Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1898

Kettardam 4 46 6 61 0 16 8 1 7 16 7 58 ft 40 Oapelle 4 66 O OS f ff f f Nieuwerkelk 6 04 6 11 ff ff V Uoordreeht 6 11 19 ff ff ttaada 17 16 8 88 7 10 7 8 11 IMn Cle SpoorwegverWnüIngen met GOUDA Zomerdlenst 1898 AangevangeD 1 Mei TUd vas Greeswlcli eouDiI 10 8 86 10 9 U K I6 M4 10 11 H H ll l U U 11 85 11 55 iL a ftS s i n l4 8 t8 0B 80 9 81 8 10 18 10 80 11 8 51 11 88 l 8 1 80 11 6 61 8 14 7 81 6 40 10 81 7 60 11 86 11 60 11 17 11 84 11 01 11 47 eOUD DBN HAi8 l ei 11 18 11 10 11 6 1 14 46 4 49 4 68 11 80 1 8 ff ff ff 6 7 11 41 1 19 ff ff ff 18 11 6 1 88 ff ff ff 11 48 1 48 1 41 4 1 16 87 6 96 6 64 6 11 7 4 9 17 9 18 0 7 10 14 11 16 9 46 9 61 10 16 10 44 lÜl 6 68 8 11 8 89 8 04 4 83 4 89 4 8 04 16 sUags 6 46 7 10 7 40 Voorburg 6 1 v Zoetermeer Zsffvasrd 6 8 g ZsTeuhuiseu Uoerkspelle 17 Oon lB 8JI8 7 41 8 08 e O O u i k uavtüBkU ieads 8 8 14 9 48 10 7 t ll 10 7 1 8 16 10 17 10 14 Amst W 8 01 9 08 10 8 11 48 6 00 8 87 8 40 10 01 11 17 Amst O S 8 10 9 II 10 60 1 03 6 16 8 6110 18 11 4 e O l D a U T K 1 C U T ia nns 8 14 9 07 10 19 10 7 11 00 11 10 11 3 O 8 17 4 31 8 10 4 6 06 6 6 8 Ï8 doot 10 1 11 14 ff ff 8 87 ff ff 87 ff ff 7 10 ff 10 84 11 11 11 17 1 48 84 ff 4 6 14 7 18 8 4 10 8810 41 6 9 9 10 6111 46 1 1 31 1 16 8 08 3 60 6 04 6 18 4 7 8 6 10 61 11 11 Ka 5Ï5 ïürrrïrf s ii r itu r t i ir r r r r n r r j ji V o fl r61 IS 11 0 U 11 0 40 1 o 8 07 iMst CS 7 06 8 10 9 06 11 18 1 8 4 4 4 8 10 7 4 9 4 lAms ff 7 10 8 16 9 10 11 80 3 08 4 00 00 8 86 8 00 10 0 7 39 J8 9 49 9 66 1 4 u lOJOouda 1 09 9 11 10 09 11 1 6 4 47 49 7 49 8 49 11 1 enige digen deed reedi het gerooht de ronde dat ook de schilders eene werkitakiog zoadeo beproeteD De roorzïtter der rergaderiDg vao gittereioad gaf daarom aaostoDds hg de opeDÏDg te keDDeo dat de bestorea der schildertTereeoigiDgeo aao geeo beramen tsd werkstaking deokeo Da eerste spreker de gezel Van Erkel bracht het verband tneacheo het schilders eo timmermanerak onder woorden om te doen gaToeleo dat de scbildara du timmerlieden in bonoe beweging behooreo te etaaoen Zgoen hoorden dien hg gebrek aan tin tot organi eeren rerweet stelde hg de tioimerlieden ten Toorbeeli die in alle geval toch door hon eendrachtig optreden de laatste jaren een hooger loon hebben afgedwongen dan de schildera tot op dit oogenblik genieten Hg spoorde de schilders aao tot het alscbadden van bnnoe sbazenvreesc betoogende dat zg meer met haone rakgenooteo onder wie sg hebben te leren dao met de petroons hebbeo rekening te honden dat door gebrek aan ondvrlioge samenwerking het schildersvak te Igden heeft van onderlinge concurrentie en dat d schildere als zg wilden profijt knonen trekken van de gunstige omstandigheid dat de machine deokelgk weinig invloed zal knqnen hebben op bet schildersvak al is t vaar dat de verfitof reeds machinaal gewreven eo gemengd wordt en ia Amerika reeds eene machine is eilgevonden voor bet vlakke werk De tweede spreker Adamaa sprak ofer organisatie in het algemeen Onder ben de na deze beiden zich deden hooren waren er die met eeu enkel woord spraken over eene werkstaking der aobilders Van da bestnorstafel werd met uadrnk de onmogelgkheid daarvan in het licht gesteld Anderen sprakao over de wgze waarop de bgdrage voor de timmerlieden heit te innnn 100 sgn Tod besluite sprak de vergadering in eenemotie hare sympathie uit met de itaking dertimmerlieden haar voornemen om die bewegingfinancieel en moreel te 8teanen eu eenproteittegen de handelingen der politie in de laatstedagen N R Gt Üemengde Berichten Onder Aalten hebben inbrekers van de drnkte die de landbouwers we env dec roggeoogst bezighondt brutaal gebraik gemaakt door bg eeoigen bonner op klaarlichten dag in te breken Bij twee