Goudsche Courant, dinsdag 9 augustus 1898

8 4 1 4 06 4 4 6 86 1 86 8 17 7 86 8 9 87 10 10 4 60 8 87 f 9 47 4 67 84 9 64 6 04 6 41 f r 10 01 ff 4 06 4 84 6 10 6 46 6 66 47 7 46 8 80 10 07 lO SO boBcb Terrflttn w t wegcnt den Terderen ftfrtaod TAn hefe drakit gedeelte der atad en de gedeeUetyk reeds tot Ditroeriog grkomen boawpIsDoeo io dat Sterreboseh zeker aogal op brawaren zoa Btaiteo Gemeng de Berichten Men BcbryU odr oit Rotterdam Beden Zondag werd van wege de Rotterdamscbe awemelnb te Rotterdam de reedeaaogettoodigde Nationale Zwemweditnjd gebooden in de tEweminricbtiog in de Boon je9 Het weder waa oiet fraai te noemen daar van tgd tot tyd een filnken regen viel De toeecbonwen waren echter daartegpn goed beeobat en de zwemmerB baddeu er weinig of geen binder TBD De preflident de heer J de Groot Pzn iprak een woord tot opening en henonerde bierbg aan de bgzondere omitandtghpden welke dezen vedstrgd tot eeo zeer belangrgke maakte Merkwaardig was d ze tocb lo omdat het Toor de eerste maal was dat om betbampioenaebep geiwommeo zon worden 2o wegens den matsob welke zou gehouden worden tnascban den kampioen fan dit jaar de beer E Donwes Dekker en eeo lid der vereenigieg 3o omdat ditmaal onder de bepa ingen van den Ned Zwembood zoa gestreden worden eo 4o omdat door den beer van Hasselt bg gelegenheid van zgo afscheid van de racebaan eeu wi8 elbeker was aaogebodeo waarom gestreden zon worden Hfl w s er op boeook bydeipartbetooging ter gelegflobeid van de iobaldiging van H M de Koningin ook weder de zwemsport bovenaan stond en iprak eindelgk een krachtig woord om aller steun en medewerking in te roepen waar bet steeds bet treven der Rotterdamicbe zwemclob was rgk eo arm ▼ ao de weldaden der edele zwemknnst te doen profiteeren doch waartoe men nog niet wai kannen komen omdat wel da wil er U maar de beors plat is Met een woord van dank aan alten die tot het doen welslagen van dezen wedstrgd bnnne medewerking verleend badden opende spreker den wedstrijd Er werd dapper gestreden en de taak der jory welke bestond uit de bh P J Appel Toori Tan den Nederlandschen Zwembond W E Bredins WCzn pree van den Amiterdamsehen Zwemolnb en Sfcretaris van dan Ned Bond A C Cosgn commisMris van den Ned Zwembond Jbr Mr K J Soho er pres der Amst Waterspriugclnb enC deRegt Bïn coram der Rott Zwemclob was geen gemak kei gke De oitslag was als volgt No 1 Soelzwemmen op den bnik jooiores li deelnemers Ie pr Zilveren medaille mei diploma A Hagenbeok vao de Arobemscbe Zwemolnb io 1 m 19 i eo 2de pr Bronzen medaille A Bcbnkking van dezelfde in 1 m 25 aeo No 2 Soelzwemmen op de bnik oor upiranfc leden der Rotterd Zwemclob 3 deelMmers konitvoorwarp W H Scheerder in Ie pr 45 sec 2e pr 45 ec No 3 knoitvooiwerp W J v Hamelt io Soelzwemmen op den rag 6 deel nemers Ie pr Zilveren medaille A Goedewaagen Jr Tan de Goodscbe Zwemolnb io 41 sec en 2e pr Bronzen medaille A Sobokking van de Arnhemeobe Zwemclob in 42V o No 4 Tbaos had eeo van de meest interesMnte Dommers plaats De beer C W van Hasselt van de Rotterdamscbe Zwemclub die de racebaan gaat verlaten bad de wenech te kennen gegeven zich bg deze gelegenheid oog eenmaal te willeo meten tegen deo kampioen van dit Wrede SpoorwegverfclDdlngen met GOUDA Zomerdlenst 1898 Aangevaogeo 1 Mei Tüd vao Greenwich ÏOUDA ROTTERDAM Tic T rw 11 31 U 18 U 58 J ll 8 S 7 4 88 4 68 11 88 l 6 6 11 86 1 7 l r 11 4 J 14 6 19 61 18 8 1 88 J 80 4 4 U 6 88 6 10 i 61 8 14 7 S1 9 10 U 5 9 84 10 11 ll U Ondi l ti 8 10 8 86 Kooidneht door S 8 41 NiluVarVert 7 Sa 8 19 a nU 1M s se atlMdM 8 80 1M 8 8 l 8 KMtidu t OipeU 4 t Kitawukeili t Oi Hoordwht S ll 17 8 40 10 8J 7 60 süo t u 9 48io i8 lo an ii a U 8 11 60 18 17 8 16 6 61 7 96 7 B9 8 40 6 69 08 S ll 6 19 6 U 64 1J 08 18 47 7 10 7 46 8 U 9 GOUDA D£N BAAOvioe VMM 11 18 18 18 18 68 8 14 8 46 4 4 4 6811 80 1 8 ff ff 6 7 11 41 1 1 ff ff 5 18 11 66 1 