Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1898

Woensdag 10 Augustus 1898 37ste Jaargang No 7653 fiOüMHE COURAfT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcfosi No SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden bereidend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TdcfMB No SS De Viigtive dezer Courant geschiedf d a g e 1 ij k s m t uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia ƒ 1 26 franco per post 1 70 AfzonderUjke Nommerg V IJ F CENTEN 18691 13769 13778 13840 13985 14028 1404 14100 14229 143 3 14424 14667 14630 14642 14666 14670 14693 14773 14774 14800 14853 14 78 1 893 14913 8897 11177 8916 11194 934 11243 900 11319 9138 11386 9172 U368 9172 U374 9817 11383 92 S 11393 9166 11163 9382 118 13 631 11819 Ii93 U82t 9668 11868 9667 11 27 9678 12094 9631 18122 9660 12198 9691 12286 9712 12337 9724 12361 9776 12408 12tl6 12426 IIM S IO li IStO 9794 6310 1S76 a78S t3 2 1S79 S751 81 lam 37BA 64U 1S68 3786 6413 liOl 37S8 S69S 1607 8839 6SS8 1643 3845 6 0 16 8 4069 66S5 1786 4074 es8i 18S3 4092 S7tl 1846 4137 6741 18614192 67 1868 4286 69S6 1901 4298 7086 1928 4143 7118 2018 4394 7194 2040 4404 7245 2142 4416 7246 2187 4491 1236 8177 4493 7840 2193 4496 7380 2214 4 07 7378 17164 l t 17224 19923 17264 19949 17832 2O06S 17610 2007 17627 20142 17576 20309 17677 20453 17612 20474 17629 20484 17772 20520 1 776 20625 178 5 20540 17987 20591 17994 20670 18033 20706 18063 20704 18079 80716 18106 20831 18231 20637 18247 20842 18307 2081 1832 20879 18867 d0965 ADVERTENTIEN Heden overleed onze geliefde Moeder Uehuwden Grootmoeder Mejuffrouw CATHARINA EUSABETH HESSER Weduwe van den Heer PiBTsa Uf AL ift in den ouderdom Tftn 81 jaar J UPELAAB Pz M J IJPELAAB T N StBKL C E STIKKER IJPBLAAB W STlKKËtt H VAS KLAVEEEN IJriLAia Rotterdam D vm KLAVEREN J A BOER IJpKLliR C J BOER Gouda 8 Augnstua 1868 Verzoeke van rouvjbeklag verschoond teblijven 0 Heden ontsliep zeer zacht na een half jaar smarteiyk lyden onze dierbare ËcbUunoote Moeder en Behowdmoeder MevKiaw Reinhardina Johanna Eist geb Prihck in den onderdom van zeatig jaren Mr P P P KIST J R KIST t S C KIST TAK StBINBIHSIW A KIST i Oravenhage Villa Borok 7 Augnatna 1893 ONZICHTBAEEÜ HBEREN en DAMESPRUIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en verdere HAARWERKEN munten uit door SOUEDE AFWERKING ba H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg Qouda oud a s Hellz ang EERSTE REPETITIE voor het MANNENKOOR op DINSDAG 9 AUGUSTUS b avonds half negen in de Zaal Kunstmin van de Sociëteit Onb Genoeohn De Commissie wr de Aubade Stedelióke Gasfa 1 riek te GOUDA De pr i van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder wkere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrjje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de bnur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekeljjks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Kermis te Gouda ZOIEBTHEATEB Ülandplaals Gro U lariit Tan het Paleis voor Volksvlijt te Ameterdam Bestuurder B BARENDSE Dinsdag 9 Augustus 1898 De Twee Straatjongens LES DEUX GOSSES Beroemd Drama in 7 Tafereelen naar het Franach van Pibbbb Dbgoubcbllb Decors hiervoor expresaeiyk vervaardigd door Jah Maakdao Woensdag 10 Augustus 1898 SUCCES svccES succes Optreden van den Heer B BARENDSE BE mm m m 01 de Noodlottige