Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1898

OpenTsaar Onderwijs Hermls te Gouda ZOKEKTBEATER Wplaats Groote Harkt HOLLANDSCH T0ONEEL6EZELSCHAP Tan het Paleis voor Volksvlgt te Amsterdam Bestnnrder B BAREND8E WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1898 AFSCHEIDS VOORSTELLINe Succes Succes Succes DE SOESIES m m OF de Noodlottige g elijkenis Beroemd Drama in 7 Bedryven naar het Fransch door I P HioE f Donderdag 11 Augustus J 98 INo 7054 37ste Jaargang mmm mmm ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoan No M ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Lesnrqnes DnboBC Choppard C P T Bioot Jeanne Mevr PoraiaeT GEADia Danbentou den Hr Pothaest Jerome Lesurqnes Budebhah PRIJZEN DEB PLAATSEN 1ste Rang f 1 2 5 2e Bang f 1 3e Rang 1 O 75 4e Rang f 0 40 Abonnementskaarten 10 staks a f 10 verkrygbaar ook perstnk by den Heer 1 S KEISEB Korte Tiendeweg Bespreokbnreau dageiyks geopend van 10 4 uur Aanvang 8 uur Kmmmnm Aangeboden een GKOOTE PARTIJ rijn DEMMGEOEN ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres G MEIJER AMERONOEN Mieuw onovertroffen Prof Dr Liebera wolbekend aVUW KRACBT lLIXia AHceu echt met Fabnekanierl tot oortdnrende radicale en H zekere genezing van alle zelfs hHV de meeat hardJaekkige xenuw wBBM iii kten vooral ontstaan door ÜkI afdwalingen op jeagdigen eeftp Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spyavertermg Onvermogen ïmpotenz PoUntione enz Uitvoerige prospeotQBsen Pryaper fleach ft 1 fl 8 fi 3V dubbele flesch Centraul Depöt Matth v d Vegto ZaUbommel Depots O Happel s Graveuhago G J W Snabihé Rüt toraam M Clebaii Co Anistordam I obry eu Porton Utrecht en bü alle drogisten Toelttiog van Leerlin eo Bewaarscholen en De COMMISSIE y LAGEK ONDEBWIJI dat de iDSchrUvIng vi en op de Kosteloozep de Tusschenscbool TOEZICHT op het alhier maakt bekend n Leerlingen wier plaataiog men met den Isten October 1896 op een der borei enoemde achoUn rerhagt geschieden zat in de schoollokalen op DINSDAG 23 AÜGUSfTÜS 1898 des namiddags ten vijf uur Voor verdere bgzondelrheden wordt verwezen naar de aanplakbiljettei Nami ma de Commissie De Sfcretariê DEB VOOBT J H VA den Hr B Biïskdsi Gouda 9 AngustuB 1 A BOAS Kon Chir Pedicure AMSTËL 149 b d Hoo e Sluis Amsterdam 2b1 a 8 DONDERDAG U AUGUSTUS zfine geachte Abonné a bezoeken is te Conaulteeren oi te Ontbtetten in t Hotel tm ZiLKt yan i tot 4 uiir AnttêepUiche en piJnloo e be ltf xauie mg Tau ÊjihAoom en Tan Xagel welk in t Thiesoh of in de hoogte groeien Voorschotten TlTnf u ds besta InwrUTinc Uigei = yierPaw Expeller Jiohi kortom legs r ien van al Isiial aant Tot Ml worden verstrekt Tan af 100 tot 3000 tegen kleine maandelykscbe of driemaandeiyksche aflossing en zeer matige rente Aan dit adres lian men tarieTsn bekomen eener solide Lev msrerzekering welke vooneUot verttrekt op de Pollt tevgodMtflgan Ier TerkaaOuU Wat Brieven motto Voorschottent Noord singel 64 ItotUrdam = gg ünl Bf Painlxp eHerT Koninklijke eTMf I so Mat 71 wit en f 1 26 de laseti Taorlündea in da maaata Apotheken an by F Au oHar k Co la RoHoidam Te GOUDA by C LÜGEK Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 Is J TAS TEM Dubbele Buurt B 10 P TAILLE Ü R I KeninkHJke MacM ialo Fabriek DE HONIGBLOEM v m H IV vanSchbiik Co geTBstigd te s Oravenhage Ueppterttraat 9 en 9 nabij Begenteaselaan Tan Z M den EONIN Tan BELGIË Indien