88 ff ff ff S 8 II 18 48 1 48 8 48 4 16 6 16 6 87 6 86 5 64 11 7 84 9 17 9 88 9 67 10 14 11 16 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 S SO 8 48 8 61 9 08 9 08 Goad ï H li iMii MoorV p ll6 Slo t niie r Zog aard Voorburg i HaOT 6 68 88 8 8 n4 9 46 U 6 10 96 10 44 11 46 4 33 4 89 4 63 6 04 6 16 11 87 11 36 18 88 6 46 6 68 e 8 17 J8 7 90 7 40 Uh Voorburg ZoBtormoer ZoKwaird ZeTonbuuen MotrktpeUe Onud 19 06 G O D U A A M 8 T U K D A M ioiidA 8 14 9 48 0 17 4 U tJ6 7 61 8 88 10 17 8 84 7 1 7 68 8 14 9 07 10 1 10 67 18 00 18 10 18 63 8 80 3 17 4 38 6 80 6 47 8 06 6B 8 door 10 1 1 11 14 ff 8 87 8 37 ff 7 10 10 841 X1 88 18 87 ff 8 46 8 84 6 46 4 7 18 8 48 10 8 10 41 8 66 89 10 61 11 46 U S8 1 96 8 08 8 10 6 04 88 4 7 8 6 10 61 11 1 39 8 66 7 8 6 80 6 36 6 48 1 03 Uond Ondew VMrd lIliMhl 810 11 88 ff 18 87 ff 8 46 B4 ff l io iDHU U 8 8 80 9 18 10 6U 1 u o 1 iw o i i UlJï bt 08 704 749 8 88 J B 89 lo 61 11 46 m8 l 8 08 8 80 6 04 88 4 7 8 6 10 61 11 1 uUh 6 6 8 83 7 46 8 87 8 49 9 0oT irTöa6 0 38 11 38 8 08 1 37 3 08 8 8 8 66 4 48 6 36 0 5 7 6 68 07 0 86 10 08 10 34 Wo rd n 6 4 8 63 8 0 9 16 10 38 11 66 18 84 3 47 4 1 60 7 18 ff l J J i Vf O 8 96 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 818 00 10 0 W O O 9r8 9 68 lo lUO 18 ll 8 0 O 4 87 6 0 o 7 9 ia 9 6 10 84 ILlojSoud 9 18 10 8 18 61 8 6 4 47 8 4 7 4 XU jaar de beer E Donwes Dekker Tan de Lvidtobe Zwemclob Het gold eeo mat ch over 160 U op deo buik Hg slaagde er echter niet in den kampioeo te vemlaan Deze behield zgn kampioeoicbap door de baao af te leggen in m 53 seo terwgl de betr v Haeselt daartoe minoteo noodig bad No 5 Snel wemmen op den boikaeniores en jaoiores 4 deelnemers Ie pr verg ZiU medaille aaogebodeo door deo neer J Koepbart tn Rotterdam de beer Ëd Meijer Jr van de Jonge Kampioeo te Amsterdam in 2 m 57 2e pr Zilv Med Jao Cornellne ven de Zwelnvereenigiog het IJ te Amsterdam m 2 w 58V ec Sa pr Bronzen med W L Immink Y n de Rotterdamicbe Zwemclob io 3 mio 9 f sec bg loting met A Hageobeck vao de Arobemfcbe Zwemclob No 6 Zwemmeo met het mioste aantal slageo 8 deeloemers Ie pr Zilv med P Kemman van de Zwem vereen het IJ c te Amsterdam met 8 slag 2e pr BroDZQo med A U J Breebaart Tao de Goodsche Zwemclob met 9 slagen Ig loting tegen J H Roogman vaDdeArohemiche Zwpmolob Alion zon eeo korte paozs gebonden worden De heer W L Immink richtte tbans het woord tot den beer C W van Hasselt eo bood bem ooder dankbetoigiog voor betgaeo hy io bet belang der dele zwemknnst gedaao had namens een twintigtal Nederlandsohe zwemmer een fraaieo zilveren krans aan welke temeer waarde bad wasr sg door de vriendeo van den afscheid nemenden sportman geheel op eigen initiatief zelfs boiteo medtwerkiog van bet bestnar werd gescbonken De heer C W van Hasselt blgkbaar verrast door dit bewgs van sympathie beval zich in aller aandenken aan en oitte daarbg zyo beste wenscben voor deo bloei der edele zweiosport Na de pauze was het Ie nommer No 7 Hioderniszwemmen Ingeschreven 14 deeloemers waarvan echter slechts 5 waren opgekomen terwgl de beer E Doowes Dekker zich als nog bereid verklaarde bieraan deel te oemeo Ie pr Zilveren med W L Immink van de Rotterd Zwemclob io 1 m 19 an 2e pr Bronzen med E Doowes Dekker in 1 m 21 sec No 8 Springen van de Hooge Springplank Daaraan namen 3 beeren dnel Ie pr V Z Med J W Haalmeyer Aso vao de Amaterd Wale Sphogclob met 219 pnnten 2e pr Zilvereo Med J Zeegers vao dezelfde clob met 215 p o Goosolatieprgs W h Immink van de Rotterd Zwemclob met 186 p No 9 Rogzwemmen Seoiores en Jouioret Lengte der baan 80 M om het kampioenschap van Nedarland Kampioen werd A L J Breebaart vao de Gondscbe Zwemclab in 1 m en 2 y sec 2e pr Z M Job Droit van de Rotterd Zwemclab 3e pr 3 M P Keromao van hei T te Amsterdam No 10 Dolken oogekleed Seoioies en Jnniorei ÏDgesobreveo 15 deelnemen waarvan 9 wareo opgekomen Ie pr Z