gelijkenis Beroemd Drama in 8 Bedryven naar het Fransch door L F Haob PRIJZEN DER PLAATSEN Iste Rang f 1 25 2e Rang f 1 3e Rang f 0 75 4e Rang f 0 40 Abonnementskaarten 10 istoks a f 10 verkrijgbaar ook per stuk iijj den Beer 1 S KEI8ER Korte Tiendeweg Bespreekbureau dageljks geopend van 10 4 uur Aanvang 8 uur Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofFers der Zelfbevlekking Onanie en geha jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G HoUandsohe uitgave met 27 afb Prjs 2 gulden Ieder die aan da Tersobrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVerlags Magaziu te Leipzig Neuuorkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in üollönd E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt ar BUMKUBBS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itott uur ZONDAGS niet F D lEE ODDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGELTCAF Verkrijgbaar büt Jz M NB PEETERS A 1b bew s ran ohtheid i oaohet en kurk steeds roor EÏSD ran den naam der Firma P HOPPE FEANSCHE STOOMVERVEEIJ obemische Wtssoliery VAN II OPPElXIIEIIIIEU 10 Kruisltaile Botterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook olla Kindergoederen Speciale inrichting voor het stodmen van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen tofelkleeden enz wolden nou de nieuwste en loatete methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid volgens staal bewerkt Feirolenm GasgloeiUclit System WASHneTON Belcxoonca laterDtlionale Tenloon lling van Bakkerij enz e s Gravenhage 7 maal goedflbper dan Gassloeiliciil overtreft inltShtiiterkte ttét Eleetrigeh licht EENTODDIGE AAlfLEe GEEN KOSTEN VAN ONDERHOUD Het meest g eschikte licht voor FaTjrieken Terreinen en groote Getouwen B r Voor H H belangstellenden te bezichtig en Hotel Rest DE Paauw Markt NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Verlichting Maatschappij UBTEOOR DEN HAAG ROTTERDAM Jutadteékaainff met rood latters Xet yooT I op d IiLliclitiiigenl l YAÏ LOOIf SpieriiigstraaJi Maatachappf tot ExploUalie van de Pietorla Broit Kantoor voor SederlantL Boompje éO Botterdam Stoom Zagerij en Schaverij J V ERGEER GO UDA LEVERT EOPLATIEN ASGIITÜATEN EN LUSTES ook volg ens op te geven Profiel Slpoedlse ailewerlag Mette uitvoering Concurrecrc nde prijzen Stoomververij en Chemisclie Wasscherij FiKMA wmim m spaesdonck TILBURG Depot bU G H KORTE en € 0 Gouda waar vanaf heden alle goederen kunnen worden bezorgd en afgehaald Het groote aantal zenuwkwalen Q Eenpf hoofdpUii af tot de voorafgaande kflitMkenenvBB apoplexie hers nberoerte t M l taeds alle middslen door de medlsahs wetaotchap aangevend Eent aan des nlenmn medlBohs wetaotchap aangevend Eent aan des nlenmn Wd lEOBtHB vni i uD u i su uuui uDi ciHulk maken Tan den wnrendlnten veg nanelUk lann dabnUL Ma pb7alolo i tie ontdekking gedaan beeft die na honderde proebiemlogeii tbana over de gehMle wenld verbreldla en terwijl atfA watenaofaappeliike kringan de hoonte bdangatcUlnf wekt ttrau eeiw weldaad blijkt te ilJn voor de aan lannwkwalen lijdende menaohbeld Deae geuseairilM ü sll v den door den geweien OfSiflar u ewnndhelt Dr Roman WelaamaiB t VUihofen n iMnüvóp daon dervlndlDg opgedaan lm ewu BC4 Hll a praktijk I or wKMiehlBc tmn bet li M MtWuUper day warden da rt M g aelukMBMff H d r d Imld onauddellUk mmm k tel medegedeeld Het d