Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1898

iHige 48 7 90 7 40 B SS 9 48 10 11 11 97 U S 19 99 1 85 9 4E 3 40 4 4 38 30 19 7 90 7 5 9 98 10 0 Voorburg 9 K f f 10 17 t v 1 41 4 89 8 18 ff ff 9 84 ff Zoelomioer Z WMird 9 ff 10 89 K 1 5 4 8 8 80 ff ff 9 48 V ZflTonbuiEon MosrkapeUe 8 17 f 10 48 II r 9 08 04 K 8 89 ff ff 9 9 ff Oo d 8 98 7 48 108 9 08 10 18 10 4 11 7 19 0 19 0 9 17 S U 4 08 4 97 1 6 8 0 7 48 8 98 10 10 10 81 ll U7 11014 1S 9 Itlil 1I8U lOMt 8483 6866 9443 18089 14009 16444 18846 10197 4144 453 9788 12191 14083 16712 18958 90407 4148 6467 1049111198 14885 16789 19078 10618 44116710 10498 18416 Overhemden Fronts os As Blrectc Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1898 AangevangeD 1 Mei TUd van Greenwich OOUDA ROTTlBIllllTic I TU a lO 14 SE 9 4 10 11 ll li 9 11 8 48 3 S7 9 80 9 84 9 4810 18 10 80 U 8 1 e l 7 95 7 9 40 l 8 10 19 11 8 11 0 19 97 1 44 9 0 8 4 4 0 L0 I9 1 4 1 8 r 9 01 10 48 r S Ot 18 1114 11 4 17 08 19 47 8 14 S 19 K 4 94 t i I 9 8 4 0 4 57 04 10 4 0 88 7 10 7 45 8 U 9 9 47 OOUDl DEN HtAStiee tcih 11 18 19 18 18 8 9 14 8 4 4 4 4 811 80 1 8 7 11 41 1 1 18 ll 1 88 99 II 19 48 1 48 9 49 4 15 15 5 87 95 4 8 11 7 84 7 9 f f 84 8 16 8 99 0 99 8 8 04 9 84 7 80 8 80 9 17 9 98 9 7 10 14 U IS 7 49 8 49 r 7 8 8 1 8 07 9 08 8 19 9 08 9 4 10 95 10 44 11 4 6 O l D A U T K K H T vim vemff S4 7 1S 7 BS 8 14 1 07 10 19 tO BT 11 00 IS IO It tS t SO 8 17 4 88 5 80 5 47 A 0 S SS 8 26 door LO U V t n l4 1 87 ff ff S7 1 iA ff 8 10 ff ff 11 ff 18 87 aj8 8 B S9 10 81 WM 6 O U D k k MHTIBDAU la 6 89 8 14 9 48 10 57 4 U 5 10 7 51 8 86 10 17 10 16 t W 8 01 9 05 10 85 18 8 1 00 6 87 8 40 10 08 11 87 t 0 a 8 80 9 98 10 60 1 OS 5 15 8 6510 18 11 4 7 10 K ff 10 84 M S 34 K 45 ff 6 14 7 18 8 4810 8610 41 M 8 0 8 8 50 S 04 6 88 4 7 89 SftlO Bl 08 U37 8 08 8 86 S 5B 4 48 5 85 6 S0 6 S6 7 56 66 9 07 9 85 10 08 10 84 84 ff ff 8 47 4 16 Ö BO 7 18 g 9 10 9 88 10 64 ff 84 t ff ff ff 9 86 8 09 S 40 4 87 5 80 6 07 7 8S 8 81 9 49 9 55 10 S4 11 10 UtreeUt 5 15 6 8 7 4S 8 37 8 49 9 00 9 80 lO lS 10 88 U 8S 18 Woerdea 6 49 6 68 8 06 9 16 10 88 11 55 18 üudew 8 14 ff ff 10 46 g Govds 8 87 tt OS 9 86 9 68 10 59 Il lO 19 11 Vmst C 9 7 05 8 10 9 05 11 118 58 8 45 4 416 80 7 45 9 4 ms W 7 80 8 86 9 80 11 30 8 08 4 00 fi OO 6 85 8 00 10 0 Oottda 1 09 9 18 10 09 IS bl 8 56 4 47 1 49 7 49 B 49 11 1 Igke itktD wttaritoai en wegen waterscbapti UDgelegeohedeD politie ngrerbeid militie eo scliDtterijen beoeTeDfl straodTonderyen Tot leden dier fdeelingen cyn baooemd Afdeeliog A de beerea mr G J Goekoop mr D fftD Weel eo mr A C GreDad Jooeb Afdeeliog B de beeren mr P L F titas é wr C J E graaf tbd ByUüdten P C K era De Opmerker berinoert er aRo d t het thann 300 jaar geleden ii dat twee beroemde Hol lendiobe boowmeeiters Jaeob ran CarapeD en Fieter Poat bet lereoiiHcbt aaoicboawden Ëeritgenoemde waa zooals men weet de boDwmeester van het cieawe AmsterdaroFche Stadbuia bet tegen woo rdig Paleis op df d Dam Omtreot den bouw rermeldt het blad o a Wanneer Barge meesteren zich voor bet eerst tot Van Gampan gewend hebbeo is niet be kadd ReeOe ia 1G27 begoonen zij hoizan aan te koopen om een bebooriyk terreio te verkry gea en ü gingen daarmede tot 1648 door Den lOden December 1642 dienden Bnrge meesters een ontwerp in wsarvan de vprvaar diger niet genoemd wordt Maar den 28i ten Janoari 1643 werd besloten een oitgebreider plao te doen mskeo Verondersteld mag worden hl is daarvpor geen zeker bewgt gevonden dat Bar temeesters zieb reeds toen met Yan Gampen in verbinding itelden Dat reeds zes weken later het nieuwe plan werd ingezöudf n maakt het wsarschgDiyk dat de bouwmeester ook bet vroegere plan bad ontworpen zoodnthy no slfchts wgzigingen daarin behoefde aan te brengen Met hoe groote gebeimzinnigheid dit allaa ook in zyn werk mocht zgn gegaan de zaak werd tocb rncbtbaar en tal van planneQ werdno