gij hoeaW gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrniTenBorst Holiig Extract FLACONS Tan AO Cts 70 Cts en f 1 Terkrögbaar hy Firma WOLFF Co Westhave I ISS Gmdn D MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda B H ïiB ilILD Veerstal B 128 telffouao 44 GRATIS Inkomt alka laser van dit blad hot niet aUaas voor llakan maar ook Toor f ezoadea hooatt behugrljka en aatdgt boek BE WIEM DE IIEIEI Men BohniTa aene briefkaart n Bioht r i Boekhandel te wvswft Botterdam aww m A BOÜMAN AfWdr eA J C RATELEND Boal a p Het IxUt oliKhadelylMtt tn p H makkelykile po anUddel voor Heerea en voor I dimes en Kinderechoenwerk Ie de Appretuur ita C H MUIlar fc Ce JBPV Barila Beolll St4 14 Alen lette oed Mdi op naam en fabrieksmerk Veritryihaer by Haeru WMketrirt I hewiwerk aalutif lae Benrul DaMtHy W SeraMaae Arekan jêBêl Gouil Druk fan A BBINKMAN k ZOON raitryta ani B V WIJK Öudewatrr M K OLKMAN Waddmm PetroleoiD GasgloeilicU Systeem WASHEfGTOF Belcrooxa d G 0 u ca eïa IviEedSLille Internationale Tentoonslelling T n Bakkerij enz te s Gravenhage 7 maal goedkooper dao Ga§gloelllclit overtreft in UcMsterkte het Meetriseh licht EENVOUDIGE AANLEG GEEN KOSTEN VAN ONDBRHOUD Het meest geschikte licht voor FaTjrieken Terreinen en groote Gebouwen fÜT Voor H H belangstellenden te bezichtigen Hotel Eest DB Paauw Markt NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Verlidting Uaatscbappij UETEOOR DEN HAAG BOTTERDAM Inlichtiiigeii 1 K YA S L00 ¥ Spiering straat LOTEN in de Verloting der mmm immm m laniboüw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRmKMA ZOOIV Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 JHaj tBeOnaiaff tnet rood latteen Let vooral op de ECJ T emECTEUROm victor BHON OB£RUiHHSWII S oe Omal Sf ÏÏft rkrijoliair ïïiHS MaataeMpp tot XlxploiteUie vent de Fietorta Brou Kantoor voor NederlamL Boompjes éO Botterdam Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTE AfiOEITSATEN EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering Nette uitvoering Concnrrecrende prijzen FEANSCHE STpOMVEEYERU DelflscheSlaolie ehemisolie WassoberU VAN II OPPENIIEIMEK 19 KmtskaiU Botterdam Gebreveteord door 2 M den Konms der Belgen Uoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en vervea ran alle Iletrenen Daneigarderobea alaook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het Bto awa i pluche mantels veenn bont eni Gordgnea tafelklaeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode gaverid OinslilMh luhOUMlJ Cafre Defft Alle goedsren hetag gestoomd of gevertd worden onschadelgk voor de geaondheid valgana atwl bewerkt Buitenlandscli Overzicht Het antwoord vap Spanje dat thans door Gambon aan pieiideot Mc Kinlej is overbandigd is volgens den Staodtrdc zesr gematigd en waardig De door de Veraeoigde Staten ooigestatde vreddsvoorwaarden werden sonder veel commenttren aaogenomen de nota ferbtaart dat Spanje zich buigt voor den toestand waarm het bpiten zgn wil door de verdediging van zyn rechten en besittingen ia geplaatit De nota spreekt verd I de bereidwilligheid oitf om gedelegeerden te benoemen voor de onüerhendelingen Waarecbgnlijk zoilea hiertoe worden aangewezen de minister van bnitenlandscbe zaken de hertog van Altnodovar en grtaf Merrj del Val Deze edelegeerdeD zolten tevens volmacht hebben om ta beslissen Ofer de toekomstige w te van bestuur der Pbilipp nen De noodzak el