e ganMawtja wardan werkelijk aoblttereiid raaittMen ▼ en all maakte aooveel opgang dat van een door den oltvbider geaebravaa warkta OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bara voorkom lag geaeilng liek verataanbare verklaringen omtrent het weEan dar ntenwere therapie en da daarmedt in wanhopige gsvallen verkregen nitwerking maar ook vindt men daarin wetenaohappelljke verbfttidellngflii nlïde medlachebluden dieaan doiegeneeewijze gewüdsUn toomede anehrlft van tal van getnlgBchrirten van Itooggeplaatite geneelkandigen onder welk f liaMre nml r fHur aan de palykiinlak Parijt rus Rougemont 10 Stelngreber med dr praktliaaradd aeeeiliaer aaa liet kraakitanlgen geitloht de Charenton SanJtstirath Dr Oohn te Stettin Broumaan Mti Ér aiTdad artl UJSfcIfiilM Dr p Foreitlar flaeahaer direoteur van kat hoapitaal te Agan Oahelnratk Dr 8 hirla kaataat OataaWlt Bad EiMi Darisa mad dr ganaaatiear directeiir der galvana theraf eutlaoha iiu lDblIai vaar UBuwHIdert ta Ptrijt rue St Haaari 334 ConanI vbn Aiohaabaoh med dr ti Corfu Dr eaafeaob imad arte da clrkatti Otaritakaarit iaekl ned dr ta WHnan Dr C Boagavel ta La FarHèra CEura ltd aa daa Oaaatlt Cantral i hyBl at da Santi la Frankrijk en vele anderen Aan allen wier BeBawveatel weeror nlnder aagredaaH 1 f aaai geaawwile RenawaehtlsMld lijden waarvan dekenteefcenenaijn eliroalaoliebaangila ntgrahiedobalahetrdpllii hlaadandrang irgot prlkkaltaarkald gajaa dlia d lamloeahaM Uehamtljka aaraat n Babeba tll fca ta land verder alle aïeken die door beroerte getraiTw werden aa nog lijden aaa da gtvolgen d arM looaii variaanlNgaa aaveraiogaa tgt aprakan iwara tongwal Maalalljb aHkkea aUJfkaM dar iwnHeliwB Mt Mtrtdurtflda fl n ilaatiall ka iwakta vartwakklng van lahoiigan eai ai af 1 reeda onder genaeaknndiga behandeling geweeat eijn naar door de beküida mUdelen ala anttaondingaau ea koadwatarknnr wrijven electriaeeren atoomlooi of eebadeiP een geneaing of loljrinf hiuuMt kwaat fevondaa hebben en ten alotta eIJ die vreea ceveelea veer beroerte BlMttaa radin hebban wagana verachijiuwlan ala ileb aaabaadeed aagaUg vealaa artfovvtng ta M baafl hMftaliB awt MMBgMM fllkfcarlagan an denker werdH voor da eogaa drakkende plja oedar Kat viarliaan afatag da ooraa kat vaa vin krlebeltag la an Iwt tlaMa vaa haaden aa vaetaa aan tX daie drie MtagMifa raa aaaawlljdera ala ook aan Jonga inefalaa lljdendt aan bleaktnont an kraofetalaoahaM ooE ka gimida ulfl aaa Jeas pareonan die veal mat bal baofd warfcan en geeetelijke reactie willen voartoanfla wordt dringend aangeraden Ei h het boven vermelde werkje aan te achaffen hetwelk op Mavrag ktatataai aa fraaaa verkonden wordt door Amaterdaaa door H CLBBAK Ce Helifnveg U Retterdam p K van HAKTHIV KOLPF Apethakte Korta HvoUptoag L Vtrecht LOBRi A POBTOlf Ondagnoht btj èe Oaardbmg F HL ikakMMU t LOHHK m rOKT lV t Op de jongate bvgtenniaab mediouiale tentoanauUlng u da Dr vUm mt ürMwUHlM iirtj MMt SIlTwraM HMkïllla BBltcBlandsch Overzicht Hat antwoord ted Spanje ti bg d D Franscheo geittiit t Waahtogtoa iagekomea om aan Amerika medegedeeld te worden V D nrbOQdiag tgs8oh a Bualaod n Eogeland il ledut MBig dtgen weder alles bebaUe TrHndaBhapp ló De toenemende HoiBiiche in llMd in Chin wekt ongormtheid in Eogelaad De Engelache genot t Peking beicbaldigt lii Hnng Shang oputlgk Chin rerraJetlgk an