Goudsche Courant, dinsdag 9 augustus 1898

No 7652 Dinsdag 9 Augustus 1898 37ste Jaargang Binnen en Buitenlandshe Bierhandel van J H ROODE Zeugstr 85 FjaMek van alle soorten Limonades en linefale Wateren DE CASCADE Uepöt der Société Générale des Eaux de Vie de Cognac Levert ijne COQITAC IMPERIALE ad f 1 30 per Flesch en f 1 40 per Liter GOVMHE mmmi JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teltfooi N St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeJIs a 50 Ceitten iedere reg l meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruiiate Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ttlcfeoa No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1J36 iranco per post 1 70 Afsonderiijke Nommers VU F CENTEN ROOKT BRAAT S KLEINTJES 2 GENT oPEmm mmm te GOUDA ten OTerstaan van den Notaris 6 C FORTCJIJN DROOGLBEVBK op WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1898 des morgens te el uren in het Hotel db Zaluc aan de Markt van No 1 Een op goeden stand gelegen goed onderhouden WINRELHÜIS WOONHUIS en EEF aan den Langen Tien deweg te Oouda Wjk D No 54 Te aanraarden 15 September 1898 No 2 Een ruim ingericht goed betimmerd Tan ouds de brander db Lbusc laatst gebruikt Yoor KoekbakkerS 8CHÜUB ERVEN eu GROND aan de Vest te Oeuda Wjjk O No ti34 groot 3 Aren 85 Centiaren Te aanvaarden 15 December 1898 No 3 Een ruim PAKHUIS ERF en GROND aan de Spieringstraat te Gouda Wp F No 42 groot 1 Are 20 Centiaren Te aantaardeu 15 December 1898 No 4 Een HUIJS en ERF ia de Lange Dwaraatraat te Oouda W k H No 134 TerhuQrd bfl de week Toor 1 40 Bn No9 B en 6 Twee HUIZEN ERVEN en GROND in de Drapierateeg aan den Raam te Gouda Wp O Noa 206 en 267 groot I Are 20 Centiaren Terstond te aanvaarden Ue perceelen z n te bezichtigen op den 5en 6en Sen en 9en Aaguatua aanataanae van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot II uren Nader ii ichtingen geeft voornoemde Notaria FüRTÜIJN DROOGJLEEVER te Gouda Openljare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 C FORTDIJN DEOOGLEEVER op Dinsdag 16 Augustus 1898 des morgens te 9 uren ten sterfhaize van Mej de Wed F tan sbb Schbldbh aan den Langen Tiendeweg Wp D n 54 te Gouda van eeaen netteo goed onderhouden INBOEDEL waarbn GEWEEKT GOUD en ZILVER en JÜWEELEN Voorts de INVENTARIS van een KRUIDENIERSWINKEL de nog aanweiige voorraad KRÜIDBNIERSWARBN en een groote party KLOMPEN Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te eien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris K hg ig ie f fi Tiendeweg § 9 li E V E n V fjloeilicht oii es WIT die een onovertreffelijk LICHT geven h 9S € ts De Notaris Mr I NOLülNAAR gevestigd te Waddinxveen zal ten vffrzoeke zyner principalen op DONDERDAGENtlS en 25 AUGUSTUS 1898 amorgens ton 11 ure in HBT ScniiKB0BD te Oouda publiek verkoopen DE BOUWMANSWONING g a Wyk F No 17 met de daarbg behoorende uitmuntende goed onderhouden gelegen aan den Rloomendaalscbeu Weg in den terecht zoo gunstig bekenden polder Bloemendaal onder de gemeente Waddinxveen x grootte van 10 47 58 Hectaren Verhuurd aan den bouwman C Nbdbbuof tot Kerstmis 1899 en Mei 1900 NOTITIËN bevattende Opgave van Lasten huur Veilingsvoorwaarden ens zyn n a s 8 Augustus gratis te verkrggen ten kantore van genoemden notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveeritdie ook alle verder verlangd