Goudsche Courant, maandag 8 augustus 1898

REY DEL MÜNDO ïsas eSSilS Te GOUDA bg C LDGBtt Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhaven 198 da Mogtndhaden die tiriekenland Tgaadig geaind waren bgr ran Doitacbland iodieo men D l Booali te Berltjn werd TOori esteld door blokkade der baveDi Griekenland zoo hebben verbioderd Tarkge tot den oorlog nit te dagen Nieta ware gemakkelg er geweest dan aan deGriakaobe ichepen dan toegang tot de lee te reriperren De Grieken hadden dan hnn leger niet in de grenHprorinciSn kunnen amentrekken en zich op weg over Yoto met lac proviand knnoen roorzien Van hun kant zanden dan de Turken geen voorweodiel hebben gehad om hnn troepen bjj de Theeaatieche grenzen te concentreeren en de oorlog ware Toorkomen geworden Volgene Beoedetti hebben dus de Mogendheden joist het tegendeel Terkregeo an t geen zg rerlaogden Zg babben zoovel faervormingen in Torkge aladeantonomie op Kreta verhinderd en den aultan voor hanne eiachen ontoeftaokelijker gemaakt dan te Toren Do iK31n Zeitung groeit oatonrlyk in bet vermelden van dit iRevnec ftrtikel Verspreide Berichten FlUSKIlUK De voorziening van Zola ia op alle pnnten Tarworpen Hat Hof van Cassatie heett overeenkomstig de eondniiSn van den rapporteur ender advooaat generaal de voorziaoiug van Zola en Perrenx tegen de nitapraak van betasiizenbof dat Labori a oonclniiën niet aanvaardde verworpen Door iemand van de Uiècle ondervraagd heaft Christiaan üaterfaazy verklaard zelf de brieven te hebben geschreven welke ven de gealoierde dame heetten afkomstig te zgn Bg ton het gedaan hebben op aandringen van Oommandant Katerhazy die aan Pellieax de afkomat van bet geheime atuk wilde verklaran Cbriatiaau Balerbazjr zei ook dat bg deze dingen aan Beitnina heeft meegedeeld De Kamer van Inbeachnldigingatelling beeft besliat dat Bertnlna onbevoegd was tot bet onderzoek naar de medeplicbbeid Do Patj de Clam aangewreven in de valschbeid in geacbrifte waarvan Ëslerhezy wordl beschuldigd BINNENLAND In den jaarlgkschen swemwedstrgd om bat kAmpioenaohap van de Balaton Plattenaee ia dit jaar Earel GrSfl een lid van de Hoogaaraeba Zwemvereenigiog overwinnaar geweeet Hg legde den weg van 15 kilometer dwara het meer over zonder rnateo af in den ongehoord korten tgd van 5 u 13 m lU s In 1896 had dsielfde Grüfl ar 6 o 45 m over gedaau en de winner van verleden jaar Lodewp Ejnry had 9 o 15 m noodlg De oeetor der Nederlanders ia de heerG A Boomgaard oudzeevaerder te Groningen die 21 Sept zgn Uiden verjaardag faoopt te vieren De liohaibelgke zoowel ala de geestelgke toestand vao dan ondatrgder van 1812 en 15 gaataehtarait Het gezicht ia bgna verloren hetTsratand werkt niet meer an ran loopen kanook geen aprake meer zgn Zelfs de pgp diebem etteiyke jaren getrouw gezelichap hield blgft onaangeroerd De oude heet wordt in zgngasthuiakamar nitatekand verzorgd Eenoppasaer en eane oppasseres zgn teeds te zgnerbe obikking U D Gemengde Berichten Hen meldt uit Amsterdam In de gistermiddag gebonden vergftdering beeft de bemiddelingscommisaie in de timmerlieden qnaestie overwegende dat no de algemeene staking ia uitgebroken haar taak ala bemiddelingscommiisie als