Rnaland letkocht te hebben En Engeland WS P ings T ongli Yamea io eH oooceiiie aan een treemde mogendheid Terleend zal doen opnemen de bepaling dat de handelnootreobten toor alle oitiën gelgk inllen lijn In bet Lagerhnia ferklaarde lord Salieburj Ind en oonceesiee rerleend worden waardoor Rnetand grootere TOOrreohlen rerkrggt dan andere mogendheden oodat Knaland den Engeleoben handel kan beletten of belemmeren dan zon een groot onrecht geschieden en ion feitelgk een schending Tan het rerdrsg Tan Tientain plaata hebben daartegen zalleo wg oni met alle macht feizetteni Ook in het Bnsaiaohe lerbod aan China om hut leeningscontract met de Rongkongen ShangbniBank aan te gaan ii t Engeland een achending Tan hot Terdrag Tan Tientain Hrt gOTolg Tan dit allei is dat tnsschen Landen en Petersbnrg belangrgke onderbandelisiten plaats hebbon OTer de Chineesche qnaeatie en dat ia de Engeliche pers dreigende artikelen orer den politieken toestand Toorkomen De beide Buiten Tan bet Engelache Pariamfnt liggen ainda eenigo dagen met elkaar oTerboop naar aanleiding Tan de wet op de Taooinatie Terwgl n l het Ligerhiiiiiyn goedkeuring had gehecht B n een regearingiontwerp waatbg oaders die gewetensbezwaren hebben Tan de Terpliehte TaccinUie hunner kinderen toaden blgTon irggesteld werd dit laatste artikel door het Hoogerbnis met 40 tegen 38 stemmen geschrapt en rerworpan ondanks de krachtige Terdadiging erran door lord Saliabnry H t Lagalhnia beeft nn de zoogenaamde lOewelcns oiansDlec weer herateld zoodat den Lords nogmaals hetzelfde ontwerp zal worden Toorgalegd Een wel ietwat wonderlgke Tertooning Verwerpt het Boogerhuia het artikel opnienw dan zal de Regeering haar ontwerp onTarmydetyk moeten intrekken FEVILLETOK De Uezicaansclie Beeldhouwer EEN VEBHAAL DER AZTEKEN 18 itTot dus verre ii hel mij medegeloopon dacht EÏj sCQ itaaD mijne Tooraitriohten goad Mazina ia Toor t oofceablik Tcilig bCEorgd Nu naar nieuwe Kgepralen uitgaiien 1 Ha I ha I ha 1 lachte zij spottend ik ben ene la iQ seide tij maarik beut tooh Tentend geaoeg om een plaa te vormea een wil om het ait te Toeren en eeo hart dat naar wraak dorst Ik aal dim tohelm Tan een Toluoa Dog aan mjjne Toeten brengen hoe Tarig hij ook om genade smeekt Wat hoor ik daarM riep tij uit en luisterde zoo scherp mogelijk t Was de stem der herauten en haar oor Ting elk woord op liCTen T jheid en aaniien TOor den aanbrenger I Toen sjj dit hoorde stoop zy de TOranda nit trad het park in en Terwjjderde zich zou ongemerkt mogelgk Tan het paleis sooder te Ternoeden dat een donkere gntaita ineengedoken zat op het dak ier reranda twren de plaats vaar ky gestaan had Zij ülde het park uit spoedde zich zoo haastig au elijk Toort en stond weldra in het Toorvertrek Tan Montezuma in afwachting van een gehoor Da atMt Tan beleg ia lialiS ie thans opft heTeo in IdTorao en eerstdaegs zal betzelfde gebearen te Florence Te Milaan en in het gansobe rechtsgebied Tan bet darde legercorps behalTe te Como Bergamo eo Breicia vaar het bargerlgk gezag reeds aan de prefecten is toerertroawd aal bg echter gehandhaafd bliJTen totdat de krygsraden met bnn arbeid gereed zgn Dat sobyot oog een heel poosje te konnen duren altbaoe zoo beweert n eo Bij rerstek z n Teroordeeld alle repnblikeinsche en socialistische leiders die naar Zffitserland eo aiders waren geTlooht de