werden gooden enzilveren voorverpeo Tenr ist eu geld De daders iJD nog zoek Een onzer lezers schrgft de Amst Üt die zich de vorige week voor zaken in Londen bevond heelt ons bet verbaal gedaan van een nvootoor dat hg in Engeland faeeU gehad Kadat hg aan een der Loodenscbe stations in den trein was gestapt haalde bg deconraot nit den sak welke zgn vrouw hem gedurende z a erblgf ia Engeland dagelgks toezond Aan dat feit bed hg het waarsobgnigk te daiken dat bg gezelschap kreeg an een zeer nat gekleed joogmensoh dat tegenover hem in den coupé plaats nam Dadelgk begon het joDgmensch met onzen handelsman een praatje an werheogde zich zeer in Londen een landgenoot te ontmoeten Ouuds ï Uoordreeht door 7 Niauwerkerk 7 OapeUs 1 t Rotterdam DO T lt 8 80 8 41 8 1 S 08 9 08 7 80 7 41 7 68 8 07 8 11 Qouds ZsTsahïisen Moerkspelle Zoelermeer Zegwssrd Voorburg s Haw Uaada 10 89 6 34 7 11 7 8 Ondsw 8 ff Waard 48 7 8 ƒ 8 10 Utraekt 0 7 04 7 48 8 18 Na soo eeo poos over ooversohillige onderwerpen gebabbeld te hebben diicbte de Bollander Engelsohman zgn oieowen bekende een aandoenlgk verbaal op van een bitter ongeluk dat hem was overkomen Des avonds te voren was hg nit geweest met een jonge dame met wie hg in een der oafó s een glas bier bad gadronken £ n of ie nu een verdoovend middel daarin had geworpen dat wiet hetjoDgmsnsch nioi maar in alk geval hg wm ingeslapen Eo toen hg wakker werd was èn da jonffe dame èn de portefeuille net geldsvaarde alsmede zgn horloge verdwenen Alleen was hem een doekspeld overgebleven Nn kwam den aap uit de monw ot mgnfaeer hem niet voorloopig met een half pond f 6 kon helpen totdat bg geld van buis zon hebben ontvangen zgn vader woonde in Amsterdam Hg ton dan de doekspeld zoolang in pand geven Onze voorzichtifte koopman kwam daarachter niet in ook zelfs weigerde hg bet heerKhap aeoige shUlinge om de kosten van een telcRram aan diens vader te betalen waarin hg dezen kon zeggen dat hg geld noodig had Wet stelde de bandeltman zich beschikbaar om aen briefje aan s heerschapa vader te bezorgen waarin zoonlief zgn ramp kon meedeelen en om geld Tragen Het iongmensoh bad daar ecbter niet veel ooren naar doch daar de handelsman op weg naar Amsterdam was kon hij sneller dan de post het briefje ezpsdieeren en spoedig halp brengen zoodoende was de oplichter wel genoodzaakt aonder in den kgker te loepen een briefje af te geven Hg Sobreef het volgende Paa stnnr me dierek 50 gntdeo per tellegram daar is mg wo ougetgk passeert Lhoman Karel Prinsegracht 3 Uit dit briefje bigkt dnidelgk in t adresboek koqt de naam Lhoman zóo geschreven niet voor en na informatie bleek dat aao H opfregeven adres niemand van dien naam woonde dat dit heerschap een oplichter is die specoleerde op het medelgden van zijn laodgenoot Nader deelde genoemde handelsman ooi mede dat een dergelgke poging bg een anderen Holtaoder svccra had gehad en deze er door zgn medetgdendheid voor een groot bedrag was ingevlogen Of het hetzelfde joogmensch was dat de oplichterg pleegde wist hg niette zeggen Ter waariehnwing dealen wg dit verhaal mede Zaterdagavond nam men te Heerenveen een zonderling rerscbgnsel waar Tgdens een niet hevig onweder vertoonden zich op een gedeelte van de Liodegraebt zwermen kleine muggen die enkele woningen bg daizeodtallea binnendrongen Ze waren zóó talrgk dat ze op sommige punten wriemelende hoopen vormden Den volgenden morgen werden da insecten die in den naobt voor tmeerendeel gestorven waren bij massa s uit de aangetaste woningen verwgderd Men schrgft nit Amsterdam Het aantal stakers is gister vermeerderd met 60 man daarentegen xgn 150 timmerlieden weer aan den arbeid bg 34 patroons die de eisohen hebben ingewillifid Zaterdag heeft de nitkeering nit de weerstandskas bedragen