door veraoheideae boawtneeaterB waartiiDder ook Philips Viflgboons ingezonden Maar Bargomeesteren waren vatt die aangeboden plannen niet gediend en gaven dit onomwonden te kennen Nftdat in 1646 de plannen op nog grootBcber schaal waren omgewerkt begon men aan de nitvoering te denken Het scbgnt dat Van Gampen die in de bouwkonnt eigenlgk maar een dilettant was alleen schetsen gemaakt had Om die schetsen totwerkteekeningen temaken werd Pietar Post die toen te Haarlem woonde in den arm Renoinen Den 20 Janoari begon men tn beien den 28 October daarna werd de eerste steen gelegd Den volgenden dag werd Daiiel Stalptiert tot Btads arrbitect bi noemd op een bezoldiging van l 1600 en f 30 mante1i eldf Voor den itadhnisboaw bad by see beledigde opzichters onder zyn bevelen Jacob van Gampen vras by die eerste ateenItg ing tegenwoordig doob leidde den bonw slechts in zooverre als hy af en toe de werken in oogen obonw nam en op de vervaardiging der teekeniogen bet oog hield Bg was te Amsterdam van 14 November 1648 tot 7 Maart 1649 ook in 1650 1651 en 1652 vertoefde by in de hoofdstad Dat jaar kwam by den 12 Angnstas en by bleef tot 16 Jnli van bei olgende jaar Andarmaal vinden wy hem te Amsterdam van 17 April tot 1 December 1654 Hy was op stadskoaten in hei O Z Hearen Logement gehniave t Honorarinm ontving by niet slechts zyn reisen andere onkosten warden hem nït de stadikaï vergoed Den 29 Juli 1655 werd bet gebonw ia gebroik genomen hoewel bet nog verre van gereed mocht beeten Alleen de Yieraohaar bezat toen reeds haar mnrmertooi docb de overige vertrekken ook de groote zaal waren nog zoo goed als onversierd 8 3 8 49 B 49 8 16 a Oi G lldi ligordreoht cloor Nieuwerkerk OapaUe Kottitrd m DO 7 a 7 8 IM 7 U 9 08 6 11 8 19 ll 9 4 4 4 04 11 17 B tterdu Otp Uo Kiauwarkerk Uoordnoht Ooudt ZttTnhuiHnMoerkaiMlle ZoatarmMrZegwurd Voorburg H fc K SO A 89 6 8S 6 BS 08 Uoad Oudew Weerd IJtresht 7 04 7 48 Jacob van Gampen aanscbonwde nog de in 1656 en 1657 gereedgekomen groote frontespican van QnelIiJQ Doch toen by den 13en September van dat jaar overleed VM bet ge bonw nop slechts met roode pannen gedekt en ontbrak de koepel Met bet maken der ontbrekende teekeningen o a voor de groote krygsraadskamer werd Pieter Post belaat Van Gampen kreeg in de St Jorisketk te Amersfoort een grafteeken door Quellyn van sierlijke kiaderfigoartjes voorzien Vondel dichtte het op chrift td Aertsboabeer ujt dan Stam Van Gampen legt hier onder Die t Kaedhnjs t Amiterdam Gebond heeft t achtste wonder Hoeveel roem Van Gampen ook met zyn schepping mocht inoogtten sommigen beweerden dat eigenlijk Btalpaert de ontwerper was Doch de betoigde in een gedicht £ erplicbt aen mjn beer en meester Jacob van Campfln dst dezen laatsten alle eer toekwam Pieter Post in vele opzichten een geestverwant van Van Gampan boowde o a bet haifl Swanenbnrgh te Batfweg thans een beetwortelfluikerfabriek bet Manritsbnis in Den Haag bet Stadbaia te Maastricht bet Hois ten Bosch en de Waag te Gonda en Leiden Het blad hoopt dat de leden der Maattchappy ter bevordering der Boowkonst op do vergaderitig in September e k te Zntfen te booden beide groote mannen zallen berdenken Door de firma G J van Booten en Zoon te Weeip is toetegging gedaan tot het kosteloos leveren vsn cacao voor bet onthaal van 650 kinderen te Gemert by gelegenheid van de a 8 feesten Gemengde Berichten Te Montfoort heeft bet 4 jarig dochtertje van den schilder T in een onbewaakt oogen blik ait een fleaobje mat loog gedronken tengevolge waarvan het kind niet kan spreken ïn de Vleerstraat te Deo Haag is een kind verbrand waaraohyolgk door bet omvallen van een petroIenmtOBBtel De moeder was afwezig Te Rotterdam trok Maandagavond een fraaie iliaminatie byzonder de aandacht die by wyze van proef was aangebracht aan het perceel M sseltrap no 5 tegenover het plan G waarin gevestigd bareeleo der