geëindigd is ta besobouwen besloten zich te ontbinden De volgende week hoopt de commissie met baar rapport gereed te komen Het jniste aantal stakers kon heden nog niet opgegeven worden Kikele aannemers burgerpatroons en eifien bouwers in het geheel 15 bazen hebben in de eiachen der gezellen toegestemd en het voorgelegde contract geteekend OnJer dezen is echter geen der voornaamste patroons begrepen Het atakingt comité beeft zich in het openbaar tot de borgerg en in het bgzonder tot de werklieden gewend met dringend verzoek om financiaelen eteuu Hedenaiond vindt in den Farkachoowbnrg aene meeting plaata belegd door het oationaat orbeidatecratariaat Ala aprekera zgn iugeacnrena de gezel Verdorat H Polak Ëiohelaheim en de tjpograaf Bolst Omatreeka half twee verzamelde zich heel wat volks in de bnnrt van den timnerwinkel der beeren tael Uaalmeier iu de Weteringstraat waar nog on ieveer 20 timmerlieden aan deu arbeid zgn gebleven Men had er op ge rekend dat deze op atraat zonden komen am thnie ta gaan middagmalen Dit geacbiedde echter niati de mannen beven op den winkel zoodat er niels bgzoodera voorviel Een 16 iarige kantoorbediende te Amsterdam meende gisterenmiddag dat hem een bundel effecten waa afhandig gemaakt ter aarde van f11 000 Sloobta een half mr echter behoefde bij in apaoniog te verkeeren over het verlorene daar de po tbeambte Swalea in het postkantoor bg het loket der postzegels een bundel Tond welke de effecten bleken te bevatten Swalea depooeerde zyne voodat teratond hg zgn chef die den kantoorbediende daarna apeedig bad laten opaporen STADSNIEUWS GOUDA 6 Augnatoa 1898 Van 14 tol 28 Anguatua vaI alhier in het hotel De Romejnc een nationale kroningakegelwedatrgd worden gehouden nitgeechreven door de kegelclabe Anti poedel Hond plank t aAmioitiaten a Hollandsuhe jongens c Het programma ziet er keurig uit en is o a getooid met fraaie gezichten op onze schilderaoblige stad Eere voorzitter ia de beer R L Martens borgemeeater tarwgl in de regeliuga eommiaaie zitting bebben de beeren A Jonker Kz Voorzitter 1 Schenk Vice Voorzittar dZwart Pi Ie Secretarie J Schinkel 2e Secretarie Th Peetera la Penningmeeatat C J Verachoor 2o Penningmeester H C WMjung Jan Eorlt Ch Stenabeck J Reioaberjan J J Krom J W Brakel Jr Reeda meermalen hebben wg opgemerkt dat bet Dagblad van Gouda berichten die door ona worden geplaatit zooala de overgaogs examens aan de B H Burgerschool en Oymnasiam overneemt en na deaer dagen weder het bericht dat twee onzer stsdgenooten het ko inklgk wapen kunnen voeren Wg hebben c aar nieta op tegen mits het Dagblad van Gouda de bron maar vermeldt waaruit het dit overneemt Gisterenavond werd door het Holl Tooneelgezelschap voor ean vrg goed bezette zaal opgevoerd het Bljjapel in drie bedrgven aTwee Gelukkige Vadersc De opvoering liet niats te waoBcheu over bet lachsuocee werd volkomen bereikt De beer Bigot was even als altgd eer goed iu zgn rul die op meesterlgke wgze werd vertolkt de andere gelukkige vader de heer Buderman atond zgn collega flink ter zgde wg konden zoo bemerken dat zg inderdaad zeer gelukkig waren bg de terngkomat van hnn zoooa Bjj den nogal eena berboelden nitroep