Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1898

Vrijdag IS Augustus 1898 No 7055 37ste Jaargang Koninklijke m mm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefooB No 99 ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 reg ls a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groot letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko SS De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met mtzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfaonderUjke Nommers VIJF CENTEN 12408 12406 12477 12480 12512 12529 12594 12616 12664 12676 12700 12724 18748 12770 18787 12S76 13919 12984 12983 18 9 13096 13097 18187 14704 14778 14799 14914 14920 15028 15043 16061 16076 16086 15129 15192 15234 15294 15353 16862 16470 16490 16631 15550 15SS1 15681 15691 1896 4391 1911 4478 0t4 4532 i088 453S 110 45S0 21411 4eis 3183 46B4 iiil 4681 Ü77 4747 i3J3 4769 834 4773 8395 4808 8485 4842 8468 4843 3474 4844 8504 4846 2588 4894 2540 4913 2548 4980 8680 4988 2588 5064 81180 5118 2716 5190 7081 9812 7195 9814 78 9 9822 7264 9848 7334 9871 784 9904 7415 9907 7600 9938 7503 9995 7690 10085 7740 1004 7782 1006 7S02 10172 788610177 78911017 7920 10183 7970 10194 798110438 8004 10537 8868 10S88 8262 10698 8318 1066 8401 10691 17456 1 7 17463 19768 17662 19770 17 87 19851 17703 19 9S 17714 19899 17ÏS6 199117 17767 19928 177n 19962 17776 20026 17801 2009O 17820 20267 17879 21867 17890 804 9 17918 20626 17956 20636 18025 20687 18159 20127 18200 80770 18214 2078 18242 20867 18248 80948 18366 ADVERTENTIEN Heden ontsliep zeer zacht na een half jaar amarteiyk Igden onze dierbare Ëchtgenoote Moeder en Behuwdmoeder MeTronw Reinbardina Johanna Kist geb Pamcif in den ouderdom van zestig j ren Mr P P P KIST J H KIST S C KIST VAN SrUÜNBRttOKM A KIST s Oravinhage Villa BotTOH 7 Augnstus 1898 ONZICHTBARE BBEREN an DAMESPRUIKEN TOUFETS SGBEIDIN6EN en verdere HAAR WERKEN minten uit door SOLIBDE AFWERKING bg H P VAN WUPiGA4ltDËN Coiffeur Klelwey Gmula l J m TELSEN I Dubbele Buurt B 10 T A IL L £ U R E CASSl TO TANDARTS Qouda Turfmarkt iiB a SPBEMKUSmifl MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotS uur ZONDAGS niet A SLEGT beveelt ïioh aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood J4 eent de K O WIEDWE HAVEN 28 I Mp Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkery Maalderij en Kook kunst te i Qravmhage met een diploma Ver gold Zilveren Medaille tegen Jiühl inpqnsQ kortom W l ia da bertt tandvli ITal Bhflomatitk Lendenpq togni Anker Pain Expeller nqnen van leilelunl yifH li metket Ml MlM ua tewendon tagni i Aitker Painlxpeller yif HMt tm iteMla i M r hgiigeita Anker Pal Expeller Piija 50 oaat 78 oen tn 1 35 de fliwh YtorlüudflB la da maaete Apotheken an b t A tliobter Oi ta Bottardan Te GOUDA bij C LUGEa Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 Gouda Druk van A BKINKMAN k ZOON Aan het GeacMe Goudsclie Publiek Met deze hebben de ondergeteekende en alle Dames en Heeren van het Hollandsch Tooneelgezelschap de eer het geachte Goudsche Publiek hunnen dank te betuigen voor de trouwe opkomst en hooggewaardeerde bewijzen van achting en sympathie hun bewezen Het verblijf te Ootida gedurende de Kermis zal steeds een dankbare herinnering voor hen blijven Zij roepen daarom allen bezoekers een tot spoedig weerzien toe Hoogachtend B BARElDfiie Bestuurder 6 lir DE RiADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAI IjFACTIJBEI TAPIJTEN EU KARPETTEN liemwe en gebruikte Meubelen ANTIQUITEITEN ENZ S s Patent H Stollen 911 einilg Fnt y FOrlabiu X Drr yroHse Brfolg t f I rrun nn hit Xfl M za r Khiedamn wertlitosen Navhakmungen ja ittw Ilu kiüf daher unsere Htein tnharfen H StoÜ0n uur ion uiu t lroot oder In uolchen EiiaahandlangBHt Ik tfMM uaiêr PlêkMt fwie nebanitêbmdj uuiohingt S Preiatiêten and Zeugniêue gnVt and fimo § StoomTerverij en Chemisclie Wassclierij FmMt VIIVCEIVT VAi SPAENDOAIGK T I L B U R a Depot