M W L Immink vm de Roit Zwemclob in 27 sec 2e pr B M Ed Mever van de Jonge Kampioen te Amsterdam io 28 sec No 11 Gekleed doiken Seniores enjoniores Ingeschreven 12 deelnemers waarvao 8 opsekomen Ie pr Verft Z M W U Immink van de Rotterdamscbe Zwemolnb in 28 sec 68 9 S8 10 19 10 19 10 86 10 48 ln49 9 47 10 18 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 9 48 8 8 S 10 1 1 11 67 0 08 8 08 2fl pr Z M G J Salan van de Leidsohe Zwenulab m 30 seo 3e pr Bronzen Med Joh Drost van de R Z C io 30 sec Bovendien werd io dit oommer gutraden om den WJoelbeker door dsn beer C van HsMelt aangeboden welke alxo voor de Ie mtial gewoDoeo werd door den heer W L Immink De feestdag werd besloten met een Waterpolo zgnde eeo match torsohen 7 leden van de Zwemrereeniging het Y te Amsterdam eo 7 leden van de Rott rdamscbe Zwemclub welke zeer Ïq den smaak viel der toesrhouwers en alzoo een waardig bestuit was Rotterdam won bierbg met 4 tegen 2 Ten slotte zg geconstateerd dat het zweicmernfeest weder in de volmaaktste orde beeft plaats gehad on het beataur voor de oitmonteode organisatie allen lof toekomt Bg de prgsoitdeeling welke nn volgde werd nog menig hartelgk woord voor deo bloei der zwemsport io bet algemeeo eo de Rotterdamscbe Zwemclob io bet byzonder gesproken Drie wielrgders uit Leeuwarden zgo Don derdagavond op een qnadroplet vierpersooos rywiel van Franeker huiswaarts koerende door de duisternis in volle vaart tegen het hek vnn een brug gereden Een banner bekwam door deo val verwondingen aan het hoold en een gebroken arm de twee andere bleven bewusteloos liggen maar beliepen geen noemenswaardig licbomelgk letsel De machioiit vao den ezprestrein 84 Vlissiogen Dniischland zag Zaterdagochtend op hei emplacement Bokstel dat twee kinderen van een wisaelwachter en een conducteor der Staatsspoorwegeo resp v f en drie jaar ood zich op deo spoorweg bsvoodeo Bg wist nog joist deo trein tot itilstand te brengen Men scbrgft nii Haarlem Vier bekende kwartjes vinders uit Amsterdam die VrgdaKBVond daar kermis kwamen honden zgo vao eeo koode kermis thaisgekomen In deo treio reeds baddeo zg versobilleode personeo traohten ie verlokken om mede te doen aan bet bekende een twee drie waar is barteaas c Dit Inkta oiet eo toen de trein daar aankwam werden de personeo op bet perron en hei plein gewairschowd door de medereizigers dat er laogviogers gekomen waren en werd bet viertal aangeweien ook Dit bad ten gevolge dat zg gevolgd warden door bteeds in aantal grooter wordend pnbliek dat no joist geen liefelgke oitdrukkingen liet boeren ec dat op deo hoek vao de Smedestraat dat pobliek zóó opdroog dat de politie inssobenbeide kwam eo drie van de vier voor bon eigeo veiligheid oaar hei bareao bracht Daar werden zg een nartje gebonden en toen weder weggezonden doob toevallig moesten op dat oogenblik ook de rechercheurs Verkerk en Van Halst utt een gingen deze hei drietal na Toen bei pnbliek dat zag wandelde hei ook mee en hei wandelde zoolang totdat de drie spoorwaaris eo onder een laid hoeratje oaar Amsterdam terugkeerden zonder hon slag ia hebben kunoen slaan De vierde was intusacheo de kermis opgegaao wsar Vao Halst bem later tegenkwam Toen begon weder hetzelfde spelletje tot groots ontevredenbeid van den gevolgde die trachtte door wat te koopen bard te loopen enz te ontkomen doch dat gelakte niet Na eeo nartje bet te hebben volgehooden gaf ook hg het op en keerde bg oaar Amsterdam teroi 1 44 1 64 8 01 1 08 1 14 1 88 1 41 1 66 3 0 8 17 3 14 18 60 In een droge sloot bg Aobio Saint Vaost een dorpje in i noorden van Frankrgk werden de saamgflbonden stakken vao eeo Igk gevooden Dti overblyfseleo cyn die van een laod looper Men vermoedt dat hg bg aan of auderen twist is gedood en dat men hei Igk dns verminkte en verborg om ontdekking der misdaad te voorkomen Eeo soldaat die ie Rgssel op wacht stond bg de moestaintjes