ykheid wordt voorts betoogd om direct de vyandelykheden te staken r Het ziet er voor het Vergelijk tnsschen Oostenryk en Uoogarye niet gunstig uit en de minister vtn boitenlandsche zaken graaf Uolochowski ia naar lacht vertrokken om dat aan den Keizer te gaan meedeeleo en dan Monarch de beslissing te laten oor zoover dat mogeljjk is Er is namelyk Zondag tessohen de belde miniiter presidenteo geen woord meer gewisseld hoewel BaafTy pas a avonds naar Boedapest terogkeerds de onderhandelingen zQn voor loopig afgebroken Het proces tegen den oud miniater Turrel wegens het pubhceeren vau de conduitel sten van zyn tegencaudidaat bg de jongste verkiezingen voor de Fransche Kamer majoor Berlioz is Maandag voor bet Hof van Assisen van het departement der Ande te Carcassonne behandeld Zooals men weet had de Télégramme van Toulouse die den oud mimster steunde onthuUiagen gegeven uit het militaire leven van majoor Berlioz die verre van aangenaam voor dezen officier waren De majoor kree de overtuiging dat de heer Turrel de achrgver van deze onthullingen was en diende deswege een aanklacht tegen hem in De afloop van het proces kon niet twijfelachtig zgn nadat de heer Turrel reeds in de Kamer was gevonnist met ongeldigverklaring van zgn verkiezing toen hjj zelf had moeten toegeven dat het handschrift van het artikel door den afgevaardigde Le Hérissé vertoond van hem afkomstig was Hg trachtte nog te FEVILLETOX De Mezicaanscïè Beeldhouwer EEN VEKHAAJ DïlU AüTEKEN faar het kkgeUch U Zij had hom lief door zijne betoftea en verEokeriDgeo ran eeuwige liefde misleid beminde tij hem met al het vuur rau haar jeugdig en acliuldetoos hart Z i schonk hem geloof en viel in den stnk dten hy haar spande Haar leven was verbeurd ïÜ Tóoriag het lot dat hatr krachtens de nationale gewoonten te wachten toad en zij sidderde De afscbu well Ice godheden der teocallia dorstten naar haar hartebloed tot straf voor haar misstap Ook hij stond ontzet want hij zou om zijn leven in ge rechtelijkfln tweekamp moeten vechten indien de ktiier de toedracht der zaak vernam In een noodlottig uur beraamde hij daa een helsohen aanslag Hij wierp het jonge goedgeloovige meisje in het nfeer Zy was eene lavin en meu sloeg dus weinig acht op hare verdwijning terwiyl de zeon tn de meeniag dat dit sohelmstak voor altijd aan het oog der wereld onttrokken was de vrees liet varen dio zijn leven tot een vloek gemaakt liad en zich weder in de vermaken van het keizerlijke hof stortte Dooh er was een oog dat zyne gangen had gadegeslagen Toen hij dén steen om den hals bond van zgn slaahtoffer dat hem om genade smeekte en hij haar n ket water lUagerdt was iaiaand die ook een beweren dat hg het artikel had overgeschreven maar de heer Le Hérissü toonde van de tnbune der Kamer de ougergmdheid van deze bewering aan Dezelfde afgevaardigde trad als voornaamste belastende getuige op voor het Hof van Assi en en op zgn verklaring veroordeelde het Hof den heer Turrel bg verstek tot 300 fr boete en 300 fr schadevergoeding aan majoor Berhoz De bestuurder van de Télégramme die wel aanwezig was werd door de jury vrggesproken In het Ëngelsche Lagerhuis deelde de onder staatssecretaris van boitenlandsche zaken de heer Curzon mede dat geen bericht was ontvangen dat Rusland van Menehk het sultanaat Raheita als maritiem station aan de Roode zee had gekregen Hg verklaarde dat de Negus van Abessynië