wordende information geven zal OFENDAHE TESSOOFINS te QOÜDA op DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1898 dea middags te 12 uren in het Hotel ds Zaluc aan den Markt aldaar ten overatasn van Notaris J KOEMAN te Haastrecht van eenige perceelen uitmuntend sedert jaren goed bewerkt WEILAND met WATER eu WEG geleden aan beide zyden van den Winterdgk nabu 0ou fa in den polder Bloemendaal gemeente Waddinxveen groot 10 Ueklaren 45 Aren 77 Centiaren en zulks in vier perceelen in het breede omschreven by biljetten welke te bekomen zyn ten kantore van Notaris KOEMAN voerndëmd Nadere inlichtingen geven de Notarissen O J na GIDT8 te Pijnacker en J KOEMAN te Haaatrecht Openbare Verkooping VAN HlilZËK EN ERVEIV te OOUDA op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1898 des voormiddags te elf uren in het Hotel dbZalu aan de markt aldaar ten overataan van Notaris J KOEMAN te Haastrecht te weten 1 WINKBLHUIS en ERF aan de NieaweHaven wgk N Nrs 227 en 227 i HUIZEN en ERVEN in de Vrouwestetg wak H Nrs 181 182 183 en 184 2 HUIZEN en ERVEN in het Plantsoen nabvde Vronnevestesteeg wgk N Nrs 244 en 245 1 HUIS en ERF in de Boomgaardatraal wp RR Nr 18 en 2 HUIZEN en ERVEN aan den Tnrfsingel wgk P Nrs 131 en 161 De perceelen zgn breeder omschreven by Notitien welke evenals nadere inlichtingen te bekomen zön ten kantore van Notaris KOEMAN voorooamd Stoomververij en Chemisclie Wassclierij Firma VI CE T VAi SPAFJDO CR T I L B U R a Depot bij G H KORTE en € o Gouda waar vanaf heden alle goederen kunnen worden bezorgd en afgehaald KroniDgs Artikelep Stedelijke en Provinciale Wapens SDorósn op êsstelling elevcró C € KlIOil mr ZIE ETALAGE DAMES en HEEREN Wie een vertrouwd en goedkoop RIJWIEL wil hebben koope The Perfection Prijzen beneden alle concurrentie I in Tiesema s Rij wiellianclel Markt Gonda machinale en Chemische zuivering en ontsinetting van Bedden en Matrassen bij 6etr DE RAADT Westhaven 20 0 Pepers traat 7 8 9 11 Zuiver Natuur Coolzuur In nieuwe toien Cilinder 10 K O IS K G 20 K G 5 50 3 35 4 50 Firma A DAM t Goedkoopste en Boliedst adres roor Vervoer van Inboedel loowel binnen als bniten de st d met gesloten wagens A GRAVES TEUN Oude Gpuwe JUes wordt tegen XrangpoH sehade venektrd Oouda Dnik vu A BEINKHAK k ZOOM Buiteplandscli Overzicht De bp nsohe ministeirMd besloot de groodsluren n het ntwoord op de door Ameriiia Toorawtelde Tredesvoorwaarden goed tekenren D hertog o AlniodoT r weid belast met de ledacti tan het antwoord dat in den ministerraad al worden geloMU en goedge üit goede bron woidt verzekerd dat het antwoord Tan Spanje geen aenleidiog zal geven tot een nieuw antwoord lan Amerika Naar Inid tan inlichtingen nit goede bron bespreekt Spanje de tier toornaamste punten an de nota der Vereenigde Siaten niet maar terwnl de Regeering terklaait de toor aarden aan te nemen geeft zij als bare meening te kennen dat de Sandeiykheden gestaakt moeten worden om te beletten dat de defioitiete onderhandelingen oter bet tredesterdrag den intloed tan de oorlogsgebeurtenissen ondergaan Miniitet president Sagasta heeft een onderhond met de Regentes gehad die de aigemeene trekken an Spanjo s antwoord goedkeurde De lergsdeiing tan den ministerraad is tot b l n avond uitgesteld omdat de spaanscho iioU nog niet geheel geredigeerd is De re geeiing gelooft dat de Vereenigde