie Zuid Holland tegen betaling van eene vaste jaarlgksche schadeloosstelling aan de gemeente Het te heffen bedrag van d belasting naar het inkomen had zelfs indien wg ons niet vergissen nog f 10000 hooger moeten zgu ware het niet dat op voorstel van den heer Dercksen op de gemeentebegrooting eene Iwning tot dat bedrag werd gebracht voor openbare werken welke hoewel oorspronketgk op de begrooting voorkomende daarvan werden afgevoerd Daarbg kwam dat volgens de in 1893 vastgestelde verordening het minimum van het belastbaar inkomen van f 400 werd verhoogd tot f 500 waardoor het aantal belastingschuldigen verminderde en dat eene degressie werd ingevoerd voor de aanslagen beneden de f 2000 Een en ander veroorzaakte dat het percentage der inkomsten belasting steeg en wel plotseling steeg van bgna 2 pCt in 1893 tot 4 pCt in 1894 De daardoor ontstane Ontevredenheid bg een deel der ingezetenen ligt ona allen nog verseh in het gehangen zg gaf het aanzien aan de zoogenaamde pang der malcontenten die helaas onverstandig genoeg was om den oogelukkigen samenloop van om taadigheden te wgten aan den toenmaals zoo overwegend liberalen Gemeenteraad en langzamerhand dien Raad hebben temggebracnt tot het tegenwoordige hoog intellectueele peil Uit desen staat zal men zien at slachta in even groote gemeenten per hoofd minder belasting wordt betaald dan in Gouda in de vier en twintig andere daarentegen meer Ook h k 6$fo d r bslMliiigM ii Mr iMg du hoog te noemen Bovenstaande getallen kunnen aanleiding geven tot verschillende andere beschoawingen welke evenzeer in het voordeel onzer gemeente uitvallan en 4ie jj Utazhopanmedatedeelen In 1895 trad onze tegenwoordige Borgemeester en met hem een grootendeels nieuw Dagetgkseh Bestuur op Na dat jaar is de toestand onzer financiën langzamerhand aau 3 43 4 121 4 74 4 85 4 85 3 4 wel dankbaar zgn de tegenwoordige belastingschuldigen mogen volkomen noodeloos f 4000 belasting per jaar meer betalen VoOt het bestureu eeaer gemeente en bet richtig beheeren harer financiën is meer noodig das verkiezingsleuzen en aangewaaide antirQv lutionnaire beginaelen Daarvoor worden vemi cht helder oordeel ondervinding en ontwikkehng Wg zallen maar onbeslist laten of de beide eerate factoren bg de meeste antiliberale Raadsleden voldoende aanwezig zyn dat de leider der oppositie de heer van Galeu voldoende ontwikkeling bezit mag beslist ontkend worden Wg wüzen slechts op het fraaie in het Raadsverslag letterlgkafgedrukte door hem opgestelde Verslag van het Sectie onderzoek der laatste begrooting en als de leider zó6 is boe moeten dan wel da volgetingen zgn Neen de verbetering der gemeentefinanciën ia eenig en uitsluitend te danken aan onsjCollege van Burgemeester en Wethouders en aaai die Raadsleden wier helder oordeel ouderviniing en ontwikkeling hnn voorschrgven de go de zorgen van het Dagelgkech bestuur te waardeeren en te steunen zgn voorstellen te aaairaarden iu de overtuiging dat zg ten beste dertgemeegfe zgn bedoeld en zullen blgkea te zga en wier eensgezindheid tegenwoordig den Ijëeit van oppositie quand mëme van den heer voa Galeu onschadeiyk maakt zootjat dit gflfIQbte Raadslid vrgwel niet anders kap doen duygiofheden en onjuistheden debiteeren en zïfeH v erbfielden dat hij niet lid van de Staten maar lid vau de Tweede misschien wel van de Eerste Kamer is geworden en na r millioeuenapeechen luistertLaten wg hem dat genoegen hg kan er van verzekerd zgn dat de algemeeue hoogachting meer en meer zgn deel zal worden Gouda maakt wat financiün betreft ook een gnnstigen iudrnk in ver eiyking met andere gemeenten Wg laten hier volgen een staat aantoonende den druk der directe belastingen geheven van de