van den heer Bigot aala ja dat van me denkt dan keu je me nietf konden wg oonstatearett dat wg bem al lang bebben ge kend ala een begaafd en Hink tooueelapaler die het applaus ten volle verdient dat hem zoo rnimachoota geeobooken wordt Theodoor en Bruno de beide zoons van de gelukkige t era waren eveneena flink op hun plaata sjj stonden hnn vader trouw ter zgde Oe damee Julie en Bedwig alsmede Clariase brachten bet bare bg om dit blgspel tot een achoon geheel te doen worden Haat spel was onverbeterlgk en in het laatate bedrgf was Leentje een dienstmaagd die den naam van Aaichepoetater teo volle verdiende De pauzen werden aangevuld door de bh J H Wo S ala violist en Aug Bnziaa ala pianiat Beiden gaven weder bigken ware konateoaats te agn Het programma der orgelbeapeling in de Groote of Ut Jaiakark op Dioadsg 9 Augnatna 1898 des avonds 7 nr door den heer J H B Spaandermsn met welwillende medewerking van Mejnffirauw Emmy Kloos Sopraan Coooertzangeree s Graveobage luidt aldus Praeludium et Fuga C moll J 8 Bacb a Aria Jerusalem nit het F UendelssobnOratinm aPaalusa Battholdj b Ave Maria Lnigi Luzzi Voor Zang met Orgelba geleiding Andante nit de 5e Sonate G Merkel a iFrommeTbiiiaen beisesFlebnt nit het Oratorium a Judas Maccab usc b Wie lieblichist der BotenSobritt uit bet Oratorium aMessiaa G F Handel Voor Zang met Otgelbe Sonate No 2 D dut Atez QuiWnt a Allegro moderato b Larghetto c Allegro vivace Wo de bingehst da geh ich bin E Hildoch Voor Zang met Orgelbegeleiding 7 Tonstttk in F dar Niels W Otde Mejuffrouw Emmj Kloos heaft bate welwillende medewerking toegezegd bg bet orgelconcert dat da Beer Spaanderman Dinsdaga s weer hoopt te geven Wie Mej K opbet laatste concert van Arnold Spoel beefthooren zingen zal zeker vrienden en kennissenopwekkeu haar weer te gaan hooren Zg beschikt over eene wt soboone omv ngrgkestem die in de kerk nog beter dan in dekleine conoerttaal tot haar recht zal komen De groot gemakkelgkbeid waarmede deze begaafde zangeres de hooga noun zingt is bepaald aanig en heeft niets gemeen met het inspannend oithalao gillen van sommige sopranen Haar voordracht ia boven onzen lof en het ia du ta vetwathten dat het getal bezoekers van het aanst orgel eoncart legio zal zgn Aan het Verslag van deu toestand der Gemeente Gouda over 1897 antieenen wg het volgeode Beknopte en zakelgke opgave Tan da voornaamste in den Gemeenteraad behandelde ooderwerpen 2 April Verhoogiog der anbsldie voor bet Beatedeliugenhuia over bet dienetjaar 1896 2 April Bealnit tot ontboudiog van goedkeoring aan aene anppletoire begrootieg ven het laraëitisclf Armbeeteur disoat 189G waarin eene verhooging der anbaidie van de Gemeente ia opgenomen 2 April Nadere regeling der retributiin verichnidigd door J en W de Jong Wz J Smit en H Bonmane voor bet gebruik van gemeentegrond tussehen de Karnemelksloot en den Fluweelan Singel 2 April Bealait om J Ouweneel de Wed D Ouweneel Krngt en P vaa Reedt Dortland het gebrnik van gemeentegrond bg deTurfmarkt au aaa de Westhaven bg denrwaarders exploit op te zeggen 2 April Toekenning van eaie gratificatie over 1896 aan F van Okkeren brngwachtergaarder aan de Haastrechtscfae brug 