Mtj tot Exploitatie an Stsatsa poor wegen en bet kantoor van vaite goederen der firma Schnld Lienwecs Ë u frasi decoratief omlyst door ettelyke illomtneerglaasjes maakten een aardig efiect in dit stadsgedeelte De vetpotjes werden geleverd door den beer H van Haersolte aan wien ook door het gemeeatebestaar de levering van 35 000 stak gevold met stearine is opgedragen voor d illnminatie van enkele openbare gebouwen Boven Kenlen eo omstreken brak Zondagarond na groote hitte een geweldige storm los die boomen ontwortelde en telegraaf pale o omwierp terwyl de hagel talloose glasruiten vernielde o a 400 h 500 in de kap van het station Ook werden kostbare geschilderde glazen in den D ni beschadigd Een troot fabrieksgeboDw in de voorstad Bayenthal werd nagenoeg geheel vernield een kerktnrea stortte er in ook het schoolgeboow werd gedeeltelijk vernield Versoheideoe menschen kregen belangrijke kwetsuren ook werden er door den hevigen wind in den Ryn geslingerd Te Kalk werden twee man gedood en vyf gewond by t instorten van een steenbakkery Het dorpje PoU zag er nit of t gebombardeerd was Daar werd een kind gedood en anderen gewond 11 31 U 18 11 98 U St ll 4 51 19 89 19 S8 1 1 7 1 14 1 98 9 80 9 98 Al die ellende werd aangeriobt in niet veel meer dan een kwartier De schade is enorm De burgemeester gaf reeds verlof collecten te houden De storm deed ziek gevoelen tot Bonn overal schade veroorzakende ook aan da boomgaarden Üit Amsterdam meldt men Ook metselaars en opperlieden hebben in eene gisterenavond geboadeu vergadering besloten de stakende timmerlieden moreel eB financieel te steunen In die vergadering werd o a bet voord gevoerd door den heer Gerhard die deel heeft uitgemaakt van de bpmiddelingscommissie Hg voor zich achtte de eiseben der timmerlieden billyk en gerechtvaardigd en gaf de schuld der algemeene staking aan da patroons die baar badden koonen voorkomen door tgdig bekend te maken dat zy alle relaties met de ei gen boa wers badden afgebroken Hedenavond zal een tweede metselaarsvergaderiog gebonden worden tot schriftelgke stemming over de vraag of de metselaars het werk zuilen itsken op karweien waar timmerlieden aan den arbeid zijn hoewel de patroon de elsoben der stakers niet hebben ingewilligd Nader meldt men Da patroons hebben van bnune zgde een oncwrzoek ingesteld naar den omvang der staking en daartoe de siad in wyken verdeeld Volgens den uitslag van dit onderzoek zon het aantal stakende timmerlieden niet meer dan 1000 bedragen Met het stoomschip Gedé van de Rotterd Lloyd zyn gister te Rotterdam aangebracht de ichipbrenkelingen van het Nedert stoomschip Smit uit Alblasserdam Zooals bekend i dit schip m de nacht van 2 op 3 Jani by dikken miftt op Sootb Black Rock asn de kost van Korea op de rei van Nercbwang nasr Yokohama gestrand en totaal wrak geworden Blgkeos hun mededeeling waren behalve de gezagvoerder E J Karst 17 Hollanders en 11 Gbiueezen aan boord Het schip zank zoo spoedig dat de opvarenden nanwelgks tgd hadden aicb op een rots in veiligheid te brengen Daar vertoefden zy 36 nur zonder eeoige lafenis waarop 9 man bps oten in een der sloepen den omtrek te gsan verkennen en zoo mogelyk hulp te krygen Zy slaagden er werkelgk in eenige viscbsloepies te ontdekken die dadetyk bereid waren de vcbipbrenkelingen te verlossen z namen ben op en brachten hen naar Nagasaki van waarait zy door bemiddeling van den Fraosohen consul de reederg van bet ongeval verwittigden Daarop werden zy naar Batavia vervoerd waar de Gnineezen achtergebleven doch de overigen met de Qedé de terugreis naar het vaderland aannamen Omtrent den moordaanslag te Hobrede wordt ons nader gemeld Dinsdagmiddag circa 3 nor keerde zekere D O een 60jariae man nit Hobrede gemeente Oostbuizen N Holl die het bedrgf van slachter aitoefent terng an de markt te Fnrmerend Wat hem meer ove kwam wat ook nn weer het geval by