ingezetenen der 32 grootste gemeenten van ona land opgemaakt naar de ojideele cgfera ons welwillend verstrekt Voorloopig eonstateeren wg met groot genoegen dat de financiën van Gouda die in een ongunstigen toestand geraakt waren door een gamenloop van ongelukkige ümstandighedan hwi weer hersteld n dut Gooda wederom behooft tot de financieel krachtige gemeeuteu dank zg het forsche en met succes bekroonde ingrgpen van ons tegenwoordig Dagelgksch üestuur en den eendrachtïgen steun dien het mocht ondervinden van die Raadsleden welke het streven van Burgemeester en Wethouders weten te waardeeren Die Raadsleden waartoe wg niet alleenrekenen de liberalen maar ook de enkele meerbeschaafden van de tegenpartg zouden wgwillen toeroepen Biyft Burgemeester en Wethouders steunen en brengt desnoods persooniykinzicht in kleinigheden ten offer aan het algemeen belang onzer gemeente dat door hetDagelgkeehé Bestuur met zooveel succea wordtbehartigd j Aan de kiezers laten wg met vertronwau over te beslissen wie zg in de toekomst zullen afvaardigen Grofheid en waanwgsheid mogen bg velen m den smaak vallen vermenging van zuiver dogmatische leersteltingen met politiek moge succes hebben bg vele eenvoudigen van geest op den duur znllen ook de kiezers die toch het meest belang hebbeu bg een goeden gang van zaken het kaf wel van het koren weten te scheiden a Bulteolandsct Overzicht Aan de Times wordt v n oit Niw York geseind De generaall van bet leger bg Santiago hebben de veraatwoordelgkh d op aiab geoomen om den teestaod der troepen bekend te maken In een adres aan Sfaafter verklaren ja generaals dat bit leger onmiddellijk dient te worden gerepatrieerd als men niet wil dat het geheel opkomt De troepen zullen nn onmiddellgk natr ds Vereanigde Sla Un worden ternggezond n Ds conferentie van Sagaste omtrent den vrede beeft een wsarlgk nitiouaal karakter aangenomen door het bettntt des ministers om alle partijleiders te raadplegen Da regeeriog beeft nog geen enkele beslissing genomen als de meening der steatslieten ten gunste tan voortzetting van dea strgd mocht nitvallen dan sou de rageering aan d Kroon d vrgheid geven om andere raadilieden te kiezen Robledo heeft zich verklaard vóór da voorU zetting van den oorlog De ander partglei dera nemen een gereserveerde hoading aan Door een jooroaliat ondervraagd heeft Campoi verklaard voorstender van hst vredeslniten te zgn daaraan toevoegend dat al wat geschied is voorzien was hoewel niemand hwft kunnen gelooven aan da mogelgkhaid van zooveel onheil Nooh dese noch eenige andere regeering kan den toastend veranderen t Zou dwaasheid zgn da gestelde vredeavoorwaarden af te wgsen De liberale partjj moet den vrede luiten maar een ander liberaal kabinet is noodig Silvela beeft een onderhoud met SagaaU gehad Ook Silvela is voorstander vau dan vrede en meent dat men trachten moat de souvereioitoit over Porterlao ta behouden Sagaste en Silvela zgn het eens ovar de noodzakelgkheid der spoedige bgeenroeping van bet parlement voor de vredesonderhandelingen Generaal Azcarragna meent dat als Spanje er de middelen toe hraft het voort moat gaan met den oorlog enzoohetdie mi tonmiddellgk vrede moet sluiten V De Bevne dei daui Monde bevat een merkwaardig artikel waarin grasf Baaedetti ds bekende gezant van Frankrgk te Berljjo in het jaar 70 da oitwerking critiaaart van het earopeesch concert in bel politieke labjiinth Tan Kreta Bg noemt bat markwaardig dat joist da mogendheden wier sjmpatbieëo vóór Griekenland waren hebban medegewerkt tot Griekenland s verderf Zg immers hebben Griekenland niet verhinderd zich bloot te stellen aan het ongeluk hetwelk dit land zeker zon ontkomen qJD Indian man dan i ad gevolgd had raa