Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1898

37ste Jaargang Zaterdag 13 Augustus 1808 No 7056 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMi ftt ADV£RT£NTIEN worden geplaatst van 1 5 regf © a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekmid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur den midd Telefoon No S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Ataondermke Nommers V U F CBfïTEN Ooudb Druk laa k BUKKICAN k ZOOH Bekendmaking Het POLDERSLUIS E nabij het Stoomgemaal van den Polder Reeuwyk zal voor den Scheepvaart zijn afgesloten tot den 19 AUGUSTUS 1898 D Voorzitter tui den Polder Reeuvnjkt F H BULAEUS BBACK IJS Kalfsleverworst enz uit de Fabriek ran A VAN BK BARSELAAR flofieveraneier Ilage Korte Tiendeweg D 8 c o n D A SLEGT bereelt zich uu tot het lereren Tan Zuiver Zeeuwsèh Tarwebrood 24 cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 WÊ f Bekroond op de Internationale Tentoonatelling Tan Bakkerij Maaldery en Kook knnat te i QravfrOuuje met een diploma Ver gald ZÜTeien Medaille E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPMEEKVItBS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATËBDAG Tan 8 tot S nur WOENSDAG en VRIJDAG Tan itot unr ZONDAGS niet J F CÜIJPER S Westeinde 37 1 PIANO S AboBnement Stemmiogeo Gouda eiiOnutreken Korting voor j F CinjPERS Westeiade37 TeTena heb ik de eer m n geachte cliënti le te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehpuOeH U S XT voor timuda l0 mffn taTena reraoekende alle orders direct aan mij te adresseeren Ook aaurragen Toor stemming Een ware Schal TO r de ongelukkige slnchtoffers der ZeHb Tlekking Onanie en gehe jne uitxpattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI C Bollandaohe nitgaTe met 27 aib Prns 2 gnlden Ieder die aan da Terechrikkelgke geTolgen ran den ondeugd Igdt moet het lecen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka duiiend Tan een lekeren dood Te rerkrggen hg hetVerlagi MagAziu te Leipzig Neumarkt 34 franoo tegen inzending Tan het bedrag ook in poatzegela en in eiken boekhandel ia Holland mm Voorschotten wordeo rerstrekt Taa af 100 tot 3000 tegen kteine maandelgksche of driemaandelykscbe flossisg en zeer matige rente Aan dü adres kan men tarieren bekomen eeoer solide Levenarerzekering welke vooTÊCkoi verstrekt op Oe IPoU Brieven motto Voor schotten Noordaingel G4 Rotterdam lèdFja PUIKE OODE t m SCHIEDAMMER GEITEVEE Uerkt NIGHTOAF Verkrügbaar bij Jz M PELT ERS N B Alt bewija ran chthoid U cachet en kitrk steedi roor Eien van don naam der Firma P HOPPE Stedelijke Qasfakiek te GOUDA De priJs van het gaa ia 6 cent per M en voor Kooktoeatelleo of Motoren 4 g et Onder zekere voorwaarden worden perceeleu gratÏB aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gaameter Voor 3 eu 5 Uchtgasmetera bedraagt de baar 10 cent per maand Bewoners ran perceelen van ten boc ate 2 25 per week kannen wekelgka afrekenen en van de fabriek iampen kooktoeBtellen enz t gen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Koninklijke Machinale Fabriek DE HüNlGBLOEMf vm II K vanSchaik Co gereatigd te ê OravenJiage Hepplentraat en S0 nabg de Regentesaelaan Tan Z M den KONING ran BELGIË Indien gij hoest gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snperior DruiTenBorst Honig Eitract FLACONS Tan 40 Ct 70 Ot on ƒ 1 Terkrjjgbaar bg Firma WOLFF Co Weathaven M99 loudn D MIEBIES Kleiweg E 100 Qouda R H TIK MILD Veeratal B 126 te Gmda A BODMAN Moordnchl J C RATELAND Bosicop B T WIJK Oudtual rr M KOLKMAN Waddinmmi ur Il U bMta la i T tain JMt f m Rheumatiek ImMuf fun kortom ffl hAirMiExpeller Ifit laMtkeltaMtMMuakwiaiiiatain AikerfiiRlxpellB TelktltteMr y l auat K itaada la Mar baiaiaab Anker Piiiilxiiellfl Pliia 90 oaat s oaat aa 1 26 d aialL Vforhandaa la da maaata Apothakai aa bq r A Bioktar t Oa la Bottedam Te GOUDA bg C LUGEll Apotheker Markt en hg WOLFF t Co Westhafen 198 