van gehnwde militairen om stroopers op een afstand te bonden werd lastig gevallen door kinderen Toen g ondanks herhaalde waarechnwing niet ophielden Rcbooi hg om ben verschrikt te maken zgo karabgo af Oogelukkigerwgze bleek dtze geladen met eeo scherpe patroon en de kogel raakte een joogmenech die op eenigen afstand liep ie wandelen Hg werd doodelgk getroffen ATJEH Aao een brief welken een officier die de expeditie io Pedir medemaakt aan zgne familie alhier schreef ontleenen wg het volgende De tegenstand is zeer meegevkllen Een enkele maal was hg hardnekkig eo gelukte ket ons om daardoor ook den vgand een gevoelig verlies toe te breng n Overigens hoodt bg nergens stand Overal begint de bevolkiLg ook reeds in de kampoogs terog te keeren en bare goede gezindheid te ioonQO Er worden nu maar verscbilleode eo in bet byzonder naar de meest volkrgke plaatsen flinke w en aangelegd opdat onze troepen zich met spoed er been knooen beWegon om ingeval vin nood den vgand dadelgk op het lyf te kannen litten Nergens s er door onze troepen geroofd of geplooderd en dit beeft niet weinig er toe bggedragen om de Pedireezen spoedig in hon kampongs te doen terog komen De landstreek is welvarend De grond Bcbgot zeer vruchtbaar te zgo Meo beefi er uitgestrekte rysivelden elke rnim vao water kannen worden voorzien en allerlei vrnehtboosoen worden in de kompongs aangetroffen Vee is er io overvloed Het zgn flinke kerels die Pedireezen Vao de vTODweo heb ik oiet veet gezieo deze blyven op een afstand als er militairen voorbgirekken Dit was ten minste mgoe ondervinding gedorende de beide keereo dat ik een transport met vivrea oaar de door ons veroverde Atjebsche bentiog Mantros moest geleiden Bg andere colonnes zgn ze al meer voor den dag gekomen terwgl ook eeno menigte kioderen onze soldaten nieuwsgierig stonden aan ie kyken Zooalt ik o schreef is er vao vechten toioogtoe niei veel gekomen Onze repeteer geweren hebben deo vynnd eene heilzamevrees ingeboezemd Niett0min zgn er reedsverbazende morsoben gemoaki om de kwaodwilligen zooveel mogelgk overa te verjagen Gelukkig geeft de gezondheidstoestand oiettegenatiande reeds veel van de krachten vanden troep is gevergd nog geen reden vaoklagen De troepen liggen bier vrg goed in tydeIgke barakken gebaisvest en ook voor dovoediog wordt goed zor gedragen De brief was vao 21 Jnoi 11 10 04 lo sa 10 11 10 18 10 16 10 84 10 64 7 66 8 08 8 09 8 18 8 16 8 48 9 10 lO m 10 10 81 10 19 ff 10 81 ff 10 88 ff 111 88 11 6 7 68 84 8 16 8 89 8 84 11 44 10 06 7 61 8 18 18 80 t S 8 60 9 88 S4 I 9 48 ff 9 8 13 10 1 10 88 7 80 7 48 Uit bet vorenstaande blgkt dos dat do oorlog op bomane wgs wordt voortgezet dat de tocht ooder de soldaten behoorip wordt gehandhaafd zoodst de inlanders d rop vertronweode hooofl gewone leveoswgze dorven te hervatten in de landstreken welke door ooze troepen syn beset dst die landen zeer vrncbtbaar zgn en dst de Perideezen oiierlgk flinke kerels zgo maar er toch niet op gesteld sohgneo om kennis te maken met de repoteergewereo VervolgeoB blgkt ook hiemit dat de soldotm vrg goed worden geboisvesi en goed voor do voediog wordt gezorgd dat ook niettegenslaacde de vele vermoeiende marsohen ovor de geioodheld der soldaten niet is ie klagen en dpit onder hen een goede geest benncbt Mot g uo gen Teroamen wg dit fan iomftod die hat good kn wstoD an het toch nietgchraef net het doel om het openbur te inalieD doe ilecbta ala eeae belaDglooae ertrOQWelijke medideeling Hand Do oorreipondent der N E Ct leBataTia int onder dagteehening tod Zaterdag Tr dag boTond a sioh iterke bandon Tan Oemir in den Kampong Lang bg Seg i Ome fltrgdmacht dreef beo westwaarts Oemar versame de drie benden tbana bg Grong Groog Hier ii éèa bataljon nn been STADSNIEUWS GODDA 8 AngnstoB 1898 Met genoegen restigeo wg de aandacht onzer laters op achterBtasnda adrertentie betreffende de