bij G H KORTE en € o Goiida waar vanaf heden alle goederen kunnen worden bexorgd en afgfhaaUl LOTEN in de Verloting der iDLumsE ummppiJ tan landbouw Afd GOUDA en OMSTREKEN zijn verkrijgbaar bij A BRI1 KII1A ZOOJV Prijs f 1 per lot 11 loten voor f 10 Xet vooral op de ECJHT JUttxtStetHtooiiiff xaet rood iBttersi jOberlahnstein r oiftecTEUR om VICTORIMBROH OBCKLAHMSWH MaaSadhapp tot ExplottaHe van d Fieforta Bron Xanttor voor HedeOtmO BoompiM éOi Boaeedam SIN HAAe Koninklijke Machinale Falnriek DE HONIGBLOEM v m H V van Schaili Co gevestigd te sOravenhage Hepplerttraat O en tO nabg de Regentesselaan van Z M den K0NI1N6 van BELGIË Indien gij hoestt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst flonig Extract FLACONS van iO Cta 70 Ct en ï verkrggbaar bfl Firma WOLFF A Co Westhaven MO 9 Goiidn U MIËBIES Kleiweg E 100 Gouda E H ïiN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C KATELAND Bodoop B V WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinmasn Voorschotten worden verstrekt van af ƒ flOO tot ƒ 3000 tegea kleine m andelykscbe of üriemaandeiyksche afloBsing en zeer matige rente Aan dit adres kan men tarieven bekomen eener solide Leveniiverzekeriiig welke voorwchoi verêtrekt op de Jf oKt Brieven motto Voorschotten Noordsingel G4 liotterdam Aangeboden een GROOTE PARTIJ Fijn DENNEMEOEN ook genegen in kleine Partijen te verkoopen Adres G MEIJER AMER0N8EN rrinililMai licl OhkMa Cafve Detfl Delftsche Slaolie Zenuw en Maagflijders Tordt ait overtaiging als een werkelgke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOSFOBL S Boekb Zaltbomniel Bpitenlandsch Overzlclt Carabon heeft tfaaos de nitkomst van Egn bemoeiiogen naar Madrid geseind en den wenich Qitgetproken dat Amerika van Spanje nog een antwoord ontvangt over byzooderheden dia voor het iluiten van het voorloopige vredesverdrag geregeld moeten worden Uit het Iingdorige gesprek eergisteren door Cambon met Mac Einlej gevoerd aakt men op dat SpiDJe i antwoord in sommige opsicfaten oob yredigend ii Spanje i antwoord bevat ongeicer 1200 woorden Het is in vyf paragrafen verdseld betrefftinde Caba Portorioo de Ladronea da bezetting van Maoila en de benoeming vaneen commiasie De Cobaanicbe ofaold wordt niet vermeld In beginsel geeft Spanje toe datzgn ionverein gezag over Cnba ten einde is maar het oppert de qnaeitie van het toekomstige hestanr van bet eiland en verklaart nitdrnkkelyk dat de Amerikanen by de regeliag tpa dat bestanr de groote Spaauicbe belaogi n op Cnba in bet oog moeten honden Het tydstip van de ontruiming wordt beschoawd als een omstQledigheid die overgelaten kan worden aan de eomïnissie welke zal beatnan nit vyf gemachtigden voor elke parlij en waarschijnlyk Parya zaI byflonkomeu De staatssecretaris van buitenlandsche zaken 4 heer Day heeft de volgende raededeeling gedaan Wy zyn tot overeenstemming gekomen ten opzichte van het protocol met de vredesvoorwaarden waaronder de ontrniming van Cnba en Portorico Wy gelooven dat dit protocol zal worden ui evoerd Men kan zeggen dat de voorwaarden dezelfde zyn welke president Mc Kinley in zyn nota heeft aangevraagd Men gelooft dat nog slechts enkele formaliteiten zyn te vervullen voor het protocol geteekend kan worden V Zoodra de Frinsche Kamer weer byeen is stelt de miniater Lockroy zich voor eeo marineontwerp in te dienen dat klinkt als een klok t Was reed bekend dat hy sinds eeoigea tyd omging met grootscbe plannen maar nn by de Paryicbe pers voor zich beeft weten te winnen zal de minister zyn crediet aanvrage nog wel wHt dolven verboogen Lockroy bad ut de groote bladen Cut hoofdstad nitgeooodigd de dezer dagen gebonden vloot maDoenvres te Breit te komen bijwonen Zelf wees by de joornalisten op al de gebreken zoowel van de vloot als van de koitverdediging en legde hun zyn maritieme plannea bloot Het doel werd volkomen bereikt want de Patyscho groote FEVILLETOIX De Mezicaansche Beeldhouwer EEN VKRHAAI DKR AZTBKEN