voor de oude stakers tweederde van het loon of 10 galden met40o9ats voor elk kind voor de ongehuwde de helft van bet loon of f 7 50 en voor de ongehuwde kostwinners 9 gulden De nieawe stakers hebben f 6 ontvangen Velen van ben meldden zich echter niet voor nitkeerjng aan ea door hen die zich gedwongen zagen hanr te aanvaarden werd nog in het geheel 400 ternggostort in de weerstandskas Aan 100 werklieden is een rgksdaalder per hoofd uitgekeerd 9 18 9 68 10 19 10 19 10 88 10 48 10 4 9 47 10 18 10 11 10 17 10 S 10 41 10 64 11 36 11 17 4 10 16 9 08 1I 0 11 7 De meeting van gistermiddag in De Oeelvinck voor de vrouwen der timmerliedan die toegesproken zouden worden door mevr Sohook Haver moobt de omstandigheden c n den omvang der beweging in aanmerking genomen maar matig bezocht heetan Mevr Schook Haver was echter niet aaniraaig Het woord werd gevoerd door twee andere vrouwen mevr Roland Holst en mej Bos Oistaroehtend zgn per Staatsspoor 24 man der genie uit Utrecht aldaar aangekomen H4 datachemeut is ondergebracht in de Oranje Nassan kacerne Een kapitein van het Franaebe Ifger Meurgey met zgn ordonnans zouden op een vrgen dag eens een terreinverkenning doen in de Beneden Alpen om xgn soldaten de vermoeienissen te besparen die noodwendig aan zulk eeo tocht verbonden zgn Op dan terogweg van den Col do Fer een heuvel gleed zgn paard uit op een rots waarnefeos ich eeo diepe afgrond bevond Een stuk grond brokkelde af viel naar beneden en sleepte den kapitein mede io den afgrond Bg greep zich in zijn val nog vast aan dea tak van een boom die in eeo rotsspleet groeide doch de tak brak af en met regen van steenen en aarde viel de ongelukkige naar omlaag De ordonnans die van dit vreeselgk schouwspel getuige was riep een Italiaanichen herder aan dia zich in de nabgheid bevond en verzocht hem naar bet dorpje Pra te gaan waar de soldaten waren en mede te deeleo wat er in de Alpen gebeurd was In gebroken Fransch bracht hg zgn boodschap over De man wist ecbter niet dat bet een officier geweest was en had bet slechts over een soldaat Onmiddellgk hield men appèl doch niemand ontbrak behalve de kapitein zetf n na vee moeite gelukte het een officier door sgn chevrons te toouen nit den man te krggen dat de verongelukte ook zulke strepen op den arm had Geheel vorminkt eo onkenbaar werd het Igk teruggevonden Het werd met veel moeite tien uur ver over onbegaanbare bergwegen gedragen en met militaire eer ter aarde besteld Brief uit Amsterdam lOTTIRI AH i il 8 11 8 7 4 18 4 1 5 8 51 1 1 ♦ 4 1S 6 18 6 10 1 44 1 64 1 01 1 08 9 14 4 06 4 41 ff 4 60 4 67 6 04 4 14 6 10 l l 1 86 1 41 1 61 iM 1 17 1 4E 1 0 8 14 4 08 4 17 9 88 Amice Ah je hier in Amiterdtm n menaoh tegeuliomt die in z n humeur i geef m dau n goad tieotje Waot dat fordient de man Niet Noo Irom diD maar eeoi o paar weken hier voDeo Genade wat o rommel eo n herrie Veriieriogen ea werkstakingen En die beide oTerglanid en overdropen door regen regen attgd maar wepr regen Je drnipt hier waar je gaat Paraplaiei en regenjassen capes en oterschoenen zgn hier zwaar in de mode Je plast maar toe Doorloopen 1 Doorloopen aijeb ieit Ja etilstaan bg groepjes gaat bier niet De werkitakers hebiwn de politie heel wat drnkte bezorgd Ze trekken nit bg tiantallen en je hoeft niet gek op te kgken als je meteen een twintig man bereden politie ontmoet Oosten Toorop Dat zie je in Gonda niot Maar der is bg jnllie ook nooit n palingoproer geweest snap js JSn geloof maar veilig dat ze t afschaffin Tan de kermis hier ook nog niet Tergeten zgn Eu rat er toen gebeurd is kon wel s weer gebeuren en daar rekenen ze u beetje op En dat er wat gebsoren sal wat da Koningin niet weten mag is wel te Toorspellen Niet dat er in Amsterdam dingen gebenren die niet oorbaar zgn