verkeerde onder deo invloed van sterken drank De vrouw van den broodbakker M geboren B een rnim 30 jarige vronw had hem al eens bet verkeerde zgner onmatigheid onder het oog gebracht en wellicht was O hierover gebelgd Hy trad het bnis van M binnen en toen diens vrouw voorkwam trok by een mes en stootte bet haar in het lichaam Daarna wandelde by naar Ooitboiten begsf zich tot den gemeenteveldwachter H Bakker en zeida tot dezen beambte bier hub je een moordenaar Natonrlgk is hg in arr ist genomen en naar de gevangenis te Haarlem overgebracht 4 9 t 99 5 1 e 14 7 31 4 18 i i 19 19 91 4 1 10 S 40 4 10 99 7 0 kaai Amst G Op dit oogenblik is de toestand van vronw M gunstiger In de Alpen zyn Zaterdag en Zondag niet minder dan zes toeristen gestort voornamelgk ten ge o ge van eigen roekeloosheid Vier van hen hebben fann waaghalzerg met den dood moeten bekoopen de beide anderen syn aog levend gered De I G G A beeft eergiitereo in Amsterdam haar laatste hebt laten Bcbynen en de gemeente heeft gistermorgen het bedrgf overBtenomen By de overeenkomst taischeu de Imperial en de gemeente is het personeel van de I C G A niet genoemd noch by de onroerende noch by de onroerende goederen Tocb zyn zy byna alle in gemeectedienst overgegsan Het zyn ongeveer 700 werklieden en 60 besmbten Da L G G A tegt bet Handelsblad heelt zich niet als een ondankbare mees teres tegenover baar personeel gedragen uitenkele der bepalingen die de Londaosohadirectie te bannen behoeve afkoudtffde kandit bigken Alle bazen opzichters en werklieden worden door de directie der ïAmaterdamscbe Gasfabrieken ïoorloopig in gemeentelgken dienst overgenomen met nitzondering van hen dia reeds een pensioen of gratificatie van de I O G A oniviniiun Werklieden die 10 jaar of korter in dienst der Maatscfaappy waren ontvangen een gratificatie die op een spaarbankboekje wordt ingeschreven Werklieden die meer dan 10 jaar by de Maatachappy werkzaam waren ontvangen een Igfrente of lovensverzekering ingaande op 65 jarigen leeityd mils de gemeente dat bedrag tot het volle pensioen dat hun volgens het pensioenr lement der gemeente toekomt aanvulle Zy die wegens leeftyd of gebreken binnen korter of langer tyd den gemeentedienst znUen moeten verlaten krygen een pensioen of gratificatie zoodra hun betrekking hg de gemeentelyke gasfabrieken ophondt Bovendien heeft de Londensohe directie bedongen dat de gemeente boven dit pensioen ean byslag zal geven in verboodtog tot loon en diensttyd by de gemeente doob oferigaos volgens regelen door de gemeente te stellen Zoo znllen deze geëmplojeerden in gemeentedienst overgaan en behalve een aardig protgtje van de verandering niets bemerken STADSNIEUWS GOUDA 11 AognstQB 1898 Door de Kotterdamsche Schietclnb de Scherpsebutter werd van 5 Jnni tot en met 31 Juli een nationalen Bcbietwedstryd gebonden in het gebouw Odeonc te Rotterdam CORPS WEDSTRIJD In afd B rgks cylindergeweer werd de 8ate prga behaald door de WeerbaarbeidsVereeni ging Uurgerplicbtc alhier met 253 p Op de Personeele baan wedstrgd met rykscylindei eweer werd de lOde prgs behaald door de heer W Sliedrecbt met 56 p eo de 15de prgs door den beer G A Groenendal met 55 p De heer J J Pb den Boer verwierf de dagmedaille op 17 Juli met 57 p Heden waren wy in de gelegenheid ean kykje te nemen in de kegelbaan van het cafe Harmonie Mprkt alhier waar door den Hear J J Woudenberg een Kronioga Kegelwedstryd op vrge baan gehouden zal worden In de eerste plaats kunnen wg conststseren dat de baan een zeer prettigeu indrnk maakt De vereiering die aangebracht is moet waarlyk schoon genoemd worden Het voornaamste deel van de decoratie beitaat uit een borstbeeld van H M de Koningin geflankeerd door 8 80 8 9 1 10 04 10 11 10 18 10 9 10 84 7 5 8 09 09 ia 8 9 10 88 IJ 19 8 48 9 10 lO K 10 4 7 9 9 87 9 47 9 14 10 01 10 07 11 80 10 10 10 10 19 10 91 10 88 10 88 9 99 10 89 ll