2 April Besehikking op een verzoek van E J van der Hegden alhier betreffende hetinnemen van een strook grond bg de sleepersbrng voor den bouw van ean poitaaltje aanzgn woonhuis aan de Wijdatraat 7 Mei Benoeming van 24 ingezetenen kiezers en niet l den ren den Gemeenteraad tot leden en plaatevervangende leden voor de Stembnreanx gedurende het tgdvak 15 Mei 1897 1 Mei 1898 overeenkomstig Art 61 in Eieewet 7 M i Uitgifte in erfpacht van een stuk grond bg de Nieuwe Haven aan de Wed G de Jong Sprugt alhier 7 Mei Besluit om aan de Wed T Verbree Blom te Bodegraven toe te laten tot deu afkoop van de rechten der Gemeente op een stuk grond bij de Karnemelksloot albisr bg haar iu gebrnik 7 Mei Besluit om A A Bredins te Amsterdam toe te laten tot den afkoop van de rechten der Gemeente op een stok grond hg de Keizerstraat alhier thana in zgn beait 7 Mei Bealnit tot uitbreiding en verbouwing dar Stedelgke Gasfabriek 4 Juni Besluit om aan den Minister van Financiën te kennen te geven dat de voorwaarden waarop iu deze Gemeente een kantoor van inklaring ken worden gevestigd niet kannen worden aanvaard 4 Juni Besluit om aan da atraat a de Vogelsnzaogt den naam van aWilhelminaatraatc ta geven 4 Jnni Bealuit om aan Gedeputeerde Staten in overweging te geven ds verdeeling der Gemeente in drie Kiaadiatrioten voor de verkieziug van leden van den Gemeenteraad zoodanig te regelen dat zg gelyk zg aan de verdeeling in drie atemdiatricten voor de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal door den Miniatar van Bin nenlaudsche Ziiken vastgesteld den 20 Februari jl 4 Juni Loting ter bepaling voor welk Kieadiatrict elk der zitting hebbende leden van den Gemeenteraad geacht wordt gekozen te zgn Wordt vervolgd Stolwuk Voor de Rechtbank te Rotterdam werd in de zitting van Vrgdag 5 Anguatas bet faillissement nitgeaproken van Jannigje Hol weduwe van Leendert Honkoop Leendertazoöo bonwvronw alhier Beohter cemmissaria mr B J A Sterck curator en mr P A Greep adrocaat en procureur te Schoonhoven HiiAsmicift In de gemeenteraadavergadoring van eergiaterenavond werd alhier met 6 tegen 1 stem besloten het te veel uitgetrokkeoe voor de veraiering van het raadhais bij gelegenheid dar kroningafeeeten zgnde f 78 te storten in de kaa der commiaaie voor dia feeaten en daarenboven met 4 tegen 3 atemmeo nog een extra aobsidia van i 50 aoa da commiaaie te verleenen WiDDWosvaiN In de Maandag II gebonden vergadering van deelnemers aan den histor allegor optocht in Sept a s te honden alhier zgn een zeatal commiaaiën benoemd om deze week krachtig werkzaam te zga in t belang van dien optocht Een flink aaetal tiddera hebben ii reeds aangemeld De beer Bonman is aaniiewesen om als boofdpstsoon te fungeeren Hg aal den Ambaehtabear van St Hubertagerecht Hendrik van Naaldwgk Erfmaarscbalk van Holland enz enz vooratellen LuKBMijaDtx De beer J T B uit Rotterdam die gisterenochteudJjM ttelachap vanzjjn seboonzoon en nog flRktf gemeente kwam hengalen vond opfHSaurlgke wjjzeden dood De hoed waaide den schoonzoon van het hoofd in den Boezem een breed water Dat is niets aprak da heer B luchtig tik zal hem even halen waarop hg goed zwemmer zich ontkleedde