want de Amsterdammers zgn oier t geheel zeer fatBoenlgke mensoben maar ik bedoel weet je dingen die nu juist niet op n fee t allerminbt op o kronisgsfeest thuis boeren Zoo hebbon ze bgToorbee d Tannaobt geprobeerd de tribunes aan de Beadhnisstraat Tan onderen door te zagen om bg t feest ongelakksn te doen gebeuren als twee jaar geleden op t ChodinskyTeld hebben plaats gehad toen de Czaar Tan Rusland gekroond werd Uit heel bet aanzien Tan ons lief Amsterdam bIgkt dat er wat broeit Hst groote nieuwe hotel De Kroon op t Bsmbrandtsplein dat af noest wezen TÓór t eest komt niet af omdat ze t werk geataakt hebban Aan t beeld op dan Dam doen za ook niets meer an d Toorbareidende maatregelen tot Tersiering Tsn da Beurs da oawe natnorlgk zjjn óók gestaakt Haar in da KaWerstraat sgn ze Tan ochtend begonnen nean maar zoo ieta heb je nog nooit gezien Twee booge houten stellages aan waarskanlen Tan de straat eeo gelgk met elkaar opwerkend bogen spannsnd toawen snoerend krammen slaand alles om er later groen a Tlaggen en lampions aan op ta hangen Als t nu soms iemand is die r mse spotten wil en gaat Tortellen dat ia de proefTerlichting gezien heeft n paar weken geleden Toor de bareaox Tan het dagblad de Telegraaff en dan zeurt OTer nieuws baring waaraan hem dia rerlichting dsed denken zeg dan maar gamt dal ie n laffe sent is en dat is t lekker liegt Amsterdam doet niemendal of doet t mooi Kom maar s kgken naar I Trgheidsbeeid op dsn Dam sNaatjec zeggen spotters maar dat zgn Ini die geen aasje scboonheidageToel bezittan En in elk gcTal zollen we ae zoo in t groen zetten dat geen menseh Tan t hsele beeld iets te zien krggt Non dan hebben ze d r zia Lasteraars dis ze bennen 1 Ja naar weelja zooTer zgn we aog niet We moetan eerM eens kgken boa de werkstske rs t er af braogeo Want hg slot Tan rekening moeten we t alles Tan hèo hebben In de Sarphatistraat staat de boel ook stil en de psssanten mat petten op kgken de anderen die boeden dragen aan oi ie oiir n psk slaag danken Ja d r beersobt bier n wondere geestdrift TOOr de ta sieren feeeten t Is maar ta hopen dat Wille mientje san deze soort van geestdrift niets bemerkt anders zon ze er waarachtig nog tegen opzien om naar Amsterdam te koaien X I Amsterdam 8 Aagnstns 98 Posterlleo eo Teiegraphie Benoemd 1 Sept Tot adsistsnt ta Arnhem W Tan Gelder en A Olthoff thans kantoorkneohta aldaar tot brieseagaarder te Warns F ren Dgk BeTorderd 1 Aug Tot klerk der postergan en lelegraphia late klasse de klerken 2de klasse J Antbo nisse te IJmuiden en J O Oserbeak tgdelgk werkzaam bg bet Boofdbssinor 27 Aug Tot klerk der poaiergen en teiegraphie 1ste klasse da klerk 2de klasse D Krook Tan het bgpost ea telegraafkantoor san dar Helstotraat te Amsterdam Verplaatst 1 Aug De klerk der postergeo en telegraphia 2de klasse Mej A C U Bante tsu bet bypost en telegraafkantoor Oranjeplein te s GrsTenhage naar bet bureel Tan den inspecteur aldsar 16 Aug De commieS titnlstr der postergea J H Mesters van het bureel san deu inapectenr te s GrsTsnhage naar het bgpost en telegraafkantoor Noordeinde aldaar de klerk der postergen en telegraphia 2de klasse mej A J M Rgnbende san Botterdam telegraafkantoor naar Ngmegen telegraafkantoor EerTol ontsisgen 1 Oot De brierengaardors Ie Nihbikswond K Bgl eu te Kadiand J Varstelle STADSNIEUWS 10 04 10 88 l lS 10 11 ff ff 10 18 ff ff 10 16 ff ff 10 84 11 64 11 10 8 9 87 10 10 9 47 ff 14 10 01 1 10 10 07 10 80 7 16 8 01 1 09 8 18 8 16 8 80 l t 9 1 8 48 9 10 6 17 8 87 84 41 6 47 10 lO i 11 10 10 1 ff ff 10 1 ff 10 81 10 88 11 6 11 44 7 61 84 8 16 8 19 8 14 7 80 7 66 18 10 06 ff 4 ff 4 ff ff ff 7 48 10 10 lOJl 6 80 8 1 6 18 S 8 M 8 60 GOUDA 9 Augustus 1898 Toor het Akte examen Franacha taal L O te s Grasenhage gebonden is o a