dit saltanaat niet heeft te begeven De Britsche gezant te Peking sir Claude Macdonald seinde dat de Chineesche regeering haar dank heeft betuigd voor den beloofden steun maar verklaarde dat het rgk op het oogenblik niet bedreigd poch aangevallen werd De Dnitsebe staatssecretaris van buitenlandsche zaken de heer Von Bülow heeft het volgende memorandum aan de Bntache regeering gezonden Het bericht dat Duitschland zich heeft verzet tegen het Chineesche stelsel van spoorwegaanleg naar Chinkiang ouder voorgeven dat geen spoorweg op Shantung kan worden gebouwd zonder verlof van L nitschland is met in overeenstemming met de feiten Evenzoo IS het onwaar dat de Duitsche gezant met ernstige gevolgen dreigde indien Duitsch land s aanspraken met erkend worden Duitach land verlangde alleen dat China vreemde hulp zou inroepen op Shantung de eerste aanbieding van werk aan Duitschland zou worden gedaan De Duitsche handel en ngverheid hebben nooit uitsluitende voorrechten gevraagd en nooit een poging gedaan om andere volken uit te sluiten van de vrge mededinging in Shantung € Verspreide Berichten PaANKaijK t Verzoekschrift der Belgisohe vrouwen aan Mevroaw Pélii Faure loidt aldos De Belgische vrouwen wier namen hieronder staan leggen met eerbied aan Mevrouw Félix Faara bloot dat geene enkele vrouw zonder hoivering denken kan aan de geestumartelmg sinds drie jaren toegepast op Mevrouw Alfred Dreyfus niet alleen door de scbrikkelgkeitraf die haar man ondergaat maar bovendien deor slachtoffer van den schelm was geweest veilig verborgen en zag sijne schandelijke daad Terwijl zij dit alles zeide scheen de adem Tolucu bcgoven te hebben Rij stond too roerloos als een marmeren beeld en staarde met glasige oogen mot op alkander geknopen lippen en met gebalde vuisten de vrouw aan bekommerde zich daarom echter niet on vervolgde vEan tijdlang ging alles good ofschoon hy eon adder aan zijne borst koesterde die hem eerlang zou steken Hg vond ean ander oor dat naar zijao liafdebetuigingen luisterJe eono vrouiv minder arireloos dan hare voorgangster en in wraakgierigheid zijne gelijke Terw l do varleider haar op den vorkeerden weg bracht omwikkelde z zijn hart met hare strikken tot dat zij hem kon brengen waartoe zij wilde Langzamerhand begon hg echter pogingen aan te wenden om haar van zijn hals te schuiven en liet hg het oog op een derde slacbtofTer vallen Deze was de aangenomen dochter van den ouden edelman zijn vader Dooh zg had een geliefde wien baar hart gewijd was en doorzag de gehuichelde liefde van den verleider dien zij van zich stiet Dit vertoornde ham zoodat hg zgn vader tot zgne belangen overhaalde en baar heftig ia t nanw bracht De verworpen slavin tiet nu bare macht gelden en da ellendeling sidderde voor haar en beraamde dna een nieuw plan om de slavin en den begunstigden minnaar in t verderf te atortin De minnaar werd in een kerkerhol geworpen doch de slavin en bet voorbestenade slachtoffer ontkwamen aan deo gespannen sll ik Moet ik nog vardar gaan F Moet ik dea dniiteren slaUr der toekomit opliobten ao de willekeurige verergeringeo daarvan Overtuigd dat de naam van Mevrouw Félii Faore door de nakomelingschap tal worden getekend indien zg tracht een einde temaken aan een toeitand welke eiken dag meer de beschaafde wereld in beroering brengt hebbeo zg de eer haar te verzoeken gebroïk timaken van baar boegen invloed ten