en te water ging Na den hoed g grepan te hebban gaiaakte bg sdi verward in het aalkrnid dat bg zich niet meer verroeren kon ea spoedig om hulp roepende zonk Scboonsooo en vriend moesten het aanzien dat de 54jarige man verdronk daar zg met de aaneengebonden hengellatteu hnu eenige middelen hem niet vermochten te redden Toen de beer v BI eenige oogenblikkan later met eene achonw te hulp kwam waa deongelakkige reeda verdroukeo BargsrlUke Stand GEBOREN 4 Ang Gerbert Antonina Alpbooana ouders J A Donker en A D van Dam 5 Helena Catbarina oudere C W Lamora en 0 O Frinaenberg Johannes ouders C A de Jong en C Hornes Neeltjo Pieternella Cornelia ondera M tan Tliet en T Egas Johanna Maria ouders J M Schouten en A Eoppeodraager OVERLEDEN 4 Aug J A Brouwer 17 d J Jaarsveld 75 j 5 J Gtoeneudgk huisvr van J de Bruin 25 j ONDERTROUWD 5 Aug P Paling en A P van der Bree L P Oosterbeek en O Laleber J den Os en A E van Leeuwen P Fannet en N M van der Wal A Bnischer en M J Marie F C tan Dam en C Nootouboom J de Vrind en F Hooimeger ADVERTENTIEN Onze lieve Moeder Mevrouw de Wed R OLDEMAN te Wormmeer is heden plotseling overleden iu den onderdom van 82 jaar L R OLDEMAN C J OLDEMAN Gabux Oouda 5 Aug 98 Bezoeken unnsn niet worden afgewacht ONZICHTBARE II HEEREN en DAME8 PRDIKEN TOUPETS SCHEI0IN6EH en verdere HAARWEREEN munten nit door SOLIEDE AFWERKING bg B P m WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Ovuda OEGELBESPEMM in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 9 Augustus 1898 dea avonds 7 aar door den Heer J U B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mej KMMY KLOOS Sopraan Concertzangeres s 6ravenhage Programma s tevens bewgzen van toegang zgn tegen betaling van 20 Cent verkrggbaar bg de Boekhandelaars J y h BENTUM ii ZOON en bjj den KOSTER CITROEN LIMONADE SIROOP ut halw fleetehn ü f 0 0 Verkrijgbaar bij D MIEBIES Kleiweg E 100 DROGIST 1 Burgers Aeat oe lis bet beste en goedkoopste kettiagloozel RIJWIEL Mil 1 M i ó 1 gl 1 = 1 CS 1 ss s S 1 12 aS 1 E v s 1 OU U HOFlEVtRANCICR Vertegenwoordiger 1 J C DE RUITEB Gouda Ca Xj A DIA TOE NIEUW MERK Hermls te Gouda ZONEBTHEATEIl Stagii ilaal £ Groote larkt van het Paleis voor Volksvlgt te Ameterdam Bestuurder B BARENDSE ZoDdag 7 AagustDS 1898 TWGË mum Beroemd Drama in S Tafereelen ua r het Franseh van D ënkbiit en Qoüboiois Qeheel opnieuw gemonteerd Maaodag 8 Augustus 1898 OOM BRAESIG ONKBL BRAESIG Beroemd Blgspel in 6 Tafereelen van Fkitz RauTzK door A Ju ii e aii OOM BRAESIG den Hr C P T Bigot Diosdag 9 Augustus 1898 De Twee Straatjongens LES DEUX GOSSES Beroemd Drama in 7 Tafereelen naar het Franseh van PiBaaa DsconBoaLLi DéooTS hiervoor expresselgk vervaardigd doQr Jam Maandag PRIJZEN DER PLAATSEN 1ste Rang f 1 25 2e Bang f 1 3e Bang i 0 75 4e Bang i 0 iO Abonnementskaarten 10 stuks i f 10 verkrggbaar ook per stnk bg den Heer 1 8 KEISBK Korte Tiendoweg Bespreekbureau dagelgks geopend van 10 4 uur Aanvang 8 uur rroningsfsesteI Het goedkoopste adres van WOL KATOEN en NATIONAAL Vlaggendoek DECORATIE KATOEN KINDERVLAGGEN Wollen en Katoenen WIMPELS on ORANJE FRANJES KOORDEN KWASTEN en verder alle soorten msIBRINGSBENOODIGDMDEIi