repetitie an Gooda s Hailaang Da tgd foor het eoat fan 31 Aag begint al mooi op te Icorteo en on de kermisdrnklo achter den rog is aiag er wol met kracht aan de f oorbareiding van de kroningafeeatelgkheden gewerkt worden De heeroo die de anbade foorboreiden hebben blgkbaar niet itilgeaeten want naar wg fernemeo ia allee in aoofer gereed dat de beer Bonman reu aanfaog kan maken met de repetitiën Ala de hh zangers na Dinsdagarond aUast maar in grooten getale opkomen dan behoeren er niet looieel repetitiën gahondeu te worden wat trouweon ook met bet oog op deo korten tijd niet bedt mogelgk ion gn Zaterdagafond waa de schoowbnrgtent fan het Uollandach Toonoelgezeliobap hg do opfoeriog van Dreyfop geheel gevold het kon ook niet andera deo roep die fan deze eerate f ooratelliog uitging was alom vernomen loodat ieder ich haastte een plaata te b maohtigeD Zondagavond werd de Twee Weezen c opgeroerd aeo atok dat reeds meer dan honderde malen door f oriebilIoDde gezelechappen is opgefoerd en ateeds ugo de zalen flink bezet Bet spet Waa uitstekend ieder keerde zeer foldann haiawaarls Hedon avond wordt opgevoerd Oom Braesig en morgen af ood de Straatjongens Bestond er op 20 Juli j aanleiding de medewerking fan de directie der Mij tot Exploitatie fao Staatsspoorwegeo in te roepen ten bohoeve fan raiaigers naar Yalkeofaarg die per trein van 12 22 te Maastricht moetende aankomen dien fan 12 30 naar Yatkeobarg reeds fertrokken fOoden waarvan eeo oponthoud van oirca 3 uor te Maastricht het gevolg waa thans komt dar di aclie een woord van daok en hulde toe voor den apoed waarmede zg het toen aangeduide beswaar heeft rerholpen Sedert eenige dagen toch fertrekt er in geval de aanslniting te Maaatticht wordt gemiat even later een tram tan gerieve van de voor Yalkenborg bestemde reizigers zoodat men de reis daarheen van hier oit nn in ongeveer 5 nnr kan doen en te 7 53 oit Goada vertrekkende tgdig voor de table d hOta te Valkenburg aankomt Haasteioht Het verzoek van den heer F 0 Muller c s alhier om in één der geboowen van De groote Haren c een schapenvalleDbioolerg op to richten ia van de hand geweioB Aan hot Verslag van den toestand der Gemeente Gouda ofor 1897 ontleenen wg het volgende Baknopte en zakelgke opgave van de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen 2 Jnli Bailnit om het door de Gemeente an de Stedelgke Bank van Leening ferattebte bedrgfakapitaal met 10 000 te verminderen en alaoo terug te brengen op f 30 000 2 Jnli Toekenning eener jaarlgktche gratifioatia aan dan eervol ontslagen brngwachter J Mgngaard 16 Jali Bealnit tot het beschikbaar atrllin Tan geldin voor verbetering der wgze van varliohting in de lokalen der Avondschool voor AmfcaabtiliedeD 16 Jnli Bealuit tot uitbreiding van het snderwgiend personeel en tot wgziging der beuUigingen van eenen Leeraar en eenen Aiiiatent aan da Avondschool voor Ambachtilieden 16 Juli Bealuit tot aanvaardiog van eene door de kinderen van wglen den heer W 3 Fortugn Droogleever Ond Kaadalid en OudNotaris alhier voor het Stadeljjk Mosenm van Oudheden ten geschenke aangeboden verzameling van munten en penningen 6 Augustus Benoeming van de hearen J A P Montgn en A van Reedt Doriland tot 6 Aagnitns Aiwijeende beschikking op een verzoek van F van Utrecht alhier om teruggaaf van betaald kaai of liggeld 6 Aognatus Besluit betreffende den aanleg van den door wglen den heer en mevrouw Mr A A vu Bergen IJzendoora aan da Gemeente galegataaidtn aio tot andelplantaoen in aan sluiting ain bet Plantsoen bg Rgniandi Stoomgemaal 6 AnguatuB Besluit tol het doen verloeoenvan vrge geneeskundige behandeling en hetgratis veratrekken van geneesmiddelen aan deAgenten van Politie 6 Angnsins Bssinit tot nadere regeling d rbezoldiging van den Direeteor der StedelgkeGasfaWiek 27 Augustus Baalnit om aan den heer P de Rault toe te staan eene brug achter eenhem