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOPLATTEN ASCEITEATE2I E LIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel Spoedige aflevering Nette oltvoering Conenrreerende prijzen Sik m RAADT Westhaven 200 Peperstraat 7 8 9 11 Handel in MAI r FACTUREN TAPUTEN m EAEPETTEN Meuwe en gebruikte Meubelen ANTIQUITEITEN ENZ tctoriawater ui f de VicforiaSron te OberlahnsteinbyEms Tafeldrank Van h£ pninklykef uis der federlanden PetrolemQ Gasgloeilicht Systeem WASHINTON Belsrooan a O oiad erx Iv ed aïlle JDternationale ïenloonslelling van B kkerij enz te s Gravenhage 7 maal goedkooper dan Gasgloeiltclit overtreft in HelUtterkte tiet Mectriach licht EENVOUDIGE AANLEG GEEN KOSTEN VAN ONDERHOUD Het meest geschikte licht voor ralrieken Terreinen en groote Getouwen p Voor H H belangstellenden te beziclitigen Hotel Rest DE Paauw Markt NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Verlichting Maatschappij METEOOR DEN HAAG ROTTERDAM I ilichtiiigenl M YAJJLOOI Spieriiigstraat Delffsche Slaolie Openlsaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Kosteloozeen Uewaarscliolen en op de Tusschenscbool De COMMISSIE ta TOEZICUT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de iDSchrU ng van Leerlinpn wier plaatsing men met den laten October 1898 op een der boTengenoemde gcholtin Terlangt geschieden zal in de schoollokalen op DINSDAG 23 AUGUSTUS 1898 dea namidd s ten Tjjf unr Voor Terdere bgüonderheden wordt TenrtMB naar de aanplakbiljetten Hantoa ll l CafveDef fl J Namens de Commissie De Seertlariê 3 H VAN DEB VOORT Ooüda 9 AagoatoB 1898 i SOHIOTT W ÜVEK SLOOTEN WATEREN en RIOLEN BUROKMKESTER eo WETHOUDERS ma Uouda Gelet op de artt 148 158 der Algemoene Politieverordening Toor cïoM Gemeente Brengen ter keunia tbh de eigenaren en de bruikera Tan de met sn de iemeente toebehoorende binnen de bebouwde kom gelegen Slooten Wateren n KioloB dat op Maandag den 23 en Dinsdug 23 AugoBtus 18 6 eone SUHOUW orer die wateren enz zal worden gedreTfln Belanghebbenden worden herinnerd aan hunne verplichting om te zorgen dat hunne Slooten of Wateren rotdoen ftan de afmetingen genoemd in art 153 der boTenbedoolde Verordening en behoorlijk lijn opKesloot loodat geene boomstammen over of takken in het water hangen on dat dia Slooten Wateren of Riolen gezuiverd zyn van vaat oi drijreHd vuil welke de dooratroomiug van het water kunnen balemmeren of stank of atankrerwekkcida uüdampiugen kannen veroorzaken Onverminderd de stiaf op do overtreding gesteld zijc de eigenaren of gabruikera verplicht de gooonBtateerde gebreken binnen S dagen te berstellea Da NASOHOÜW zal plaats hebben op Vrijdag dan S September 1898 Ooadft dan 18 Augsstus 1898 Burgemeefltor en Wethouders van Gouda E L MARTENS Pa Seorotaris BROUWER Bulknlandsch Overzicht De Spaansche ministerraad ontring gisterarond het Tredes protocol dat werd goedgekeurd De Regeering zou nog gisterenaTond haar antwoord naar Washington zenden en Cambon de noodige Tolmacbten geren om de Tredes preliminairen te onderteekenen De schorsing der Tuandelgkbeden zal waarschijnlvjk heden worden besloten De Tredesonderhandelingen mllen te Parfls worden geroerd De Amerikaansche generaal Schwan seinde dat zyn brigade in een gerecht gewikkeld is geweest met een sterke Spaansche macht eenige mglen afstand Tan Mayagnez de haTenstadop Porto Eioo Twee Amerikaansche soldaten werden gedood een Initenant en reertien man gewond V In het Ëngelsche Lagerhuis deelde minister Balfonr mede dat de Begeering den gezant te Peking Sir Clande Mac Donald den len Maart de opdracht gaf aan de Chiueesche regeering mede te deelen dat zij de Tolle Trgheid bad FEVtLLETOX De Uezicaansche Beeldhouwer EEN VERHAAL DER AZTEKEN Ifaar het geltck Ifl Om al deze redenen kon hij een onschatbaar vriend t n raadgever voor don keizer hoeten Zij hadden thana een lang en gewichtig onderbond gehad want Hootesuma uide Neem zooveel manachappen modo als gij noodig hebt en laat geen atean op den