afgevaardigde Rondaois de hcbrgTOrs Oaatoo Cbieai en Footaoa Chlesa deir ATalle Lazzari de advocaat Oori eo oog eenige anderen De opgelegde atrafiFeo wisselen af tosaohen 16 eo 3 jaren gerangeniflatraf met ontzegging Tan alle burgerlijke eo politieke reebteo Verspreide Berichten FttANKRIJK De Earner Tan inbeachnldigiogstelling beeft niet alleen Bertaina incompetent verklaard maar tevens uitgemaakt dat het getuigenis van Cbrietiaan Eiterhazy geen enkele ernstige bescbnldigiog tegen Oa Paty de Ctam bevatte Ook roor zgoe beschaldigiog tegen deo overste miabroik van ertroowen moet de arme Chriatiaan geldiger bewgsen aanvperen dit naar de meeniog van den procorenr der repabliek Jndet heeft aan den procoreor generaal geschreven dat hy in staat gesteld wil worden te bewijzen dat Zola s bewering als zoo bg Taliehe stokkaD gebruikt hebben toen hy over den vader van Zola schreef ongegroud is Orerste Ficqaart eo mr I ablois zgo gister geconfronteerd met kolonel Henry en den archivist Gribelio Joseph Enioacb is bij den Raad van State in beroep gekomen van het besluit van den Prestdent der Republiek waarby hg als kapitein van het territoriale leger ontslagen is Volgens de Siècle bezit Chfiitiau Ëiterbazj Bchnftelgke bewgsen TOor da joistheidrao zgu bescboldigingen tegen majoor Esterhazy en do Paty de Clam eo cya ook eenige getuigen bereid onder eede de opgaven van Christian te beTestigeo De GanloiB meldt dat da Paty een vervolging zal idstellen tegen Christian Esterhazy De Sièclec brengt in herinnering dat toIgeas een vroeger verspreid gerucht de vorige minister van koloniën Lebon de palissadeeriug VII De geheime vertiekken der Taocalli Het meer van Tezouco lererde op dien tijd een schouwspel Tan ongeëvenaarde bekoorlijkheid op Zyn kalme kristalheldere spiegel was als bezaaid met drijvende eilanden door bloemen en heeatergewassen opgelaisterit Die eilanden of lierer bloemgaarden waren earormd ait dicht aamengevlochten riet en biezen oedekt met aarde die de inboorlingen ran den bodem van t meer naar boven haalden Aldus werden langzamerhand eilanden ran twee of driehonderd Toet lengte en honderd roet breedte gevormd waarop drie of rier roet dik eene laag tainanrde lag Op die drijrende eilanden teelden de Azteken groenten en bloemen voor de groote markten Tan Tenochtitlan zoo als de hoofdstad door ben genoemd werd Eenige dier dryrende tuinen waren sterk genoeg om eene hnt te dragen in welke de man die met de zorg voor het eiland belast was woonde Door middel Tan een langen stok kon h zijne rlottende woonplaats naar welgevallen een andere ligging doen innemen Op ongereer hetzelfde oogenblik toen MeztH uit bare gewaande gevangenschap bij Ahattzol teragkwam zag men eene lichte boot in welke Toluoa zat naar een der grootste eilanden sturen Toen ny den rand daarvan bereikt had sprong hy aan wal maakte zyne boot vast en richtte zyne schreden naar eene weinig aanzienl ke hul van riet en biezen verTaardigd Voor de deur zat eene rrouw van omtrent reertl arigea leeftjjd wier zonderling roorkomen wy Biat sta enkel woord moeten schilderen dia ftreyfns woning op het DniveUeilaod ouilingda door een gemetaelden moor heeft laten Tamngea aa dat dit garncht nooit tegengpBprolten i § Het blad doet du een beroep op de giToelens van menscbelgkheid en rechtvaardii hiSd van den tegeDwoordieeo