guoste van den martelaar van het Duivelpeilaifd c Ooder de onderteekeoaarsters Mevrouw Tbiriar vronw van den senator Dr Thiriar Mevrouw Halbart de Uosslos vrouw van dan vro eran afgevaardigde Me ronw O FróreOrbao ühooodochter vo den gestorven staatsman en vrouw vau den raadsheer in bet Hof te Luik Mevrouw Léan Vanderkiodere vrouw van den vroegeieu afgevaardigde Mevroaw Ëug AoflpBch vrouw vau deo gouverneur der Belgische Baok Mevrouw Simonis weduwe van deu beeldhouwer echooozn ter van Frure Orbao eu uog oen aantal damei ait de invloedrgkste Belgische kriogan Het vonnis waarbg de Kamer van iobesAialdigiogstotiiog weigerde du Paty de Clam te vervolgen op de klicht van Picqaart is aan dezes laatste niet beteekeud Hg kan dm niet in booger beroep komen Het doaiiier van de zaak EsterhazjPays is door het parket aan den rechter van instructie BertoloB teruggezonden De Temps meldt dat de fwnureur der republiek geen vervolging van Eaterhazy noodig oordeelt Bertulos zon gisteravond bet resultaat zgner instructie opoobaar maken EnO ELAND De bisschop van Londen begint uitvoering te geven aan zgn belofte dat bg onwettige diensten in Anglikainscbe kerken van zgn bisdom zou verbieden Üg heeft deu geestetijk ï van de kerk van St Michael te Sboreditoh verzocht den dienst genaamd Asperges te staken en do geestelijke beeft ziob daarbg neergelegd Ook verlangt de bisschop dat bg bet avondmaal minstbos drie leden van de gemeente er aau zullen deelnemen Deze bepaling betreft een vnj groot aantal kerken waar geregeld de geestelgke alleen naar Roomsoh gebruik het avoodmaal gebruikt Amerika De held van den dsg te New York is thans de burgemeester Robert Van Wyck Toen bij vóór eenige dagen op de badplaats Freeport aan bet strand wandelde zag bg dat drie joBge meisjes vau ongeveer negentiaojarigen teeftgd zich te ver in zee waagden en draigdan te verdriokpn Zonder zich een oogenblik te daaronder voor u lozen wat aanstaandu is P Neen I neen 1 riep hg met hevighoid uit terwgl hij met do gebaren van aon krankzinnige naar zgne boot terugglde en zoo haastig mogelgk over den waterspiegel er mode verdween t Was avond eer Toluca het park weder bereikte Uet een blijden glimlach op de lippen kwam Meztli hem huppelend te gemoet Aanvankelijk was het zgn plen voorbg te gaan sonder acht op haar te geven dooh een nieuw denkbeeld dat bij hem opreM deed bem van voornemen veranderen Hg roerde haar naar eene zitplaats en ondervroeg haar over hare ge van genschap Op da liat gste wgze draaide zg hem een rad voor de oogen en verhaalde hem de toedracht harer wonderbare vlucht op de wgBC die het best met hare oogmerken strookte Ieder ander dan Toluca die door de onrust van zgn gemoed half varbgsterd was zou op bet gelaat van bet meisje eene kwalgk verholea uitdrukking van zelfvoldoening en wraakzucht gelezen hebben Wien de goden verderven willen slaan zij mot blindheid Toluca was inderdaad met blindheid geslagen Wg gaan thans tot andere tooneelen over Op een hoogen berg de Otoncalpoico genaamd die tot de bergketeo ia t wasten der vallei belioorde en uit da groote hoofdstad volkomen zichtbaar was stond een teocalli of tempel van rensaohtige afmatingen omringd van steenen buitenwerken dieeene ontzaggelgke oppervlakte innemen liet tgdstip waarop wij ons derwaarU verplaatsen i de moTfeo aa bet loaUte onderhoud tuisoben bedenken sprong de burgemeester gekleed in