toebehoorend perceel aan de Oosthaven alstoegang tot het openbare Gemeenteplantsoente behouden 7 September Besluit tot cootinuatio derheffing van tolgeld op hot Goudache en Amsterdamsche rgpad 7 September Aanwgzing van do noodigegelden voor deo aankoop van gasmetera voorde Stedelgke Gaifabriek 28 September Besluit tot het aangaan eenergeldleening groot t 78000 ia 3i pCt s jaari ter voorzieniog io de kosten van de uitbreidingder Stedelgke Gasfabriek en de nitvoering vaneèhige bniteogewoae openbare werken 19 October Toekenoiog fan eeo honorariom aan dan heer F Sieverdink alhier voor bat door hom ingezooden verslag betreffende eeo onderzoek omtrent de Soantieële gevolgen eener pensioenaregeling foor de ambtenaren en werklieden der Gemeente en hunne wedowen en weezen 19 October Vergunning aan het MannenZangkoor Crescendo alhier om hare repetitiën te honden in het lokaal der 2e Burgerschool voor jongens dat bij de Stads Moziekaohool in gebrnik is tegen fergoeding der koiteu van voor en licht 26 October Bg de behandeling der Gemeentebegrooting foor het dienatjaar 1898 zgn onder anderen de volgende besloiteo genomen tot fèrhonging der jaarwedde fan den Ge meentebode tot ferbooging der jaarwedden van ds beide Keormersters van het vleasch en deu Keurmeester van de fiscb tot ferbooging der bezoldigingen fan de drie wachters bij de hruggen over de Gouwe tot ferbooging der toelage in de kosten der oitgsfc van het Verslag der handelingen van den Gemeenteraad tot vernieuwing van de booten dekken der Kleiwegsbrng tot verwgding der dag of dooi Vaartwgdte der brng in het Goudache rijpad onder Rgerskoop tot bet beschikbaar stellen van gelden fOor de nitbreidiag van het personeel iet Politie met één Hoofdagent en ééo Agent der 3e klasje tot verbooging van het tractement van den Concierge fan het Gjmnasiom 26 October Interpellatie over de bestrating vao een gedeelte der Korte Akkeren b j de Beerenkade 12 November Afwgionde beschikking op een verzoek van Mevr de Wed J H Boers Lafebor te Haarlem om teroggaaf van een gedeelte van baren aanslag in de plaatselgke directe belasting naar het inkoren dezer Ge meente oVer het jaar 1896 door haar op dwangbevel betaald 12 November Afwyzende beschikking op een adres van het Bestonr der Afdeeliog Gouda van het Algemeen Nederlandeoh Werk liedenVerbond houdende verzoek om een wacbthoisje to ferschaffen aan den brngwachter hg de brug op da Gouwe fOor de JiUoge Groaneodaal 10 December Bealuit om aan de Commisaie foor werkverschaffing wederom eeo lokaal in gebruik te geven tot werkplaata voor werklooie arbeiders 10 December Besluit om de iokoopgelden van de kostkoopaters in het Si ElisabetfasGasthuis of Onde Vrouwenhuis voortaan voor een groot gedeelte te bestemmen tot aankoop eener Inschrgving op het Grootboek dor 3 pCt s Nod Werk Schuld 10 December Besluit om aan J fan Mensch alhier het recht fan erfpacht en opstal op eeo stnk grond in de Kees Faaasens rolwagen op te zeggen 28 December Bealnit om met bet Rgk een paar stakjes grond hg de Gouwe aan de provioeie ZuidHolland te verknopen ten behoeve fan de ferbeteriug fan den Waterweg tusschen den IJssel en de Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder 28 December Besluit om zoodra hetonderwgs in de handwerken op de Tnsachenschool in de gewone schooluren wordt gegeven de jaarwedde van de Oodetwijzeres voor de handwerken M W Eruisheer te verhoogeo 28 December Besluit om te verklaren dat de zoogenaamde Eandeelsteeg nitkomende op de Raam niet meer vaori en openbaren dienst bestemd is 28 December Bealnit om aan den Heer B J Nederhorsl alhier naar aanleiding van zjjn verzoek voor drie door hem te bonwen heerenhuizen nilweg te verleeoen naar bet plantsoen langs de Kattensiogelgracbt en hem tevens ten behoeve van dien bouw een gedeelte van dat plantsoen in erfpacht af te staan Wordt vervolgd WieLERNIECWS Jaarlgks