geslaagd mej M Kraiihesr alhier Da opToaring laa Oom Brtaaigs door het Holl toooneelgezelicbap gistareuasond was eau Tolledig anccea De tent was geheel bezet met een aandsebtié en dankbaar publiek De bekenA fignnr san Oom Braesig werd uitatekead door den heer Bigot getypeerd De aardige zetten en komische woordrerhaspelingen kwamen uitnemend tot bon recht Ook de oserige Tertooners deden bun best om een goed geheel te krggen zoodat iedereen zeer soldaan boiswaarts keerde Dit gezelschap Tiodt steeds meer waardeering bg bet Goudsche publiek wg twgielen dan ook niet of de beide aangekondigde drama s De twee Straatjoogeas en sDe koerier san Ljons zullen boden en morgen Tolle zalen hebben Gisterenmiddag ten ongeseer twee uur beaerkte da landbouwer B StreeSaad in de Willes onder deze gemeente dat zgn hooiberg in brand stond Hg gaf daarran kennis aan da brandweer alhier die met spnit No 6 naar het terrein san dan brand oittrok Ten 8 uur ward nog een spnit en wel No 1 gereqniraerd Beide epniten zgn den g heelen nacht bezig gaweeat om bet woonhuis te behouden dit is ook gelnkt Ten 6 nnr rukte No 1 weder in an bleef spnit 6 nog in werking san tijd tot tgd water garende Naar wg Terneman is bat hooi sarzekerd doch laag BiKoiHSicHT Het kinderfeest alhier dat 3 Sapt a 8 zal gehouden worden zal slagen Bsbalte de tractatie zollen de kinderen Tan aan rgtoer genieten de meeste eigensars an rgtaigen eu paarden hebben duarroor bun rgtoigaen paard beichikbaar gestald Bahalse OTer het dorp zal deze optocht ook door de buurten Benedenberg en Zoidbroek trekken Enkele personen aldaar hebben een geschikt terrein aangeboden om daar te zwenken De collecte TOOr dit kinderfeest Tó6r eenigen tgd gehouden bracht 328 04 op Ook soor Tolwasseuen is beslolen een feest te orgaoiseeren De commissis daarTOor is Toltaltig Da burgemeester de beer Hoytema Tan Koogneubnrg en de beide wethouders de heeren J P Mahlstede eo D Oskam zgu tot aare leden benoemd de heer G Bode is als adTisaerend lid aan de commi sie toegevoegd Aan het Verslsg sau den toestand der Gemeente Gonda over 1897 ontleeuen wg het Tolgende ARCHIEVEN Hst Oud Arcbief werd met een aantal beIspgrgke stukken Terrijkt Zoo kwam de Gemeente door aankoop in het bezit Tan eenen reotebrief dateerende Tau het jaar 1410 en behoorende tot het archief der Heilige Geestmeeetsren terwgl Tan den heer M A C Hartman te Delft namens ds erfgenamen Tan wglen den heer Jhr Mr A Tai der Goes san Haters ten eschenke werden ontrangen een Priiilegieboak Termoedelgk an het begin der I60 eeuw een Frifilegieboek Termoedelgk ran het einde der 18e eeuw eene Instructie san da Fabrijkmeesterea uit de I8a eeuw een Hegister berattende extracten betreffende de watarsohappen en igleo binnen de stad git de 18 eeaw een Register san de personen die prenses TOor 00de meunen gefoodeerd habben 1739 aen Inrentsris san het Secreet opgemaakt iu 1706 een Rxtract uit de Resolutiëu Tun de Vroedschap over de jar n 1468 1737 een Qeneiaal Registsr op de Vroedgchapsboekeu 14681737 en au Extract nit de Resolution Tsn de Uagiatrast orer de jaren 1590 1731 Een plan ran inreotsriaatie tbu de onder de bernating san de Gemeente gelaten onde recb arlgke arcbiesen kwam in gereedheid Wordt dit plan door den Minister Tan Biunenlandache Zaken goedgekeurd dan kan met Terder inrentariieeren Tan het Archief meer geregeld worden Toorfgegaan Buitengewoon groot was het aantal nu hen die Tan den ArchiTaria achrilteijk inlichtingen Troegan Persoonigke bezoeken waren daarentegen hoogst zeldzaam Hat gebouw Tarkeert Tolgens het serslag Tan dan ArchiTaria oser het algemeen in goeden ataat doch is Tooral des zomers wanneer er niet gestookt wordt niet lolkomen Trg san Toeht GELDMIDDELEN Yolgeas de laatste door Gedeputeerde 