lG Neerland a en Qonda s wapen te midden van bloemen en vlaggentooi Boven alles wordt een wedstryd natnorlyk aantrekkelyk gemaakt door bet aantal en den aard der pryzen Wy laten hier het Igstje volgen eo twgfelen niet of ieder zal ons toestemman dat de Heer W flink voor den dag komt lite prgs 4 Theis lot bearswaarde pl m f 140 2e prgs lot stad Rotterdam 3V t beurswaarde pi m i 105 3e prys lot Brussel becr waarde pi m i 50 4b prgs lot Antwerpen beurswaarde pi m f 50 5e 6e 7e en 8e prys konstt oor werpen 9e prys twee witte krnisloten 10e prga portret van H M de Koningin in zilver met pelncbe lyit lie prys een inktkoker met zilver gemonteerd 12 prys een couvert in étai 13e prys twee loten Paleis van Volkavl yt Extra pry sen Toor de meesta negens op een kaart een mandje iahoudende 12öesschen üjaeBordeanxwgn aangeboden door de firma Koenraad van Andel en Zoon te Gorinchem Voor de meeste aehien op een kaart 12 flesacben Wilbelmina champagne aangeboden door de firma Gebr Beokman wynb ndelaren te Amsterdam Voor de meeste zevene op een kaart een mandje inboodende 12 heele kruiken Holstkamps oude jenever aangeboden door den beer J F M Beudeker voorheen firma C Mes emaker alhier De baan voor dezen wedstrgd is geopend op Zondagen 14 21 eo 28 Augnatos van s morgens 10 tot s avonds 12 nor n de dagen toflicben 14 28 Aognatni van 11 anr s morgens tot s avonds 7 our Na 28 Aog is er des Zondags geen Wedstrgd kegelen docb weder gewoon kegelen Tgdens de feeilen is de kegelbsnn gesloten op 30 en 31 Aag en 1 September Wg twgfelen niet of dese wedstrgd zal tal van vreemdelingen naar Gonda trekken om zich met hanne kegtlbroeders alhier te meten en hen de prijien te betwisten Den beer Woudenberg wenscben wg met ijn onderneming veel eaccen Het Hollandsch Tooneelgezelacbnp van het Paleis van Velksvlgt gaf gisterenavond hare alscheids voorstelling met de Roerier van Lyon of de noodlottige Gelykenis € beroemd drama in 7 bedrgven Het spel der acteurs en actrices was uitstekend trouwens gedurende de geheele kermis heeit M Hollandsch gezelschap het Gondsche publiek geheel en al voldaan De keuze der opgevoerde stukken liet niets te wenschen over alleen gisterenavond beviel het stuk ons minder de tnestandeu waren te hard gekleurd De heer Barendse bad veel werk van zyne beide rollen gemaakt hg speelde aULesurqaes en als Dnbosc onverbeterlgk zgne gedaantevrisaeling geschiedde zeer spoedig en vooral in bet laatste bedrgf toen de meeste toeschouwers dachten dat achter den paal een figurant stond had hg zeer vlug zich verkleed De heer Bigot als Cboppard de paarden ver hnurder alsmede de dames Potharst Grader en Braakensiek stonden den heer Barendse flink ter zyde De overige heeren en dames hebben ook hun deel gehad aan het welslagen der nitvoering Wg hopen het gezelschap m een volgend jaar weder hier te zien optreden en zoo het mogelyk was zagen wy gaarne dat het bestuur der Sociëteit Ons Genoegen hen ook dezen winter enkele malen in bet abonnement het optreden De volle schonwbnrgzaal bewees voldoende dat het publiek de opvoeringen zeer op prys stelde In ons veiliogbericbt van gi teren is een font ingeslopen de som waarvoor perceel 1 is verkocht is niet 14365 maar f3465 Benschop By de verkiezing voor een lid van den gemeenteraad alhier werden uitgebracht 142 stemmen waarvan 10 van onwaarde Herstemming moet plaats hebben tnsicben de beeren T Lekkerkerker Gzn en J Oosterom met resp 54 en 41 stemmen Haastrkiht Ds Pool alhier komt voor op het twaalftal te Nsarden vacature Fortnyn Droogleevar OüDEWATBE By kon besluit is gehandhaafd bet besluit van Gedep Staten van Znid Holland waarby goedkeuring is ontbonden aan het beilnit van den raad deser gemeente tot aflossing van eene schnld en tok het aangaan van eene geldleening ea zulks wegens deo langen termyo 37 jaren van aflosiing Stolwuk Het programma voor de feestviering op 2 