Staten het antwoord tan Spanje sullen aannemon Het antwoord al eker Dinsdag op het Witte Hais tgn De Tpandelflkhedeu londen na de aanneming onmiddelljk geschorst worden V n Nist alleen de Hongaarscho ministerpresident Banft ook de minister tan financiën Lakaci ia nn in Weenen Vandaag nou er tnsschen de beide regeeringen e n gedaehtenwiseeling worden gehouden o er het Vergelijk en o or a wiJM om het tot stond U brengen IntDsschen worden aan do OoetenrSksche regeerini de atootunrlgkste plannen toegeschreven Het Hoagaareeh oppotitiebUd Egyetertss Eendraoht bg voorbeeld beweert met meer ot Binder d n dat graaf Thon den Keizer zal voorstellen om door middel van artikel 14 de constitutie te veranderen eq een nieo parlement in te tollen dat dsn bestaan ion uit afgevaardigden tan da landdagen hetgeen de terweienlijking zon zgn van de stoutste droomen van de voorstanders van de invoering tan h t bondssUtensle sel in Oostenijk Aan dat nieuwe parlement london dan de ontwerpen betrefiande het Vergelijk worden voorgelegd Nu il er in Oostenrijk wel niemanddie gelooft aan de mogelflkbeid of waarschgnlgkheid tan loo a staatsgreep maar in Hongarga schSnen sommigen hem uitvoerbaar te achten FEViLLETOJM De Uezicaanscïe Beeldhouwer KEN VEBHAAl DER AZTEKEN Nmt hel SngeUck Weldra kwam de keizerlQke draagatoeï met rijne chittereude gouden oisraden do r vier edelen op de ubouden getonobt voor de poort van het paleis Het voertuig was gedekt door een veihemelto van veelkleurig vederwerk met geBteeateo bezaaid en met EiWeren fracjea omEoomd Twee bejaarde grootofficiereu gingen vooruit en Tolgden den rreemden priester met z jn swart gewaad en zgn masker op dea Toet terwgl de draagstoel aan de z don en Tan lohteren vargezéld werd door eer zwerm jonge edellieden die den keiwr tot lijfwacht strekten Toen men de werkplaats bereikt bad steeg de vorst uil trad binnen en sloeg aan alle zijden een Tortchendon blik in t rond en daarop ging hy op de beide grootoffioieren leunende en door den priester gSTolgd naar bet achtervertrek door De oude Meilieden slaakten eea kreet van verbaüng toen zij daar dat sprekend gelijkende afbeeldsel Tan hun keizer uit een enkel blok porfier gehouwen UDiohouwden en waren onuitpattelgk in bunnè lol iakea over het ongeéTenaarde talent ran den jiUffdigMi kunateoMr Moatenwi uuo oat en wdgevalhgea glimlaoh de kenteekeoen van bewonderiDg bq zigne geleiden De tocht van het Eogslsch Egyptischo leger naar Khartoem kan thans lederen dag beginnen Alles hangt af van den Ngl Is de rivier zoo ver getallen dat de Engelsche transportschepen er op kunnen vsren dan gaat de expeditie op weg Men moet toegeven dat de tocht van de Engelscben naar het sniden langzaam mooi voorbereid is Op bet eiland Nasri t n zuiden van Sohabloeka is een groot proviaoddepot gevestigd De telegraaf is reeds aangelegd tot Metemneh De spoorweg loopt van Kairo tot Assoean een militaire weg tot Atbara Tossohen Alexandria en Atbara een afstand van 1920 kilometer ia sleobti een stuk van 358 kilometer npg niet van een weg voorzien dat tan Assoea naar Wadi Halia In tier dagen en tgf nachten komt men nu tan Kairo naar Albara De l atste tier oompagoieëu toor de expeditie zijn op 2 Augustus nit Kairo tertrokken Vier kanonueerbooten liggen bü bet kamp aan de Atbara twee die van Dongola bomeu snlleo zich dezer dagen daarbg