wordt door den A N Wieltgderabondc een prgi toegekend aan het lid dat in het atgeloopen jaar bigken heeft gSgeven de bssft toerist te zijn waartoe men eeo ingevuld en afgeteekend toerboekje aan den boofdoonsol moet inzenden Hot vorige jaai werd die prjjs gewonnen door den heer H D van der Maas te Roermond met 15 000 KM Thans heeft deze heer voor 1897 98 dien prge tea tweede male gewonnen met 19 379 KM Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen Vrgdag 5 Angnatoa 1898 door Nolaria J P Malhatede te Bergambacht gehonden Woonhuis met 73 Aren 49 Centiaren Bouwland en aaobehooron in Oppertoit onder Lekkerkerk kooper G Ooms voor zich en HH koopsom f 1730 VERSCHEIDENHEID De gevaren verbonden aaa een tocht naar Klondjke zijn niet weinige zooals reeds meermalen is gemeld Eenige reizigers die van dit noordelgk Dorado zgn teruggekomen hebben ban ervaringen daar opgedaan medegedeeld en o a het uiteinde verhaald van een ondconsnl der Veraenigde Staten te Aonaberg Saksen Victor F Maidhof Deze waa in gezahchap van een joarnaliat op weg naar het goudland gegaan Taascben Unalalik en Haltej dicht bg den Manoock paa welken zg door moesten werden se door hon gidsen in den steek gelaten en dagen lang zwierven ze in de woeatengen rond gedurende welken tgd bun geringe mondvoorraad opraakte en zg zich met hondenvlees8h voeden moesten Een sneeowstorm bracht beu geheel en al fan dan weg en hun handen en voeten bevroren De oudconsul die lang zgn gzeren wilskracht behondea bad kon eiudelgk niet meer fcrder en werd onder de sneenw begrafon Zgn metgesel dwaalde nog fier dagen rond en werd toen door een ttoep Indianen gefondon die hem aaar Unalalikmission brachten waar hg gelukkig heratelde hoewel bem eenige teenen die bevroren waren moealen worden geampnteerd Volgens de ferhalen der reizigeral moet de waterstand fan de Yukon rifier dit jaar ongewoon hoog zjjn en zgn al tul van reizigers io dezen stroom omgekomen lu Dawson City hebben geweteolooze kapitalisten door wat men in den handel een a corner noemt de prezen der levensmiddelen gedurende den winter ongemeen hoog opgedreven doch hun booi opzicht is door de mededeelzaamheid der bevolking die van een grogten wintervoorraad foorzieo waren en een deal hiervan tegen matige prgzen van de hand deed mislukt Het gevolg was dat de prgs van maal bgv van 75 tot 8 dollar per zak terugliep Het goud kost in Dawson Citj slechts 15 dollars bet ons Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 8 Augualua 1898 VETTE 03SE I en KOEIEN redelijk aanvoer VBQ 81 tot 30 cent VETTE KALVEREN gewone aanvoer ea hoogere VETTE VARKENS groole aanvoer en hooger piijzen van 17 tot 20 cent SCHAPEN met tamelgk aanvoer ea mindere priJEea De handel waa in t algemeen gelijk de vonge veken behalve itt veile varkens die vlug van ds baad gingen MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen ROTTERDAM 1 Augualua 1898 TARWE por H L 8 70 i f 0 10 puike f u ƒ per 00 K G 18 i ƒ 13 Canada per H L ƒ EOGÖE per H L 6 a 6 60 WINTERQEHST per H L ƒ 8 76 1 7 60 HAVEE per H L 3 10 ii 4 10 per 100 KO 7 60 il 8 10 PAAEDEBOONEN per H L i WITTE BOONEN per H L ƒ ü BRUI E BOONEN per H L i BLAUWE ERWTEN Kookaoorten per HL 7 8t B 8 Niel köokaoorten p H L ƒ a ƒ KANAHIBZAAD per H L ƒ 6 ü 6 60 NIEOW KÖOLZAAd per H L 7 60 a 8 2S Per Telegraat ROTTERDAM 8 Augualua 1898 Nieuwe Winlorgeral Dicdero O ü 0 80 betere ƒ 7 fi f 7 86 koolzaad 7 95 fi ƒ 8 S0 oilra 8 86 i ƒ 8 80 A van Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOÜDJt Telepkaoti mm at OS A Overhomden FrontsIT Beurs van Amsterdam Vrkra Slotkrs 88V 98 97 101 86a 86 841 4 17 i 17 88 7 a 98 97 131 36 36 74 l a 1 96 1041 98 SS 1001 100 64 63 489 lOOV 49 0 t 198 M 1451 J 66 99 98 tt 128 108 i 86 80 1 8 112 908 317 lOOVit ♦ a 59 V 67 160 98 7 i i 76 00 102 ICO U 187 i V H l 108 66 102 11 16 1 112 8 AUQUSTOaNiDlaLAHo Uert Ned W S 9 V dito