en 3 Sept alhier is vastgesteld als Tolgt len dag Klokgelui allegorische optocht door tal van vereenigingen mnziek en zangaitvoering Tolksspelen bal chaiEpêtre illnminatie 2en dag Feestviering der schoolkinderen onder leiding van den heer Ockhnysen uit Hotterdam voortzetting der volkiipelen mnziekmtvoiring en bal cbampêtre BoMoaivas Op 15 dez er wordt te Nieuwopt in Tatbioding met deze gemeente aan i ko Rykstelegraafkantoor ingericht met telefoondienst voor het algemeen verkeer geopend Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gonda over 1897 ontleenen wy bet volgende De bestrating langs de rails van den Stoomtramweg moest ook dit jaar telkens iu orda worden gebracht wat door den aannemer van bet onderhond der straten roor rekening van de betrokken Tramweg Maatsehappy geschiedde Voor dep afvoer van hemelwater werden 28 groote en 2 kleine gegoten gzeren straatkolken voorzien van ti slagen gzeren ftankschermen 9angebracbt Zij werden ondprling of met de g achtea verbonden door Ëngelsofae aarden buizen of cemeotriolen Om bet stuk grond aan de Vest en Houtensteeg vrooger io gebruik by de flrma G Prince Zones is een houten rasterwerk gemaakt Dit terrein is voor berging van keien en ander straatmateriaal zeer geschikt en onmiibaar geworden De front en ringmnren van de reinigingsputten der riolen werden behoorlijk onderbondan en wau noodii van nieuws rollagen voorzien De booten luiken werden tweemaal geteerd of met csrbo ineum bestreken en naar gelang van de behoefte met raamwerken vernieuwd De reiniging van de riolen behoort volgena het bestaande contract tot de verplichtingen van den pachter of aannemer van het ophalen der vuilnis P Ooms die zich naar behooren van deze taak kweet c Wegen en voetpaden beboorende aanen onderhouden door de Gemeente Bet onderhoud van bet Gondsche en Amsterdanuche rypad gelegen in de gemeenten Boskoop en Alphen alsmede dat van den Brngweg in de gemeente Waddinxveen vorderde eene oitgaaf van f 837 86 waarvan f 676 30 aan materialen De onderhoodikoiten van de tot eerstgenoemd rgpad behoorende tolgaarders woningen bedroegen f 187 50 In de plantsoenen werden eeoige perken met van elders aangevoerde teetaarde opgehoogd waarvoor gebezigd is eene hoeveelheid van 228 M terwyl voor de ophoogiog der paden is gebraikt 1100 M ko enasch De benoodi de plrnten en gewassen werden publiek aanbesteed tengevolge waarvan de levering werd opgedragen aan de firma T de Loos Zonen te Bosko ip voor f 281 80 terwijl de aanvolling van het verder tekortkomende gesohiedde nit de kweekarg van de Gemeente De banken en de afzetpaaltjes in de plantsoenen werden geverfd Langs bet plantsoen by de Tiendowegsbrng is eene nieuwe schering met prikkeldraad ann gebracht De door wylen den heer en mevroow Van Bergen IJzendoorn aan de Gemeente gelegateerde tuin grenzende aan ht t plautioen by Rynland s Stoomgemaal werd overeenkomstig de bedoeling dor erflaters bg de openbare wandelplasts getrokken Het daarin aanwezige tninhnia en de daarnevens stsande woningen bij de Vgverfltraat werden io bet openbaar voor afbrask verkocht aan J van Seomeren te Tilburg voor f 255 waarna de tuin met het door die afbraak verkregen terrein door de firma Groeneweegen Zoon van de Bilt tot wandel plantsoen werd aanirelegd De kosten hiervan bedroegen f 2026 45 een klein ged elte van welk bedrag evenwel moet geacht worden te zgn beiteed voor het dairaan grenzende bestaande plantsoen Het gedeelte zgl dat tnsechen den tnin en den Noordwaarts gelegen moestuin liep moest worden gedempt en gerioteerd terwyl bet gzeren hek dat vroeger de afscheidmg vormde toaschen den tuin en het plantsoen na te zgn in orde gebracht verplaatst werd naar de zyde van de Vgverstraat en da Zak thans Tainstraat Voor het gewone onderhoud van de plantsoenen werden besteed f 1355 04 aan materialen en i 1535 19 aan arbsidsloonen d Rivieren kanalen