toegen Orer de bewegingen der Mahdisten is weinig bekend Zg staan te Scbabloeka te Kerreri en te Omdnrmao Bg de sOroote poort € van Scbabloeka bg Wad Bishara staat de voorhoede der Derwiscben die nit een paar duizend man bestaat Kerreri en Omdurman zgn goed versterkt en men erwacbt beft gen tegenstand De kalifa en de voornaamste emfrs hebben hunne barema reeds ver naar het zuiden gazonden zg verwachten dus blykbasr dat het voor banna vrouwen wel eens gevaarlyk kau norden te Omdnrman Verspreide Berichten Fe4HKRIJ £ De Petite République publiceert nieuwe bewgzen dat Judet zich door een falsaris heeft laten beetnemen door den met Combes c onderteekeuden brief en meent dat bg zich in een wespennest gesteken heeft toen hg Woensdag ter terechtzitting verklaarde dat deze brief hem op het ministerie van oorlog was voorgelegd Hetzelfde blad deelt mede dat het Dinsdag een serie artikelen van de hand van Janrès zal beginnen die zullen dienen om de onwettigheid van den krggsraad de onschuld van Orejfus en de schuld van Esterhazy te bewgzen De Pargscbe sSoirc beweert dat de Donderdag gehouden ministerraad zeer bewogen is geweest De zaak Dreyfus sou aanleiding hebbeu giigeten tot uiterst heftige besprekingeo De beer BrisBon zou aelfn gedreigd hebben met aftreding en alleen de tusichenkomst van dHu waar en gaf toen z bet kunstwerk naar hartelust beschouwd hadden bevel het met de meeste voorzichtigheid naar zijn paleis te rerroeren De stoet keerde daarna terug en de keiier stapte z n paleis weder binnen omringd door de nieuwsgierige menigte die ziob uit eerbied op den grond bad nederge worpen Spoedig daarop vawrdigde de keizer eene proclamatie uit die door de herauten in de gansobe hoofdstad werd afgekondigd Het vorstelijk gesohrift maakte bekend dat Maxtla Ttzooatl op eene geheimzinnige wijze en onder zeer büzondere omstandigheden verdwenen was en loofde het leven de vrijheid en aanzien uit aan deogeen of degenen die inlichting konden geven om zyne verblijfplaats of wel z jne ontvoerden of moordenaars te doen ontdekken Leven vryheid en aanzien I Woorden vol tooverkraoht voor de slaven of dienstbaren die de zegeningen daarvan alleen kenden door de aanschouwing van t genot dat hunne meesten er van hadden Terwnl de herauten met d keizerlijke proclamatie de stad doortrokken liep Ahuitzol io de oostel ke veranda van zijn paJets been en weder met op de borat gekruiste arnen nedergeslagen oogen en een vasten tred en terwyl bij tussoben de dichte wgngaardblodaren die het latwerk omkronkelden op en neer wandelde rustte er eene sombere uitdrukking op zijn gelaat en fronsten ziek z ne weakbranwen hoewel er te gelijk een trotsohe grgnslaoh op zyne lippen zetelde ylk beo een dwaas geweest dat ik dit niet voor zien heb mompelde hy maar toch zal ik haar vinden al lou ik van oost tot west het gansobe heor Faare heefi een mioiateriSele cctBU TOOrkomen In de zaak tegen kolonel FI aart komt weinig ToortgADg De rechter van inatrnctie onderzoekt en hoort veracbillende getuigen onder wie den heer Schenrer Keatner die op réii zynde met opzat naar Belfort in gegaab om daar te worden ondervraagd Deze teoator heeft in een brief aan Le Tempac den inbond tgaer verklaring medegedeeld Bg het onderzoek dI had de soldaat Sonligaod dis dienst deed bg kolonel Picqaart gedurende diens verblgf io Tanie verklaard dat by