Naar het EngeUch De Bodere was Toaatiult de profetes die wanneer zij tot nitoefening van haar geheimzinnig beroep door de hoofdsUid of andere pluateen rondzwiert altijd een aaotal praohtige nrtikelen bij zich had om aan de adellijke of r Ve familien te rerkoopen Zij bezat eeue kleine boot en bod hare woonplaats in de onmiddellijke uabijheid vao de atad op het drijvende eiland gevestigd waar Toluca haar was komen boEoeken Niemand djo deze spelonk bcEooht zou ondersteld hebben dat van daar uit een gang naar andere vertrakken voerde Slechts zelden kwamen or vreemde personen doeh iudieu dit gebeurde was er nocit iets aanwezig dat aan andere lokalen en eene weelderiger wijze ran leven kon doen denken IJit den vloer kon ochter een steen weggenomen worden waardoor dan eeno opening xiohtbaar werd die een meusch doorliet Daalde men daarin af en ging men oou eind weegs op een eflen pad voort dan kwam men aan een hoogeo steenen trap die toegang verschafte tot de vertrekken in de omwalling van welke wij reeds gesproken hebben Die verborgen kamers waren op eene zoowel f eandsDortige aU ryke wyia gemeubeld Da vloeren pers maakte zich tot de getroowe echo van s ministen woorden en de welsprekende propagandiste zyner ideeën De knatterdediging te Brett moet dan ook inderdaad by uitstek slecht tyQ gebleken In plaats vao 12 kastbatteryen besohikk men er sleohts over 4 en terwyl 8000 artilteristen noodig zyn om dexe te bedienen heeft de minister er oiet meer dan 3000 Al bet overige zegt de bear Lockroy is navenante De vyandelyke Ü ngeliofae vloot een achttal Franscbe oorlogucbepen won den zeeslag dan ook met gemak en da landing der troepen geschiedde eveaeena zonder veel moeite Het Engelscbe Hoogerhnis heeft Maandagavond in de vacoineqcaestie to egeven en met 55 tegen 45 stemmen de vacoinewet goedgekeurd gelyk zy van het Lagerbais was teruggekomen d w z met het nieuwe artikel dat de ouder van dan vacoiuedwang ontheft wanneer zjj ten geooege van twee magistraatsperaonen verklaren dat zy tegen de inenting gemoedsbezwaren hebben Met twee stemmen meerderheid had het Hoogerbuis de vorige week andera beslist Aan de cHamb Corr wordt gesohrefen dat Herbert Bismarck vooreerst oiet weder in den diptomatieken dienst zal treden omdat de ordeoing van de letterkondiga en po itieks nalatenachap van zijn vod r en bal bestuur lyoer goederen te veel van tyo tyd sal vorderen Waaraafaijnlyk wordt hji lid van t Heerenbaii Het dossier van de zaak Esterhazy Paj ia door het parket aan den rechter van instructie Bertulns teruggezonden De procureur der Republiek beeft buiten vervolgingatelliog gare uireerd Desniettemin beeft de rechter van instructie Bertolos de besebikkiog genomen dat de beklaagden verwezen woideo naar de jury wegena valscbheid De procoreor generaal confereerde daarop met den Minister vau justitie De herstemmingen voor de a gemaeoe raden hebben tot een zegepraal der radioalen geleid Volgens de officieele statistiek ziju de 1438 leden der algemeene raden aldus te verdeeleo 189 conservatieven 74 ral ié s 268 gematigde Republikeinen 474 Regeeriugs Ri pahlikeiceo of radicalen 321 radico socialen 35 socialisten en 7 nitioaali ten Verspreide Berichten FaANKEIJK De boete van 3000 fra door bet hof te waren met palmbladeren bedekt de muren met draperien van vederwerk behangoo on de zolderingen met veelkleurig tapijtwerk oTorapanneii Tn eene der kameia bevond zich een rustbod verscholen aobter bobang van het fijnbte katoen met zwaar borduursel on goiiden franjes Van elke der beide zolderingen hing aan een koord een zilverdraad een kunstig gewerkt raaodjp af met do heerlpst gsuronde bloemen gevuld Voor t overige zag men bier en daar een aantal staaltjes van fraaie damesband werken verspreid De zon slechts even boven de oostelijke gebergten verrezon was reeds vtir uit het groote dal zichtbaar en stortte licht en warmto over t oardr k uit Hare atralen drongen de opeoing dor