8taten afgealoten Rekaniug zgude die oier het dieniljaar 1896 badroegan de OntTangslen f 334844 674 tn da Uitgasen 302186 94 ioodat de rekening sloot met eao TOOfdealig aldo saa f 32657 731 GEMEENTE EIGENDOMMEN WBBKÈn EN INRICHTINGEN A Eigendommen niet bestemd soor den publieksn disast Bet onderhoud Torderds eene nitgaai an f 167 30 waaronder begrepen ia een b rag Tao f 54 05 Toor den aankoop san materialen Da Gemeente genoot aan inkomatan nit desa aigandommeu f 3388 60 B Eigendommen bestemd roor dag pibliaken dienst au openbare Gemaaate werkeD Da wiriun au ha baitantalad alamida TO r da ophooging en Tarzwaring der Zomerkade om da Uiterwaard waarop het Exercitisterrein en da Schietbaan zgu aangeleid gedurende de laatste jaren gemaakt hebben sieh bg de sfwisaelende waterhoogten in de ririar den IJsael zser goed gehouden In het binnentalud dier kade sieleo door het oterslroomsn Tan het water nn en dan groote gaten gepaard met afkaUingen Tan grond deze gebreken konden ecbter met tan elders aangeToerde klei behoorlgk worden hersteld In oTerleg met den Heer Garnisoens Com mandant alhier ea den heer Directeur san de Schieticbool te s Grassuhage werden in het afgeloopeo jaar faelangrgke wgsigiogen in de iurichtiog der Schietbaan gebracht Zg beatoodeo in bet plaatsen vao twee gzeren schiet stellingen waarran eene door het Rgk en de andere door de Gemeente werd geleTcrd het maken van eeo nienweo booten kogelranger het plaatsen ran dubbele houten aeherman boTcn op de krnio der traTsrsao en het aanbrengen an damman met besohoeiiogen op bet grondTlak der baan De houten kogelTanger en de schermen zgn met grint gesold Voor het onderhoud Tan terrein en kade zgn bestsed f 253 01 i aan materialen en f 612 46 aan arbeidaloonen Het Rgk betaalt TOor het gebruik Tan dit terrein tan dienste tan het garnizoen eene aom Tan f 100 s jaar Vertolgens bebooren tot deze soort Tan a Openbare Gemeente gebouwen In het openbaar werd aanbesteed het buitenterfaerk aan het gebouw der Bank san Leening met het sausen en silicatiieren der muurwerken aan den TÓórgetel tsu het Toormalig Proteuiersbnis Gonwezgde aan de buisjes tan het ProTCniershuia en aan den GiOüten of St Janstoren doch de laagste iosihrgting otertrof verre de begrooting zoodat deze werken niet gegund maar iu eigen beheer oitgeToerd werden Het Tertwerk Tan de gebouwen op de Algemeene Begraafplaats met de bekken ia na openbare aanbesteding opgedragen aan B BroBwer albitr voor f 149 De oplevering ondervond door ziekte van den aannemer als anderszins eenige vertraging Eveozoo werd de TÓórgetel der woning bg de 2a Burgerschool voor mei jes geverfd welk werk aangenomen werd door M Binnendgk alhier voor f 88 De wit en stukadoorswerken in de verschillende Gemeentegebouwen zgn wederom percealagewgze voor drie jaren no voor 1897 1898 en 1899 publiek aanbaeteed Aangenomen werden a door R Bozeoatrateo alhier het Gasthuis par jaar nor f 143 de Kaotoren op het Stads erf s 10 de Ie KoBtelooze School 87 Ie Openb Bsw tchool 15 2a SS 12 b door W Idenburg alhier de Avondschool Toor Anbachtalieden perjsar Toor f 143 c door C Clemena Zonen alhier het Raadheis per jaar voor f 24 25 Weeshuis 84 25 Onde Vrouwenhuis 28 75 s gebouw sArti Legis 48 40 derB T L s 14 50 de 2e Koatel School s s 64 75 Tosaoheoschool 69 25 Ie fiorgsrachool t jongens s s 31 75 2e Burgerschool t jongens 9 27 25 Ie Burgerschool t meisjes 61 75 2e Burgerschool t meisjes s 31 75 Qjmnastiekscbool s 9 25 Armkamar s 20 75 bet GymnaaiuBB s 29 75 Wordt TerTolgd VERSCHEIDENHEID Eeu 15 jarige knaap te Laeken beeft zich Terd nken wegens taHeurgestelde liefde Hg iet een briefje achter waarin hg meedeelde dat hg aen meisje baminde maar geen vfederliefde vond Te Brussel vond een politieagent een