herhaaldelgk brieven van dezen kolonel aan den heer Sobeorer Keitner gericht in de eerste maanden van 1897 op de poat had gebracbt De senator ontkent dit ten stelligste en rerzekert nogmaale dat hg eeret in Jannari 1898 bg de bohandeliag der zaak Ësterhazj voor den krggaraad met Picqaart kennis heelt gemaakt en vóór dien tgd ook nimmer met hem gecorrespondeerd beeft Indiaoretiea tegenover den hoer ScheurerK atner heeft de vervolgde kolonel dns niet b ean Te Parga liep het gerocht dat de reehterFabre belast met de inatrnctie van de zaakPicqaart zich onbevo d verklaren zal Piqoart o dan door de militaire jnatitie geoordeeld worden 9kan een lebrgven van OBten PèPyacben correspondent ontteeneo wg nog de bgzonderheid dat nn ook Judet bg den procoreur der Repobliek heeft aangedrongen of altbaoa zegt te hebben aongedrongen op eene grondige enquête naar de door mr Labori beweerde verralsohing der brieven van kolonel Combe Bandbl Spanje De vertegenwoordiger van een Engeleche firma moet aan dencorn pondent van de New York Herald te Gibraltar gezegd bebben dat hg van eea cartiatisob agent een bestelling van 20 000 geweren en 2 miltiarden patronen gekregen beeft BINNENLAND Een oommiisie nit den raad van toezicht op de spoorwegdiensten heeft aan bet Btaatsspoorwegstation te s Qravenbage een onderzoek ter plaatse ingesteld met het oog op de regeling tbd den loop aankomst en vertrek der treinen op den dag van H M aankomst aan het station Door ha Hoofdbestnar der Mattsebappg land doorzoeken Ik zal eeoe groote belooning uitloven en overal spioanea aaDstelIeu Ik wil baar vinden en zij zal Toluca trouwen Ik zal m n eed houden al moest bet m al mjjne bezittingen ja ffl n leven kosten doch ik most alle dwangmaatr elen die ik tot het bereiken van miju doel noodig heb voor den keizer verborgen houden Hij moet m ne oogmerken niet kennen en ik zal ook Toluoa ffsarsobuwen dat hy op zijne hoede zy Wat die vreemde priester wil begrijp ik niet Hy schynt zich alhyd in de nabyheid te bevinden en ik houd het er roor dat hy met dien beeldhouwer in verband staat doph de tydingen die hem medegedeeld worden zuUen niet naar zgn zin weten Wat is datP Het by er plotseling op volgen en luisterde scherp toe Het waren de keiterlyke herauten en hij verstond zeer goed wat zy uitriepen Hij was ionerlijk voldaan en gaf zijne blydschap zelfs door een gsamoordon laeh te kennen Doch het was voor zgn trots en wraakzucht maar goed dat hg de vollo beteekenis der proclamatie niet begreep Op dat oogenbtik werd de stille door bet gedruisch van voetstappen afgebroken en toon hy opzag ontwaarde bg Meztlif die met ordelooze iile eren hangend baar verwrongen gelaatstrekken en eene uitdrukking van de diepste ontsleltenis op het gelaat op hem toeylde en zich onder luid gaween aan ijne voeten wierp Abuitzol was een ooganblik verrast door die verschyoing doch hentelde ziob dadelyk en hielp baar op Wel liet zij zich uit hare gebogene boudtng opheffen masr zy bleef schreien en toheen voor geene vertroosting vatbaar 0 Masinal Uaiinal Waar is MoiinaM riep ly tot Nnt van t Algemeen is aan de Tweede Kamer verzonden Mn adres om initemming te betnigeo met de hoofdbeginselen van bet wetsontwerp omtrent de onderlgke macht Toogdg Verschenen ie bovendien bat door de Uaatschappg uitgegeven boekje van dni beer S van Aken leeraar in de gymnastiek