FeeBtoommissie B en fleeren Aannemers genieten raim rabfti Echte Ztlvereo INSIGNES NATIONALE FLÜWEBLEN PETTEN geheel nieuw voor Beeren Fietsrgders en voor Optochten VLAGGEN 3 El lang 60 eest 4 ƒ 1 I S KEISER Korte Tiendeweg OOUDA rittggen in alle grootten XM aVUR zgn wg niet gevroon van J F HERMAN Z TIENDEWEG DEZE ds laatste zgn elk NIEUWE Aalbessenjenever tan verkoop onbiedan De ondervinding heeft ons geleerd zoo deze 8 dagen ap de nneht gestaan hebben deze oneindig veel beter is THANS kunnen g deze echter aonberelen Prg 80 or p Liter 65 Ct p Flesch Zoet of rinseh naar verkiezing Eemg Agent voor Qouda en Omstreken J C DE RUITER I KORTE TIENDE WEG lO GOVDA MUZIEKINSTRÜ MENTEN tot pruien coocurreereude met Ie eerste in om Uad tofade Megu Be VIOLEN Tr oud Tyr Instr v 96 Stoom Zagerij en Schaverij ORGELHANDEL Kemge prachtige STORY S CLARK OROELS oor 7ermmder4eii pr e V u ƒ 19S oor fW Ven ƒ 176 oor 155 L C DE LAWQ GOUDA GROOTE MlBKT J VERGEER GOUDA LEVERT mimii mmmu en lusten ook volg ens op te geven Profiel Let vooral op de met Tood0 letters l§lpoedige aOewering Nette uitvoering Coneurreerende prijzen Eotografie StudioM I Door deze faeb ik de eer te berichten dat ik j Lan den Heer Jlf D WMaSML8 waar ik voor m ne Testiging alhier ruim jj3 jaar ben werkzaam geweest alle bestaandti Negatieven heb Uoodat dus alle nabestellingen by m verkrggbaar zyu Mdataehappl fo Xkeptoüalie tmn de rtOorta JBroii Kantoorvow SederlamL BoomeJaa éO Botterdam Onder beleefde aanbeTeling Hoogachtend P TAN DER WAALS Per bn 90 ot doozen 60 en 30 ct pakjes 15 ct spuitje 60 en 35 ct NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders so alle P luimgedierte a 0 45 per flesch Doozen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 ct Pakjes 10 ct Alles met gebruiksaanwgzing Geurig en OnschaJelük 7 ulverin s vet tegen hranderigheid klier aefuige aangezicJite en andere lichaama roven en wonden etrakïteid en ttekingen bij rertweringen winterhanden en voeten bij achurft dauworm enz Zuivert van onrein insect onder in en op hst rel en haar 10 Cents per doos Muweelen Singel SSS Inmaakkmiden BU D MIËBIES KLEIWEG E 100 DelftscheSlaolie LOTEN in de Verloting der mmm mmtsm m landbouw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BR1I KMA ZOOIV Prijs f 1 psr lot 11 loten voor f 10 nmaakbussen met Stalen veeren sluiting zIJn de lie§te f uit de fabriek van LODIS VAR0S8IGAU te Alfen a d Rijn is weder op heele en fMlve flesscfaen hg mg verkrggbaar Wgl is de beet bwrjfvtar tsg i Jicht HhKunsüek Lsnde jaen kortom = S le sii Men behoeft hiermede niet naar den blikslager te gaan roor te sluiten of te openen Verkrggbaar bg JAN ROND Korte Oroenendaal I 199 200 IN I IZER1¥ARE1 Gereedêchappen en HUI8H0ÜD AKTIKELEN AnlierPaip ExpeilBr Wed e van @ ije üdsar Kleiweg Ifo X OOUDA Hat s setketlsSlliSMSsantswsndantS eii IgAriierfainlxpeller Vat gü Geen beter la isdsr knisieiu B adres roor alle soorten SOBOKN WERK als het t ooriraiiaiitdi Sdioeo m Laarzenmagazijii Pi so oeat 7S oeat SI 1 25 de ImtiL Ts r£ule la e mesets Apoaekee so bq r AoVSkkter Os te Botteidam KLIIWSQ £ 30 tegenover de Kleiwegateeg Aanbevelend Q SMITS AU reparatiën en aaagemeten wark