zee en smaakte het genoegen alle drie de dames achtereen volgens te redden Dit heldhaftig gedrag van den heer Van Wgrk beeft te New York groote untatia gewekt Bg zgn terogkomit deukt man hem aan ovatie tn brengen BINNENLAND Da ontwerpen der itaatsbegrooting voor 1899 hebbeo de Departementen verlaten en zgn gefeed om naar den Raad van State te worden gezonden De minister van Vaterstaat heeft aan da volgeode personen tot wederopzegging toe vw gunning verleeud tot bergdeo der rykswegen met motorrgtnigen op eenige voorwaarden batreffende snelhsid verlicbtiogi bellen enz Dex voorwaarden zgn meegedeeld aao de rgkiweg werkers die toe te zien hebben op de bandhaving ervan Bedoelde personen hebben elk een volgaammar gekregen dat op hetrgttiig moet zichtbaar aaugebraoht zgn 1 W A van Dam te Groningen 2 J van Dam jr te Helpman bg Haren 3 W Remmers en Co Amsterdam 4 J P Baokz te Wieriogerwaard 5 H L Msosoo Amsterdam 6 B C A Timmerman VGravenbafte 7 M W L Aartnija Nymegen J P 6 van der Meer Ubbergen 9 E W baron van Wawenaar te Beunekom 10 H A Mos Ngmegen U Jbr mr D T Teixeira de Mattas lUravenhage 12 G S H Wendetaar Ubbergeo en 13 A S Houwink ta Ngmegeo De opper ceremoniomeester van H M de Koningin en de lait generaal adjndant g0oeraal en obef van bet Militaire Huia van Hare Majesteit hebben bekend gemaakt het ceremonieel waarmede H M de Koningin op den tin September m de Nieuwe Kerk te Amsterdam plechtig zal worden logeholdigd en bet programma voor deo piechtigen intocht van H M de Koningin in de hoofdstad des Rgki op 5 September le voren en voor den plecbtigen intocht van H M io de Kooinklgke residentie op 9 September daaraanvolgende Aangaande de aankomst te i Hage ontleenen wg bet votgeude H M de Kooiogio vergezeld vau H M da KoninginMoeder zal op Vrjidag den 9n Sepleniber a a te 10 uur 40 met een tratrein van den Ötaatsapoorweg naar s Oraven haga vertrekken Aangekomen te f Gravanbaga te U aar 54 Meztli on Toluca In dan oosteigken wand dier borstwering bevonden zich twee kleine vertrekken die uiizlcht hadden over bat groote dal Zy waren van elkander geaoheiden door aan gewolfden gang voor welken eene dikko gordgn hing bezet met vederen omzoomd mat goud en bezaaid met paarlen terwijl de edelgesteenten die geen gering bestanddeel der versierselen uitmaakten op da ruime en breede ploegen schitterden Bik vertrek had aan de oOatzgde eene smalle opening die de zonnestralen doorliet en gedurende den dag aan licht en lucht den toegang varlaendo Des avonds werden deze openingen aan da binnenzijde zorgvuldig bedekt opdat men van buiten geen spoor van licht in die kamertjes zou ontwaren Met welk doel dia vertrekken oorspronkfliijk waren gebouwd was een raadsel ofsch ion men onderstelde dat zg eenmaal tot verzamelplaats voor oeuo rooverbends gestrekt hadden Tornmaals was hunne aanwezigheid zonder twgfet ntleen bekend geweest aan de peraonei die er gebruik van maakten De ingang lag aan de buitenzgde der omwailing van de teooalH een weinig van don voet der borstwering verwijdard Het was eene kleine holt van eene bgzoodera gedaante zoodanig gemoabeld dat z j lot eene zeer aangename sohuilplaats kdn strekken In deza mfuiatuur spelonk bevonden tioh twee vrouwen De eene reeds bejaard verltot het hol telden maar hield zich bgna altgd bezig met borduren of mat hot besobilderon van veeren eene kunst waarin zij uitmuntte Woriit vervolgd