blikken doos met een poeder er io die kg Toorzichtig naar het bureau bracht Of t werkelgk een bom was moet t soheiknodig onderzoek uitmaken Walk een gasaarlgk spel aan spaalt met het raadplegen nn zg waurzagators kan weer nit het Tolgande bigken Twee nauwelgks 20 i riga meiijes in een dorp hg Weenen hebben zslfnxiord gepleegd tengevolge nn de uitspraak eener kaartlegster welke haar bad voorspeld dat ze beiden ea wel binnen korten tgd in set water zonden atenren Dit had znik aen ovetweldigenden indruk op baar gemaakt 4at zij healotaD aiob la Terdrinkaa BargarlQtce Stand GEBOREN 5 Aug Johannes Jacobus onders J Koolmses en M tan den Berg 6 Laendert ouders L A Wiltenbunr en I Stolk Wilhelmina Cornelia oudere T Sisenwinkel en A Boot Adrianna ouders A IJsseUtegn en M P Verbrugge Wilhelmus onders G Kraan en W Bloamestein 8 Bastiaau onders P Laurisr eu G van der Wal Johan Gerbardua ouders J W M Kromme en A J Verboom Wilhelmos Petrus oudsrs G van Breakelen eu W Compier Jeremias Willem ouders M E san WageningSn en T Meger Martina Maria naders J de Jong en S Nnvelstgn 9 Willemioa Maria ouders 8 Boot en M W SlniveDbsrg OVERLEDEN 8 Aug S W Hooimeger 8 w C E Messer wed P Upalaar 81 j Overliomden Pronts A van OS Az Md Tmllour Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Jto 31 Beurs van Amsterdam 8 AUGüSTUa Vikrs siutkr8 87 t 97 101 SC l 88 siy 17 88 97 s 98 7 IS 31 74 l l 96 104 96 SC l 100 loov 64 66S 48 100 41 101 198 14 66 9 98 188V 108 86 80 118 118 108 117 100 I 84 67 1 0 98 100 108 100 14 17 NsDlELiND Cert NmI W 8 1 86 dito ilito dito 3 j 98 diio dito dito 3 HoNoj OM Qeuül 1881 881 Italic Inschrtivin 1868 81 5 OosTBNK Obl in pspior 1688 6 dito in zilver 1868 6 FozTUOAL Otil met coupon 8 dito ticket S SB BuiUND Obl Bianeul 1894 4 dito Gacons 1880 4 ditobiiBoths 1889 4 dito bij Hob 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dits dito dito 1884 5 SpiKJE Porpel sclmld 1881 4 Tüsisu Qopr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leening aorie C ZüidAfb Eep r obl 1891 6 Msiico UU Buit Soh 1880 6 VlHizuzu OM 4 oubsp 1881 AvsTEBDAM ObHgstien 1896 3 BonisDAH Sted leeu 1894 8 Nbd N Afr Hsudelav ssnd Arendib Tsb Ilij Certiliaslen Deli Msstachsppij dito Am Hypotbeekb paudbr 4 Onll Mü derVorttenl ssnd Or Hypotbeekb psodbr 3 Nederlsodscfae bsnk aaud Ned Hsndelmsstsofa dito N W II Pso Hyp b psndbr 3 Bott Hypotbeekb psndbr 8 ïïtr Hypotbeekb dito S OoBTKNK Oost Hong bsak aand Busl Uypotheekbaak pandb 4 Amxbika Equt hypoth pandb 6 597 Mbi L G Pr Lien eert NsD Holl IJ Spoorw Mü ssnd Mij tot Expl T St Spw ssnd Ned led Spoorwegm ssod Ned Zuid Afr 8pm saad 6 dito dito dito 1891 dito 6 ITXUZ Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 7 i 14 187 1 108 88 108 U K Ui 136 18 i Zuid Itsl Spwuiij A H obl 8 FOLKK Wsraohsa Weenen ssnd 41 Btsi Qr Ruts 9pw MiJ obl 4 Bsltische dito eend Fsatows dito saod 5 Iwsng Dorabr dito sand 6 Kursk Cb Asoir 8p ksp opl 4 dito dito oblig 4 Ahzbixa Cent Fsc Sp Mq obl 6 Chic k North W pr C t ssnd dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v b Illinoia Ceotrsl obl in goud 4 Looisv SENsvbvilliCert T ssnd t 80 178 197 106 106 100 100 11 118 8 l lis Mexico N Spiv M 1 Ie hyp o Mist KsDiat V 4pCt pre ssnd N tortOulssio West asud dito Poon Obio oblig 6 Oregon Cslit Ie hyp in goud SI Psul Minn k Manil obl 7 Uo Pao HooflUn obig O dito dito Line Col Ie hyp O 6i Cakada Cen South Chert v s8iiil VSK O Rail Na lob d 0 0 Amvterd Omnibui Mij aand Botterd TrBmwe Msals aaad Nbd Stad Amaterdsm ssnd 3 Stsd Rolterdsni aand 3 BuaiB Stad Antwerpen 1887 8 Stad Brussel 1886 1 HoNO Theiss Regullr Oeselsoh 4 O08TBHB StssUleenig 1860 5 K K Oo t B Cr l880 8 Spahji Stsd Msdrid 3 1 68 NcD Ver B z Avb Spoel eert 358 Staats loteriJ 8e KIsaae Trekking vsu Oioadsg 