dito dilo 3 dito dito dito 3 HoHQia OU Qeu ll 881 88 9 iTALia lnsohrijviDg 861 81 6 OosTimi OM in papier 1888 dito in zilfer 1888 6 FoaTtioAl Obl met coupon 8 dito ticket 8 RoaUNO Obl Binnenl 1894 4 dito Gecona 1880 4 dito bij Rolhs 1889 4 dito bü Hob 1889 90 4 dito in goud leea 1883 8 dito dito dito 1884 6 SrAHja Ferpel aehuld 1881 4 Tosaan Oepr Couf leen 1890 4 Oeo leening aerie D Geo leening aerie C ZoidAf Rep V obl 1809 6 Mzilco OM Buit Sok 1880 8 VaUEZusii OW 4 oobep 1881 AvBTaanu Obligalieu 1896 8 BomiDAH Sled leeu 1894 3 NlD N Afr Handelev aand Areudab Tab M Cortifioalon Deli Maataobsopy dito Ara Hypotheekb pandbr 4 Cull Mü derVoraleol aand s Or Hypotheekb pandbr 8 i Nederlandsohe baak aand Ned Haadelmaataoh dilo N W h Pao Hyp b pandbr 3 Bolt Hypotheekb pandbr 8i ülr Hypotheekb dilo SV OosTBNH OostHong bank aand RllsL Hypotheekbank pandb 41 AMBuiaa Equl hypolh pandb I Maiiv L O Fr Lien cert Nan Holl IJ Spoorir My aind Mij tot Eipl V St 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dilo 1891 dilo 6 iTALil Spoorwl 1887 89 A EoU S 60 178 97 OEI 06 00 looa ll Va 8 8 115 Znid IUl Spwmü A H obl 3 PoL N Warschau Weenen aand 4 RnsL Or Rnaa Spir Mij obl 4 Baltiscbo dilo aand Fastova dilo aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Oh Aioiv Sp kap opl 4 dito dilo oblig 4 Ahskika Caiil Fao Sp Mij obl O Chic North W pr C f aaud dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver h Rio Gr Spm oert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louiav NaahvilliCert v aand Meiioo N Spir Mi Ie hvp o O MisB KaniBB f 4pCl prei aand N Yotk Oiitsaio Si Waal aand dilo Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif lo fayp in goud 6 St Paul Minn Maait ob 7 Un Pao Hoof lijn obig dito dito Lino Col e hyp O 6J Canada Can South Ch rt v aao V N C Eallw ft Na lo h d e O Amalerd Omnibu Mij aand Boiterd TrHmwe Maata iand Ned Stad Amaterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 BlLOlE Stad Aatoerpen 1887 9V Stad Bruaael 1888 91 HoKO Theias Regullr Geaelaoh 4 OosTlxn StaaUleenig 1860 S K K Ooat B Cr 1880 8 Spahje Stad Madrid 8 1868 Nzd Ver Baz Avb Spoel oort 358 Staats loteriJ 8e Klaaae Trekking van Maandag 8 AuguBlus No 6461 f 36000 1 281 en 80997 ieder f 1000 6787 17704 en 10829 ieder I 400 698 en 20 33 ieder f 20Ü 9168 11104 14668 K64 en 8428 itder f 100 Prijzen van 46 34 23 6 414 744 9826 12478 49 8 18899 4 2988 467 7460 899 1 668 4903 8460 10 94 0 49 9 7618 9838 685 16001 8l 156 9427 4623 7 08 0878 1S634 160 6 8496 16 9499 4617 7660 9998 I9 43 16099 1863 179 2633 4660 7743 9 70 12060 16116 18641 166 9557 4607 7777 9988 13726 16170 18663 906 3589 4772 7887 10006 12733 16318 18666 936 2588 4774 7962 10 24 19748 16266 18 66 270 26 7 4782 8007 10160 1S7H 16870 18091 314 96t4 4868 8089 10188 19792 6446 8709 344 2738 4876 8 22 10197 19765 16558 18746 394 3777 4908 8149 10994 9897 6697 18759 615 2824 49 8 O 10226 2880 6603 8898 663 9904 4977 819 10333 J3846 16641 16972 667 2905 499 8279 lO OO 1873 6707 8981 77 3986 6008 8316 10493 19924 15777 9043 791 3005 6030 8492 10446 9988 168Ï8 19047 749 3094 6049 8479 0498 19094 6890 9068 764 3138 6068 848t 10677 30 7 6098 9 03 777 8193 00 8488 1066 13026 16970 10 64 8 8 8203 240 8tO0 0663 3047 6990 19247 866 3294 6349 8639 10699 13191 6018 1 364 SUS 8801 6400 8560 10710 13306 16039 10284 862 3311 8417 8576 10768 182 9 10 49 19817 886 3310 6479 8640 10889 13365 16 66 9836 871 3343 6693 8668 1084 13 89 6201 19368 876 3423 626 8704 10860 1882g 10441 19347 890 8488 6636 8741 10983 13876 6492 9397 997 3466 6676 8747 10972 13443 06a9 10449 1016 347 6789 8767 10909 11492 674 196 8 1079 3498 6744 8769 11097 18497 16808 19 70 1077 3660 6769 8791 11036 186 7 17000 19726 1083 8691 6814 880 11048 13667 7088 19790 109 8617 1898 8819 110 6 13 0 17046 197 1 196 3649 6961 8898 11087 18006 7060 19797 1 S19 8661 8188 lUM IBtlO 1711 UIM