anderen blijven iBur spoor bein op eo breng hem hier in het paleis fAan nw bevel zal voldaan worden Gij kont verzekerd zijn dat ik den boeldhoawer zat vindea en by die woorden stond de prins op om te Tertrekkac yWacht even Gaatemoztn riep de keizer bem toa fWat denkt ge van die blanke rreemdelingen dia op de hoofdstad aanrukken F Ik geloof dat z S voorwerpen zonden zijn voor de offer onzer goden antwoordde de prins mat aeo vealbeteekenenden glimlach op zyn getut Na I Ga maar op uw reddin tocht uit zeide de keizer Ik heb de edelen en m ne raadslieden tagen dezen middag in mijn paleis b eengeroepen om te beraadaUgen of wij hm als gezanten van hun grooteo koning znllan ontvaagen ttan wal hen aan onia goden zullen offeren Het aaoe aerbtadiga buiging am da prins zqn om na te gaan of Dnitsche aanbiedingen voor het aanleggen van spporwegen gedaan betere Toorwaarden bevatten dan die door Engelache kapiUlisten gedaan Doch de Ëngelsche regeering kon niet toeslaan dat aan Duitachland een recht van voorkenr werd gegeven nitaluitend op grond dat de ontworpen lyn in de provincie Shantung ligt Sir CUode Mac Donald kreeg de opdracht zich tegen het toeBtaan van zalk een eiach te verzetten Het bericht dat China toeatemde in de verzoeken van den Buasiaclien gezant Pawlof betreffende het contract voor den Nintschwanapoorweg ia in hoofdzaak juist de zaak maakt een onderwerp vau voortdurende zorg der fiegeering uit Toejuichingen In den atrgd om den invloed op deChineeBche regeering heeft de Knaaiache gezant te Peking een groote overwinning behaald De Tauog li Yamen beeft atla eiacbeo van dan heer Pawlof betreffende da nitbraiding van den NintaohwangapooTweg goedgekeurd Deze eiachen van Rnatand bebban tan doe lioh de coatrOte te verzekeren over alle apoorwegljjnen in het noorden van Pet Cbi Li en langs de grena van Maadachoerge Daarom verzette Pawlof zioh tegen het toestaan van ean coQceitïe voor den aaol van eea spoorweg an Paking naar Nintachwang aan een Ëngelsche maatacbappy tenzg Raaland een recht van fa potheek op deze lyn verkreeg Id Eogeland wekte dete aisoh verontw ar digÏDg Wy deelden reads mede welk een oorlogszuchtige taal de Standard aansloeg De Ëngelsche regeering machtigde haren geuntte Peking sir Clande Mac Donald om dan Taanli Yamen te verzekeren van Sogelaod a steun ala den rechten van China geweld werd aangedaan De Cbioeeaohe Raad van State aolwoordde met een dankbetoiging voor hat aanbod doch verzekerde dat van geweld geen sprake Ja Ën de voorwaarden door Pawlof gesteld werden ingewilligd De Ëngelsche r eering ia daardoor in een moeiiyke positie geraakt Zg ontzegt linsUnd het recht om in China van een sfeer van invloed te spreken en eiacht dat recht voor zich zelf Zg zal moeten kiezen of dealen Da Dailj Obroniole geeft der Regeeriog den zeer veritandigen raad niet langer met groote woorden te schermen doch door deskundigen en in overleg mat Rosland da mogelijke geschillen te doen oitmaken Dit acht het b ad de eenige waardige juiste en voordaelige ataatkunde Is een afeer van balangen vastgesteld dan kan Eogsland Kosland toeroepen Tot hiertoe en niet verder Want ieder goed onderrichte weett dat Rnilaad be afscheid van den keizer betrad bet voorplein en vertrok Er waren nu vier dagen verloopan sedert Maxtla in dat afgrijselük kerkerfaol was gestort en daar al de verschrikkingen van hongor en dorst doorstaan had nog verscherpt door de walgelijke dampen van dit voorportaal des doods Hij had elk middel dat in zijne macht stond in t werk gesteld om aaa zijn lot te ontkomen Doch eveu goed hadden de verdoemden op varlossing uit den bodemloozen poal kunnen hopen I Hü bezat geen middel om da lengte van het tijds verloop af te meten door ham in dit hol doorgabraoht De trage uren schenen zich tot eenwen uit te zetten Varzwakt uitgeput en wanhopig kroop hg naar een hoek dook daar in zittende houding tagen den muur ineen an trachtte ziob met xqn lot te verzoenen en