grot binnen en vielen ten deele op eeno vrouw die op een lagen steen gezeten zich ijverig met het twrduron van een tilmatli of mantel bezig hield Die vrouw was Meztii s moeder dio reeds meer dan twintig jaar in deze spelonk gewoond had Ten tjjde van haar huwelijk woonde haar man hier mat drie Eisner medgezellen en gebruikte de verborgen kamers voor verschillende doeleinden Daar was ook Meztii geboren en toen sij oog in da eersl kindsohbeid vorkeerde was haar vader met z oe drie makkers door eaofr stroownde bende van een naburigen stam vermoord Da vrouw bleef met haar hulpeloos kind achter en doorleefde eenige jaren in de diepste armoede totdat zij eindelijk ait nooddwang dat kind aan A huitzol verkocht die meende dat de beide ouders dood waren De moeder had ish nooit aan bat paleis rartoood en dat sjj nog VeraftHlea aan Ëmile Zola opgelegd is uit eigen bew Bing door OcUve Mirbeau betaald ten eindtf gerpchtelyken verkoop van den inboodel ta ftwrkomen £ en oabakeude hseft ook de 450 frs kosten van de voorziening bg hal bof Tan e ssatie voldaan De Kamer van appel io strafzaken heeft in de soak der schriftknudigen tegen Zola en Perraox eerstgenoemde veroordeeld tot eeo maand gevangenisstraf en 2000 frs boete en alk tot een scbodeloosstelling van 10 000 trt aan ieder vau de drie scbriftkundigeu Van toepassing der wet Bérengar waardoor de tenuitvoerlegging van het voonia opgeschort zou kannen worden is geen sprake Alle Btraffflo zyo verdubbeld Ziahier de conclnsies van hst zeven kolommen lange artikel van Janrd in de Petite Républiqne Uit een nauwlettend ondarsoek par feilen beiobeiden getntgeniisen volgt Dat Dreyfng op onwettige wys ia veroordaald met achendiig der noodukelgke waarborgen den besobnldigde verschuldigd Dat Dreyfus ten oarechta is veroordeeld Hy is onicbaldig en lydt ar af voor de misdaad bet verraad an en ander Om ditlydeo van een onsoholdige te doen voortduren beuben tbaos alle machten van reactie au leugen zich vereenigd ft n er oaasetie aangeteéltend tegen het vonnis der kamer van inbeicfanidigingstelting betreffende het beroep tegen de ordonnantie vao Bertilna Aïeo zegt scbryft da Temps dat de prOoureur ganeraal meeot van niet eo dat by het hierom overbodig beeft geacht dal vonnis onu Picqaart te doen beteekenen Mr Labori hseft echter ean andere meeniog en dieovolgeoi ter griffie mededealing gedaan dat zyo cliSot van bet vonnis der Kamer in cassatie komt Ë n rechtskandige beschoawing in de Temps coBcIndeert ten gunste der meeniog van Labori Bertulna heeft zyn ordonnantie betreffende Ester hazy Pays aan den procureur der repabliek gebracht en tegelyk een kist met to beslag genomen papieren naar de griflifl gestuurd Uit dit laatste leidt men af dat Bertulns tot vervolging concludeert Volgens de Soir is dit inderdaad bet geval zoo Bertslnt Ësierbazy en mevrouw Paya wegens vataobbeid in geschrifte willen vervolgen Hierop xou daa nu de Kamer van iu be chnldiging stelling moeten conclndeereo Volgens de Temps zon de procureur der repabliek geen verfolging willen een botsing dua van groot belang loefde was ook nooit door Meztii goopcubaitrd ofschoon beidon in do laatste jaren oen drukken omgang not olkandor hadden gohouden De moeder was litstakeod ervaren ia het btrdareo OD het bewerken van vederen eene kunst waarin de ondo Azteken het tot eouc btwonderenswaardige hoogte gebracht hadden Ds borduurster bezat een melankoliek gelaat Zg WAS alleen maar een oogenblilc later trad Tonatiuh binnen Diep ademhalende wierp de profetas zinh op aen zetel noder en riep uit Het geluk beeft mij gediend Titoo Ik beb alles verkocht wat ik had medegenomen De vrouw zag met een flanw lachje op aU om te kennen te geven dat het baar genoegen deed en ging daarop weder roet haren arbeid voort irik heb Meztii gisteren morgen gezien liet Tonatiuh er op volg n en zij vertelde mij dat Masina de pupil van Ahuitzol zich in de geheime vertrekken bevindt Dat is zoo