9 Auguatua No 40S8 1000 No 6608 1600 No 6616 an 911 isder 1000 No 9801 800 No 389 8687 16884 en 11916 ieder 100 Prijseo Tsa 46 17 160 66 8 8481 10774 181 8 11868 18111 88 1 83 1671 8617 10 1 11199 KOtS 1869V 117 8741 6 49 8688 10831 13188 16899 18 71 119 9744 6679 8696 10846 13333 16904 18701 1814 6690 8016 10866 13336 16909 18716 8816 6696 86 8 10870 18484 16940 18763188 3849 6768 8674 10960 13481 16960 19790 91 3868 764 8877 10 SS 13433 16979 18809 391 1888 79 8693 10961 1S4I0 16338 I88II8 406 2967 6983 8707 109SS 13603 16471 18807431 9997 6014 8717 10988 13614 16674 18864444 3066 6061 8718 HOOI 136 4 16 67 18898461 3061 6139 S 18 11008 13690 16089 18916498 S096 6949 8 S1 11043 18646 16716 49641 8900 6416 8760 11063 18661 16803 9079 74 3300 6466 8887 11089 18636 16886 l é 8 679 8304 6499 8990 11108 13743 16911 19011 6SU 8461 6634 8967 11119 13761 I691S 19077683 3616 0 39 8993 lUlS 13780 11966 19080706 3634 6661 8 96 11167 13893 16918 19137746 3647 6 89 9001 11168 18843 17046 19197796 3730 6604 01 O 11109 13871 17111 19198899 8748 6648 9148 U 66 14026 171K 1 161 9U 3866 6676 9166 11410 14036 17861 19870916 3941 6747 9180 11419 14131 1710 ï ti 949 3964 6777 9i91 11443 14199 17308 19403 1031 4036 0860 9S76 11468 14891 17436 19406 1103 4039 6881 9430 11496 14249 17444 19419 1107 4073 6988 9494 116 9 14314 17490 19433 1176 4106 6988 9il0 11666 14344 17608 19436 1188 41 8 7079 9660 11686 14469 17606 19463 1116 4106 7131 9699 11739 14491 17681 19491 1941 4946 7149 9697 11761 14664 11688 19 04 1141 4174 7179 9666 11786 14681 17 71 196f8 1277 4178 7249 9760 U809 146S9 17693 19710 1187 4301 7314 986 118 7 14717 17616 19i6l 1472 4371 7343 9877 11966 14749 17619 19 16 147T 4617 7368 9937 11971 14771 17717 19868 1 88 4684 7406 9940 12056 14788 17744 19861 1 86 4699 740 9973 19082 14833 17748 19 7Ü 1894 4712 7492 9987 12106 14919 17773 10167 lf48 4720 7430 10048 11136 14988 17898 20318 1668 4804 7493 10090 18179 16041 17916 90410 1674 4 90 7636 10207 12181 16044 17990 90496 1860 4893 7696 10216 19208 1 126 17921 90440 1 36 4899 7764 10967 19943 16171 17995 80441 9197 4901 7741 1 810 12846 16182 17941 90460 1211 4976 7897 10368 12314 16201 18009 20464 99S3 4992 8024I0S79 12347 16981 18088 10468 2218 6038 8076 10390 18371 16826 18168 20490 9980 6071 8109 10466 19873 16374 18264 10576 2299 6078 8113 10471 12374 16461 18176 10679 9308 6077 8116 10608 19681 1 618 18310 90640 1980 OSt 920810 10 18 37 16 19 18818 90711 2418 177 8 36 10613 13607 U616 18349 10718 9607 6185 885610559 12606 16638 18364 20747 2539 6204 8984 10610 18693 16667 18386 20764 1647 6231 8896 10700 11718 15713 18404 80846 2561 6861 8819 10780 12877 16 06 18443 20917 26 3 6806 8891 10767 13110 15813 18491 20079 9678 6614 8149 10762 13168 15810 18631 16S6 5632 8460 Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 9 AaRUStas 1898 VETTE OBSE I redolük saevoer vso 90 tol 30 eent per Kilo MAOKBR OSSEN en KOEIEN groots aanvoer VETTE KALVEREN tsmelijke aanvoer en prgseu eoosla gister De handel vss ie al bst ssngevoerde flauw behalve in prima kwaliteiten Osien en Schotten die vlug verkocht werden voor België ADVERTENTIEN Heden ontsliep zeer zacht na oaa half jaar smartelgk Igden onze dierbare Echtgenoote Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw Reinhardina Johanna Kist geb PunuK in den ouderdom van zestig jaren Mr P P P KIST J B K18T B C KISTTAN SraanuaBOsa A KIST s Qravtnhags Villa BonoN 7 Aagnstus 1898 OirZICHTBABEII HEEHBN sn DAKUiS FRDIKEN TOUFETS SCHEIDINGEN en Terdere HAABWEBKBN munten uit door 80LIEDE AFWERKING bg H P VAN WWNG44RD£N Coiffeur KlHteeg Cfouda E CASSÜTO TANDAKT8 Gouda Turfinarkt SPBBMKUBIIN MAANDAG DINSDAG DONDEBDAO en ZATBBDAQ Tan tot nnr WOENSDAG en VBUDAGTan Itoti aar ZONDAGS bM