minister TroniJot B gi che vroaweo hebben aan mevroow Fétix Faore een varzoeksobrift gericht om te protaiteerea tegen de behandeling van den banneliDg Oo r de od dar teeken aars vindt men 4t namen Kère Orbsn Thiriar Vaaderkindelre Anspacb laJToDis hoopt men twee der moordenaars van oao markies da Mores met list en veinzen gear ras teerd te heb beo OoaTfiKBur HoN gari j a Patpr Stojalowski is al spoedig na zgo onderwarping ann wereldigk en kerksigk gezag opniavw met de politie to aanraking gekomen Zgn antisemiettsche gevoelens hebbea hem verleid om in de herbergen ophitsende geschriften te gaan verspreiden In een kroeg in Bielits Sitezië werd bg daarop betrapt meagenomen eo ter beschikking van den distriots commissaris geateld Eenige Tsjechen nit Bkalitz in Moravië woedend over de overwinning van de Doitscberi bg de gemeenteraadsverkiezingen bebben aieb op deo aauvoerder van de DuitsCfaers dan koopmao Pttscb gewroken door hem i nachts verraderlyk te OTerrallao en hen met messen gevaarlgke wonden toe Ie brengen De aanvallers zgn gepakt Bg Gmüod in Opper Ooatenrgk is een posttrein met groote kracht tegen een stilstaanden exprestrein aaogebotst Zes reizigers en een conducteur werden ernstig gekwetst en eenen twintig reizigers en vier beambten bezeerden zich min of meer De posttrein reed tweemsal zoo bard oJs bg mocht en de machinist had niet op de saineo gelet BINNENLAND Omtrent de reis van H H M U de Ko ninginnen naar da Betuwe seint men ons uit Tiel dat deze voorloopig is vastgesteld op Zaterdag a s H H M M de Koninginnen znllen den trein te KIst verlaten eo per rgtuig naar Dodewaard gaan Van daar zat per boot een bezoek gebracht worden aan Leeawen ter bf 7ichiii tog van de gedooknaald Waarscbgn Hare donkere gelaatstint scheen meer het gevolg Tsn t blakeren der gloeieade zonnestralen dan wel eene aangeboren kleur De groote heldere oogen Bchenen nog weinig of niets ran hun jeugdig TUur Terloren te hebben Hoewel reeds min of meer gerisBpeld droeg haar gezicht toch de sporen dat het eenmaal niet van bevalligheid ontbloot was geweest Haar lang en zwart zydeachtig haar slechts met zeer enkele zilveren draden doormengd golfde in zware massa s langs hare schouderen neder Op het hoofd droeg zy een krans van veelkleurige geurende bloemen en haar zoowel schilderachtig als vreemdsoortig gewaad uit fijn katoen geweren was met afbeeldingen ran slangen insecten en bloemen bedekt en met rederen paarlen gesteenten en goud of sluisterd Dat kleed reikte haar van den hals tot de voelen n werd on den middel door een kunstig geworkten gordel byeengebouden Hare armen tot aan de achonderi ontbloot waren met een zeker planlensap gekleurd en met armbaaden ran paarlen en vederwerk versierd Aan de roeten droog zy fraai gestikte sandalen en in hare hand een langen dunnen staf met bloemen omvtochten Dit was Tonatiuh het Kind dur Zon welken bynaam men haar gegeven had wegens hare opmer kelijke gsve om in de toekomst te lezen ZS was in ééa woord eene beroemde profetes onder de inboorlinglni Met haar tooverstaf beweerde zy den donkeren sluier die hal vrrledene bedekte te kunnen opliohten Q te zien wat er rroeger gebeurd was of de dikke wolk die de toekomst aan het oog onttrekt ta kennen verdtalen en ia het groots boek der toe Igk zal de tocht over Boren worden voortga set tot Koilaobnrg waar de