aan hst gymnasinm te Rotterdam getiteld aVolktfeeateq en volksoefeningen c Aan de rgksgebonwan langs dsn Hofvijver te BGra enhage worden reeds de aanstalten gemaakt voor de verliobtiog in den avond van Br Ms intocht binnen de residentie Alle raamkozgnen en vardere Ignan van de gebouwen en torens worden tot aan den nok geïllumineerd Het oranje latwerk ia reeds aan den achtergevel van het geboow der Tweede Kamer aangebracht Te Dinxperio zgn door het gemeentebestaar sollioitanten opgeroepen voor de vacante betrekking van gemeente vroed vrouw op ean traktement van f 100 per jwur Ondanks vele verbeteringen die de Ëxploi tatie Mg aan ons station aanbrengt blgven zoo schrgft men uit Utrecht aan da N R Ct c de geraobten aanbonden en bet steeds toenemend verkeer zoowel van reizigers als goederen is daarian ongetwQfeld oorzaak dat er groote plannen bestaan om eerlang tot geheelen verbouw en verplaatsing van bet Genlraalstation over te gaan Worden die geroohten bewaarheid dan zon een verleggiüg van het verkeer naar de stad daarvan bet gevolg zgn Zooals men weett wordt door vreemdelingen de ronte naar de stad bgna steeds genomen over de Gatharguebrug an bet Yredenburg dooh volgens de bestaaode plannen zon de vieze gracht langs cle Moreelselaan gedempt en de daaraan grenzende werkplaats gesloopt wordsD terwgl dan daar ter plaatse een geheel nieuw station zon worden geboawd De roimte daar aanwezig sou stellig voldoende zgn vóór bet stationsgebouw ook oog een baboorlgk stationsplein in te richten Werden deze plannen verwezeolgkt wat binnen eea niet al te lang tgdsverloop ui moeten worden beslist daar de rninte op bet tegenwoordige station inderdaad wel wat benepen wordt dan ion het verkeer met de stad als vanzelf verlegd worden over de Wiltemabrog on de Mariaplaats Het zgn nog slechts gerachten die loopen maar die veel meer waarsehynlgkheid hebben dan de reeds sedert jaren geloopen hebbende als zot een nieuw station achter het Stnrre uit terwyl de tranen langs bare wangen stroomden 1 1 zij reeds terug Neen Meztll gaf de oude e lelmsn ten antwoord zij is niet teruggekeerd Weet gg waar zg zich bevindt fflkl riep zy nit en scheen nog dieper in wanhoop te verzinken fO zy is van myue zyde weggescbeurd en naar bet gebergte gevoerd I Wie beeft dat gedaan F vroeg bjj snel Helaas dat weet ik niell snikte z j irBodaar dan MeztU en verbaal mij alles wat er mot u oti Maiina is voorgevallen nadat gij mot de boot het park hadt verlaten Schynbaar net smartelijke aandoening deelde Ueztii de bijzonderbeden mede die de leier reeda kent en voegde er by Wg werden beiden geblinddoekt zoodanig in mantels gewikkeld dat wij geen geluid kondan geven en daarop onmiddellijk van elkander geieheiden Mij voerden zg naar eene diepe spotonk in het gebeide waar ik tot dezen morgen bleef maar toen wist ik te onsnappen en begaf my dadal k naar dit paleis Doch ik verwachtte niet dat ik Maztna hier Eou vinden want ik geloof dat degenen die baar geschaakt tiebben vooraemeos zgn baar goed in buDoe micht ts houden Abuitsol keerde terstond in zgn paleis terag Zoodra hy binnen die muren verdwenen was ver aoderde plotseling de smartetyke uitdrukking van Meztli s gelaat in een boosaardigen triomfeerenden glimUch Zg krulde de lip minaobtelijk op en slo ter weerszyden io de veranda eea ondersoekeoden blik JTordt wtnolgi il