vaarten en bybe hoorendo werken Voor het verrichten van de noodige uitdiepingen en opruimingen van den bodem en de taludi der rivieren kanalen vaarten en graohtso werd voor zoover de Gsmeente daartoe verplicht was naar behooren zorg gedragen By openbare aanbesteding werd het oaderhood van de kaaimuren langs den ÏJssel en de grachten met dat van de vleugelmuren bij de bruggen ed sluizen to ewezen aan J H de Wilde alhier voor f 2230 Het onderhond der kaaimoren vorderde eene uitgaaf na f 614 63 aan arbeidslooneo Het onderhoud van de bruggen bepaalde zich dit jaar tot de vernieuwing van booten dekken en bet verven van den bovenbouw Nienwe dekken werden gelegd op de broggen over ds Goawe fay de Turfmarkt en de Groenendasl de Spgkerbrug bg het Kotterdamsche Veer de Baastrecbtscbe brog en de brog in deo weg naar deo Zoidplaspolder bg den watermolen van den Oostpolder Geverfd werden de Kleiwegsbrogt de brog over bet Bloemendaalsche Veriaat de Haastrechtsehe brqg de draaibruggen over de Gouwe de hrnggen op de Turfmarkt en de ophaalbruggen op de Gonwe en de Raam Aan de zoogenaamde Doelenbrng eene brug voor Toetgioge orer da Flaweeteiiiiagelgraoht 1 baddan bdangrgko vernieuwingen en hetalel lingen plaata waarby verandering werd gabraoht in de inrichting van nat bovendak welke goed scbynt te Toldoep e Havens Als aanleg of ligplaatsen voor da schepen dienen de kaden van de vele vaarten kanalen en graobten in de Gepeente die daarvoor uitnemend geschikt go Van eene eigenlyke haven is bier geen sprake f Gemeente begraafplaats Met de ophoogiog van de Algemeene Begraa aats in bet vorige jaar aangevangen werd oortgegaan Behalve het in het vorige jaar onveranderd gebleven gedeelte der afdeeling Ëtgen graven Protestanten werden andere gedeelten der Begraafplaats waar groote kuilen en verzakkingen waren ontstaan opgehoogd en onder profil gebracht Het daarvoor benoodigde zand werd na openlnre aanbesteding geleverd door G Broers alhier die de bepaalde hoevaelbeid van 1500 M aannam voor f U 99 de M Waar noodig zgn de grafpaaltjea vernieuwd en geverfd en zgn de grafzerken in verband met de ophooging verlegd De kosten der Algemeens Begraafplaats bedroegen f 1896 64 aanmaUrialenenf 239 66 aaa arbeidaloonen Wordt vervolgd WIELERIIIEVWS Gister ochtend om elf nar bracht een extratrein ait Amsterdam naar de residentie de zeehonderd leden van de Dortmonder wieU rydersctob dames en beeren die ter gelegenheid van bet 25jarig bestaan hunner Vereeniging ébu tochtje door ons land maken By het verlaten van de waggons bief een muziekkorps dat de olab by zich beeft bet Duitach Volkslied aan Baiton het station werd door het spelen van deo maraob van den Dnittcben wielrgdersbond bet sein tot verzamelen gegeven Een teleurstelling was bet voor de Dnitschers dat zy niet met muziek voorop naar t Hotel Central mochten marcheers n Gisteravond keerden zy met een extra trein naar Emmerik terug BurgarlUke Stand GEBOREN 9 Aug Cornelia Neeltje oaden J G Eotik eo M Caratz Leeodert naders P Benschop en K P Woeriee OVËRLËDKN 9 Aug A van der Vliet 18 m GEHUWD 10 Aug D de Grnil en J X uvealnk G Heymsnbsrg en M J Lens A Vreeswyk en G Berlyn A Sas en J T van Beugen Beeuw k GEHUWD C fl Hille en C J M Bolaëos Brack mar tjubrxohtëm Gouda 11 Auguitua 1898 OranoD ruimdeii tot vorige prijzen vlug op Tarwe Jsrigc Zeeuwa ƒ 11 i 11 30 Nieuwe dito i ƒ Mindere dito iO 50a ƒ 10 75 Afwykcade ƒ 9 60 a 11 Polder ƒ y 7B ic ïS Z Boggo 8 85 i 6 60 Polder ƒ i buitenlandaohe per 70 kilogram 4 40 i f 4 70 Gerst Wioter ïi Zomer H Cbevttllier 5 60 6 50 Haver per heet 8 40 ü 3 85 per 100 kilo 7 75 u 8 26 Hennepzaad lulaadsob 8 a 8 50 Bnitenlandsche 6 50 u 6 75 Kannriaaaad ƒ 6 a 7 50 Karweizaad 10 25 u 10 75 per 40 Kilo Koolzaad nieuw 8 a 8 25 Krwton Kookerwton i ƒ Niet kokende ƒ ti ƒ Duiteniandaoho voererwten per 80 Kilo ƒ i Boouan Bruine boenen a Witte boonen a