tot bedaren te komen Als hg Mazina maar had mogen zien haar tot een lang en laatst vaarwel aan zijne borst had mogen drukken zou hij meer gelaten zyn geweest Zelfs in zgn rampzaligen toe tand smachtte z na ziel naar haar en haar naam trilde op zyne lippen by wyze vai gebed jvUaxtlat Maxtla ïtzooatlt Was dat eene stem der goden Had de hemel xteh geopend om dien straal van licht naar beneden te zenden 7 Maxtla Hg hoorde zijn naam met de vorrakking die de aarde moet ondervonden hebban toen de dag nit de duisternis werd te voorschijn geroepen Maar deaniettemio gaf bij geen antwoord Hy spande al i ne seoBWSB in maar kon geen tettargieep oU reid noch gereed ia om met Engeland den strgd aaa te binden w na geaebillen over China Woensdag kwam voor de kamer vao appèl in strafzaken te Pargs in behandeling het beroep door Emil Zola en Perreux iogeateld tagen het vonnis der rechtbank waarbg Zola wegens laster van de drie schriftkundige experts werd veroordeeld tot 15 dagen gevangeniantraf met toepalsiag dar wet Béreogar en 2000 franca boete en Perreux tot 500 frcs boete en beiden solidair tot 15 000 francs BohadelooBitetliug aan de experts Aangezien in zaken waarbg gevangenisstraf kan worden opgelegd da beklaagden in persoon moeten veracbgnen konden Zola en Perrenx zich niet door hnnne advocaten doen vertegenwoordigen en moeateu ie dus bg verstek veroordeeld worden fin nu beeft de kamer van appèl Zola veroordeeld tot een maand gevanganiaatraf en 2000 fr boetfl en Perreux tot 1000 frs boete Bovendien zgn beiden veroordeeld om aan elk der ach rif kondigen 10 000 franea achadevergoeding te twtalen Yerdnbbeliog dos van de itraf in eerste instantie en dan is na niet de wetBérenger veorwaardelgke veroordeeling van toepassing V Tf wgl van den eenen kanl het orguia van den Hongaaracban miniaterpresident baron Ban BitdrnkkelÖk verklaart dat deze er niet aaa donkt af te treden apraakt bat voornaamata blad dar Tsjeohan de Narodni Uaty de hoop nit dat bet voorstel van Hoogarga tot hnadbaviog vao den econoroiicben status qoo in den vorm van een voorloopig bandelsverdrag zal worden aangenomen Dit artikel van bet Tajeobiscbe blad maakt in HongurBche kringen een goeden indrnk maar zal bet daarbg niet blgven Imnars zoolang men ta Boedapest beslist bigft weigeren eenige overeeokorst met Oostenrgk te alaïten langs oiatparlementairen weg tervgl graaf Tbnu nic et nine enkel en alleen heil siat in keiserlgka decreten is bet schier onmogelijk een stsp verder te komen Verspreide Berichten Fbankkijk In de Petite Répnbliquac vorklaart Jean Jsniès dat bet verbaal betreffende ds door Dnjfua afgelegde bekentenia gelogeo is Jbdrès voegt rbg dat hg zal bevgzen dat Drejfufi onacboldig ia breogen I Het iiwoet paaride op zgn voorhoofd Hg trachtte op te staan maar zijne spieren waran van slle kracht beroofd zijne lademalen eigarden bem hunne dienat Maxtla I Maxtla I O afgrysetUke varsohrikking van dat oogenblik t Zou men de deur weder sluiten en hem daar laten sterven of zou men zich in het hol zelf wagen om hem te zoeken f Ban stroom van tranen de eerste die hij sedert vele d en gettori had welde uit zgne borst op Id Stilte rolden z lanira zgne wangen In het uur der beproeving was hg standvastig De dood joeg be geen aehrik aan maar de gedachte dat de verlossing op til was en men hem toch onopgemerkt kon voorbijgaan en in dit vreeselijke gewelf aobter laten was zelfs voor zgne geestkraobt te gsetgk Ach zijn hart bonste tegen zgne keel Een man met eene toorts werd aan een touw nadergalaten De gevangene werd verbgsterd door het flauwe lichtscbgnael dat voor bem een oogverblindende glaas was Zjjne redding wai nabij Hg hoorde een hartatoehtelgk en langdurig gejuich Eene koude rilling beving zgn hart i verder hoorde bg niets meer Ibxtla was naar allen sohgn levenloos oen men bun omhoog baalde Crazilli stond ar bij en zog bet gscsche tooneel bedaard un Zei beproefde vatdoverste omringden met Gnatemozin