gaf de vrouw tfn antwoord zonder van haar werk op ta zleü Üa maar by baar ep bezoek haar eeas 1 ia ean lief meisje Tonatiuh volgde die aanw zing en liet zich door de opening in den vloer af Toes zij dan staaneo trap beklommen had aohoaf zg da doir hangende gordijn zorgvuldig op z de en trad een der vertrok ken binnen Behoedzaam naderde zy op de punten der teenen de rustplaats en Uiaterdo aandachtig toe Msziaa lag daar werkelgk en sliep Tonatinh liohtte bet gasen voorhangsel op en staarde baar oplettend in hel gelut Na zioh echter een ooganblik over het sluimerende meisje heen gebogen te hebban deinsde s tenig liet de gasea go ija los dzaktt Ben gedeelte van de atod Moisaao naby Montaubfto staat in brand Een groot aantal huizen zyn reeds verwoest DoiTSCULAtl Volgens de Neae Freie Preiset moet Bismarck s ualataoscbap ongeveer dertig millioen Mark bedragen Een eigenlyk politiek testament c heeft de prins niet nagelaten De iaBchryving te Hamburg geopend voor dan bouw van het Biamarok maniolean over achrydt reeds bet bedrag vau 300 000 Mark ËNOBtlNO Te Liverpool il een leemaos logeaent geheel afgebrand vier zeelieden vermoedelyk Spanjaarden kwamen in de vlama p om Op bet eiUndje Aogleeea in de lersehe zee heeft bet herig geineeuwd BINNENLA De vennootfohap IuteroatioBale Cacaofabrieken te Amatsrdam heeft den Minister vau Marine aangeboden aan 5700 sobepetingan der marine beneden den rang van offieisr op den kroningsdog gratis eaoao en suiker ta verstrekken De Minister heeft deze feestgave aaBToard De opening der jacht on klein wild is voor dit jaar fn de proviacie Znid Holland vaatge steld op Zaterdag den 3en September met zonsopgang met oitzouderiog van de jacbt op fazanten en hazen waarvan de opening is vastgesteld op Zaterdag 1 October De korte jocbt mag d elgks de lange jacht slechts driemalan s weeks en wat des Woensdags Vrydi a en Zaterdags worden uitgeoefend Het college ao Oedapoteerde Staten van Zoid Holland zal bestaan nit twee afdaelingen of commitaiëo onderscheiden in afdeeling A ec afdeeling B De werkzaambedeu dier afdoeliageo zgn verdeeld ala volgt Afdeeling A Provinciale en ploateelijke financiën onderwjjs landbouw irmweten jaobt en visscherji reclames belastingen voor roover da bebandeling daarvan asn Uedeputeerde Stoten is opgediagen toepaaning der wet tot regeling van dan kleinhandel h sterken drank en tot beteegelin van openbare dronkenschap Afdeeling B Gemeentezakao voor aoover die oiet aan Afd A aga opgedrogeR kerkl de beido handen tegen haar boezem eu hygde naar adem Kene dieps smart scheeu haar ta hebben aangegrepen en men hoorde haar op aan gesmoordeu toon kermen terwijl bare lippen trilden en hare oogen eioh met tranen vulden Deze aandoening duurde echter slechts korte oogenbtikken Andermaal hief s het gaas op dat de blanke gelaatstrekkpu dar slaapster bedekt an sloeg die nauwlettend gsde ir Wat gelykt zy sprekend op faaarl ontfooezemde Tonatiuh zïob fluisterend Dezelfde trekken I Wat beb ik die dikwyls in m aa droomen gezien I Maar helaas bet is eene bloole gelgkenis niets roesr Op dat oogenblik eobt r kraag zy bet medaillou in t oog dat half tassoheo Hasina a gewaad verborgen was Zij nam bet in de band staarde ar op en deed het open Terstond kwam er eene verandering in hare trekker en soheea al het bloed naar baar hart tarug te vloeien Hare lippen warden purper haar brsin duizelde en d iarcp stortte z op da kniaéu met dan uitroop nO Barmhartige Vadtir I Ik zegen u en ik dank u 1 VIII De geraohtelyke kampstryd In eena der vorstalyke zaten bevondaa zioh twee personen byeen ds keizer en EJjn naef Guatemozin Deza jonge prins was omtrent vyf en twintig jaar oud en stond in hooge gunst by Montezuma Uy was ryzig an tenger van gestalte naar deauiettemin welgemaakt daarbg bezat by eene groote mato van schranderheid beproefde iapperbeid en InDamanda manieren en was hij zeer goed op de hoogte van t geen er io de hoofdstad omging