Duivonbooufln ft Paardenbooneu a Maig per 100 KiloBonte AmenkannacJie f 4 70 ü 4 90 Cinqiiautine 6 75 a ƒ fl OdeiBa 5 u 6 86 InUudsche mesting k f r VBiMAaxT Melkvee aanvoer handel en prijEOn Vette varken goado aanvoer handel vrijwel 18 a 1 ot par half KG Biggen voof Engeland redel aanvoer handel vrijwel 16 17 ot per half KG Magere biggen goede asuvoer h kndol matig 0 75 l 1 05 per week Vetie Bobapen goede aanroer handel flauw ƒ 18a 80 Wei Lammeren goede aanvoer handel itag 1 Nnohtero kalveren goede aaavoer handel flauw ƒ 4 fl Fokkelveren 9 i ï 6 Graikalveren aanvoer handel ƒ k Aangevoerd 148 partyen kaas Handel flauw Is qual ƒ 8S a ƒ 36 8e qual IS ƒ 1 Zwaardere 87 ijM vV ora HolUndscha ƒ k ƒ 7 fA V Boter r elyke aanvoer handcl ïtóV E Goebotr r 1 i ƒ 1 30 g ff A WeiboUr f 0 80 ü 1 perlèP 358 Staats loterij 9e Kliuo m 4516 57S 4997 18 1057 U 7 6144 U 8 mui 20S1 51 7 liOt 53tr lilt ttaa 11 Auguitu 167I8 1 06 16888 19448 17090 11655 17818 19871 17419 11680 USI5 19619 184 7 19744 liiM ItIM Tra icing as Donderdag Fryun tbs 46 7081 105 5 1 4 Ui i 7883 10 S4 11907 14944 770810937 18042 150S9 7768 11816 ISOGl 16843 808 11444 18484 1586 90 011414 18777 16748 aS O 11846 18874 16868 i t 11851 itaii laiii A van Md TwlLur Kleiweg B 73 73a GOUDA TelenkOMt Jir at Amsterdam Vikn 98 97 101 86V 86 84 Beurs van Slotkri V 10 AUOU8TD8 NuiEUXD Uart N l W 8 8 i dito dito dilo 3 dito dito dito 3 Homii OU Goudl 1881 88 8 lTALlB IaBohr Ting 1868 81 6 OusTBNiu Obl UI papier 1868 6 4 17 dito io cilrer 1868 6 FOBTUQAL Obl met coupon 8 17 88 98 97 18 36 dilo ticket 8 Kdiund Obl Binnenl 1894 4 dito CleooQt 1880 4 dito bij Botbl 1889 4 dito b j Hobj 1889 90 4 dito in goud leen 188S 6 36 dito dito dito 1884 5 SpAHJl Fetpet lokuld 1881 4 TuiKiij Oepr CoDi leen 1890 4 74 Geo loening serie D 181 Om ieening serie O 86 Zois Apa Bep T obl 1899 6 104 Ueiico UU Buit Bob 1880 6 98 ViHiZDiu Obl 4 onbop 1881 36 A 1ISTIBDAII Obligation 1895 8 100 SoTTliiSAli 9ted Irnu 1894 8 100 NlD N Afr Handalsr aand 84 Areni sb Tab Mij Oertiai aten 663 Deli Mtatiehappij dilo 489 Am Hypotbeeicb pandbr 4 100 alt Mi derVorstenl aaud 49 s Qr Hypotheolib pandbr 8 101 Nederlandseha baak aand 198 Ned Handelmaatioh dito 14 i N W k Fac Hvp b pandbr 8 65 Bolt Hypotbeekb pandbr SV 99 Utr Uvpotheeltb dito 8 98 OoBO lm Ooil Hong bank aand 118 Busl Hypotbeekbank pandb 4 108 Amtiu Bqut bypotb pandb 5 85 Maiw L O Pr I ion oorl 80 Nal IIoll IJ Bpoorw Mü asnd 118 Mi tot Kipl 81 Spw aand 119 Ned lad Spoorwegm aand 808 Ned Zuid Afr 8pin aand 6 917 dito dito dito 1891 dilo 6 100 i 59 lT LU apoorwl 1887 89 A EoU 8 54 Zuid IUl Spwniij A H obl 3 67 PoLi N Warscbau Weenen aand 4 160 Busu Or Busa 76V liattiacbe dito aand Futowa dito aand 6 75 Iwang Dombr dito aand 5 lOO Kursk Jh Aloir 8p kap opl 4 109 ♦ dilo dito oblig 4 ICO Amiwia Cent Pao Sp Mj obl 6 14 Chic b North W pr C t aand HV dito dilo Win at Peter obl 7 187 Denver fc Bio Qr 8pni eert T a 187 llliaois Central olil io goud 4 108 Louisr b Kasbf illi Gert v uod 66 Mexico N 3pir Mii lehyp o 6 109 Min Kansas 4pCt pre aand 1 l is N York Oulaalo It West aand 15 dito Fenn Ohio oblig 6 118 Oregon Calif Ie fayp ia goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 185 Un Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Lioo Col Ie hyp 0 6 Vi m 197 10611 106 100 100 U6V 118 i l ll i OjtNAUA Can South Ghert T aand 60 Vm C Ballv Na Io b d e O Amsterd Omnibus M j aand Botterd TrnmwOKMaals sand Nrd Stad Amsterdam aand 3 Stad Eolterdan asod 3 BlI R Btad Ant erpen 1887 8 aiad Bruasel 1888 9 HoNo Thoiss Begullr Oeselseb 4 OoiTBul StaaUleanig 1860 6 K K Ooal B Cr 1880 8 Spuji Stad Madrid 3 1868 NvD Ver Bez Avb Spoel eert ADVEj TENTlEN OUZICHTBAREII HEERBN en OAMEB PRMER TOQPETS SCHEIDINGEH en veraere BAARWEaKEN munten nit door SOLIBDG AFWEBKINO bg P P VAN WimARDEN MffSur KleUeeg OouOa Dubbele Buurt B 10 T A IL L E U R