da opening van bet hol terwijl een dntzendtal nanscbappen van de lijfwacht atoefati de bevelen hanner aanvoardan waefat de het gebouw omsingeld hadden K n woord van Guatemozin en bet huis zon tot dan gnnd gesleefat sgn Doeh by gaf dot bevel Het onderzoek van den beer Fabre tegen kolonel Picquart en mr Lablois duurt nog altgd Toort De kolonel is Woensdag geeoatronteerd met twee sgner besehaldigan generaal Oonae en majoor Lanth waarna ook mr Lsbloia in tegenwoordigheid dar offieïerea is gebracht Donderdag heeft de heer Fabre Matthias Dreyfna gehoord Man weel nog niet wanneer hg de instrooiie zsl sluiten En nn tot slot een paar geruohten Hat Petit Journal bevat da zeer onvolledige mededealing dat bet parket bealoian healt een instructie te openen op de aanklaebt wegens valiobhaid tn gesobrifta welke doot mr Labori is ingediend Welke aanklacht hier bedoeld ia bljjkt niet Volgens de Figaro soa mr Labori oit naam van kolonel Picquart eeo nieuwe klaobt indienen tegen wien weet man nog niet Hatselfde blad weet te vertellen dat Cbriotiaan Esterhazj geweigerd zon bebben de bewgzen bg ta brengen voor de verdaistaring van gelden die hg zgn neef ten laste legt Aan het Oosterspoorwegstation is aan leading exemplaren van de a Lustige Bitter in beslag genomen die een afbeelding bevatten van Esterbasy in de uniform van Hhlaan zittende op de knieSn van de Fransebe maagd BlLOlB Qiitersnoohtend wilde de officier van politie Mommaerts ta 3int Joost teD Noode een voor stad van Brosael ean anarchist met name Willems in bacbteDis nemen Hg werd mei rernlversoboten ontvangen De anarohlst nnm daarop de vlocht langs den Leavenschan weg schietende op do voorbgganger f die ban pakken wilden Twee hunner werden gewond De woestaling werd eindalgk gerat eo oMr hak politiebureau ge bracht De officier ven politie begaf ziob vervolgens naar de woning van Willems Hg trof daar twee andere aiarcbiiten aan die ook op bem schoten Mommaerts schoot uit zgn revolver terng en trof een der anarchisten aan den hals De toestand van dezen is bopeloo i De andere werd gevangen genomen Mommoerte ia lloht gewond aan dan daim Een afdesling gendarmen bewaakt de woning van Willems Des u eeo militante anarobiat die al meer met de politie te doeo beeft gebod DuiTSCMIiiNl Hoe is de naam Biimarok oatstoan Men beeft gemeend daarin een verbastering te moetea zien van een ood Dnitich woord voor biadoa maar thans wordt er notinrlgkar afleiding gegeven door een iosender in taet aBerI Tageblatte Volgens dezen zon Bis Bies Bieae of Best Bisse ols oardrgkiknndige naam niet Zgne verontwaardiging was to groot vooriulk eene wraak en b het dus Crusilli mot sterke touwen binden om hem voor de straf te bewares die zgna misdaden verdiend badden Men legde Maxtla in eaa fraai vertrek van hst keisarlgk paleis op eene rustbaak Op last des keizers warden versclieidane dar beroemdste ganeeaheeran aan zijne sponde ontboden doch zalfs deze geleerde maanen zagen niet volkoaien in boe flauw de vlam van ago levenslampje inderdaad flikkerde Montezuma was te midden van ean aantal zgnar edelen en raadslieden in eeoa groote audiealieaaal gezeten en voor ham stond Crazilli ia afwaehtlog van zijn voriois De schelm wist dat ky geen genade te kopen had en was vast bMlotao met aea vertoon van standvastigheid ta sterven Mat hooge Iwlangatelliog luisterde de keiser naar het verslag van prins Gaatamozio waarna hjj bev gaf dat de misdadiger naar de teocalli zou gsbraehl worden om daat ten olTer te strekken aan den god wiens geboden hg overtreden bad Toea C mziUi werd w geroerd vertoonde zich eeo duivelaardiga lach op eijo gelaat en met een vaatea tred verliet hg onder bedekking van aeae sterke wacht de audiëntiezaal Binnen een our had ileh eene groote menigte op den heuvel verzameld waar de tenprl stond Op omtrent acht voet afatands vaa diens muren lag m ronde steen van b na drie voet dikte dia voel gelykeais met eeo moleDSteen bad Worit 1