trein naar Soestdgk gereed aal staan De ontvangst van H H M M te Tiel aal plaats hebben in eeo paviljoen aan de nienwa kade Omtrent de Zeaowsche Oranjetentoonstal ling die op het eind dezer maartd tot begin September te Middelbarg zal worden gehoadan meldt meu aan de Midb Crt c dat deae sear belaagrgk zal worden Zoowel gemeentebeatnren als particalieran stellen alles ter beschikking der commissi wat betrekking beeft op het bnis van Oranje znodat de zaal ran de Zelaodia Illnatrata in bet Museum van het Zeeuwsch Oenootsobap der Wetenschappen te klein rjtl agn om alles te kannen bevatten De wanden prgken reeds met meer dan dertig portretten van vorsten en vorstinoen waaronder vfle lerensgroote en len voeten ait Op een groot aantal penningen worden roemrgke daden of gewichtige gebeur ten iaseo vereeuwigd Prenten en teekeningen geven de beeltenissen te aanscboawen van de voornaamste leden van het Torsteohois van Jan deo Onda af tot onca jeugdige Koningin Oude oorkonden privilegifio en alba amicornm geveo honne handteekeoingen enkele mat Igfapreoken Ooder da taria telt men tal van voorwerpen die getuigen van den inoigen band die steeds steeds tusseben vorst en volk heeft bestaan terwgl in boekwerken de geschiedenis wordf verhaald van bet leven eo bet bedryf Tsn verschillende leden van bet aloude geslacht Hoewel de tentoonstelling oitslnitend taken omvat die in Zeeland aanwezig iga coo aai zg toch een merkwaardig geheel vormen en zal men er voorwerpen sien die elders niet voorkomen Naar wg uit s Gravenhage vernenien bestaatde bedoeling een eigenaardig karakter te gevenaan het eerste beslnit dat door H M Koningin Wilbelmioa geteekeod zal worden Bgdat beslnit zon aan H M de KooiDginEtegeotes de hoogste waardigheid worden toagekeod in de Orde van den NederlandscbenLeenw Tal Uit Amsterdam maldt men ona In bet geboow d Qeelvinck kwamen gister arend de Bohildersgaaelleo samen opgeroepen door de besturen van twee vereen igingeo ter bespreking van kunnen toestand in verband met de werkstaking der timmerliedeD Sinds komst da gebeurtenissea te lezen die aanstaande waren Goede Tonatiuh bet verheugt nlj u te zien sprak do jonge edelman Bij die woorden sprong zy van haar zetel op leunde Hobtelyk op naar staf en zag hem vasl ta het gelaat waarna zij dien tooverstaf languaai ophief het einde daarvan op e jn hoofd Het rustan en hUD antwoordde vDe sterren hebben gesproken Gy wensoht bet veiledene en de toekossst te kennen frDst is inderdaad het doel van myn bezoek hernam hy net een glimlach oTor hars zonderlinge manieren Zij hield zich alsof zy dit niet bemerkte doch rervolgde met gebogen hoofd en op den grond geroatigde oogen fik zal spreken zooais de sterren bet biTcIcn Jaren geleden leefde er een edelman Hy was braaf en stond in aanzien Hy had eene rrouw en een zoon De vrouw was zachtzinnig en liefderyk De zoon was losbandig en wreed en bezat oen sleenso hart Acht jaar geleden stierf die vrouw die de lichtende atsr in het paleis was geweest De edelman had eene schoons slavin H had er meerdere doch ik spreek van die in het b zondsr Zy was zoo liefelijk als de kamperfoelie en zoo blank ala de lelie De zoon bewem haar eene groote voorkeur In hare argelooie onscfinU luisterde zij met een hart voor zachte indrukken zoo vatbaar naar da fluvoelen woorden van den bedrieger Wordt venolfd